Атом физикасында келешектегі дамуы

Физика қазіргі табиғаттанудағы озат ғылымдардың бірі болып табылады. Ол ғылымның техниканың өндірістің әртүрлі салаларына зор ықпалын тигізіп отыр. Қазіргі уақытта ғалымдарда космостық денелердің қойнауына болып...

Табиғи және жасанды радиоактивтілік

Құрамындағы протондар мен нейтрондардың саны әртүрлi болғанымен олардың қосындысы, яғни нуклондардың саны бiрдей болатын ядролар изобаралар деп аталады. Мысалы нуклондарының саны 10-ға тең болатын...

Ядро- протон мен нейтронның байланысқан жүйесі

Атом ядросы оң зарядталған протоннан және электр заряды жоқ нейтроннан тұрады. Протон мен нейтронның массалары жуықтап алғанда өзара тең деп санауға болады. Ядролық бөлшектердің...

Қатты денелердің зоналық теориясы

Кристалдағы энергиянымүмкін болатын мәндері зоналарға топталады. Атомдар жақындаған сайын күшейе түсетін өзара әсер пайда болады. Барлық атом үшін бірдей болатын бір деңгейдің орнына өте...

Ядроның түзілісі

Атомядросы деп – қазіргікезде барша пратондар мен нейтрондардан құралғантығыздығы өте үлкен болған және атомның центрінде орналасқан атом бөлігіне айтылады. Оның өлшемі өз атомының өлшемінен1000000...

Ядроның тұрақтылығы

Атомның ядролық моделінің негізі атом ядросының болатындығы және оның қасиеттері жөніндегі түсінік дұрыс болып шықты.Бірақ атом ішінде электрондар орбита бойынша қозғаладыдеген ұйғарым көптеген тәжірибе...

Бордың сутегі атомы теориясы

Атомдар, тек стационарлық күйлер деп аталатын қандай да бiр күйлерде ғана бола алады. Бұл күйдегi электрондар ядроны айнала үдей қозғалғанымен өзiнен сәуле шығармайды. ...

Бор постулаттары, сутегі атомының энергетикалық деңгейлері

Атомның ядролық моделi α-бөлшектердiң жұқа алтын фольгадан шашырауын дұрыс түсiндiргенiмен екiншi жағынан басқа қиындыққа жолықты. Оның мәнiсi мынада болатын. Классикалық электродинамика заңдары тұрғысынан атомның...

Спектрлердің шағылу және жұтылуларының жалпы сипаттамасы.

1.Энергия деңгейлері атом ядросын молекула тәрізді кванттық жүйелердің стационарлық күйіндегі энергиясының мәні.Кванттық механикада қалыптасқан негізгі қағида бойынша және бөлшекті стационарлық күйдегі энергиясы дискретті(үздікті) мәндерге...

Энергиялар деңгейі және оларды қозыту әдістері

Белгілі бір канал бойынша жүретін ыдырауды қарастырамыз. Яғни, а→х1+...+хn(8.1) а-ыдырайтын бөлшек. Оның энергиясыЕin=Ea=ma Сақталу заңы бойынша кірудегі және щығудағы энергиялар өзара тең Ein=Eout Тα-бөлшектің кинетикалық энергиясы болып, ол...

Атомның планетарлық моделі

1903ж ағылшын физигі Дж. Дж Томсон атомның алғаш физикалық моделін ұсынды. Осы модельге ендеше атом оң зарядтан сфера ал электронның сол сфераның әр...

-бөлшектерінің ыдырауы бойынша Резерфорд тәжірибесі

1.Қазіргі физикадағы көпшілік жаңалықтармен техникалық ұтықтар зарядталған бөлшектердің шоғырынүйрену негізінде орнаған. Томсонныңжәне оның оқу- шылардыңөткізген зерттеулерініңнәтижесінде электрон ашылған. Олар:Катодық сәуленің аймағында электронныңменшікті зарядын анықтаған....

Атом туралы кванттық түсініктер

Атомның деңгейлік сипаттамалары. Бор және Ридверг тәжірибелері жәрдемінде анықталған болып: Атом масштабы табылады RA Ол Бор радиусы а0 сәйкес келеді. Атомның жылдамдығы. Атомның...

Атом және мoлекулалар және атомдардың периодтық қасиеттері

Бұл өлшемдерде физикалық шамасыныңөзара байланысажәне олардың сандық мағлұматын белгілеу үшін ықшамды белгілер қолданылған . Олар: 1)Анықталған тепе-теңдік “≡” 2)Тең “═” 3) Жуық тең “⋲” 4) Теңдікке жуық “” 5)Сол...