Қазақтың күй өнері

Қазақ халқының басқа халықтардан ерекшеліктерінің бірі ол өзінің ұлттық музыкасының болуы. Атадан балаға жеткен, қадірлеп көзінің қарашығындай сақталып, қымбат қазынаға айналды. Қаймағы бұзылмай жеткен...

Арқаның дәстүрлі ән мектебі

Жоспар: Қазақтың ән өнері. Сал-серілік өнер. Қазақ әні, әншілері оның зерттелуі. Қазақтың әншілік өнері. Ән және әншілік ерекшеліктері.  Қазақтың ән өнері – сонау көне заманнан...

Айша Ғалымбаева – қазақ суретшісі

Жердегі сұлулықтың мекені Айша Ғарифқызы Ғалымбаева, Қазақстанның халық суретшісі, ҚР Ш.Уәлиханов атындағы Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, «Құрмет белгісі», «Еңбек Қызыл ту» ордендерінің иегері. Оның есімі Республиканың...

Сандық белгілер белгіленген проекцияларда сыртқы бет кескіні

Сандық проекциялары бар проекцияда кез келген геометриялық бет нүктелері мен қырларының немесе ерекше сызықтарының проекцияларымен анықталады. Көпжақтар төбелерінің және қырларының проекцияларымен беріледі. Халық шаруашылығында топографиялық...

Сандық белгілер белгіленген проекциялар. Әдіс ерекшеліктері

Табиғатбайлығынигеруүшіналдыналажоспарпаумензерттеулержүргізіледі. Кенорныныңқұрылымын , жерқойнауындағыпайдалықазбалылардыңпішінімен өлшемдерінанықтау, құрылыссалужәнесуландыружұмыстарыгеологиялық , гео-дезиялықбарлауларнақтыөлшеулерменгеометрияпықсалуларнәтижесінде жүргізіледі. Жербетібедері(рельф)өтекүрделіжәнеоныңөзгеруідеәртүрліболады. Соныменқосабеттіңжасалуының қандайдаболмасынзаңдылығыжоқ, яғнижербедерінің бейнесіжалпыламатүрдетүсіндіріледі . Пішіндерінебайланыстытау , жота, сай, қазан-шұңқыр т.с.с.болыпбөлінеді. Құрылыс және маркшейдерлік сызбаларда жер...

Машина графикасы құралдарының перспективалы кескінін құру

Техника мен құрылыста, тұрмыста кездесетін бөлшектерді, бұйымдардыпішіні жағынан геометриялық денелер немесе геометриялық фигуралардың жиыны деп қарастыруға болады. Көпшілік жағдайда геометриялық денелердің жазықтықпен қиылысуы нәтижесінде...

Көлбеген су бетіндегі перспектива

Суретшілердікөбінеайнадайжалтырағансубетінешағылысыптүскенбейнелерөзінетартады . Бұлшағылушыларбелгілібірзаңдылықбойыншақұрылады .Негізгізаңфизикакурсынан белгілі. Субетінесәуленің түсубұрышыменоныңшағылысубұрышытең . Осыданкеліп-бейненіңсубетіндегішағылысунүктесіоданнүктедей қашықтықта , бірақекіншіжағынаносысубетінеперпендикуляржатады. 11-1тең 10-1. 11. 10 нүктесіненшыққансәулесубетіндегі2  нүктесінетүседідешағылысып,бақылаушының көзінетүседі,ол 10нгүктесініңшағылысуын1нүктесіндегіZ-2сәулесініңжалғасындакөреді.Бұлқұбылыстыңфизикалықсхемасыосындай. Енді перспиктивадағы шағылысудықарастырыпкөрелік .1және11нүктелердесубетінежанасатын 20-...

Жазық айна сәулесі

Нәрсежазықтығындажатқанжазықфигураныңперспективасынсалудықарастырайық. (142 - сурет) Фигураныңболашаққұрылыстыңпланыдепесептейік . Жобалаушыболашаққұрылыстыңөзіндікерекшелігінкөрсететіндейетіп көру нүктесі менбейне жазықтығын орналастырады.Фигураның ішке қарай кіріп бұрыш жасай орналасқан бөлігі перспективада көрінетіндей болсын. Көру нүктесінің...

Интерьер перспективасы

Қазіргі реалистік живопись пен графикада көлеңке үлкен роль атқарады. Оларды түрліше орналастыра отырып суретші едәуір дәрежеде өз композициясын ұйымдастырады , өзінің көркемдік ойларын іске...

Перспективадағы көлеңкелер

Жарық көзінің орналасуына мысалдар. Перспективада көлеңке құру, аксонометриядағыдай, жарық көзінің кез –келген нүктесінен алынып құрылады. Жарық көзінің көз нүктесіне қатысты сегіз түрлі орналасуы мен көлеңкесі...

Перспективалы кескін құрудың негізгі тәсілдері

Перспективалық проекцияларды проекциялауүшін проекциялау аппараты қолданылады.Проекциялау аппараты жазықтықтар жүйесі мен нүктелерден тұрады. Н – нәрсе жазықтығы (горизанталь жазықтық). Бұл жазықтыққа кескінделетін нәрсе, бейне жазықтығы...

Дүниетану пәнінің мазмұнының басқа пәндерден ерекшелігін көрнекілік жасауда мән беру.

Табиғаттанудан ұйымдастырылатын сабақ түрлерін әр автор әр түрлі қарастырады. Л.Ф.Мельчаков бұл пән бойынша заттық сабақтарды ерекше бөліп, жеке сабақ типі ретінде көрсетеді. Табиғаттанудан...

Сыртқы беттер мен қисық сызықтар перспективасы

Сыртқы беттерді сызбада кескіндеу. Жазық көп бұрыштармен шектелген геометриялық денені көп жақтар деп атайды. Егер көп жақтың барлық төбелері кез келген жағы арқылы жүргізілгшен жазықтықтың...

Сызықты перспективалардың позициялық және метрлік есептері

НәрсежазықтығындаАнүктесіберілсін(138 –сурет) .ПерспективасынсалуүшінSнүктесіненАнүктесінедейін проекциялаушытүзужүргізіледі.Проекциялаушытүзудің бейнеменқиылысуыАнүктесінбереді.А БнүктесінтабуүшінS′ Атүзуінжүргіземіз .СондаSS′А тікбұрыштыүшбұрышшығады. Үшбұрыштыңжазықтығынсәулелікжазықтықдепатайды.Сәулелікжазықтықгоризонтальпроекциялаушыжағдайда.Енді осы сәулелікжазықтықтыңбейнеменқиылысутүзуінтабукерек.ОлүшінS′Атүзуініңбейнетабаныменқиылысунүктесінеперпендикуляртұрғызып, оныңSА - менқиылысуынтабамыз. АБ  нүктесіА  нүктесініңперспективалықпроекциясы. Кеңістіктегі Снүктесініңперспективасын салайық. ОлүшінперспективалықпроекцияцентріненСнүктесінедеиінпроекциялаушысәулежүргіземіз.Проекциялаушысәуленіңбейнеменқиылысуыбірдентабылмайды. Сондықтан қосымшасалуларжасаймыз : ...