Живопись пейзажа

Живопись пейзажа – одна  из  необходимых  видов  роботы  в процессе  подготовки  художника – педагога, важный  раздел  программы  курса  живописи. Природа  бесконечно разнообразна и прекрасна.  Солнечный ...

КИТАЙСКИЙ ТРАДИЦИОННЫЙ ТЕАТР

Иероглиф "си" в китайском языке - театр, зрелище, игра - состоит из двух частей. Левая - элемент "сюй" означает «Пустоту». Пустота - фундаментальная категория китайской...

Казахский государственный цирк

Напомню, все эти сооружения, которые дороги каждому алматинцу, любящему свой город, построены в 1960-1980-е годы. Между прочим, тогда Алма-Ата строилась не менее интенсивно и...

Натюрморт как жанр искусства

Натюрморт один из жанров изобразительного искусства, посвященный воспроизведению предметов обихода, снеди, цветов. Историческое появление натюрморта связано с развитием реализма в живописи, с расширением её технологических...

Творчество Цицерона

Творчество Цицерона  - оратора, родившегося в долинах Центральной Италии, на том склоне Апеннин, 3 января 106 года, в течение долгих лет, по общему  признанию, ...

Ши тоқу өнері

Ши тоқу өнері көшпелі және жартылай отырықшылықта тіршілік еткен Орта  Азия халықтарына көне заманнан белгілі. Күнделікті тұрмыс пен шаруашылық қажетіне тоқылған ши қазірге дейін...

Қазақтың күй өнері

Қазақ халқының басқа халықтардан ерекшеліктерінің бірі ол өзінің ұлттық музыкасының болуы. Атадан балаға жеткен, қадірлеп көзінің қарашығындай сақталып, қымбат қазынаға айналды. Қаймағы бұзылмай жеткен...

Арқаның дәстүрлі ән мектебі

Жоспар:Қазақтың ән өнері. Сал-серілік өнер. Қазақ әні, әншілері оның зерттелуі. Қазақтың әншілік өнері. Ән және әншілік ерекшеліктері. Қазақтың ән өнері – сонау көне заманнан...

Айша Ғалымбаева – қазақ суретшісі

Жердегі сұлулықтың мекені Айша Ғарифқызы Ғалымбаева, Қазақстанның халық суретшісі, ҚР Ш.Уәлиханов атындағы Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, «Құрмет белгісі», «Еңбек Қызыл ту» ордендерінің иегері. Оның есімі Республиканың...

Сандық белгілер белгіленген проекцияларда сыртқы бет кескіні

Сандық проекциялары бар проекцияда кез келген геометриялық бет нүктелері мен қырларының немесе ерекше сызықтарының проекцияларымен анықталады. Көпжақтар төбелерінің және қырларының проекцияларымен беріледі. Халық шаруашылығында топографиялық...

Сандық белгілер белгіленген проекциялар. Әдіс ерекшеліктері

Табиғатбайлығынигеруүшіналдыналажоспарпаумензерттеулержүргізіледі. Кенорныныңқұрылымын , жерқойнауындағыпайдалықазбалылардыңпішінімен өлшемдерінанықтау, құрылыссалужәнесуландыружұмыстарыгеологиялық , гео-дезиялықбарлауларнақтыөлшеулерменгеометрияпықсалуларнәтижесінде жүргізіледі. Жербетібедері(рельф)өтекүрделіжәнеоныңөзгеруідеәртүрліболады. Соныменқосабеттіңжасалуының қандайдаболмасынзаңдылығыжоқ, яғнижербедерінің бейнесіжалпыламатүрдетүсіндіріледі . Пішіндерінебайланыстытау , жота, сай, қазан-шұңқыр т.с.с.болыпбөлінеді. Құрылыс және маркшейдерлік сызбаларда жер...

Машина графикасы құралдарының перспективалы кескінін құру

Техника мен құрылыста, тұрмыста кездесетін бөлшектерді, бұйымдардыпішіні жағынан геометриялық денелер немесе геометриялық фигуралардың жиыны деп қарастыруға болады. Көпшілік жағдайда геометриялық денелердің жазықтықпен қиылысуы нәтижесінде...

Көлбеген су бетіндегі перспектива

Суретшілердікөбінеайнадайжалтырағансубетінешағылысыптүскенбейнелерөзінетартады . Бұлшағылушыларбелгілібірзаңдылықбойыншақұрылады .Негізгізаңфизикакурсынан белгілі. Субетінесәуленің түсубұрышыменоныңшағылысубұрышытең . Осыданкеліп-бейненіңсубетіндегішағылысунүктесіоданнүктедей қашықтықта , бірақекіншіжағынаносысубетінеперпендикуляржатады. 11-1тең 10-1. 11. 10 нүктесіненшыққансәулесубетіндегі2  нүктесінетүседідешағылысып,бақылаушының көзінетүседі,ол 10нгүктесініңшағылысуын1нүктесіндегіZ-2сәулесініңжалғасындакөреді.Бұлқұбылыстыңфизикалықсхемасыосындай. Енді перспиктивадағы шағылысудықарастырыпкөрелік .1және11нүктелердесубетінежанасатын 20-...

Жазық айна сәулесі

Нәрсежазықтығындажатқанжазықфигураныңперспективасынсалудықарастырайық. (142 - сурет) Фигураныңболашаққұрылыстыңпланыдепесептейік . Жобалаушыболашаққұрылыстыңөзіндікерекшелігінкөрсететіндейетіп көру нүктесі менбейне жазықтығын орналастырады.Фигураның ішке қарай кіріп бұрыш жасай орналасқан бөлігі перспективада көрінетіндей болсын. Көру нүктесінің...