РЕАЛИЗАЦИЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Завершающей стадией процесса кругооборота средств предприятия  является реализация продукции (работ, услуг), в результате чего готовые изделия (работы, услуги) превращаются в деньги. Готовая продукция – продукция...

Модели товарного производства

История экономики знает два основных рода организации производство: натуральное и товарное. Они прямо противоположны друг другу и различа­ются по следующим признакам: а) развитости или неразвитости общественного...

Учет готовой продукции у хозяйствующего субъекта

В объем произведенной продукции включается стоимость: готовых изделий и продуктов, выработанных за отчетный период всеми подразделениями организации, предназначенных для реализации на сторону, передачи своему...

ФИРМА И ФОРМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Фирма - это организация, ведущая бизнес под определенным именем. Фирма контролирует использование земли, трудовых ресурсов и капитала. Она сама принимает решение относительно дизайна, способа...

ЭКОНОМИКА И АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ ГАНА

Технологический прогресс связан с биологией (гибридные се­мена), лучшим использованием водных ресурсов (ирригация) и химией (удобрения, пес­тициды, инсектициды и т.п.). Но и здесь не обходится...

АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН НА ПРИМЕРЕ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ, АЗИИ И АФРИКИ

В настоящее время экономисты относятся с большей осторожностью к идее быстрой индустриализации. Зреет понимание, что представление о пассивной, вспомогательной роли аграрного сектора в развитии...

Шикізат, азық-түлік, энергия проблемалары және оның туу себептері.

Қалдықтарды қосымша шикізат ретінде тиімді пайдалану көптеген прблемалардың шешу жолдарын ашуға мүмкіндік туғызады. Қалдықтардың қайтадан қолдану қоршаған ортаны қорғаумен, бастапқы материалдарды, электрэнергияны үнемдеумен, еңбек...

Шаруашылық операциялардың құжатталуы және олардың бағалануы

Бухгалтерлік есеп жұмысын жүргізу үшін кәсіпорындарда күнделікті орындалып отыратын барлық операциялардың міндетті түрде үздіксіз құжаттарға жазылып отыратындығы бухгалтерін есептің басқа ғылымдардан ерекше екендігін алдыңғы...

Фирманың жарнамалық қызметін ұйымдастыру

Коммуникациялық қызметте жарнама аса кең көлемде қолданылады. Меркетингте жарнама: тауар өндірушінің (сатушының), тұтынушының немесе сауда делдалының тауарды неүшін сатып алуы қажет екендігі жөнінде ақпарат...

Фирманың баға саясаты: баға белгілеу кезеңдері, әдістері, стратегиялары

Өмірде баға белгілеудің мынадай мақсаттары қойылады: Нарықта қалуды қамтамасыз ету; Пайданы мейлінше молайту; Нарық үлесін жаулап алу; Тауар сапасы бойынша берілген нарықта жетекші орынды...

Фирманың баға жасау стратегиялары

Баға стратегиясын жасаған кезде микро және макро-ортаны талдап, ондағы факторлар өзгерістерінің тенденциясын анықтау керек. Жалпы баға үш тәсіл арқылы анықталады: 1. Баға тауар өндіру...

Өнімді өткізу және тарату туралы реферат

Өткізу – өнімді кеңістік пен уақыт ішінде жылжытып ауыстыру жөніндегі іс – әрекет түрлерінің жиынтығы, сондай – ақ меншік құқығын өндірушіден тұтынушыға беру. Қысқаша...

Өнімді жүзеге асырғаннан кеткен шығынға факторлық талдау жасау

Өнімнің (жұмыстың, қызметтің) өзіндік құны–өнімді өндіру кезінде пайдаланылатын табиғи ресурстардың, материалдардың, отынның, энергияның, негізгі қорлардың, еңбек ресурстарының, оны дайындау мен өткізуге жұмсалатын басқа да...

Мал шаруашылығы эмбриондар трансплантациясындағы донорлар, эмбриондар мен реципиенттер арасындағы әсерлесу

Қазіргі ХХІ ғасырдың жетістігі – биотехнология. Биотехнология жаңалықтарын ашуға қолдан ұрықтандыру, көбею фунциясын горманаль реттеу, эмбриондар трансплантациялау салаларындағы теориялық жаңалықтар негіз болды.  Көбею биотехнологиясын...