Мате­ма­тик­тер­дің есе­бі бой­ын­ша ал­ты бұ­рыш­ты бал ұя­шық­та­рын жа­сауда ең аз ма­те­ри­ал қол­да­ны­лып, оған ең көп мөл­шер­де бал сыяды екен. Яғ­ни, ал­ты бұ­рыш­ты бал ұя­шық­та­ры ара­лар үшін ең тиім­ді­сі бол­мақ. Бал ұя­шық­та­рын жа­сауда­ғы ара­лар­дың қол­дан­ған тә­сі­лі өте таң­ға­лар­лық.