Бас бет Информатика

Информатика

Мәрттер мен нәмәрттер және кәдімгі адамдар туралы әңгімелер

Келесі есептерде Щ, Ъ, ®, Ш операцияларының қасиеттерін логикалық есептерді шығаруға қолданамыз. Бұл есептерде мәрт деп тек ақиқат пікір, нәмәрт деп тек жалған пікір,...

Саналымды жиындар

Егер А жиыны натурал сандар жиынымен тең қуатты болса, оны саналымды жиын деп атаймыз. Белгiлеуi: |A| = w. Жоғарыдағы анықтама бойынша, егер А жиыны саналымды...

Жиындарға қолданылатын амалдар

Жиын ұғымы математиканың негiзiнде жатқан жалпы ұғымдардың бiрi. Сондықтан жиын ұғымының дәл анықтамасын бере алмаймыз. Бiз жиын деп ненi түсiнетiнiмiздi ғана сипаттай аламыз. Әдетте,...

Есептеулердегі алгоритмдердің рөлдері. Алгоритмнің көмегімен шығарылатын есептерге мысалдар келтіріңіздер

Алгоритм – бұл дәл нұсқаулық, ал нұсқаулық адамзат қызметінің барлық саласында кездеседі.  Дегенмен, кез келген нұсқаулықты алгоритм деп айтуға болмайды. Есепті шеше отырып адам...

Активтік кедергіні амперметр және вольтметр көмегімен өлш

Электр тогы деп электр зарядтарының реттелген (бағытталған) қозғалысы айтылатыны белгілі. Егер токтың күші және бағыты уақытқа байланысты өзгермейтін болса, онда мұндай ток тұрақты ток...

Импульс моментiнiң сақталу заңы

Дененiң белгiлi бiр нүктеге қатысты импульс моментi деп нүктенiң белгiлi бiр О нүктесiне қатысты радиус-векторының дененiң  импульсiне векторлық көбейтiндiсiне тең шаманы айтады. Өлшем бірлігі . Бөлшектердiң қозғалыс траекториясына тәуелсiз...

Нормал бойымен призманың бүйір бетіне монохромат сəуле түседі

Сыну бұрышы φ = 400. Сыну көрсеткіші n2 = 1,5. Сəуленің бастапқы бағыттан ауытқу бұрышын табу керек. Берілгені: φ = 400,  n2 = 1,5. Табу керек: ...

Мыстан жасалған квадрат рамка индукциясы

Мыс өткізгіштің қима ауданы 1 мм2, рамка ауданы 25 см2. Рамка жазықтығына түсірілген нормаль магнит өрісінің күш сызықтарының бойымен бағытталған. Магнит өрісін алып тастағанда...

Халықаралық бірліктер жүйесінің негізгі бірліктері

Метр (м) – жарықтың вакуумде 0,33·10-8 секундта өтетін жолы. Килограмм (кг) – массасы платиноиридий қоспасынан жасалған   цилиндрдің     массасына       тең шама   (Халықаралық                  ...

Вольфрамды жылдам электрондармен атқылағанда пайда болатын рентген спектріндегі Кα–сызығының толқын ұзындығы λКα мен энергиясын...

К-қабықшасы атом ядросына жақын орналасқан жəне 2 электроны бар. Егер осы қабықшадан бір электронды жұлып алса, онда оның орнына жоғары орналасқан L, M, N...

Магнит өрісінің энергиясының көлемдік тығыздығы

Бір бірінен 10 см қашықтықта екі түзу жəне шексіз ұзын өткізгіштер орналасқан. Əр өткізгіш арқылы I1 = I2 = 5 А ток өтеді. Осы...

Халықаралық бірліктер жүйесіінің негізгі бірліктері

Метр (м) – жарықтың вакуумде 0,33·10-8 секундта өтетін жолы. Килограмм (кг) – массасы платиноиридий қоспасынан жасалған   цилиндрдің     массасына       тең шама...

Автожауапберуді орнату

Автожауапберу  режимін қосады немесе сөндіреді:  C-ON  пернесін, пернетақтадағы 0 санын және ауыстырып-қосқышты бұрай отырып, 2 күйдің біреуін орнатыңыз: ON –автожауапбергіш қосулы; OFF-автожауапбергіш сөндірулі. Жетіөлшемді  DTMF...

Сымсыз локальді байланыс (WLAN): Wifi,WiMax

WLAN желісі –байланыс үшін және түйіндер аралығында жоғарғы        жиілікті радиотолқындар        таратуды        пайдаланатын локальді есептеу желінің түрі (LAN). 1997 жылы  IEEE 802.11 сымсыз...