СОҢҒЫ ЖАЗБАЛАР

Мәрттер мен нәмәрттер және кәдімгі адамдар туралы әңгімелер

Келесі есептерде Щ, Ъ, ®, Ш операцияларының қасиеттерін логикалық есептерді шығаруға қолданамыз. Бұл есептерде мәрт деп тек ақиқат пікір, нәмәрт деп тек жалған пікір,...

Дизьюнктивті және коньюнктивті нормаланған формалар. Логикалық амалдардың толықтығы

Анықтама.  формуласын  формулаларының коньюнкциясы деп атайды және оны арқылы белгілейді. Егер жоғарыдағы коньюнкциядағы  формулалары әріп немесе әріптің терістеуі болса, онда бұл формула элементар коньюнкция деп...

Логикалық эквиваленттіліктер және олардың қолданылуы

Анықтама. Құрамындағы әріптердің кез келген ақиқаттық мәндерінің орналасуында ақиқаттық мәндері бірдей болатын (ақиқаттық кестелеріндегі соңғы бағандары бірдей) j және y формулалары логикалық эквивалентті (пара-пар)...

Тавтология және қайшылық. Тавтологияның қасиеттері

Анықтама. Құрамындағы әріптердің ақиқаттық мәндерінің кез келген орналасуында тек ақиқат мән қабылдайтын формуланы тавтология (жалпымәнді) деп атаймыз. Егер j формуласы тавтология болса, оны...

Пікірлер логикасының тілі, формулалары және ақиқаттық кестелер

Анықтама. Пікірлер логикасының тілі алфавиттен – , логикалық операциялардан – , қосымша символдардан – D тұрады. арқылы әріптер жиынын белгілейміз. Әріптер латын алфавитінің  бас әріптері...

Кантор – Бернштейн теоремасы

Алдымен жиындар қуаттарының арасында төмендегiдей қатынас орнатайық. Егер A жиыны B жиынының қандай да бiр iшкi жиынымен тең қуатты болса, онда A жиынының қуаты B...

Саналымды жиындар

Егер А жиыны натурал сандар жиынымен тең қуатты болса, оны саналымды жиын деп атаймыз. Белгiлеуi: |A| = w. Жоғарыдағы анықтама бойынша, егер А жиыны саналымды...

Жиындарға қолданылатын амалдар

Жиын ұғымы математиканың негiзiнде жатқан жалпы ұғымдардың бiрi. Сондықтан жиын ұғымының дәл анықтамасын бере алмаймыз. Бiз жиын деп ненi түсiнетiнiмiздi ғана сипаттай аламыз. Әдетте,...

Есептеулердегі алгоритмдердің рөлдері. Алгоритмнің көмегімен шығарылатын есептерге мысалдар келтіріңіздер

Алгоритм – бұл дәл нұсқаулық, ал нұсқаулық адамзат қызметінің барлық саласында кездеседі.  Дегенмен, кез келген нұсқаулықты алгоритм деп айтуға болмайды. Есепті шеше отырып адам...

Активтік кедергіні амперметр және вольтметр көмегімен өлш

Электр тогы деп электр зарядтарының реттелген (бағытталған) қозғалысы айтылатыны белгілі. Егер токтың күші және бағыты уақытқа байланысты өзгермейтін болса, онда мұндай ток тұрақты ток...

Импульс моментiнiң сақталу заңы

Дененiң белгiлi бiр нүктеге қатысты импульс моментi деп нүктенiң белгiлi бiр О нүктесiне қатысты радиус-векторының дененiң  импульсiне векторлық көбейтiндiсiне тең шаманы айтады. Өлшем бірлігі . Бөлшектердiң қозғалыс траекториясына тәуелсiз...

ОРТАҒАСЫР ФИЛОСОФИЯ (ШЫҒЫС ЖƏНЕ БАТЫС)

Егер құлиеленуші қоғамда ғылыми-материалистік жəне диалектикалық көзқарастың бастамасын салған көптеген атақты ойшылдар болса, феодализмде — орта ғасырда (ІҮ-ХҮ ғғ.) ғылыми танымға қарсы діни идеалистік...

Нормал бойымен призманың бүйір бетіне монохромат сəуле түседі

Сыну бұрышы φ = 400. Сыну көрсеткіші n2 = 1,5. Сəуленің бастапқы бағыттан ауытқу бұрышын табу керек. Берілгені: φ = 400,  n2 = 1,5. Табу керек: ...

Мыстан жасалған квадрат рамка индукциясы

Мыс өткізгіштің қима ауданы 1 мм2, рамка ауданы 25 см2. Рамка жазықтығына түсірілген нормаль магнит өрісінің күш сызықтарының бойымен бағытталған. Магнит өрісін алып тастағанда...