Бас бет Тарих Страница 27

Тарих

Азия және Африка елдерінің дамуының негізгі тенденциялары

ХХ ғасырдың үлкен бөлігі адамзаттың даму тарихында «Батыс» деп аталған бірі үстем елдерден құрылған атпен белгілі (Ұлыыбритания, Франция, Германия, Италия,Испания,Ресей(КСРО),АҚШ,Канада әлемде еуроцентристік немесе еуро-американ...

Ливия тарихынан естеліктер

Солтүсттік африкадағы италия герман әскері жеңіліске ұшырағаннан кейін Ливия территориясында ағылшын және француз әскери бүлігінің бақылауы орнады. Британдықтар Киренаика мен Триполитанияны «дербес» провинцияларға айналдырып,...

Ирак тарихынан мәліметтер

Соғыстан кейінгі кезеңде қоғамдық өмірдің жалпы демократизациалануы Иракта 1940 жылдың соңында ұлт-азаттық қозғалыстың өрленуіне негіз болды. Шаруалар , жастар, прогресшіл интеллегенция және ұлттық буржуазияның...

Сирия тарихынан мәліметтер

II дүние жүзінің соғыс барысында 1943 ж Сирия формальді түрде тәуелсіздік алды бірақ одақтастардың әскерінің орналасуы. Оны Англия мен Франциядан тәуелді етті. 1946 ж...
Кітап суреті, оқулық

Аттикада Полистің қалыптасуы

Афинықолөнер-аграрлықполисретінде.Б.э.д.ҮІІІ-ҮІғғ.Аттикатарихыныңдеректері. АттикамикендықдәуірдежөнеАфиныныңтарихидамуындағымикендықмұраныңролі.Рулыққұрылыстыңыдыраукезендері,ертетаптыққатынастардыңжәнемемлекеттің пайдаболуы.Қолөнерменсауданыңдамуыжәнеосыкәсіптерменайналысушы топтардыңкөбеюі.Олардыңруақсүйектеріменкұресі.Драконггықправоныжинақтауыжәнеоныңжекеменшіктідамытудағыролі.Әлеуметтіккүрестіңшиеленісуі.Солон заңдары.Оныңәлеуметтік-экономикалықжөнесаясиреформалары.Азаматтардың ортатоптарыпозициясыныңкүшеюі.Афиныазаматтарыныңөлеуметтік-саяси праволарынанұқсанкелтірмейтіндейжағдайдыңқалыптасуы.Аттикадақолөнердің дамуы.Б.э.д.Афиныэкспортыныңөсуі.Саудажәнеқолөнерменайналысушы әлеуметтіктоптардыңәлеуметтік-саясижағдайыныңкүшеюі.Олардыңрулық, жериеленуші аристократтарменкүресі.Афиныдағытирания. Писистраттыңсыртқы жәнеішкісаясаты.ЛидияменЕгипетпенбайланыстары.Афиныдағытиранияның құлауыжәнеоныңсебептері.Гиппийдіңқуылуы.Спартаныңараласуы,Билікке Клисфенніңкелуі.КлисфензаңдарыжәнеАфинықұлиеленушілікдемократиясының қалыптасуы.Ф.ЭнгельсАфиныполисыныңдамуыүшінСолонжәнеКлисфен заңдарыныңмаңызытуралы. Грецияныңбасқаоблыстарындағыполистер. ОрталықГрецияжәнеФессалия.Әртүрліоблыстардыңбіркелкідамымауы.Эвбейдегі ХалкидикажәнеЭретрия,Фокея.Б.э.д.ҮПІ-ҮТІғғ.олардыңролі.Үлыгрек колонизациясына белсеңдіараласуы.Мегарыб.э.д.ҮІІІ-ҮІғғ.Дельфы амфиктониясы. ФивыжәнеБеотияодағыб.э.д.ҮІғ.Фессалияныңәлеуметтік-экономикалық дамуының ерекшеліктері.КішіАзияныңбатысжағалауындағы...