Бас бет Құжаттар, Заңдар

Құжаттар, Заңдар

Мемлекеттік және жеке меншікті, сондай-ақ азаматтардың мүлкін қорғау туралы зандардың сақталуын қадағалау

1 .Мемлекеттік және жеке меншікті , сондай-ақ азаматтардың мүлкін қорғау туралы заңдардың сақталуына прокурорлық бақылаудың негізгі бағыттары. Мемлекеттік және жеке меншікті, сондай-ак азаматтардың мүлкін қорғау...

Заңдар орындалуына және құқықтық актілердін заңдылығына бақылаудың пәні мен шектері

І.Зандар орындалуына   және құқықтық актілердің заңдылығына қадағалауды жүзеге асырушы прокурордың уәкілеттіктері. Заңдар орындалуына және кұкыктық актілердін зандылығына кадағалауды жүзеге асырушы прокурордын уәкілеттіктері. Жоғарыда көрсетілген зандар орындалуына...

Прокуратура органдарының азаматтар ұсыныстарымен,арыздарымен және шағымдарымен жұмыс істеуі

"Қ-н Республикасының прокуратурасы туралы" Қ Р-сы Президентінін  күші бар жарлығынын ІУ тарауында адамның, жеке азаматтың күкыктары мен бостандыктарынын, заңды түлғалардың және мемлекеттің занды мүдделерінін...

Құқықтық пропаганданың нысандары мен ұйымдастырылуы

Мемлекетте заңдылыкты нығайтуда, құқық бұзушылыктардың алдын алуда азаматтардын құқықтық тәрбиесінің орны бөлек. Құқықтық мемлекетті кұру, саяси жүйенің өзгеруі мен жаңа шаруашылык нысандарды енгізу халыкты...

Прокурордың заң шығаруды жетілдіруде және зандарды...

Прокурорлар заң шығаруды жетілдіруде қатысу кажеттігі олардын заңдар дәл және бірынғай колданылуына прокурорлык бакылауды жүзеге асыруына және баска мемлекетгік органдар мен лауазымы адамдарға карағанда,...

Кәмелет жасына жетпегендер туралы заңдар қылмыстық сот ісін жүргізудегі орындалуын бақылау

Кәмелет жасына жетпегендермен істелетін құқық бұзушылық түрінің ең күштісі болып кылмыстар түрады. Олардын кылмыстарымен күресу, алдын  прокуратура органдарынын ен алғашкы міндеттерінін бірі болып түрады....

Кәмелет жасына жетпегендердің істері бойынша прокурорлық бақылау

Әрекетегі заң шығару кәмелет жасына жетпегендер өмірі әр түрлі жактарын реттеп отырады: отбасындағы тәрбие және жалпы мамандырылған білім алуын, олардың еңбегі мен еңбек корғауын,  ...

Жаза және басқа да сотпен тағайындалған мәжбүрлеу шараларын...

1 .Жаза және басқа да сотпен тағайындалған мәжбүрлеу шараларының сақталуын бақылау. Жаза және басқа да сотпен тағайындалған мәжбүрлеу шараларын өтеу кезікде зандар сақталуын бакылау. Сот үкімдерін...

Азаматтық icтер бойынша сот актілерін шығару кезінде заңдардың қолданылуын бақылау

Азаматтық істер бойынша сот актілерін шығаруын  бақылау. Жаңа дәуірдегі экономисттік, мүліктік қатынасының көбеюiнe әкеп соқты. Ілгері сондай-ақ кәсіпорындарды осы шағымды адамдардың көбейіп жатыр.Мүның барлығы сенімді...

Сот актілерін қылмыстық істер бойынша шығару кезінде заңдар қолданылуын бақылау

1 Қылмыстық істер бойынша сот актілерін шығару кезінде заңдар қолданылуын Сотқа қылмыстық істер карауына құқылы. Сотқа қылмыстык Істер қарауына прокурор қатысуының мәні мен міндеттері: -прокурордың сот...

Тергеуді, анықтаманы және жедел-іздестіру іс-әрекетгі бақылау

Қылмыстық іс қозғау қылмыстық сот ісін жүргізудің жауапты сатысы болып тұрады.Заңды, негізді және  уақытында кылмыстық іс козғау кылмысты тез және толық ашылуының қалай болса,...

Жедел-іздестіру іс-әрекетті жүзеге асырушы органдармен орындалуын бақылау

"Жедел-іздестіру іс-әрекет туралы" ҚР-сының Заны 15.1X.94 жылы кабылданып, оған25.ХП.95 жылғы № 2725 Презндент Жарлығымен , сондай-ақ 12.O7.06жылғы № 31-1 "ҚР-сы заңшығару актілерінің кейбіреулерінеөзгерістер мен...

Тергеу, анықтама және жедел-іздестіру іс-әрекет органдарымен орындалуын бақылауды жүзеге асырушы прокурордың өкілеттігі

1.Тергеу, анықтама және жедел-іздестіру іс-әрскет органдарымен заңдар орындалуын бақылауды жүзеге  асырушы прокурордың өкілеттігі. Анықтама   және жедел-іздесііру іс-әрекет органдарымен заңдар орындалуын бакылауды жүзеге асырушы прокурордыц өкілегтігі. Жедел...

Прокурорлық ықпал етудің актілері

Жалпы бақылау саласында прокурорлық ықпал етудің шараларына наразылық келтіру, қаулы шығару және нұсқау беру жатады. Жарлыктың 19-бабы: Наразылық келтіру. "1. Прокурор Конституцияға, зандарга және Республика Президентінің...