Өзін-өзі тану негіздері

Кітап суреті, оқулық

«Өзін-өзі тану» курсы оқытушысының рөлі мен қызметі

Жоғары оқу орындарында жүргізілетін «Өзін-өзі тану» пәні оқытушысының бойынан адекватты көзқарас пен ізгіліктілігі, дүниетаным кеңдігі, кәсіби шеберлік, тұлғааралық қатынастардың жоғары мәдениеті өзара бірлікте көрінуі...
Кітап суреті, оқулық

Өзін-өзі тану кіріспе

Аталмыш курс «Бөбек» ҰҒПББСО адамгершілік-рухани даму жобасының шеңберінде «Білім беру» тобының мамандықтары үшін құрыстырылып, сана сезімнің, өзін-өзі тану және өзін-өзі реттеу қабілеттерінің дамуын болжайтын...
Кітап суреті, оқулық

«Педагог» мамандығы бұл – мақтаныш» модулінің міндеттері

студенттердің «педагог» мамандығына деген дербес таңдауына лайықты қатынасын қалыптастыру; Қазақстан Республикасында Білім беруді дамытудың 2011 - 2020 жылдарға арналған Мемлекеттік Бағдарламасының мақсатына сәйкес педагог мамандығының...
Кітап суреті, оқулық

«Өзара түсіністік философиясы» модулінің міндеттері

өзін және өзгелерді тану арқылы қарым-қатынас мәдениеті мен әдебін жетілдіру; конструктивті қарым-қатынас дағдыларын арттыру және коммуникативті кедергілерді жою; студент тұлғасын өзін-өзі дамытуда адами-психологиялық, интеллектілік, ерікті қасиеттерінің...
Кітап суреті, оқулық

«Өзін-өзі тану негіздері» модулінің міндеттері

тұлғаның өзін-өзі тану, өзін-өзі дамыту және өзін-өзі жетілдіру үдерістері туралы біртұтас ұғым беру; қазіргі заманғы әлемдегі адамның құндылықтары туралы түсінік қалыптастыру; аталмыш жас ерекшелігіндегі тұлғалық және...
Кітап суреті, оқулық

Өзін-өзі тану негіздері пәннің мақсаты

Қазақстан Республикасының даму келешегі адам өмірінің жоғары сапасына қол жеткізумен және әлемдік қоғамдастықта оның мәртебесін арттыруымен байланысты. Жоғары технологиялар дәуірінде дәл білім беру жүйесі...