Бас бет Өнер Страница 2

Өнер

Көлбеген су бетіндегі перспектива

Суретшілердікөбінеайнадайжалтырағансубетінешағылысыптүскенбейнелерөзінетартады . Бұлшағылушыларбелгілібірзаңдылықбойыншақұрылады .Негізгізаңфизикакурсынан белгілі. Субетінесәуленің түсубұрышыменоныңшағылысубұрышытең . Осыданкеліп-бейненіңсубетіндегішағылысунүктесіоданнүктедей қашықтықта , бірақекіншіжағынаносысубетінеперпендикуляржатады. 11-1тең 10-1. 11. 10 нүктесіненшыққансәулесубетіндегі2  нүктесінетүседідешағылысып,бақылаушының көзінетүседі,ол 10нгүктесініңшағылысуын1нүктесіндегіZ-2сәулесініңжалғасындакөреді.Бұлқұбылыстыңфизикалықсхемасыосындай. Енді перспиктивадағы шағылысудықарастырыпкөрелік .1және11нүктелердесубетінежанасатын 20-...

Жазық айна сәулесі

Нәрсежазықтығындажатқанжазықфигураныңперспективасынсалудықарастырайық. (142 - сурет) Фигураныңболашаққұрылыстыңпланыдепесептейік . Жобалаушыболашаққұрылыстыңөзіндікерекшелігінкөрсететіндейетіп көру нүктесі менбейне жазықтығын орналастырады.Фигураның ішке қарай кіріп бұрыш жасай орналасқан бөлігі перспективада көрінетіндей болсын. Көру нүктесінің...

Интерьер перспективасы

Қазіргі реалистік живопись пен графикада көлеңке үлкен роль атқарады. Оларды түрліше орналастыра отырып суретші едәуір дәрежеде өз композициясын ұйымдастырады , өзінің көркемдік ойларын іске...

Перспективадағы көлеңкелер

Жарық көзінің орналасуына мысалдар. Перспективада көлеңке құру, аксонометриядағыдай, жарық көзінің кез –келген нүктесінен алынып құрылады. Жарық көзінің көз нүктесіне қатысты сегіз түрлі орналасуы мен көлеңкесі...

Перспективалы кескін құрудың негізгі тәсілдері

Перспективалық проекцияларды проекциялауүшін проекциялау аппараты қолданылады.Проекциялау аппараты жазықтықтар жүйесі мен нүктелерден тұрады. Н – нәрсе жазықтығы (горизанталь жазықтық). Бұл жазықтыққа кескінделетін нәрсе, бейне жазықтығы...

Дүниетану пәнінің мазмұнының басқа пәндерден ерекшелігін көрнекілік жасауда мән беру.

Табиғаттанудан ұйымдастырылатын сабақ түрлерін әр автор әр түрлі қарастырады. Л.Ф.Мельчаков бұл пән бойынша заттық сабақтарды ерекше бөліп, жеке сабақ типі ретінде көрсетеді. Табиғаттанудан...

Сыртқы беттер мен қисық сызықтар перспективасы

Сыртқы беттерді сызбада кескіндеу. Жазық көп бұрыштармен шектелген геометриялық денені көп жақтар деп атайды. Егер көп жақтың барлық төбелері кез келген жағы арқылы жүргізілгшен жазықтықтың...

Сызықты перспективалардың позициялық және метрлік есептері

НәрсежазықтығындаАнүктесіберілсін(138 –сурет) .ПерспективасынсалуүшінSнүктесіненАнүктесінедейін проекциялаушытүзужүргізіледі.Проекциялаушытүзудің бейнеменқиылысуыАнүктесінбереді.А БнүктесінтабуүшінS′ Атүзуінжүргіземіз .СондаSS′А тікбұрыштыүшбұрышшығады. Үшбұрыштыңжазықтығынсәулелікжазықтықдепатайды.Сәулелікжазықтықгоризонтальпроекциялаушыжағдайда.Енді осы сәулелікжазықтықтыңбейнеменқиылысутүзуінтабукерек.ОлүшінS′Атүзуініңбейнетабаныменқиылысунүктесінеперпендикуляртұрғызып, оныңSА - менқиылысуынтабамыз. АБ  нүктесіА  нүктесініңперспективалықпроекциясы. Кеңістіктегі Снүктесініңперспективасын салайық. ОлүшінперспективалықпроекцияцентріненСнүктесінедеиінпроекциялаушысәулежүргіземіз.Проекциялаушысәуленіңбейнеменқиылысуыбірдентабылмайды. Сондықтан қосымшасалуларжасаймыз : ...

Перспективалы проекциялар. Сызықты перспективалардың геометриялық негіздері

Табиғи көрініс сезімін тудыратындай етіп салынған кескіндері бойынша құрылыстың қандай болатынын, ғимараттардың әсемдік тұрғысынан дұрыс орналасуын алдын ала көруге болады. Мұндай кескіндерді перспективалық проекциялар...

Аксонометриялық сызбаға түсірілген көлеңкелер

Ортогональды проекциялаудың көлеңкелерінқұрутәсілін,аксонометриялыпроекциялардың көлеңкелерінқұрукезіндедепайдаланамыз.Сәулебағытынқалағанбағыттаалуға болады,бірақ шынайылықкөрініскесайболуытиіс. Сәулебағытыкөрініскесайболуытиіс. Сәуле бағытытымтөмен,немесетымтік етіпалуға болмайды,еңоңтайлыбұрыш 300....400 шамасындаболғаны дұрыс. Көлеңкеніортогональдыпроекциядасызылғанаксонометриялық сызбағасалуғаболады,олсызбада көлеңкетүсірілгенжағдайда сәулебағыттарынбір-бірінепаралельаламыз. Аксонометриялық проекциялардың көлеңкелерінекіге бөлугеболады.Оларменшіктікөлеңкежәнетүсетінкөлеңке. Аксонометриядағы нүктелердің көлеңкесін құру...

Кешенді сызбаға көлеңке түсіру тәсілдері

Жазық фигура көлеңкесі. Жарық үшбұраш пішінде фигураны алып қарастырайық . Үшбұрышты В С жағымен проекцияның горизонталь жазықтығына қойсақ, тамсырманы жеңілдетеміз. Себебі,нүкте немесе түзу проекцияжазықтығындаорналасқанда ,...

Конустар, целиндрлер, сфералар сияқты негізгі геометриялық фигуралардың көлеңкесі

Түзупаралельлипедтіңтүсетінкөлеңкесі.  Проекцияныңгоризонтальжазықтығында орналасқан түзупаралельлпипедберілген. (21.15сурет). Проекцияжазықтығына паралельлипипедтіңбарлықтүзулерін, қабырғаларымен қырларынаталдаужасап алуқажет. Сонда біз 4D,перпендикуляры П1;ДС П1 паралелі;СB П2 перпендикулярыжәне П1 В2паралелі;В2 П1перпендикулярларыкөлеңкесітүзулеріболатынынкөреміз. Демек, Д,С, Внүктелерінің көлеңкелерінтауып, оларды4...

Прекциялық сызбаларға түсірілген көлеңке. Кешенді сызбаларға көлеңке түсірудің жалпы принциптері

Ғимараттарды және кез – келген нәрсені көргенде көлемдік бейнені, жарық пен көлеңкенің әсері арқылы түсінеміз. Кейбір сәулеттік, кешенді сызбалардың көркемділігі жоғары болуы үшін...

Бейнелеу өнерінің түрлері мен жанрлары

Бейнелеу өнерініңадам баласыныңзаманнанзаманғарухани, эстетикалықбайлығыретінде ұласып кележатқанөнер саласы. Бейнелеу өнері жекеөнерсаласы емес, бірнеше өнерcаласының өмірге келуіне себепкер болған бейнелеу өнерінің атасы.  Сурет тарихы бұл адамзат тарихы....