Математизация современной науки

Одной из примечательных черт современной науки является ее усиленная математизация. Однако не следует думать, что применение математики в научных исследованиях – это совершенно новое,...

МАГИЧЕСКИЕ КВАДРАТЫ

Полного описания всех возможных магических квадратов не получено и до сего времени. Магических квадратов 22 не существует. Существует единственный магический квадрат 33 ,так как...

Фурье қатарына жіктеу

Анықтама :Егер сегменетте интегралданушы  f(х) және  (х) функциялар көбейтіндісінен алынған интеграл нөлге тең болса , оларға өзара ортогональ  сызық қиялар делінеді.Периоды 2l-...

Функцияныњ нүктедегі үзіліссіздігі

Егер f(x)=f(x0)    (1) шарты орындалса, f(x) функциясы x0 нүктесінде үзіліссіз деп аталады. Бұның мағынасы:f функциясының х0 нүктемінде анықталғандығы қажет. f функциясы белгілі бір...

Материалдық құндылықтар, оларды жіктеу және бағалау

Өндіріс процесінде еңбек құралдарымен қатар өндірістік болсалқы  қорлар, еңбек заттары ретінде қатысады. Еңбек құралдарынан айырмашылығы, еңбек заттары өндіріс процесіне бір-ақ рет қатысады және олардың...

Материалдық ағым туралы түсінік

Материалды ағым түсінігі логистикада негізгі болып табылады.Материалды ағымдар шикізаттың алғашқы көзінен бастап соңғы тұтынушыға дейін шикізаттарды, жартылай фабрикаттарды және дайын бұйымдарды тасымалдау, қоймалау және...

Материалдық қорлар

Материалдық  қорлар  түсінігі  логистикада  маңызды  болып  табылады . Табиғаттан  алынатын  шикізат  дайын  өнім  түрінде  соңғы  тұтынушыға  келер  алдында  басқа  материалдармен  орналасады , бірігеді ,...

Математиканы оқыту әдістемесі, оның мәні

Математиканы оқыту әдістемесі ( методикасы ) -  педагогиканың бір саласы. Ол математика ғылымының белгілі бір даму дәрежесіне лайық қоғамның алға қойған оқыту мақсаттарына сай...

«Математика және музыка» тақырыбына жазылған ғылыми жобасына

Математика мен музыка - ең ежелгі ғылымдар. Музыканың құрылысы математика заңдарына бағынатыны мыңдаған ғасырлар бұрын белгілі болған. ...Музыка математикалы, ал математика музыкалы. Екеуінде де сан...

Арифметикалық прогрессияның анықтамасы

Жоспар: І. Кіріспе: Арифметикалық прогрессияның анықтамасы. ІІ. Негізгі бөлім: Арифметикалық прогрессияның маңызы. ІІІ. Қорытынды: Арифметикалық прогрессия ұғымын тереңірек ашып көрсету. Арифметикалық прогрессияТізбектер.Жұп оң сандарды өсу ретімен теріп жазайық. Ондай бірінші...

Дизьюнктивті және коньюнктивті нормаланған формалар. Логикалық амалдардың толықтығы

Анықтама.формуласынформулаларының коньюнкциясы деп атайды және оны арқылы белгілейді. Егер жоғарыдағы коньюнкциядағыформулалары әріп немесе әріптің терістеуі болса, онда бұл формула элементар коньюнкция деп аталады. Дизъюнкция үшін жоғарыдағы...

Логикалық эквиваленттіліктер және олардың қолданылуы

Анықтама. Құрамындағы әріптердің кез келген ақиқаттық мәндерінің орналасуында ақиқаттық мәндері бірдей болатын (ақиқаттық кестелеріндегі соңғы бағандары бірдей) j және y формулалары логикалық эквивалентті (пара-пар)...

Тавтология және қайшылық. Тавтологияның қасиеттері

Анықтама.Құрамындағы әріптердің ақиқаттық мәндерінің кез келген орналасуында тек ақиқат мән қабылдайтын формуланы тавтология (жалпымәнді) деп атаймыз. Егер j формуласы тавтология болса, оны...

Пікірлер логикасының тілі, формулалары және ақиқаттық кестелер

Анықтама. Пікірлер логикасының тілі алфавиттен – , логикалық операциялардан – , қосымша символдардан – D тұрады. арқылы әріптер жиынын белгілейміз. Әріптер латын алфавитініңбас әріптері арқылы...