Кітап суреті, оқулық

Договор на рекламно-информационное обслуживание

ДОГОВОР № ______ на рекламно-информационное обслуживание г. Алматы                                                                                            «___» _________ 2015г. TOO «    », именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице директора г-жи...., действующего на основании Устава, с...
Кітап суреті, оқулық

Жарнамалық-ақпараттық қолдауға арналған келісім шарт

Жарнамалық-ақпараттық қолдауға арналған № ______ ШАРТ Алматы қ. «___» _________ 2015 ж. Бұдан әрі «Клиент» деп аталатын «» ЖШС атынан Жарғының негізінде әрекет ететін мырза бір жақтан және бұдан...