Дала зонасының топырағы және оны эрозиядан қорғау

Ормандарда орманның сұр топырағы, ал түрлі шөп өсетін далаларда қара топырақ болады. Зонаның солтүстік бөлігінде қара топырақты қабатты топырақтың қалыңдығы  75 см – жетеді,...

Қорықтың табиғат ресурстарын қорғау

Дала  зонасы  жан жануарлары ашық ландшфат  жағдайында  тіршілік етуге  беиімделген.  Сүтқоректлерден  үлкен  сарышұнақ, сарышұнақ суыр, қосаяқ, байбақ  кездеседі.  Дала  аймағында  кемірушлердің  ішінен тышқанның  көптеген...

Дала зонасының табиғат ресурстарын қорғау Қорғалжын қорығының қазіргі жағдайы

Қорғалжын қорығының сүтқоректілеріне  саршұнақ  қосаяақ  дала   тышқандары,  дала  алақоржыны  жатады.  Бұлар  егінге  көп  зяан  келтір еді.  Мұнда  саршұнақ  тұқымдасынан  ірі  суырлар  (салмағы 10кг-ға  деиін) ...

Дала зонасының табиғат байлықтарын тиімді пайдалану

Дала зонасының табиғат байлықтарын тиімді пайдалану өте маңызды, себебі оның табиғат жағдайы Жауын шашын  аз  жылдық  жауын шашынның  мөлшері  180 мм ден  300  мм аралығында. ...

Қазақстанның дала зонасына жалпы сипаттама

Дала  зонасы   Қазақстанның  біраз  территориясын  яғни  Республика жер  көлемінің  26 % ініен  астамын  алып жатыр.  Дала  зонасы  орманды  далазонасыың  оңтүстігінен  басталып,  батыстан  шығысқа  қарай ...

Байқонырдың Топырақ жамылғысы

Антропогендік әсердің салдарынан соңғы жылдары облыс территориясының топырақ жамылғысы қатты өзгерді. Қазақстандағы белсенді суландыру нәтижесінде Орталық Азиядан ағып шығатын Сырдария және Амудария өзендерінің сулары...

Байқонырдың Агроклиматтық жағдайы

Сырдария бассейнінің климаттық жағдайын сипаттайтын әдеби мәліметтер баршылық болғанмен олардың көпшілігі Қызылорда облысының бүкіл байтағындағы климат жағдайының ерекшеліктеріне соқпай, шектес жатқан аумағы кең үлкен...

Байқоңыр ғарыш аймағының геологиялық құрылымы мен тектоникасы

Байқоңыр ғарыш аймағы Қызылорда облысының территориясында орналасқандықтан, біз, жалпы геологиялық құрылымы мен тектоникасын осы облыс көлемінде қарастырамыз. Жалпы Қызылорда облысы Тұран ойпатының солтүстігін қамтиды. Мұнда...

Байқоңыр ғарыш аймағының физикалық-географиялық сипаттамасы

Байқоңыр ғарыш аймағы Қазақстанның оңтүстік-батысында, яғни Қызылорда облысы, Қармақшы ауданының территориясында орналасқан. Байқоңыр ғарыш аймағының көлемі 6717 шаршы шақырым. Ол солтүстікке қарай 75 шақырым, ал...

Вклад Сатпаева в развитие геологии Казахстана

100 лет назад 12 апреля в ауле №4 Аккелинской области Павлодарского уезда в семье кочевника Имантая родился сын. Назвали его Канышем, что в переводе...

Гидросфера как природная система

Гидросфера – это прерывистая водная оболочка Земли, совокупность морей, океанов, континентальных вод (включая подземные) и ледяных покровов. Моря и океаны занимают около 71% земной...

География происхождения человека

Демографические проблемы в мире В 1988 году Национальное географическое общество США опубликовало карту мира под названием «Земля в опасности». Опасность номер один на этой карте...

Живое вещество биосферы

Одним из центральных звеньев концепции биосферы является учение о живом веществе. Исследуя процессы миграции атомов в биосфере, В.И.Вернадский пришел к выводу, что “нигде не...

Заилийский край

Заилийский Алатау является наиболее северной грядой Тянь-Шаньской горной страны. Он состоит из целой системы гор и  межгорных впадин, куда включается полоса предгорной равнины, и...