Бас бет Без рубрики

Без рубрики

Кітап суреті, оқулық

АХМЕТ БАЙТҰРСЫНОВ – ТІЛШІ

Мазмұны І. Кіріспе ІІ.І тарау. Ғалым, ағартушы, тілші Ахмет Ахмет Байтұрсыновтың поэзиясы Ахмет Байтұрсынов қазақ тіл білімінің қалаушысы Әдебиеттің әліп биі – асылы Ахмет ІІІ. ІІ тарау....
Кітап суреті, оқулық

Алаяқтық құрамының негізгі белгілері

Мазмұны Кіріспе Алаяқтық құрамының негізгі  белгілері Алаяқтық қылмысының объектісі Алаяқтықтың объективтік жағы Алаяқтықтың субъективтік жағы Алаяқтықтың субъектісі Қорытынды Қолданылған әдебиеттер   Алаяқтық құрамының негізгі белгілері Алаяқтықтың объектісі Қылмыстың объектісі мен...

Жеке еңбек шарттары талаптарының материалдық тарту талабы ...

Материалдықжауапкершілікұғымыжәнеоғантартудыңшарттары. Қызметшілер ұйымыныңмүлкінеұқыптылықпенқарауғажәнежұмыспроцесінде жұмысберушігемүліктікзиянкелтіругежолбермеугеміндетті.Еңбекміндеттерінорындаукезіндеұйымғакелтірілгензиянүшін,егерзияноныңкінәсінен келтірілгенболса,қызметкергематериалдықжауапкершілікжүктеледі. Қызметкердіматериалдықжауапкершіліккетартуүшінбіруақыттамынадайшарттарбарболуықажет: Жұмысберушігекелтірілгензиянныңнақтылығы.Қызметкердіңәрекеттерінемесеәрекетсіздігісалдарынанжұмысберушініңмүлкіненақтызиянкелтірсе(ұрлау,жоғалу,жетіспеушілік,тапсырылғанмүліктіңсақталуынқамтамасызетпеут.с.с)олеңбекзаңдарыныңнегізіндежауапкершіліккетартылады.Зиянныңөлшерін анықтаған кездетекқанатікелейнақтызиянесептеледі,алынбағантабыстарескерілмейді.Кәдуілігіөндірістік –шаруашылықтәуекелсанатынажатқызылуымүмкінболатынзалалүшінқызметкергежауаптылықжүктеугежолберілмейді. Шығынға(зиянға)себепшіболғанжайлар заңғықайшыкелсе.Зиянқызметкертарапынанжасалатынәрекеттіңнемесеәрекетсіздіктіңсалдарынанболады.Материалдықжауапкершіліктекосыәрекетнемесеәрекетсіздіктерзаңғақайшыболғанжағдайдағанажүктелінеді.Мысалы,жүргізушіжұмысберушініңрұқсатынсыз қараудағытехникасынжекеөзшаруасынапайдаланғанкездеістеншығардыделік,оныңбұліс-әрекеті,әрине,заңғақайшы.Демек,оданкелтірілгензиянныңорнынтолтыруталапетіледі. Зиянкелітірудегікінә.Егерұйымғакелтірілгензиянеңбеккердіңөзкінәсіненболсағанаеңбекзаңдарыоғанматериалдықжауапкершілікжүктейді.Кінә - бұлтұлғаныңөзіжасағаніс-әрекетіменоныңқасақаналық жәнеабайсыздықтүріндегісалдарынапсихикалыққатынасы.Қылмыстықзаңғасәйкес,кінә - бұләрқашанне қасақаналық,неабайсыздық.Осығанбайланыстыматериалдықжауапкершіліктіңмөлшеріекітүрліболады.Бұлар- толық мөлшердегіжәнешектелгенмөлшердегіжауапкершіліктер. Жұмысшының денсаулығына зиян келтірген жағдайдажұмысберушініңжауапкершілікнегіздері Жекееңбек шартындағыбасқа тарапқазиянкелтіргентарапоныЕңбектуралыЗаңғажәнеөзгедезаңактілерінесәйкессотшешімінегізінденееріктітүрдеөтейді. Келтірілгензиянмөлшерінанықтаужәнеоныңорнынтолтырутәртібі. Ұйымғакелтірілгензалалдыңмөлшеріншынмәніндегішығындарыбойынша,бухгалтерлікесептіңдеректерінегізіндебелгіленгеннормаларбойыншақаншалықтытозғанынескереотырып,анықталады. Материалдыққұндызаттарұрланғанда,кемшыққанда,қасақана жойылғанданемесеқасақанабүлдіргенгезиян...

Шет мемлекеттердегі нотариат

Шет елде іс-әрекет жасауға бағытталған құжаттарды нотариаттық ресімдеу осы құжат ұсынылатын мемлекеттің құқығы ескеріле отырып жүзеге асырылады. Шет елдеәрекет етуге арналған құжат әдеттегідей іс...

Ежелгі және орта ғасырлардағы тәрбие

Тәрбие адам қоғамында ғана болатын қоғамдық құбылыс. Ол алғашқы қоғамдағы еңбек пен материалдық өмір процесінде пайда болады. Адам қоғамының, адамның өзінің дамуында еңбектің әсері зор...

Моллюскалар типі

1.Былқылдақденелілер - кейбіреулері ғана болмаса, көпшілігі бақалшақты, жұмсақ денесі бас, тұлға, аяққа бөлініп, нағыз суда мекендейтін жәндіктер. Олардың құрлықта тіршілік ететін де түрлері бар....

КРИМИНАЛИСТИКАНЬЩ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕПЗДЕРІ

Криминалистиканың түсінігі және пәні. Криминалистика басқа да ғылымдар сиякты объективтік кұбылыстар зандылықтарының жиынтығы болып табылады. Бірақ та осы көптеген жиынтықтардан криминалистиканың айырмашылығы, ол қылмысты ойдағыдай...

Диэлектриктегі ток

Молекулалардың диссациясы деп сұйықтықтарда қатты денелердің еркін оң және теріс иондарының ажыралуына айтылады. Мысалы, MaCl кристалын дистилденген суға араластырсақ Na оң, Cl теріс ионға...
Кітап суреті, оқулық

Көсемше

Етістіктің түбір және негізіне-ы (п),-і (п),-а, е, й, -ғалы, -гелі, -қалы, -келі, -ғаша, -геше, -қашқа, -кешке, жұрнақтары жалғану арқылы жасалатын әрбір жолыкөсемше деп аталады. Көсемшелер...

Бол, ет, қыл етістіктерінің көмекшілік қызметі.

Бұл үш етістік әрі жетекші әрі көмекші қызмет болып атқарады.Үшеуінің мағыналарында түрлену жүйелерін де, орукциаларында да, ортақ сипаттар болумен қатар бір бірінен ерекшелігі өзгешіліктерінде...
Кітап суреті, оқулық

Когнитивті лингвистиканың зерттелу тарихы.

Тіл білімі «Адам баласы қай заманда және қалай сөйлеп үйренді?» деген сұраққа жауап беру барысында антропологиямен жақындасады. Антропология –адамның биологиялық табиғаты, органикалық тіршілік...
Кітап суреті, оқулық

Лингвомәдениеттанымның когнитивті лингвистикамен байланысы.

Соңғы жылдардағы тіл білімінің ең басты ерекшелігі – оның ізденіс парадигмасының яғни, құрылымды тіл білімінің антропоцентристік парадигмасының ұстанымына бет бұруы болып табылады. Тіл тек...
Кітап суреті, оқулық

Ф. Джонсон Лердтің ой түйіндеу теориясы.

Тілдің хабарларды тиянақтау, сақтау және басқаларға жеткізу қызметі ойлаумен бірлікте, шындық дүниені танып білуге бағытталған адамның бүкіл рухани іс - әрекетімен тығыз байланысты, өйткені...

Атмосфера және географиялық қабық

1.Атмосфера Жердің ауа қабығы. Атмосфера (грек.atmos-бу және sphaira-шар) –Жер шарының өзімен бірге айналатын және оның тәуліктік, жылдық айналымына қатысы бар газ қоспаларынан тұратын ауа қабаты....