Бас бет Авторы Посты от Shingis

Shingis

2233 ПОСТЫ 0 КОММЕНТАРИИ

Греция және Алдыңғы азия эллиндік дәуірде

АлександрМакедонскийдіңжаулапалулары.Оныңдержавасыныңпайдаболуыжәнекүйреуі.АлександржаулапалуыныңалдындағыАлдыңғыАзиядағықүлиеленушілікқоғамдар.Б.э.д.ІҮғ.орташеніндегіПарсыимпериясы.ГрецияменМакедониядашығысжорығынаәскери-саясидайындақ.Соғысушыжақтардыңкүшарасалмағы.АлександрМакедонскийдіңшығысжорығынкезевдергебөлу.Александрдыңжорықкезіндежоспарыныңөзгеруі.Жорықтартарихы,негізгішайқастар.Александрдыңжаңақалалардыңнегізінқалауы.Басыпалынғаноблыстардағысаясат.МакедонармиясындағыАлександрғақарсыоппозицияПерсияныжаулапалуы. Ірідержаваныңқүрылуы.ОнынығайтуғаарналғанАлександрдыңэкономикалықжәнесаясишаралары.Халықгардыбіріктірусаясаты.АлександрМакедонскийдіңтүлғасыжәнеқызметі.Оныңжаулапалуларыныңтарихимаңызы. Александрізбасарларының/диадохтар/арасындағыкүресжәнежаңамемлекеттердің/эллиндік/құрылуы.Эллиндікмемлекеттержүйесі.Іріэллиндікмемлекеттер:Селевкидтермемлекеті,эллиндікЕгипет,Македония,Пергампатшалығы.Басқадаэллиндікмемлекеттер.БалкандықГрециядағы,Сицилиядағы,Қаратеңізжағалауындағыэллинизм. Эллиндікмемлекеттердіңтиптері.Эллинизмніңмазмұны.Оныңгректікжәнешығыстықтуптамырлары.Эллиндікәлеуметтік-экономикалықжәнесаясижүйеніңнегізгіерекшеліктері.Эллинизмніңкезендергебөлінуі.Эллиндікдәуірдіңжетістіктері. СелевкидтердержавасыжәнеэллиндікЕгипет,ПергампагшалығыСелевкидтерпатшалығы-типтікэллиндікмемлекет.Территориясыжөнехалқы.Қалалыққұрылыстыңдамуы.Әлеуметтік-экономикалыққұрылымдағыдуализм.Негізгішаруашылық-географиялықзоналар:КішіАзия,Сирия,Месопотамия,ИранжәнеОртаАзия. Экономикалықөмірі.Полистіктиптегіқалаларжәнеполистантыстерриториялар.Әлеуметтікқұрылымы.Оныңкүрделілігі.Классикалықтиптегіқұлиеленушілікқатынастыңдамуы.Мемлекеттікбасқаружәнеәкімшілікқұрылысы.Селевкидтермемлекетініңберікеместігі.Сыртқысаясатыныңнегізгібағыттары.ШығыссатрапиялардыңбөлінуіжәнеПарфияменГрек-Бактрияпатшалыктарыныңқұрылуы.Олардыңнегізгіерекшеліктері. ЭллиндікЕгипет.Территориясыжәнехалқы.Әлеуметтік-экономикалыққұрылымы.Аграрлыққатынастар.Полистіктиптегіқалалардыңнашардамуы.Орталықганғанмемлекеттікшаруашылықтыңдамуы.Патшамонополиялары.Құлиеленушіліккдтынастыңерекшелігі.Мемлекеттібасқарудыүйымдастыру.Патшаныңжағдайы.Жергіліктіженегрек-македондықэлементтердіңролі.ЭллиндікЕгипеттіңішкітарихы.Экономикалықжағдайдыңнашарлануы.Әлеуметтікқарма-қайшылықтың шиеленісуі.ДионисийПетосарапистіңкөтерілісі.Птолемейлердіңсыртқысаясаты.ШығысЖерортатеңізіаймағындағыСелевкидтерпатшалыгыменЭллиндікЕгипетарасындағықарама-қарсылық-эллиндікдөуірдегіхалықаралыкқатынастардыңнегізі.Басқамемлекеттердің ролі:Македонияның,Пергамның,Римніңараласуы.РимменПтолемейлердіңодағы. Пергампатшалығы.Территориясыжәнехалқы.Әлеуметтік-экономикалыққұрылымы.Экономикасыныңинтенсивтісипаты.Құлиеленушілікшаруашылықпентауарлыөндірістіңдамуы.Саясиұйымдасуыжәнепатшабилігініңсипаты. ПергамКішіАзиямемлекеттеріжүйесінде.ПергамжөнеСелевкидтер.Пергамғаридіктердіңенуі.МакедонияжәнеБалкандықГрецияЭллиндіккезенде.Римжаулапалуы Македонпатшалығы.Территориясыжәнехалқы.Экономикалықжағдайы.Әлеуметтікқұрылымы.Мемлекеттікбасқаружәнепатшабилігініңсипаты.Құлиеленушілікқатынастардыңдамуы.Қалалардыңролі.Әлеуметтікқайшылықгардыңсипаты.Сыртқысаясат.МакедонияменГрецияныңқарым-қатынасы.Б.э.д.ІІІ-ІІғғ.БалкандықГрецияполистарыныңжағдайы.Афиныжәнеоныңтәуелсіздікүшінкүресі.ДеметрийФалерскийтираниясы.Афинны-Грецияңмәдениорталығы. АхейжөнеЭтолийодақгары.Олардыңішкіұйымдасуы.КлассикалықГреццияныңполистародағынанайырмасы.Әлеуметтікқұрылымы.Сыртқысаясаты. ЭллиндікСпарта.Әлеуметтікдағдарыстыңтереңдеуіжәнетаптыққарама-қайшылықтардыңшиеленісуі.АгисжәнеКлеоменпатшалардыңәлеуметтік-саясиреформалары.Олардыңсәтсіздігі.Әлеуметтіккұрестіңшиеленісуі.Набистираниясы.ГрекмемлекеттеріжөнеМакедония.ФилиппҮқызметі.Римніңараласуы.РимніңМакедонияменсоғыстары.РимніңМакедонпатшалығынталқандауыжөнегрекполистарынбағындыру. Сицилияб.э.д.ІҮғ.соңы-IIIғ.басындаАгафоклтираниясыжәнеГиеронIIпатшалығы.СиракуздыңРимгебағынуыы.РодосжәнеДелосб.э.д.ІІІ-ІІғғ. К^ратеңізжағалауыжәнеКавказэллиндікдәуірде.Қаратеңізжағалауындағыгректержәнескифтерб.э.д.ІІІ-ІІғғ.ҚырымдағыСкифпатшалығы.Ольвия.Херсонес.Херсонеспатшалығыныңб.э.д.IIIғ.біріншіжартысындағыөрлеуі.ОльвияменХерсонестіңб.э.д.IIIғ.2-щіжартысында-IIғ.әлсіреуі. Боспорпатшалығыб.э.д.ПІ-ІІғғ,Экономикалыққиындықтар.Таптыққатынастардыңшиеленісуі.Савмаккөтерілісі.БоспорпатшалығыменХерсонестіПонтпатшалығыныңб.э.д.IIғ.жаулапалуы. Арменияб.э.д.ІІІ-Іғғ.Оныңб.э.д.IIғ.соңында-Iғ,басындакүшеюі.ТигранII. КолхидажәнеИберияб.э.д.ІІІ-Ііт.Понтпатшалығыб.э.д.ІІІ-Іғғ.Территориясыжәнехалқы-Әлеуметтік-экономикалыққұрылымы.Мемлекеттікбаскару.МитридатҮІжөнеоныңРимменкүресі.РимніңПонтпатшалығынталқандау. Б.э.д.Iғ.ортасындағыэллиндікдүние.Римжәнепарфияжаулапалулары.Эллиндікмемлекеттердіңкұйреусебептері.
  1. Эллиндікмәдениет
Эллиндік мәдениетгің негізгі орталықтары.Техникалық білімдердің дамуы. Шығыс және грекдәстүрлерініңөзараәсері.Арнаулыбілімдердіңматематиканың,агрономияның-дамуы.Александриямузейі-ежелгідүниеніңалғашқы ғалымдаракадемиясы. Антиохия,-Пергам,Афины-эллиндікдәуірдіңмәдениорталықтары.Эллиндікфилософияныңнегізгібағыттары:стоиктер,эпикурейлер,киниктер.Философиялықзерттеулерпроблематикасыныңөзгеруі.Синкреттіккульттер.Монотеистіккөзқарастардыңқалыптасуы. Әдебиетпенөнердегіжаңатенденциялар.Сәулетөнеріжәнеқаласалуісі.Мүсінөнері.Эллиндікмөдениеттіңтарихимаңызы.

Ежелгі Грек мәдениеті.

Грекдіні,Олимпиялыққүдайларкульты,екіншідәрежедегісенуобъектілеріжәнебатырлары.Гректердегіқұдайдытүсіну.Мифология.Табынудыүйымдастыру.Храмдар.Көрегендер.Дінимейрамдар.Олимпиядалық,Пифиялық,Истмийойыдары,АфиныдагыПанафинейжәнеДионисиймейрамдары. Діникөзқарастарыныңжәнекульттіңархитектураменмүсінөнерініңдамуынаәсері.Храмархитектурасы.Ордерлікжүйе.Негізгіордерлер.Азаматтықархитектураныңдамуы.Іріархитектуралықжетістіктер.Қаласалуісініңжетістіктері.Гишюдамныңқалатеориясы. Грекмүсінөнері.Оныңмақсаты.Көркемобразтуралыұғым.Негізгісюжеттер.Ірігрекшеберлеріжөнеолардыңшығармалары. Грекәдебиетіжәнетеатры.Мифология,ежелгігрекэпосыженеоныңөдебиеттіңдамуынаөсері.Жанрлықәртүрлілік,көркемобраздардыңтерендігі,мамандырылғаншеберлік.«Илиада»және«Одиссея»-эпикалықпоэзияныңұлгісіретінде.Б.э.д.ҮІІ-ҮІғғ.греклирикасы.Б.э.д.Үғ.гректрагедиясы.Эсхил,Софокл,Еврипид,Аристофантворчествосы. Театрлықкөрсетулердіңтаралуыжәнеоныңгректердіңқоғамдықжәнежекеөмірлеріндегіролі.Гректеатрыжәнеоныңқұрылысы. Грекмифологиясы.Ионийлікнатурфилософия.Демокриттіңматериалистікфилософиясы.ПлатонменАристотельдіңфилософиялықжүйелері.Әлеуметтік-саясиілімдер.Шешендікөнері.Демосфен. Ғылымибітімдер.Математика.Медицина.Биология.Тарихғылымы:Геродот,Фукидид,Ксенофонт. Ежелгігрекмөдениетініңдүниежүзілік-тарихимаңызы.

Классикалық Греция б.э.д. Ү-ІҮ ғғ.

Б.э.д.ҮІғ.соңындағыЖерортатеңізіаймағындағыхалықаралықжағдай.Парсы экспансиясы.Грек-парсысоғыстарыныңсебептеріжәнесылтауы.Кезендері. Иониякөтерілісі. Ионияқалаларыныңбірігуі.Көтерілістіңжеңілуі.Милетгің талқандалуы. Көтерілістіңсабақтары.ПарсылардыңБалкандықГрецияғабірінші шапқыншылығы.Парсыларменафиндықтардыңкүштері.Марафоншайқасыжәнеоныңморальдық-саясимаңызы. Шешушішайқасқаәзірленуі.Ксеркстіңәскери-дипломатиялықшаралары.Грециядағы жағдай. Афиныдағыдамудың«теңіздік»жене«құрғақтық»бағдарламалары арасындағыкүрес.Фемистоклдіңжеңісі.Коринфтегіб.э.д.4881ж.конгрессжәне гректердіңәскерибірігуі.Ксеркстіңжорығы.Гректерменпарсылардыңкүштері. ФермопилтүбіндегіэпизоджәнеАртемисияжанындағышайқас.Саламинтүбіндегі шайқас.ПарсылардыПлатеяжөнеМалетүбіндегіталқандау.Соғыссипатының өзгеруі.АфиныбастағанДелосодағыныңқұрылуы.КішіАзияаралдарыныңжөне кіші азиялықгрекқалаларыныңазатетілуі.ДелосодағындағыАфиныролініңкүшеюі. Эвримедонттүбіндегіпарсылардыңжеңілуі.ЕгипеттегіпарсыларғақарсыкөтерілісжәнеЕгипеткеафиныэкспедициясыныңжасақгалуы.Афиныфлотыныңталқандалуы. Соғысушыларкүштерініңәлсіреуі.ЭллададаАфинығақарсынаразылықкүшеюі.Каллийбітімі. Гректержеңісініңсебептері.ГректержеңісіңГрецияныңөлеуметтік-экономикалық жәнемәдени-саясидамуынаәсері.Грецияэкономикасыб.э.д.Ү-ІҮғғ. Грек экономикасының негізгіекітипі:афинылықжәнеспартандық.Олардыңерекшеліктері. Афиныдақриеленушілікэкономиканыңинтенсивтідамуы.Оныңжалпысипаттамасы. Полистардыңэкономикалықсаясаты.Ауьшшаруашылығы.Салаларыныңқұрылымы. Егіншіліктіңжүзімжәнезайтүнөсірудіңролі.Шаруашылықтыңнегізгітиптері.Зевгиттіңқұлиеленушілікпоместьесіжәнешаруашылығы,тауарлышаруашылықтыңэлементтері.Қолөнер.Негізгісалалары.Металлургияжәнеметаллөңдеу.Керамикаөндірісі,тоқыма ісі,кемежасаужәнет.б.Құлэргастерилеріжәнееңбектіұйымдастыру.Сауда.Дамудыңжоғарғыдәрежедеболуытауарлышаруашылықтыңнәтижесі.Сыртқыжәнеішкісауда. Транспортқүралдары.Саудакемесініңқұрылысы.Ыдыстар.Саудазаттары.Теңгелер жәнеақшаайналымы.Грецияжөнеотарланғаншетаймақтар.Грекэкономикасының аграрлықтипі.Ауылшаруашылығы,қолөнержәнесауданыңарасалмағы.Бірінші типтенөзгешелігі.БуржуазиялықғалымдардыңантикалықГрецияэкономикасытуралыкөзқарасынасын. Б.э.д.Ү-ІҮғғ.Грецияныңәлеуметтікқұрылымы «Классикалыққұлдык>>ұғымыжәнеоныңнегізгіерекшеліктері.«Таптар»ұғымының анықтамасы.КлассикалықГрециядағынегізгітоптар:құлдар,құлиеленушілер,үсақ өндірушілер.Құлдар.Олардыңсаны,заңтүріндегіжәнеқоғамдықжағдайы.Тап күресініңформалары.Құлдықтыңнегізгікөздері.Қүлиеленушілер.Қүлиеленушілердіңәртүрліәлеуметтіктоптары:жериеленушіжәнесауда-қолөнерменайналысушы ауқаттылар, азаматтаржәнеазаматьеместер,олардыңөндірістегіорны. Қүл иеленушілер табыныңөзішіндегіқарама-қайшылықтар. Еріктіүсақөндірушілергрекқүлиеленушілікқоғамындағытапретінде.Оныңбіртекті еместігі:егіншілер,үсаққолөнершілержәнесаудагерлер,азаматтаржәнеазамат еместер.Мүліктікжәнеөлеуметьтікжағдайы.Ішкіқарама-қайшылықтары. Демократия мен олигархияарасындағыкүресәлеуметтікқарама-қайшылықтарформасы ретінде. Спартанқоғамыныңтаптық-әлеуметтікқүрылымы:спартиаттаржәне периэктер. Илоттар,олардыңмүліктікжәнеқоғамдықжағдайы.Қазіргіөдебиеттердегіилоттартуралыкөзқарастар.4.Афиныдемократиясыжәнеспартанолигархиясыб.э.д.Үғ. саясижүйелерретінде ПарсылардыжеңгенненкейінАфиныдакұлиеленушілік демократияныңдамуы.ЭфиальтжөнеПериклдіңреформалары.Афиныньщмемлекеттікқүрылысы.халықжиналысы,500-дерсоветі,ареопаг,магистратуралар.Қызметорны үшін жалақы.Гелиэяжөнеконституциянықорғау.Саяситоптаржәнеолардың Афиныдағыкүресі.ПериклтұсындағыАфиныдемократиясы.Периклдіңсыртқыжәне ішкісаясаты.І-шіАфинытеңізодағы.ОныңАфиныархесінеайналуы.Оныңқұрылымы және ұйымдасуы.Федерациялықмемлекеткеайналутенденциясы.Орталықтың одақтастарменқарым-қатынасыжәнеодақтыңішіндегіқарама-қайшылықтар. Афинының экономикалықөрлеуі.Құрылыс.Афиныныңмәденижәнесаясимаңызы. СаяситартыстардьщЭсхилменСофоклдіңтрагедияларындағыкөрінісі.Спартаның саясиұйымдасуы.Апелла,герусия,қызметадамдарыжүйесі.Олигархияныңбилігі. Пелопоннесодағыб.э.д.Үғ.Оныңқұрылымыжәнеүйымдасуы,оныңАфины державасынанөзгешелігі.АфиныархесіменПелопоннесодағыарасындағы460-430жж.қарым-қатынас.Басқадагрекқалалары.Сицилиядағы гректер.Сиракуздың өрлеуі.5.Пелопоннессоғысы Пелопоннесодағымен Афины архесіарасындағыәскери-саясиқарама-қайшылық.БатысбағыттағыАфиныэкспансиясы.Коринфпенбәсеке. Соғыстыңсебептеріменсылтауы.Оныңкезеңцері.Архидамсоғысы.Негізгіәскери шайқастар.Афиныдағыішкісаясикүрестіңкүшеюі.Афиныжәнеоныңодақтастары. Лесбостағыкөтеріліс.Клеонныңсаясиқызметі.Афиныдағыфинанстықжағдай.Брасиджәнеоныңсоғысжүргізужоспары.Амфипольтүбіндегішайқас.Никийбітімі,421-415жж.бейбіткезең. Афиныныңбасқыншылықсаясаты.Сицилияэкспедициясы жәнеоныңсәтсіздіккеүшырауы.Декелейсоғысы.Афиныныңәскери-саяси жағдайының нашарлауы.Алкивидтіңқызметі.Олигархиялық топтардыңкүшеюі.411ж. олигархиялықтөңкеріс.Идеологиялықдағдарыс.Софистер.АристофанменЭврипид творчествосындағысаясимазмұн.Персияныңгрекістерінеараласуы. Афиныархесінің реформалары.Спартанфлотыныңқүрылуы.Эгоспотамахтүбіндегішайқас.Афины державасыныңкүйреуі.Афиныныңжеңілісі.Бітімшарттары.Афиныныңжеңілу себептері. Грецияб.э.д.ІҮғ.біріншіжартысында/полистықжүйеніңдағдарысы/ Пелопоннессоғысыныңсалдары.Құлиеленушілікқатынастардыңөсуі.Экономиканыңжәнетауарлышаруашылықтыңдамуы.Аграрлыққатынастардыңжағдайы.Әлеуметтік теңсіздіктіңжәнеқарама-қайшылыктыңшиеленісуі.Полистікбайланыстың әлсіреуі. Гректердіңэмиграцияғакетуініңкөбеюі,полистіңәскериұйымдасуыныңдағдарысы жәнежалдамалылықтыңөсуі.Кейінгігректіктирания.Грециядағысаясидамудың біркелкіеместігі. ПелопоннессоғысынанкейінгіСпартагегемониясы.СпартаныңПерсияменсоғысы. КоринфсоғысыжәнепарсылардыңГрецияғаықпалыныңкушеюі. ФивыдағыдемократиялықтөңкерісжәнеБеотияодағыныңкүшеюі.Спартаныңжеңілуі.Пелопоннесодағыныңтарқауы.Беотияодағыықпалыныңартуы.Спарта,Фивы,Афиныарасындағыбәсеке.2-шіАфинтеңізодағыныңқұрылуы.Оныңсыртқыжәнеішкісаясаты.Афиныменодақтастарыарасындағықарым-қатынас.Б.э.д.ІҮғ.ортасындаГрециядағысаясибытыраңқылық.Полистықжүйеніңдағдарысы.Платон,Исократ,Аристотельдіңдағдарыстаншығубағдарламалары. МакедонияныңөрлеуіжәнеГрециядамакедонүстемдігініңорнауы Македонияныңб.э.д.Үғ.-ІҮғ.бірішіжартысындағытабиғатжағдайы,халқы,әлеуметтік-экономикалыққұрылысы.ФилиппIIэкономикалықжәнеәскери-саясиреформалары. Македонпатшалығыныңкұшеюі.ФилиппIIгрекістерінеараласуы.Олинфтің талқандалуыжәнехалкидикақалаларылигасыныңтарқатылуы.Афины- Македонияныңбастыдүшпаны.Афиныдамакедондықтардыжақтаушыжәне антимакедондықтоптардыңқұрылуы.Олардыңкұіресі.Демосфенніңсаясиқызметі. МакедонияғақарсыгрекқалаларыныңодағыжәнеоныңХеронеетүбіндеталқандалуы. КоринфтегіпанэллиндікконгрессжәнеГрециядамакедонүстемдігініңорнауы. МакедонияныңПерсияменбөсекесі.ФилиппIIПерсияғақарсыжорыққадайындалуы. ҮлыГрецияб.э.д.Ү-ГҮғғ.Каратеңізжағалауында ҮлыГрецияныңгрекқалаларыжәнеКдратеңізжағалауы-грекдүниесінің органикалықбөлігі.Олардыңтарихидамуындағыбірлікжәнеерекшелік.Жергілікті тайпаларменжәнеметрополияменқарым-қатынас.Колониялардағысауданың жәнетауарлыөндірістіңдамуы.Сыртқықауіпфакторыжәнеосыоблыстардағы тирандықрежимдердіңбелгіліберіктігі. Сицилиядағыгрекқалалары.Гела,Акрагант,Сиракуздыңөрлеуі.Гелонтираниясы. Демократиялыққүрылыстыңорнауы.ДионисийIСиракуздағыбиліктітартыпалуы. ОныңіріСицилиядержавасынқұруыжәнеСиракуздыңгүлденуі/б.э.д.ІҮғ.біріншіжартысы/. ОңтүстікИталиядағыгрекқалалары.Таренттіңэкономикалықжәнеәлеуметтік-саясижағдайы.РимніңТаренттіжәнеОңтүстікИталиядағыт.б.грекқалаларынбасып алуы. Қаратеңізжағалауыб.э.д.Ү-ІҮғғ.Қаратеңізжағалауыныңбастыполистері: Гераклея жәнеСиноп.Олардыңэкономикалықжөнесаясижағдайы.Боспормемлекетіжәнеб.э.д.ІҮғ.оныңкүшеюі.Экономикасыжөнемемлекеттіккүрылысы.Афиныменбайланысы. ІрітерриториялықБоспордержавасыныңқұрылуы. Ользияб.э.д.ҮІ-ІҮғғ.Херсонесб.э.д.Ү-ІҮғғ.СолтүстікҚаратеңізжағалауындағыгрек кзлаларыныңскифтерменқарым-қатынасы.

Аттикада Полистің қалыптасуы

Афинықолөнер-аграрлықполисретінде.Б.э.д.ҮІІІ-ҮІғғ.Аттикатарихыныңдеректері. АттикамикендықдәуірдежөнеАфиныныңтарихидамуындағымикендықмұраныңролі.Рулыққұрылыстыңыдыраукезендері,ертетаптыққатынастардыңжәнемемлекеттің пайдаболуы.Қолөнерменсауданыңдамуыжәнеосыкәсіптерменайналысушы топтардыңкөбеюі.Олардыңруақсүйектеріменкұресі.Драконггықправоныжинақтауыжәнеоныңжекеменшіктідамытудағыролі.Әлеуметтіккүрестіңшиеленісуі.Солон заңдары.Оныңәлеуметтік-экономикалықжөнесаясиреформалары.Азаматтардың ортатоптарыпозициясыныңкүшеюі.Афиныазаматтарыныңөлеуметтік-саяси праволарынанұқсанкелтірмейтіндейжағдайдыңқалыптасуы.Аттикадақолөнердің дамуы.Б.э.д.Афиныэкспортыныңөсуі.Саудажәнеқолөнерменайналысушы әлеуметтіктоптардыңәлеуметтік-саясижағдайыныңкүшеюі.Олардыңрулық, жериеленуші аристократтарменкүресі.Афиныдағытирания. Писистраттыңсыртқы жәнеішкісаясаты.ЛидияменЕгипетпенбайланыстары.Афиныдағытиранияның құлауыжәнеоныңсебептері.Гиппийдіңқуылуы.Спартаныңараласуы,Билікке Клисфенніңкелуі.КлисфензаңдарыжәнеАфинықұлиеленушілікдемократиясының қалыптасуы.Ф.ЭнгельсАфиныполисыныңдамуыүшінСолонжәнеКлисфен заңдарыныңмаңызытуралы. Грецияныңбасқаоблыстарындағыполистер. ОрталықГрецияжәнеФессалия.Әртүрліоблыстардыңбіркелкідамымауы.Эвбейдегі ХалкидикажәнеЭретрия,Фокея.Б.э.д.ҮПІ-ҮТІғғ.олардыңролі.Үлыгрек колонизациясына белсеңдіараласуы.Мегарыб.э.д.ҮІІІ-ҮІғғ.Дельфы амфиктониясы. ФивыжәнеБеотияодағыб.э.д.ҮІғ.Фессалияныңәлеуметтік-экономикалық дамуының ерекшеліктері.КішіАзияныңбатысжағалауындағы греккала-мемлекеттері. Милет- б.э.д.ҮІІІҮІғғ.еңіріполис.ЛидияжәнеФригияменбайданысы.Милеттегі шаруашылықтыңөсуі.ҮлыгрекколонизациясындығаМилеттіңролі.Әлеуметгік қатынастары.Ішкікүрестері.Фрасибулатираниясыжәнеоныңқұлауы.Лидияжәне Парсыпатшалықтарымен қарым-қатынастары.КішіАзияныңбасқадаполистері. ПарсылардыңКішіазиялықполистердібасыпалуы. Эгейтеңізініңаралдарындағыгрекқала-мемлекеттері.Эгина,Родос,Самостағы Поликрат тираниясы. ҮлыГрециядағыгрекколониялары.Олардыңэкономикалық жәнесаясикүшеюі.Карфагенжәнеэтрускілерменкүресі.Б.э.д.ҮІғ.соңындағыгрек дүниесі.

Архаикалық Греция б.э.д. үпі-үіғғ

Таптыққоғамныңжәнемемлекеттіңполистарформасындақалыптасуы.Микенмұрасыньщәсері.Грецияныңэкономикалықдамуы,техникалықпрогресс,жекеменшіктің,тауарлыөндірісэлементтерініңпайдаболуы.Грецияныңшаруашылықтүйықгықтаншығуы.Гесиодтың«Еңбекпенкүндер»поэмасыбойыншаауылшаруашылығыменсауданыңсипаты.Халықсаныныңөсуі.Б.э.д.ҮШғ.Жерортатеңізіаймағыжәнеүлыгрекколонизациясы.Оныңсебептері.Негізгібағыттары.Колонизациялаудыңбасты орталықтары: Халкидика,Мегары,Коринф,Милетжөнет.б.Ірігрекколонияларыжәнежергіліктіхалықгар.Олардыңкарым-қатынасы.Қазіргітарихнамадағыколонизацияныңнегізгі концепциялары.Метрополияменбайланысы.КолонизацияныңГрецияныңәлеуметтік-экономикалықдамупроцесінеәсері.Қалалыққүрылыстыңкүшеюі.Саудаменқолөнердіңдамуы,саудажәнеқолөнерменайналысуышылардыңролініңжәнеқүлиеленушілікқатынастыңкүшеюі.Рудыңжериеленушіақсүйектерменәлеуметтіккүрестіңшиеленісуі.Зандардыңжинақталуыжәнеосыактініңмаңызы.Ертегректираниясыжәнеоныңполистікқүрылыстыңқалыптасуынажәнеқұлиеленушілікқатынастыңдамуынаәсері.Грецияныңжекеоблыстарындадамудыңбіркелкіеместігі.Грекполисыныңсипаты.Азаматтықтуралыүғым.Азаматтықжәнеәскериүйымдасудыңбірлігі.Полистікмораль.Полис-тарихтағықоғамдық-саясиүйымдасудыңбіртүрі.Грекполистерініңтиптері.Пелопоннесб.э.д.ҮІП-ҮІғғ. Пелопоннестіңбастыполистері:Спарта,Коринф,Аргос. Спартааграрлықполистың үлгісіретінде.Спартадамемлекеттіңқалыптасуының ерекшеліктері. Соғыстыңролі.Шаруашылықемірі.Ауылшаруашылығы.Крлөнердің дамуыныңерекшеліктері.Әскериөндірістіңмаңызы.Сауданыңнашардамуыжәнеоныңсебептері.Ликургконституциясы,Спартақоғамыныңтаптарғажәнеәлеуметтіктоптарғабөлінуі.Илоггар.Қазіргіәдебиеттердегіилоттардыңәлеуметтікжағдайынабайланыстыкөзқарастар.Периэктер.ОлардыңСпартаныңөміріндегіролі.Спартиаттар.Олардыңмүліктікжағдайы.Түрмысыжәнетәрбиесі.Әскериұйымдасуы.Спартаныңәлеуметтік қарама-қайшылықтарыныңерекшелігі. Криптийлержәне олардыңқоғамдыққызметі. Спартаның мемлекеттікқүрылысы.Халықжиналысыменгерусияныңролі.Эфорат, «Спартандық сағым»антикалықжөнеқазіргітарихнамада.Әскерижолдамалылықтыңертеформалары.СпартабастағанПелопоннесодағыныңқүрылуы.Б.э.д.ҮІғ.2-шіжартысындаСпартаныңсаясимаңызынынкүшеюі. Коринфсауда-қолөнерполисінің үлгісі ретінде.Халқь]ментерриториясы. Шаруашылықтыңинтенсивтісипаты,Қолөнердің/керамика,темір,өндеу,кемежасау жәнет.б./ жәнесауданыңқаулапдамуы.Диолканыңқұрылысы.Үлыгрек колонизациясыындағыКоринфтіңролі. Сауда және қолөнермен айналысушыбайадамдарықпалыныңөсуі.Рулықаристократияменкүресі.Кипселидтертираниясыы.Тиран Периандрдыңреформалары.Коринфтіңколонияларменқарым-қатынасы.Аргос-Спартаныңбаастыдұшпаны.Шаруашылық өмірі.Әлеуметтікқатынастары.Мемлекеттікқүрылыс.Пелопоннестіңбасқадаоблыстары.Сикион,Элида,Аркадияполистері.ОлимпиядалықойындардыжариялаужәнеосымейрамныңПелопоннестегімаңызы.

Б.э.д. II мың жылдықтағы Греция тарихы

БалкандықГрецияяжәнеДунайлықрегионб.э.д.IIIмыңжылдықта.Гректергедейінгіхалқы.Материалдықмәдениетініңдамуы.Лернедегіқоныс.Солтүстіктенахейтайпаларыныңбасыпкіруі.Еуропадағыалғашқыөркениет-б.э.д.IIIмыңжылдықгаКриттетаптыққоғамныңжәнемемлекеттіңпайдаболуы.Криттарихыныңдәуірленуі.КноссбасшылықжасағанжалпыКриттікмемлекеттіңқұрылуы.Б.э.д.ХҮПІ-ХҮғғ.Криттеңіздержавасы.Египетпен,финикиямемлекеттеріменқарым-қатынасы.КритжөнеБалкандықГреция.Әлеуметтік-экономикалыққатынастар.К^лалардыңпайдаболуы.Патшабилігініңсипаты.Критмәдениетімендінініңерекшеліктері.КриттіахейліктердіңбасыпалуыжәнеКритқуатыныңәлсіреуі.АтлантидатуралыаңызжәнеСанторинаралығындагывулканныңатылуы. АхейлікГрецияб.э.д.IIмыңжылдықта.Дәуірленуі,Микаен,Тиринф,Пилос,Фива,Афиныдаертетаптыққоғамныңжәнемемлекеттікқұрылымдардыңқұрылуы.Жазудыңпайдаболуы.Әлеуметтік-экономикалыққатынастар.Құлдық.Аграрлыққурылысы.Қоғамдық кұрылысындағыәскериэлементтіңролі.Сарайлармендеревнялар.Рулыққұрылысқалдықтарыныңәсері.АхейсаудасыныңдамуыжәнеСицилияменОңтүстікИталияныМикенніңколонизациялауы.МикендікорталықтардыңТаяуШығыспенбайланысы.Б.э.д.ХІҮ-ХІПғғ.Микенніңбасымдығы.ТроянсоғысыжәнеоныңГрецияныңкейінгідамуына әсері. Б.э.д.ХІІ-ХІғғ.АхейлікГрецияныңдағдарысыжәнедорийліктердіңқоныс аударуы. Микенмемлекеттерініңжойылуыжәнерулыққатынастардыңқайтаорнауы. Микенмемлекеттерініңжойылуыжөніндегіәртүрлікөзқарастар. Гомерпоэмалары жәнеархеологиялықескерткіштеросыкезеңніңтарихидерегіретінде.Микенөркениетінің,патшашаруашылықтарыменсарайларыныңжойылуы.Ежелгішығыселдеріменсаудақатынастарыменбайланыстардыңқысқаруы.Б.э.д.ХІ-ІХғғ.ГрециядағыМикенмұрасыныңролі.БалкандықГрециядажәнеКішіАзияныңбатысжағалауындагректайпаларыныңқоныстануы.Эгейтеңізібассейніңдешаруашылық-саясизонаныңқұрылуы.Темірдіөндірістікигеру.Протогеометриялықжәнегеометриялықкерамика.«Илиада»және«Одиссея»бойыншагректердегішаруашылықпенрулыкқатынастардыңсипаты.Құлдықгыңалғашқыформалары.Мемлекеттікұйымдасудың алғашқыбелгілері.

Ежелгі греция тарихы

«Көнеқоғам»немесе«антикалыққоғамтарихы»үғымы.АнтикалыққоғамтарихыжөнгеежелгіШығыселдерініңтарихы.Олардыңөзарақатынасы,байланысыжәнеерекшелігі.ЕжелгіГрециятарихы-антикалықтиптегікүл иеленушілікқоғамтарихы.Марксизмленинизмклассиктеріантикалыққұлиеленушілікқоғамтуралы.ЕжелгіГрецияныңдуниежузіліктарихтағыорны. Курстыңгеографиялықжәнехронологиялықшеңбері.ЕжелгіГрециятарихыныңдәуірлері.БалкандықГрецияныңжөнеЭгейтеңізібассейінініңгеографиялықжөнетабиғижағдайы.Ежелгігректерөміріндегітеңіздіңролі.ТабиғижағдайдыңшаруашылықөміргеәсеріжәнеежелгіГрецияныңтарихидамупроцесі. Критаралыныңхалқы.БалкандықГрецияныңжергіліктіхалқыжәнеб.э.д.IIмыңжылдықбасындаахейліктердіңқоныстануы.Б.э.д.IIмыңжылдықсоңындағыдорийлерқонысаударуыжәнеб.э.д.Iмыңжылдықбасындағыгректердіңнегізгітайпалықтоптарыныңқалыптасуы.БалкандықГрецияныңшеткіаймақтарындағыгрекеместайпалар. ДеректердіңнегізгітүрлеріТарихишығармалар.Гректарихнамасыныңпайдаболуыжәнедамуы.Оныңнегізгіерекшеліктері.Тарихиконцепциялар.Әңгімелеуәдістері.Дамутуралыидеялары.Дәстүрлердісынау.Ежелгігректарихнамасыныңкөрнектіөкілдері:логографтар,Геродот,Фукидид,Ксеноффонт,Эфор,Полибий,Диодор,Плутарх. Археологиялықматериалдар:КриттегіЭванстыңжәнет.б.қазбажұмыстары.Микен,Тиринф,ПилосжәнеТроянызерттеу.СицилиядағыГелы,Сиракузсияқтыгрекқалаларынархеологиялықзерттеу. ОлимпияжәнеКоринфтегіқазбажүмыстарыжәнеАфиныагорасыныңзерттелуі.Олинфтізерттеу.ПергамменАнтиохиядағықазбанәтижесінжариялау. Жазбалар:«Грекжазбаларыныңкорпусы»,«Аттикажазбаларыныңкорпусы»,«Грецияжазбалары»,«СолтүстікКаратеңізжазбаларыкорпусы». Жазбалардыңтүрлері.Папирустар.Негізгіпубликациялар.ЕжелгіГрециятарихынзерттеудегіпапирустардыңролі.Теңгелер.Негізгішығарылғандары.Мифологияжәнекөркемәдебиетескерткіштерітарихидерекретінде.Эпос.Б.э.д.Үғ.гректрагедиясыы.АристофанменМенандркомедиялары.Публицистикажәнешешендікөнерініңшығармалары.Лисий,Исократ,Демосфен.Басқадашешендер.Арнаулыәдебиетшығармалары:философиялық,жаратылыстану,экономикалықеңбектер.Гиппократ,Платон, Аристотель,Ксенофонт,Архимеджәнет.б.Деректердіңдәуірлерменоблыстарғабөлінуініңбіркелкіеместігі. ЕжелгіГрециятарихыныңтарихнамасыХҮП-ХҮШғғ.ежелгіГректарихыныңзерттелуі.Бентли.Винкельман.Еуропағылымындаежелгігректарихынидеализациялаудыңбасталуы.Г.Нибурдыңсынәдісіжәнеоныңежелгігректарихынзерттеугеәсері.БалкандықГрециятерриториясыныңархеологиялықзерттелуі.Грециятерриториясындатарихи-археологиялыққоғамдардыңқүрылуы. ГрекжазбаларыныңкорпусыжәнеА.Бектыңғылымиқызметі.К.Г.МюллержәнеИ.Г.Драйзен.Эллинизмніңашылуы.Гроттың«Гректарихы»жәнеоныңежелгігректарихынзерттеугеәсері.Курциустыңғылымиқызметі.Олимпиядағықазбелер.ДельфыжәнеДелостағыфранцузғалымдарыныңархеологиялықзерттеулері. Г.ШлиманныңТрояныашуыжәнеА.Эванстың Криттегіқазбалары.ЕжелгігректарихыныңРесейдезерттелуі,М.С.Куторгаженеоныңғылымиқызметі.Ф.Ф.Соколовжәнеоныңмектебі.В.В.Латышев.ХІХ-ХХғасырлараралығында буржуазиялықтарихиойдыңдағдарысы.Эд.Мейердіңциклдықконцепциясыжәнемодернизация теориясы. Нәсілдікидеялардыңтаралуыжәнегиперкритиканыңәсері. Әлеуметтіктарихқақызығушылықтыңартуы.Ю.Белох,Р.Пельман.К.Бюхердіңойкостықшаруашылықтеориясы. Әлеуметтік-экономикалықжәнесаяситарихтыңРесейдезерттелуі. Р.Ю.Виппердің,М.М.Хвостовтың, В.П.Бузескулдың,М.М.Ростовцевтің,Ф.Ф.Зелинскийдіңеңбектері.Буржуазиялықтарихнаманыңбөлінуі,реакциялықтенденциялардыңкұшеюіжәнеИталияменГерманиядафашистіктарихнаманыңпайдаболуы.Англияда«Кембридждікежелгітарихтың»жөнеФранциядаГ.Глотцредакциялаған«Ежелгідүниеніңжалпытарихы»еңбектерініңбасылыпшығуы.Американдықтарихнаманыңдамуы.У.Уестерманнжәнеоныңежелгігрекқүлдығытуралыконцепциясы. Екіншідүниежүзіліксоғыстафашизмніңжеңілуіжәнеоныңтарихғылымынаәсері.Марксистікдүниетанымдықкөзқарастыңтаралуыжәнеоныңдүниежүзіліктарихнамағаөсерініңкүшеюі.Кеңестікелдердіңантикалықдүниенізерттеушілерініңбірлестігі«Эйрене».П.Левактыңбезансондықтобы,СенКруа.Дж.Томсон. Қазіргітарихнаманыңқарама-қайшылықтадамуы,халықаралықтарихиконгрессжәнеолардыңғылымныңдамуындағыролі.Деректанудыңтабыстарыы.Экономикапроблемаларын/М.Финли,Ф.ХайхельхеймжәнеЭ.Виль/жәнекұлдықпроблемаларын/И.Фогтмектебі/зерттеу.ЕжелгіГрецияныңөлеуметтік-экономикалықдамуынтүсінудегіжаңатевденциялар.ОтандықғылымдағыежелгіГрециятарихынзерттеу.Тарихиматериализм-тарихнамасыныңәдістемелікнегізі.«Құлиеленушілікқоғамдықэкономикалыққүрылыс»,«қүлиеленушілікөндірісәдісі»үғымдары.Таптыққұрылымпроблемалары.Грекқоғамыныңдамуындағыөлеуметтіккүрестіңролі.Мемлекетжәнесаясиұйымдартуралыжәнеолардыңбазиспенқатынасытуралыілім.ЕжелгіГрекмәдениетініңролі. 3070жыылдараралығындағыРесейтарихғылымы.А.В.Мищулин,К.М.Колобова,А.Б.Ранович.«Дүниежүзіліктарихтағы»Грециятарихыы.К.К.Зельинніңеңбектері,Ежелгігректарихыныңәртүрлібөлімдерініңзерттелуі.С.Л.Утченкоредакциялаған«Антикалыққұлдықтарихыбойыншазерттеулер»сериясындағыежелгігрекқүлдығыпроблемалары.«АнтикалықГреция»/М.,1982,2толмдык/жинағындағыгрекполисыпроблемаларыныңзерттелуі.СолтүстікҚаратеңізжағалауытарихыныңжәнеантикалықкезеңцегіОртаАзияменЗакавказьетарихыныңзерттелуі.