Биологиядан кластан тыс жұмыстардың дамуы

Сабақтан тыс орындалатын жұмыстар

Сабақтан тыс орындалатын жүмыстар мүғалімнің тапсырмасы бойынша жекеше түрде немесе топпен бірге бірігіп оқушылардың міндеггі түрде орындайтын практикалық жүмыстары. Сабақтан тыс орындалатын жүмыстар төмендегідей формалар түрінде үйымдастырылады:

 1. Биология кабинетінде орындалатын жүмыстар.
 2. Тірі табигат мүйісінде орындалатын жүмыстар.
 3. Табиғатта орындаатын жүмыс түрлері.
 4. Оқу—тәжірибе учаскееінде орі.індалагын жүмыстар.

Осылайша үйымдасгырылған сабақтан тыс орындалатын жүмыстардың соңында сабақ кезінде корсетілетін төжірибелер, кешюшөптер, коллекциялар, монтаждар, бақылаулардың қортындылары дайындалады.

Өсімдіктер мен жануарларға жүргізілетін кейбір бақылаулар үзақ мерзімде жүргізілетін болгандықтан, сабақ кестесінб симайды. Сабақ кезінде микроскоптардың жетіспеуіне байланысты, приборлар мен қүрал— жабдықтардың топшылығы, аякталмай қалған жүмыстарды сабақтан тыс уақытта жасауды қажет етеді.Оқушыларды 4-5 адамнан топқа бөлу арқылы ұсақ жануарларды күту—практикалық жүмыстарын іске асыруға болады.

Оқушылар мүғалімнің берген тапсрымасы бойынша жануарларға ұзақ мерзімді биоло-гиялық бақылаулар жүрізіп, бақылау қорытындысын сабақтарда қолданады. Әрбір оқушы оқу жылының барысында-1 немесе 2сабақтан тыс жүмысты міндетті түрде орындайды, ол жүмысын мүгалім міндетті түрде бағалайды.

Кейде сабақтан тыс орындалатын жүмыстар үй тапсырмасы сияқты алдын—ала беріледі. Оның мерзімі оқытылатын материалдың мазмүнына байланысты бінеше күн, апта немесе ай бүрын белігленіп, беріледі.

Мысалы өсімдіктану пәнінен:

 1. Суда өсірілетін өсімдіктермен тәжірибе жасау—2 ай.
 2. Жапырақтың бетінде крахмал таңбасын түсіру—2 күн.
 3. Жапырақтың бойынан 02 болінуі— 3 күн.
 4. Тамырдың қысымының көтерілуі—2 күн.
 5. Сабақтың бойымен судың көтерілуі— 3 күи.
 6. Бегонияның жапырағы арқылы көбеюі— 2 ай
 7. Қара—күйені өсіру—20 күн
 8. Мүктің өскінін өндіру—15 күн.
 9. Папоротниктің өскінін өсіру- 2 ай