Азаттық алғаннан кейінгі Пакистан. Бангладеш Республикасының құрылуы

Британдықүндістанныңмұсылманаудандары1947жерекшедоминионғабөлінеді,оныпәкістандепатадыжәнегеографиалық2ауданнанқұрылды.Пәкістанныңнегізгібөлігіболыпбатысыесептелді,орталығыүндіалқабы,шығысы-бенгалдықтармекендеген,елдіңарттақалғанауданыболыпесептеледі.1971жылыПәкістаннанбөлініпБангладежмемлекетіқұрылды.ҚұрылғанкүніненбастаппәкістандаелдіМұсылманЛигаыбасқарды,алғашқықұрылтайжиналысы1954жылытаратылды,ол1956жылынаурызайындакүшіндеенді.Пәкістанисламсотбилігіорталықтадажергіліктіжердедеорнады.

1958жылыәскеритөнкеріснәтежиесіндегенералМ.Айют-ханбиліккекелді.Олелдесаясипартияларқызметтентоқтатты,және1962жылыжаңаканститутцияқабылдады,призидентбилігіннығаитқаносыданкеиінпартияларқызметіқалпынакелтірілді(компартияданбасқа),ал1969жылИнеранЯхья-ханпризидентболды, олкөп билікетеді: 1971жылдағдарыс,оныңнәтежинсіндеПакистаннанШығысбөлігіненбөлінуіЗ.Бхуттобастағанхалықтықпартияныбиліккеәкелді.Олелді1977жтағыдаәскеритөнкеріснәтежиесіндегенералЗия-ЦльХанкелууінеәкелді–алЗиа-ЦльХан1988жавиакатастрофадақайтысболды.ГенералорнынаБхуттаныңқызыБеиназырБхуттобастағаназаматтықүкіметкелді.Олкөбшілікүшінсенсацияболды,жасәйеләлемніңіріисламмемлекетініңбіріболыпсаналатын(100млнхалқы)Пакистанбасындабірақолкөпбасқармады1990жкетугемәжбүрболды,оныңорнынажаңапремьерсайланды.ОсындайжағдайБангладештедеболды.(халқы110млнадам), 1971жқұрылғаннанбастапәскеритөнкеріснәтежиесіндеүшпрезидентауысты,оныекеуігенералболған.

Екіелдіңэкономикалықсаясатынаназараудараиық.ПакистанбіртұтаскезіндегенеталАйют-ханбірқатарқаитақұрыуларөткізді,елдіңэкономикасыннығайту мақсатындааграрлыққатынастардағыделдалдықтоптаржаиында(мемлекетесебіненжердісатыпалу),жершаруаларғаберілді,әсіресеолелдіңбатысбөлігінде.өнеркәсіптемемлекеттіксекторменқатаргистепшынсушысынқолдады.Бірақелдіңсаясисферасындағысәтсіздіктерэкономикалықтабыстардыжоққашығарды.

ОсыжағдайпризиденттіңБангладештіңқұрылуынаәкелді.

Бангладештіңхалықаралыққатынастардағыролікөпемес.Гешондабаиқалады:1985жБангладешассоцациярегиональногосотруднигествастранюжн.АзииқұруұсындыоғанҮндістан,Пакистар,Бангладеш,Шри-Ланка,Непл,БутанжәнеМалазиағакірді.

Оныңмақсаты-СААРКмелиреонныңдамуынакөмеккөрсету,өзарақатынасорнату.

ПакистанкезендеСЕАТОжәнеСЕНТОныңбелсендімүшесіболған.Осыелге80Ауғаныстаннанмилиондағанқашқындаркеліп,ПешоварауданындаНДПАғақарсыпартизанқарулыкүресжүргізілді.Ауғанстанбилікүшінкүресаяқталғаннанкеиін.Пакистанқандайрольатқаратыныбелгісіз.ӘскериблоктартарағаннанкеиінПакистанНепрассоединениемүшесіболды,70ж.жҮндістанменқатынастаржақсарды,жәнеосысаясат90ж.жжалғасадыдегенүміттеміз.