Мұсылман мемлекеттерінің экономикалық ынтымақтастығы

Мұсылманқұқығыныңтеоритеттеріадамдардықабылдауарқылы,олардыңәлеуметтікжағдайына,тіліне,ұлтынажәнетағыбасқамәнжағдайларынақарамастантеңестіредідепесептейді.

Бұлтеңестіруөзішіндесотпензаңалдындатеңдіктідеқамтиды.Қазіргітаңдаисламныңтеңдіктуралынормасыәйелдергедеүлестірілген(тиесілі).ОғанҚұранныңтөмендегіаяттарыайғақ.

49/6:“Әймүміндер!Бұзықбіреухабаркелтірсеоныанықтаңдар”.

4/58:“…адамдардыңарасындабилікқылсаңдар,әділдікпенбилікқылудыәміретеді.”

Ислам“жекеадамның құқықтықмәртебесіне”үлкенмән берген, оған Құранда 70-ке жуықаяттарарналған.(бар)Исламтеориясыадамқұқығыныңнегізіетіп“Құранның70-шісүресінбасшылыққаалады:”“әркімөзісінежауапбереді”Сондай-ақМұхамеддіңхадисінеденегізделеді:“адамдарбір-бірінебауырбасады.

Бұлардыңнегізіндеәрмұсылманныңмемлекеттенөзініңнегізгіқұқығынталапетугеқұқығыбарлығынбілдіреді.

Адамқұқықтарыменбостандықтарыислампринсиптеріненегізделгенмұсылманмемлекеттеріндегіконституциялардабекітілген,солүшінмемлекетмұсылмандардың құқығынқамтамасызетуітиіс.

Арабелдеріндеотбасылықзаңорнытүгелдеймұсылмандыққұқықпринциптеріненегізделеді.Бұны,отбасылыққұқықнормаларымәселелеріреттелмегенжағдайда, мұсылмандыққұқықмектебіқорытындыларынемесеисламдыққұқықтықпринциптеріқолданылатындығынкөругеболады.