Құқық бұзушылықтың түсінігі мен классификациясы

Адамзат тарихына көз салсақ,ықылымзаманнанберідінсізөмірсүрмегенін байқаймыз.Адамжәнетұлғаретіндеде,қоғамдықтұрғыдандадінгемұқтаж.Өйткенідінгедегенсенімоныңтабиғатыменжаратылысында бар. Туабіткен қасиет. Дін–оның мынақалтарыс–бұлтарысы мыңсан қабат ғұмырында арқа сүйер тірегі, сарқырап аққан өмір-өзендегі қайығының діттегенмақсатынаапарар ескегі мен жөнкөрсетертемірқазығы.

Жетіқабаттантұратынғаламатәлемгебірсәткөзсалайықшы!Неткенғажапжаратылған?!Қандайтілжетпесжүйеқұрылған?!Осыәлемдеадамнанбасқаәрбіржаратылысөзқызметінқалтқысызатқарып,тыныстіршілігінжасауда.Алдын-алакелісіпқойғандайбірігіп,жұмылакірісіп,әлемніңтепе-теңдігінсақтап,жағдайжасап,соғанбағынуда.Аладамбаласыосынаужетіқабатәлемөзінебағынсада,бақыттыемес.Олұзақуақытбойыойланып,бұлғұмырғанегекелгенін,қайдабаратынынтабаалмауда.Мынаәлемніңөзіненеүшінбағынатынын,өзініңкімекенінұғаалмайжүр.Кейдеолөзініңдүниедегіжалғызақылиесіекенінаңғарсада,жақсығұмырсүреалмайжүр.Құсекешқұстыңұясықарағанжандытамсандырса,адамбаспанасынәзерсалуда.

Адам-әлемдебірден-бірсаналыжан.Бірақзортауқыметтідесолсанаданкөрді. Өйткенісанасыөзінқашандасұраққойыпмазаласада,бірақжауапбереалмайтын.

Әлемдегіәркімніңөзқызметіменмақсатыбар.Бәрініңмақсаты-адамғақызметету.Бірақадамбаласыныңмақсатынеболмақ?Әсіресеоныңжанынқаттықинайтыныөлім.Өлімдіойлайбастағандажүрегініңтереңтүкпіріндегімәңгілікөміргедегенсезім,бейнебіржанартаудайатқылап,тұлабойынөртейді.Олсаналыболатұрып,көбінесежақсыменжамандыайыраалмауда.Бүгінжақсыдегеніертеңжаман,алжамандегені,жақсыболыпшығуда.Жанынеңқаттықинағаны,ақылиесіболатұра,қауқарсыз,әлжуаздығы.Кейдежауыннанқашып,жапырақтытасалағанкөгершінгекөзітүсіп,бұлдағұмырдыңзардабынанқашып,құдіреттібіркүштіпаналап,бойжасырғысыкеледі.ӘлемніңжалғызЖаратушысыбарекендігінтапсада,онытаниалмауда.

Адамбаласыныңхал-күйіосылай.Сондықтанолшешеалмағанжұмбақтың жауабын дінненғанатабады.Олдінилаһи(құдайлық)болуыкерек.Яғни, дін-өзі менжалпыжаратылыстыжоқтанжаратқанҰлыЖаратушыданкелуіләзім.Өйткені адамныңбақыттыөмірсүружолдарыҰлыЖаратушығағанааян.Әркімөзініңжасағанынжақсыбілмек.Солсекілдіадамдаөзін-өзіжасамағаныбелгілі. Өзінеқызмететкентабиғат-әлемдежасауымүмкінемес.Ендешеоныжаратылыстантысбіреужаратқан.ҰлыЖаратушы.Олайболс,адамғанекерекекенін,қайданкелгенін,қайдабаратынынжәнебойындағышексізсезімдерменқабілеттердіқалайпайдаланукеректігіндебірАллаһТағалағанабіледі.ӨйткеніОл–Жаратушы.АсақадірліқонағынаарнапжетіқабатсарайсалыпшақырғанСол.Жер–жүзінүлкендастарқанетіп,оныжүзмыңнанастамтәттітағамдармен толтырылып,қонағынадәмтаттырған

Адамбаласықашандадінгезәру.Осыиләһихабарданқалыпқойғанәрбірадамжаратылысындағықажеттіліктіөзгежасандыдіни-сенімдерментолтырады.Дінсізбұлкүнгедейінқоғам,якижекетұлғакездескенжоқ.ҰлыЖаратушығасенбегенадам,әйтеуірбірнәрсеніөзінемедеттұтады.Ол ағаш,тас,ай,күнтіптіөзініңнәпсісіболуымүмкін.Бірақақиқатбір-ақнәрсе. Ол–ҰлыЖаратушығабасимегенжанныңсансызпұттарғабасиюі.Атеистік тежалғандін.Құдайсыздаралдыменаталмышидеяныжасандарға,соданкейіннәпсісінетабынады.ІбілістеәуелдеҰлыЖаратушығамойынұсынып,соданберіөз нәпсісінетабынуменкеледі.

Адамөмірі-күрес. Ол мұнда өмірдің жал-жал толқындарын бұзып-жарып, өзініңкім екендігін көрсету үшін келген. Бірақ ол кейдекөксегенмұратынажетужолында қатты шаршап–шалдығып,алдағыүмітотынсөндіруқаупінеұшырап, өзінің қауқарсыздығынаңғарады.АлдынанқамалаптосқауылдаршыққандақашандакөмеккөрсететінҰлыЖаратушығақұлболып,иманеткенжанғанаүмітінжоғалтпайалғабасып,көкірегіндауылғақарсытосып,ҰлыИесініңмұныбірсәттетастамайтынынабексенеді.Олөзікөтереалатынауырсынарқылыжақындостығынанықтапжатқанынбіледі.

Адамзатөміргекелгенмақсатыекінәрседентұрады:АллаһТағалаиманетіп,бергенмолберекесінешүкірлікетіп,алғысайту.СосынАллаһТағалақасиеттіхадистебылайдейді:“Менбірқұпияқазынаедім.Танысындепәлемдіжараттым”.Әлем–Оныңсипаттарыныңайнасы.Ал-адамдараайна.Сондықтанадамныңмақсаты-АллаһТағаланыңкүллісипаттарынтанып,оныәлемгепашету.

Бұлекеуіғибадаттықұрайды.

Адамдінсізөмірсүреалмайды.Солдінніңқайнаркөзіилаһиболуыләзім.Шынайыдінғанаадамдынұрғабөлейді.Жалғандінжүректіқараңғылықтыңқарашәлісіментұншықтырады.Сөзтүйіні,нағыздін–ақылиелерінөзеріктеріменізгілікпентуралыққажеткізетіниләһизаңдаржиынтығы.