Мұсылман құқығының жүйесі

ЖалпыалғандаШариатілімікәләмменфикһілімдеріболыпекігебөлінеді. Кәләм–сенімжайындағыдогмалызжәнеүлгіболарлықілім,олдіннегіздерінанықтап,дәлелдепкөрсететінқағидаларменережелердентұрады.

Фикһ–(түсінік,білім,ғылым)–мұсылмандардыңазаматтықтұрмыстіршілігінеқатыстықағидаережелер

Фикһілімінемынадай4-бөлікқосылады

 1. Ғабидат–сенім,дінжайлыпрактикалықтүрдегіілім.(Намаз,ораза,қажылық,сияқтыт.б.)
 2. Ақудат–негізіненазаматтықістергеқатыстықағидаережелерді,міндеттемелермен оныңшарттарынтағыбасқалардықамтиды.Бұлжердеекіжақтың өзара келісіміталапетіледі.
 3. Айқаат–негізіненазаматтықістергеқатыстықағидаережелердіңішіндегіістерменкелісімдердіекіжақтыңкелісімінсізбірақадамшешетіндейәрекеттерді қамтиды.
 4. Ахкам–азаматтықтұрмыстіршіліктібүкілмұсылманәлемінеқатыстыәріоныорындайдыталапететінқағида–ережелер.Олар:тағамменас,аңаулау,куәлікберу,қылмысжайлызаңдар,жазалар,міндеттер,құнтөлеут.б.

Соныменшариаттыңжалпыжүйесітөмендегіше

Шариат

Кәлам Фикһ

Таухид; Набууат; Ғибадат; Айқаат;

Адалат; Шиад; Ақудат; Ақкам

Фикһілімініңжоғарыдааталғантөртбөлігіжинақталыпекібөліккебөлінеді:

 • бөлімде“Ғибадат”дегенотпенсенімжайлыоқытудыңпрактикалықжолдары қарастырылады.
 • Бөлімде3-кітаптантұратыназаматтыққұқықтанумәселелері.

Соныменшариат–мұсылмандардыңбарлықіс-әрекеттерінреттепотырады.Сондай-ақолмұсылмандардыңмінезқұлығына,ойлауобразынадаәсеретеді.Осығанбайланысты4-элементтіқамтиды:

 1. Исламныңдінинормалары.
 2. Мұсылмандардыңморальэтикасы.
 3. Абадат(негізгідіниміндеттер),мұсылмандардыңАлла-тағаламенара–қатынастарын реттейтіннормалар.
 4. Му,амалат–бұлмұсылмандардыңөзаражәнемұсылманеместерменарақатынастарыныңережелері.

Мұсылманзаңгерлерімұсылманқұрамындағынормалардыбірнешетоптарғабөледі:

 1. Құранжәнесунназаңдары:
 2. Басқақайнаркөздергесүйенеотырыпқалыптасқанисламқұқықтарыныңдоктринасы;

Құранда6000-нанастамсалттарбар.Олардыңтекқана500жуығымұсылмандардыңарақатынастарындақолданылатынтәртіптерболса,ал150жуығыкейінгідіниміндеттерментәртіптері.

МұсылманзаңгерлерініңпікіріншеМҚтәртіпережелердіңжалпынормаларынбекіткен,алқалғанмәселелергемұсылмандардыңөздерінебағдар(болжам)алуынамүмкіншілікболады.

МұхаммедпайғамбаржаңаҚҚемес,адамдардыңөмірсүруіүшінжаңатәртіпшығарды.Осытәртіпарқылымұсылмандарөмірдіңәртүрліжағдайларындақалай іс-әрекететукерекекендігінбіледі.

Уақытталабынасайқоғамдыққатынастардықұранменсуннаарқылыреттеумүмкіншіліктеріболмайқалды.СолсебептенVІІІ-ғасырдаосымәселелердішешумақсатындамұсылманҚұқықтарыныңмектептерінсалушызаңгерлерқолғаалабастады.БіртіндепкелекөптегенМҚнормаларыҚұранменСуннаныдоктриналықталқылаунәтижесіндепайдаболды.ҚҚнормаларыныңнегізгібөлігін мұсылманзаңгерлеріАллатарапынандепесептеп,олардымәңгілікжәнеөзгеріскеұшырамайдыдепқарастырады.

Мұндайтұжырымисламзаңгерлеріненақтышешімдерменшешіліпқойылғанмәселелерге(белгілішешімдерге)тиіспейжаңа(мәселелерді)ережелердіқалыптастырып,Мұсылманқұқығыныңнормативтікмазмұнынашуғаитермеледі.