Ежелгі Грек мәдениеті.

Грекдіні,Олимпиялыққүдайларкульты,екіншідәрежедегісенуобъектілеріжәнебатырлары.Гректердегіқұдайдытүсіну.Мифология.Табынудыүйымдастыру.Храмдар.Көрегендер.Дінимейрамдар.Олимпиядалық,Пифиялық,Истмийойыдары,АфиныдагыПанафинейжәнеДионисиймейрамдары.

Діникөзқарастарыныңжәнекульттіңархитектураменмүсінөнерініңдамуынаәсері.Храмархитектурасы.Ордерлікжүйе.Негізгіордерлер.Азаматтықархитектураныңдамуы.Іріархитектуралықжетістіктер.Қаласалуісініңжетістіктері.Гишюдамныңқалатеориясы.

Грекмүсінөнері.Оныңмақсаты.Көркемобразтуралыұғым.Негізгісюжеттер.Ірігрекшеберлеріжөнеолардыңшығармалары.

Грекәдебиетіжәнетеатры.Мифология,ежелгігрекэпосыженеоныңөдебиеттіңдамуынаөсері.Жанрлықәртүрлілік,көркемобраздардыңтерендігі,мамандырылғаншеберлік.«Илиада»және«Одиссея»-эпикалықпоэзияныңұлгісіретінде.Б.э.д.ҮІІ-ҮІғғ.греклирикасы.Б.э.д.Үғ.гректрагедиясы.Эсхил,Софокл,Еврипид,Аристофантворчествосы.

Театрлықкөрсетулердіңтаралуыжәнеоныңгректердіңқоғамдықжәнежекеөмірлеріндегіролі.Гректеатрыжәнеоныңқұрылысы.

Грекмифологиясы.Ионийлікнатурфилософия.Демокриттіңматериалистікфилософиясы.ПлатонменАристотельдіңфилософиялықжүйелері.Әлеуметтік-саясиілімдер.Шешендікөнері.Демосфен.

Ғылымибітімдер.Математика.Медицина.Биология.Тарихғылымы:Геродот,Фукидид,Ксенофонт.

Ежелгігрекмөдениетініңдүниежүзілік-тарихимаңызы.