Палуандарды жаттықтырудың негізгі жолдары

Жоспар:

(1-саѓат)

 1. Жаттықтырудың мақсаты – жан-жақты жетілдіру
 2. Ойын арқылы оқыту әдістері.

Пайдаланѓан єдебиеттер тізімі:

Негізгі:

1.Дене тєрбиесі ілімі мен єдістемесі. Э.Ж.Тілеуов, оќу ќ±ралы. Шымкент-2003 ж
 1. Дене шыныќтырудыњ жєне спорттыњ теориясымен єдістемесі.
 2. П.ѓ.ќ.Р.Р. Аманбаев, типтік оќу баѓдарламасы. Алматы – 2001ж
 3. Теория и методика физического воспитания. (под. Рел.Л.П. матвеева и А.Д.Новикова – М : ФИС, 1976 гл. І-ІІ).
 4. Матвеев Л.П. Теория физической культуры – М.ФИС. 1991г
 5. Теория спорта / Под ред. В.Н.Платонова – К: Вищашк, 1987 г

Ќосымша :

 1. Методические указания по изучению теории физической культуры. Р.Р.Аманбаев, И.А. Моргина – -Алма-Ата 1985 г
 2. Призидентские тесты РК. Алматы 1997 г
 3. Дене тєрбиелеу мєдениеті жєне спорт ілімі мен методикасыныњ т‰сініктері.. Р.Р.Аманбаев. Б.К.Ќаражанов, М.К.Ќалдыбаев – Алматы 1992 ж.

Лекцияныњ мєтіні.

 1. Жаттықтырудың мақсаты – жан-жақты жетілдіру

Спорттық жаттығу – жыл бойы үзілісіз әрі көп жыл бойы жүретін спорттық жөғарғы нәтижелерге бағытталған оқу процесі. Қазақша күреске жаттығу жолдары жалпы және арнайы жаттығулар, айқаста және жарыстарда қолданылатын техникалық, тактикалық әрекеттер сондай-ақ спортшының күш жинау шаралары (демелыс, массаж, тамақтану т.с.с.) болып табылады. Палуанды жаттықтыру үшін таңдап алған амалдардың қысылып өтетін әсерін спортшыға түсетін салмақ (күш) деп аталады. Жаттығушыға түсетін салмақ көп жағдайда орындалатын жаттығулардың санына орындалу ұзақтығына және интенсивтілігіне байланысты. Жаттығдың мақсаты жан-жақты жетілуге және ол мына міндеттерді орныдау арқылы жүзеге асады: теориялық білімін және палуан организмінің функционалдық мүкіндіктерін арттыру моральдық және ерік күші сапаларын жетілдіру, тактикалық даярлығын жетілдіре түсіруі. Бұл міндет жыл бойы орындалады. Даярлық мерзімі кезеңдеріне палуандардың жаттығу дәрежесіне олардың шеберлігіне қарай жоғарыда айтылған міндеттердің біріне көңіл көбірек екіншісіне азырақ қөңіл бөлінеді.

 1. Ойын арқылы оқыту әдістері.

Палуандардың қандай да болмасын бір қасиетін дамыту үшін қатты қимылдап ойнайтын әрі күрес элементтері бар ойындар пайдаланылады. Мысалы бір зат (іші толтырылған доп, қанат) үшін күрес палуандары ұстап үйренуге күш салуға және қажет кезінде ұстау әдісін өзгертіп отыруға үйретеді.

Немесе жүгіріп ойнайтын ойын (регби) психикалық және күш қуатын аз жұмсай жүріп, палуанның техникалық, тактикалық әрекеттерін дамытуына ықпалын тигізеді. Мұндай ойындар сабақтың негізгі бөлімің соңғы бөһлігіндеде қимылдап, күшіне күш қосу үшін орындалуы мүмкін.