Физикалық химия

0

 

 1. Қандай жағдайларда   А      +   В   ->С      химиялық   реакция жылдамдығының константасы   реакцияның жылдамдығына тең (V = к)?

а)   элементарлы химиялық реакцияларға;

в) реакцияласушы заттар газ фазасында болған жағдайда;

с)    реакцияласушы заттардың концентрациялары бірге тең болған жағдайда     (СА = СВ = а);+

д)         реакция фазалар шекарасында өтетін жағдайда;

е)      химиялық реакция жылдамдығының константасы    реакцияның жылдамдығына тең болмайды.

 1. Химиялық реакция жылдамдығы константасының  физикалық мағынасы қандай?

а)газ фазасында өтетін жағдайда химиялық реакция жылдамдығының константасы реакцияның жылдамдығына тең болады;

в) реакцияласушы заттардың концентрациялары бірге тең болған жағдайда    гомогенді    химиялық    реакция    жылдамдығының константасы реакцияның жылдамдығына тең болады;+

с) реакция фазалар шекарасывда өтетін жағдайда химиялық реакция жылдамдығының константасы   реакцияның жылдамдығына тең болады;

д)   химиялық  реакция  жылдамдығы  константасының  физикалық мағынасы жоқ;

е) элементарлы химиялық реакцияларға, немесе бір сатьщан тұратын гетерогенді реакцияларға реакция жылдамдығының константасы реакцияның жылдамдығына тең болады.

 1. Химиялық реакция жылдамдығының константасы деп нені айтады?

а)  жылдамдық константасы деп элементарлы, бір сатымен өтетін реакция-лардың жылдамдығын айтады;

в)  жылдамдық константасы деп газ фазасында өтетін химиялық реакция-ның жылдамдығын айтады;

с)  жылдамдық   константасы   деп   фазалар   шекарасында   өтетін химиялық реакцияның жылдамдығын айтады;

д)    жылдамдық    константасы    деп    реакцияласушы    заттардың концентра-циялары бірге тең болған жағдайда гомогенді химиялық реакцияның жылдамдығын айтады;+

е)   жылдамдық константасы деп реакцияласушы заттарға идеалды газдар қасиеттері орындалатын жағдайдағы химиялық реакция жылдамдығын айтады.

 1. Нөлінші ретті химиялық реакцияға жылдамдық константасының размерлігі қандай? С- концентрация; і – уақыт.

а)    С-1-t-1

в)     С-t-1;

с)     t -1;

д)    C 2 –t -1;

е)    C -2-t -1+

 1. Бірінші ретті химиялық реакцияға жылдамдық константасының размерлігі қандай? С – концентрация; і – уақыт.

а)        С -1 –t -1;

в)      С-t -1;

с)    t -1;+

д)      С 2-t -1;

е)       С -1.

 1. Екінші ретті химиялық реакцияға жылдамдық константасының размерлігі қандай? С – концентрация; і – уақыт.

а)    С -1-t -1;+

в)    С-t -1;

с)    t -1;

д)    С 2-t -1;

е)    С -1.

 1. Химиялық реакцияның жылдамдығы деп нені айтады?

а) элементар химиялық сатыда реакцияласушы заттар концентрация-ларының өзгеруін айтады;

в)  элементар химиялық сатыда бастапқы зат концентрациясының өзгеруін айтады;

с) көлемнің бірлігінде және де уақыттың бірлігінде реакцияласатын молекулалар санын айтады;

д)     бастапқы заттар және өнімдер концентрацияларының өзгеруін айтады;+

е)  реакцияласушы   заттар    концентрацияларының    көбейтіндісін айтады.

 1. Реакция жылдамдығы теріс мәндерді қабыддай ма? А→В реакцияға W = -dСА/dt жазу не білдіреді?

а) реакция жылдамдығы теріс мәндерді қабыддайды, W = -dСА/dt жазу дұрыс;+

в) реакция жылдамдығы теріс мәңдерді қабылдамайды. W = -dСА/dt жазу дүрыс емес;

с)  реакция жылдамдығы теріс мәндерді қабылдамайды, W = -dСА/dt жазу реакция жылдамдығы бастапқы зат концентрациясының өзгеруімен анықгалатынын көрсетеді;

д)   реакция жылдамдығы теріс мәндерді қабылдайды, W=-dСА/dt жазу реакция катализатордың бетінде өтетінін көрсетеді;

е)   реакция жылдамдығы теріс мәндерді қабылдайды, W=-dСА/dt жазу реакция фазалар жанасу бетінде өтетінін көрсетеді.

 1. Химиялық кинетиканың негізгі постулаты қалай тұжырымдалады?

а)   химиялық   реакцияның    жылдамдығы    реакция    өні\щерінің концентрацияларына тәуелді;

в)    химиялық реакцияның жылдамдығы әрекеттесуші заттардың әр түрлі   дәрежедегі   концентрацияларының   көбейтіндісіне   тура пропорционал;+

с)   химиялық реакцияның жылдамдығы барлық заттардың әр түрлі дөрежедегі      концентрацияларының      көбейтіндісіне      тура пропорционал;

д)   реакцияласушы   компоненттерге   идеалды   газдар   қасиеттері орындалатын   жағдайда   химиялық   реакцияның   жьшдамдығы жылдамдық констан-тасына тең;

е)  химиялық   реакцияның   жылдамдығы   реакцияласушы   беттің бірлігіндегі концентрацияның өзгеруіне тең.

10  Ю.Реакция реттілігі нөл санын, бөлшек мәндерді, теріс мәндерді қабылдай ма?

а)     реакция реттілігі бөлшек және теріс мәндерді қабылдамайды;

в)     реакция реттілігі тек оң мәндерді қабылдайды;

с)     реакция реттілігі еркін мәндерді қабылдайды;

д)     реакция реттілігі тек бүтін сандарды қабылдайды;+

е)     реакция реттілігі бөлшек және теріс мәндерді қабылдайды, тек нөлге тең бола алмайды.

 1. Реакцияның зат бойынша алынған реттілігі және де реакцияның жалпы реттілігі деп нені айтады?

а) реакцияның  зат бойынша алынған реттілігі деп реакция теңдеуіндегі                                                                                                                                                                                                                                                                               концентрацияның                                                                                                                                                                                                                                 стехиометриялық коэффициенттерін    айтады;    коэффициенттердің    қосындысы реакцияның жалпы реттілігі деп аталады;

в)  реакцияның зат бойынша алынған реттілігі деп    w = k • СnAACnBB кинетикалық     тендеуіндегі     концентрациялардың     дәреже көрсеткіштерін   айтады;   дәреже   көрсеткіштердің   қосындысы реакцияның жалпы реттілігі деп аталады n = nА + nв;

с)  реакцияның зат бойынша алынған реттілігі деп элементар сатыға қатысатын  молекулалар  санын  айтады;   олардың  қосындысы реакцияның жалпы реттілігі деп аталады n = n1 + n2;+

д) реакцияның зат бойынша алынған реттілігі деп w = k • СnAACnBB

кине-тикалық тендеуіндегі концентрациялардың дәреже көрсеткіштерін айтады; дәреже көрсеткіштерінің көбейтіндісі реакцияның жалпы реттілігі деп аталады n= nA-nB;                                        e) реакцияның зат бойынша алынған реттілігі деп элементар сатыға қатысатын  молекулалар  санын  айтады;   олардың  көбейтіндісі реакцияның жалпы реттілігі деп аталады n = n1 – n2;                           І2.Реакция молекулалығы деп . . .

а)  химиялық реакцияның элементар сатысына (актісіне) қатысушы молекулалар санын айтады;+

в) реакция теңцеуіндегі стехиометриялық коэффициенттердің қосындысын айтады;

с) көлемнің бірлігінде және де ұақыттың бірлігінде реакцияласатын молекулалар санын айтады;

д)  элементар химиялық сатыдағы реакцияласушы молекулалар санының өзгеруін айтады;

е)     тәжірибеден анықгалатын шаманы айтады.

 1. А+В→С химиялық реакцияның жылдамдығы 0,12 моль/л-c -1, А және В концентрациялары А = 0,3 моль/л және В = 0,2 моль/л. Реакция жыддам-дығының константасы неге тең?

а) 5 -10 -2 (молъ/л)-1с-1 ;

в)         2,0 (моль/л)-1с-1;+

с)          4,2 (моль/л)-1с-1;

д)          1,6-10-3 (моль/л)-1с-1;

е)           3,1 (моль/л)-1с-1.

 1. 2А→В химиялық реакцияның жылдамдығы 0,48 моль/лс -1, А заттың концентрациясы 0,4 моль/л. Реакция жылдамдығының константасы неге тең?

а)   3 (моль/л)-1с-1;+

в)    1.6(моль/л)-1с-1;

с)     4,8 (моль/л)-1с-1;

д)     2,4 (моль/л)-1с-1;

е)     4 (моль/л)-1с-1;

 1. Химиялық реакцияның механизмі деп . .

а)  аралық заттар түзілу процесінің толық теориялық анықтауын айтады;+

в)     химиялық реакция сатыларының жиынтығын айтады;

с)    өнімдерінің шығымын айта

д)  радикалдардың қатысуымен өтетін процестердің сипатгауын айтады;

е)  химиялық процесті өткізу тәсілдерін айтады.

 1. А+В→С химиялық реакцияның жылдамдығы 0,25 моль/лс -1, А және В заттардың концентрациялары бірдей – 0,5 моль/л. Реакция жылдамдығының константасы неге тең?

а)  0.15(моль/л)-1с-1;

в)  0,75 (моль/л)-1с-1;

с)  0,45 (моль/л)-1с-1;

д) 1.0 (моль/л)-1с-1;+

е)  2,5 (моль/л)-1с-1.

 1. Химиялық реакцияның жылдамдығы реакцияласушы заттардың концентрациясына тәуелсіз бола ала ма? Бүл жағдайда реакцияның реттілігі қандай?

а)   реакция жылдамдығы концентрацияға барлық жағдайда тәуелді, реакция реттілігі әр түрлі болады;

в)  химиялық реакция газ фазада өтетін болса тәуелсіз; реакция реттілігі тек өң мәңдерді қабылдайды;

с) реакция катализатор қатысуымен жүретін болса; реакция реттілігі әр түрлі болады;

д)     реакция нөлінші ретті болса;+

е)   бір заттың концентрациясы екінші заттың концентрациясынан жоғары болса; реакция реттілігі әр түрлі болады.

 1. Нөлінші ретті  реакция  жылдамдығының  бастапқы   затгың концентра-циясына тәуелділігі қаңдай?

а)   реакция жылдамдығы концентрацияға тәуелсіз;+

в)  концентрация өскен сайын жылдамдық артады;

с)   концентрация өскен сайын жылдамдық максимумнан өтеді;

д)   концентрация өскен сайын жылдамдық төмендейді;

е)   концентрация өскен сайын жылдамдық минимумнен өтеді.

 1. Реакцияның жылдамдық константасының мәні 0,8 (моль/л)-1с-1. Реакцияның реттілігі қандай?

а) n= 0;

в) n = 1;

с) n = 2;+

д) n > 0;

е) бүл шарттардан реакция реттілігін аныктауға болмайды.

 1. Жылдамдық константасының размерлігі:

а)   реакция реттілігіне тәуелді;

в)   реакция размерлігіне тәуелсіз;

с)    концентрцияның размерлігіне кері шамамен беріледі (моль 1л);

д)    размерліксіз шама;+

е)    уақыттың размерлігіне кері шамамен беріледі (с-1).

 1. Химиялық реакцияның жылдамдық константасы — бұл:

а)  реакция басталуында өлшенген реакция жылдамдығы;

в) заттардың   концентрациялары  жартылай   өрекеттесу  уақытына сәйкес болғандағы реакция жылдамдығы;

с)   реакцияласушы заттардың концентрациялары бірге тең болған жағдайдағы реакцияның жылдамдығы;+

д)   реакцияның шын жыддамдығы;

е)   реакцияның орташа жылдамдығы.

 1. Химиялық реакцияның реттілігі деп:

а)  реакция    теңдеуіндегі    бастапқы    заттарының    стехимотерлік коэффициенттерінің қосындысын айтады;

в)  реакцияның   кинетикалық   тевдеуіндегі    концентрациялардың дәреже көрсеткіштірінің қосындысын айтады;

с)    берілген реакцияға элементарлы сатылардың санын айтады

д)  химиялық   реакцияның    элементарлы    сатысына    қатысатын молекулалардың санын айтады;+

е) реакцияның    кинетикалық   теңдеуіндегі    концентрациялардың көбейтіндісін айтады.

 1. Гомофазалы химиялық реакцияның жылдамдығы:

а) бастапқы заттардың концентрациялары бірге тең болған жағдайда уақыт бірлігіндегі концентрацияның өзгеруі;

в) реакцияласушы жүйе көлемінің уақыт бірлігів

с)көлемнің                                                                                                                                                                                                                                              бірлігінде                                                                                                                                                                                                                                                реакцияласатын                                                                                                                                                                                                                                                  заттары концентрацияларының өзгерулері;

д)   реакция өнімі концентрациясының уақыт бірлігінде өзгеруі;

е)   көлемнің бірлігінде және де уақыт бірлігіңде реакцияласатын зат мөлшерінің өзгеруі.+

24.k=0,3 моль-1 л∙ мин -1. Реакция реттілігі қандай?

а)  n=1;

в)  n=2;+

с)  n=3;

д)  n=2,5;

е)  n=0.

25.Реакция жылдамдық константасының мәні 1,6∙ 10-2 (моль/л)-2∙ с-1. Реакцияның реттілігі қаңдай?

а) n = 0;+

в) n = 2;

с) n=1;

д) n = -2;

е) n = 3.

 1. Химиялық реакцияның теңдеуі:

а)    бастапқы заттары мен реакция өнімдерінің энергетикалық күйлерін сипаттайды;

в)    бастапқы    заттары   мен   реакция    өнімдерінің   құрамдарын сипаттайды;+

с)  процестің өту тереңдігін сипаттайды;

д)  химиялық реакцияның механизмін сипаттайды;

е)  барлық жауаптар дұрыс емес.

 1. Гомогенді химиялық реакция деп:

а)     бір фазаның ішінде өтетін реакцияны айтады;+

в)  фазааралық шекарада өтетін реакцияны айтады;

с)  сұйық және газ күйдегі өнімдерінің түзілуімен өтетін реакцияны айтады;

д)   қатты және газ күйдегі өнімдерінің түзілуімен өтетін реакцияны айтады;

е)  барлық жауаптар дұрыс емес.

 1. Екінші ретті реакцияның жылдамдығы 4,5 10-7 моль∙л-1с-1;. Бірінші реагенттің концентрациясы 1,5 10 -2моль/л, екіншінікі 2,5∙ 10 -2моль/л болғанда  жылдамдық  константасы   неге   тең  (өлшем  бірлігі см3 моль-1с-1).

а)  1,7∙10 -7;

в)  1,2∙10 -3;+

с)  1,7∙10 -10;

д)  1,2∙10 -1;

е)  1,2∙10 -6.

 1. Екіден көп сатыдан тұратын реакцияны:

а)   күрделі реакция деп айтады;+

в)   қарапайым реакция деп айтады;

с)   гомофазалы реакция деп айтады;

д)   гетерофазалы реакция деп айтады;

е)   гомогенді реакция деп айтады.

 1. Келесі кинетикалық теңдеулерінің қайсысы екінші ретті реакцияға сәйкес:

а)w=k∙СА0.5∙Св1.5;

в) w=СА2∙Св;+

с) w=k∙СА;

д) w=k;

е)  w=k∙СА∙Св∙Сс.

 1. Келесі кинетикалық теңдеулерінің қайсысы қарапайым екінші ретті реакцияға сәйкес:

а) w=k∙СА0.5∙Св1.5;

в) w=k∙СА∙Св;+

с) w=k∙СА;

д) w=k;

е)  w=k∙CA0.5∙СB0.5∙CC.

 1. Химиялық реакцияның кинетикалық қисығы – бұл:

а) реакция   жылдамдығына   температураның   әсерін   сипаттайтын қисық;

в) реакция    жылдамдығына    әр    түрлі    факторлардың    әсерін сшіаттайтын қисық;

с) концентрация   өзгергенде   реакция   жылдамдығының   өзгеруін көрсететін қисық;

д) реакция   барысында  реакцияласушы   зат   концентрациясының уақытқа тәуелділігін сипаттайтын қисық;+

е) жылдамдық     константасының     температураға      тәуелділігін сипаттайтын қисық.

33.3аттардың бастапқы концентрациялары бірдей болғанда екінші ретті реакцияның жылдамдық константасының мәнін графикалық әдіспен қалай анықтауға болады;

а) 1/с2 = f (t) тәуелділіктің графигінен, түзудің уақыт өсіне көлбеу бұрышы-ның тангенсын анықгап;+

в) lgС =f (t) төуелділіктің графигінен. түзудің уақыт өсіне көлбеу бұрышы-ның тангенсын анықгап;

с) lg V = f (lgС) төуелділіктің графигінен, түзудің lgС өсіне көлбеу бүрышы-ның тангенсын анықтап;

д) lg t1/2 =f (lgС0) тәуелділіктің графигінен, түзудің lgС0 өсіне көлбеу бүры-шының тангенсын анықтап;

е) 1/С = f (t) төуелділіктің графигінен, түзудің уақыт өсіне көлбеу бүрышы-ның тангенсын анықгап.

 1. Екінші ретті реакцияға жартылай ыдырау мерзімінің реакцияласушы заттардың бастапқа концентрацияларына тәуелділігі қавдай?

а)  екінші ретті реакцияға жартылай ыдырау мерзімі реакцияласушы заттардың бастапқы концентрацияларына тәуелсіз.

в)  екінші ретті реакцияға жартылай ыдырау мерзімі реакцияласушы заттардың бастапқы концентрацияларына кері пропорционал;

с) екінші ретті реакцияға жартылай ыдырау мерзімі реакцияласушы заттардың бастапқы концентрацияларына тура пропорционал;

д) екінші ретті реакцияға жартылай ыдырау мерзімі реакцияласушы заттардың табиғатына байланысты бастапқы концентрациялары өскен сайын артады (не азаяды);

е) екінші ретті реакцияға жартылай ыдырау мерзімі реакцияласушы заттардың   бастапқы   концентрацияларының   квадратына   кері пропорционал.+

 1. Бірінші ретті реакцияға Со = 1 моль/л болғавда t1/2 = 500 с. Со = 2 моль/л болған жағдайда t1/2 неге тең?

а) 1000с;+

в) 250 с;

с) 500с;

д) 750 с;

е) 800 с.

 1. А + В → С бастапқы заттардың концентрациялары бір-біріне тең екінші ретті реакция 500 секундта 20 процентке өтеді. Қандай уақытта бүл реакция 60 процентке өтеді, егер С°А=С°в=1,0 моль/л ?

а) 83,5 с;

в) 1500 с;+

с) 3000 с;

д) 4500 с;

е) 3500 с.

 1. Бірінші ретті реакция 35 минутта 30 процентке өтеді. Реакцияға түсетін заттың концентрациясы 0,003 моль/л болғанда реакция жылдамдығы неге тең болады?

а) 1,02∙10 -5 моль/(л∙сағат);

в) 6.10∙10 -3 моль/(л-сағат);

с) 1,82 ∙10-2 моль/(л-сағат);

д) 4,44 ∙10 5моль/(л-сағат);

е) 5,3∙10 -5 моль/(л-сағат).+

 1. Реакцияласатын заттардың концентрациялары бірдей болған жағдайда екінші ретті реакцияның жылдамдық константасы қандай теңдеумен сипатталады:

а)k= 1/t ln x/a(a-x);

в)k=1/t  ln a/a-x ;

с)k=1/t(a-b) ln b(a-x)/a(b-x);

д)k=1/t x/a(a-x);+

е)k=1/t a/b(a-x).

 1. Бастапқы заттардың концентрациялары бірдей және 0,1 моль/л -ге тең болғанда жартылай әрекеттесу мерзімі 10 минутке тең. Бастапқы концентрациялары 0,2 болғанда жартылай эрекеттесу мерзімі неге тең?

а) 5 минут;

в) 10 минут;

с) 20 минут;+

д)30 минут;

е)2 минут.

40.k=2.303/t lg a/a-x  теңдеуді:

а) екінші ретті қайтымсыз реакцияның жылдамдық константасын анықтағаңда қолданылады;

в) бірінші ретті қайтымсыз реакцияның жылдамдық константасын анықтағаңда қолданылады;+

с) бірінші ретті қайтымды реакцияның жылдамдық константасын анықгағанда қолданылады;

д) екінші ретті тізбектелген реакцияның жылдамдық константасын аньіБцгағанда қодданылады;

е) екінші ретті қайтымды реакцияның жыддамдық константасын анықтағаңда қолданылады.

41.k=2.303 / t(a-b) lg b(a-x) / a(b-x)   теңдеуді:

а) екінші ретті қайтымсыз реакцияның жылдамдық константасын анықгағанда қодданылады;+

в) бірінші ретті қайтымсыз реакцияның жылдамдық константасын анықгағавда қолданылады;

с) бірінші ретті қайтымды реакцияның жылдамдық константасын анықгағанда қодданылады;

д)екінші ретті тізбектелген реакцияның жылдамдық константасын анықгағанда қолданылады;

е)екінші ретті қайтымды реакцияның жылдамдық константасын анықгағаңда қолданылады.

 1. 42. Кайтымсыз бірінші ретті реакцияның жылдамдық константасын қандай теңдеумен анықгайды?

а) k= 1/t ln L /L-x;

в) k=1/t ln x/C0;

с) k=1/t ln C0/x;

д) k=1/t ln a/a-x;+

е) k=1/t ln x/ x-x.

 1. Бірінші ретті реакция жылдамдық константасының жартылай ыдырау мерзімімен байланысы қандай?

а)k= 3 C0/2 t1 2;

в)k=ln 2/t1 2;+

с)k=1 ln 2/2t1 2;

д)k= 1/t1 2C;

е)k= t1 2/ln 2.

44.Реакцияның реттілігін анықгауға қандай тәжірибелік мәліметтер қажет?

а) жылдамдық    константасының    уақытқа    тәуелділігі    туралы мәліметтер;+

в) жылдамдық константасының  температураға  тәуелділігі  туралы мәліметтер;

с)   реакцияласушы   заттар    концентрацияларының   температураға тәуелділігі туралы мәліметтер;

д)   тұрақгы         температурада         реакцияласатын         заттары концентрацияларының уақытқа тәуелділігі туралы мәліметтер;

е)  реакцияласушы заттар концентрацияларының көлемге тәуелділігі туралы мәліметтер.

 1. 45. Химиялық реакцияға реакцияласушы заттың әр түрлі бастапқы концентрацияларына (Со) жартылай ыдырау мерзімінің мәңцері (t1/2) белгілі болғанда реакция реттілігін қаңцай әдіс бойынша анықгауға болады?

а)барлық интегралды әдістері бойынша;

в)  Вант-Гоффтың дифференциалды әдісі бойынша;+

с) Оствальд-Нойес әдісі бойынша;

д)  Боденштейннің стационарлы концентрациялар әдісі бойынша;

е)  бұл шарттардан реакцияның реттілігін анықгауға болмайды.

 1. 46. Жартылай ыдырау мерзімі 4,09 с бірінші ретті А→В реакцияның жылдамдық константасы неге тең?

а)    0,17 с-1;

в)   0,28 с-1;+

с)   1,5 с -1;

д)   0,36 с -1;

е)    0,41 с -1.

 1. 47. Кинетикалық қисық толық анықгалған жағдайда  реакция реттілігін қалай анықгауға болады?

а) Оствальдтың артық концентрациялар әдісімен;

в) Интегралды әдістердің бірімен;

с) Кинетикалық қисық арқылы реттілікті анықтауға болмайды;+

д) Вант-Гоффтің дифференциалды әдісімен;

е) Нойес әдісімен;

48.А→В реакцияның жылдамдық константасы 0,14 с -1 болғанда    (n = а) реакцияның жартылай ыдырау мерзімі неге тең?

а) 0,28 с;   в)0,5с;       с)0,15с;    ‘ д) 4,9 с;+   е) 2,5 с.

 1. 49. Келесі қорытындыларының қайсысы дұрыс емес:

а) белгілі бір температурада реакцияның жылдамдық константасы мен активтену энергиясын білсек, кез келген басқа бір температурадағы жылдамдық константасын анықгауға болады;+

а) реакцияның активтену энергия мөнін білсек, жылдамдықтың температуралық коэффициентін анықгауға болады;

с) реакцияның температуралық коэффициентін білсек,  активтену энергия мәнін анықгауға болады;

д) екі температураға сәйкес жылдамдық константаларының мәндерін білсек, активтену энергия мәнін анықгауға болады;

е) екі температураға сәйкес жылдамдық константаларының мәндерін білсек,    активтену    энергия    және    экспонента    алдындағы көбейткіштің мәндерін анықгауға болады.

 1. 50. Аррениустың бірінші жорамалы:

а) активті модификацияның түзілуі А→А+ температураға тәуелді жылдам-дықпен жүреді;

в)     реакцияға активті күйдегі молекулалар ғана қатысады А→А+.++

с)    реакцияға бастапқы заттың конценрациясымен салыстырғанда концен-трациясы аз активті молекулалар қатысады;

д)    активті модификацияның түзілуі А→А+ температураға тәуелсіз жылдам-дықпен жүреді;

е) активті модификацияның концентрациясы аз болғанымен, реакция жылдамдығы активті модификацияның концентрациясы мен жалпы концентрацияның қатынасына тәуелді.

 1. 51. Реакция жылдамдығының температураға тәуелділігіне Вант-Гофф ережесі қалай түжырымдалады:

а) температура әр  10° С-ға өскен сайын гомогенді реакцияның

жылдам-дығы 2 есе артады;

в) температура әр  10° С-ға өскен сайын гомогенді реакцияның

жылдам-дығы 2-4 есе артады;+

с)  температура өскен сайын гомогенді реакцияның жылдамдығы бірнеше есе артады;

д) реакция жылдамдығы температураның    әр 10 °С-қа өскеніне

пропор-ционал;

е) реакция      жылдамдығы      жылдамдықгың      температуралық  коэффициентіне тәуелді.

 1. 52. Активтену энергияның физикалық мағынасы қандай?

а)активтену энергия бастапқы заттардың энергиясын көрсетеді; в)активтену энергия реакцияға қатысатын заттар кинетикалық энергиясының ең жоғары мәніне тең;

с)активтену энергия реакцияға қатысатын заттар ішкі энергиясының ең жоғары мәніне тең;

д) активтену энергия бұл реакцияласушы жүйенің орташа энергиясымен салыстырғанда молекулалардың реакцияға қатысуға қажет қосымша энергия мөлшері;+

е) активтену энергия бұл сәулелену нәтижесінде молекулалар қабылдайтын қосымша энергия мөлшері.

53.Аррениус теңцеуі деп қайсысы аталады?

а)D ln K/ dT =∆H/RT2  +B

в)k= A0∙e-Ea/RT;+

с) k=AT ∙ e-Ea/RT;

д)d ln K/ dT =∆U/RT2;

е)d lnk/dT =E/RT2 +B

54.Температура 300 К -нен 320 К -ға дейін жоғарылағанда реакция жылдамдығы екі есе артты. Активтену энергия мәні неге тең? ( өлшем бірлігі кДж/моль)

а)27,50;

в)18,60;

с)22,41;

д)29,60;

е)32,68.+

55.Жылдамдық    константасының    температураға    тәуелділігін көрсететін Вант-Гофф теңдеуіне қандай өрнек сәйкес:

а)к = кое Ea/RT;

в)k2/k1 = ∆T/10 ∙j;

c)k2=k1j∆T/10;    +

д)  k2/k1= jT2/T1;

е)     k2-k1 = jT/10.

56.Қандай реакцияға активтену энергиясы минималды болады:

а)СН3NO2 →  СН3 + NO 2;

в)СН3  + СНз → С2Н6;+

с)2Н2 + О2 → 2Н2О;

д)Н + С2Н6 → Н2 + С2Н5;

е)2NH3→ ЗН2 + N2.

 1. 57. Қандай реакцияға акгивтену энергиясы максималды болады:

а)СН3 NO2  →   СН3О + N0;+

в)СН3+СН3  → С2Н6;

с)СН3 + О2 →СН 3 О;

д)Н + С2Н6 → Н2 + С2Н5;

е) С12 + Һv → 2Cl.

58.Аррениустың төртінші жорамалына қандай тұжырымдама сәйкес:

а) температура соңғы өнімінің түзілуіне ғана әсер етеді;

в) аісгивті молекулалардың түзілуі – қайтымсыз процесс;

с) активті молекулалардың түзілуі – қайтымды процесс, олардың концентрациясы термодинамикалық тендікке сәйкес, А-^А+, сонда

д)активті   молекулалар   температураға   тәуелсіз   жылдамдықпен реакция өнімдеріне ауысады;

е)жүйеде   тек  активті  молекулалар   емес,   барлық  молекулалар әрекеттеседі; олардың түзілу жылдамдығы температураға тәуелді.+

59.Аррениустың екінші жорамалына сәйкес түжырымдама:

а) активті молекулалардың түзілуі – қайтымды процесс, олардың концентрациясы термодинамикалық теңдікке сәйкес,     А →А+,

сонда Kc =[A+] /[A] – [A+]     +  +                                                                                                                                                                                                                                               в) активті молекулалардың түзілуі – қайтымсыз процесс;

с) активті   молекулалардың   концентрациясы   бастапқы   заттың концентрациясымен    салыстырғанда   аз,    сондықган    активті молекулалардың        түзілуі        бастапқы        молекулалардың

концентрациясына есер етпейді, сонда Кс= ЦІ.

д)активті     модификация     өнімдерге     температураға     тәуелді жылдамдыкден ауысады;

е)жүйеде   тек  активті  молекулалар   емес,   барлық  молекулалар әрекеттеседі; олардың түзілу жылдамдығы температураға тәуелді.

 1. 60. Жылдамдық константасының температураға тәуелділігінен қандай шамаларды анықтауға болады?

а)  активтену энергиясы мен реакцияның реттілігін;

в)  активтену энергиясы мен экспонента алдындағы көбейткішті; +

с)  тепе-тендік константасын және реакция реттілігін;

д)  экспонента алдындағы көбейтішті;

е)   реакцияның молекулалығы мен реттілігін.

 1. Активтену энергия оң мәндерді қабылдайтын реакцияларға:

а)   температура реакция жылдамдығына әсер етпейді;

в) температура өскен сайын реакция жылдамдығы төмендейді;

с)  температура өскен сайын реакция жылдамдығы артады;  +

д)  температура өскен сайын реакция жылдамдығы минимумнан өтеді;

е) температура өскен сайын реакция жылдамдығы максимумнан өтеді.

 1. Вант-Гофф ережесінің жалпы теңдеуі.

а)К=Кое3  

б)К=мкн

с)ĹŖ

д)үń=Кт+ń10/Кт  +

е)К-рт

63.Аррениус теңдеуінің дифференциалды түрі:

а)Р=һν

б) d lnk/dT = E/RT2 + lnN; +

с) d d lnk/dT =E/RT2 +B

д) N ln E/RT2 + lnN;

е) k=AT ∙ e-Ea/RT;

64.Химиялық реакцияның активтену энергиясы деп:

а)  молекулалардың ішкі энергиясын айтады;

в)  молекулалардың барлық энергияларының қосындысын айтады;

с)  химиялық   реакция   нәтижесінде   молекулалармен   сіңірілетін энергияны айтады;

д)   молекуланың     химиялық     реакцияға     қатысуына     қажетті молекулалардың орташа энергиясына қосымша энергия; +

е)   молекулалардың бір-бірімен соқгығысуына қажетті энергия.

 1. 65. Қандай реакцияға Еа мәні минималды болады? (+ – радикал).

а) 2NН3=ЗН2+N2;

в) СН4=С+2Н2;

с) С1++С1+= С12;+

д)  С1++Н2=НС1+Н;

е) Н2+1/2О22О.

 1. Реакция активтену энергиясының тәжірибелі мәнін қандай графикалық тәуелділіктен анықгауға болады?

а) 1пк=Г(С);         в) 1пк=£(1/Т);      с) 1пС=ВД;        д)   1пк=f(Т);  +                                                                                                                                                                                                                                  е)1п\¥=€(1/Т).

 1. Аррениус тендеуі арқылы химиялық реакцияның активтену энергжясын графикалық әдіспен анықгағанда қандай тәжірибелі мәліметтер қолданылады?

а)    заттардың бастапқы концентрациялары;

в)   бірнеше (төрттен кем емес) температатураға сәйкес жылдамдық константаларының мәндері; +

с)  заттардың    бірнеше    бастапқы    концентрацияларына    сәйкес кинетикалық қисықгар;

д)   заттардың    бірнеше    бастапқы    концентрацияларына    сәйкес жартылай өрекеттесу мерзімдерінің мәндері;

е)    заттардың    бірнеше    бастапқы    концентрацияларына    сәйкес жылдамдық константаларының мәндері.

 1. 68. Қандай молекулалар активті молекулалар деп саналады (Аррениус бойынша)?

а)  заттардың соқтығысатын молекулалары;

в)  соқтығысу нөтижесінде энергияны жоғалтатын молекулалар;

с)   молекулалардың орташа энергиясымен салыстырғанда энергияның артық қажетті мөлшерін қабылдаған молекулалар;+

д)  молекулалардың орташа энершясымен салыстырғанда энергиясы төмен молекулалар;

е)    бір-бірімен эндотермиялық әрекеттесетін молекулалар.

 1. Химиялық реакцияға       Вант-Гофф       температуралық коэффициентінің анықгамасы:

а)   температуралық   коэффициент   температураны   бір   градусқа жоғарылатқавда  реакция  жылдамдығы  неше   есе   артатынын көрсетеді;

в)   температуралық   коэффициент   температураны    он   градусқа жоғарылатқанда  реакция  жылдамдығы   неше   есе   артатынын көрсетеді;+

с)    температуралық коэффициент жылдамдықгы екі есе арттыру үшін температураны неше градусқа жоғарылату» қажет екенін көрсетеді;

д)    температуралық      коэффициент      реагенттердің      молярлық концентрациясының температураға тәуелділігін көрсетеді;

е)   температуралық коэффициент жылдамдықгы он есе арттыру үшін температураны неше градусқа жоғарылату» қажет екенін көрсетеді.

 1. 70. Қаңдай реакцияға активтену энергияның мәні минималды болады?

а) 2 NН3 ->ЗН2+ N2;

в)  2НС1 + Са(ОН)2 -> СаС12 + 2Н2О;

с)  СН4 + С12 -» СН3С1 +-НС1;

д)   С10 + С10   -> С12;+

е)    С1 + Н2 -> НСІ + С1.

71.Элекгролиттер ерітінділері:

а) бірінші текті электр өткізгіштерге жатады;

в) екінші текті электр өткізгіштерге жатады;

с) үшінші текті электр өткізгіштерге жатады;

д) төртінші текті электр өткізгіштерге жатады;

е) бинарлы электр өткізгіштерге жатады.+

 1. Электролит деп:

а) не катодты, не анодты айтады;

в) электродта ыдырайтын затты айтады;

с) электродта түзілетін немесе ыдырайтын затты айтады;

д) электродты кұрайтын затты айтады;

е) ерітіндіде иондарға ыдырайтын затты айтады.+

 1. Вант-Гоффтың изотондық коэффициенті:

а)  концентрацияны   екі   есе   жоғарылатқанда   күшті   электролит, ерітіңдісінің электр өткізгіштігі неше есе артатынын көрсетеді;

в)    температураны бір градусқа жоғарылатқанда осмос қысымы неше есе артатынын көрсетеді;

с)   электролит молекуласы неше бөлшекке диссоциацияланатынын көрсетеді;

д)меншікті және эквивалентті электр өткізгіштіктердің бір-бірімен байланысын көрсетеді;

е)   электролиттік диссоциация нәтижесінде ерітіндідегі бөлшектер саны неше есе көбейетінін көрсетеді.+

 1. Бинарлы электролиттерге Оствальдтің сүйылту заңына сәйкес теңдеуі:

а)Кд=№1

‘   Д      [МА]   

 

в)    % – ^ ,

с)   Кд=(-=-і.е7«;

д) 2,-2, л\ ТГ   _  СГС   .

е) Кд= α2 С\ 1- α

 1. Аррениус теңдеуінің       электролиттердің       концентрлі ерітінділерінде орындалмау себебі:

а)   диссоциациялану дәрежесі жоғары мәндерді қабылдайды;

в)   ссоциациялану дәрежесі төмен мәндерді қабыддайды;

с)    ион-иондық әрекеттесулер ескерілмейді;+

д) концентрация мен диссоциациялану дәрежесі бір-бірімен сызықты емес тәуелділікте болады;

е) электролит молекулаларының ыдырауы нәтижесінде зарядталған бөлшектердің саны артады;

76.Вант-Гоффтың   изотондық   коэффициентінің   физикалық мағынасы:

а)    изотондық      коэффициент      электролиттің      диссоциациясы нәтижесівде ерітіндідегі бөлшектердің молярлық концентрациясы неше есе артатынын көрсетеді;

в) изотондық коэффициент ион-дипольдік әрекеттесулер нәтижесінде ерітіндідегі бөлшектер санының кемуін көрсетеді;

с) изотондық коэффициент электролит молекулаларының реалды ерітіндіде ыдырау дәрежесін көрсетеді;

д)   изотондық коэффициент реалды ерітіндіге ауысқанда бөлшектер санының азаюын көрсетеді;

е)  изотондық коэффициент – бүл пропорционалдық коэффициент.+

 1. Вант-Гоффтың изотондық коэффициенті неге тең?

а)  і=1- α (іМ);

в)  і=1+ α (ν + \);

с)   і=1+ α (ν-\);+

д)  і=1- ν (α -\);

е)  і=1- ν (α -і).

78.Вант-Гоффтың изотондық коэффициентінің диссоциациялану дәрежесімен байланысы қандай?

а\     Т= ^1 ПРАКГ  . л т+ ^ТВОРЕТ

в)    і = 1 + (ν -1) α;+

с)    РПІ,=С(\ + а)КТ;

д\     і ^ПРАКТ  .

                       Т^ ТЕОРЕТ

е)  а = Я/Яю .

 1. 79. N^€1 ерітіндісінің а=0,5 диссоциациялану дәрежесіне сәйкес Вант-Гоффтың изотондық коэффициенті і неге тең?

а)    і=1,5;+

в)    і=2,0;

с)    і=1,0;

д)    і=0,5;

е)   1=2,5.

 1. Аррениустың электролиттік диссоциация теориясының негізгі кемшілігі.

а) электролиттік   диссоцияция   теориясы   күшті   электролиттерге қолданылады;

в)   электролиттік   диссоцияция   теориясы   реалды    ерітінділерге қолданылады;

с)  электролиттік диссоцияция теориясы  ион-иондық және  ион-дипольдік әрекеттесулерді ескермейді;   +

д)  электролиттік диссоцияция теориясы диссоциация коэффициентін анықтау әдісін бермейді;

е)       электролиттік диссоцияция теориясы Вант-Гоффтың изотовдық коэффициентінің физикалық мағынасын анықтамайды.

 1. 81. Электролиттік диссоциация теориясы қандай ерітінділерге қолданылады?

а)    электролиттер ерітінділеріне;+

в)    электролиттердің реадды ерітінділеріне;

с)    сұйылтылған күшті электролиттер ерітінділеріне;

д)    сұйылтылған әлсіз электролиттер ерітінділеріне;

е)    сүйылтылған күшті және әлсіз электролиттер ерітінділеріне.

 1. Электролит ерітінділеріндегі ион-дипольдік әрекеттесулерге:

а)    реалды ерітінділердегі әрекеттесулердің барлығы жатады;

в)    еріген заттың молекулалары арасындағы әрекеттесулер жатады;

с)    ерітіндідегі иондар арасындағы әрекеттесулер жатады;

д)  иондар   және   полярлы   еріткіш   молекулалары   арасындағы әрекеттесулер жатады;+

е)   ерітіндідегі тотығу-тотықсыздану әрекеттесулер жатады.

 1. Электролит ерітінділеріндегі ион-иондық әрекетгесулерге:

а)   реалды ерітінділердегі әрекеттесулердің барлығы жатады;

в) еріген заттың молекулалары арасындағы әрекеттесулер жатады;

с) ерітіндідегі иондар арасындағы әрекеттесулер жатады;+

д) иондар   және   полярлы   еріткіш   молекулалары   арасындағы әрекеттесулер жатады;

е)   ерітіндідегі тотығу-тотықсыздану әрекеттесулер жатады.

 1. Электролиттік диссоциациялану дәрежесі деп:

а)   иондарға ыдыраған молекулалардың концентрациясын айтады;

в)  сольватты  кдбатты  түзетін  еріткіш  молекулаларьшың  санын айтады;

с)   иондарға ыдыраған молекулалардың үлесін айтады;+

д)    гидратты қабатты түзетін су молекулалар санын айтады;

е)    дисоциация процесінің жылу эффектісін айтады.

 1. 85. Фарадейдің электролиз заңы бойынша:

а)  т=э-І1/Ғ;

в)   m=эІtF+

с)   т= э-ІДі-Ғ);

д)  т= э/(ІФҒ);

е)   т= І-і-Ғ;

 1. 86. А1С13 қосылысы:

а)   моноэлектролиггерге жатады;

в)  бинарлы электролиттерге жатады;

с)   тернарлы электролиттерге жатады;+

д)   квартернарлы электролиттерге жатады;

е)   пентернарлы электролиттерге жатады.

 

87.СuС12 қосылысы:

а) моноэлектролиттерге жатады;

в) бинарлы электролиттерге жатады;+

с) тернарлы электролиттерге жатады;

д) квартернарлы электролиттерге жатады;

е) пентернарлы электролиттерге жатады.

88.NаС1 қосылысы:

а) моноэлектролиттерге жатады;+

в) бинарлы электролиттерге жатады;

с)тернарлы электролиттерге жатады;

д)  квартернарлы электролиттерге жатады;

е) пентернарлы электролиттерге жатады.

 1. 89. Иондық күш ережесі қалай түжырымдалады?

а)  ерітіндінің иондық күші түрақгы болғанда орташа иондық активтік коэффициенті бірге тең болады;

в) ерітіндінің иондық күші тұрақгы болғавда орташа иондық активтік коэффициенті тұрақгы болады;+

с) орташа   иовдық   активтік   коэффициенті   тұрақты   болғанда ерітіндінің иондық күші түрақты болады;

д) электр   өріс   әсерінен   иондар   ерітіндіде   бір-біріне   тәуелсіз қозғалады;

е) ерітіндінің иондық күші электролиттің активтік коэффициентіне әсер етпейді.

 1. 0,01 М Na0 жөне 0,015 М Ғе2(SО 4 )3 қоспаның иондық күші неге тең?

а)0,015;

в)0,235;

с)0,315;

д)0,025;+

е)0,300.

 1. 91. Активтік коэффициентінің физикалық мағынасы қандай?

а) активтік     коэффициенті     еріген     заттың     аналитиқалық концентрациясының оның активтігіне қатынасына тең;

в) активтік    коэффициенті    идеалды    ерітінділер    касиеттерін сипаттайды;

с) активтік   коэффициент   –    заттың   бір   молін   реалды   ортадан идеалды    ортаға  көшіруіне  жүмсалатын   жұмыстың      өлшемі: ln y —, + мұвда

 

G – көшіру жұмысы;

д)   активтік коэффициенті сулы ерітінділердің сусыз ерітінділерден ауыткуларын сипаттайды;

е )aктивтік коэффициенті реалды ерітінділердегі ион-диполь

әрекеттесулерді ескереді а = МА ——(1—).

8пе0– г. ^   е

 1. 92. Льюистың активтік өдісі . . .

а)стандартты   ерітінділер   қасиеттерінің   концентрлі   ерітінділер қасиеттерінен ауыткуларын бағалауға қолданылады;

в) термодинамикалық есептеулерде компоненттердің аналитикалық концентрацияларын “түзетілген” концентрацияларға (активтіктерге) ауыстыруға қолданылады;

с)реалды ерітінділердің заңдарын идеалды ерітінділерге қолдануға мүмкіндік туғызады;

д)ерітінділердің    термодинамикалық    функцияларын    есептеуге мүмкіндік туғызады;

е) электролит ерітінділерінде ион-дипольдік әрекеттесулерін ескеруге мүмкіндік туғызады.+

93.Ерітіндінің иондық күші қандай, егер оның кұрамында 0,01 М NаСlжөне 0,01 М А1С13 ерітінділері болса?

а)0.06:+

в) 0.07   :

с)0.09:

д)0.10:

е)0.08.

94.ҒеС13 және  Ғе2(SО4)3 екі сұйылтылған сулы ерітінділерінің молярлық   концентрациялары   бірдей   болғанда   ерітінділердің иондық күштері қандай байланыста болады?

а) оларды салыстыруға болмайды;

в) JҒеСІз >J Ғе2(SО4)3 ;

с) JҒеСІз = J Ғе2(SО4)з;

д)   J ҒеСіз <J Ғе2(SO4)з;+

е)   J ҒеС13= -J Ғе2(5О4)3.

95 ҒеС13 және А1С13 екі сүйылтылған сулы ерітінділерінің молярлы концентрациялары бірдей болғанда ерітінділердің иондық күштері қандай байланыста болады?

а) оларды салыстыруға болмайды;

в)   І ҒеСІ 3 > І АІСІ3  ;

с)   IFeCl3  = І АІСІ з ;+

д)  І ҒеСІ 3 < І  AІСІ3 ;

е)  І ҒеСІ з= – І АІСІ з ;

 1. Заттың 1 молін идеалды ортадан реалды ортаға ауыстыру жұмысының мөлшерін:

а) активтік көрсетеді;

в) активтік коэффициент көрсетеді;+

с) химиялық потенциалдың өзгеруі көрсетеді;

д) Гиббстың еркін энергиясының өзгеруі көрсетеді;

е) ішкі энергияның өзгеруі көрсетеді.

 1. 97. 0,01 М А1С13 ерітіндісінің иондық күші неге тең?

а)0,06;

в)0,07;

с)0,04;

д)0,05;+

е)0,01.

98.0,02 М СиС12 ерітіндісінің иондық күші неге тең?

а)0,06;

в)0,24;

с)0,02;

д)0,04;+

е)0,03

 1. 99. Электролиттің стандартты ерітіндісінің қасиеттері:

а)m= 1;а=1; ү = 1;+

в)m-1;а1;;к=1;

с)m = 1; а=1; у  1;

д)m ф 1; а=1 ; /= 1;

е) барлық жауаптар дүрыс емес.

 1. 100. Электролит ерітіндісінің   концентрациясы,   активтігі   және активтік коэффициенті температураның барлық мәвдерінде бірге тең болса, мұндай ерітіндіні:

а)сұйылтылған ерітінді деп атайды;

в) стандартты ерітінді деп атайды;+

с) реалды ерітінді деп атайды;

д) концентрлі ерітінді деп атайды;

е) барлық жауаптар дұрыс емес.

 1. 101. Дебай-Гюккель теориясы:

а)     ерітіндідегі ион-иондық әрекеттесулерді сипаттайды;

в)     ерітіндідегі ион-дипольдік әрекеттесулерді сипаттайды;+

с)      ерітіндідегі диполь-дипольдік әрекеттесулерді сипаттайды;

д)        ерітіндідегі ион-молекулалық әрекеттесулерді сипаттайды;

е)  ерітіндідегі молекулалар арасындағы әрекеттесулерді сипаттайды.

 1. Дебай-Гюккельдің бірінші жуықгауы бойынша:

а)     иондардың   радиустары   вакуумдағы   радиустарына   тең   деп есептеледі;

в)     иондардың   радиустары   ескерілмейді,   иондар   математикалық нүктелер ретінде қарастырылады;+

с)     иондардың радиустары олардың эффективті радиустарына тең деп есептеледі (сольватты» қабатымен алынған ионның радиусы);

д)                         иондардың радиустары бірге тең деп есептеледі;

е)    иоНдардың радиустары концентрацияға тәуелді деп есептеледі.

 1. 103. Дебай-Гюккель теориясының   бірінші   жуықгауын   қандай концентрацияларда қолданады:

а) 0,01 – 0,1 моль/л

в)  0,001 – 0,01 моль/л+

с)  0,1 — 1,0 моль/л

д)  сусыз ерітінділерінің барлық концентрацияларына;

е) концентрлі ерітінділерге қолданады.

 1. 104. Вин эффектісі неге әкеледі?

а) потенциалдың градиенті өскен сайын электролит ерітіндісінің электр өткізгіштігі артады;+

в)  иондық   күш   өскен   сайын   активтік   коэффициенттің   мәні төмендейді;

с) тоқ жиілігі өскен сайын электролит ерітіндісінің элекр өткізгіштігі артады;

д)ерітіндінің диэлектрлік түрақтысы төмендеген сайын иондық парлардың мөлшері өседі;

е) концентрация өскен сайын әлсіз электролит ерітіндісінің электр өткізгіштігі төмендейді.

105Температура өскен сайын элекгролит ерітінділерінің электр өткізгіштігі:

а) төмендейді;

в) артады;+

с)  минимумнан өтеді;

д)  максимумнан өтеді;

е)  түрақты болып қала береді.

 1. Температура өскен сайын  электр  өткізгіштіктің жоғарылау себебі:

а) ерітіндінің тұтқырлығының төмендеуінде;+

в) ерітіндінің түгқырлығының жоғарылауында;

с) еріткіштің диэлектрлік түрақгысының төмендеуінде;

д) еріткіштің диэлектрлік тұрақгысының өсуіңде;

е)  ион-иондық әрекеттесулердің төмендеуінде.

 1. 107. л = лт – а4с тәуелділік:

а)  Дебай-Гюккель теңдеуі деп аталады;+

в) Онзагер теңдеуі деп аталады;

с)  Кольрауш теңдеуі деп аталады;

д) Оствальд тендеуі деп аталады;

е)  Вант-Гофф теңдеуі деп аталады.

 1. 108. Электролит ерітіндісінің меншікті электрөткізгіштігі деп не аталады? (өлшем бірлігі См-ма)

а) аудаңдары 1 см2  электродтардың арасывдағы ұзывдығы    1 см ерітінді столбының электрөткізгіштігі;

в)электродтардың арасындағы 1 г-экв электролит еріген ерітіндінің электр – өткізгіштігі;

с) аудандары 1 м2 арақашықгығы 1 м екі электродтардың арасындағы ерітіндінің электрөткізгіштігі;+

д)    арақашықтығы 1 м электродтардың арасындағы 1 моль электролит еріген ерітіндінің электрөткізгіштігі;

е)        аудандары 1 см2 электродтардың арасындағы ұзындығы 1 м ерітінді столбының электрөткізгіштігі.

 1. Электр өріс   кернеулігінің   жоғары     мәндерінде   электр өткізгіштіктің максималды мәніне дейін өсу себебі қавдай? (Вин эффектісі):

а) электрофоретикалық тежеу жойылады;

в) релаксациялық тежеу жойылады;

с) ортаның тұтқырлығы азаяды;

Д) ион жаңа иондық атмосфераны түзуге үлгермейді; иондық атмосфераның симметриялығы бұзылады+

 1. СИ жүйесінде молярлы электр өткізгіштіктің өлшем бірліктері:

а) См-м2– моль”1 ;+

в) Ом ”• см ‘ ;

с) Ом “‘-см ~!– моль”1 ;

д) Ом “‘■ смч-моль ;

е) См.

 1. 111. Вин эффектісінің себебі қандай?

а) иондардың    тербелістер    амплитудасы    қысқарады,    иондық атмосфераның симметриясы бұзылмайды;

в) иондардың        тербелістер         амплитудасы         қысқарады, электрофоретикалық эффект жойылады;

с) иондардың қозғалу жылдамдығы өте жоғары, иондық атмосфера түзілуге үлгермейді;+

д)  ортаның диэлектрлік түрақтысы өседі;

е) иондардың арасындағы әрекеттесулер күшейеді;

 1. Концентрация өскен  сайын эледтролиттер  ерітінділерінің меншікті электр өткізгіштігі:

а)  жоғарылайды;

в)  төмендейді;+

с)  әр түрлі өзгереді;

д)  максимумнан өтеді;

е) минимумнан өтеді.’

 1. 113. Концентрация өскен сайын күшті электролиттер ерітінділерінің эквивалентті электр өткізгіштігі:

а) жоғарылайды;

в)  төмендейді;+

с)  өр түрлі өзгереді;

д)  максимумнан өтеді;

е)   минимумнан өтеді.

 1. 114. Электролит ерітінділеріндегі молярлық  (См-м^-мольа)   және меншікті (См-м”а) электр өткізгіштіктерінің бір-бірімен байланысы қандай?

а) я = ^; 7  +     с

с) Я = ^;

V

е) Я = —-^—. С-1000

115.Неге   концентрация   өскен   сайын   күшті   элекгролиттер ерітінділерінің эквивалентті электр өткізгіштігі төмендейді?

а)  электролиттің   активтік   коэффициенті   мен   диссоциациялану дәрежесі өседі;

в) электролиттің    активтік    коэффициенті    азаяды.    ерітіндінің түтқырлығы өседі;-

с)  ион-иовдық   әрекеттесулер    азаяды,    иондык   атмосфераның тығыздығы азаяды;

д) активтік коэффициент азаяды, иондық атмосфераның тығыздығы жөне ерітіндінің тұтқырлығы өседі;

е) иондық     атмосфераның     тығыздығы     өседі.     ион-иондық әрекеттесулер өседі.+

 1. СИ жүйесінде меншікті электрөткізгіштігшің өлшем бірлігі кдндай?

а)  См-м’1;+

в)  Ом ~! -см”1;

с)  Ом “‘-см^-моль’1;

д)  См-см^-моль”1;

е)   См.

 1. 11 Өз еркімен жүретін химиялық реакция нәтижесінде электр қозғаушы күш қандай электрохимиялық жүйеде пайда болады:

а)   гальваникалық элементте;+

в)   электролизерде;

с)   кулонометрде;

д) барлық электрохимиялық жүйелерде;

е) Гитторф жүйесінде.

 1. 118. Электр тоқ әсерінен өз еркімен жүрмейтін реакция:

а)   электролизерда жүреді;+

в)  кулонометрде;

с)   барлық электрохимиялық жүйелерде;

д)   Гитторф жүйесінде;

е)  гальваникалық элементте.

119.Екі әр түрлі фазалардағы нүктелердің арасында потенциалдың өзгеруі:

а)  Вольта-потенциал деп аталады;

в)  ішкі потенциал деп аталады;

с)  беттік потенциал деп аталады;+

д)  гальвани-потенциал деп аталады;

е) стандартты потенциал деп аталады.

 1. 120. Вакуумда екі әр түрлі фазалардың беттеріне жақын нүктелері арасында потенциалдың өзгеруі:

а)  Вольта-потенциал деп аталады;+

в)  ішкі потенциал деп аталады;

с) беттік потенциал деп аталады;

д) гальвани-потенциал деп аталады;

е)стандартты потенциал деп аталады

121)Бірінші және екінші текті электр өткізгіштжтерден қүрастырылған, шеттерінде бір қалыпты бірінші текті электр өткізгіштікпен аяқгалатын тізбек:

а) дүрыс ажыратылған тізбек деп аталады;

в) қайтымды тізбек деп аталады;

с) қайтымсыз тізбек деп аталады;

д)концентрациялық тізбек деп аталады;+

е)физикалық тізбек деп аталады.

122.Металл электродын оның тұзының ерітіндісіне батырған кезде электродтің беті зарядталмаса ал металл ионының химиялық ерітіндідегі химиялық потенциалы металл ионының кристалдық тордағы        химиялық        потенциалына        тең        болса цм+ (ерітінді)= цм+ (металл), ерітіндіні:

а) идеалды ерітінді деп атайды;

в) реалды ерітінді деп атайды;

с) нольдік ерітінді деп атайды;+

д) сүйылтылған ерітінді деп атайды;

е) концентрлі ерітінді деп атайды.

 1. 123. Металл катионының ерітіндідегі   химиялық   потенциалы (|імп+(ерітінді))     өз  тұзының  ерітіндісіне  батырылған  металл фазасындағы   Мп+   бөлшектерінің   химиялық   потенциалынан (|імп+(металл)) үлкен болса (|імп+(ерітінді)> цмп+(металл)), металдың беті:

а) оң зарядталады;+

в) теріс зарядталады;

с) зарадталмайды;

д) анодты ыдырауға ұшырайды;

е)  барлық жауаптар дұрыс емес.

 1. 124. Металл катионының ерітіндідегі   химиялық   потенциалы (|імп+(ерітінді))     өз  тұзының  ерітіндісіне   батырылған  металл фазасындағы   М+   бөлшектерінің   химиялық   потенциалынан (цмп+(металл)) кіші болса(|імп+(ерітінді)< |імп+(металл)), металдың беті:

а) оң зарядталады;

в) теріс зарядталады;+

с) зарядталмайды;

д)анодты ыдырауға үшырайды;

е)барлық жауаптар дүрыс емес.

 1. 125. Металл катионының    ерітіңдідегі   химиялық   потенциалы (|імп+(ерітінді))   өз   тұзының   ерітіндісіне   батырылған   металл фазасындағы    М+    бөлшектерінің    химиялық   потенциалына (цмп+(металл)) тең болса (|імп+(ерітінді)= ц.мп+(металл)), металдың беті:

а)  оң зарядталады;

в)  теріс зарядталады;

с)  зарядталмайды;+

д)  анодты ыдырауға ұшырайды;

е)  барлық жауаптар дүрыс емес.

126.Өз  тұзының ерітіндісіне  батырылған  металдың  беті  теріс зарядталуының   термодинамикалық   шарты:   (ц   –   химиялық потенциал)

а)  цмг“(ерітінді)=|імп+(метал);

в)  |імп“”(ерітінді)>|імп+(метал);

с) |імп+(ерітінді)<|імп+(метал);+

д) імп+(ерітінді) > 0;

е) [імп+(ерітінді)<0.

 1. Өз тұзының   ерітіндісіне   батырылған   металдың   беті   оң зарядталуының   термодинамикалық   шарты:    (р,   –   химиялық потенциал)

а) цмп+(ерітінді)=цмп+(метал);

в) цмп+(ерітінді)>|амп+(метал);+

с) імп+(ерітінді)<|ымп+(метал);

д) (імп+(ерітінді)>0;

е) мп+(ерітінді) < 0.

 1. 128. Гальваникалық элементте қандай элекгрод теріс зарядталады?

а)  электрондарды сыртқы тізбекке беретін электрод;

в)  электрондар ағыны бағытталған электрод;

с)  аниовдар арқылы қайтымды электрод;

д)   катиондар арқылы қайтымды электрод;

е) тотықсыздану реакциясы жүретін электрод.+

129.Электрохимиялық потенциалдың физикалык мағынасы қандай?

а)      электрохимиялық  потенциал   химиялық   процестердегі   электр күштерінің мөлшері;

в)    жүйедегі   электрлік   және   химиялық   күштерінің   қорытынды мөлшері;+

с)   зарядталған   бөлшектерді   вакуумнан   потеншіалы   іу   электрод бетіндегі нүктеге жеткізу жұмысының мөлшері;

д)   зарядталған бөлшектерді электрод бетінен ерітіндінің көлеміне жеткізу жұмысының мөлшері;

е)  зарядталған бөлшектерді ерітінді көлемінен электрод бетіндегі кез келген бір нүктеге жеткізу жұмысының мөлшері.

 1. Электрохимиялық потенциалға сәйкес теңдеуді көрсетіңіз:

а)Цэ.х=Цх-2еО;                                                                                                                                                                                                            в)ііэ.х=Цх+2Ғф; +                                                                                                                                                                                                                                                                    с) цэ.х=Л.х + 2еО;

д) Цэ.х=Л.х- 2еО;       е) цэ.х=Ц°э.х+КТ.

131.Гальваникалық элемент деп немесе тоқ көзі деп қандай электрохимиялық жүйені айтады?

а)химиялық реакция энергиясы электр энергиясына ауысатын жүйені;+

в)   электр энергия химиялық энергияға ауысатын жүйені;

с)     электр энергия отындардың жану реакциясы нәтижесінде түзілетін жүйені;

д) химиялық реакция сырттан берілетін электр энергия әсерінен жүретін жүйені;

е)                              барлық жауаптар дұрыс емес.

 1. 132. Гальваникалық элементтің оң зарядталған электродывда қандай реакция өтеді?

а)  тотығу реакциясы;

в) тотықсыздану реакциясы;+

с) тотығу не тотықсыздану реакциялар;

д) қатты фазаның түзілуіне әкелетін тотығу-тотықсыздану реакциялар;

е)    ерітіндіде өтетін тотығу-тотықсыздану реакциялар.

 1. 133. Гальваникалық элементте қандай электрод оң зарядталатын болып есептеледі?

а)   электрондарды беретін электрод;+

в)    катиондар арқылы қайтымды электрод;

с)    электрон ағыны бағытталған электроды;

д)      анион арқылы қайтымды электрод;

е)     анодтық тотығуға ұшырайтын электрод;

 1. 134. Гальваникалық элементтегі  теріс   зарядталған   электродында қандай реакция өтеді?

а)   тотықсыздану реакциясы;

в)    тотығу реакциясы;+

с)   тотықсыздану не тотығу реакциясы;

д)  тотығу-тотықсыздану реакциясы;

е)   қатты фазаның түзілуімен байланысты тотығу-тотықсыздану реакциялар жүреді.

 1. 135. Электрохимиялық жүйеде     химиялық    энергия     элекгр энергиясына ауысатын болса, мұндай жүйе:

а)  отын элементі деп аталады;

в)  гальваникалық элемент деп аталады;+

с)  электролизер деп аталады;

д) Гитторф жүйесі деп аталады;

е) кулонометр деп аталады;

 1. Зарядталған бет және де онымен жанасатың теріс зарядталған иондардың қабаты .

а) гальваникалық элементтің электр қозғаушы күші деп аталады;

в) беттік потенциалы деп аталады;

с) вольта-потенциалы деп аталады;

д) электрохимиялық потенциалы деп аталады;

е) қос электр қабаты деп аталады.+

 1. 137. Қос электр қабаты деп нені айтады:

а)  электродтың зарядталған беті және онымен косарласқан теріс зарядталған иондардың қабаты;

в)  электролит ерітіндісімен жанасатын және де оң зарядталатын электродты» беті;+

с) электролит ерітіндісімен жанасатын және де теріс зарядталатын электродты» беті;

д) күшті электролит ерітіндісімен жанасу нәтижесінде зарядталатын электрод беті;

е)электродтың вакуумда зарядталған беті.

 1. 138. Диффузиялық қабаттаға потенциалды £:

а) электрокапиллярлық потенциал дейді;

в)  электрокинетикалық потенциал дейді;+

с) электротермодинамикалық потенциал дейді;

д) поляризациялық потенциал дейді

е) аса кернеу дейді.

 1. 139. Ерітіндінің концентрациясы жоғарылаған сайын:

а)   электрокинетикалық потенциал төмендейді;

в)   электрокинетикалық потенциал артады;+

с)   электрокинетикалық потенциал өзгермей тұрақгы болып қалады;

д)   электрокинетикалық потенциал максимумнан өтеді;

е)   электрокинетикалық потенциал минимумнан өтеді.

 1. 140. Гальваникалық элементтің ЭҚК-і теріс мәндерді кдбыдцай ма?

а) барлық мәндерді қабылдайды;

в)  реалды ерітінділерде ЭҚК теріс мәндерді қабылдай алады;

с)  ЭҚК тек оң мәндерді қабылдайды, себебі өз еркімен жүретін процеске   -АС= пҒЕ;

д) ЭҚК теріс мәндерді қабылдай алады, егер электродтардың екеуі де кдйтымды электродтар болса және -АО= пҒЕ шарты орындалса;+

е) ЭҚК теріс мәндерді қабылдай  алады,  егер  пҒЕ=-Атах шарты орындалса.

 1. Гальваникалық элементтің ЭҚК-і дегеніміз не?

а) қайтымды жағдайда жұмыс істейтін дүрыс ажыратылған тізбектің максимадды потенциалдар айырымы;+

в)  электрохимиялық    элементте     өтетін    реакцияның     орташа пайдалмалы жұмысы;

с) гальваникалық элементте түзілетін электр энергияның мөлшері;

д) ЭҚК    –    оң    зарядталған    электродтық    потенциалдардың алгебраикалық қосындысы;

е) электрод бетінде өтетін процестерінің қосынды нәтижесі.

 1. 142. Гальваникалық элементтің стаңдартты электр қозғаушы күші (Ео) деп нені айтады?

а) электрохимиялық реакцияға қатысатын бөлшектердің активтіктері бірге тең болғандағы ЭҚК;+

в) 25°С-дегіЭҚК;

с) қайтымды жұмыс істейтін гальваникалық элементтің ЭҚК;

д) максималды пайдалмалы жүмысқа тең гальваникалық элементтің ЭҚК-і;

е) Гиббс энергиясына тең гальваникалық элементтің ЭҚК.

 1. 143. Электродтық потенциал деген үғым не білдіреді?

а)  фазааралық шекарадағы потенциалдың өзгеруі;+

в)  берілген электрод және стандартты сутегі электродтардан кұрастырылған электрохими^шық тізбектің ЭҚК-і;

с)  потенциалсебепші бөлшектердің активтігі бірге тең болғандағы электродтық потенциал;

д)идеалды электролит ерітінділерінде өлшенген электродтық потенциал;

е)реалды электролит ерітінділерінде өлшенген электродтық потенциал.

 1. 144. Стандартты электродтық потенциал деп нені айтады?

а)    идеалды электролит ерітінділерінде өлшенген электродтық потенциал;

в)  сұйылтылған электролит ерітінділерінде әлшенген электродтық потенциал;

с)     потенциалсебепші иондардың активтіктері бірден жоғары болатын жағдайдағы электродтық потенциал;

д)   потенциалсебепші иондардың активтіктері бірге тең  болатын жағдайдағы электродтық потенциал;+

е)  потенциалсебепші иондардың активтіктері бірден төмен болатын жағдайдағы электродтық потенциал.

 1. ЭҚК-тің температуралық коэффициенті:

а) гальваникалық элементі ЭҚК-інің рН мәніне тәуелділігін көрсетеді;

в) гальваникалық элементі ЭҚК-інің элекролиттің диссоциациялану дәрежесіне тәуелділігін көрсетеді;

с) температураны 1°-қа жоғарылатқан кездегі гальваникалық элементі ЭҚК-інің өзгеруін көрсетеді;

д)концентрацияны екі есе жоғарылатқанда гальваникалық элементі ЭКД-інің өзгеруін көрсетеді;+

е) температураны   10°-қа   жоғарылатқан   кездегі   гальваникалық элементі ЭКДС-інің өзгеруін көрсетеді. Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі

146.К^айтымды жүмыс істейтін гальваникалық элементке температуралық коэффициент (ЭЕ/ӘТ)>0 болғанды

а)Д8>0;

в)А8<0;

с) А8=0; +

д) А8->0;

е)0<А8Д.

 

147.Стандартгы сутек электроды деп . . .

а)   298 К -де гидроксоний иондарының акгивтігі бірге тең болатын

электрод;

в)  әр түрлі температураларда сутегі іфісымы бір атмосфераға тең

болатын электрод;

с)   әр түрлі температураларда сутегі қысымы бір атмосфераға тең болатын ал гидроксоний иондарының активтігі бірге тең болатын

электрод;+

д)  әр түрлі температураларда гидроксоний иондарының активтіп бірге тең болатын элекгрод;

е)        298 К -де сутегі қысымы бір атмосфераға тең болатын электрод.

 1. 148. ^і2+ЛЧі схемасы қандай элекгродқа сәйкес?

а)бірінші текті электродқа;+

в)екінші текті электродқа;

с) күрделі тоттығу-тотықсыздану электродқа;

д) ионселективті электродқа;

е) газ электродына.

 1. 149. С17С12,Рі схемасы кандай электродқа сәйкес?

а) бірінші текті электродқа;

в) екінші текті электродқа;+

с) күрделі тотығу-тотықсыздану электродын;

д) ион-селективті электродқа;

е) газ электродына.

I

 1. 150. а§\а§мо3 А§мо3\А§схемшея берілген тізбек:

                               аі         а2

а)  химиялық тізбектерге жатады;

в)  концентрациялық тізбектерге жатады;+

с)  ион-селективті тізбектерге жатады;

д) бірінші текті тізбектерге жатады;

е) параллель тізбектерге жатады.

 1. 151. Шыны электроды:

а)  бірінші текті элекгродқа жатады;

в)  екінші текті электродқа жатады;+

с)  тотығу-тотықсыздану элекгродтарға жатады;

д)  ион алмасу электродтарға жатады;

е) газ электродтарға жатады.

 1. 152. Салыстырмалы электрод ретівде:

1] бірінші текті элекгродтар қолданылады;

 

в) хлоркүміс электроды қолданылады;+

с)тотығу-тотықсыздану электродтары қолданылады;

д) оттегі электроды қолданылады;

е)хингидрон элекгроды қолданылады.

 1. 154 Тотығу-тотықсыздану электродына қавдай схема сәйкес?

а) Ғе3+,Ғе2+ДЧ;+

в) Си2+/Си;

с) сі-/а§сі,Ае;

д)Н3О+2,Р1;

е)2п2+/2п.

 

 1. 15 Екінші текті электродына қандай схема сәйкес?

а)  Ғе3+,Ғе2+/Рі;

в)  Си2+/Си;

с) сі7А§сіл§;+

д) Н3О+2,Рі;

е)  2л2+/2п.

 1. 155. Гальваникалық элементте бір қалыпты электродтар қолданылса, оларда бірдей электродтық реакдиялар әр түрлі бағытта өтетін болса, бүндай тізбек …

а) химиялық тізбек деп аталады;

в) концентрациялық тізбек деп аталады;

с) физикалық тізбек деп аталады;+

д)күрделі тотығу-тотықсыздану тізбегі деп аталады;

е)мүндай жүйелер мүмкін емес.

 1. Гальваникалық элементте әр түрлі электродтар қолданылса, оларда әр  түрлі  электродтық  реакциялар   өтетін  болса,   ал қорытынды реакцияның энергиясы электр энергияға ауысатын болса, бұндай тізбек …

а)  химиялық тізбек деп аталады;

в)  концентрациялық тізбек деп аталады;

с)  физикалық тізбек деп аталады;

д) күрделі тотығу-тотықсыздану тізбегі деп аталады;+

е) бұндай жүйелер мүмкін емес.

 1. Электрохимиялық элементте электролит ерітінділері арасында диффузия қүбылысы болып, соның нәтижесінде диффузиялық потенциал туатын болса, ондай элемент:

а) ион тасымалданбайтын элемент деп аталады;

в) ион тасымалданатын элемент деп аталады;+

с) концентрациялық элемент деп аталады;

д)бірінші текті электрод деп аталады;

е) екінші текті электрод деп аталады.

 1. 158. Хлор күміс электроды потенциалының мәні  берілген  КСІ концентрация-ларының қандай мәнінде ең жоғары болады?

а)   0,1 М;+

в)  0,001 М; , с) 0,01 М;

д)  1 М;

е)  хлор ьсүміс электродының потенциалы КСІ концентрациясына

тәуелсіз.

 1. 159. H 2OОН О2, Рі электрод қандай электродтарға жатады?

а)бірінші текті электродтарға;

в)екінші текті электродтарға;

с)тотығу-тотықсыздану электродтарға;

д)  газ электродтарға;+

е) ион-селективті электродтарға.

 1. Қоршаған ортамен тек энергиямен алмасып, затпен алмаспайтын жүйелер қалай аталады?

A.       Ашық

 1.  Жабық+
 2.  Жартылай ашық
 3.  Изоляцияланған
 4.  Бәрі дұрыс.
 1. 1 калорияда қанша Джоуль бар?

А.  8,31

В.22,4

С.4,186+

Д.4,136

Е. 19,2

162 Қуаттың өлшем бірлігі?

А. Джоуль

В.Герц

С. Ватт+

Д.Вольт

Е.Кг/см3

 1. Энергияның сақталу заңын ең бірінші тұжырымдаған ғалым?

A.      Ломоносов

 1. Джоуль
 2. Гельмгольц+
 3. Герц
 4. Фарад
 1. Термодинамиканың 1-ші заңының математикалық тұжырымдамасы?
 2. U=Q-A+
 3. A=F S cоsd
 4. W= Wмех +W сыртқы+U
 5. h=A/Q
 6. U=F+D
 7. Табиғатта өздігінен жүретін процестер қай бағытта жүреді?

A.      Энтропияның кемуі+

 1. Ішкі энергияның  өсуі
 2. Энтропияның өсуі
 3. Байланысқан энтропияның кемуі
 4. Жылудың кемуі

 

 1. Химиялық реакциялардың жылу энтальпиясы, реакцияның жүру жолына байланысты болмайтындығын кімнің заңында тұжырымдалған?

A.      Лоренц заңы

 1. Лаплас заңы
 2. Гесс заңы+
 3. Лавуазье заңы
 4. Гельмголць  заңы
 1. “Жай қызған денеден қатты қызған денеге жылу түрінде энергияның өту процессі мүмкін емес”

A.      Клаузиус постулаты+

 1. Томсон тұжырымдамасы
 2. Молекулярлық-кинетикалық көзқарас
 3. Термодинамика заңы
 4. Гесс заңы

168 Тірі жүйелерде өсу, даму кезінде энтропия қалай өзгереді?

А. Өседі

В.Кемиді+

С. Өзгермейді

Д.Алдымен өсіп, кейін кемиді

Е.Алдымен кемиді, кейін өседі

169.Бір молекуладан екінші молекулаға  электрон тасымалдану нәтижесінде түзілетін  потенциал?

А. Мембрандық потенциал

В.Тыныштық потенциалы

С. Тотығу –тотықсыздану потенциалы+

Д.Әрекет  потенциал

Е.Ішкі потенциал

 1. Материяның қозғалысының әр түрлі формаларының жалпы шамасын көрсететін скалярлық шама?

A.       Жұмыс

 1. Қуат
 2. Жылу
 3. Температура
 4. Энергия+
 1. 171. Тотығу-тотықсыздану потенциалдары

А  мембрана арқылы ион/қ концентрациясының градиенті нәтижесінде туындайтын потенциалдар

Б  Бір молекуладан екінші молекулаға электрон тасмалдануы+

С электр потенциалның стационарлық айырмашылығы

Д электрлі нерв импульстері

Е  Барлығы дұрыс

 1. Электрофорез әдісі–

А сұйық ортадағы қоспа компоненттерін бір-бірінен ортадан тепкіш күштің әсерінен бөлу әдісі

Б  сыртқы электр өрісінің әсерінен зарядталған бөлшектерді бөлу әдісі+

С заттардың молекулярлық өлшемдері мен массаларының әртүрлілігіне негізделген әдіс

Д  заттың бөлінуі бір-бірі мен араласпайтын екі сұйықтық фазаларының таралуына негізделген әдіс

Е дұрыс жауап жоқ.

173.Өзара әсерлесудің неше түрі бар?

А  4+

Б  6

С 5

Д 3

Е  2

174..Мембранадағы тесіктер арқылы қысым әсерінен ерітінділердің тасымалдануын не деп атайды?

А Фильтрация+

Б  Осмос

С  Диффузия

Д  Градиент

Е  Концентрация

 1. Тасмалдаушы молекулалар арқылы жүзеге асады?

А Диффузия

Б  Жеңілдетілген диффузия+

С  Валинамицин

Д  Пасивті транспорт

Е  Активты транспорт

 1. Диффузия дегеніміз-

А Потенциал мәні үлкен орындардан төмен мәнді орындарға тасымалдану

Б  Сұйытылған ерітінділер.

С  Бейберекет жылулық қозғалыс есебінен заттың үлкен концентрациясы кіші концентрацияға орындарға өздігінен орын ауыстыруы.+

Д  Тасмалдаушылардың молекулалары арқылы жүзеге асады.

Е  Иондарды тасмалдаушы молекула болады.

 1. Пассивті транспорт кезінде зат тасмалдауының неше себебі бар және қандай?

А  2 себебі бар, диффузия және жеңілдетілген диф-я

Б   2 себебі бар,  Концентрация ж/е электрохим-қ потенция градиенттері +

С  1 себебі бар Диффузия

Д  1 себебі бар Жеңілдетілген диффузия

Е  Ешқандай себебі жоқ.

 1. Заттың электрохимиялық потенциал мәні үлкен орындардан оның төменгі мәнгі орындарға тасмалдануы не деп аталады?

А Пассивті  транспорт+

Б Активті

С  Белсенді

Д  Диффузия

Е  Жеңілдетілген диффузия

 1. Берілген заттың Нк химиялық потенциалы дегеніміз-

А Заттың сұйытылған концентрациясы

Б  Электр өрісіндегі 1 моль берілген заттқа сай келеті Гибсс энергиясына тең шама

С  Осы заттың 1моліне шаққанда оған сай келетін Гибсс энергиясына сан жағынан тең келетін шама+

Д  Мембрана арқылы зат тасмалдануын айтады

Е  Тасымалдану

180 Ортаның ішкі үйкелісі

А  Серпімді тұтқырлық

Б  Серпімді

С  Деформация

Д Механикалық

Е  Тұтқырлық+

 1. Оңай ұшқыш заттың кристалл тор түйінінде орналасқан бөлшектер:
 2. A) иондар.
 3. B) атомдар.
 4. C) иондар, электрондар, атомдар.
 5. D) молекулалар.+
 6. E) иондар және атомдар. .
 7. 182. Электролиттік диссоциация дегеніміз:
 8. A) заттардың өз бетімен жеке молекулаларға ыдырауы.
 9. B) иондар және атомдар түзілу процесі.
 10. C) иондардың қосылып молекула түзу процесі.
 11. D) электролиттердің жеке атомдарға ыдырау процесі.
 12. E) заттардың суда ерігенде немесе балқығанда иондарға ыдырауы+
 13. Біртекті болып келетін жүйе:
 14. A) эмульсия
 15. B) нағыз ерітінді+
 16. C) коллоидты ерітінді
 17. D) суспензия
 18. E) аэрозоль
 19. Молекулалық тор түйіндерінде болатын бөлшектер:
 20. A) катиондар.
 21. B) молекулалар.
 22. C) атомдар және молекулалар.+
 23. D) атомдар.
 24. E) иондар.
 25. 4,48 л (қ.ж.) метанды жаққанда 178 кДж жылу бөлінеді.

CH4(г) + 2O2(г) = CO2(г) + 2H2O(г) + Q реакциясының жылу эффектісі:

 1. A) 712 кДж.
 2. B) 356 кДж.
 3. C) 890 кДж.+
 4. D) 534 кДж.
 5. E) 178 кДж.
 6. Эндотермиялық реакция
 7. A) N2 + O2 ®+
 8. B) Ca + O2 ®
 9. C) Na + O2 ®
 10. D) H2 + O2 ®
 11. E) P+ O2 ®
 12. Төменде келтірілген жүйелердің қайсысы гетерогенді ?

А) 2СО + О2 = 2СО2

Б) 2SО2 + О2= 2SО3 (г)

С) N2 + O2 =2NO

Д) C + O2 = CO2+

Е) 2H+ O2 =2H2O (г)

 1. SnCl2 гидролизденгенде нәтижесінде қандай зат түзіледі?

А) Sn (OH)Cl

Б) Sn (OH)2+

С) SnO

Д) H2 [SnCl4]

Е) H2 [Sn (OH)4]

 1. Тұздар гидролизі ?

А)  Тұздардың қышқылдармен реакциясы

Б) Тұздардың негіздермен реакциясы

С)  Тұздардың тотықтармен реакциясы

Д)+  Тұздардың су мен реакцияласуы нәтижесінде аз диссоцияланатын зат түзілуі

Е)  Тұздардың басқа тұздармен реакциясы

 1. Гомоген жүйе

А)  Тұнбалы жүйе

Б)  2 фазадан тұратын химиялық жүйе

С)  1 фазадан бірнеше компоненттерден тұратын химиялық жүйе  +

Д)  3 фазадан тұратын химиялық жүйе

Е)  4 фазадан тұратын химиялық жүйе

 1. Гетероген жүйе

А)  1 фазалы жүйе

Б)  2 және одан көп фазалардан тұратын жүйе +

С)  Тынық ерітінді

Д)  Түссіз газ

Е)  Түссіз газдар араласпасы

 1. 191. А+В АВ + О – тепе –теңдікте тұрған экзотермиялық химиялық реакция. Температура көтерілсе.

А)  Тепе – теңдік солға жылжиды+

Б)  Тепе – теңдік оңға жылжиды

С)  Тепе – теңдік  жылжымайды

Д)  Тепе – теңдік алдын оңға кейін солға жылжиды

Е)  Тепе – теңдік алдын солға кейін оңға жылжиды

 1. А+В АВ+О – Тепе – теңдікте тұрған экзотермиялық реакция. Температура төмендесе

А)  Тепе – теңдік солға жылжиды

Б)  Тепе – теңдік оңға жылжиды +

С)  Тепе – теңдік  жылжымайды

Д)  Тепе – теңдік алдын оңға кейін солға жылжиды

Е)  Тепе – теңдік алдын солға кейін оңға жылжиды

 1. 192. А+В АВ Тепе- теңдікте тұрған химиялық реакция. А заттың концентрациясы көбейтілсе.

А)  Тепе – теңдік солға жылжиды

Б)  Тепе – теңдік оңға жылжиды +

С)  Тепе – теңдік  жылжымайды

Д)  Тепе – теңдік алдын оңға кейін солға жылжиды

Е)  Тепе – теңдік алдын солға кейін оңға жылжиды

 1. А+В АВ. Тепе – теңдікте тұрған хмиялық реакция. В заттың концентрациясы көбейтілсе

А)  Тепе – теңдік солға жылжиды

Б)  Тепе – теңдік оңға жылжиды+

С)  Тепе – теңдік  жылжымайды

Д)  Тепе – теңдік алдын оңға кейін солға жылжиды

Е)  Тепе – теңдік алдын солға кейін оңға жылжиды

 1. А+В АВ Тепе – теңдікте тұрған химиялық реакция. АВ заттың

концентрациясы көбейтілсе

А)  Тепе – теңдік солға жылжиды+

Б)  Тепе – теңдік оңға жылжиды

С)  Тепе – теңдік  жылжымайды

Д)  Тепе – теңдік алдын оңға кейін солға жылжиды

Е)  Тепе – теңдік алдын солға кейін оңға жылжиды

 1. А+В АВ. Тепе – теңдікте тұрған химиялық реакция. А заттың концентрациясы азайтылса :

А)  Тепе – теңдік солға жылжиды+

Б)  Тепе – теңдік оңға жылжиды

С)  Тепе – теңдік  жылжымайды

Д)  Тепе – теңдік алдын оңға кейін солға жылжиды

Е)  Тепе – теңдік алдын солға кейін оңға жылжиды

 1. А+В АВ. Тепе – теңдікте тұрған химиялық реакция. В заттың концентрациясы азайтылса

А)  Тепе – теңдік солға жылжиды+

Б)  Тепе – теңдік оңға жылжиды

С)  Тепе – теңдік  жылжымайды

Д)  Тепе – теңдік алдын оңға кейін солға жылжиды

Е)  Тепе – теңдік алдын солға кейін оңға жылжиды

 

 1. А+В АВ. Тепе – теңдікте тұрған химиялық реакция. АВ заттың концентрациясы азайтылса

А)  Тепе – теңдік солға жылжиды

Б)  Тепе – теңдік оңға жылжиды +

С)  Тепе – теңдік  жылжымайды

Д)  Тепе – теңдік алдын оңға кейін солға жылжиды

Е)  Тепе – теңдік алдын солға кейін оңға жылжиды

 1. А (газ) + В (газ) 2С (газ) +Д (газ). Тепе – теңдікте тұрған химиялық реакция қысым көтерілсе

А)  Тепе – теңдік солға жылжиды+

Б)  Тепе – теңдік оңға жылжиды

С)  Тепе – теңдік  жылжымайды

Д)  Тепе – теңдік алдын оңға кейін солға жылжиды

Е)  Тепе – теңдік алдын солға кейін оңға жылжиды

 1. А (газ) +В (газ) 2 с (газ) + Д (газ) Тепе – теңдікте  тұрған химиялық реакция қысым азайса

А)  Тепе – теңдік солға жылжиды

Б)  Тепе – теңдік оңға жылжиды +

С)  Тепе – теңдік  жылжымайды

Д)  Тепе – теңдік алдын оңға кейін солға жылжиды

Е)  Тепе – теңдік алдын солға кейін оңға жылжиды

 1. N2 +3H2 2NH3. Тепе –теңдікте тұрған химиялық реакция. Қысым көтерілсе

А)  Тепе – теңдік солға жылжиды

Б)  Тепе – теңдік оңға жылжиды

С)  Тепе – теңдік  жылжымайды

Д)  Тепе – теңдік алдын оңға кейін солға жылжиды

Е)  Тепе – теңдік алдын солға кейін оңға жылжиды

 1. N2+3H2 2NH3. Тепе – теңдікте тұрған химиялық реакция қысым азайса.

А)  Тепе – теңдік солға жылжиды

Б)  Тепе – теңдік оңға жылжиды

С)  Тепе – теңдік  жылжымайды

Д)  Тепе – теңдік алдын оңға кейін солға жылжиды

Е)  Тепе – теңдік алдын солға кейін оңға жылжиды

 1. Ерітінділер

А)  1 компоненттен тұратын гетероген жүйе

Б)  2 компоненттен тұратын гетероген жүйе

С)  3 компоненттен тұратын гетероген жүйе

Д)  2 және одан көп компоненттерден тұратын гомоген жүйе +

Е)  4 компоненттен тұратын гетероген жүйе

 1. Диссоциация дәрежесі

А)  Диссоциаланудың проценттік мөлшері

Б)  Диссоциаланған электролит молекулалары санының жалпы молекулалар санына қатынасы диссоциация дәрежесі деп аталады+

С)  Электролит жалпы молекулалар санының ионға ажралған молекулалар санына қатынасы

Д)  Иондардың молекулаларға бірігу қабілеті

Е)   Атомдардың молекулаларға бірігу қабілеті

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here