Физикалық химия пәнінің негізгі мақсаты

0

Жоспар:

 1. Физикалық химия пәнінің негізгі мақсаты
 2. Физикалық химия курсының қарастыратын мәселелері

Қолданылатын әдебиеттер тізімі.

Негізгі

1 .Б.А.Бірімжанов. Жалпы химия, Алматы 2001ж.

 1. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия – М. Высшая школа,2005.
 2. Глинка Н.К. Жалпы химия, Алматы, 1982ж.
 3. Шоқыбаев Ж.Ә. Бейорганикалық және аналитикалық химия. Білім, 2003ж.
 4. Бейорганикалық химия практикумы. Ж.Ә.Шоқыбаев, З.О.Өнербаева, Г.С.Камиева, Ж.Р. Кожагулоова. Алматы, 2003ж
 5. И.Г.Хомченко Сборник задач и упражнений по химии для ср.шк. 2000г
 6. А.И.Горбуров. Теоретическая основыы общей химии. М.,2001 г.
 7. К.Аханбаев. Химия негіздері. Алматы. 1985ж.
 8. Н.Е. Кузззьменко, В.В. Еремин, С.С. Чуранов Химия. М. 2002.
 9. Н.Л.Глинка. Задачи и упражнения по опщей химии. Ленинград. 2000.
 10. Алексеев В.Н. Курс качественного химического палумикроанализа.- М.,1973
 11. Логинов Н.Я., Воскресенский А.Г., Солсдкин И.А Аналитическая химия-М.,1979.
 12. Крешков А.П Основы аналитической химии-М 1976,1,2,3
 13. Алексеев В.Н. Количественный анализ-М 1972.
 14. Оспанов Х.К., Абланова Е.К және т.б. Физикалық химия, Алматы, Қазақ Уни. 2002ж.
 15. Қоқанбаев Ә. Қысқаша физикалық химия курсы, Алматы, 1996ж.
 16. Стромберг А.Г., Семченко Д.П., “Физическая химия”,-М. Высшая школа, 1988г.
 17. Қоқанбаев Ә. Қысқаша физикалық химия курсы. Алматы, 1996ж.
 18. Утелбаев Б. Химия 1,2,3 том., Алматы, 1998ж.
 19. Фридрихсберг Д.А. Курс коллоидной химии. Л. Изд. Химия, 1984г
 20. Петров А.А., Бальян Х.В., Трощенко А.Т. Органическая химия. М., 1974.
 21. Перекалин В.В., Зонис С.А. Органическая химия. М.: Просвещение, 1982.
 22. Терней А. Современная органическая химия. – М., 1979.
 23. Ибраев М.Н., Сарманова К.А., «Органикалық химия негіздері». Алматы, «Рауан», 1980.
 24. Нейланд О.Я. Органическая химия. – М., 1990.
 25. Несмеянов А.Н., Несмеянев Н.А. Начала органической химии. – М.:1974. – т.1,2.

Лекция мәтіні:

 

1.Физикалық химия пәнінің негізгі мақсаты

Физикалық химия пәнінің негізгі мақсаты, орта мектеп бағдарламасындағы химия пәнін жоғары деңгейде, теориялық негізін түсіндіру үшін, болашақ мұғалімдердің жоғары және толық қанды мазмұнды түрде ұғынуына мағынасы зор. Себебі физикалық химияның тереңдетіліп оқытылуы және осы пәндегі негізгі ұғымдардың, мектеп бағдарламасында көптеп қамтылуы яғни негізгі тақырыптардың теориялық тұрғысынан ауқымды түрде түсіндіруіне толық мүмкіндік жасайды, оған дәлел ретінде мынадай тақырыптарды атауға болады: химиялық реакцияның жылдамдығы, химиялық тепе-теңдік, термодинамиканың заңдары, термохимия, ерітінділердің молекулалығы және электролит ерітінділері, электролиз, металдар коррозиясы.

     Физикалық химияны меңгерген болашақ мұғалім химия және биология пәндерін оқытуда, физиологиялық процестерді өсімдіктер, жануарлар және адам организмінде жүретін процестерді түсіндіруге толық мүмкіндік береді. Сонымен қатар осы пәнді оқу барысында, электр тогын пайдалануға негізделген әртүрлі қондырғыларда жұмыс жасау қабілетін жетілдіреді, тәжірибе жүзінде сандық жұмыстармен жұмыс жасай отырып, алынған мәліметтерді графикалық жүйеде өңдеп, қажетті есептеулерді жүргізуге мүмкіндік береді. Стандартты жағдайда берілген энтальпия, энтропияларды пайдаланып, кейбір химиялық реакцияларды жүргізбей-ақ есептеуге мағлұмат береді.

 

2.Физикалық химия курсының қарастыратын мәселелері

Физикалық химияға ғылым ретінде сипаттама. Физикалық химия – химияның теориялық негізі, химиялық технологияның ғылыми негізі. Физикалық химияның негізгі даму кезеңдері. Химия пәнінің мұғалімін дайындауда физикалық химияның  мәні.Химиялық термодинамика пәні. Термодинамиканың шектелуі және әдістері. Негізгі түсініктер: жылу, системак, процесс, күйі. Ұлғаю жұмысы. Интенсивтілік және экстенсивтілік факторлары. Қайтымды, қайтымсыз, тең, тепе-тең емес процестер. Термодинамикалық және термохимиялық белгілер. Термодинамиканың  1-ші бастамасы. Жылу, ішкі энергия. Термодинамиканың  1-ші заңының кейбір процестерге қолдануы. Энтальпия. Тремохимия. Қысым мен көлем тұрақты болған кездегі химиялық реакциялардың жылу эффектілері. QР және QV өзара байланысы. Гесс заңы. Жану, еру, түзілу жылулары. Калориметрия. Қайтымды және қайтымсыз процестер. Максимал жұмыс. Тремодинамиканың  ІІ-ші заңы. Өздігінен жүретін және жүрмейтін процесстер. Карно циклі және максималды пайдалы әсер коэффициенті

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here