<question>жоғары мектеп едагогикасының негізгі категориялары

<variant>тәрбие, білім беру, оқыту

<variant> алгоритмизация

<variant>сан, сапа, себеп-салдар

<variant>әлеуметтік қалыптасу

<variant> тәрбие, өзін-өзі тәрбиелеу

<question>жоғары мектептегі  тәрбие жұмысы

<variant>тәрбиелеу жұмысының  процесі мен  нәтижесі

<variant> қалыптасып келе жатқан тұлғаға қоғамдық тәжірибені меңгерту үшін және

оны белсенді іс-әрекетке ынталандыруда мақсатты және саналы түрде

ұйымдастырылатын педагогикалық процесс.

<variant> адамға қоғамдық  институттар  тарапынан жасалған ықпалдар

<variant>алдыңғы  буыннан кейінгі  буынға қолданған тәжірибені беру

<variant> білім беру  тәсілі

<question> жоғары мектепетгі оқыту процесі

<variant>оқушыларды біліммен, іскерлік және дағдымен қаруландырып, олардың

санасы мен мінез-құлқына әсер ететін педагогикалық процесс.

<variant> өз бетімен практикалық және теориялық іс-әрекетті орындауға дайындық

<variant> мұғалімдер мен оқушылардың өзара қарым-қатынасының

ұйымдастырылған процесі

<variant>білім, икем, дағды

<variant> тәрбие   принципі

<question> жоғары мектепетгі білім беру мазмұны

<variant>жеке тұлғаның дүниеге көзқарасын, адамгершілік, мәдени дамуының

жоғары деңгейін және кәсіби біліктілігін қамтамасыз етуге бағытталған

тәрбие беру мен оқытудың үздіксіз процесі

<variant> оқыту нәтижесі

<variant> білімнің жүйелігі және ойдың жүйелігі

<variant>өз бетінше білім алуды қалпына келтіре білу

<variant> сөйлеу шеберлігі

<question> жоғары мектеп педагогикасы жүйесіне кіретін ғылымдар

<variant>философия, тәрбие философиясы, педагогика тарихы, жалпы педагогика,

мектепке дейінгі, мектеп педагогикасы, сурдопедагогика, психология, т.б.

<variant> дидактика, тәрбие теориясы, мектептану

<variant> педагогикалық психология және психологиялық педагогика

<variant>кибернетика, математика, компьютерлік технология

<variant> білімді өздігінше жетілдіру

<question> жоғары мектеп педагогикасының зерттейтін мәселелері

<variant>жеке адамның дамуы мен қалыптасуының мән-мағынасы мен

заңдылықтары

<variant> бала дамуының физиологиясын зерттеу

<variant> тәрбиенің заңдылықтарын танып білу, оқу-тәрбие процесінде

педагогтарды білім теориясымен қаруландыру

<variant>социумның заңдылықтарын танып білу

<variant>педагогикалық процесте жүзеге асырылады

<question>ЖОО педагогикасындағы ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістері

<variant>күнделікті бақылау, жеке және топтық әңгіме өткізу т.б.

<variant> экскурсия

<variant> класс сағаты

<variant>конференциялар

<variant>КВН

<question> ЖОО  пагогикасының негізгі бөлімдерін атаңыз

<variant>дидактика, тәрбие теориясы, мектептану

<variant> кибернетика

<variant> психология

<variant>философия

<variant>педагогикалық шығармашылық негіздері

<question> ЖОО педагогика ғылымының зерттейтін мәселелері 

<variant>баланың даму заңдылықтарын зерттейді

<variant> адамдарды тәрбиелеу, білім беру, оқыту туралы ғылым

<variant> тәрбиешінің тәрбиеленушімен өзара әрекеті туралы өнер

<variant>оқыту мәселесін зерттейді

<variant>болашақ мамандарды даярлайды

<question>ЖОО педагогикасының міндеттері

<variant>тәрбие заңдылықтарын танып білу, педагогтарды теориялық білімдермен      қаруландыру

<variant> жас ұрпақты тәрбиелеу

<variant> адам табиғатын зерттеу

<variant>қазіргі дүниедегі білім проблемасын зерттеу

<variant>адам психологиясын зерттеу

<question>ЖОО педагогикасының зерттеу объектісі

<variant>тәрбиелеу, білім беру, оқыту

<variant> жас өспірімдердің оқыту және тәрбиелеу мәселелерін зерттеумен айналысады

<variant> жеке тұлғаның дамуы туралы ғылым

<variant>тәрбиенің тәрбиеленушіге әсер ету өнері туралы ғылым

<variant> ұйымдастырушылық-басқарушылық

<question>Гуманистік педагогиканың негізгі талаптары

<variant>жеке басты қадірлеу және дұрыс педагогикалық назар аудару

<variant> гуманизм – адамның біртұтас тұжырымдамасы

<variant> оқу-тәрбие процесінің өнімділігі

<variant>адамның ашылмаған және әрекетке жұмылдырылмаған мүмкіндіктерін

пайдалану

<variant> мақсат көздеген, көпфакторлы, кешенді, нұсқаулы, екі жақты созылмалы.

<question>ЖОО педагогикасында тәрбиені диагностикалау

<variant>жағдайды анықтауға бағытталған бағалау рәсімі

<variant> сәйкестік дәрежесін анықтау

<variant> тәрбиеліліктің деңгейін анықтау

<variant>тәрбиеліліктің жеке дара қызығушылығын зерттеу

<variant> дұрыс жолға қойылған тәрбие процесін анықтау.

<question>Даму диагностикасы дегеніміз

<variant>зерттелетін обьект туралы жедел ақпарат  алу мүмкіндігі

<variant> адамның дамуына салыстырмалы түрде диагноз қойылады

<variant>тұлғаның қасиеті мен даму деңгейін зерттеудің кең таралған әдісі

<variant>оқытылып жатқандард жекелеген даму жақтарының диагностикасы

<variant> жеке тұлғаның мінез-құлқының және санасының түпкілікті өзгеруі

<question>Жеке тұлғаны қалыптастыру

<variant>барлық әлеуметтік, идеологиялық, психологиялық, т.с.с. ықпалымен адамның әлеуметтік жан иесі ретінде қалыптасуы

<variant> адам ағзасындағы сандық өзгерістер процесі мен нәтижесі

<variant> әртүрлі жағдайлардың адамның саналы қызметіне ықпал етуі

<variant>нақты тәрбиелеу міндеттеріне бағытталған тәрбие процесі мен нәтижесі

<variant> игерілген білімдер негізінде практикалық және теориялық әрекеттерді саналы және өз бетінше орындауға дайындық

<question>Даму дегеніміз – бұл

<variant>әртүрлі факторлардың мерзімді уақытта өткен әсерлері нәтижесінде адам ағзасында сандық және сапалықөзгерістердің болуы

<variant> ескінің жойылуы, жаңаның пайда болуы

<variant> адамның әлеуметтік тіршілік иесі ретінде қалыптасуы

<variant>адам ағзасында сандық өзгерістердің жинақталуы

<variant> жеке тұлғаның қалыптасуы

<question>ЖОО педагогикасыдағы жеке тұлға мәселесі

<variant>индивид тұлғасының және психологиясының өзіндік ерекшелігі,

қайталанбастығы, оның темпераментінен, эмоционалдық, интеллектуалдық салаларынан, қабілеттілігінен көрініс береді

<variant> адам қайталанбайтын адамзат өкілі ретінде

<variant> адам әлеуметтік қатынастардың субъектісі ретінде

<variant>ойлау, сөйлеу қабілеті бар тіршілік иесі

<variant>барлық адамдарға тән мінез-құлық сипаттағы адам

<question>Әлеуметтік орта – бұл

<variant>адамның айналасы (қоғамдық, материалдық, рухани) тіршілік ету

жағдайы, іс-әрекеті, қалыптасуы

<variant> адамның өмірінің материалдық-тұрмыстық жағдайы

<variant> әр елде тұратын адамдардың үлкен топтарының қатынасы

<variant>адамның өмір сүру әрекетінің жағдайы

<variant>адамның географиялық туған жері

<question>Әлеуметтік пісіп-жетілудің сапалық сипаты

<variant>жауапкершілік, шыдамдылық, өзін-өзі дамыту

<variant> тұқымқуалаушылық, авторитаризм, қатыгездік

<variant> өтірік айтушылық, алаяқтық, менменшілдік

<variant>менменшілдік, мақтаншақтық, өр көкіректік

<variant>демократиялық

<question>Тұлғаның дамуына тәрбиенің әсері

<variant>адамның қалыптасу сатысында өзін-өзі дамытатын тұлғаны

қалыптастырады;

<variant> тәрбие адамның дамуын көздеген мақсатына жетелейді;

<variant> арнайы қасиеттердің дамуына қолқабыс жасайды;

<variant>қоғамға толыққанды тұлға беруге қабілетті күш;

<variant> материалдық жағдайды арттырады

<question>Қалыптасу дегеніміз

<variant>жеке адам дамуының нәтижесі ретінде оның кемелденуі және тұрақты сапалар мен қасиеттерді иемденуі

<variant> қоғамға толыққанды тұлға беруге қабілетті күш

<variant>адамның дамуын көздеген мақсатына жетелейді

<variant>арнайы қасиеттердің дамуына қолқабыс жасайды

<variant> тұлғаның өзін-өзі дамытуы

<question>Оқушылардың қабілеттері, қызығушылықтары және дарындылығы тәуелді болады

<variant>табиғи нышандарға

<variant> мақсаттылық тұрғыдан іске асырылатын және ұйымдастырылатын

оқу-тәрбие процесіне

<variant>қалыптасқан білім, іскерлік мөлшеріне

<variant>оқылған кітаптар санына

<variant> мінез-құлқына

<question> педагогикадағы жас кезеңдері

<variant>анатомиялық-физиологиялық және психикалық қасиеттермен өмір

кезеңін анықтау

<variant> белгілі-бір ғылым саласын қызықтыратын өмірдің және дамудың      бір бөлігі

<variant>мектеп жасындағы адамның дамуы

<variant>ұжымдық өмірде адамгершілік тәрбиені, тәжірибелерді қалыптастыру, әдет-дағдыларды тәрбиелеу және адамгершілік сезімдерді қалыптастыру

<variant> әлеуметтік өмір жүйесіне қалыптастыру

<question>Экзистенциализмнің негізі

<variant>өсиеттің аздығы, қамқорлық қатысудың көптігі

<variant> еркіндікті қалыптастыру жөніндегі қамқорлық

<variant> бағдарламалардың қажетсіздігі, тәрбиенің ерекше әдістері мен тәсілдерін ойлап табудың қажет еместігі

<variant>әрбір тұлға қайталанбайды, ол ерекше

<variant> тәрбие дүниетанымдық идеялардан басталуы тиіс

<question>Тәртіптілік бағыттағы тиімді тәрбие істерін ұйымдастыруға кедергі келтіретін негізгі себеп

<variant>тәрбиешілердің оқушылармен қатынастағы педагогикалық мәдениетінің,  төзімділік пен тактінің жетіспеуі

<variant> мектептегі оқу-тәрбие ісінің нашар жолға қойылуы

<variant> педагогтың жұмысындағы формалистік көзқарас

<variant>тәрбие әрекеттерінің жүйесінің үйлесімділігінің болмауы

<variant>  нақты, көзделген мерзімде барлық әрекеттерді орындауға міндеттейті  талаптарды орындамау

<question>Оптимизацияның әдіснамалық негіздері

<variant>педагогикалық   процесті   қарастыруды   талап   ететін жүйелі  жол

<variant> бүкіл жүйенің оптимизациясының рәсімін толығымен қамту

<variant> оптимизация мүмкіндіктерін есептеу

<variant>оптимизацияны тұрақты инновациялық процесс ретінде қарастыру

<variant> оптимизация мүмкіндіктерін есепке алмау

<question>Акселерация дегеніміз

<variant>жасөспірімдердің денесінің және физиологиялық даму жеделдігі

<variant> тамақ пен медициналық қызмет көрсету сапасының артуы

<variant>физиологиялық  жарыс процесі

<variant>материалдық  жағдайдың жақсаруы

<variant> дене  және психикалық дамудың тежелуі

<question>Орта мектеп жасындағы (жас оқушы зейінінің ерекшеліктері)

<variant>ерікті

<variant> іріктемелі

<variant>еріксіз

<variant>шашыраңқы

<variant> үйреншікті

<question>Жас ерекшелік дегеніміз

<variant>өмірдің белгілі кезеңінде анатомиялық-физиологиялық және психикалы сапасы мен қасиетін анықтайтын сипаттамасы

<variant> адамның өзінің үздіксіз өзгеру ерекшелігі

<variant>белгілі бір жасқа сәйкес жеке тұлғаға тән психикалық жаңа қасиеттер

<variant>бір-бірінен сапалық айырмашылықтың, жасына байланысты сипатталынуы

<variant> бастауыш мектеп жасындағы оқу әрекетін қалыптастыратын интенсивті процесс

<question>Идеалды педагог – бұл

<variant>мұғалімнің даярлығының мақсатын жақсы түсінуге мүмкіндік беретін

абстрактілі бейне

<variant> педагогикалық процесті жоғары деңгейде жүргізуші

<variant> белгілі бір ғылыми идеяны насихаттайтын мұғалім

<variant>кластағы тәртіптің үлгілі болуына тырысатын мұғалім

<variant>өзін-өзін дамытуға қажетті мұғалім

<question>Педагогикалық процесс дегеніміз

<variant>дамыту, тәрбиелеу,оқыту процестерін өзіне біріктіретін жүйе

<variant> ұйымдастыруды және басқаруды жақсартудың проблемасы

<variant> бұл ерік-жігер, мінез-құлық қалыптасуының, қабілет, түсіну,

ойлау жүйелерінің ерекшеліктері

<variant>оқу сабағы, класс, мектеп, халыққа білім беру жүйесі

<variant> тәрбиелеуді, ұйымдастыруды және басқаруды жақсартудың

проблемасы

<question>Педагогикалық процестің біртұтастығы

<variant>педагогикалық процесті құрайтын процестердің бір-біріне жалпы ұқсастығы

<variant> оны құрайтын барлық компоненттерінің бір-біріне бағыныштылығы

<variant> барлық процестердің методологиялық негізінің бірлігі, ортақтығы

<variant>барлық процестердің бір жағдайда өтуі

<variant> барлық процестердің методологиялық негізінің әртүрлілігі

<question>Педагогикалық процесс жүйе ретінде

<variant>педагогикалық процесті талдаудағы критерийлер мен  элементтер

<variant> педагогикалық процесс – барлығын біріктіретін негізгі жүйе

<variant>жалпы алғандағы халыққа білім беру жүйесі: мектеп, сынып, оқу сабағы

<variant>қол жеткізілген нәтижелердің жүру барысы

<variant> педагогикалық жүйенің интенсивті және экстенсивті даму жолдарын

біріктіру мүмкіндігі

<question>Педагогикалық процестің заңдылықтары

<variant>педагогикалық процестің, тұлғаның дамуының, оқу-тәрбие процесін  басқарудың, ынталандырудың, ішкі және сыртқы қызметтің біртұтастығы

<variant> тұқым қуалаушылық, тәрбиелену және оқу ортасы

<variant>пайымдағанды нақты қолдану

<variant>тұлғаның қоғам қажеттіліктерінен

<variant> экстенсивті – педагогикалық жүйенің дамуын қарастырады

<question>Педагогикалық процестің этаптары

<variant>дайындық, негізгі, қорытынды

<variant> мақсатты көздеу, диагностикалау, болжау

<variant>қолайлы жағдай жасау, педагогикалық процестің байланысуын  қамтамасыз ету

<variant>процестің дамуын жобалау және жоспарлау

<variant> диагностикалау, қортынды, әзірлік

<question>Л.Н.Толстой жақтаушысы болған педагогикалық теория

<variant>дамыта оқытудың теориясы

<variant> элементарлық білім беру теориясы

<variant>еркін тәрбие теориясы

<variant>өзіндік дамыту теориясы

<variant> әлеуметтік дамыту теориясы

<question>Әлеуметтік бағытталған тәрбие ісі дегеніміз

<variant>оқушылардың әлеуметтік қатынастар жүйесін қалыптастыру

<variant> қоғамдық маңызы бар қасиеттерді тәрбиелеу

<variant> тәрбие ісінің кешенді сипаты

<variant>қоғамға, билік органына, құқықты сақтау тәртібіне қатынасы

<variant> қатынасуға қажетті адамгершілік әдеттерді қалыптастыру

<question>Тәртіптілік бағыттағы тиімді тәрбие істерін ұйымдастыруға кедергі келтіретін негізгі себеп

<variant>тәрбиешілердің оқушылармен қатынастағы педагогикалық мәдениетінің,  төзімділік пен тактінің жетіспеуі

<variant> мектептегі оқу-тәрбие ісінің нашар жолға қойылуы

<variant> педагогтың жұмысындағы формалистік көзқарас

<variant>тәрбие әрекеттерінің жүйесінің үйлесімділігінің болмауы

<variant>  нақты, көзделген мерзімде барлық әрекеттерді орындауға міндеттейтін талаптарды орындамау

<question>Педагогтың орындайтын функциялары

<variant>бақылау, бағалау және түзету

<variant> мақсатын айқындай, диагноз қою, болжам, ұйымдастырушылық

<variant> қоғамдық, азаматтық, отбасылық

<variant>тәрбиелік функциялар

<variant> оқыту процесін жүргізу, тәрбиелеу, даму және қалыптасу.

<question>Мұғалімге тиіс қабілеттіліктер

<variant> ұйымдастырушылық, дидактикалық, перцептикалық, коммуникативтік, зерттеушілік, ғылыми-танымдық

<variant>  мұғалімнің оқушыларды шоғырландырып, жұмысты жоспарлау білуі

<variant>  материалды таңдай білу және дайындау икемі

<variant>ішкі дүниесіне кіре білу икемі

<variant>  шыдамдылық және ұстамдылық.

<question>Педагогикалық техника дегеніміз

<variant> педагогқа қажетті білім, шеберлік жиынтығы

<variant>   мұғалімнің педагогикалық техникасының жоғары деңгейі

<variant>   бұл педагог шеберлігінің құрамдық бөлігі

<variant>  өз шеберлігін қолдана білу

<variant>  кәсібилік технология

<question>Қазіргі кезеңдегі жаңашыл педагогтар идеясы

<variant>мәжбүр етпей оқыту, өзін-өзі қадірлеу идеясы, қиын мақсаттар идеясы

<variant> авторитарлық идея

<variant>қатал тәртіп идеясы

<variant>білімді қатаң есептеу идеясы

<variant> сабаққа ерікті қатысу идеясы.

<question>Педагогикалық такт – бұл

<variant>оқушымен өзара әрекет жасай білу және сезімді шектей білу

<variant> ілтипаттылық

<variant> келісушілік

<variant>қаталдық

<variant>әдептілік

<question>Педагогикалық процесс мына жүйеге қатысты

<variant>адам-адам

<variant> адам-көркем бейне

<variant>адам-техника

<variant>адам-табиғат

<variant> адам-белгі.

<question>Неопозитивизмнің негізі

<variant>тәрбие дүниетанымдық идеялардан басталуы тиіс

<variant> тәрбие толығымен гумандық сипатта болуы тиіс

<variant> қоғамда әділдікті нығайту

<variant>адамдар арасындағы қарым-қатынастардың жоғарғы қағидасы

<variant> оқушылардың еркін белсенділігіне сенім арту

<question>Тәрбиенің негізгі құрамдас бөліктері

<variant>ақыл-ой, дене, адамгершілік, эстетикалық, еңбек, т.б.

<variant> этикалық, рухани, діни, оқытушылық

<variant>рухани, экономикалық, политехникалық

<variant>құқықтық, валеологиялық, зерттеушілік

<variant> интернационалдық, экологиялық, білімдендіру

<question>Тәрбие процесінің диалектикасы

<variant>оның үздіксіз дамуындағы өзгергіштігі мен тұрақсыздығы

<variant> ондағы жаңа туындайтын қажеттіліктердің арасындағы

қарама-қайшылықтармен айқындалады

<variant> мектеп пен отбасындағы қарама-қайшылықтардың әсерімен айқындалады

<variant>отбасы жағынан педагог талаптарының кейбіреулеріне қарсы әрекетімен айқындалады

<variant> үздіксіз жүйелі өзара әрекетпен айқындалады

<question>Адамгершілік тәрбиесі төмендегідей жолдармен іске асырылады

<variant>өмірде адамгершілік түсініктерді, пікірлерді, сенімдерді, сезімдерді

әдет-дағдыларды тәрбиелеу және адамгершілік сезімдерді қалыптастыру у

<variant> адамгершілік сезімдерді,  адамгершілік әдет-дағдыны тәрбиелеу,

қалыптастыру

<variant>адамгершілік сезімдерді тәрбиелеу

<variant>ұжымдық өмірде адамгершілік тәжірибені, адамгершілік әдет-дағдыны, қалыптастыр

<variant> жауапкершілігін тәрбиелеу

<question>Тәрбие формасы дегеніміз

<variant>тәрбие процесінің сыртқы көрінісі

<variant> мазмұн мен түрі өзара тығыз байланысты

<variant> тәрбиедегі сыртқы және ішкі құбылыстарының біртұтастығы

<variant>мазмұнның жетекші роль атқаруы

<variant> тұлғаның қоғамға пайдалы тұлға болып қалыптасуы

<question>Тәрбие процесінің бағыттары

<variant>білімділік, дамытушылық

<variant> ішімдікке және нашақорлыққа қарсы

<variant>экологиялық, құқықтық, экономикалық

<variant>әскери іс-әрекетке қарсы

<variant> ұжымшылдық

<question>Пікір-талас дегеніміз

<variant>әртүрлі тақырыптарға арналған қызу пікір таласы

<variant> кәсіби дайындықты талап ететін күрделі әдіс

<variant> пікірлер таласы

<variant>әртүрлі көзқарастардың қақтығысуынан және салыстырудан сенім

қалыптасады

<variant>мәселені жүйелі және бірізді талқылау әдісі.

<question>Мысал келтіру әдісінің мәні

<variant>сананы, сезімдерді, сенімді белсенді түрде қалыптастыратын нақты

ұқсауға болатын үлгі

<variant> адамгершілік және әлеуметтік тәжірибені меңгеру

<variant> көру арқылы қабылданатын құбылыс

<variant>қайта кодтауды талап етпейтін, сөзбен әсер етуді талап ететін сана

<variant>  сөзбен және эмоциямен әсер ету.

<question>Жаттығудың мәні

<variant>іс-әрекетке тарту жолы – тәрбиенің нақты әдісі

<variant> жаттығудың жеке, топтық және ұжымдық нысандарының байланысы

<variant> дағдылар мен әдеттер

<variant>жеке қасиеттердің қатынасы

<variant>  адамгершілік және әлеуметтік тәжірибені меңгеру

<question>үйретудің мәні

<variant>тәрбиеленушілердің күші жетерліктей әрекеттердің қолайлы көлемі

<variant> әркеттерді нақты орындау

<variant> жылдам орындалатын жаттығулар

<variant>ойын түрінде үйрету

<variant> дағдылар мен әдеттерді қалыптастыру.

<question>Ынталандыру әдістері тобына кіретін әдістер

<variant>марапаттау, жазалау, жарысу

<variant> адамның қызметі мен мінез-құлқын манипуляция жасау

<variant> нақты мінез-құлықты талап ету тәсілі

<variant>тәрбиеші мен тәрбиеленушінің шарты

<variant> нақты тәрбие әдісі, тәрбиеленушінің белгілі әрекетін ынталандыраты  және тежейтін тәрбие әдісі.

<question>Жарыс дегеніміз

<variant>оқушыға қажетті қасиеттерді тәрбиелеуде оның жарысуға табиғи

бейімділігі

<variant> қоғамдық мінез-құлық тәжірибесін меңгеру

<variant> тұлғаның адамгершілік, эстетикалық қасиеттерін дамыту

<variant>тәрбиеленушілердің бастамсын бағыттау

<variant> қолдау, жігерлендіру, мақтау, рахмет айту, марапаттау.

<question>Жазалау әдісінің мәні

<variant>адамның өз алдында кінәлі екендігін туындататын педагогикалық

әсер ету әдісі

<variant> жазалау тәрбиеленушіге тіл тигізу

<variant> қақтығысты жағдай

<variant>қолдамау, ескерту, кінәлау

<variant>қолдау, жігерлендіру, мақтау, рахмет айту, марапаттау.

<question>Оң тәрбиелеу принциптеріне арқа сүйеуді жүзеге асыру ережелері

<variant>ынтымақтастық, төзімділік, тәрбиеленушінің тағдырына тәрбиешінің

араласуы

<variant> оқушылардың мінез-құлықтарындағы кемшіліктер мен ағаттықтарға ғана назар аудару

<variant> тәрбиешінің тәрбиеленушімен күресі

<variant>тәрбие процесі оқушыларға қанағаттану сезімін беруі

<variant> тәрбиені ұйымдастырудың және әдістемесінің мазмұнына арқа сүйеу

<question>Белсенді өмір позициясына қалыптасу

<variant>белгілі мінез-құлықты іштей өзі қабылдауы

<variant> отбасының тұлғаның өмір позициясының қалыптасуына әсері

<variant> нақты өмірге сын көзбер қарау

<variant>нақты өмірге құштарлықпен қарау

<variant>  өзгелердің белсенділігін қолдау

60<question>Қазақстанда “қиын балаларды” тәрбиелеу мәселесін зерттеумен  шұғылданатын ғалымдар

<variant>Л.Керімов,В. Парфенов, Г.Уманов

<variant> С.Мусин, Қ.Бержанов, М.Храпченков

<variant> К.Құнантаева, С.Ұзақбаева, І.Халитова

<variant>М.Құдайқұлов, А.Искаков

<variant>  Қ.Бержанов, С.Ұзақбаева, А.Искаков

<question>Педагогтың жоспарлай білуі, құра білуі және ұйымдастыра білуі – бұл

<variant>іс-әрекеттің соңғы нәтижесінің моделін құру

<variant> қарым-қатынасты басқара білу

<variant> өзіне қарата білу

<variant>дұрыс сөйлей білу

<variant> әртүрлі қоғамдық пайдалы қызметпен байланыстыру

<question> Оң тәрбиелеу принциптеріне арқа сүйеудің мәні

<variant>педагогтар адамның жақсы қасиеттерін анықтауы тиіс, жеткілікті

қалыптаспаған қасиеттерді дамыту

<variant> теріс бағытталған қасиеттерді дамыту

<variant> тәрбиеленушілердің оң қызығушылығына арқа сүйеу (танымдық,

эстетикалық, т.б.)

<variant>адам мәдениетінің қарама-қайшылықтарына ықпал ету

<variant> тәрбиеленушілерді еңбекке баулу

<question> Оң тәрбиелеу принциптеріне арқа сүйеуді жүзеге асыру ережелері

<variant>ынтымақтастық, төзімділік, тәрбиеленушінің тағдырына тәрбиешінің

араласуы

<variant> оқушылардың мінез-құлықтарындағы кемшіліктер мен ағаттықтарға ғана  назар аудару

<variant> тәрбиешінің тәрбиеленушімен күресі

<variant>тәрбие процесі оқушыларға қанағаттану сезімін беруі

<variant> тәрбиені ұйымдастырудың және әдістемесінің мазмұнына арқа сүйеу

<question> Мектепте жоғары жетістіктерге жетудің шешуші рөлі

<variant>мұғалімнің тұлғасы

<variant> дұрыс ұйымдастырылған танымдық іс-әрекет

<variant> оқу пәніне қызығушылық

<variant>тектілік

<variant> тәрбиеленушілерді еңбекке баулу

<question> Тәрбиеде жеке тұлғаға жол табудың принципін жүзеге асыру ережелері

<variant>тұлғаның қасиеттеріне арқа сүйеу

<variant> тәрбиеде қалыптасқан тұжырымдар

<variant> тұлғаның тәрбиеленуге бағытталғандығы

<variant>қызмет пен мінез-құлықтың басым қасиеттеріне арқа сүйеу

<variant> ынтымақтастық, төзімділік, тәрбиеленушінің тағдырына тәрбиешінің

араласуы

<question>Тәрбиелеу технологиясы дегеніміз

<variant>ғылыми жетістіктерді енгізу жолы және нәтижесі

<variant> технология – өндірістің қол жеткізілген көрінісі

<variant> педагогикалық теория мен практикадағы жаңа бағыттар

<variant>тәрбие алдындағы міндеттерді орындау

<variant> техника мен технологияға бейімдеу

<question>Тәрбиеде кешенді жол табудың мәні

<variant>тәрбиелік әсер етудің мақсаттары мен міндеттерінің, мазмұны мен

нысанының біртұтастығы

<variant> тәрбие теориясының қажеттілігі және нақты тәрбие жұмысының мектепте  қажеттілігі

<variant> тәрбие құрылымына енетін жеке процестердің сомасы

<variant>жан-жақты дамыған үйлесімді тұлға принципінің бұзылуы

<variant> тәрбие мәселелерін жеке-жеке қарастыру

<question>Кешенді жол табуды жүзеге асырудағы талаптар

<variant>нақты істер жүйесі арқылы күшті біріктіру

<variant> күш-жігерді жұмылдыруда біртұтастылық және үйлестіру және бұқаралық ақпарат құралдары

<variant> тәрбие процесіне және оны басқаруға жүйелі қарау

<variant>сана, сезім, мінез-құлық

<variant> адамның адамгершілігін жетілдіруді қалыптастыру

<question>Тәрбиенің басты факторлары

<variant>тәрбиеленушілердің жеке ерекшеліктері

<variant> тұлғаның берілген қасиеттерді дамытуға қарсылығы

<variant> оқушыға әсер ету (психологиялық жағдайға адамгершілік нормалары)

<variant>ұжымдық қатынас жүйесіндегі оқушының жағдайы

<variant> сана, сезім, мінез-құлық

<question>Тәрбие ісі дегеніміз

<variant>тәрбиеленушілердің нақты әрекеттерін ұйымдастыру және жүзеге асыру түрі

<variant> қажеттілік, пайдалылық, жүзеге асатындық

<variant> ұжымдық және творчеств олық сипат

<variant>тәрбие ісі тоқтамайтын мақсаттардан тұратын тәрбие процесі

<variant>тәрбиеленушілердің жеке ерекшеліктерін қалыптастыру

<question>Тәрбие ісін ұйымдастыру кезеңіндегі педагогтың міндеті

<variant>мақсатқа ұмтылу, жауапкершілік, соңына дейін жеткізуге икемділігі,

орындаушылық

<variant> әрбір бағынатын адам үшін нақты міндеттерді анықтау

<variant> алдағы жұмысқа қажеттнің бәрін әзірлеу

<variant>жауапкершілікті бөлу

<variant> тұлғаны тәрбиелеуде икемділік және жол табудың түрлерін қарастыра алу

<question>Оқытудың функциясы

<variant>білім беру, тәрбиелеу, дамыту

<variant> тәрбиелік, білім берушілік

<variant> дамытушылық

<variant>білімділік

<variant>диагностикалық, болжамдық.

<question>Оқыту әдісі – бұл

<variant>мақсатқа жетуге бағытталған мұғалім мен оқушының жүйелі

<variant> оқу процесінің бөлшегі

<variant>   іс-әрекеті дістің құрамдас бөлігі

<variant>білімді көтеру үшін оқытушылар мен оқушылар арасында

болатын материалдық немесе идеалдық нысана

<variant>оқушылардың біріккен іс-әрекет тәсілі

<question>Оқыту дегеніміз

<variant>ғылыми көзқарасты қалыптастыруға, ақыл-ой қабілеті мен

танымдық қызығушылығын дамытуға білім, білік, дағды,

жүйесін саналы берік меңгеруге бағытталған мұғалім мен

оқушының іс-әрекетінің екі жақты процесі

<variant> оқушылардың өзіндік оқу жұмысын ұйымдастыру

<variant> мұғалімнің оқушыларға білім беру процесі

<variant>оқыту – білімнің мұғалімнен оқушыға берілуі

<variant>жас ұрпаққа ересек адамдардың білім беру процесі

<question>Белсенді өмір позициясына қалыптастыру

<variant>белгілі мінез-құлықты іштей өзі қабылдауы

<variant> отбасының тұлғаның өмір позициясының қалыптасуына әсері

<variant> нақты өмірге сын көзбер қарау

<variant>нақты өмірге құштарлықпен қарау

<variant>  өзгелердің белсенділігін қолдау

<question>Қоғамдық тәрбие дегеніміз

<variant>тікелей адамдық қатынастар жүйесі арқылы жүзеге асырылатын тәрбие

<variant> өсіп келе жатқан ұрпақтың маңызды қасиеттерін қалыптастыру

<variant> мемлекет қажет етпеген адамдардың өзін-өзі қорғау құралы

<variant>азаматылық, отан сүйгіштік, әлеуметтік белсенділік, жауапкершілік

<variant> дене, моральдық және еңбектік тәрбие жөніндегі күш-жігер жұмылдыру

<question>Әлеуметтік педагог атқаратын жұмыстары мен салалары

<variant>отбасы, балаларға көмек, түзеу мекемелері

<variant> маскүнемдік, меншік құқығының бұзылуы

<variant> балаларға жөнді қарамау

<variant>қоғам алдындағы діни борыш

<variant>  Қиын балаларды тәрбиелеу.

<question>Отбасы тәрбиесі дегеніміз

<variant>балаларға ата-аналардың әсер етуі

<variant> ажырамас біртұтастықта жүргізілетін тәрбие

<variant> азаматты, патриоты, болашақ маманды тәрбиелеу

<variant>дене, моральдық және еңбектік тәрбие жөніндегі күш-жігер жұмылдыру

<variant> Азаматылық, отан сүйгіштік, әлеуметтік белсенділік, жауапкершілік.

<question>Отбасы тәрбиесіне қанағаттанбаушылықтың себептері

<variant>қақтығыстар, экономикалық деңгей

<variant> отбасы мен мектеп арасындағы алшақтықтың ұлғаюы

<variant> күйеуі тек қана баланы тәрбиелеуде көмектеседі деген қоғамдық пікір

<variant>ұрпақтар арасындағы қақтығыстардың шиеленісуі

<variant> ата-ана баланың айтқанына сөзсіз келісуі.

<question>Отбасы тәрбиесінің жалпы әдістері

<variant>сендіру, жеке үлгі болу, марапаттау, жазалау

<variant> ата-аналардың балар санасына және мінез-құлқына мақсатты түрде

бағытталған әсері

<variant> тәрбие мақсаттарын, ата-аналар ролін түсіну

<variant>нақты қадамдарға негізделген істер арқылы балаға әсер ету

<variant>  балаларды қорқытып бағындыру.

<question>Ата-аналар тәрбие әдістерін таңдауда және қолдануда негізге алатын жағдайлар

<variant>өз балаларын білу, ата-аналардың жеке тәжірибесі, педагогикалық мәдениеті

<variant> оң және теріс қасиеттер

<variant> жеке үлгі болу арқылы тәрбиелеу

<variant>тәрбиенің әдісін және құралдарын, түрлерін таңдауға әсері

<variant>  сендіру, жеке үлгі болу, марапаттау, жазалау.

<question>Отбасы тәрбиесінің тиімділігін жолға қоюдағы кедергілер

<variant>тұқымқуалаушылық, өмір жағдайы, отбасы тәрбиесі мәдениеті

<variant> балалық шақтағы мәселелер

<variant> ата-аналар сүйспеншілігі

<variant>мәжбүрлеу

<variant> баланы жазаламау, мадақтау, құптау.

<question>Тыңдамау дегеніміз

<variant>ата-аналардың кеңестеріне, адамгершілік нормаларына, қарсы тұру

<variant> белсенділік, бастамашылық, тапқырлық

<variant> құрдасына зиян келтіретін әрекет

<variant>қауіпті әлеуметтік құбылыс

<variant> баланың жеке тұлға ретінде қалыптасқанын білдіреді.

<question>Тәрбие, қоғамдық қызметтердің басты формасы ретінде саналған  тарихи кезеңді ата

<variant>алғашқы қауымдық құрылыстың соңғы кезеңінде

<variant> рулық қоғамның соңғы кезеңінде

<variant> феодалдық қоғамда

<variant>социализм құрылысы кезеңінде

<variant> капитализм дәуірі

<question>үлгілі жанұя тәрбиесінің шарттары

<variant>ата-ананың педагогикалық мәдениеті, педагогикалық тактысы (әдебі), жағымдылыққа, жақсылыққа сүйену, бірлескен жұмысқа  қатысу

<variant> баланың еңсесін көтеру, марапаттау

<variant> баланың қылығын бақылау

<variant> авторитаризм

<variant>  жазалау, бақылау, жағымпаздыққа баулу.

<question>Отбасы мен педагогикалық іс-әрекеттің нәтижелері

<variant>жақсы психологиялық ахуал

<variant> жеке тұлғаның жан-жақты дамуы, білімділігі, тәрбиелілігі

<variant> жақсы денсаулығы

<variant>үздік бағалар

<variant> тіршілік әрекетінің көтерілуі және бүкіл организмнің түбегейлі қайта

құрылуы.

<question>Сабақтардың негізгі белгілері

<variant>мұғалімнің талапқа сай тиянақты сабақ кестесі бойынша

тұрақты оқушылар құрамы мен мұғалімнің оқытуды  ұйымдастыруы

<variant> сабаққа тән тұрақты жұмыс уақыты

<variant> сабақ үш бірліктегі мақсаттылық негізінде анықталады: үйрету,

тәрбиелеу, дамыту

<variant>класс бөлмесі оқу құралдары мен жабдықтардың болуы сабақтың сипатын белгілейді

<variant>сабақ көрнекі құралдардың барлығымен сипатталады.

<question>Оқытуды ұйымдастырудың сыныптық-сабақ жүйесі негізгі болады

<variant>өйткені, алға қойған мақсаттарды іске асыру өздік жұмысын ұйымдастыру процесінде немесе үйірме жұмыстарында емес, тікелей сабақ процесінде атқарылады себебі, сабақты мұғалім өткізеді

<variant> себебі, оқу материалдардың көпшілігі сабақтарда жүргізіледі

<variant>өйткені, ол басқасынан бұрын пайда болған

<variant>өйткені, кластан тыс жұмыс аз болады

<question>Оқыту процесінде ынталандыру дегеніміз

<variant>оқушыларды ойдағыдай оқуға “итермелеу”

<variant> жақсы оқуға талап қою

<variant> жалқаулықты жеңу

<variant>жағымсыз әдеттермен күресу

<variant>тәртіпті талап ету

<question>Дидактикалық ережелердің дидактикалық принциптерден айырмашылығы

<variant>ереже принциптерді нақтылайды, ол оқу принциптерінен

туындап, мұғалімдердің практикалық жұмыстарында

дидактикалық принциптерді жүзеге асыруға нұсқау береді

<variant> ереже субъективтік сипат алады

<variant> ереже заңдылығымен анықталады, дидактикалық принцип

ережелерінен шығады

<variant>принцип ереженің жалғасы болып табылады

<variant>принцип ереженің алғы шарты болып табылады.

<question>Тәрбиеде ата-аналардың жіберетін негізгі қателіктері

<variant>тәрбиелік іс-әрекеттің жүйесіздігі, балаларымен қарым-қатынас

жасауға уақыт таппау

<variant> мінез-құлық ерекшеліктері

<variant> жұмыс бастылық

<variant>тәжірибесіздік

<variant>  баланы жек көруі.

<question>Ата-аналарға арналған ғылыми-практикалық конференцияның тақырыптары

<variant>сайлауда үгіт-насихат жұмысын ұйымдастыру

<variant> білім беру мәселелері және оны парламентте шешу

<variant> оқушының режимі, отбасындағы мадақтау, жазалау

<variant>мемлекеттік мекемелерді қаржыландыру мәселелері

<variant>   жұмысшылардың жылдық жұмыс жоспарын орындау мәселелері.

<question>Оқыту процесінің құрылымдық компоненттері

<variant>мақсаттылық, мотивациялық-қажеттілік, мазмұндылық, іс-

әрекеттік-операциялық, ерік-жігерлілік, тексеру-реттілік

нәтижесін бағалау

<variant> мақсаттылық, мазмұндық, эмоционалдық, ерік-жігерлілік

<variant> мазмұндық, қажеттілік, бағалаушылық

<variant>мақсаттылық, мотивациялық-қажеттілік, мазмұндық, іс-әрекет-

операциялық, эмоционалдық-ерік-жігерлілік, бақылау-реттік

<variant>білімділік, дамытушылық, тәрбиелі

<question>Оқыту принципіне жататындар

<variant>ғылымилық, белсенділік, көрнекілік

<variant> коммуникативтілік

<variant> көпшілдік

<variant>жоғары деңгейде сыйластық және оқушыға талап қоюшылық,

мүмкіндігінше жоғары деңгейдегі сыйластық

<variant> жеңілдік, тапсырманың күрделілігі

<question>Оқытудың методологиялық негізі – бұл

<variant>ғылыми таным теориясы

<variant> танымдық процестер

<variant> ой еңбегінің мәдениет.

<variant>оқытудың ережелері мен әдістері

<variant>ғылыми білімдер

<question>Оқытудың қосарлау формасы – бұл, егерде

<variant>үлгерімі жақсы бала мен нашар оқитын баланың бір-біріне

көмегін ұйымдастыру

<variant> әрбір оқушы мұғалімнің тапсырмасы бойынша немесе өзінің

құлшынысымен жаттығуды орындайды, мысалдар келтіреді,

шығармашылық жұмыстармен өзін-өзі қадағалауын жетілдіреді

<variant> дидактикалық тапсырмалардың бір уақытта орындалуын

қамтамасыз етеді

<variant>сабақ барысында саналы түрде тапсырманы орындайды

<variant>оқушылар оқытушылармен жеке дайындалады

<question>Оқыту әдісі дегеніміз

<variant>оқытушы мен оқушының оқыту процесі барысында білімділік,

тәрбиелік, дамытушылық, міндеттерді шешуге бағытталған

бірлескен қызметі

<variant> оқытуды ұйымдастырудың білімділігінің заңдылықтарынан

туындайтын оқыту процесіне қойылатын талаптар

<variant> оқытушының ұйымдастырған сабақтарына оқушыларды

біріктіру

<variant>жеке тұлғаны дамыту, қалыптастыруға бағытталған білім,

біліктілік және дағдылар жүйесі

<variant>оқушыларға білім беру тәсілі

<question>Оқуға деген қызығушылықты ынталандыру әдістері

<variant>танымдық ойындар, пікірталастар, эмоционалды-адамгершілік

ситуациялар туғызу

<variant> жеке және фронталды (жалпы) тексеру

<variant> бақылау-зертханалық жұмыстар

<variant>мадақтау және жазалау

<variant>сендіру

<question>Дефектологияның салаларын атаңыз

<variant>тифлопедагогика, сурдопедагогика, олигофренопедагогика, логопедия

<variant> мектепке дейінгі педагогика

<variant>этнопедагогика

<variant>әлеуметтік педагогика

<variant> этнопсихология

<question>Жеке тұлғаның дамуында және қалыптасуында жетекші роль атқаратын факторды атаңыз

<variant>тәрбие

<variant> орта

<variant> тұқымқуалаушылық

<variant>қоғамның сұранысы

<variant>  тұқымқуалаушылық және тәрбие.

<question>Тәрбие әдісіне  жататындар

<variant>Педагогикалық талап.

<variant> Сабақ.

<variant>Сынып сабағы.

<variant>Орта.

<variant> Ұжым.

<question> «Дамудың жақын аймағы» ұғымы негізінде өзінің теориясын тұжырымдаған

<variant>Выготский

<variant> Я.А.Коменский

<variant>Д.Дъюи

<variant>Фрейд

<variant> Бихевиористер

<question>Оқушының дүниетанымы, мінезі және өмірлік өзін-өзі анықтауы

<variant>жоғары мектеп жасы

<variant>  жас

<variant>орта мектеп жасы

<variant> дұрыс жауабы жоқ

<variant> кіші мектеп жасы

<question>Мұғалімнің кәсіби іс-әрекетінің объектісі

<variant>педагогикалық процесс

<variant> оқушыларды тәрбиелеу

<variant> оқу процесі

<variant>сабақтар мен тәрбиелік іс-шараларды ұйымдастыру

<variant>  сабақтан тыс шаралар

<question>Педагогтың кәсіби қасиеттері

<variant>шыдамдылық және ұстамдылық

<variant> педагогикалық сыпайылық

<variant> гуманизм, сезімталдық, өнертапқыштық, талапшылдық және әділдік

<variant>оқушының жеке басына адамгершілік қарым-қатынас

<variant>ұйымдастырушылық,дидактикалық,перцевтикалық, коммуникативтік

зерттеушілік, ғылыми-танымдық.

<question>Мұғалімнің шеберлігі

<variant>бұл тәрбиелеу мен оқыту өнерін  әрдайым жетілдіру

<variant> ол жоғары мәдениетті маман

<variant> оқыту процесін ұйымдастыра білу

<variant>қазіргі заманға сай оқыту әдісін еркін білетін мұғалім

<variant>  мұғалімнің оқушыларды шоғырландырып, жұмысты жоспарлай білуі.

<question>Педагогикалық процестің негізгі кезеңдеріне мыналарды жатқызуға болады

<variant>дайындық, негізгі, қорытынды кезең

<variant> бастапқы, аяқталу кезеңі

<variant> диагностикалық, болжамдық, жоспарлау кезеңі

<variant>моральдық-психологиялық, санитарлық-гигиеналық, эстетикалық

<variant>жобалау кезеңі

<question>Неотомизмнің негізі

<variant>жалпыадамзаттық ізгіліктерді тәрбиелеу (мейірімділік, адалдық, жақынға сүйіспеншілік)

<variant> өзін-өзі құрбандыққа шалуға қабілеттілігі

<variant> «басқарылатын индивидтің қалыптастыру

<variant>жауапкершілікті сезіну әлеуметтік жүйенің өміршеңдігінің маңызды      жағдайы

<variant> өсиеттің аздығы, қамқорлық қатысудың көптігі

<question>Бихевиоризмнің негізі

<variant>тәрбие адам туралы ғылымның жаңа жетістіктеріне негізделеді

<variant> қазіргі заманғы зерттеу әдістері қолданылады

<variant> берілген тәрбие эффектісін қалыптастыру

<variant>ғылым және мінез-құлық тәуелділігі

<variant> «басқарылатын индивидтің қалыптастыру

<question> Коммуникативтік іскерліктің негізгі компоненттері

<variant>басқа адамды түсіне білу және қабылдау, көзқарастарының жақындығы

<variant> есту қабілетін дамыту

<variant>өзінің пікірін міндеттеу, жүктеу

<variant>коммуникация құралдары

<variant> қарым-қатынас құралдары

<question>Тұтас педагогикалық  процестің  құрамына  кіреді

<variant>мұғалім, оқушы, мақсат, міндеттер, мазмұн, форма,  құрал,  әдіс-тәсілдер

<variant> оқытушылар мен  оқушылар

<variant>мақсаты, мазмұны

<variant>мұғалім мен  оқушы

<variant> мақсат,  міндет,  тапсырма

<question> Ғылыми көзқарастың шынайы құрылымына кіретіндер

<variant>ғылыми білімдер

<variant> сенім

<variant>көзқарас

<variant>идеялығы

<variant> қоғамдық пікір

<question> Субьективті—прагматикалық әдістің мәні

<variant>тәрбиенің адамның келешектегі әлеуметтік-экономикалық жағдайымен   байланысы

<variant> тәрбиеленушілердің әрекеті мен мінез-құлықтарын жақсы жағдай жасау   арқылы ынталандыру

<variant> тәрбиеленуші жақсы көзқарас тудыру үшін бар күшімен ұмтылады

<variant>нақты жетістіктерге жетелейтін тәрбие

<variant> адамгершілік және әлеуметтік тәжірибені меңгеру

<question> Педагогикалық зерттеудің қорытындысы  негізделеді

<variant>Педагогикалық эксперимент.

<variant> Ішкі сезім.

<variant>Ресми оппонент пікірі.

<variant>Экспериментке қатысушылардың контингенті.

<variant> Зерттеудің тұлғасы.

<question>Педагогикалық процесс мына жүйеге қатысты

<variant>Адам-адам..

<variant> Адам – көркем бейне.

<variant>Адам-техника.

<variant>Адам-табиғат

<variant>  Адам-белгі.

<question> Құбылыстар арасындағы тұрақты және өзара байланыстың байқалуы ретінде анықталатын ұғым

<variant>заңдылық

<variant> білім

<variant>зерттеу әдістері

<variant>заң

<variant> таным

<question> Педагогикалық процестің компоненттеріне жататындар

<variant>мақсат, мазмұн, іс-әрекет, нәтиже

<variant> педагог тәжірибесі, оның білімі, жеке әсер етуі

<variant> жеке тұлғаның сапаларын қалыптастыру

<variant>технологиялық, нәтижелілік, үнемділік деңгейі

<variant> ұйымдастыру, басқару

<question> Тәрбиенің прагматизм педагогикасымен айқындалатын мақсаттары

<variant>тәрбие – адамды өмірге әзірлеу құралы

<variant> тәрбие – әлеуметтік ортаны жақсарту құралы

<variant> әлеуметтік ортаның ішкі белсенділігін алға жылжыту

<variant>қоғамның типін төңкерістік қайта құруларсыз өзгерту

<variant> берілген тәрбие эффектісін қалыптастыру

<question> Тәрбиенің экзистенциализм педагогикасымен анықталатын мақсаттары

<variant>адамды күн көру тәжірибесімен қаруландыру, адамгершіліктің қарапайым нормаларын қалпына келтіру

<variant> адамгершілік тәрбиесінің тұжырымдамасы

<variant> адамға дұрыс моральдық таңдау жасауға көмектесу

<variant>адамның ішкі жан-дүниесі мен әрекеттерін талдау

<variant> әлеуметтік ортаның ішкі белсенділігін алға жылжыту

<question> Мақсаттық өлшем бойынша бөліп көрсетілген тәрбие процесінің құрылымы

<variant>процесс шешіміне бағытталған міндеттердің жиынтығы (бірізділігі)

<variant> мектеп оқушыларын ғылым, мәдениет, өнер саласындағы қоғамдық құндылықтарға қатыстыру

<variant> тұлғаның адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру

<variant>тұлғаның бейімділіктерін, қабілеттерін және мүдделерін дамыту

<variant> мақсатқа жетудің нысандарын және тәсілдерін таңдау

<question> Негізгі педагогикалық іс-әрекет анықталады

<variant>оқу-тәрбиелік жұмыстарымен

<variant> мұғалімдердің бір-бірінің сабағына өзара қатысуымен

<variant> теориялық зерттеумен

<variant>өзара қарым-қатынасымен

<variant> әртүрлі қоғамдық пайдалы қызметпен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here