П с и х о л о г и я ж ә н е ад а м д а м уы

0

 

                                            Ж е ң і л  с ұ р а қ т а р

< q u e s  t  i  o n  1>     Жалпы психологияның зерттеу пәні

<variant> Психика

<variant> Психикалық үрдістер мен жеке адам қасиеттері

<variant> Адам

<variant> Психикалық даму

<variant> Мінез-құлық

< q u e s  t  i  o n  1>  Эксперименттік психологияның лаборатория әлемін алғаш рет Лейпциг
қаласында В.Вундт қай жылы ашты

<variant>  1879.

<variant>  1885.

<variant>  1850.

< variant >  1889.

<variant> 1868.

< q u e s  t  i  o n  1>  Әр бір ұлт пен ұлысқа тән мінез қасиеттерін зерттейтін психологияның бір саласы

<variant> этникалық психология

<variant> әлеуметтік психология

<variant> жеке адам психологиясы

<variant> жас ерекшілік психологиясы

<variant> педагогикалық психология

  < q u e s  t  i  o n 1Эксперименталдық психология білімінің негізін салушы

<variant> В.Вундт

<variant> Платон

<variant> Спиноза

<variant> Аристотель

<variant> Декарт

 < q u e s  t  i  o n 1 >  Қолданбалы психологиялық ғылымға тән емес сала бұл: (дұрыс емес жауабын көрсет)

<variant> жалпы психология

<variant> спорт психологиясы

<variant> космостық психология

<variant> заң психология

<variant   > педагогикалық психология

< q u e s  t  i  o n 1 Жан туралы трактаттың авторы

<variant> Аристотель

<variant> Патон

<variant> Демокрит

<variant> Сократ

<variant> Эпикур

  < q u e s  t  i  o n  1>     Жалпы психология құрамына тән емес сала бұл

<variant> өнертану

<variant> психологиялық таным теориясы

<variant> жеке адам психологиясы

<variant> психикалық процестер жайлы оқу

<variant> психологиялық даму теориясы

   < q u e s  t  i  o n 1 >  З. Фрейд қай бағыттың негізін қалады

<variant>  психоанализдің

<variant> гуманистік психологияның

<variant> гештальт психологияның

<variant> ассоциативті психологияның

<variant> бихевиоризмнің

 <q u e s  t  i  o n 1>  Ғылыми психологияның туындаған кезеңі

<variant> ХІХ ғасырдың ортасы

<variant>   ХХ ғасырдың басы

<variant> ХҮІІІ ғасырдың басы

<variant> ежелгі заман

<variant> Орта ғасыр

 < q u e s  t  i  o n  1>  Көзделген мақсатқа бағытталған тікелей өмірдегі психиканың әр түрлі  сыртқы көріністерін қабылдау әдісі

<variant> Бақылау

<variant> Эксперимент

<variant>  Сауалнама

<variant> Анкеттеу

<variant   >  Тестілеу

  < q u e s  t  i  o n 1>  Бала дамуын зерттейтін психология саласы

<variant> Жас ерекшелік психологиясы

<variant>   Заң психологиясы

<variant>  спорт психологиясы

<variant> Жалпы психология

<variant>  Медициналық психология

   < q u e s  t  i  o n  1>   Жеке тұлғаның әлеуметтік-психологиялық көрінуі оның әсері адаммен өзара қарым-қатынас жасауын қай психология зерттейді?

<variant> әлеуметтік

<variant> жас ерекшелік

<variant> педагогикалық

<variant> дифференциялық

<variant> жалпы

   < q u e s  t  i  o n 1  >  Психология ғылымының зерттейтін  пәні болып табылады

<variant> Психиканың фактілері , заңдылықтары, механизмдері

<variant> Адамның рухани жан – дүниесі

<variant> Адамның миында жүретін дәстүрлі емес процестер

<variant> Адамның мінез – құлқы

<variant> Адамның санасы

  <q u e s  t  i  o n 1>   Психологиялық әдістердің қайсысы психологияға жеке ғылыми пән болуына мүмкіндік берді

<variant> Эксперимент

<variant> Іс-әрекет нәтижелерін таңдау

<variant> Сұрау

<variant> Интроспекция

<variant> Бақылау

< q u e s  t  i  o n  1>  Психология саласына экспериментті тұңғыш енгізген кім

<variant> Неміс ғұламасы Вундт

<variant> Грек ойшылы Демокрит

<variant> Орыс ғалымы Сеченев

<variant> Неміс ғалымы Гельмгольц

<variant   > Батыс ойшылы Аквинский

< q u e s  t  i  o n 1>  Азаматтық қасиеттердің тұрақталуына негіз болар адамаралық қатынастар жас кезеңі

<variant> орта жаста

<variant> жігіт шақта

<variant> балалық шақта

<variant> қартайғанда

<variant> жасы ауған шақта

< q u e s  t  i  o n  1>     Психологияның  негізгі  бөлімі

<variant> жалпы психология

<variant> инженерлік психология

<variant> еңбек психология

<variant> әскери психология

<variant>  клиникалық психология

 . < q u e s  t  i  o n  1>  Көрсетілген психикалық құбылыстардың қайсысы тек адамға ғана тән

<variant>  барлық психикалық құбылыстар адамға ғана тән, себебі тек қана адам психикаға ие

<variant>  Ойлау

<variant>  Ес

<variant> Эмоциялар

<variant>  Сана

<q u e s  t  i  o n 1>   Туғаннан өлімге дейінгі аралықтағы даралық даму процесін сипаттайтын жалпы ғылыми түсінік

<variant> онтогенез

<variant>  тағдыр

<variant>  диалектика

<variant> филогенез

<variant>  өмір

< q u e s  t  i  o n  1>  Емдік дәрілердің адамның психикалық жағдайына ықпалдық белгілеуші психологияның түрі

<variant> фармакопсихология

<variant>  психотерапия

<variant> патологиялық психология

<variant> тифлопсихология

<variant   >  нейропсихология

  < q u e s  t  i  o n 1 >  Лейпцигте алғашқы эксперименталды психологиялық лабароторияны ұйымдастырушы

<variant> 1879, Вундт

<variant> 1960,Торндайк

<variant>  Кречмер

<variant> Фрейд

<variant>  Декарт

    < q u e s  t  i  o n 1>   Тұлға аралық қатынасты зерттеуде қандай әдіс неғұрылым тиімді

<variant> социометрия

<variant>  байқау

<variant>  әңгіме

<variant> тест

<variant>  ойын

   < q u e s  t  i  o n 1  >     Идеалды «Мен» бейнесі дегеніміз

<variant> адам қалайтын қасиеттер жиынтығы

<variant> адекватты өзін-өзі бағалау

<variant> адам қолданатын бейімделу әдістері

<variant> өзін – өзі бағалаудың жоғары деңгейі

<variant>  позитивті «Мен» – концепция

   < q u e s  t  i  o n  1>  Мида жаңа бейне жасау үрдісі

<variant> қиял

<variant> ойлау

<variant> ес

<variant> зейін

<variant> түйсіктер

  <q u e s  t  i  o n 1> Адамның өз әрекетқылығын шапшаң не сылбыр салу қасиетінің негізі

<variant> жүйке жүйесінің динамикасы

<variant> қабілеттері

<variant> білім деңгейі

<variant> темперамент

<variant> мінез бітістері

   < q u e s  t  i  o n  1>  Екінші сигналдық жүйеге қатысты

<variant> сөйлеу

<variant> қажеттіліктер

<variant>  қабылдау

<variant> түйсік

<variant> бейне

  < q u e s  t  i  o n 1>  Жүйкенің ауруға шалдығуынан бұрмаланған бейнелер туындау құбылысы

<variant>  галлюцинация

<variant> сенсибилизация

<variant>  апперцепция

<variant> иллюзия

<variant>  аккомодация

  < q u e s  t  i  o n1 >     Шартты рефлекстердің жасалу заңдарын ашқан

<variant> Павлов

<variant> Декарт

<variant> Рубинштейн

<variant> Сеченов

<variant>  Выготский

 < q u e s  t  i  o n  1>  Сыртқы энергиясы жүйке процесіне қосушы перифериялық бөліктерде орналасқан физиологиялықтетік

<variant> Рецепторлар
<variant> Аффектік жүйе

<variant> Қозғаушы тетіктер

<variant> Анализатор

<variant> Емдеуші жүйке

  <q u e s  t  i  o n 1Туылғаннан пайда  болған құбылыстар

<variant> шартсыз рефлекстер

<variant> жеке ерекшеліктер

<variant> мінез

<variant> ерік

<variant> рефлекция

< q u e s  t  i  o n  1>  Барлық ерікті ісәрекет қалыптастыруға жауап беретін ми бөлігі

<variant> Маңдай бөлігі

<variant> Гипоталамус

<variant> Аралық ми

<variant> Мишық

<variant   > Ортаңғы ми

< q u e s  t  i  o n 1Адамның жүйке жүйесінің типі

 <variant>  тума беріледі

<variant> тарихи категория

<variant> әлеуметтік туынды

<variant> қоршаған ортадан

<variant> тәрбиеден

< q u e s  t  i  o n 1Адамның бір деңгейдегі өз қажеттіліктерінен екінші бір дәрежелеріне көшу себебі

<variant> Тұлғалық ерекшелігінен

<variant> Жеке ниеттерінен

<variant> Тұтастай қоғамға араласуынан

<variant> Өзіндік даму заңдылықтарынан

<variant> Жоғары рух ықпалынан

< q u e s  t  i  o n 1> Тұлға бағыттылығы қандай байқалу формаларына жатады

<variant> Тұлға қасиеттері

 <variant> Физиологиялық процестер

<variant> Психикалық процестер

<variant> Биологиялық процестер

 <variant> Психикалық күйлер

< q u e s  t  i  o n 1> Жеке тұлға үшін белгілі – бір мәнге ие психиканың нақты обьектілерге бағытталуы

<variant> Зейін

<variant> Ойлау

<variant> Елестету

<variant> Қабылдау

<variant> Қиял

< q u e s  t  i  o n 1> Жеке тұлғаның адамдарға, іс-әрекетке, өзіне, қоршаған ортаға тұрақты қатынасы

<variant> Мінез

<variant> Эмоция

<variant> Қабілет

<variant> Назар аудару

<variant> Темперамент

< q u e s  t  i  o n 1> Тұлға белсенділігі неден байқалады

<variant> Қылықтарынан

<variant> Эмоционалдық  күйінен

<variant> Қарым-қатынасынан

<variant> Мақсат қою мен оған жеткізу әдістерінен

<variant> Өмірлік позициясынан

< q u e s  t  i  o n 1Жеке адамның арнайы іс-әрекетіндегі қабілеттіліктің жоғарғы деңгейі болып табылатын

<variant> данышпан

<variant> талант

<variant> мінез

<variant> әдеп

<variant> дарынды

< q u e s  t  i  o n 1> Адамның тұлғалық қасиеттері туралы жалпылау және шаблонды пікірлер белгісіне қатыстыру аталады

<variant> стереотипизация

<variant> идентификация

<variant> каузальды атрибуция

<variant> рефлекция

<variant> сублимация

< q u e s  t  i  o n 1 >Адамды жеке тұлға етіп көрсететін қандай ерекшелік қате көрсетілген

<variant> нейродинамикалық қасиет

<variant> өзіндік сана

<variant> өздік басқарылу

<variant> жеке дара

<variant> белсенділік

 < q u e s  t  i  o n 1>Жеке тұлға дамуының динамикасына бағдарланған, тұрақты қалаулар мен мотивтер жүйесі

<variant> мотивация

<variant> бағыттылық

<variant> темперамент

<variant> қабілеттер

<variant> мінез-құлық

< q u e s  t  i  o n 1> Жеке тұлғаның өзін-өзі бағалауы

<variant> жоғары

<variant> төмен

<variant> күткендей

<variant> адекватты

<variant> статикалық

q u e s  t  i  o n 1>  Жеке адамның өзіне тән қылық әрекетінде,тіл қатынасында тұрақты қалыптасатын дара ерекшеліктер жиынтығы

<variant> мінез

<variant> темперамент

<variant> сезім

<variant> қабілет

<variant> ерік

< q u e s  t  i  o n 1> Адамның өз қажеттілігін қанағаттандыратын материалды және рухани байлықтардың пайда болуынабағытталуы, бағытталатын ісәрекеттің түрі

<variant> еңбек

<variant> оқу

<variant> жүргізуші

<variant> ойын

<variant> зат

 < q u e s  t  i  o n 1> Адамның     қоғамдағы     іс-әрекетінің     мінез-құлық     заңдылықтарын  зерттейтін ғылым

<variant> Жалпы  психология

<variant> Медициналық  психология

<variant> Әлеуметттік психология

<variant> Балалар психологиясы

<variant> Педагогикалық психология

< q u e s  t  i  o n 1> Жеке адамның тұйық әлеуметтік топқа бағынышты болмауы мен кемелденгенінің дәлелі

<variant> дербестігі

<variant> еркіндігі

<variant> көрегендігі

<variant> белсенділігі

<variant> ақылдылығы

< q u e s  t  i  o n 1> Жеке адамдағы барша өмірлік күйзелісті болдырмаудың амалы

<variant> Әрекет қылықтарын қоғам өлшемдеріне икемдестіре білу

<variant> даралығын әсірелеу

<variant> өз құндылығын сезінбеу

<variant> өз «менін» елемеу

<variant> психикалық жағдайын басқаға бағындыру

< q u e s  t  i  o n 1>  Жеке адамның іс-әрекетіндегі қабілеттіліктің жоғары деңгейі болып табылатын

<variant> талант

<variant> дарынды

<variant> данышпан

<variant> мінез

<variant> Әдет

< q u e s  t  i  o n 1>  Жеке адамның әлеуметтік тұлға ретінде қалыптасуының негізін танытатын  психологиялық қасиет

<variant> мінез

<variant> сезім

<variant> ерік

<variant> қабілет

<variant> темперамент

< q u e s  t  i  o n 1>  Жеке тұлға ретіндегі адамның тұрақты ерекшеліктерінің жиынтығы

<variant> мінез

<variant> эмоция

<variant> сезім

<variant> ойлау

<variant> ерік

< q u e s  t  i  o n 1> Ісәрекетте және қарымқатынаста көрінетін адамның даралық ерекшеліктерінің бірі

<variant> Мінез

<variant> Ес

<variant> Зейін

<variant> Қиял

<variant> Қажеттілік

< q u e s  t  i  o n 1> Іс-әрекет теориясының авторы

<variant> А.Н.Леонтьев

<variant> Л.С.Выготский

<variant> А.Адлер

<variant> А.Маслоу

<variant> Б.Г.Ананьев

< q u e s  t  i  o n 1>  Әрекетті орындау тәсілі қалай аталады

<variant> Операция

<variant> Міндет

<variant> Әрекет

<variant> Мотив

<variant> Мақсат

< q u e s  t  i  o n 1>Ісәрекеттің қандай түрі балалардың еріктік қасиеттерін дамыту үшін шешуші роль атқарады

<variant> ойын

<variant> қарым-қатынас

<variant> оқыту

<variant> ұйқы

<variant> еңбек

< q u e s  t  i  o n 1> Ісәрекет компоненттерінің сыртқы және ішкі қарымқатынасы

<variant> жүйелі сипатта болуы

<variant> өзара келіспеушілік сипат

<variant> кездейсоқ сипат алып жүруі

<variant> тұрақсыздығы

<variant> оларды автоматты түрде жеткізу

< q u e s  t  i  o n 1>  Мотивацияны  психикалық құбылыстардың қандай формасына жатқызуға болады

<variant> жеке адамның дара- психологиялық қасиеттері

<variant> психикалық қалыптар

<variant> әрекет

<variant> психикалық процестер

<variant> мотивация психиканың тәуелсіз формасы ретінде

< q u e s  t  i  o n 1>Адамардың индивидуалдық қабілеттерінен білімдері, дағды мен ебедейліктері қалыптастыруының және іс-әрекетінің жетістіктерінің байланысын

<variant> мінез

<variant> қабілет

<variant> талант

<variant> мұрат

<variant> темперамент

< q u e s  t  i  o n 1> Адам ісәрекеті мынадай сипаттамаға ие болмайды

 <variant> рефлекторлы

<variant> қару сипатын алады

<variant> иерархиалық құрылымға ие

<variant> затты

<variant> жанама

 < q u e s  t  i  o n 1> Іс әрекет мотивтері не болып табылады

<variant> Қажеттіліктер

<variant> Пікірлер

<variant> Сана

<variant> Идеал

<variant> Сезімдер

< q u e s  t  i  o n 1>  Мотив түрлеріне жатпайтыны

<variant> шартсыз рефлексия

<variant> қызығушылық

<variant> қабілет

<variant> құндылық бағыттары

<variant> идеалды

< q u e s  t  i  o n 1> Ассимиляция бұл

<variant> қоршаған болмысқа икемделуге бағытталған әрекет

<variant> әлемді тануға бағытталған әрекет

<variant> ойын шартын үйрену

<variant> ойыншылар арасындағы өзара әрекет ету

<variant> қалыптасқан білік пен дағдыларға сәйкес жаңа заттармен әрекет ету

< q u e s  t  i  o n1Әртүрлі әлеуметтік рольдерді орындайтын бірлескен топтық ойын

<variant> ролдік ойын

<variant> сюжеттік ойын

<variant> заттық ойын

<variant> интериоризация

<variant> таңбалық, символдық ойын

< q u e s  t  i  o n1 >Басқа адамдағы белгілі бір мағына беретін әрекет

<variant> әрекеті

<variant> рефлексті

<variant> импульсивті мінез-құлқы

<variant> дағды

<variant> біліктілік

< q u e s  t  i  o n 1>  Мотивацияның негізгі диспозициясы ол

<variant> түрткі

<variant> мақсат

<variant> интеллект

<variant> мағынасы

<variant> қажет

< q u e s  t  i  o n 1> Сана дегеніміз

<variant> психикалық бейнелеудің жоғарғы деңгейі

<variant> ақыл – ой қабілеттерінің бірлестігі

<variant> арнаулы органикалық құрылым

<variant> жүре қалыптасқан ағза реакция

<variant> туа берілген мінез – құлық түрі

< q u e s  t  i  o n 1>  Психика туралы түсінік төмендегілердің алғаш қайсысымен байланысты болды

<variant> анимизммен

<variant> ми психикасымен

<variant> нейропсихизммен

<variant> биопсихизммен

<variant> панпсихизммен

< q u e s  t  i  o n 1>  Сана қызметінің тіл әрекетінен негізгі айырмашылығы

<variant> Болмысты бейнеге келтіруде

<variant> Сөздерді қолдануында

<variant> Сөйлеуде

<variant> Шартты таңбаларға негізделуінде

<variant> Дыбыстарды

< q u e s  t  i  o n 1>  Сананы зерттеушілер қандай философиялық позицияны ұстанды және  онымен байланысты болды

<variant> тарихи оқиғалар

<variant> рефлекциялық қабілет

<variant> тұқым қуалаушылық ықпалы

<variant> еріксіз түсініктер

<variant> Дыбыстарды

< q u e s  t  i  o n 1>  Өзіндік санаға жатпайды

<variant> Адамдардың аффектілі жағдайы

<variant> Қабілеттері,әлеуметтік орын, қасиеттердің пайда болуы

<variant> Адамдардың өзінің қызығушылықтарына мінез-құлықтарының мотивтеріне саналы қатнасы

<variant> Адамдардың өзінің қабілеттеріне және қажеттіліктеріне саналы қатынасы

<variant> Адамдардың өзін, өзінің қасиеттерін түсінуі

< q u e s  t  i  o n 1>  Сана мен іс-әрекеттің бірлігі туралы тұжырымды алғаш енгізген

<variant> А.Н.Леонтьев

<variant> С.Л.Рубинштейн

<variant> В.М.Бехтерев

<variant> Г.А.Ковалев

<variant> Л.С.Выготский

< q u e s  t  i  o n 1>  Сананың рұқсатынсыз санадан тыс өтетін актілер немесе әрекеттер

<variant> дағдылар

<variant> автоматизмдер

<variant> операциялар

<variant> құбылыстар

<variant> бағыт- бағдарлар

 < q u e s  t  i  o n1>  Сананың пайда болуын анықтайтын факторларға тән емесі

<variant> интериоризация

<variant> бірлескен іс-әрекет

<variant> тілдің пайда болуы

<variant> тік жүру

<variant> еңбек құралдарын пайдалану

< q u e s  t  i  o n 1>  Сана алаңындағы іздер

<variant> естің барлық түрлері

<variant> қозғалмалы ес

<variant> ұзақ мерзімді ес

<variant> қысқа мерзімді ес

<variant> оперативті ес

< q u e s  t  i  o n 1>  Табысқа жету қажеттілігін қолдануда қуат беруші мінез бітісі

<variant> тәуекелдік

<variant> қорқақтық

<variant> күмәншілдік

<variant> күдікшілдік

<variant> еріксіздігі

 < q u e s  t  i  o n 1>  Адамның тұлға болып қалыптастыруының басты шарты

<variant> әлеуметтік қатынастар

<variant> өзіндік қуат

<variant> қоршаған орта

<variant> биологиялық бастаулар

<variant> жаратылыстан тыс күш

< q u e s  t  i  o n 1>  Қандайда бір қажеттілікті қанағаттандырудағы қобалжу қалай аталады

<variant> Көңіл

<variant> Қызығу

<variant> Күмәндәну

<variant> Аң-таң болу

<variant> Таңғалу.

< q u e s  t  i  o n 1>  Қажеттіліктерді қанағаттандыру уайымы қалай көрінеді

<variant> Қуанышпен

<variant> Түсінбеушілікпен

<variant> Таң қалуымен

<variant> Қызығушылықтармен

<variant> Қорқынышпен

< q u e s  t  i  o n 1>  Эмоционалды және вербалды реакциялардың қосындысы, жүріс тұрыс туралы түсінік қай психикаконцепциясында негізделген

<variant> Бихевиоризм

<variant> Тарихи – мәдени

<variant> Психо – аналитикалық

<variant> когнетивтік

<variant> Іс – әрекеттік

< q u e s  t  i  o n 1>  Фрейдизм

<variant> адам өмірінің психосексуалдық ерекшеліктерін қарастырады

<variant> адам организмінің жүйесіне түсінік береді

<variant> психологиядағы сананың функциясын қарастыратын ғылым

<variant> ақыл – ой дамуының мәселесін

<variant> психологияны мінез – құлық ғылымы ретінде қарастырады

 < q u e s  t  i  o n 1>  З. Фрейд қай бағыттың негізін қалады

<variant> психоанализдің

<variant> ассоциативті психологияның

<variant> гештальт психологияның

<variant> бихевиоризмнің

<variant> гуманистік психологияның

< q u e s  t  i  o n 1>  Идеологиялық философия

<variant> ”Абсолюттік жан” ,мен “елдік ерікті  қарастырады

<variant> Психикамен материя тең құқылы

<variant> Психика маериядан туындаған екінші құбылыс деп қарастырады

<variant> Жанды да,ақыл-ойды да ескермейді

<variant> Психикалық іс-әректтің себеп принципін негізге алады

 < q u e s  t  i  o n 1>  «Гештальт» ұғымын алғаш енгізген

<variant> Вертхаймер

<variant> Торндайк

<variant> Левин

<variant> Эренфельд

<variant> Пиаже

< q u e s  t  i  o n1 >  Психологиядағы гуманистік бағыттың негізін салушы

<variant> К.Роджерс

<variant> В.Вертгеймер

<variant> Д.Ассоджоли

<variant> З.Фрейд

<variant> Дж. Уотсон

< q u e s  t  i  o n 1>  Мәдени-тарихи теорияның негізін салған ресейлік психолог

<variant> Л.С.Выготский

<variant> А.В.Брушлинский

<variant> С.Л.Рубинштейн

<variant> П.Я.Гальперин

<variant> А.Н.Лсеонтьев

< q u e s  t  i  o n 1> Вербальды емес коммуникацияда қарым-қатынас құралы

<variant> жазба

<variant> диологиялық сөз

<variant> монологиялық сөз

<variant> ауызша сөйлеу

<variant> кеңістік

< q u e s  t  i  o n 1> Тікелей және жанама бақыланған іс – әрекеттің өзіндік ақыл – ой туралы  ішкі өзін – өзі бақылауы аталады

<variant> интроспекция

<variant> моноспекция

<variant> ішке қарау

<variant> сыртқа үңілу

<variant> жан – жаққа қарау

< q u e s  t  i  o n 1> Хабарламашылардың рөлін (айтушы-тыңдаушы) бірімізді алмастырып отыратын сөйлеу түрі

<variant> Диалог

<variant> Вербальды

<variant> Жазба

<variant> Монолог

<variant> Ым-ишара

< q u e s  t  i  o n 1> Адамдардың бірбірімен қоғам мүшесі ретінде өзара әрекет етуінің арнайы формасы

<variant> Қарым-қатынас

<variant> Мінез

<variant> Эмоция

<variant> Қабылдау

<variant> Сезім

< q u e s  t  i  o n 1> Пікірлескен адамдар арасындағы өзара ақпарат алмасу, бұл

<variant> Қарым – қатынастың   коммуникативтік түрі

<variant> Қарым – қатынастың информациялы –коммуникативтік түрі

<variant> Қарым – қатынастың перцептивтік түрі

<variant> Қарым – қатынастың интерактивтік түрі

<variant> Қарым – қатынастың әлеуметтік түрі

< q u e s  t  i  o n 1> Ауыз бірлігі күшті, ынтымағы жарасқан нақты топтардың жоғарғы түрі

<variant> Ұжым

<variant> Кооперация

<variant> Топ

<variant> Ассоциация

<variant> Корпорация

< q u e s  t  i  o n  1 > Рефлексия – бұл

<variant> Өзіне сын көзбен қарау

<variant> Мінез – құлық шаблоны және типтік жағдайларды бағалау

<variant> Сублимация

<variant> Басқаға өзін ұқсату

<variant> Балалыққа қайту

< q u e s  t  i  o n 1> Топтағы реттелген ішкі жүйе

<variant> Міндеттер тобы

<variant> Оқу

<variant> Топтар

<variant> Ұжым

<variant> Ассоциация

  < q u e s  t  i  o n 1> Адамдар  арасындағы сыйластық пен араздықтан,сенім мен күдіктенуден тұратын қатынас атамасы

<variant> Жеке қатынас

<variant> Қоғамдық қатынас

<variant> Қызметтік қатынас

<variant> Әлеуметтік қатынас

<variant> Топтық қатынас

  < q u e s  t  i  o n 1> Қарымқатынастың маңызды құралы рөлін не атқарады

<variant> Сөйлеу тілі

<variant> Математикалық таңбалар

<variant> Сыртқы бейнесі

<variant> Ұстаған мүліктер

<variant> Эмоциональдық күйлер

  < q u e s  t  i  o n 1> Адам қоғамындағы айрықша көрініске ие белсенділік

<variant> Іс-әрекет

<variant> Ойын

<variant> Еңбек

<variant> Қарым-қатынас

 <variant> Қажеттілік

< q u e s  t  i  o n 1> Басқаға өзін ұқсату-бұл

<variant> Идентификация

<variant> Стереотиптеу

<variant> Ферлекция

<variant> Нанымдар

<variant> Сублимация

< q u e s  t  i  o n 1> Хабардың нашар сақталуы

<variant> соңында

<variant> қатарда орналасу тәуелсіздігі

<variant> ортасында

<variant> басында және соңында

<variant> алдағы қатарда болуы

< q u e s  t  i  o n 1> Әлеуметтік нормаларды білмеуінен қиындықтардың пайда болуы неменеге байланысты

<variant> Әрбір әлеуметтік деңгейге байланысты қарым-қатынас

<variant> Әртүрлі ұлтқа

<variant> Бір мәдениетке жату

<variant> Топаралық өзара әрекеттесу

<variant> Әртүрлі мәдениетке байланысты қисынды қарым-қатынастар

< q u e s  t  i  o n 1> Коммуникациялық вербальды қатынас – бұл

<variant> тіл

<variant> пантомимика

<variant> уақыт

<variant> ара қашықтық

<variant> мимика

  < q u e s  t  i  o n 1> Партнерға тұлғалық пайда алу мақсатында жабық әрекеттер қолданылады

<variant> манипулятор

<variant> рецепиент

<variant> әңгімелесуші

<variant> коммуникатор

<variant> оппонент

< q u e s  t  i  o n 1> Жеке баян (монолог) қолданылуы тіпті мүмкін емес сөйлеу орайы

<variant> сөзжарыс

<variant> телефон

<variant> баяндама

<variant> дәрісбаян

<variant> телерадио

< q u e s  t  i  o n 1> Қарымқатынастың перцептивтік жағыол

<variant> қабылдау және бір-бірін бағалау

<variant> жолдасқа деген іс-әрекет

<variant> ақпарат алмасу

<variant> көзбен қарым-қатынас

<variant> ой барьері

< q u e s  t  i  o n 1> Басқа адамның қайғысымен бөлісу,эмоциональді күйін түсіну-бұл

<variant> эмпатия

<variant> ашықтық

<variant> түсіну

<variant> қабылдау

<variant> рефлекция

< q u e s  t  i  o n 1>  Топтың ұжым ретінде сипаттайтын критерийі болып саналмайды

<variant> топ мүшелерінің саны

<variant> топтың қабілеті барлық мүшелерге толық гармонды дамумен қамтамасыз етеді

<variant> топ мақсатының қоғам мақсатымен байланыстылығы

<variant> топтың мүшелерімен ұжымдық құндылықты және мақсатты қабылдау

<variant> олармен қоғамның функцияларын орындау

 < q u e s  t  i  o n 1>  Басқа адам туралы бейнені сақтап қалу бет алысы нені білдіреді

<variant> стереотипизация

<variant> инерционалдық

<variant> проекция

<variant> ореол

<variant> жүйелілік

< q u e s  t  i  o n 1>  Процестендіру

<variant> өзіне сын көзбен қарау

<variant> басқаға өзін ұқсату

<variant> баланың мінез-құлық нормаларына қайту

<variant> санадан қажет емес ойларды шығару

<variant> типтік жағдайдағы мінез-құлық шаблоны

< q u e s  t  i  o n 1>  Басқа адам дамуы тең құқылы  қарым-қатынас ретінде жасау

<variant> демократиялық

<variant> либералдық

<variant> коммуникативтік

<variant> Попустикалық

<variant> авторитарлық

 < q u e s  t  i  o n 1> Персонализация дегеніміз

<variant> Өз ерекшілігін тану

<variant> Жалпы адамшылықты тану

<variant> Жауап әрекетке келе білу

<variant> Өзін басқа адамдармен теңестіру

<variant> Басқаларға икемдесу

< q u e s  t  i  o n 1> Психологиялық ықпалдар қарым-қатынас процесінде тәсіл бола алмайды

<variant> дәрежелеу

<variant> жұғу

<variant> манипуляция жасау

<variant> сендіру

<variant> көндіру

 < q u e s  t  i  o n1 >  Қарым-қатынастағы қабылдау және бір-бірін бағалау

<variant> перцепция

<variant> коммуникация

<variant> интерференция

<variant> аппецепция

<variant> интеракция

 < q u e s  t  i  o n 1 >  Р.С Немов қарым-қатынасқа қабілеттілікті қалай жүйелейді

<variant> Әлеуметтік-сертті

<variant> Табиғи

<variant> Тәжірибелік

<variant> Лингвистік

<variant> Теориялық

< q u e s  t  i  o n 1>  Индивидтің іс-әрекет және қарым-қатынаста ие болған жүйелі әлеуметтік қасиеті мына түсінікпен аталады

<variant> жеке адам

<variant> нышан

<variant> даралық

<variant> темперамент

<variant> мотивация

< q u e s  t  i  o n 1>  Коммуникацияның максимальды растығы

<variant> ауызша сөйлеу

<variant> монолог

<variant> хат

<variant> вербалды емес қарым-қатынас

<variant> диалог

< q u e s  t  i  o n 1> Көш басшысы ол

<variant> Топтық жағдайларды шешетін, бағыт беретін және басқаратын, оның айтқанын топ тыңдайды

<variant> Топтың беделді мүшесі

<variant> Өте ашық сүйкімді адам

<variant> Эмоциональды – жағымды адам

<variant> Социометрияда көбірек таңдап алынады

< q u e s  t  i  o n 1>  Тұлға аралық қарым-қатынас кезінде жетекшіге(лидерге) сөзсіз бағыну стилі

<variant> Авторитарлық

<variant> Ұжым

<variant> Конфронтация

<variant> Аффект

<variant> Демократиялық

< q u e s  t  i  o n 1>  Адамның бір-бірімен ақпарат алмасуын қандай қарым-қатынасқа жатқызамыз

<variant> коммуникативті

<variant> перцевтивті

<variant> кинестика

<variant> такесика

<variant> интерактивті

< q u e s  t  i  o n  1 >  Экстероцептік түйсіктер қызметі

<variant> Дененің кеңістіктегі қалпын бақылау

<variant> Организмнің ішкі процестер жөніндегі ақпараттар жеткізу

<variant> Қоршаған ортамен үздіксіз қозғалысты орнату

<variant> Организм тұрақтылығын сақтау

 <variant> Дене теңдестігін орнату

< q u e s  t  i  o n 1 >  Түйсінудің интероцептивтік рецепторы орналасқан

<variant> Ішкі органдардың тегіс бұлшық еттерінде

<variant> Байланыстарында

<variant> Бұлшық еттерде

<variant> Дененің бетінде

<variant> Буындасу

< q u e s  t  i  o n 1 >   Түйсіктің қасиетіне қайсысы жатпайды

<variant> Бағыт-бағдар

<variant> Сапа

<variant> Интенсивтілік

<variant> Ұзақтылығы

<variant> Табалдырық

< q u e s  t  i  o n 1 >  Түйсікке байланысты “сезім мүшелерінің ерекше энергиясы” деген теорияны нақтылаушы идеалист психологтар

<variant> Мюллер, Гельмгольц

<variant> Торндайк, Галль

<variant> Флуранс,Декарт

<variant> Кречмер,Веккер

<variant> Фрейд,Уотсон

< q u e s  t  i  o n 1>  Қандай сипаттар түйсік қасиеттеріне тән

<variant> Сапасы, қарқыны, ұзақтығы

<variant> Жүйелі генетикалық, деңгей

<variant> Кеңістік, экстрорецептік

<variant> Икемделу, аралық

<variant> Сезімталдық шыңы

< q u e s  t  i  o n 1>  Оқиға мен заттың бірігуі ретіндегі қоршаған әлемнің бейнесі осы процестің нәтижесі болып табылатын сенсорлы ақпаратты өңдеу процесі

<variant> Ес

<variant> Қабылдау

<variant> Қиял

<variant> Зейін

<variant> Түйсік

< q u e s  t  i  o n 1>   Әлемді танудағы сезгіштіктің формасын қай таным үрдісі анықтайды

<variant> Түйсіну – қабылдау

<variant> Қиял – ойлау

<variant> Эмоция – ес

<variant> Эмоция – қиял

<variant> Қабылдау – қиял

 < q u e s  t  i  o n 1>  Түйсік түрлерітактилді, көру, есту, иіс сезу  

<variant> Экстерорецептивті

<variant> Интероцептивті

<variant> Кейінді

<variant> Алғашқы

<variant> Проприоцептивті

< q u e s  t  i  o n 1>   Түйсік қандай байқалу формаларына жатады

<variant> психикалық  үрдістер

<variant> тұлға қасиеттері

<variant> физиологиялық үрдістер

<variant> психологиялық күйлер

<variant> химиялық реакциялавр

< q u e s  t  i  o n 1>   Түйсінудің арифметикалық прогрессиясымен өсу заңдылығын ұсынған кім

<variant> Фехнер

<variant> Вебер

<variant> Гельмгольц

<variant> Ананьев

<variant> Лурия

< q u e s  t  i  o n 1>   Белгілі бір анализаторлар арқылы тітіркендіргіштердің пайда болуы  басқа бір анализаторларғасәйкес түйсінуі қалай аталады

<variant> Сенсибилизация

<variant> Адаптация

<variant> Әрекет жасғаннан кейінгі крініс

<variant> Синестезия

<variant> Сезімге арналған жаттығулар

< q u e s  t  i  o n 1>  Төменде берілген түйсіктердің қайсылары рецепторлардың негізгі түрлеріне сәйкес келеді
<variant>
көру,дәм сезу,есту, иіс сезу, сипап сезу

<variant> иіссезу, контрасты,вибрацияны, қашықтықты сезу

<variant> дем сезу,сезімталдық,есту,иіс сезу, тепе-теңдікті сезу

<variant> есту,жылыны сезу,вибрацияны сезу,түр-түсті сезу

<variant> дәм сезу,контрасты сезу,есту,иіссезу, сипап сезу

< q u e s  t  i  o n 1>  Оптикалық тітіркендіргіштің әсері жойылғаннан кейін біраз уақыт сақталатын көру түйсігі

<variant> бірізді бейнелер

<variant> эйдитизм

<variant> галлюцинации

<variant> түс көру

<variant> қабылдаудың иллюзиясы

< q u e s  t  i  o n 1>  Қай вариантта экстероцептивтік түйсінудің үш түрі келтірілген

<variant> көру, есту, иіс сезу

<variant> есту, көру, тепе-теңдік түйсігі

<variant> есту, уақыт сезамі, көру

<variant> тепе-теңдік түйсігі, уақыт сезамі, дәм

<variant> есту, иіс сезу, уақыт сезамі

< q u e s  t  i  o n 1>  Түйсік – бұл

<variant> заттар мен құбылыстардың жеке қасиеттерінің миымызда бейнеленуі

<variant> ертеде қабылданған бейне

<variant> қылықты саналы басқару

<variant> шындықты шығармашыл тұрғыда қайта құру

<variant> сананың бағыттылығы

< q u e s  t  i  o n 1>   Қазіргі кездегі интеллектіні түйсіну барысында негізгі әрекет жасалынады

<variant> қоршаған ортаға бейімделу қабілеті

<variant> диагностикаға жасаудың қиындығы

<variant> тұқым қуалаушылық

<variant> адамдар арасындағы тең емес орын алуы

<variant> көбінесе пайда болатын

< q u e s  t  i  o n 1>  Кинезтезиялық түйсіну дегеніміз бұл

<variant> дене тепе-теңдігі

<variant> иіс түйсінуі

<variant> тері түйсінуі

<variant> көру түйсінуі

<variant> бұлшық ет түйсінуі

< q u e s  t  i  o n 1>  Қабылдау астарында жатқан уақытша жүйке байланыстарының негізі

<variant> Объективтік  шындық

<variant> Нәсілдік

<variant> Тылсым күш

<variant> Субективтік таным

<variant> Организм қасиеті

< q u e s  t  i  o n 1>   Қабылдау бұл

<variant> Адамның сезім мүшелері арқылы заттармен құбылыстардың миымызда тұтастай бейнеленуі

<variant> Көру мүшелері арқылы заттар мен құбылыстарды бейнелеу

<variant> Заттың жеке физикалық сипаттарын анықтау

<variant> Сезім мүшелері арқылы қоршаған ортаның заттар мен құбылыстардың жеке қасиеттерінің бейнеленуі

<variant> Қарапайым психикалық үрдіс

< q u e s  t  i  o n 1>   Қабылданатын заттың және оның қасиеттерінің дұрыс бейнеленбеуі

<variant> қабылдаудың иллюзиялары

<variant> түс көру

<variant> бірізді бейнелер

<variant> эидетизм

<variant> галюцинациялар

< q u e s  t  i  o n 1>  Адамның бұрынғы тәжірибесі мен білімінен қабылдаудың тәуелділігі- бұл

<variant> Апперцепция

<variant> Ассоциация

<variant> Абстракция

<variant> Анлютипация

<variant> Иллюзия

< q u e s  t  i  o n 1>  Иллюзия дегеніміз

<variant> қате қабылдаулар

<variant> өзіне-өзі көңілі толмау

<variant> ойдан шығу

<variant> фрустрация

<variant> психикалық ауытқу

< q u e s  t  i  o n1>   Заттар мен құбылыстардың миымызда тұтастай бейнеленуін қалай атаймыз

<variant> қабылдау

<variant> рефлексия

<variant> зейін

<variant> ойлау

<variant> ес

< q u e s  t  i  o n 1>  Ойлауды қабылдаудан ажырататын ерекшеліктер

<variant> жалпыламалығы мен белгілер арқылы келетіндігі

<variant> таңдамалығы

<variant> саналығы

<variant> бағыт-бағдары

<variant> тұрақтылығы

< q u e s  t  i  o n 1>  Жаңаша үйлестірімде ескі білімді еске түсіру жолымен, бұрын қабылданбаған заттарды жаңадан құру

<variant> Елестету

<variant>  Қабылдау

<variant>  Ойлау

<variant>  Ес

<variant>  Түйсіну

< q u e s  t  i  o n 1>  Г.Е.Мюллер еңбектерінде шешімін тапқан проблема

<variant>  Адам есінің бекуі мен жаңғыруы

<variant>  Ойлаумен байланыспаған ес заңдылықтары

<variant>  Психикалық сырқаттылардың есте қалдыру әрекеті

<variant>   Естің жоғары формалары

<variant>  Естің шартты рефлекстерімен байланыстылығы.

< q u e s  t  i  o n 1>   Жаңа образды жасауда көрінетін елестетудің түрін анықтаңыз

<variant>  Шығармашылық

<variant>  Еріксіз

<variant>  Галлюцинация

<variant>  Қайта құру

<variant>  Ерікті

< q u e s  t  i  o n 1>  Елестету феноменімен байланыс процесі

<variant>  еріксіз естер

<variant>  көркемдік шығармашылық

<variant>  эмоциалды ес

<variant>  естер

<variant>  ұзақ мерзімді ес

< q u e s  t  i  o n 1 >  Генетикалық алғашқы ес болып есептеледі

<variant>  Қозғалғыштық

<variant>  Эмоциональдық

<variant>  Вербальді

<variant>  Бейнелік

<variant>  Механикалық

< q u e s  t  i  o n 1>  Қандай естің арқасында біз әлемді қабылдауымыз ескі киноның кадрлері сияқты секіре бермейтін жатық

<variant>   сенсорлы

<variant>   ұзақ мерзімді

<variant>   қысқа мерзімді

<variant>   аралық

<variant>   оперативті

< q u e s  t  i  o n 1>  Естің қандай түрінде адам бастан кешірген сезімдері есте сақталады және жаңғыртылады

<variant>   эмоционалды

<variant>   механикалық

<variant>   көрнекі бейнелік

<variant>   фенаменальды

<variant>   сөздік-логикалық

< q u e s  t  i  o n1 >  Қысқа уақыттық ес әрекетінің нақты міндеттерін орындауға байланысты естің түрі

<variant>    оперативті ес

<variant>    эмоциялық ес

<variant>   сөз логикалық ес

<variant>    образдық ес

<variant>    қозғалыс ес

< q u e s  t  i  o n 1>  Ес дегеніміз – бұл

<variant>    мнемикалық әрекет

<variant>    перцептивті әрекет

<variant>   инстинктивті әрекет

<variant>    интелектуалды әрекет

<variant>    рефлекторлық әрекет

< q u e s  t  i  o n 1>  Еске түсіре алмау, не танымай, қателесуде көрінетін ес процесі

<variant>  ұмыту

<variant>  елестету

<variant>  тану

<variant>  қиялдау

<variant>  жаңғырту

< q u e s  t  i  o n 1>  Пассивтік елестетудің түрлері

<variant>  алдын ала қарастыру және қарастырмау

<variant>  шығармашылық және құрушы

<variant>  шынайы және шынайы емес

<variant>  қиялдар және армандар

<variant>  арман

< q u e s  t  i  o n 1>  Адамның басынан кешкен сезімдері сақталып қайта жаңғыратын ес түрі

<variant>  көрнекі-бейнелік

<variant>  эйдетикалық

<variant>  эмоцианалды

<variant>  сөздік -логикалық

<variant>  феноменалды

< q u e s  t  i  o n 1>   Есте қалатын материалдың мәндік байланыстарын анықтауға негізделген ес түрі

<variant>  логикалық

<variant>  эйдетикалық

<variant>  эмоционалды

<variant>  механикалық

<variant>  аудиалды

. < q u e s  t  i  o n 1>  Естің қай түрі онтогенезде ерте дамиды

<variant>  эмоциональді

<variant>  сөз-логикалық

<variant>  бейнелі

<variant>  оперативті

<variant>  қозғалыс

. < q u e s  t  i  o n 1>  Хабарды еске түсіру, қайтадан жаңғырту жеңілдігі

<variant>  жеке алынған материалды еске түсіру

<variant>  басқалардың арасынан хабар элементін тану

<variant>  хабардың ортаңғы мағынасын еске түсіру

<variant>  нақты сұраққа жауапты еске түсіру

<variant>  контексті ескерілуі

< q u e s  t  i  o n 1>  Ес бұл

<variant>  Қайта жаңғырту

<variant>  тұтастай бейне түзу

<variant>  жеке тітіркендіргіштерді тану

<variant>   жалпылай тану

<variant>  жанама тану

< q u e s  t  i  o n 1>  Адамдардың ойлауы немен байланысты

<variant>   Тілмен, сөзбен

<variant>   Инстинктпен

<variant>   Ғылыммен

<variant>   Дінмен

<variant>   Қиялмен

< q u e s  t  i  o n 1>  Ойдың бірнеше талқылаулардың негізінде жасалған белгілі бір қорытындысы не деп аталады

<variant>  Ой қорытындысы

<variant>  Жалпылау

<variant>  Түсінік

<variant>   Талқылау

<variant>  Анализ

 < q u e s  t  i  o n 1>  Айырмашылық ойлаудың жұптың топтастыру түрінің негізі

<variant>  продуктивті және репродуктивті

<variant>  ерікті және еріксіз

<variant>  Реалистік және аутистикалық

<variant>  теориялық және практикалық

<variant>  индуктивті және аналитикалық

< q u e s  t  i  o n 1>  Сөздік – логикалық ойлау немен сипатталады

<variant>  Ұғымдар мен  логикалық  конструкцияларды қолдану

<variant>  Ойлау іс-әрекет барысындағы жаңа түзілістер

<variant>  Себеп-салдар байланысын ұйымдастыру

<variant>  Жағдайды және оның өзгеруін елестету

<variant>  Жағдайды физикалық өзгерту

<variant>  Ерікті

< q u e s  t  i  o n  1>  Белгілі мерзімді, кезеңдері бар, саналы болып келетін ойлау бұл

<variant>  аналитикалық

<variant>  сөздік-логикалық

<variant>  нағыздылық

<variant>  реалистік

<variant>  интуитивті

 < q u e s  t  i  o n 1 >  Ойлаудың нақты белгілерімен, затпен, құбылыспен қатынасын сөзбен немесе сөз таптарымен айқындайтын форма қалай аталады

<variant>  Талқылау

<variant>  Ой қорытындысы

<variant>  Түсінік

<variant>  Анализ

<variant>  Жалпылау

< q u e s  t  i  o n 1>  Адамның ойлауын сипаттайтын ерекшелікті танда

<variant>  Тілдің міндетті түрде қатысуымен көрінетін жанама түрдегі әрекет

<variant>  Затпен әрекеттің жиынтығы және бөлімінің корінуі

<variant>  Затқа тікелей үздіксіз әрекет ету  және сезім органдарындағы көрінісі

<variant>  Өткен тәжірибенің сезім түбіндегі көрінуі

<variant>  Жеке заттың қасиеті мен материалдық әлемнің бейнесінің көрінуі

< q u e s  t  i  o n 1 >  Басқалардан бөлек қандайда бір жақты,қасиетті шығарып алу қалай аталды

<variant>  Абстракциялау

<variant> Қатынасы

<variant> Синтез

<variant> Анализ

<variant> Салыстыру

< q u e s  t  i  o n 1>  Ойлау үрдісінің басты міндеті

<variant>  Сананы бағыттау

<variant>  Ақпараттарды сақтау

<variant>  Заңдылықтарды ашу

<variant>  Импульстерді қабылдау

<variant>  Сезу

< q u e s  t  i  o n 1>  Заттың немесе көріністің жалпы немесе бар белгілерін  ойша  біріктіруіне  байланысты ойлау операциясы

<variant>  Жалпылау

<variant>  Теңестіру

<variant>  Абстракциялау

<variant>  Синтез

<variant> Анализ

< q u e s  t  i  o n 1>  Ойлаудың жоғарғы формасы

<variant>  Теориялық

<variant>  Жалпылау

<variant>  Логикалық

<variant>  Образдық

<variant>  Вербальдық

< q u e s  t  i  o n 1>  Дедукция ол

<variant> Жалпыдан жекеге жүретін ой

<variant> Ұқсастық бойынша ой қорытындысы

<variant> Мәселесінің мәнісіне түсіну

<variant> Бірнеше пікірден жаңа пікір шығару

<variant> Жекеден жалпыға қарай жасалатын ой қорытындысы

< q u e s  t  i  o n 1>   Адамның өзінің жақсы ойларын бағалап,қажеттіліктерімен сұрақтарын жан-жақты талдай алу білігі

<variant> ақылдың сыншылдығы

<variant> ойлаудың ауқымдылығы

<variant> ойының тездігі

<variant> ойының бейімділігі

<variant> ойының моральдылығы

< q u e s  t  i  o n 1>   Практикалық ойлаудың бағыты

<variant> Нақты тапсырмаларды шешуге

<variant> Заңдарды табуға

<variant> Себеп салдарлық  байланыстарды анықтауға

<variant> Жалпы заңдылықтарды табуға

<variant> Бейімділікке

 < q u e s  t  i  o n 1>   Практикалық міндеттерді шешуге бағытталған ойлау түрі

<variant> Практикалық

<variant> Теориялық

<variant> Көрнекі іс-әрекеттік

<variant> көрнекі бейнелік

<variant> сөздік-логикалық

< q u e s  t  i  o n 1 >  Төменгі көрсетілген түсініктерден ойлаудың формасын айқында

<variant>  Пікір

<variant>  Конкретизация

<variant>  Синтез

<variant>  Абстракция

<variant>  Анализ

< q u e s  t  i  o n 1>   Бейне формасында жаңаны қалыптастыратын идеяларды бейнелейтін психикалық процесс

<variant>  Қиял

<variant>  Елестету

<variant> Ойлау

<variant>  Қабылдау

<variant>  Ес

< q u e s  t  i  o n 1>  Адам бұрын қабылдамаған заттар мен құбылыстардың бейнелерін құруыбұл

<variant>  Қиял

<variant> Түйсіну

<variant>  Қабылдау

<variant> Ойлау

<variant> Ес

< q u e s  t  i  o n 1>  Сфинкс , айдаһардың бейнесін жасауға елестің қандай әдістері қолданылады

<variant>  Агглютинация

<variant> Өткірлік

<variant> Конкретизация

<variant>  Гиперболизация

<variant> Типизация

< q u e s  t  i  o n 1>  Арман дегеніміз не

<variant> Творчестволық қиял түрі

<variant>  Ойлау формасы

<variant>  Ес түрі

<variant> Психикалық  процесс

<variant>  Психикалық күй

< q u e s  t  i  o n 1>  Көркем әдебиетті оқығанда қатысатын қиял түрін көрсетіңіз

<variant> Қайта жасау

<variant> Шығармашылық

<variant> Ырықсыз

<variant> Арман

<variant> Ырықты

< q u e s  t  i  o n  1>  Сурет,схемалар негізіндегі образды жасауда көрінетін елестің түрін анықтаңыз

<variant>  Қайта жасау

<variant>  Ерікті

<variant>  Шығармашылық

<variant>  Галлюцинаця

<variant>  Еріксіз

< q u e s  t  i  o n 1 >  Көркем әдебиетті оқығанда қатысатын қиял түрін көрсетіңіз

<variant>  Ырықты

<variant>  арман

<variant>  шығармашылық

<variant>  әсерлесу

<variant>  ырықсыз

< q u e s  t  i  o n 1>  Болмыс заңдылықтарға бейімделген, жаңалыққа жол ашушы ой әрекетінің түрі

<variant>   шығармашыл

<variant>   индуктивтік

<variant>   дискурсивтік

<variant>   практикалық

<variant>   қайта жаңғыртушы

< q u e s  t  i  o n 1>  Сөйлеудің алғашқы қызметін көрсетіңіз

<variant>  Ақпаратты алмасу

<variant>  Алмасу

<variant>  Өзіндік илану

<variant>  Өзіндік сана

<variant>  Белсенділік

< q u e s  t  i  o n 1>  Коммуникацияның максимальды растығы

<variant>     ауызша сөйлеу

<variant>    монолог

<variant>   хат

<variant>    вербалды емес қарым-қатынас

<variant>     диалог

< q u e s  t  i  o n 1>  Сөйлеу құралдарының қалыпқа келтірілген жүйесі

<variant>   тіл

<variant>   қабылдау

<variant>   түйсіну

<variant>   зейін

<variant>   сезім

 < q u e s  t  i  o n 1>   Ауызша сөйлеу нұсқасының ішінен қайсысы диалогқа жатады

<variant>    әңгіме

<variant>    дәріс

<variant>    ауызша есеп

<variant>    баяндама

<variant>    дауыстап оқу

< q u e s  t  i  o n 1>   Тілді  меңгеру кезіндегі шамадан тыс қиындықтармен оқуға деген қабілетінің жоқтығы

<variantдисграфия

<variant>   дискалькулия

<variant>    гиперактивтілік

<variant>    зейіннің жетіспеуі

<variant>    дислексия

< q u e s  t  i  o n 1>   Қандай да болмасын құбылыстар, әрекеттер заттарды бейнелейтін сөйлеу қызметі

<variant>    ақпараттық

<variant>     эмоционалды-мәнерлі

<variant>     семантикалық

<variant>     перстпективалық

<variant>     коммуникативті

< q u e s  t  i  o n 1>  Алдын-ала жоспарланған және бағдарланған бір адамның сөйлеуі

<variant>  монологты

<variant>  жазбаша

<variant>  диалогты

<variant>  эгоцентрикалық

<variant>  жағдайға байланысты

< q u e s  t  i  o n 1>  Сөйлеудің саналы әрекетке айналуы үшін қажет фактор

<variant>  мазмұн айқындылығы

<variant>  форма өрнектілігі

<variant>  айтылу әдістері

<variant>  мақсаттың нақтылығы

<variant>  дыбыстың жеткізілуі

< q u e s  t  i  o n 1>  Адам бір уақытта іс – әрекеттің бірнеше түрін орындағанда зейіннің қандай қасиеті орын алады

<variant>  Бөлінуі

<variant> Көлемі

<variant> Ауытқуы

<variant> Тұрақтылығы

<variant>  Шоғырлануы

< q u e s  t  i  o n 1>  Зейіннің ауысуы

<variant>  зейіннің бір обьектіден екіншіге ауысуы.

<variant>  бірнеше әрекеттердің бір уақытта орындалуы

<variant>  сананың обьектіге шоғырлану деңгейі

<variant>  бір мезгілде қабылданатын обьектілер саны

<variant>  зейіннің ұзақ уақытқа сақталуы

 < q u e s  t  i  o n 1>  Адам бүкіл психикалық әрекетінің, санасының белгілі заттарға құбылыстарға, олардың  белгілі бір қасиеттері мен ерекшеліктеріне бағытталуы қандай психикалық процесті білдіреді 

<variant> Зейін

<variant> Түйсік

<variant>  Шоғырлану

<variant> Назар

<variant> Қабылдау

< q u e s  t  i  o n 1>  Пассивті зейін немесе ырықсыз зейін термині

<variant> синонимдер болады

<variant> зейіннің әртүрлілігін сипаттайды

<variant> екі түсініктің арасында байланыс жоқ

<variant> ырықсыз зейін пассивті зейіннінің әртүрлілігі  болады

<variant> пассивті зейінге ырықсыз зейіннің әртүрлілігі болады

< q u e s  t  i  o n 1>  Жеке тұлға үшін белгілібір мәнге ие психиканың нақты обьектілерге бағытталуы

<variant> Зейін

<variant> Елестету

<variant> Қиял

<variant> Қабылдау

<variant> Ойлау

< q u e s  t  i  o n 1>  Обьектіге көңіл аудару дәрежесі бұл

<variant> зейіннің шоғырлануы

<variant> көлем

<variant> бөлінушілігі

<variant> ауысу

<variant> тарату

< q u e s  t  i  o n 1>  Адам белсенділігін төмендететін психикалық күй

<variant>   Стресс

<variant>   Жоғарғы

<variant>   Астеникалық

<variant>   Депрессия

<variant>   Фобия

< q u e s  t  i  o n 1>  Қандайда бір қажеттілікті қанағаттандырудағы қобалжу қалай аталады

<variant>  Көңіл

<variant>  Қызығу

<variant>  Күмәндәну

<variant>  Аң-таң болу

<variant>  Таңғалу

< q u e s  t  i  o n 1>  Өте күшті,тез пайда болатын және бұрқ етіп өтетін қысқа мерзімдік эмоциялық күй-бұл

<variant> аффект

<variant> ашу

<variant> өкпелеу

<variant> шабыт

<variant> қорқыныш

< q u e s  t  i  o n 1>  Эмоция түрлеріне жатпайтын

<variant>  Аффект

<variant> Құштарлық

<variant> Ұмытшақтық

<variant>  Стресс

<variant> Эмоция

< q u e s  t  i  o n 1>  Нақты жағдайларға, заттарға байланысты қорқыныштар қалай аталады

<variant>  Фобия

<variant> Стресс

<variant> Аффект

<variant> Шиеленіс

< q u e s  t  i  o n 1>  Адамның ұзақ уақытқа іс – әрекетінде және өзін алып жүруінде көрсететін эмоционалды уайымы

<variant>  Көңіл- күй

<variant> Аффект

<variant>  Сезім

<variant> Фрустрация

<variant> Стресс

< q u e s  t  i  o n 1>  Өзіндік бағалауы төмен, жоғары уайымшылдық, сәтсіз түрткілерден қашқақтау сияқты кері эмоциялық күйзелістер жүйесі

<variant>  кем сезіну комплексі

<variant>  қорғаныс механизмі

<variant>  тұлғааралық конфликт

<variant>   даму кризисі

<variant>  жандану комплексі

< q u e s  t  i  o n 1>  Тұрақты эмоционалды уайым ұзақ уақыт бойы адамның іс-әрекетін және мінез-құлқын өзгертеді

<variant>  көңіл-күй

<variant>  сезім

<variant>  құштарлық

<variant>  аффект

<variant>  стресс

 < q u e s  t  i  o n 1>  Адамның барлық мінез-құлық көріністерін бояитын ең ұзақ эмоционалды күй

<variant>  Көңіл-күй

<variant>  Аффект

<variant>  Эмпатия

<variant>  Эмоция

<variant>  Сезім

< q u e s  t  i  o n 1>  Танымдық іс-әрекетпен байланысты сезім бұл

<variant>  Ақыл-ой

<variant>  Моральдық

<variant>  Практикалық

<variant>  Эстетикалық

<variant>  Теориялық

< q u e s  t  i  o n 1>   Қоздырғыштар әрекетінің әлсізденуі және оның нәтижесі ретінде зейін әрекетінің тоқтауы қандай жағдайда болады

<variant>  Еріксіз зейін

<variant>  Нақтыланған зейінмен

<variant>  Ерікті зейін

<variant>  Ерікті зейіннен кейін

<variant>  Шоғырланған зейінмен

< q u e s  t  i  o n 1>  Обьектінің ерекшеліктеріне қарай зейінді шоғырландыру

<variant>  еріксіз

<variant>  есту

<variant>  көремен

<variant>  еріктіден кейін

<variant>  ерікті

< q u e s  t  i  o n 1>  Зейіннің еркіндігі анықталады

<variant>  саналы, ерікті күш жұмсаумен

<variant>  процестің еркіндігімен

<variant>  пассивті мінез құлқымен

<variant>  биологиялық шығу тегімен

<variant>  мінез  құлықтың белгілі бір әлеуметтік ортада пайда болған әдістермен

< q u e s  t  i  o n 1>  Адам зейінінің жануарлар зейінінен басты ерекшелігі

<variant>  бағдарлы басқару

<variant>  импульсты әрекет

<variant>  доминанта

<variant>  бағдарлаушы рефлекс

<variant>  индукция

< q u e s  t  i  o n 1>  Адамның өз борышын орындауы неге тәуелді

<variant>   ерікке

<variant>   қабілетке

<variant>   танымға

<variant>   мінез

<variant>   сезімге

< q u e s  t  i  o n 1>  Еріктік әрекеттің басты көрсеткіші

<variant>   саналы әрекет

<variant>   табиғи құмарлық

<variant>   жоғарғы таным

<variant>   ізгі мақсат

<variant>   сезімдік қызығу

< q u e s  t  i  o n 1>  Төмендегі көрсетілгендердің қайсысы еріктің қасиеттеріне жатпайды

<variant>  интеллект

<variant>  шешім қабылдағыштық

<variant>  тұрақтылық

<variant>  өзбеттілік

<variant>  мақсат

< q u e s  t  i  o n 1>  Тұлғалық ерік сапасына жатпайды

<variant>  дербестілік

<variant>  икемділік

<variant>  табандылық

<variant>  мақсаттылық

<variant>  қайсар

< q u e s  t  i  o n 1>  Адамның мақсатқа орай кедергілерді жеңумен өз қылық әрекеттерін қолдап, реттей білу қасиеті

<variant>  ерік

<variant>  мінез

<variant>  сезім

<variant>  қабілет

<variant>  темперамент

 < q u e s  t  i  o n 1>  Адамның өз әрекеттерін реттей алмауында көрінетін еріктің бұзылуы

<variant>  афазия

<variant>  абулия

<variant>  анорексия

<variant>  пастезия

<variant>  аутизм

< q u e s  t  i  o n 1>  Алдын ала барлық операцияларды елестету және мақсатты болжауды қалайтын еріктік әрекеттер

<variant> Ерікті

<variant> Жай ерікті әрекет

<variant> Ерікті күш жігер

<variant> Күшіне сенімділік

<variant> Еріксіз

< q u e s  t  i  o n 1 >  Өз мінезқұлқын саналы түрде басқару

<variant> Ерік

<variant> Ой

<variant> Қабылдау

<variant> Түйсік

<variant> Ес

< q u e s  t  i  o n 1 >  Өз әрекетін және психикалық процестерін басқаруда және реттеуде көрінетін адамның қабілеті

<variant> ерік

<variant> ойлау

<variant> эмоция

<variant> қиял

<variant> шығармашылық

 

                          Орташа сұрақтар

 

< q u e s  t  i  o n 2 >  Адамдардың теңдей білім мен білікке ие бола тұрып,міндеттерінің әр түрлі қарқынмен орындауы байланысты

<variant>  Ерікке

<variant>  Ойлауға

<variant>  Мінезге

<variant>  Ептілікке

<variant>  Сезімге

< q u e s  t  i  o n  2  >  Еріктік реттеуге нені жатқызбаймыз

<variant>  органикалық қажеттіліктерді қанағаттандыруға ұмтылуы

<variant> тұлғаның еріктік қасиеттерін

<variant>  адамның өз – өзін бақылауын

<variant> ырықсыз психикалық процестерді ырықты процестерге ауыстырады

<variant>  адамның өзінің алдына саналы мақсат қоюын

< q u e s  t  i  o n 2 >  Сангвиник темпераменттің жүйкелік сипаты

<variant>  күшті, қозуы мен тежелуі тең, қозғалмалы

<variant>  күшті, қозуы басым

<variant>  әлсіз

<variant>   күшті, қозуы мен тежелуі теңдей, салғырт

<variant>   қозудан тежелуі басым

< q u e s  t  i  o n 2 >  Адам темпераменті тікелей неден байқалады

<variant>  Әрекет-қимыл

<variant>  Сезім

<variant>  Мінез

<variant>  Сана

<variant>  Қабілет

< q u e s  t  i  o n 2 >  Темпераментті бірінші рет сұйықтықтарға байланысты сипаттаған

<variant> Гиппократ

<variant> Арестотель

<variant> Павлов

<variant> Кречмер

<variant> Платон

< q u e s  t  i  o n 2 >   Темпераментті адамның дене құрылымына байланыстыруды негізге алған конституциялықтипология теориясының авторы

<variant>  Кречмер Э

<variant>  Стреляу

<variant>  Теплов Б.М

<variant>  Павлов И.П

<variant>  Русалов В.М

< q u e s  t  i  o n 2 >   Гиппократ бойынша сангвиниктің организмінде қай сұйықтық  басым

<variant>  Қан

<variant> су

<variant>  сары өт

<variant>  қара шырыш

<variant> шырыш

< q u e s  t  i  o n 2 >   Темперамент типіне жататындар

<variant> Флегмативті

<variant> Генофильді

<variant> Либертифелді

<variant> Эгофильді

<variant> Дигнитофильді

< q u e s  t  i  o n 2 >  Төмендегі ғалымдардың қайсысы темперамент ұғымын енгізеді

<variant> Гиппократ

<variant> Павлов

<variant> Фреид

<variant> Сеченов

<variant> Уотсон

< q u e s  t  i  o n 2 >  Аса байыпты ұстамдылығымен ерекшеленетін темперамент типі

<variant> флегметик

<variant> холерик

<variant> сангвиник

<variant> романтик

<variant> меланхолик

< q u e s  t  i  o n 2  >  Психикалық белсенділіктің төмен деңгейімен қозғалыстың баяулығымен тез шаршауларыменсипатталатын темперамент типі

<variant>  Меланхолик

<variant>  Араласқан тип

<variant>  Флегматик

<variant>  Сангвиник

<variant>  Холерик

< q u e s  t  i  o n 2   >  Жоғары эмоционалдылығымен аса қозғыштылығымен ерекшеленетін темперамент типі

<variant>  холерик

<variant>  мелонхолик

<variant>  шизофреник

<variant>  сангвиник

<variant>  флегматив

< q u e s  t  i  o n  2  >  Флегматикті сипаттайтын психологиялық қасиеттер

<variant>  пессимист, алаңдағыш, күдікшіл

<variant> көпшіл, шырақ

<variant> агрессивті, қызбалы, импульстік

<variant> енжар, ойланғыш, сабырлы

<variant>  күшті, қуатты, оптимист, энтузиазм

< q u e s  t  i  o n  2  >  Немқұрайлы, жалқау, еріксіз мінездер пайда болады

<variant>  сангвиникте

<variant>   меданхоликте

<variant>   холерикте

<variant>   барлық темперамент типтерінің өкілдеріне

<variant>   флегматикте

< q u e s  t  i  o n  2 >  А.Е.Личко бойынша шектен тыс ашуланшақтықтың негізгі белгілері сағыныш, ызалану, бірбеткей, өкпелегіш, қатігездік, дау-дамай кімге тән

<variant>    эпилептоидтарға

<variant>    истероидтарға

<variant>    циклоидтарға

<variant>    шизоидтарға

<variant>    психоастениктерге

< q u e s  t  i  o n 2 >  Адамның даралық ерекшелігі

<variant>     темперамент

<variant>     ойлау

<variant>     қабылдау

<variant>     ес

<variant>     сөйлеу

< q u e s  t  i  o n 2 >  Мінез көсеткіші

<variant>  тұрақты,таңдаулы қасиеттер

<variant>  ауытқуы мол сезімдер

<variant>  ырықты ерік күштері

<variant>  жан-жақты дамыған қабілеттер

<variant>  терең ой, қиял әрекеттері

< q u e s  t  i  o n 2  >  Мінездің дамуына өзіне тән мынадай варианттары акцентуация болады

<variant> қабілеттің әлеуметтік адаптацияда артылуы

<variant> көңіліне алу

<variant> қабілеттің әлеуметтік адаптацияда төмендеуі

<variant> психопатиялық қауіп-қатер

<variant> амбиваленттік жағдайдың доминанттық формадағы қажеттілік мотивация сферасының бұзылуы

< q u e s  t  i  o n  2 >  Тұрақты әр түрлі жағдайларда қайталанып отыратын индивидтің мінез-құлық ерекшелігі аталады

<variant>  Мінез- құлық партнері

<variant>  Когнитивті диссонанс

<variant>  Жеке тұлғаның сипаты

<variant>  Жеке тұлға ерекшеліктері

<variant>  Реверберация

< q u e s  t  i  o n  2 >  Мінез-құлықтың туа берілетін формасы

<variant>  инстинкт

<variant>  рефлекс

<variant>  дағды

<variant>  үйрету

<variant>  әдет

< q u e s  t  i  o n 2 >  Мінездің нақты қалыптасуына себепші фактор

<variant>  Қоғамдық шарттар

<variant>  Нәсілдік байланыс

<variant>  Әлеуметтік топтар ықпалы

<variant>  Тума нышандар

<variant>  Тұрмыстық қалыптар

< q u e s  t  i  o n  2  >  Жеке адамның арнайы іс-әрекетіндегі қабілеттіліктің жоғарғы деңгейі табылатын

<variant>   данышпан

<variant>   талант

<variant>   мінез

<variant>   әдеп

<variant>   дарынды

< q u e s  t  i  o n 2 >  Жоғарғы әрекетті және шығармашылықта қажеттілікті қамтамасыз ететін қабілеттің дамуының жоғарғы деңгейі

<variant>    таланттар

<variant>    арнайы қызығушылықтар

<variant>   дарындылық

<variant>   нышандар

<variant>   бейімділік

< q u e s  t  i  o n 2 >  Қабілет дамуының табиғи алғы шарттары

<variant>  нышандар

<variant>  дағды

<variant>  шеберліктер

<variant>  тәжірибе

<variant>  білім

< q u e s  t  i  o n  2 >  Өндірісте және ұжымның мүмкінділігін қамтамасыз етуді басқару қабілетінің түрі

<variant>  ұйымдастырушылық

<variant>  жалпы

<variant>  шығармашылық

<variant>  арнайы

<variant>  коммуникативтік

< q u e s  t  i  o n 2  >  Шығармашылық қабілеттің жоғарғы баспалдағы

<variant>  данышпандық

<variant>  интуиция

<variant>  нышан

<variant>  ойлау

<variant>  жетістік

< q u e s  t  i  o n 2  >  Әрбір ісәрекет түріне қандай да бір қабілеттің болуы дәлел болады

<variant>  іс-әрекеттің өзіндік ерекшеліктерінің жеке дара орындалуы

<variant>  бұл іс-әрекеттің орындалуы үлкен энергетикалық шығын

<variant>  байланыстың бағыттылықпен үйлеспеуі

<variant>  оқытудың төменгі типінің іс-әрекетпен сәйкестігі

<variant>  іс-әрекетте берік қызығушылықтың жоқ болуы

 < q u e s  t  i  o n 2 >  Қабілеттің көрінуіне және оның дамуына ықпал етуші адамдық фактор

<variant>  Іс-әрекет

<variant>  Мінез

<variant>  Ойлау

<variant>  Темперамент

<variant>  Зейін

< q u e s  t  i  o n 2  >  Жалпы психологияда мінез-құлықтың фактісіне жататындар

<variant>     қобалжу

<variant>     сыртқы дене реакциясы

<variant>    әрекет

<variant>     қимыл және ым

<variant>     қылық

 < q u e s  t  i  o n 2 >  Оқыту мен тәрбиенің заңдылықтарын зерттейтін психологияның қолданбалы саласы

<variant> Педагогикалық психология

<variant> Балалар психологиясы

<variant> Жас ерекшеліктер психологиясы

<variant> Әлеуметтік психология

<variant> Психодиагностика

< q u e s  t  i  o n  2 >   Стандартталған   сұрақтар   мен   тапсырмаларды   пайдалана   отырып,   белгілі маңызды қасиеттерді анықтайтын психологиялық әдіс

<variant> Тест

<variant> Анкета

<variant> Әңгіме

<variant> Психоанализ

<variant> Референтометрия

< q u e s  t  i  o n  2 >  Қорқу, қуану, қайғыру – бұл
<variant> Психикалық процесс

<variant> Сезім мүшелері

<variant> Психикалық жағдай, қалып

<variant> Рецепторлар

<variant> Психикалық қасиет

< q u e s  t  i  o n  2>  Ұжымда немесе топта өзара қарым-қатынасты зерттеуге мүмкіндік беретін психологияның әдісі

<variant> Социометрия

<variant> Тест

<variant> Анкеталау

<variant> Интервью

<variant> Әңгімелесу

< q u e s  t  i  o n >  Психология ғылымының негізін құрушы құбылыс
<variant> Адам болмысы

<variant> математика

<variant> саясат

<variant> Әлеумет өмірі

<variant> Адам физиологиясы

< q u e s  t  i  o n >  Адамның даму заңдары мен оның жасампаздық мүмкіндіктерін зерттеуші ғылым.

<variant> Психология

<variant> Социлогия

<variant> Педагогика

<variant> Философия

<variant> Экология

< q u e s  t  i  o n >   Психологияның ғылыми ерекшеліктерін танудың қиындығы:

<variant> тылсым сыр болуында

<variant> нақтылығында

<variant> айқындығында

<variant> жалпылығында

<variant> көрнекілігінде

< q u e s  t  i  o n  2 >  Қазіргі заманғы ғылымдардың философиялық-методологиялық негізі

<variant> материализм

<variant> идеализм

<variant> діни догматика

<variant> метафизика

<variant> дуализм

. < q u e s  t  i  o n 2 >  Алғашқы адамдардың жан жөніндегі жалпы түсінігі
<variant> тәннен бөлек жасайды

<variant> тәнмен бірге сөнеді

<variant> тәннен уақытша бөлінеді

<variant> тәннен ажыралмас құбылыс

<variant> тән жасаушы үшін жанның қажеті жоқ

< q u e s  t  i  o n 2  >  Психологияның дербес ғылым болып қалыптасқанына
<variant> екі жүз жылға жуық

<variant> жетпіс жыл

<variant> төрт жүз жыл

<variant> мың жыл

<variant> әлі қалыптасқан жоқ

< q u e s  t  i  o n  2 >  Эмпирикалық  мәліметтерді  жинаудағы  психологиядағы  негізгі  әдіс

<variant> Бақылау

<variant> Анкета  алу

<variant> Интервью

<variant> Эксперимент

<variant> Әңгімелесу

< q u e s  t  i  o n  2 >   Психология  жан  туралы  ғылым  ретінде

<variant> 2000 жылдан  астам  бұрын

<variant> XVIIIғ

<variant> XVIIғ

<variant> 3000 жылдам  астам  бұрын

<variant> XVIғ

 < q u e s  t  i  o n  2 >  Психикалық  үрдістер

<variant> Қиял,  елес,  ойлау

<variant> Апатия,  агнозия

<variant> Қабілет, мінез

<variant> Іс-әрекет

<variant> Темперамент

< q u e s  t  i  o n  2 >   Эксперименттік  әдіске  жатпайтын  әдіс

<variant> Биографиямен  танысу

<variant> Өзіндік  бақылау

<variant> Бақылау

<variant> Іс-әрекет  нәтижесін  түсіну

<variant> Тест

 < q u e s  t  i  o n 2  >   Психология  жеке  ғылым  ретінде  танылады

<variant> 19ғ.60 жылдары

<variant> 19 ғ.40жылдары

<variant> 19ғ.90 жылдары

<variant> 20 ғ. басында

<variant> 20 ғ.50 жылдары

< q u e s  t  i  o n 2 >  Жанның  табиғаты  туралы  пікірлер  айтқан

<variant> Аристотель

<variant> К.Юнг

<variant> Ж..Пиаже

<variant> З.Фрейд

<variant> В.Вундт

< q u e s  t  i  o n  2 >   Қай  ғалымның  айтуынша  адам  өзінің  жаны  білетін  нәрсені  есіне  түсіреді

<variant> Аристотель

<variant> Шарден

<variant> Демокрит

<variant> Сократ

<variant> Платон

< q u e s  t  i  o n  2 >   Олигофренопсихология  нені  зерттейді

<variant> Ақыл-есі  кем   балаларды

<variant> Соқыр  және  нашар  көретін  адамдарды

<variant> Паталогиялық  өзгеріске  ұшыраған  адамдарды

<variant> Сөйлеу  қабілеті  бұзылған  адамдарды

<variant> Адам  және  жануарлар  психикасын  салыстыра  зерттейді

< q u e s  t  i  o n  2 >  Тұлға  аралық  қатынасты  зерттеуде  қандай  әдіс  неғұрлым тиімді

<variant> Социомертия

<variant> Тест

<variant> Ойын

<variant> Байқау

<variant> Әңгіме

< q u e s  t  i  o n 2 >  Оқушылардың  қабілеттерін  сырттай  зерттеу  әдісі  сұрақтарға  жауап  беруді  өтінеді

<variant> Бақылау

<variant> Анкета

<variant> әңгімелесу

<variant> Эксперимент

<variant> Тест     

< q u e s  t  i  o n 2  >  Объективті дүниенің субъективті бейнесі бұл
<variant> Психика

<variant> Қиял

<variant> Әдіс

<variant> Ғылым

<variant> Қабілет

< q u e s  t  i  o n  2 >  Тірі жәндіктер психикасының алғашқы даму сатысы

<variant> Сенсорлық

<variant> Интеллектуалдық

<variant> Коммуникативтілік

<variant> Перцептивтілік

<variant> Аддитивтілік

 < q u e s  t  i  o n  2 >  Әрекет-қылық психологиясын ғылымға енгізген бағыт
<variant> Бихевиоризм

<variant> Гуманизм

<variant> Когнитивизм

<variant> Фрейдизм

<variant> Дуализм

< q u e s  t  i  o n  2 >  Саналық психологияның әдіснамалық негізі
<variant> Идеализм

<variant> Сенсуализм

<variant> Материализм

<variant> Метафизика

<variant> Дуализм

< q u e s  t  i  o n  2 >    Ғылыми психологияның объектив мәнін анықтауға негіз болған философиялық категория

<variant> Бейнелеу теориясы

<variant> Интроспектілік бақылау

<variant> Сана біріншілігі

<variant> Гештальтизм

<variant> Психоанализ

< q u e s  t  i  o n  2 >  Психиканың пайда болуын адамның келіп шығуымен байланыстырған бағыт

<variant> Антропопсихизм

<variant> Панпсихизм

<variant> Биопсихизм

<variant> Нейропсихизм

<variant> Фрейдизм

< q u e s  t  i  o n  2 >  Сезімдік психика кезеңіне тән процесс
<variant> Түйсіну

<variant> Қабылдау

<variant> Саналы ойлау

<variant> Сөзді өрнектеу

<variant> Әрекетпен бейнелеу

< q u e s  t  i  o n  2 >  Жеке адам санасының дамуы тәуелді
<variant> Қоғамдық-тарихи шарттарға

<variant> Биологиялық заңдылықтарға

<variant> Табиғаттан тыс күштерге

<variant> Биологиялық заңдар мен қоғамдық шарттарға

<variant> Қоғамдық шарттар мен табиғаттан тыс күштерге

< q u e s  t  i  o n 2  >  Саналы іс-әрекеттің бірінші формасы
<variant> Болжастыру

<variant> Тану

<variant> Қабылдау

<variant> Сезу

<variant> Көру

< q u e s  t  i  o n  2 >  Шартты рефлекстердің жасалу жолдарын ашқан
<variant> Павлов

<variant> Сеченов

<variant> Рубинштейн

<variant> Выготский

<variant> Декарт

< q u e s  t  i  o n  2 >  Саналы іс-әрекеттің автоматты түрде орындалуы
<variant> Дағды

<variant> Интеллект

<variant> Инстинкт

<variant> Апперцепция

<variant> Аккодомация

< q u e s  t  i  o n  2 >  Материя эволюциясының шындыққа сай схемасы

<variant> өсімдік – жануар – адам

<variant> жануар – өсімдік – адам

<variant> адам – жануар – өсімдік

<variant> жануар – адам – өсімдік

<variant> өсімдік – адам – жануар

< q u e s  t  i  o n  2 >  Психикалық бейне негізі

<variant> материя қасиеті, ми қызметі

<variant> табиғаттан тыс күштер туындысы

<variant> тумадан берілген қабілет

<variant> адамға өздігінен қосылатын қасиет

<variant> адам миының өзіндік қасиеті

< q u e s  t  i  o n  2  >  Психикалық процестердің бастапқы атқаратын міндеті

<variant> ойлау және қорытындылау

<variant> анализдеу

<variant> синтездеу

<variant> жалпылау және негіздеу

<variant> сигнал жеткізу және реттеу

< q u e s  t  i  o n  2 >  Жәндік-жануарлар дүниесі кезеңіне сай психикалық құбылыс

<variant> сезім

<variant> тітіркену

<variant> қабылдау

<variant> ойлау

<variant> сөйлеу

< q u e s  t  i  o n  2 >  Психика дамуының ең жоғары шегі – интеллектуалды тірішілік түрі

<variant> сүтқоректілер

<variant> су жануарлары

<variant> өсімдіктер

<variant> қанатты жануарлар

<variant> кооцерваттар

     < q u e s  t  i  o n  2 >  Сананың пайда болу негізі

<variant> еңбек пен қоғамдық қатынастардан

<variant> табиғаттан тыс күштен

<variant> табиғаттан

<variant> тума беріледі

<variant> адамның өзіндік әрекетінен

< q u e s  t  i  o n  2 >  Сана қалыптасуының негізгі себебі
<variant> тіл мен еңбек

<variant> қоршаған орта

<variant> тума қасиеттер

<variant> үлгі мен өрнек

<variant> инстинкт

< q u e s  t  i  o n 2 >   Сана бұл

<variant> қоғамдық болмыс

<variant> табиғат өнімі

<variant> инстинкттік өнім

<variant> дағдыланудан

<variant> табиғаттан тыс берілетін қасиет

< q u e s  t  i  o n 2 >  Гештальт деген

<variant> Құрылым, тұтастық, жүйе

<variant> Әдет-ғүрып, салт-дәстүр

<variant> Қиял, арман, елес (сағым)

<variant> Әдіс, тәсіл, мақсат

<variant> Ойлау, білім, оқу

< q u e s  t  i  o n 2 >  Жануарлар психикасының дамуы тәуелді
<variant> қоғамдық-тарихи шарттарға

<variant> биологиялық заңдылықтарға

<variant> табиғаттан тыс күштерге

<variant> биологиялық заңдар мен қоғамдық шарттарға

<variant> қоғамдық шарттар мен табиғаттан тыс күштерге

< q u e s  t  i  o n  2 >  Психиканың рефлекторлық принципін алғашқы айқындаған ғалым, психолог

<variant> Павлов И. П

<variant> М. И. Сеченов

<variant> Л. С. Рубинштейн

<variant> Б. Ф. Ломов

<variant> А. Н. Леонтьев. < q u e s  t  i  o n  2 >  Екі сигналдық жүйе теориясының авторы

<variant> И. П. Павлов

<variant> Декарт

<variant> Маслоу

<variant> И. М. Сеченов

<variant> А. Н. Леонтьев

 

                        Күрделі сұрақтар

 

< q u e s  t  i  o n  3  >  Жәндіктер қылығының тумадан беріліп, ұрпақтан ұрпаққа берілу қасиеті

<variant> инстинкт

<variant> сезімдік

<variant> дағды

<variant> интеллект

<variant> саналық

< q u e s  t  i  o n  3 >   Адамда ғана жақсы дамыған ми аймағы
<variant> маңдай

<variant> төбе

<variant> көру зонасы

<variant> шеке / есту зонасы

<variant> желке (қарақүс)

< q u e s  t  i  o n  3 >  Қоғамдық даму заңдарымен өзгеріске келетін психикалық құбылыс
<variant> сана

<variant> инстинкт

<variant> дағды

<variant> интеллект

<variant> адам сезімдері

< q u e s  t  i  o n 3  >   Психика  қандай  негізгі  қызмет  атқарады

<variant> Бір  күйден  екінші  күйге  өту

<variant> Ағза  реакцияларын

<variant> Өмірлік  маңызды  мәселерді  ағзаға  хабарлау

<variant> Ішкі мүшелер  іс-әрекетін реттеу

<variant> Бейнелеу  және іс-әрекет  пен  мінез –құлықты реттеу

< q u e s  t  i  o n  3  >  Психологияның  қандай  бағыты  адам  мінез-құлық  реакциялар   тізбегі  ретінде  қарастырады

<variant> Бихевиоризм

<variant> Гештальт-психология

<variant> Гуманистік  психология

<variant> Психоанализ

<variant> Интроспективті психология

< q u e s  t  i  o n  3 >   Шартсыз  рефлекс

<variant> Туа  бітті  пайда  болған  рефлекс

<variant> Белсенді  іс-әрекет  процесінде  пайда  болатын  рефлекс

<variant> Жүйе  пайда  болған  рефлекс

<variant> Сырттан  берілетін  рефлекс

<variant> Стресс  кезінде  пайда  болатын  рефлекс

. < q u e s  t  i  o n  3 >   Психоналитикалық теориясының  негізін  қалаушы

<variant> З.Фрейд

<variant> К.Хорни

<variant> К.Юнг

<variant> А.Адлер

<variant> Э. Фромм

< q u e s  t  i  o n  3  >   Эксперименттік психология  білімінің  негізін  салушы

<variant> В. Вундт

<variant> Декарт

<variant> Аристотель

<variant> Платон

<variant> Спиноза

< q u e s  t  i  o n  3 >  Психиканың пайда болуының физиологиялық негізі

<variant> Жүйке

<variant> Сана

<variant> Ой

<variant> Ми

<variant> Қиял

< q u e s  t  i  o n  3 >  Психикалық  бейне

<variant> Айнала  қоршаған  шындықтың  нақты  көшірмесі  болып  табылады

<variant> Бейне  шартына  тәуелсіз

<variant> Айнала  қоршаған  ортаға  әсер  ететін  фото  бейнені  көрсетеді

<variant> Таңдаулы  мінездемені  арқалайды

<variant> маңыздылықтың  тегін  көрінісі

< q u e s  t  i  o n   3 >   Жоғарғы  жүйке  әрекетінің  типтері  туралы  ілімді өңдеген

<variant> И.П.Павлов

<variant> С.Л. Рубинштейн

<variant> В.С. Мерлин

<variant> А.Н.Леонтьев

<variant> В.М. Бехтеров

< q u e s  t  i  o n  3  >   “Зейін” сөзінің мағынасы

<variant>  шоғырлану, тану

<variant> тітіркену

<variant> қабылдау

<variant> тыңдау

<variant> қозу

< q u e s  t  i  o n   3 >  Жеке тұлғаның өзіндік белсенділігі

<variant> өз мүмкіндіктерінің практикалық жұмсалуы және үнемі дамуының процесі

<variant> қайсы бір материалды еске түсіру

<variant>  қоғамдағы өмірдің әсерінен өзгеруі

<variant>  психологиялық зерттеу әдісінің сапасы

<variant>  адамның өмірлік тәжірибелерді, білімді, білікті сөздермен түсіндіру арқылы пайда болуы

< q u e s  t  i  o n  3  > Тірі ағзалардың ортаның биологиялық бейтарап қасиеттеріне реакция беру қабілетін анықтаңыз

<variant>  Сезімталдық

<variant> Іскерлік

<variant> Бейімділік

<variant> Дағды

<variant> Икемділік

< q u e s  t  i  o n  3  >   Өтуден шапшаңдылығынан көрінетін нақты айқын кезеңдері жоқ минималды ұғынылатын ойлау-бұл

<variant>  аналитикалық

<variant> аутистикалық

<variant> ерікті

<variant> еріксіз

<variant> интуитивті

< q u e s  t  i  o n  3  > Г.Айзенк  бойынша жеке тұлғаның үш негізгі өлшемі

<variant> интроверсия, экстроверсия, нейротизм

<variant>  белсенді, сензитивті

<variant>  күшті-әлсіз, жылдам-баяу, ұстамды-ұстамсыз

<variant> висцератония, соматотония, шизотимия

<variant> гипертимді, циклоидты, невротивті

< q u e s  t  i  o n  3  >   Іс-әрекеттің дәл анықтамасын беріңіз

<variant> Түрлі қажеттіліктерді өтеуге, мақсатқа жетуге бағытталған адамның        психикалық белсенділігі

<variant> Түрлі қажеттіліктерден туындаған, мақсатқа жетуге бағытталған қозғалыс         белсенділігінің формасы

<variant> Эмоция басқарған қажеттілікті өтеуге бағытталған адам белсенділігі

<variant> Мақсат билеген адамның ішкі және сыртқы белсенділігі

<variant> Адамның белсенділігіне негізделген адамның мінез-құлқы

  < q u e s  t  i  o n  3  > Жеке адамның табиғи психологиялық қасиеті

<variant> Темперамент

<variant> Қиял

<variant> Зейін

<variant> Сезім

<variant> Ойлау

< q u e s  t  i  o n 3  > Іс-әрекет мақсатына жатпайды

<variant> импульсивтік мінез-құлық

<variant> оның жемісі

<variant> физикалық зат

<variant> білімі

<variant> нәтижесі

< q u e s  t  i  o n  3 >  Ойлауды қабылдаудан ажырататын ерекшеліктер

<variant>   жалпыламалығы мен белгілер арқылы келетіндігі

<variant> таңдамалығы

<variant> саналылығы

<variant> бағыт-бағдары

<variant> тұрақтылығы

< q u e s  t  i  o n  3  >   Эмоция функциясы

<variant>  Сигналды

<variant>  Регулятивті

<variant>  Жалпылау

<variant>  Адаптивті

<variant>  Бағалау

< q u e s  t  i  o n   3  >  Тапсырма құрылымы белгілі психологиялық деңгейді өзгертуге бағытталған

<variant> тест

<variant> интервью

<variant> сұхбаттасу

<variant> суреттер анализі

<variant> бақылау

< q u e s  t  i  o n  3  >  Психологиялық фактілердің тағайындау шарттарының құрылуына мақсатталған қызмет сынағына зерттеушінің белсенді араласуы

<variant> Әрекет анализімен

<variant> Контент – анализ

<variant> Әңгіме

<variant> Тестілеу

<variant> Эксперимент

< q u e s  t  i  o n  3  > Дайын қорытынды түрдегі мақсатты дәлелденбеген вербальды әрекет қандай әрекет тәсілі болады

<variant> Көндіру

<variant> Сендіруді

<variant> Мода

<variant> Жұғу

<variant> Манипуляция жасау

  < q u e s  t  i  o n  3 > Жеке өзіне тән, табиғи ескерілген психиканың динамикалық қасиеті мынада көрінеді

<variant> Темперамент

<variant> Талант

<variant> Сезім

<variant> Қабілет

<variant> Мінез

< q u e s  t  i  o n  3 > Сезім органдары қабылдаған дүние көріністерін, толық әрі сақтауға жәрдем беретін ес жүйесі

<variant>  Әсердің тікелей, нақты ізі

<variant> Ұзақ мерзімді ес

<variant> Бейнелі ес

<variant> Қозғалысты ес

<variant> Қысқа мерзімді ес

< q u e s  t  i  o n  3 > Қандай есте анализатор рецепторлары болады

<variant> Сенсорлы

<variant> Импритинг

<variant>  Эмоциональды

<variant> Қысқа мерзімді ес

<variant> Бейнелі ес

q u e s  t  i  o n  3 > Коммуникациялық вербальды қатынас-бұл

<variant> Мимика

<variant> Тіл

<variant> Ара қашықтық

<variant> Пантомимика

<variant> Уақыт

< q u e s  t  i  o n  3 > Сенсорлық  депривация неге әкеледі

<variant> қылмыскерлік әрекеттердің пайда болуына

<variant> көңіл күйдің нашарлануына

<variant> сенсорлық аштыққа

<variant> ұйқының бұзылуына

<variant> елестетудің құбылыстарының жылдамдылығына

< q u e s  t  i  o n  3 > Сана фокусының ерекшеліктері

<variant> анықтық және айқындық

<variant> пайдалылық және регидтілік

<variant>  пайдалылық және концирогендік

<variant>  динамикалық және регидтілік

<variant>  тығыздылық және концентрациялық

< q u e s  t  i  o n  3  > Функциялардың қайсысы эмоциялардың мәнін көрсетеді

<variant>  Эксперссивті

<variant>  Көмектеуші

<variant>  Мобильдеуші

<variant>  Ақпараттық

<variant>  Интегративтік

 < q u e s  t  i  o n  3  > Әрбір іс-әрекет түріне қандайда бір қабілеттің бар болуы дәлел болды

<variant>  іс- әрекеттің өзіндік ерекшеліктерінің жеке дара орындалуы

<variant>  байланыстың бағыттылықпен үйлеспеуі

<variant>  оқытудың төменгі типінің іс-әрекетпен сәйкестігі

<variant>  іс- әрекетте берік қызығушылықтың жоқ болуы

<variant>  бұл іс- әрекеттің орындалуы үлкен энергетикалық шығын

< q u e s  t  i  o n  3  > Жетекшілік қызметі дегеніміз бұл

<variant>  қандайда бір деңгейде өзгелерді шарттандырады

<variant>  аз ғана созылады

<variant>  айқын сандық өзгешеліктерді қамтамасыз етеді

<variant>  басқаларымен шарттандырылады

<variant>  көпке созылатыны

< q u e s  t  i  o n  3  > Егер ара қатынастар әрбір адамның меншікті қажеттіліктері сипатында қаралса ол

<variant>  Тең құқықты қатынастар

<variant>  Әлеуметтік қатынастар

<variant>  Топтық қатынастар

<variant>  Жеке қатынастар

<variant>  Үйлесімді қатынастар

< q u e s  t  i  o n  3  >  Естің жоғарғы формаларының әлеуметтік негізге ие психикалық іс-әрекеттің күрделі түрі екендігін дәлелдеген ғалым

<variant>  Выготский

<variant>  Зинченко

<variant>  Сеченов

<variant>  Бергсон

<variant>  Смирнов

< q u e s  t  i  o n  3  > Адамға тән бейнелеудің жоғарғы формасы

<variant>  рефлекс

<variant>  сана

<variant>  мінез-құлық

<variant>  жан

<variant>  реакция

< q u e s  t  i  o n  3 > Әлеуметтік норма

<variant>  Конвенциалды мінез

<variant>  Мемлекетпен басқарылады

<variant>  Туған мінезді алатын

<variant>  Өлеңмен пайда болады

<variant>  Тұқым қуалаумен берілетін

< q u e s  t  i  o n   3 > Мінездің дамуына өзіне тән емес мынадай варианттары акцентуация болады

<variant> қабілеттің әлеуметтік адаптацияда артылуы

<variant>  психопатиялық қауіп-қатер

<variant>  қабілеттің әлеуметтік адаптацияға төмендеуі

<variant>  амбиваленттік жағдайдың доминанттық формадағы қажеттілік мотивация сферасының бұзылуы

<variant>  көңіліне алу

< q u e s  t  i  o n  3 > Қоршаған ортадағы адамдардың пікіріне сәйкес келу үшін адамның тенденциясы басқа адамдардың әсерінен өзін-өзі алып жүруін өзгертеді

<variant>  Конформизм

<variant>  Инфантильдік

<variant>  Нон конформизм

<variant>  Лидерлік

<variant>  Феминизм

< q u e s  t  i  o n  3 > Есте сақтаудың негізгі процестері

<variant>  Орнықты, концентрация, бөліну, аудару және көлем

<variant>  Еріксіз және зейіннің ауытқуы

<variant>  Ерікті және жинақты

<variant>  Зейін ауытқуы және зейіннің аударылуы

<variant>  Көлем және ойдың шашыраңқылығы

 < q u e s  t  i  o n  3 > Елестету феноменімен байланыс процесі

<variant>  көркемдік шығармашылық

<variant>  ұзақ мерзімді ес

<variant>  эмоциалды ес

<variant>  естер

<variant>  еріксіз естер

< q u e s  t  i  o n  3  > Стереотипизация – бұл

<variant>  Тәжірибеде немесе басқалармен бірлесу арқылы белгіліні жалпылау жатады

<variant>  Басқалардың көзімен өзін көру

<variant>  Өзін-басқалардай көру

<variant>  Қажетті еместі санадан шығару

<variant>  Аттракцияны құру

< q u e s  t  i  o n  3  >  Балалық шаққа оралу, балалық мінез-құлық моделіне оралу қандай қорғаныс механизмі

<variant>  Регрессия

<variant>  Проекция

<variant>  Орын ауыстыру

<variant>  Сублимация

<variant>  Рационализация

< q u e s  t  i  o n  3 > Еріктік, ырықты әрекет түрі

<variant>  Жаттау

<variant>  Жөтелу

<variant>  Ашуға берілу

<variant>  Түшкіру

<variant>  Таңдану

< q u e s  t  i  o n  3 >  Көрнекібейнелік ойлау айқын байқалады

<variant>  кіші бастауыш кезеңде

<variant>  жеткіншек шақта

<variant>  ерте бозбалалық кезеңде

<variant>  мектепке дейінгі жаста

<variant>  ерте балалық шақта

< q u e s  t  i  o n  3  > Интуитивті ойлау

<variant>  Жылдамдық бағыт беру, эвристикалық кезең

<variant>  Эгоцентрлік

<variant>  Шешудегі барлық  логикалық кезеңдерден өтеді

<variant>  Жоғарғы бағыт беруде қолданылатын кезең

<variant>  Эвристикалық кезең

< q u e s  t  i  o n  3  > Қиял-бұл

<variant>  Болар нәтижені бейнелеу

<variant>  Өткен тәжірибені тану

<variant>  Қайта жаңғырту

<variant>  Жанама тану

<variant>  Жалпылай тану

< q u e s  t  i  o n  3  > Егер тапсырманы орындағаны үшін ешқандай марапаттау алмайтынын білетін адам үшін берілген тапсырма қызығырақ болып көрінеді. Бұл факт қалай аталынады

<variant>  когнитивті диссонанс

<variant>  қызығушылық

<variant>  фрустрация

<variant>  мотив

<variant>  стресс

< q u e s  t  i  o n   3 > Эмоцияның енжарлығын, сезімнің қарапайымдылығын, қызығушылықтың әлсіздігін білдіретін күй

<variant>  Апатия

<variant>  Анорексия

<variant>  Астения

<variant>  Булемия

<variant>  Синестезия

< q u e s  t  i  o n  3  > Сезім бағытына жатпайды

<variant>  эгофилді

<variant>  практикалық

<variant>  эстетикалық

<variant>  моральді

<variant>  интеллектуалды

< q u e s  t  i  o n  3  > Зейінді болудың шарты

<variant>  Таңдауды сақтап қалу

<variant>  Таңдау

<variant>  Қорытындылау

<variant>  Жоспарлау

<variant>  Бақылау

< q u e s  t  i  o n  3  > Сөйлеудің алғашқы генетикалық қызметі

<variant>  экспрессиялық

<variant>  коммуникативті

<variant>  белгілеу

<variant>  жалпылама

<variant>  қоздырғыш

 < q u e s  t  i  o n  3  > Елестету образынан тудыруға жатпайтын

<variant>  конформды

<variant>  схематизация

<variant>  гиперболизация

<variant>  агглютинация

<variant>  типті

< q u e s  t  i  o n  3  > Жеке тұлғаның жоғарғы баспалдақтағы шығармашылық қабілеттерінің белгілі бір сферада өмір іс-әрекетінде көрініс беруі

<variant>  жетістік

<variant>  бірегей

<variant>  кемеңгер

<variant>  интуиция

<variant>  нышан

 < q u e s  t  i  o n  3  > Ұмыту

<variant>  жеке тұлғаның интеллектуалдық деңгейінің төмендеуі

<variant>  бұрынғы жаңалық бекітілуінің жақындығы

<variant>  есте бұрыннан қалыптасқан қайта жаңғыртулардың мүмкін еместігі

<variant>  тұрақты елестердің қалыптасуы

<variant>  материалды өңдеу кезіндегі таңдау

< q u e s  t  i  o n  3  > Бағдар

<variant>  Олардың мінезінде қамтамасыз етілген және уайымында пікірлерінде көрсететін бағалау реакциясы

<variant>  Топ пікіріне қатынас тұрғысынан тығыздығы

<variant>  Тәртіптің эстетикалық принципі

<variant>  Аттракцияны құру

<variant>  Жалпылау пікір

< q u e s  t  i  o n  3  >  Персонализация дегеніміз

<variant>  Өз ерекшелігін тану

<variant>  Жауап әрекетке келе білу

<variant>  Басқаларға икемдесу

<variant>  Өзін басқа адамдармен теңестіру

<variant>  Жалпы адамшылықты тану

< q u e s  t  i  o n  3  > Көрнекі – әрекет ойы неге сүйенеді

<variant>  Бұрынғы өңделген ақпаратты қолдануға

<variant>  Іс-әрекет процесі кезіндегі затты қабылдау

<variant>  Процестің оймен байланысы

<variant>  Образдарға және ұсыныстарға

<variant>  Ақылға

< q u e s  t  i  o n   3 >  Зерттелуші үшін қалыпты жағдайда, белгілі бір өзгерістер енгізу арқылы жүргізілетін психикалық әдіс

<variant>  Табиғи эксперимент

<variant>  Іс-әрекет нәтижесін зерттеу

<variant>  Бақылау

<variant>  Лабораториялық эксперимент

<variant>  Анкеталау

< q u e s  t  i  o n  3 > Ұжымның топ ретіндегі маңызды белгісі

<variant> Топ мүшелерінің эмоционалды тартылысы

<variant>  Эмпатия

<variant>  Альтруизм

<variant>  Топтың қоғамдық маңызды әрекеттердің мақсаты

<variant>  Контактінің бірізділігі

< q u e s  t  i  o n  3  > Социогенетикалық тұрғыдан даму факторы

<variant>  Орта

<variant>  Тәжірибе

<variant>  Филогенез

<variant>  Тұқымқуалаушылық

<variant>  Бойы

< q u e s  t  i  o n  3  > Қажетті ақпаратты іріктеп алуды жүзеге асыру, әрекет бағдарламаларын таңдауды қамтамасыз етужәне олардың өтуін үнемі қадағалау

<variant>  Зейін

<variant>  Ес

<variant>  Түйсік

<variant>  Қиял

<variant>  Қабылдау

< q u e s  t  i  o n  3  > Д.Б.Эльконин баланың затпен әрекет етуін қандай түрге бөледі

<variant>  Құралдық, заттық

<variant>  Меңгеру

<variant>  Күрделі

<variant>  Механикалық, техникалық

<variant>  Жай

< q u e s  t  i  o n  3  > Ерік құбылыстарының ең дәл сипаты

<variant>  жүріс- тұрысты саналы түрде реттеу

<variant>  жағдайларға бейімделу

<variant>  жүріс- тұрыс пен сананың дезорганизациясы

<variant>  көңіл-күйін қалпына келтіру

<variant>  мазасыздану сезімінің болмауы

< q u e s  t  i  o n  3  > Есте қалдыруға ықпал жасаушы Павлов ашқан физиологиялық құбылыс

<variant>  Шартты рефлекс

<variant>  Ырықты рефлекс

<variant>  Сезу

<variant>  Ырықсыз рефлекс

<variant>  Тітіркену

< q u e s  t  i  o n  3 > Адам мінезі мен дене құрылысының өзара байланысты екенін дәлелдеген ғалымдар

<variant> Торндайк, Уотсон

<variant> Кречмер, Шелдон

<variant> Павлов, Сеченов

<variant> Галь, Фуранс

<variant> Узнадзе, Лурия

< q u e s  t  i  o n  3 > Эмоцияның дифференциалды теориясының авторы

<variant>  К.Изард

<variant>  Г.Анохин

<variant>  И.П.Павлов

<variant>  У.Кеннон

<variant>  Сеченов

< q u e s  t  i  o n   3  > Адамдар   арасындағы   сыйластық   пен   араздықтан,   сенім   мен
күдіктенуден тұратын қатынас атамасы

<variant> жеке қатынас

<variant> қоғамдық қатынас

<variant> топтық қатынас

<variant> қызметтік қатынас

<variant> әлеуметтік қатынас

. < q u e s  t  i  o n   3 > Психология әрекет ғылым ретінде қашан туындады

<variant>  20 ғ.

<variant>  16 ғ.

<variant>  15 ғ.

<variant>  19 ғ.

<variant>  18 ғ.

 < q u e s  t  i  o n  3  > Шағын топқа жатпайтын түр

<variant>  Әлеуметтік қабат

<variant>  Ассоциация

<variant>  Корпорация

<variant>  Ұжым

<variant>  Кооперация

< q u e s  t  i  o n  3  > Талаптану деңгейі деген не

<variant>  Адамның өзін қабілетті деп есептейтін мақсаттарға қол жеткізуге ұмтылуы

<variant>  Адамның қажеттілігі

<variant>  Іс-әрекет бағасы

<variant>  Мінез-құлық мотиві

<variant>  Мақсатқа қол жеткізу жолдары

 < q u e s  t  i  o n  3  >  Адамдардың нақты өмірлерінің оқиғаларынан сюжетті қайта жаңғыртатын әңгімелермен, ертегілердегі ойын мынадай

<variant>  сюжетті ойын

<variant>  белгі ойын

<variant>  зттық ойын

<variant>  интериоризация

<variant>  ролдік ойын

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here