1. Негінзгі физикалгық шамаларды көрсет.
 2. A) U, S, t, F, E.
 3. B) J, C, m, a, φ.
 4. C) F, R, P, A.
 5. D) I, m, t, T, J, Ư, J.
 6. E) I, m, t, T, J, U, E.

2.Қосымша физикалық шамаларды көрсет.

А)  φ,  W.

В)  φ,   U, t.

 1. C) W,
 2. D) M, t, C, S.
 3. E) T, J.

3.Зерттеу кезінде дененің өлшемін оның басып өткен жолдарымен салыстырғанда ескерілмейтіндей болған денені не деп атайды?

А) Орын ауыстыру.

В) Материалдық нүкте.

С) Санақ денесі .

Д) Санақ жүйесі.

Е) Уақыт.

 1. Өзара әсерлесетін дененің немесе бір дене бөлшектерінің өзара орналасу жағдайымен байланысты энергияны не деп атайды.

А) Ішкі энегия.

В) Кинетикалық энергия.

С) потенциалдық энергия.

Д) атом энергиясы.

Е) Толық энергия.

 1. Қозғалыстағы денелердің энергиясы не деп атайды.

А) Потенциалдық энергия.

В) Кинетикалық энергия.

С) Ішкіэнергия.

Д) Атом энергиясы.

Е) Дұрыс жауабы жоқ.

 1. Дененің жоғарылағанда ішкі энергиясы артады.

А) Қысымы.

В) Температурасы.

С) Көлемі.

Д) Жылдамдығы.

Е) Тығыздығы.

 1. Жай механизмдерге жатпайтыны.

А) Көлбеу жазықтық .

В) Рычаг.

С) Блок

Д) Іштен жану двигателі.

Е) В)Шығыр.

 1. Суда жүзіп жүрген адам дем алған кезде, оған әсер ететін Архимед күші.

А) Кемиді

В)  Тұщы суда кемиді, тұзды суда артады.

С) Өзгермейді

Д) Түщы суда артады, тұзды суда кемиді.

Е) Артады .

 1. Өзінің магнит өрісі арқылы индукциялық ток .

А) Өзін тудыратын магнит ағынының өзгерісіне қарсы әсер етеді.

В) Электр өрісін туғызады

С) Магнит ағынын арттырады

Д) Элементар бөлшектерді үдетеді

Е) Электр зарядына әсер етеді.

 1. Бірқалыпты үдемелі қозғалыс кезіндегі жылдамдықтың проекциясы

2ПR

А) Uх=

T

Х-Хо

В) Uх=        T

 

 1. C) Uх= aхt

Sx

Д) Uх=

T

 

E)Ux=Uoxaxt

 1. Халықаралық бірліктер жүйесінде 1 ДЖ .

А) 1 Вт*с

В) 1 Н*М2

С) 1 кг/м/с1

Д) 1 кг*м22   

Е) 1 В*А*С

 1. Көлденең қимасының ауданы 20*10-2м2 өткізгіштен 10с ішінде 20кл заряд өтсе, онда тоекүші;

А) 100А

В) 10А

С) 20А

Д) 200А

Е) 2А

 1. Рычагтың тепе-теңдік шарты.

А) М2=I2I1

             F1              I1

 1. B)       =

F2               I2

 

 1. C) М1= F1*I1

М1           М2

Д)                 =

I                  I2

 

F1               I2

Е)             =

F2                I1

 

 1. Тербелмелі контурдың меншікті жиелігі.

V

А) Wo=

R

 

В Wo =

С) Wo= 2πυ

Д) Wo=

Е) Wo=

 1. Периоды 2с,жылдамдығы 10м/с,толқын ұзындығын анықтаңыз.

А) 5 м

В) 12 м

С) 20 м

Д) 23 м

Е) 7 м

 1. Жол дегеніміз:

А) Қозғалыстағы дененің таңдап алған санақ жүйесіне қатысты жасаған траекториясы.

В) Жауаптар арасында дұрысы жоқ .

С) Өлшемі мен пішінін ескеруге болатын дененің қозғалыс траекториясы

Д) Қозғалыс траекториясы бойымен дененің жүріп өткен арқашықтығы.

Е) Дененің бастапқы және соңғы орнын қосатын бағынталған кесінді.

 1. Период пен жиіліктің байланыс формуласы.

А) Т=

В) Wo=2πυ

С) W=

Д) Т=2π

Е) Т=2π

18.Электромагниттік толқынның пайда болуының басты шарты.

А) Электромагниттік өріс көзінің болуы.

В) Зарядталған бөлшектің үдей қозғалуы

С) Ортаның болуы

Д)  векторының тербелісі

Е)  векторының тербелісі

 1. “кг*м/с” өлшем бірлігімен өлшенетін физикалық шама

А) Қуат

В) Күш моменті

С) Импульс

Д) Энергия

Е) Күш

 1. Төменде келтірілген жағдайлардың ішінде жүйенің ішкі энергиясы механикалық жұмыс есебінен өзгере алады. Дұрыс емес жауапты тап.

А) Теңіз суының дауылдан кейін қызуы

В) Металл шарик еденге соғылғанда қызуы

С) Ыдыстағы ыстық шайға салынған қасықтың қызуы

Д) Станокта өңделу кезіндегі бөлшектің қызуы

Е) Соғу кезіндегі қорңасын кесектің қызуы

 1. Массасы m дене жылдамдықпен қозғалуда. Дененің импульсі :

А)

В)  mv2

 1. C)

Д)  m

Е)

 1. Қозғалыстағы автомобиль үшін оң жұмыс атқаратын .

А) мотордың тарту күші

В) Серпінділік күші

С) Үйкеліс күші

Д) Ауырлық күші

Е)  Ешқандай күш.

 1. Кюри температурасы дегеніміз:

А) Заттың асқын өткізгіштік  күйге өту температурасы.

В)  Заттың балқыу температурасы

С)  Заттың ферромагниттік қасиеті жойылатын температура

Д) Сұйық пен оның қаныққан буының физикалық  қасиеті жойылатын температура

Е)  Сұйықтың қайнайтын температурасы.

 1. Ядрода протоннан басқа болатын бөлшектер.

А) Мезондар

В) Нейтрондар

С) Электрондар

Д) Протондар

Е) Фотондар.

 1. Жиілігі 4ГЦ жүктің тербеліс периоды.

А) 4 с

В) 0,75

С)2 с
Д) 0,5с Е) 0,25

 1. Реттік нөмірі Ζ элемент ядросының α ыдырауы үшін Содди ережесі:

А) Z-1

В) Z

 1. C) Z-2

Д) Z-4

Е) Z2

 1. Толқын ұзындығы 1,6*10-34 м сәуле фотонның импульсі (h=6,63*10-34 дж*с )

А) 0,414*10-26 кг*м/с

В)  41,4*10-26кг*м/с

С)  4,14*1026кг*м/с

Д)  414*10-26кг*м/с

Е)  4,14*10-26кг*м/с

 1. 20 МГЦ жиілікте жұмыс істейтін радио хабарлағыш толқынының периоды:

А) 2*10-8с

В) 5*10-8с

С) 0,2с

Д) 5*102с

Е) 0,05с

 1. Тыныштықтан еркін түскен дененің 1с және 2с уақыттан кейінгі жолдарының қатынасы.

А) 1 / 2

В) 1 /

С) 1 /

Д) 1 / 3

Е) 1 / 4

 1. Дененің белгілі бір биіктіктегі потенциалдық энергиясы 100 дж болса ,ал кинетикалық энергиясы 200дж болса оның толық механикалық энергиясы

А) 200дж

В) 500дж

С) 300дж

Д) 400дж

Е) 100дж

 1. Жүйедегі процесс адиабаталық деп аталады, егер жүйе

А) Қоршаған ортамен жылулық  тепе-теңдік  күйге келсе

В) Жылудан оқшауланған болса

С) Жылу алатын болса

Д) Жылуын алмастыратын болса

Е) Температурасы өзгеріссіз қалса

 1. Суы бар ыдысты терең шахтаға түсіргенде, судың қайнау температурасы

А) Өзгермейді

В) Төмендейді

С) Анықталмайды

Д) жоғарылайды

Е) Әуелі төмендейді  кейін жоғарылайды

 1. Радио қабылдағыштың тербелмелі контурындағы сигналдың қабылдануы негізделген физикалық құбылыс

А) Резонанс

В) Энергияның сақталуы

С) Энергияның түрленуі

Д) Модуляция

Е) Детектрлеу

 1. Газға 2*104дж жылу мөлшерін бергенде, ал 5*104дж жұмыс атқарған болса, ішкі энергиясының өзгерісі

А) 5*104дж

В) 7*104дж

С) –3*104дж

Д) 3*104дж

Е) –2*104дж

 1. Бірдей элемент изотоптарындағы атом ядроларының құрамында

А) Нейтрондар саны тең, протондар саны өзгеше

В) нейтрондар саны протондар санынан ілдеқайда аз

С) Нейтондар саны протондар санынан әлдеқайда көп.

Д) Нейтондар саны протондар санына тең.

Е) Протондар саны тең, нейтрондар саны өзгеше.

 1. Ауадағы дыбыс толқындарында поляризасия құбылысы байқала ма?

А) Ия, дыбыс толқындары-қума толқындар

В) Жоқ , дыбыс толқындары- көлденең толқындар

С) Ия, дыбыс толқындары- көлденең толқындар

Д) Жоқ , дыбыс толқындары- қума толқындар

Е) Дұрыс жауабы жоқ

 1. Бірінші дененің массасы 2кг,жылдамдығы 6м/с ,алекінші дене тыныштықта тұр. Соқтығыстан кейін екі дене бірге 2м/с жылдамдықпен қозғалып кетті. Екінші дененің массасы.

А) 4кг

В) 6кг

С) 312кг

Д) 2кг

Е) 213кг

 1. Электр плитасын жөндегенде оның орамы алғашқы ұзындығының 0,1 бөлігіндей қысқарған. Сондағы плитаның қуаты:

А) 1,2 есе артады

В) 1,4 есе артады

С) 1,8 есе артады

Д) 1,1 есе артады

Е) 1,6 есе артады

 1. Жартылай ыдырау периоды 27 жыл болатын 8кг радиоактивті цезийден 135 жылдан кейінгі қалған атомдарының массасы:

А) 1,25кг

В) 0,25кг

С) 0,4кг

Д) 4кг

Е) 25кг

 1. Газдың массасы 0кг, қысымы 200кПа болғанда 5м3 көлем алады: Осы жағдайдағы газ молекулалары қозғалысының орташа квадраттық жылдамдығы:

А)  750 м/с

В)  730 м/с

С)  710 м/с

Д) 680 м/с

Е)  640 м/с

 1. “Н*С”- өлшем бірлігімен өлшенетін физикалық шама

А) Энергия

В) Күш моменті

С) Импульс

Д) Күш импульс

Е) Қысым

 1. Қатаңдығы 104н/м серіппе 3 см-ге сығылғанда ,оның потенгциалдық энергиясы

А) 4,5дж

В) 4дж

С) дұрыс жауабы жоқ

Д) 5дж

Е) 5,5дж

 1. Өткізгіштің жұмысы 400дж, ток күші 40А .Өткізгіштің 3 минут ішіндегі кедергісі

А) 0,011 ОМ

В) 0,0014 ОМ

С) 0,015 ОМ

Д) 0,12 ОМ

Е) 0,0022 ОМ

 1. Тербеліс периоды 4с математикалық маятниктің жиілігі

А) υ = 2,5Гц

В) υ = 25 Гц

С) υ = 0,5 Гц

Д) υ = 0,25 Гц

Е) υ = 5 Гц

 1. Радиоактивтік құбылысты ашқан ғалым

А) Ф. Содди

В) М. Кюри

С) Э. Резерфорд

Д) Т. Моргон

Е) Беккерель

 1. Айнымалы ток тізбегінің кенеуі 100В, ток күші 2 А болса, оның актив кедергісі

А) 50 ОМ

В) 6,28 ОМ

С) 314 ОМ

Д) 200 Ом

Е) 0,02 пОМ

 1. Тербеліс амплитнудасы дегеніміз

А) Тербеліс периодының ауырлық күшіне тәуелділігі

В) Толық бір тербелуге кеткен уақыт.

С) Теребелмелі нүктенің тепе- теңдік қалыптан ең хүлкен ауытқуы.

Д) 1 секундта толық бір тербелістің жасалуы

Е) Ығысуға үнемі қарама –қарсы бағытталған күш

 1. Электромагниттік индукция құбылысын ашқан

А) Кавендиш

В) Максвелл

С) Ампер

Д) Кулон

Е) Фарадей

 1. Изохоралық процесс кезінде азатқа 70 дж жылу берілді. Азоттың ішкі энергиясын өсіру үшін кеткен жылу мөлшері :

А) 50дж

В) 70дж

С) 30дж

Д) 20дж

Е) 7дж

 1. Мотороллердің салмағы 1421,4 Н ,оның массасы

А) 120кг

В) 150кг

С) 140кг

Д) 145кг

Е) 135кг

 1. Бір серіппенің қатаңдығы К .Параллель қосылған осындай екі серіппе жүйесінің қатаңдығы.

А) 4 К

В) 2 К

С) К/2

Д) К

Е) К/4

52Кедергілері 4 ОМ және 6 Ом болатын өткізгіштер параллель жалғанған.Өткізгіштің жалпы кедергі.

А) 3,7 ОМ

В) 4,2 ОМ

С) 2,4 ОМ

Д) 6,2 ОМ

Е) 5,8 ОМ

 1. Қуаты 24 Вт, кернеуі 4 В шаманың ток күші

А) 13 А

В) 3 А

С) 15 А

Д) 6 А

Е) 10 А

 1. Вакуумдық фото элементке жарық түсіргенде, онымен жалғасқан сыртқы тізбекте электр тогы пайда болады. Токтың пайда болуына себепкер.

А) Фотосинтез

В) Электрлеу

С) Рекомбинация

Д) Электролиз

Е) Фотоэффект

 1. Төменде берілгендердің ішінен векторлық шамаларды анықтаңыз: 1) жылгдамдық; 2) үдеу; 3) жол.

А) Тек 3

В) 1және2

С) Тек 2

Д) Тек 1

Е) 1 және 3

 1. Толқын жиілігі 7,5*1014 Гц болса, оның ауадағы толқын ұзындығын анықтаңыз (с=3*108 м/с)

А) 500нм

В) 400нм

С) 600нм

Д) 700нм

Е) 760нм

 1. Үшінші ғарыштық жылдамдық

А) 7,9 км/с

В) 11,2 км/с

С) 20км/с

Д) 16,7 км/с

Е) 10км/с

 1. Жер бетінен 3м биіктікке көтерілген массасы 2кг дененің потенциалдық энергиясы: (g = 10м/с2 )

А) 50 дж

В) 110 дж

С) 60 дж

Д) 0,6 дж

Е) 300 дж

 1. Катушкадан тұрақты магнит таяқшаны суырып шығарғанда, онда электр тогы пайда болады. Бұл құбылыстың аталуы

А) Электростатикалық индукция

В) Магниттік инндукция

С) Электромагниттік индукция

Д) Индуктивтілік

Е) өздік индукция

 1. h биіктіктен тік төмен тасталған доп жерге абсалют серпімді соғылып қайта 2 h биіктікке көтерілуге қажетті бастапқы жылдамдық.

А)

В)

С)

Д)

Е)

 1. Жылжымайтын блок күштен

А) 3 есе ұтыс береді

В) Ұтыс бермейді

С) 2 есе ұтыс береді

Д) 1,5 есе ұтыс береді

Е) 4 есе ұтыс береді

 1. Біртекті магнит өрісі тогы бар рамаға

А) Химиялық әсер көрсетеді

В) Жылулық әсер көрсеті

С) Механикалық әсер көрсетеді

Д) Жарықтық әсер көрсетеді

Е) Электрондардың қозғалу жылдамдығын өзгерте

 1. Серпімді ортада толқын таралған кезде энергия және зат тасымалы бола ма?

А) Зат және энергия тасымалы болады

В) Дұрыс жауабы жоқ

С) Энергия тасымалын сыз зат тасымалы болады

Д) Зат тасамалы да, энергия тасымалы да болмайды

Е) Зат тасымалынсыз энергия тасымалы болады.

 1. α ,β және γ – сәуле шығаруларының өтімділігі нашары

А) β – сәулесі

В) α және β – сәулелері

С) α – сәлесі

Д) γ – сәулесі

Е) Үшеуінде де бірдей

 1. Бір атомды идеал газдың ішкі энергиясын анықтайтын формула

А) И= kT

В) И= kŅa

С) И =  RT

Д) Е =

 1. Ньютонның 2- заңының векторлық формуласы

А) 1= –2

В)  F= – kx

С)

Д) F = G

Е)

 1. Температура тұрақты болғанда, газ күиіннің өзгеру процесі

А) Изобаралық

В) Изотермиялық

С) Изохоралық

Д) Адиабаталық Тепе-теңдік

 1. Космостық байланыс үшін қолданылатын радиотолқын

А) Ұзын толқын

В) Ультрақысқа толқын

С) Төменгі жиілікті толқын

Д) Қысқа толқын

Е) Орташа толқын

 1. Кернеуі 4В шамның 3 минут ішіндегі 250дж жұмыс өндіруге жұмсалған ток күші.

А) 0,37А

В) 0,22А

С) 0,31А

Д) 0,35А

Е) 0,15А

 1. Ұзындығы4 м, ауданы 0,4 мм2 болат сымның кедергісі (ρболат = 12*10-2 ОМ*мм2(м)

А) 3,5 ОМ

В) 1,2 ОМ

С) 3,2  ОМ

Д) 3,8 ОМ

Е) 4,0 ОМ

 1. Серпімділік күшін анықтайтын заң

А) Фарадей заңы

В) паскаль заңы

С) Гук заңы

Д) Ньютонның 1- заңы

Е) Архимед заңы

 1. Дене массасының еркін түсу үдеуіне және денеден жер бетіне дейінгі h қашықтыққа көбейтіндісіне тең физикалық шама

А) Потенциалдық энергия

В) Күш импульсі

С) Дене импульсі

Д) Екі еселенген кинетикалық энергия

Е) Кинетикалық энергия

 1. Контурдағы индукцияның электр қозғаушы күші анықталатын шама

А)  Контурдағы магнит индукциясымен

В) Контур индуктиптілігімен

С) Контурдан өтетін магнит ағынының өзгеру жылдамдығымен

Д) Контурдың электр кедергісімен
Е) Контурдан өтетін магнит ағынымен

 1. Бір-бірімен жылулық тепе-теңдікте бірдей болатын шама

А) Зат мөлшері

В) Көлем
С) Қысым

Д) Концентратция

Е) Температура

 1. Бірдей қашықтықта орналасқан заряттардың өзара әсерлесу күшінің мәні ең кіші мәнге тең болатын орта.

А) Керосинде (Е=2,1)

В) Ауада (Е= 1,006)

С) Суда (Е = 81)

Д) Спиртте (Е= 33)
Е) Вакуумда (Е= 1)

 1. Бірқалыпты қозғалатын автомобильдің салмағы дөңес көпірдің ең жоғарғы нүкетесінде

А) Артады, сосын азаяды

В) Анықталмайды

С) Өзгермейді

Д) Азаяды

Е) Артады.

 1. Ток жүрген кезде зат тасымалы болатын өткізгіштерді анықтаңыз.

1) Металдарда; 2) Жартылай өткізгіштерде ; 3) Электромагниттерде;

А) Тек қана 3

В) 1 және 2

С) Тек қана 1

Д) 1,2және 2

Е) Тек қана 2

 1. Арнайы салыстырмалылық теорияның бір постулатына сәйкес инертциялық санақ жүйесінде бірдей өтетін

А) Тек қана механикалық құбылыстар

В) Тек қана оптикалық құбылыстарда

С) Тек қана электр құбылыстары

Д) Тек қана жылулық құбылыстар

Е) Кез келген физикалық құбылыстар

 1. Дыбыстың ауада таралу жылдамдығы 340 м/с балса, ұзындығы 10 м толқынның тербеліс жиілігі

А) 17 Гц

В) 340 Гц

С) 34 Гц

Д)10 Гц

Е) 170 Гц

 1. Жылжымалы блок күшпен

А) 1,5 есе ұтыс береді

В) Ұтыс бермейді

С) 4 есе ұтыс береді

Д) 2 есе ұтыс береді

Е) 3 есе ұтыс береді

 1. 20 м/с жылдамдықпен қозғалағн дененің кинетикалық энергиясы 400 дж болса, оның массасы

А) 2 кг

В) 3 кг

С) 40 кг

Д) 20 кг

Е) 1 кг

 1. Айнымалы ток тізбегінің кернеуі 220 В, ток күші 2,2 А болса, оның актив кедергісі

А) 484 ОМ

В) 314 ОМ

С) 100 ОМ

Д) 0,28 ОМ

Е) 0,01 ОМ

 1. Кристалдану кезінде дененің температурасы

А) Заттың химиялық құрамына байланысты көтерілуі немесе төмендеуі мүмкін

В) Көтеріледі

С) Төмендейді

Д) Кристалдандыру температураға тәуелді емес және ол температураның кез келген өзгерісінде жүреді.

Е) Тұрақты бір мәнде болады

 1. Адамды материялық нүкте деп санауға болатын жағдай.
 1. Адам үйінен жұмысқа бара жатыр  2. Адам кемемен саяхаттап жүр 3. Адам өз бойын өлшегенде .

А) Тек 3

В) 1 , 3

С) 1  ,  2

Д) 1 , 2 , 3

Е) 2 , 3

 1. Ферромагнетиктер дегеніміз;

А) Магнит өтімділігі өте үлкен ( μ>>l) денелер

В) Магнит өтімділігі μ=l болатын денелер

С) Тығыздығы аз денелер

Д) Тығыздығы үлкен денелер

Е) Магнит өтімділігі өте аз (μ<<l) денелер

 1. Ql– қыздырғыштан алынған жылу мөлшері Q2– салқындатқышқа берілген жылу мөлшері. Жылу машинасының жұмысы:

А) А = Q1-Q2

В) А = Q1Q2

С) А = Q1

Д) А = 1/Q1

Е) А = Q2

87.Ай массасы жердікінен 81 есе кіші, ал диаметрі жердікінен 3,7 есе кіші. Айдағы еркін түсу үдеуі:

А) 0,34 g

 1. B) 0,10 g

С) 0.22 g

Д) 0.05 g

Е) 0,17 g

 1. Зарияды q1=2H kг су тамшысы зарияды q2= -4 H kл су тамшысымен бірігуінен пайда болған тамшының зарияды:

А) 6 н кл

В) –4 н кл

С) 2 н кл

Д) –2 н кл

Е) 3 н кл

 1. 4 н күштің әсерінен 0,02 м-ге ұзарған серіппенің қатаңдығы

А) 700 н/м

В) 200 н/м

С) 2 н/м

Д) 0,5 н/м

Е) 500 н/м

 1. Броун (броуындық қозғалыс ) байқалған қозғалыс:

А) Химиялық реакция

В) Биологиялық құбылыстар

С) Ерітінді де жүзген бөлшектердің қозғалысы

Д) Зат атомдарының хаостық қозғалысы

Е) Кристалл торлардың түиіндеріндегі молекулардың тербелістері.

 1. Идеал газ күиінің теңдеуі:

А) = const

В) РТV=const

С) =const

Д) 4PTV = const

Е) = const

 1. Айнымалы электр тогы .

А) Еріксіз электромагниттік тербеліс

В) Өшетін тербеліс

С) Гармониялық тербеліс

Д) Механикалық тербеліс

Е) Еркін тербеліс

 1. Кедергінің халықаралық бірліктер жүйесіндегі өлшем бірлігі .

А) Генри

В) ОМ

С) Джоуль

Д) Вольт

Е) Ампер

 1. Жай механизмдер дегеніміз:

А) Қозғалтқыштың қозғалу бағытын өзгертуге сестігін тигізетін құралдар

В) Күштен ұтыс беретін құралдар

С) Күшті түрлендіріп, қозғалыс бағытын өзгерту үшін қолданылатын құралдар

Д) Күшті түрлендіретін құралдар

Е) Күшті азайтатын құралдар.

 1. Зат мөлшерінің формуласы.

А) N=uNa= Na

В) μ = m0Na

С) μr =

 

Д)

Е) m=moN

 1. Атомдары немесе молекулалары кеңістікке белгілі орын алып, реттеліп орналасқан заттың күиі.

А) Газдар

В) Плазма

С) Сұйықтар
Д) Аморф денелер

Е) Кристалдар

 1. Кернеу 220 В болғанда 0,25 А ток жұмсайтын электр шамындағы токтың қуаты.

А) 5,5 В

В) 55 В

С) 880 В

Д) 88 В

Е) 100 В

 1. Станциядан шыққан поезд 1 м/с2 тұрақты үдеумен қозғала отырып, 10 секундта жүрген жолы.

А) 10 м

В) 500 м

С) 5 м

Д) 100 м

Е) 50 м

99.Қума механмкалық толқындар тарала алатын орталар

А) Қатты денелер, сұйықтарда және газдарда

В) Тек қана газдар

С) Тек қана сұйыөқтарда

Д) Сұйықтар мен қатты денелерде

Е) Тек қанақатты денелерде.

100.Вакуумға қатысты ортаның сыну көрсеткіші.

А) Салыстырмалы сыну көрсеткіш

В) Толық сыну тұрақтысы

С) Сыну тұрақтысы

Д) Абсалют сыну көрсеткіш

Е) Сыну коэффициенті.

 1. Егер сұйыққа батырылған денеге әсер ететін ауырлық күші Архимед күшінен артық болса, дене:

А) Сұйыққа батады.

В) Толығымен сұйықтың үстіне қалқып шығада

С) Сұйық бетінде жартылай батып, жүзіп жүреді.

Д) Сұйық ішінде кез келген жерінде тепе-теңдікте болады.

Е) Жоғары қарай қозғалады.

 1. Денені материалық нүкте деп есептеуге болатын жағдай.

А) Спортшы дискіні 50 м қашықтыққа лақтырды

В)  Дискіні жерден 0,5 м биіктікке көтеріп қойды.

С) Дискіні 0,5 м биіктіктен төмен құлағанда

Д) Дискіні станокта массалап тұр

Е) Дискі 1 м қашықтыққа демалып барып тоқтады.

 1. Электронның массасын 2 есе арттыру үшін, оған берілетін жылдамдық

А) 2,6*106 м/с

В) 2,6*107 м/с

С) 2,6*105 м/с

Д) 2,6*108 м/с

Е) 2,6*109 м/с

 1. 60 н күшщ денеге 2 м/с2 үдеу береді. Осы денеге 5 м/с2 үдеу бергендегі күшті анықта.

А) 150 Н

В) 250 Н

С) 300 Н

Д) 130 Н

Е) 270 Н

 1. Толық эенргияның сақталу заңы орындалатын жүйе

А) Инерциалды жүйе

В) Тұйық және консерватив жүйе

С) Консерватив жүйе

Д) Ашық жүйе
Е) Тұйық жүйе

106.nkT өрнегімен анықталатын физикалық шама.

А) Идеал газдың абсалюттік температурасы

В) Идеал газдың қысымы

С) Идеал газдың ішкі энергиясы

Д) Идеал газ қысымы мен көлемінің көбейтіндісі

Е) Идеал газ молекулаларының орташа кинетикалық энергиясы.

107.Реттік нөмері z элемент ядросының гамма квантын шығаруы нәтижесінде пайда болған элементтің Менделеев кестесіндегі реттік нөмері:

А) z –1

В) z  2

С) z

Д) z-2

Е) z1

108.Күш сызықтары тұйық өрістердің аталуы

А) электр өрісі

В) электромагнит өріс

С) Гравитациялық өріс

Д) Құйынды өріс

Е) Магнит өрісі.

 1. Джоульмен өлшенбейтін физикалық шама

А) Жұмыс

В) Кинетикалық энергия

С) Қысым

Д) Ішкі энергия

Е) Жылу мөлшері.

110.Идеал газ 8 дж жұмыс жасап, 5 дж жылу мөлшерін алады. Газдың ішкі энергиясының өзгерісі

А) 13 дж-ға артады

В)  өзгермейді

С) 3 дж-ға кемиді

Д) 3 дж-ға артады

Е) 13 дж-ға кемиді

 1. Металдар мен жартылай өткізгіштердің электр өткізгіштігі температураның артуына байланыстылығы.

А) Металдарда артады, жартылай өткізгіште кемиді

В)  Металдарда кемиді, жартылай өткізгіште кемиді

С)  Металдарда кемиді, жартылай өткізгіште артады

Д)  Металдарда артады, жартылай өткізгіште артады

Е) Металдарда да және жартылай өткізгіште өзгермейді.

 1. Қуаттары P1=40 Bт, P2=200 Bт болатын екі шам кернеуі И=220 B электр желісіне тізбектеп жалғанған.Осы шамдардағы бөлініп шығатын жылу мөлшерін салыстырыңыз.

А) Q1> Q2

В) Q1=Q2

 1. C) Q1=5Q2

Д) Q<Q2

Е) Q2=5Q1

 1. Ғарыш кемесінің жермен салыстырғандағы бір қалып қозғалысының жылдамдығы 0,8 с.Егер жерде 1 сағ өтсе, ғарыш кемесінде өтетін уақыты.

А) 10 мин

В) 36 мин

С) 60 мин

Д) 30 мин

Е) 5 мин

 1. Ұзындығы 5см серіппеге массасы 0,1 кг жүк ілінгеннен кейін оның ұзындығы 10см болады. Серіппенің қатаңдығын есептеңіз, g=10 м/с2

А) 0,1 Н/см

В) 0,5 Н/см

С) 0,2 Н/см

Д) 0,4 Н/см

Е) 0,05 Нсм

 1. ЭҚК-і 9 В –қа тең және ішкі кедергісі 2 Ом ток көзіне кедергісі 2,5 Ом резистор қосылған. Тізбектегі ток күші.

А) 0,2 А

В) 0,5 А

С) 1 А

Д) 2 А

Е) 3 А.

 1. “ кг*м/с “ өлшем бірлігімен өлшенетін физикалық шама

А) Импульс

В) Қуат

С) Күш моменті

Д) энергия

Е) Күш

117.Қалыпты атмосфералық қысым кезінде пайда болатын газдың разрядтың түрі:

А) Тек қана ұшқын разряд

В) Тәж разряд, ұшқын разряд және электр доғасы

С) Тек қана электр доғасы

Д) Тек қана солғын доғасы

Е)  Тек қана тәж доғасы

118.Бір серіппенің қатаңдығы k. Тізбектеп қосылған осындай екі серіппе жүйесінің қатаңдығы.

А)

В) 2 k

С)

Д) 4 k

Е) k

119.Дұрыс емес тұжырымды табыңыз?

А) Кедергі өткізгіштің ұзындығына тәуелді

В) Кедергі өткізгіштің геометриялық өлшемдеріне тәуелді

С) Өткізгіштің кедергісін тізбектегі кернеуді өлшеп қана анықтауға болады

Д) Кедергі өткізгіштің негізгі электрлік сипаттамасы

Е) Кедергі өткізгіштің материалына тәуелді

 1. Тербелмелі контурдың тербеліс периоды тәуелді.

А) Конденсатордың сыйымдылығына

В) Контурдағы ток күшіне

С) Катушканың индуктивтілігіне

Д) Катушканың зарядының шамасына

Е) Конденсатордың сыйымдылығы мен катушканың индуктивтілігіне

 1. Массасы 50 кг адам лифтідегі серіппелі таразыда тұр. Лифті 1 м/с2 үдеумен төмен қарай қозғалғандағы адамның салмағы:

А) 49 Н

В) 51 Н

С) 50 Н

Д) 450 Н

Е) 500 Н

 1. Нәрсенің анық кескінін көру үшін, жазық айнаны көзбен орналастыру қашықтығы (көздің жақсы көру аралығы 25 см )

А) 1,25 м

В) 12,5 м

С) 12,5 см

Д) 1,25 см

Е) 0,125 мм

 1. Қалыпты атмосфералық қысым дегеніміз:

А) Болме температурасындағы 750 мм сынап бағанының қысымы.

В) 300С температурадағы биіктігі 740 мм сынап бағанының қысымы

С) 100С температурадағы биіктігі 720 мм сынап бағанының қысымы

Д) 00С температурадағы биіктігі 760 мм сынап бағанының қысымы

Е) 200С температурадағы биіктігі 730 мм сынап бағанының қысымы

 1. Тізбекте тұрақты электр тогы жүріп тұру үшін қажетті емес шартты көрсет:

А) Электр тізбегінің тұйталған болуы.

В) Тізбекте конденсатордың болуы

С) Затта зарядталған еркін бөлшектердің болуы

Д) Потенциалдар айырмасының болуы

Е) Өткізгіштің ішінде тұрақты электр өрісінің болуы

 1. Тронзисторлы генераторда “ клапан” қызметін атқаратын.

А) Кері байланыс катушкалы

В) Транзистор

С) Тербелмелі контур катушкасы

Д) Ток көзі

Е) Конденсатор

 1. Жоғарғы жиілікті электромагнитті толқындар болып табылатыны

А) Рентген сәулелері

В) Инфрақызыл сәулелері

С) Гамма сәулелері

Д) Ультракүлгін сәлелері

Е) Көрінетін жарық

 1. Кедергісі 50 Ом болатын 20 В-қа есептелген реостаттың ток күші

А) 0,5 А

В) 0,6 А

С) 0,2 А

Д) 0,4 А

Е) 0,3 А

 1. Кедергілері R1=2 Oм, R2=3 Ом екі өткізгіш тізбектеп қосылған.Тізбектегі ток күші 1А болса, тізбектің толық кернеуі.

А) 2 В

В) 3 В

С) 6 В

Д) 10,2 В

Е) 5 В

 1. Табиғаттағы гравитациялық күшті тап?

А) Ауырлық күші

В) Жіптің тартылу күші

С) Дөңгелеу үйкеліс күші

Д) Сығанау үйкеліс күші

Е) Тіреудің ракция күші

 1. Қатаңдығы 100 Н/м серіппені 0,02 м-ге созатын күш.

А) 50 Н

В) 0,0002 Н

С) 5000 Н

Д) 200 Н

Е) 2 Н

 1. Цельсий шкаласы бойынша абсалют нөл температура .

А) 00 С
В) –1000 С

С) –2730С

Д) 1000С

Е) 2730С

 1. Массасы 200г судың құрамындағы заттың мөлшері.

А) 9 моль

В) 11 моль

С) 12 моль

Д) 10 моль

Е) 6 моль

 1. Радиоқабылдағыш антенасының қызметі :

А) Барлық толқындарды қабылдап және қажеттісін бөліп алады .

В) Электромагниттік толқыннан модуляциланған сигналды бөледі.

С) Таңдалған сигналды күшейтеді.

Д) Жиілігі сәйкес барлық толқындарды бөліп алады.

Е) Барлық электромагниттік толқындарды қабылдайды.

 1. Дененің импульсі немесе қозғалыс мөлшері дегеніміз:

А) Дене массасының жылдамдығына көбейтіндісі

В) Дене әсер ететін күштің жылдамдығына көбейтіндісі

С) Дене әсер ететін күштің әсер ету уақытына көбейтіндісі

Д)  Дене әсер ететін күштің уақытына қатынасы

Е) Дене массасының жылдамдығына  қатынасы

 1. Күн қандай жарықтың шығару көзі болатынын анықтаңыз:

А) Катодолюминесценция

В) Жылулық сәуле шығару

С) Фотолюминесценция

Д) Хемилюминесценция

Е) Электролюминесценция

 1. Магнит өрісі тарапынан қозғалыстағы зарядталған бөлшекке әсер етуші күш:

А) Архимед күші

В) Гравитациялық күш

С) Ампер күші

Д) Лоренц күші

Е) Кулон күші

 1. Жартылай өткізгіштік диодтың кемшілігіү

А) Пайдалы әсеркоэфициентінің жоғарылығында

В) Токты бір бағытта өткізіп, екінші бағытта өткізбейтіндігінде

С) Массасы мен өлшемдерінің аздығы

Д) Жоғары механикалық беріктілігінде

Е) Оның параметрлерінің температураға тәуелділігінде

 1. Массасы 2кг дененің 4 Н күш әсерінең қозғалысы.

А) Бірқалыпты 8 м/с жылдамдықпен

В) Үдемелі, 2м/с2 үдеумен

С) Бір қалыпты 0,5 м/с жылдамдықпен
Д) Үдемелі 0,5 м/с2 үдеумен

Е) Үдемелі 8 м/с2 үдеумен

 1. 2с ішінде маятник 10 тербеліс жасайды. Тербеліс периодын анықта.

А) 10 с

В) 0,2 с

С) 12 с

Д) 7 с

Е) 5 с

140.Дененің 4 м биіктіктегі потенциалдың энергия 120 дж болса, массасы(g=10м/с2)

А) 3 кг

В) 2 кг

С) 1 кг

Д) 5 кг

Е) 4 кг

 1. Дененің жылдамдығы 2 есе азайса, оның кинетикалық энергиясы.

А) 4 есе артады

В) 2 есе артады

С) 4 есе кемиді

Д) дұрыс жауабы жоқ

Е) 2 есе кемиді

 1. Атмосфералық қысымды өлшейтін құрал.

А) Барометр

В) Психометр

С) Термометр

Д) Логометр

Е) Гигометр

 1. Айнымалы ток генераторының жұмысы кезінде энергияның түрленуі.

А) Кинетикалық энергия потециялық энергияға айналады.

В) Ішкі энергия электр энергиясына айналады

С) Химиялық энергия электр энергиясына айналады

Д) Механикалық энергия электр энергиясына айналады

Е) Механикалық энергия ішкі  энергияға айналады

 1. Ток көзінің ішінде онының бір полюсынан екінші полюсынан 15 Кл зарядты көшіргенде, бөгде күштер 30 дж жұмысы істейді. Ток көзінің ЭҚК-і:

А) 3 В

В) 2 В

С) 5 В

Д) 0,5 В

Е) 6 В

 1. Қысым тұрақты 105Па болғанда, үйдегі ауаның көлемі 200 дм3-ге артады. Газдың атқаратын жұмысын тап.

А) 2*104 дж

В) 2*105 дж

С) 5*106дж

Д) 2*106дж

Е) 2*103 дж

 1. Жылу машинасының ПӘК-і ең үлкен болатын жағдай. Т1-қыздырғыштың температурасы, Т2-салқындатқыштың температурасы

А) Неғұрлым Т1 төмен, ал Т2 жоғары болса.

В) Неғұрлым Т1 жоғары, ал Т2 төмен болса   .

С) Неғұрлым Т1 және  Т2 төмен болса

Д) Дұрыс жауабы жоқ

Е) Неғұрлым Т1 және Т2 жоғары болса.

 1. Дене 15 м/с жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылған. Дененің жерге қайта түсу жылдамдығы. Ауамен үйкелісті ескермеңіз.

А) 5м/с

В) 8,5 м/с

С) 15 м/с

Д) 2,5 м/с

Е) 7,5 м/с

 1. Қос дөңенс линзаның фокус аралығы 40 см. Нәрсенің 2 есе үлкейген шын кескінін алу үшін, нәрсені линзадан қашықтығы

А) 0,06 см

В) 60 см

С) 65 см

Д) 60 м

Е) 0,7см

 1. Кедергісі 4 Ом болатын 4 А –ге арналған реостаттың кернеуі

А) 14 В

В) 10 В

            С) 6 В

Д) 8

            Е) 16 В

 1. Идеал газдың ішкі энергиясы тәуелді физикалық шама .

А) Газдың массасына

В) Газдың температурасына

С) Газдфың массасы мен қысымы

Д) Газдың қысфымына

Е) Көлеміне

 1. Жарық ақ немесе қара түсті беттердің қайсысына үлкен қысым түсетінін анықта.

А) Екеуінде де бірдей

В) Қара түсті бетке

С) Ақ түсті бетке қысым түсірмейді

Д) Қара түсті бетке қысым түсірмейді

Е) Ақ түсті бетке

 1. Канденсаторнда С=1 мкФ, U=2кB деген жазу бар. Канденсатордың энергиясын анықта.
  А) 6 дж

В) 3 дж

С) 2 дж

Д) 5 дж

Е) 4 дж

 1. Үйкелісті ескерген жағдайда, көлбеу жазықтықтың көлбеулігі артқанда, оның ПӘК-і..

А) Әуелі артады, кейін кемиді

В) Артады

С) кемиді

Д) Әуелі кемиді, кейін кемиді

Е) Өзгермейді

 1. Таулы аймақта қысқа толқынды радиобайланыс орнатқан жағдайда.

А) Қысқа толқындар ионосферадан шағылады

В) Қысқа толқынды сәле шығару энергиясы үлкен

С) Қысқа толқындар тауды орағатып өте алмайды

Д) Қысқа толқындар бөгеттерді орағытып өтеді

Е) Қысқа толқынды сәуле шығару энергиясы аз

 1. Екі құбылыс байқалуда :

1.Аспандағы кемпірқосақ

2.Призмадан өткен ақ жарық шоғының жеті түске бөлінуі.Бұл құбылыстардың түсіндірілуі:

А) 1 және 2 жарық дифраксиясымен

В) 1 және 2 жарық дисперциясымен

С) 1 жарық интерферециясымен, екінші жарық дисперциясымен

Д) 1 жарық дисперциясымен 2 жарық интерференциясымен

Е) 1 және 2 жарық интерференциясымен

 1. Телевизиялық сигналды таратуда қолданылатын принцип

А) Амплетудалық модуляция

В) Детектирлеу

С) Фотоэфект

Д) Кесінді тізбекті электр сигналына түрлендіру

Е) Гюйгенс – Френель принципі

 1. Массасы 10 кг дененің импульсі 40 кг *м/с болса, оның жылдамдығы.

А) 1 м/с

В) 3 м/с

С) 5 м/с

Д) 4 м/с

Е) 2 м/с

 1. Тыныштықтан еркін құлаған дененің 5с жүрген жолы.(g=10 м/с2)

А) 100м

В) 125м

С) 200м

Д) 50м

Е) 250м

159.Жарық толқынның ұзындығы λ1 жиілігі υ және таралу жылдамдығы ν.Бір ортадан екінші ортаға өткеде осы параметрлердің өзгеретіні:

А) λ1 және ν

В) λ және υ

С) тек қана λ

Д) тек қана ν

Е) тек қана υ

 1. Транзисторлы генератордың тербелмелі контурында пайда болтын тербеліс

А) Гармониялық тербеліс

В) Еркін тербеліс
С) Жоғары жиілікті еріксіз электромагниттік тербелістер

Д) Тербеліс болмайды

Е) Еріксіз тербеліс

 1. Аморф денелердің кристалл денелерден айырмашылығы:

А) Қаттылығы

В) Мөлдірлігі

С) Қаттылыоғы, беріктілігі

Д) Беріктілігі

Е) Анизотроптылығы

 1. Қуат тұрақты болған жағдайда, жылдамдық артса

А) Жұмыс артады

В) Күш артады

С) Күш кемиді

Д) Күш өзгермейді

Е) жұмыс өзгермейді

 1. Жоғарғы жиілікті ток адам өмірі үшін қауіпсіз болу себебі

А) Беттік эффекті әсерінен адамның ішкі органдары арқылы ток өтпейді

В)  Жоғарғы жиілікті ток үлкен энергия тасымалдамайды.

С) Тербеліс периоды аз.

Д) Жоғарғы жиілікті ток бұлшық еттерді жиырмайды

Е) Ток күші 0,1 А-ден кем

 1. Толық энергияның саталу заңының мағынасы.

А) Денеге әсер ететін күштердің жұмысы кинетикалық энергияның          өзгерісіне тең

В) Тұйық жүйеде әсерлесетін денелердің  кинетикалық және потенциалдық энергияларының қосындысы тұрақты болады.

С) Жұмыс бір түрден екінші түрге айналған энергияға тең

Д) Энергия бір түрден басқа бір түрге айналады

Е) Дұрыс жауабы жоқ

 1. Еркін тербеліс дегеніміз:

А )Сыртқы периодты күштердің әсері арқылы болатын тербеліс

В) Қоршаған ортада пайда болатын тербеліс

С)Сыртқы периодты күйлердің әсерінсіз болатын тербеліс

Д) Энергия жұту арқылы болатын тербеліс

Е) Берілген ортада пайда болатын тербеліс

 1. “Арқан тарту” ойынында жеңуші топ F1 күшпен,ал жеңіліп жатқан топ F2 күшпен тартады.Әсерлесу күші

А) F1=F2

 1. B) F1F2

С) F1>F2

Д) F1=-F2

Е) F1<F2

 1. Тыныштықтан еркін құлаған дененің 5с жүрген жолы.(g=10 м/с2)

А) 100м

В) 125м

С) 200м

Д) 50м

Е) 250м

168.Жарық толқынның ұзындығы λ1 жиілігі υ және таралу жылдамдығы ν.Бір ортадан екінші ортаға өткеде осы параметрлердің өзгеретіні:

А) λ1 және ν

В) λ және υ

С) тек қана λ

Д) тек қана ν

Е) тек қана υ

 1. Транзисторлы генератордың тербелмелі контурында пайда болтын тербеліс

А) Гармониялық тербеліс

В) Еркін тербеліс
С) Жоғары жиілікті еріксіз электромагниттік тербелістер

Д) Тербеліс болмайды

Е) Еріксіз тербеліс

 1. Аморф денелердің кристалл денелерден айырмашылығы:

А) Қаттылығы

В) Мөлдірлігі

С) Қаттылыоғы, беріктілігі

Д) Беріктілігі

Е) Анизотроптылығы

 1. Қуат тұрақты болған жағдайда, жылдамдық артса

А) Жұмыс артады

В) Күш артады

С) Күш кемиді

Д) Күш өзгермейді

Е) жұмыс өзгермейді

 1. Жоғарғы жиілікті ток адам өмірі үшін қауіпсіз болу себебі

А) Беттік эффекті әсерінен адамның ішкі органдары арқылы ток өтпейді

В)  Жоғарғы жиілікті ток үлкен энергия тасымалдамайды.

С) Тербеліс периоды аз.

Д) Жоғарғы жиілікті ток бұлшық еттерді жиырмайды

Е) Ток күші 0,1 А-ден кем

 1. Толық энергияның саталу заңының мағынасы.

А) Денеге әсер ететін күштердің жұмысы кинетикалық энергияның          өзгерісіне тең

В) Тұйық жүйеде әсерлесетін денелердің  кинетикалық және потенциалдық энергияларының қосындысы тұрақты болады.

С) Жұмыс бір түрден екінші түрге айналған энергияға тең

Д) Энергия бір түрден басқа бір түрге айналады

Е) Дұрыс жауабы жоқ

 1. Еркін тербеліс дегеніміз:

А )Сыртқы периодты күштердің әсері арқылы болатын тербеліс

В) Қоршаған ортада пайда болатын тербеліс

С)Сыртқы периодты күйлердің әсерінсіз болатын тербеліс

Д) Энергия жұту арқылы болатын тербеліс

Е) Берілген ортада пайда болатын тербеліс

 1. “Арқан тарту” ойынында жеңуші топ F1 күшпен,ал жеңіліп жатқан топ F2 күшпен тартады.Әсерлесу күші

А) F1=F2

 1. B) F1F2

С) F1>F2

Д) F1=-F2

Е) F1<F2

176.Вакуумға қатысты ортаның сыну көрсеткіші.

А) Салыстырмалы сыну көрсеткіш

В) Толық сыну тұрақтысы

С) Сыну тұрақтысы

Д) Абсалют сыну көрсеткіш

Е) Сыну коэффициенті.

 1. Егер сұйыққа батырылған денеге әсер ететін ауырлық күші Архимед күшінен артық болса, дене:

А) Сұйыққа батады.

В) Толығымен сұйықтың үстіне қалқып шығада

С) Сұйық бетінде жартылай батып, жүзіп жүреді.

Д) Сұйық ішінде кез келген жерінде тепе-теңдікте болады.

Е) Жоғары қарай қозғалады.

 1. Денені материалық нүкте деп есептеуге болатын жағдай.

А) Спортшы дискіні 50 м қашықтыққа лақтырды

В)  Дискіні жерден 0,5 м биіктікке көтеріп қойды.

С) Дискіні 0,5 м биіктіктен төмен құлағанда

Д) Дискіні станокта массалап тұр

Е) Дискі 1 м қашықтыққа демалып барып тоқтады.

 1. Электронның массасын 2 есе арттыру үшін, оған берілетін жылдамдық

А) 2,6*106 м/с

В) 2,6*107 м/с

С) 2,6*105 м/с

Д) 2,6*108 м/с

Е) 2,6*109 м/с

 1. 60 н күшщ денеге 2 м/с2 үдеу береді. Осы денеге 5 м/с2 үдеу бергендегі күшті анықта.

А) 150 Н

В) 250 Н

С) 300 Н

Д) 130 Н

Е) 270 Н

 1. Толық эенргияның сақталу заңы орындалатын жүйе

А) Инерциалды жүйе

В) Тұйық және консерватив жүйе

С) Консерватив жүйе

Д) Ашық жүйе
Е) Тұйық жүйе

 1. nkT өрнегімен анықталатын физикалық шама.

А) Идеал газдың абсалюттік температурасы

В) Идеал газдың қысымы

С) Идеал газдың ішкі энергиясы

Д) Идеал газ қысымы мен көлемінің көбейтіндісі

Е) Идеал газ молекулаларының орташа кинетикалық энергиясы.

 1. Реттік нөмері z элемент ядросының гамма квантын шығаруы нәтижесінде пайда болған элементтің Менделеев кестесіндегі реттік нөмері:

А) z –1

В) z  2

С) z

Д) z-2

Е) z1

184.Күш сызықтары тұйық өрістердің аталуы

А) электр өрісі

В) электромагнит өріс

С) Гравитациялық өріс

Д) Құйынды өріс

Е) Магнит өрісі.

 1. Джоульмен өлшенбейтін физикалық шама

А) Жұмыс

В) Кинетикалық энергия

С) Қысым

Д) Ішкі энергия

Е) Жылу мөлшері.

186.Идеал газ 8 дж жұмыс жасап, 5 дж жылу мөлшерін алады. Газдың ішкі энергиясының өзгерісі

А) 13 дж-ға артады

В)  өзгермейді

С) 3 дж-ға кемиді

Д) 3 дж-ға артады

Е) 13 дж-ға кемиді

 1. Металдар мен жартылай өткізгіштердің электр өткізгіштігі температураның артуына байланыстылығы.

А) Металдарда артады, жартылай өткізгіште кемиді

В)  Металдарда кемиді, жартылай өткізгіште кемиді

С)  Металдарда кемиді, жартылай өткізгіште артады

Д)  Металдарда артады, жартылай өткізгіште артады

Е) Металдарда да және жартылай өткізгіште өзгермейді.

 1. Қуаттары P1=40 Bт, P2=200 Bт болатын екі шам кернеуі И=220 B электр желісіне тізбектеп жалғанған.Осы шамдардағы бөлініп шығатын жылу мөлшерін салыстырыңыз.

А) Q1> Q2

В) Q1=Q2

 1. C) Q1=5Q2

Д) Q<Q2

Е) Q2=5Q1

 1. Ғарыш кемесінің жермен салыстырғандағы бір қалып қозғалысының жылдамдығы 0,8 с.Егер жерде 1 сағ өтсе, ғарыш кемесінде өтетін уақыты.

А) 10 мин

В) 36 мин

С) 60 мин

Д) 30 мин

Е) 5 мин

 1. Ұзындығы 5см серіппеге массасы 0,1 кг жүк ілінгеннен кейін оның ұзындығы 10см болады. Серіппенің қатаңдығын есептеңіз, g=10 м/с2

А) 0,1 Н/см

В) 0,5 Н/см

С) 0,2 Н/см

Д) 0,4 Н/см

Е) 0,05 Нсм

 1. ЭҚК-і 9 В –қа тең және ішкі кедергісі 2 Ом ток көзіне кедергісі 2,5 Ом резистор қосылған. Тізбектегі ток күші.

А) 0,2 А

В) 0,5 А

С) 1 А

Д) 2 А

Е) 3 А.

 1. “ кг*м/с “ өлшем бірлігімен өлшенетін физикалық шама

А) Импульс

В) Қуат

С) Күш моменті

Д) энергия

Е) Күш

193.Қалыпты атмосфералық қысым кезінде пайда болатын газдың разрядтың түрі:

А) Тек қана ұшқын разряд

В) Тәж разряд, ұшқын разряд және электр доғасы

С) Тек қана электр доғасы

Д) Тек қана солғын доғасы

Е)  Тек қана тәж доғасы

194.Бір серіппенің қатаңдығы k. Тізбектеп қосылған осындай екі серіппе жүйесінің қатаңдығы.

А)

В) 2 k

С)

Д) 4 k

Е) k

195.Дұрыс емес тұжырымды табыңыз?

А) Кедергі өткізгіштің ұзындығына тәуелді

В) Кедергі өткізгіштің геометриялық өлшемдеріне тәуелді

С) Өткізгіштің кедергісін тізбектегі кернеуді өлшеп қана анықтауға болады

Д) Кедергі өткізгіштің негізгі электрлік сипаттамасы

Е) Кедергі өткізгіштің материалына тәуелді

 1. Тербелмелі контурдың тербеліс периоды тәуелді.

А) Конденсатордың сыйымдылығына

В) Контурдағы ток күшіне

С) Катушканың индуктивтілігіне

Д) Катушканың зарядының шамасына

Е) Конденсатордың сыйымдылығы мен катушканың индуктивтілігіне

 1. Массасы 50 кг адам лифтідегі серіппелі таразыда тұр. Лифті 1 м/с2 үдеумен төмен қарай қозғалғандағы адамның салмағы:

А) 49 Н

В) 51 Н

С) 50 Н

Д) 450 Н

Е) 500 Н

 1. Нәрсенің анық кескінін көру үшін, жазық айнаны көзбен орналастыру қашықтығы (көздің жақсы көру аралығы 25 см )

А) 1,25 м

В) 12,5 м

С) 12,5 см

Д) 1,25 см

Е) 0,125 мм

 1. Қалыпты атмосфералық қысым дегеніміз:

А) Болме температурасындағы 750 мм сынап бағанының қысымы.

В) 300С температурадағы биіктігі 740 мм сынап бағанының қысымы

С) 100С температурадағы биіктігі 720 мм сынап бағанының қысымы

Д) 00С температурадағы биіктігі 760 мм сынап бағанының қысымы

Е) 200С температурадағы биіктігі 730 мм сынап бағанының қысымы

 1. Тізбекте тұрақты электр тогы жүріп тұру үшін қажетті емес шартты көрсет:

А) Электр тізбегінің тұйталған болуы.

В) Тізбекте конденсатордың болуы

С) Затта зарядталған еркін бөлшектердің болуы

Д) Потенциалдар айырмасының болуы

Е) Өткізгіштің ішінде тұрақты электр өрісінің болуы

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here