ДЕЛЬФИ ПРОГРАММАЛАУ ТІЛІ

0

 

 

 1. Дельфи-ң бірінші нұсқасы қай жылы жарыққа шықты?

А)  1994

В)  1984

С)  1974

Д)  2004

 

 1. Объектінің ағымдық күйін анықтайтын айнымалының ерекше түрі. Бұл сөйлем қайсы ұғымға тиісті?

А)  қасиет

В)  модуль

С)  оқиға

Д)  функция

 

 1. Объекттер терезесінің (Object Inspector) қайсы бетінде компонент оқиғалары беріледі?

А)   Events

В)  Form1

С)  Properties

Д) Standart

 

 1. Компонентті екі рет шерткен кезде орындалатын оқиғаның атауы?

А)  OnClick

Б)  OndbClick

С)  OnCreate

Д)  OnClose

 

 1. Түрлі іс-әрекеттерді орындауға арналған программа бөлігі

А)  модуль

В)  функция

С)  оқиға

Д)  қасиет

 

 1. Процедура дайындамасының жазылу түрі?

А)    procedure <атау> (Sender: TObject);

Begin

end;

Б)   procedure <атау>;

Begin

end;

С) procedure <атау> (Sender: TObject);

Д)  procedure   (Sender: TObject);

Begin

end;

 

 1. Формағаmatrisa  тақырыбы берілді. Негізгі модульдегі мына қатарға қандай өзгеріс енеді?

Unit1 in ‘Unit1.pas’ {Form1};

А)  Unit1 in ‘Unit1.pas’  { matrisa };

Б)  Unit1 in ‘matrisa1.pas’ {Form1};

С) matrisa in ‘ Unit1.pas’ {Form1};

Д)  matrisa in ‘matrisa.pas’ {Form1};

 

 1. Программаның орындалуы автоматты түрде …орындаудан басталады.

А)  негізгі модульді

Б)  модульді

С)  форманы

Д)  процедураны

 

 1. Interface бөліміне енбейтін бөлімді көрсет

А)  Implementation

Б)  Private

С)  Public

Д)  Uses

 

 1. ShowMessage функциясының қызметі?

А)  мәліметті көрсететін терезе шығару

Б) экранға енгізу терезесін шығару

С)  функцияның мәнін есептеу

Д)  қатарлық типпен жұмыс істеу

 

 1. InputBox функциясын дұрыс қолданған қатарды көрсет

А)  x:= InputBox(‘Аргумент мәні’,’х=’,’ ’);

Б)  x:= InputBox(‘Аргумент мәні’,’х=’);

С)  x:= InputBox (x);

Д)  InputBox(‘Аргумент мәні’,’х=’,’ ’);

 

 1. OnCreate оқиғасын өңдейтін процедура дайындамасын кірістірудің қате жолын көрсет

А)  форманы бір рет шерту

Б)  Object Inspector-> Events->OnCreate жолағына екі рет шерту

С)  Object Inspector-> Events->OnCreate жолағына FormCreate сөзін ендіріп Enter-ді басу

Д)  форманы екі рет шерту

 

 1. procedure TForm1.Edit1Click(Sender: TObject); процедурасындағы Sender параметрі қандай мән қабылдайды?

А)  Edit1

Б)  ешқандай

С)  Form1

Д)  Button1

 

 1. Бүтін типті жолдық типке келтіру функциясы
 2. A) IntToStr (x);
 3. B) FloatToStr (x);
 4. C) StrToFloat (x);

Д)  StrToInt (x);

 

 1. Edit1 дің Text қасиеті қандай типті?

А)  string

Б)  real

С)  integer

Д)  float

 

 1. TLabel классының қайсы қасиеті компонент ішіндегі тексттің горизонталь бойынша реттелу түрін анықтайды?
 2. A) Alingment
 3. B) Layout
 4. C) Transparent

Д)  AutoSize

 

 1. TEdit классына тиісті мына қасиеттердің қайсысы integer типті?
 2. A) МахLength
 3. B) SelText
 4. C) Name

Д)  Text

 

 1. Edit1 компонентіндегі текстті түгел жою командасының дұрыс жазылған түрін көрсет
 2. A) Clear;
 3. B) Edit1.Text.Clear;
 4. C) Name.Clear;

Д)  Edit1.SelText.Clear;

 

 1. Файл атауы үшін қандай әріптер қолданылады?
 2. A) латын әріптері
 3. B) латын, орыс әріптері
 4. C) орыс әріптері

 

 1. Код терезесіндегі(модуль) мәтін көшірмесі қай кеңейтпелі файлда сақталады?
 2. A) .pas
 3. B) .dfm
 4. C) .dcu

Д)  .dpr

 

 1. Түрлі программалармен байланыс орнатып, олардың берілгендерін қабылдайтынкомпонент?
 2. A) OlEContainer
 3. B) Timer

C )PaintBox

Д)  Button

 

 1. OlEContainer компоненті арқылы қандай объекттерді орнатуға болады?
 2. A) үшеуін де
 3. B) Paint
 4. C) Word

Д)  Excell

 

 1. Күнді(күн, ай, жыл) қатарлық типке түрлендіру функциясы?
 2. A) DateToStr
 3. B) StrToTime
 4. C) TimeToStr

Д)  StrToDate

 

 1. Паскаль тілінің ОБП тәсілін пайдаланып құрылған жаңа нұсқасы қалай аталады?

АObject Pascal

Б)  Borland Pascal

С)  Delphi

Д)  Turbo Pascal

 

 1. Класс ұғымын сипаттайтын сөйлемді көрсетіңіз

А) Класстың өрістерімен қасиеттерін өңдейтін процедуралар мен функциялар

В) Түрлі мәндердің қасиеттер мен тәсілдерінің жиынтығы

С) Объект жағдайының өзгеруі

Д)  Өрістер қасиеттер және тәсілдердің бірлігінен тұратын, тип немесе өңдеу тәсілдері не қасиеттері ортақ түрде сипаттайтынобъектілер жиынтығы.

 

 1. Ұрпақ класты жариялау

А) Type Tform1= class (Tform)  end;

Б) Var  Form1: TForm1;

С) Procedure  Button1Click (Sender: Tobject);

Д) Button1:Tbutton;

 

 1. Программаны іске қосқан соң компилятор автоматты түрде не орындайды?

А) Негізгі модульдегі 2 тәсілді

Б) Модульдегі кодты

С) Форманы

Д) Проектті

 

 1. Мына тәсілдердің қайсысы TLabel классына тиісті емес?

А) OnCreate

Б) OndbClick

С) OnClick

 

 

 1. TMemo классыныңқайсы қасиеті компонентке белдеуше(мәтіннің көрінбей тұрған бөлігін қарауға мүмкіндікберетін) қою үшін пайдаланылады?
 2. A) ScrollBars
 3. B) Lines
 4. C) WordWrap

Д)  Font

 

 1. Байланысты ауыстырып-қосқыш компоненті?
 2. A) RadioButton
 3. B) BitBtn
 4. C) ComboBox

Д)  Panel

 

 1. TcomboBox классының қайсы қасиеті тізімнің экранда көрініп тұратын элементтерінің санын анықтайды?
 2. A) DropDrounCount
 3. B) Items
 4. C) Sorted

Д)  Text

 

 1. Random(m)- функциясы

а) 0..m-1  аралығында  кездейсоќ санды тудыратын функція

 1. b) 0 … 1 аралығында наќты санды тудыратын функция
 2. c) 0..m аралығында кездейсоќ жолдыќ шама тудыратын функция

0..m-1 аралығында жұмыс істейтін функция

 

 1. Жолдыќ стандартты функциялар…..

а) Length (a), Concat(a,b),Copy(a,m,n),Post(st,a),Chr(a), ord(b)…..

 1. b) Length (a), Concat(a,b),Copy(a,m,n),Post(st,a),label(a), readln(b)…..
 2. c) Round(a), Concat(a,b),Copy(a,m,n),Post(st,a),Chr(a), ord(b)…..

е)дұрыс жауап берілмеген

 

 1. ord(b)…..

а)  b символының кодын аныќтау. Функция integer  типті.

 1. b)      b символының кодын аныќтау. Функция real типті.
 2. c)      b символының кодын аныќтау. Функция string типті.
 3. d)     b символының кодын аныќтау. Функция boolean типті.

 

 1. Жиынтыќќажолдардың ағымдыќ  санын аныќтау.

а) Property Сount:Integer;

 1. b) Property Sorted:String;
 2. c) Property Sorted:Integer;
 3. f)        Property Count:Boolean;

 

 1. Өңдеуіштер атаулары ……. әріпінен басталады.

а) Е

 1. b) Т
 2. d)     С
 3. e)      t
 4. Форманы ішіндегілерімен принтерден басып шығару…….

а) File-Print

 1. b) View-print all
 2. c) Window- Print –yes

 

 1. TBrush ќасиеттері…
 2. a)      color, style
 3. b)      Wiclth, Mode
 4. c)      Style, Name
 5. d)      Style, Wiclth

 

 

 1. Графикалыќ кескін дайындау компаненті
 2. a)      Paintbox
 3. b)      TCanvas
 4. c)      Tpaint
 5. d)      OnPaint, Tpaintbox

 

 1. Ќозғалыс әсерін ұйымдастырукомпаненті……
 2. a)      TAnimate компоненті
 3. b)      PShape компоненті
 4. c)      Memo компоненті
 5. d)      OLE компоненті

 

 1. TPen
 2. a) кез- келген фигуралар салу
 3. b) тұйыќ фигуралар ішін бояу үшін-
 4. c) фигуралар салу және бояу
 5. d) төртбұрыш фигурасын салу және бояу

 

 1. Біріктіру операциясы ……..

а) Delphi-де жолдыќ типті мәндер аралығына ќойылған плюс(+) таңбасы…..

 1. b) Delphi-де жолдыќ типті мәндер аралығына ќойылған плюс(*) таңбасы…..

с) Delphi-де жолдыќ типті мәндер аралығына ќойылған плюс(+,*) таңбасы…..

 1. d) Delphi-де ,біріктіру операциясы жоқ

 

 1. бүтін сандармен жұмыс кезінде кездесетін ќателер

а) EintError……

 1. b) ErealError……
 2. c) EFloatError……

d)Error……

 

 1. MoveTo(x,y:integer);
 2. a) (х,у) нүктесіне қаламды орнатады.
 3. b) Cол жақ жоғарғы нүктесі (х,у) болатын Graphic обьектісін салу.

c)Оң жақ жоғарғы нүктесі (х,у) болатын Graphic обьектісін салу.

 1. d) (х,у) нүктелер бойынша фигуралар салу

 

 1. Кенепте орнатылған.bmp  типті бейнені басқа жеріне көшіру командасы ?
 2. a) Canvas.COPYMode:=cmSrcCop y;+
 3. b) Bufobl:=Bounds(х.у,W,H);
 4. c) CopyRect(Dest:Trect;Canvas:Tcanv as;Source:Trect);
 5. d) ешқайсысы дұрыс емес

 

 1. MedіaPlayer компоненті
 2. a) видеороликтерді, дыбысты және ды быспен байланысқан анимацияны шығаруға мүмкіндік береді.
 3. b) дыбыссыз анимацияларды шығаруға арналған
 4. c) Кадрлары AVІ-файлында орналасқандар үшін анимацияны шығаруға мүмкіндік береді.
 5. d) дыбыс жазуға мүмкіндік береді

 

 1. Anіmate1. Repetіtіons
 2. a) Анимацияның қайталану саны
 3. b) Анимацияның бейнеленуі аяқталатын кадрдың нөмірі
 4. c) Анимация кадрларының бейнелену процессінің активтену белгісі
 5. d) Анимацияның бейнеленуі басталатын кадрдың нөмірі

 

 1. Анимация кадрларының бейнелену процессінің активтену белгісі
 2. a) Anі Actіvate
 3. b) Anі Repetіtіons
 4. c) Anі Repetіtіons
 5. d) AnіStartFrame

 

 1. Анимацияға қосуға болатын дыбыстық файлдың кеңейтпесі?
 2. a) wav+
 3. b) mp3
 4. c) doc
 5. d) muz

 

 1. TMenu классы үшін төмендегілердің қайсысын орындау мүмкінемес?

А) файлдарды құру

Б) мәзір пункттерін анықтау

С) мәзірдің әрбір пункті үшін контексттік анықтама беруге

Д) мәзір пункттеріне сәйкестендірілген командаларды анықтау

 

 1. TsaveDialog компонентінің қызметі?

А) файлды  саќтау терезесін экранға шығару

Б) файлды ашу  терезесін экранға шығару

С) негізгі мәзір құру

Д) контекстті мәзір құру

 

 1. Файлдысаќтау терезесін экранға шығару

А) TsaveDialog

Б) TopenDialog

С) TМainMenu

Д) TPopupMenu

 

 1. Бүгінгі датаны Label1 компонентіне шығарып көрсету үшін дұрыс жазылған команда?

А) Label1.Caption:= DateToStr(Now);

Б)  Label1.Caption:= IntToStr(DateToStr(Now))

С)  Label1.Caption:=  IntToStr(DayOfWeek (Now));

Д)  Label1.Caption:= DayOfWeek  (Now);

 

 1. Clear тәсілінің дұрыс қолданылмаған түрін таңда

А) Label1.Clear;

Б) Edit1.Clear;

С) Memo1. Clear;

Д) Memo1.Lines. Clear;

 

 1. Case n of

10..15: Label4.Caption:=’үш’

16,18:  Label4.Caption:=’төрт’;

19, 20: Label4.Caption:=’бес’;

      end;

Егер n=17 болса экранға қандай мән шығады?

A)ешқандай

B)үш

C)төрт

D)бес

 

 1. for j := 2 to 3 do

for к := 1 to 4 do  циклдары неше мәрте қайталанады?

А)  8

Б)  12

С)  4

Д)  7

 

 1. if copy(‘студент’, 2,3) = copy(‘сайлау’, 3, 3) then … мына командада берілген 2 жолдық қатардың қайсыәріптері салыстырылады ?

А)  туд’ = ‘йлa‘

Б) ‘туд’ = ‘айл‘

С) ‘ту’ = ‘ла‘

Д) ‘ту’ = ‘йл

 

 1. Дельфи-ң негізгі ерекшелігі?

А)  программа құруда компоненттік және объектілік тәсілдер қолданылуы

В)  паскаль тілінде программалануы

С)  OLE технологиясын пайдалануы

Д)  мультимедиалық мүмкіндіктері

 

 1. Программаның жұмыс істеуі кезінде белгілі бір әрекетке байланысты объект жағдайының өзгеруі – бұл не?

А)  оқиға

В)  модуль

С)  функция

Д)  қасиет

 

 1. Оқиғалар алдына қандай қосымша тіркестіріліп жазылады?

А)  On

Б)  T

С)  cl

Д)  db

 

 1. Компонентті бір рет шерткен кезде орындалатын оқиғаның атауы?

А)  OndbClick

Б)  OnClick

С)  OnCreate

Д)  OnClose

 

 1. Дельфиде программа қандай екі бөлімнен тұрады?

А)   проект(негізгі модуль), модуль

В)   проект(негізгі модуль), форма

С)   модуль, форма

 

 1. Программа объектілерін инициалдау тәсілі

А)  Application.Initialize;

Б)  Application.CreateForm(TForm1, Form1);

С)  Application.Run;

Д)  {$R *.res}

 

 1. Дельфиде тәсілдің командалық түрде жазылу синтаксисі?

А) <Объект>.<Тәсіл>

Б)  <Объект> : <Тәсіл>

С)  <Объект><Тәсіл>

Д)  <Тәсіл>.<Объект>

 

 1. Формаға Label1 компоненті қойылды. Автоматты түрде оның сипаттамасы қайсы бөлімге ендіріледі?

А) Type

Б)  Private

С)  Implementation

Д)  Uses

 

 1. InputBox функциясының мәні қандай типті?

А)  string

Б)  real

С)  integer

Д)  float

 

 1. ShowMessage функциясын дұрыс қолданған қатарды көрсет

А)  ShowMessage(x);

Б) x:= ShowMessage(x);

С)  ShowMessage(‘x=’, x);

Д)  ShowMessage x;

 

 1. Форманы екі рет шерткенде модульде пайда болатын процедураның тақырыбы?

А)  TForm1.FormCreate

Б)  TForm1.OnCreate

С)  TForm1.FormClick

Д)  TForm1. FormDbClick

 

 1. Төмендегі процедура бөлігінің дұрысын көрсет
 2. A) var x: string;  …  x:=InputBox(‘’, ’x=’, ‘’);
 3. B) var x: integer;  …  x:=InputBox(‘’, ’x=’, ‘’);
 4. C) var x: real;   …  x:=InputBox(‘’, ’x=’, ‘’);

Д)  var  x: char  …  x:=InputBox(‘’, ’x=’, ‘’);

 

 1. FloatToStrF (x, ffFidex, 7, 3); функциясындағы 7 саны нені білдіреді?
 2. A) жалпы цифрлар санын
 3. B) нүктеден кейінгі(бөлшек бөлігінің) цифрлар санын
 4. C) нүктеге дейінгі(бүтін бөлігі) цифрлар санын

 

 1. Label1-ң Caption қасиеті қандай типті?

А)  string

Б)  real

С)  integer

Д)  char

 

 1. TEdit классының қайсы қасиетінде компонент ішіндегі тексттің ерекшеленген фрагменті сақталады?
 2. A) SelText
 3. B) МахLength
 4. C) Name

Д)  Text

 

 1. TEdit классының қайсы тәсілі компоненттегі бүкіл текстті жояды?
 2. A) Clear+
 3. B) ClearSelection
 4. C) CopyToClipboard

Д)  PasteFromClipboard

 

 1. Анимацияның бейнеленуі аяқталатын кадрдың нөмірі
 2. a) Anі stopFrame
 3. b) Anі Repetіtіons
 4. c) Anі Repetіtіons
 5. d) Anі Actіvate

 

 1. Компоненттің көмегі арқылы бейнеленетін анимация орналасқанAVІ-файлының аты
 2. a) Anі FіleName
 3. b) Anі Repetіtіons
 4. c) Anі Repetіtіons
 5. d) AnіСommonAVі

 

 1. Project-ViewSourceкомандасы.

а) проект- көріп шығу

 1. b) проект- іске ќосу

c)проект-көріп шығу-шығу

 1. b)        Дұрыс жауап жоќ

 

 1. EintError……

а) бүтін сандармен жұмыс кезінде кездесетін ќателер

 1. b) наќты сандармен жұмыс кезінде кездесетін ќателер
 2. c) бүтін сандар және наќты жұмыс кезінде кездесетін ќателер

 

Тұйыќ фигуралар ішін бояу үшін-

 1. a) TBrush

b)TFont

 1. c) TPen

d)TForm

e)Tcanvas

 

Pic (x1, y1, x2, y2, x3,y3, x4, y4: Longint)

 1. a)      (х, 1, у1)-(х2, у2) – тіктөртбұрыштың іштей жанайтын эллипс секторын сызады
 2. b)      (х1, у1) тіктөртбұрыштың іштей жанайтын көпбұрыш секторын сызу
 3. c)      (х1, у1)-(х, 2,у2)- тіктөртбұрыш сызу
 4. d)      (х1, у1)-(х2, у2)-тікбұрышты сырттай сызылған эллипс сегментін сызу

 

 1. Метафайлдар
 2. a)      нүктелерден емес, арнайы командалардан тұратын кодты саќтайды (файл кеңейтілуі – wmf не emf)
 3. b)      арнайы командалардан тұратын кодты саќтайды (файл кеңейтілуі – wmf не emf)
 4. c)      нүктелерден арнайы операторлардан  тұратын кодты саќтайды (файл кеңейтілуі – wmf не emf)

 

 1. TBitMap

а) биттік бейнелерді жылжыту үшін

 1. b) анимацияны іске қосу үшін
 2. c) геометриялық фигураларды жылжыту үшін
 3. d) барлық жауап дұрыс

 

 1. color, style
 2. a) TBrush ќасиеттері…
 3. b) TFont ќасиеттері…
 4. c) TPen ќасиеттері…
 5. d) барлық жауап дұрыс

 

 1. Е

 

а)Өңдеуіштер атаулары ……. әріпінен басталады.

b)Кластар атаулары……….. әріпінен басталады

с)Компоненттер атаулары….. әріпінен басталады

d)Өңдеуіштер және кластар атаулары….. әріпінен басталады

 

 1. наќты санды бүтінге дейін дәлдіктеу функциясы

а) Round функциясы….

 1. b) Random функциясы….
 2. c) StrToRound функциясы….

е) FloatRound функциясы….

 

 1. Shape – stRoundRect
 2. a) Бұрыштары майысқан тіктөртбұрыш
 3. b) бұрыштары майысқан квадрат
 4. c) Кавадрат
 5. d) Тіктөртбұрыш

 

 1. Bufobl:=Bounds(х.у,W,H); командасының қызметі?
 2. a) Жад буферінен (х,у) нүктесінен басталатын төрт бұрышты облыс дайындап,оның өлшемдерін орнату командасы
 3. b) Кенепте орнатылған .bmp типті бейнені басқа жеріне көшіру командасы
 4. c) Canvas кенебінің Source бейнесін ағымдық Dest  учаскісіне көшіреді
 5. d) барлығы дұрыс

 

 1. Anіmate1.StartFrame
 2. a) Анимацияның бейнеленуі басталатын кадрдың нөмірі
 3. b) Анимацияның бейнеленуі аяқталатын кадрдың нөмірі
 4. c) Анимация кадрларының бейнелену процессінің активтену белгісі
 5. d) Компоненттің көмегі арқылы бейнеленетін анимация орналасқан AVІ-файлының аты

 

 1. Anіmate1. FіleName
 2. a) Анимацияны құру үшін төмендегі қолданбалы программалардың қайсысынан пайдалануға болады?

+

 1. b) Анимацияның бейнеленуі басталатын кадрдың нөмірі
 2. c) Анимацияны анықтау
 3. d) Анимацияның қайталану саны

 

 1. Анимацияны анықтау
 2. a) AnіСommonAVі
 3. b) Anіmate1. Repetіtіons
 4. c) Anі Repetіtіons
 5. d) Anіmate1. Actіvate

 

 1. TMenu бұл қайсы мәзір компоненті үшін базалық класс болып табылады?
 2. A) TPopupMenu

Б) TComboBox

С) ТLabel

Д) TEdit

 

 1. MainMenu1. Items қасиетінің қызметі?

А) мәзір пункттерінің тізімі

Б) тышқанның оң жағын шерткен кезде контекстті мәзір тышқан көрсеткішінің қай жағынан пайда болу керектігін айқындау

С) мәзір пункті атауының сол жағынан көрсетілуі мүмкін бейнелер тізімі

Д) ешқайсысы дұрыс емес

 

 1. TPopupMenu компонентінің қызметі?

А) контекстті мәзір құру

Б) файлды ашу  терезесін экранға шығару

С) файлды  саќтау терезесін экранға шығару

Д) негізгі мәзір құру

 

 1. PopupMenu1. Popup (100, 50) тәсілінің қызметі?

А) экранның көрсетілген нүктесінде контекстті мәзірді шығарады

Б) TPopupMenu компонентінің атауын беру

С) экранның көрсетілген нүктесінде негізгі мәзірді шығарады

Д) ТPopupMenu классының данасын құрады

 

 1. У-ң мәнін жеке диалогтық терезеде шығару командасы қалай жазылады?

Var  y:real;

А) ShowMessage(FloatToStr(y))

Б) ShowMessage(StrToFloat(y))

С) ShowMessage(IntToStr(y))

Д) ShowMessage(y)

 

 1. Label1.Caption:= ‘Функция мәні=’+#13+IntToStr(y);командасының нәтижесі қандай? Бұл жерде у=10;

А) Функция мәні=54

+

Б) Функция мәні=#13+10

С) ‘Функция мәні=’10

Д) Функция мәні=y

 

 1. for j := 1 to 3 do

for к := 1 to 4 do

 

А) s:= s+a[j,k];

Б) s:=s+a;

С) s:= a[j,k];

Д) s:= a+a[j,k];

 

 1. Программаны дайындау алдында ашылатын программаның сұхбаттық терезесі

А)  Форма+

В)  Проект

С)  object

Д)  файl

 1. Компоненттер палитрасының беттері?

А)  Standart, Additional, Win32, …

В)  Unit1, Project1

С)  Properties, Events

 

 1. Форманы екі рет шерткенде қайсы оқиғаның процедурасы пайда болады?

А)  OnCreate

Б)  OnClick

С)  OndbClick

Д)  OnClose

 

 1. Тышқан көрсеткішін жылжытқанкезде орындалатын оқиғаның атауы?

А)  OnMouseМove

Б)  OnClick

С)  OndbClick

Д)  OnMouseDown

 

 1. Модуль файлының кеңейтпесі?

А)  .pas

В)  .dpr

С)  .dfm

Д)  .res

 

 1. Программаны іске қосуды қамтамасыз ету тәсілі

А)  Application.Run;

Б)  Application.CreateForm(TForm1, Form1);

С)  Application.Initialize;

Д)  {$R *.res}

 

 1. Кез-келген модульден көріне алатын элементтер енгізіледі. Бұл сөйлем қайсы бөлімге қатысты ?

А)  Public

Б)  Private

С)  Implementation

Д)  Interface

 

 1. Оқиғаны өңдейтін процедураның дайындамасы қай бөлімге кірістіріледі?

А) Implementation

Б)  Private

С)  Type

Д)  Uses

 

 1. InputBox функциясының неше параметрі бар?

А)  3

Б)  2

С)  1

Д)  параметрі жоқ

 

 1. varx: real;

Экранға x-ң мәнін шығаратын  ShowMessage функциясының дұрыс жазылған түрі?

А)  ShowMessage(FloatToStr(x));

Б)  ShowMessage(IntToStr(x));

С)  ShowMessage(x);

Д)  ShowMessage(StrToInt(x));

 

 1. Label1 компонентін ерекшелеп Object Inspector-> Events->OnDblClick жолағына екі рет шерткенде пайда болатынпроцедураның тақырыбы?

А)  TForm1.Label1DblClick

Б)  Form1.Label1DblClick

С)  TForm1. Label.DblClick

Д)  Label1DblClick

 

 1. Нақты типті жолдық типке келтіру функциясы
 2. A) FloatToStr (x);
 3. B) StrToFloat (x);
 4. C) IntToStr (x);

Д)  StrToInt (x);

 

 1. Төмендегілердің қайсысы дұрыс емес жазылған?
 2. A) var x: real;  …  x:=FloatToStr(Edit1.Text);
 3. B) var x: real;  …  x:=StrToFloat(Edit1.Text);
 4. C) var x: string;  …  x:=Edit1.Text;

Д)  var  x: integer;  …  x:=StrToInt(Edit1.Text);

 

 1. TLabel классының қайсы қасиеті компонент ішіндегі тексттің вертикаль бойынша реттелу түрін анықтайды?
 2. A) Layout
 3. B) AutoSize
 4. C) Transparent

Д)  Alingment

 

 1. TEdit классының қайсы қасиетінде компонент ішіндегі текст сақталады?
 2. A) Text
 3. B) SelText
 4. C) Name

Д)  МахLength

 

 1. TEdit классының қайсы тәсілі компоненттегі тексттің ерекшеленген бөлігін алмасу буферіне көшіреді?
 2. A) CopyToClipboard
 3. B) ClearSelection
 4. C) Clear

Д)  PasteFromClipboard

 

 1. Алмасу буферіне ерекшеленген тексттікөшіріп, курсор тұрған жерге қою үшін қайсы функциялар пайдаланылады?
 2. A) CopyToClipboard, PasteFromClipboard
 3. B) SelText, CopyToClipboard
 4. C) PasteFromClipboard

Д)  CopyToClipboard

 

 1. Компилятор программадағы қандай қателерді көрсетеді?
 2. A) синтаксистік
 3. B) семантикалық
 4. C) алгоритмдік

Д)  барлығын

 

 1. Программаның негізгі мәзірін құруға арналған компонент?
 2. A) MainMenu
 3. B) PopupMenu
 4. C) OlEContainer

Д)  Button

 

 1. Көп жолдық мәтінді енгізу, редакциялауға мүмкіндік беретін компонент?
 2. A) Memo
 3. B) Edit
 4. C) Label

Д)  Button

 

 1. DayOfWeek функциясының қызметі?
 2. A) Ағымдағы күнге сәйкес апта күнін(1,2,…,7) қайтарып береді
 3. B) Ағымдық күнді (күн, ай, жыл) қайтарып береді
 4. C) Ағымдық уақытты қайтарып береді

Д)  Ағымдық аптаны қайтарады

 

 1. Уақыт және күн қайсы типпен сипатталады?
 2. A) TdateTime
 3. B) string
 4. C) integer

Д)  real

 

 1. Оқиғаұғымын сипаттайтын сөйлемді көрсетіңіз

А) Объект жағдайының өзгеруі

В) Түрлі мәндердің қасиеттер мен тәсілдерінің жиынтығы

С) Класстың өрістерімен қасиеттерін өңдейтін процедуралар мен функциялар

Д) Объект сипаттамалары

 

 1. Барлық компоненттер класы қай класстан тарайды?

 

А) TСomponent  

Б) TРersistent

С) TОbject

Д) TLabel

 

 1. Класс өрісін (мүшесін) жариялау

А) Type Tform1= class (Tform)  end;

Б) Var  Form1: TForm1;

С) Procedure  Button1 Click (Sender: Tobject);

Д) Button1:Tbutton;

 

 1. Аталық кластың өрістері мен тәсілдері ұрпақ кластарда сақталады.

Бұл пікір қай принципке тиісті?

А) Мұрагерлік

Б) Полиморфизм

С) Инкапсуляция

 

 1. TMemo классыныңқайсы қасиеті текст енгізу барысында автоматты түрде келесі жолға тасымалдануына мүмкіндік береді?
 2. A) WordWrap
 3. B) Lines
 4. C) ScrollBars

Д)  Font

 

 1. Мына қасиеттердің қайсысы TMemo классына тиісті емес?
 2. A) Text
 3. B) Name
 4. C) Lines

Д)  Align

 

 1. Cандық шама мәнін басқаруға арналған белдеуше түрдегі басқару компоненті?
 2. A) ScrollBar
 3. B) BitBtn
 4. C) ComboBox

Д)  RadioButton

 

 1. GOTO (m) операторы:
 2. a)      m-m арќылы таңбаланған жолға сөзсіз өту операторы.
 3. b)      m-m арќылы таңбаланған жолдан көрсетілген реестр адресіне сөзсіз өту операторы.
 4. c)      GOTO (m) операторы дельфи визуалды программалау тілінде ќолданылмайды.
 5. d)      Тек While,Repeat,for циклдерімен бірге істейтін оператор.

 

 1. Дельфи-де жалғастыру операциясы …. таңбасы арќылы ќолданылады.

а)

 1. b) *
 2. c) ,*

е) дұрыс жауап берілмеген

 

 1. Post(st,a)……

а)  а жолынан st үзіндісін іздеп жолдың басынан есептегенде үзінді басталаған орының нөмерін  аныќтау.

 1. b) а жолынан st үзіндісін іздеп жолдың басынан есептегенде үзінді басталаған орының нөмерін аныќтап ќиып алу.
 2. c) а жолынан st үзіндісін іздеп жолдың басынан есептегенде үзінді басталаған орының нөмерін аныќтау және буфергекөшірмесін алу.
 3. d) а жолынан в үзіндісін іздеп жолдың басынан есептегенде үзінді басталаған орының нөмерін аныќтау.

 

 1. Бұрыңғыберілгендер жиынтығын өшіріп, жаңа жиынтыќ ќосу.

а)  Procedure Assign (Source:TPersistent);

 1. b) Procedure Add (Source:TPersistent);
 2. c) Procedure Assign
 3. e)      дұрыс жауап жоќ

 

 1. Компиляторды күйге келтіру терезесін шығару

а) Project-Options

 1. b) Project-View
 2. c) Project-Compile
 3. d) Project-ViewSource

 

 1. EconvertError……..

а)  мәннің типін түрлендіру ќатесі

 1. b) мәннің типін енгізу ќатесі
 2. c) мәннің типін шығару ќатесі

 

 1. TPenќасиетері….
 2. a)      color, Style, Wiclth, Mode
 3. b)      color, Wiclth, Mode
 4. c)      color, Style, Mode
 5. d)      color, Style, Wiclth,

 

 1. Polyline(Points:array TPoint)
 2. a)      Points массивінде берілген нүктелер бойынша ќаламұш арќылы ќисыќ сызыќ сызу.
 3. b)      Ќаламұштың ағымдыќ орнынан бастап (х,у) нүктесіне дейін түзу кесінді салу
 4. c)      Ќаламұшты орнатады.
 5. d)      Ќаламұштың ағымдыќ орнынан бастап (х,у) нүктесін салу

 

 1. PShapeкомпоненті арќылы…
 2. a) формада түрлі геометриялыќ фигуралар салуға болады
 3. b) формада вектор салу компоненті
 4. c) OLE компонентімен бірге істетілетін компонент
 5. d)      формада түрлі амалдар орындауға болады

 

 1. нүктелерден емес, арнайыкомандалардан тұратын кодты саќтайды (файл кеңейтілуі – wmf не emf)

а) Метафайлдар

 1. b) рекурсия
 2. c) растрлық кескін
 3. d) дұрыс жауап берілмеген

 

 1. color, Style, Wiclth, Mode

а) TPen  ќасиетері….

 1. b) TFont ќасиеттері…

с) TBrush ќасиеттері…

 1. d) барлық жауап дұрыс

 

 1. а мәтінің ұзындығын аныќтау. Функция Integer типті.

а) Length (a)-

 1. b) Concat (a)-
 2. c) Copy (a)-
 3. d) а мәтінің ұзындығын аныќтау мүмкін емес.

 

 1. 0..m-1аралығында  кездейсоќ санды тудыратын функция

а) Random(m)- функциясы

 1. b) Round(m)- функциясы

c)InputBox(m)- функциясы

 1. d) барлық жауап дұрыс

 

 1. Shape – stRoundSquare
 2. a) Бұрыштары майысқан квадрат
 3. b) Бұрыштары майысқан тіктөртбұрыш
 4. c) Кавадрат
 5. d) Тіктөртбұрыш

 

 1. Buf.Canvas.COPYMode:=cmSrcCopy; командасының қызметі?
 2. a) Кенепте орнатылған .bmp типті бейнені басқа жерге көшіру командасы
 3. b) Canvas кенебінің Source бейнесін ағымдық Dest учаскісіне көшіреді
 4. c) Жад буферінен (х,у) нүктесінен басталатын төрт бұрышты облыс дайындап,оның өлшемдерін орнату командасы
 5. d) барлығы дұрыс

 

 1. Anіmate1. stopFrame

 

 1. a) Анимацияның бейнеленуі аяқталатын кадрдың нөмірі
 2. b) Анимацияның бейнеленуі басталатын кадрдың нөмірі
 3. c) Анимация кадрларының бейнелену процессінің активтену белгісі
 4. d) Компоненттің көмегі арқылы бейнеленетін анимация орналасқан AVІ-файлының аты

 

 1. TMenu бұл қайсы мәзір компоненті үшін базалық класс болып табылады? Дұрыс емесін көрсет
 2. A) Тlabel

Б) TPopupMenu

С)  TMainMenu

Д) үшеуі де

 

 1. PopupMenu1. Alingment қасиетінің қызметі?

А) тышқанның оң жағын шерткен кезде контекстті мәзір тышқан көрсеткішінің қай жағынан пайда болу керектігін айқындау

Б) мәзір пункттерінің тізімі

С) мәзір пункті атауының сол жағынан көрсетілуі мүмкін бейнелер тізімі

Д) ешқайсысы дұрыс емес

 

 1. Контекстті мәзір құру

А) TPopupMenu

Б) TsaveDialog

С) TМainMenu

Д) TopenDialog

 

 1. Экранның көрсетілген нүктесінде контекстті мәзірді шығарады

А) PopupMenu1. Popup (100, 50)

Б) PopupMenu1. AutoPopup

С) МainMenu1. Popup (100, 50)

Д) МainMenu1. AutoPopup

 

 1. У-ң мәнін жеке диалогтық терезеде шығару командасы қалай жазылады?

Var  y:integer;

А) ShowMessage(IntToStr(y))

Б) ShowMessage(StrToFloat(y))

С) ShowMessage(FloatToStr(y))

Д) ShowMessage(y)

 

 1. Label1.Caption:= ‘Функция мәні=’+#13+FloatToStr(y, fiFixed, 3, 4);командасының нәтижесі қандай? Бұл жерде у=16,456;

А) Функция мәні=#13+16,456

Б) Функция мәні=16.апр

С) Функция мәні=16

Д) Функция мәні=16.45

 

 1. if copy(‘студент’, 1, 1) = copy(‘сайлау’, 2, 1) then … мына командада берілген 2 жолдық қатардың қайсы әріптері салыстырылады ?

А)  ‘с’ = ‘a‘

Б) ‘с’ = ‘c‘

С) ‘с’ = ‘cа‘

Д) ‘т’ = ‘a‘

 

 1. Форма экранға көрінбей қалған жағдайда оны экранға шығару командасы?

А)  View->Forms

В)  Window->Forms

С)  Edit->Forms

Д)  File->Forms

 

 1. Объекттер терезесінің (Object Inspector) қайсы бетінде компонент қасиеттері беріледі?

А)  Properties

В)  Form1

С)  Standart

Д)  Events

 

 1. Button1 компонентін екі рет шерткенде қайсы оқиғаның процедурасы пайда болады?

А)  OnClick

Б)  OndbClick

С)  OnCreate

Д)  OnClose

 1. Тышқан түймесін босатқан кезде орындалатын оқиғаның атауы?

А)  OnМouseUp

Б)  OndbClick

С)  OnMouseМove

Д)  OnMouseDown

 1. Процедурадағы Sender параметрінің қызметі?

А)  құрылатын процедураның қай классқа тиістілігін анықтайды

Б)  процедураның типін сипаттайды

С)  процедураның нәтижесі меншіктеледі

Д)  оқиға атауы мешіктеледі

 

 1. Модульгеmatrisa  атауы беріліп, сақталды. Негізгі модульдегі мына қатарға қандай өзгеріс енеді?

Unit1 in ‘Unit1.pas’ {Form1};

А)  matrisa in ‘matrisa.pas’ {Form1};

Б)  Unit1 in ‘matrisa1.pas’ {Form1};

С)  matrisa in ‘matrisa.pas’ { matrisa };

Д)  matrisa in ‘ Unit1.pas’ {Form1};

 

 1. Қайсы бөлімге программалаушы процедураларды жазады?

А)  Implementation

Б)  Private

С)  Public

Д)  Interface

 

 1. InputBox функциясының қызметі?

А)  экранға енгізу терезесін шығару

Б)  мәліметті көрсететін терезе шығару

С)  функцияның мәнін есептеу

Д)  қатарлық типпен жұмыс істеу

 1. ShowMessage функциясының неше параметрі бар?

А)  1

Б)  2

С)  3

Д)  параметрі жоқ

 1. varx: string;

Экранға x-ң мәнін шығаратын  ShowMessage функциясының дұрыс жазылған түрі?

А)  ShowMessage(x);

Б)  ShowMessage(IntToStr(x));

С)  ShowMessage(FloatToStr(x));

Д)  ShowMessage(StrToInt(x));

 

 1. procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); процедурасындағы Sender параметрі қандай мән қабылдайды?

А)  Button1

Б)  Edit1

С)  Form1

Д)  ешқандай

 

 1. Жолдық типтіні бүтін типке келтіру функциясы
 2. A) StrToInt (x);
 3. B) FloatToStr (x);
 4. C) IntToStr (x);

Д)  StrToFloat (x);

 

 1. Төмендегілердің қайсысы дұрыс емес жазылған?
 2. A) var x: real;  …  Caption:=IntToStr(x);
 3. B) var x: real;  …  Caption:= FloatToStr (x);
 4. C) var x: string;  …  Caption:=x;

Д)  var  x: integer;  …  Label1.Caption:= IntToStr (x);

 

 1. TLabel классының қайсы қасиеті компонент фоны мөлдір болуын (болмауын) анықтайды?
 2. A) Transparent
 3. B) Layout
 4. C) AutoSize

Д)  Alingment

 

 1. TEdit классының қайсы қасиетінде компонент атауы сақталады?
 2. A) Name МахLength
 3. B) SelText
 4. C) МахLength

Д)  Text

 

 1. TEdit классының қайсы тәсілі компоненттегі алмасу буферіне көшірілген текстті курсор тұрған орынға қояды?
 2. A) PasteFromClipboard
 3. B) ClearSelection
 4. C) CopyToClipboard

Д)  Clear

 

 1. Проектті сақтаудың қате жолын көрсет
 2. A) File-> Save Unit
 3. B) File->Save Project as
 4. C) File->Save All

 

 1. Проектіні сақтау кезінде Дельфи кеңейтпелері төмендегіше қосымша үш файл дайындап шығады. Артығын көрсет
 2. A) .dpr
 3. B) .dfm
 4. C) .dcu

Д)  .pas

 

 1. Контекстті мәзір құруға арналған компонент?
 2. A) PopupMenu
 3. B) MainMenu
 4. C) OlEContainer

Д)  Button

 

 1. Мәтінді көрсететін бірақ, редакциялауға мүмкіндік бермейтін компонент?
 2. A) Label
 3. B) Edit
 4. C) Memo

Д)  Button

 

 1. Уақытты қатарлық типке түрлендіру функциясы?
 2. A) TimeToStr
 3. B) StrToTime
 4. C) DateToStr

Д)  StrToDate

 

 1. Обьектілі бағдарлы программалау тәсілі қай жылдары пайда болды?
 2. A) 80-жылдары

Б)  60 жылдары

С)  90-жылдары

Д)  70-жылдары

 

 1. Тәсілдер ұғымын сипаттайтын сөйлемді көрсетіңіз

А) Класстың өрістерімен қасиеттерін өңдейтін процедуралар мен функциялар+

В) Түрлі мәндердің қасиеттер мен тәсілдерінің жиынтығы

С) Объект жағдайының өзгеруі

Д) Объект сипаттамалары

 

 1. Label1 компоненті қай класқа тиісті?

А)TLabel    

Б) TРersistent

С) TОbject

Д) TСomponent

 

 1. Программаны іске қосу командасы берілген соң компилятор авоматты түрде негізгі модульдегі нені орындайды?

А) Application.CreateForm(Tform1,Form1);

Application.Run;

Б) Application.Run;

С) Application.CreateForm(Tform1,Form1);

 

 1. Класс – өрістер, қасиеттер және тәсілдердің бірлігінен тұрады. Бұл пікір қай принципке тиісті?

А) Инкапсуляция

Б) Полиморфизм

С) Мұрагерлік

 

 1. TMemo классыныңқайсы қасиеті мәтін жолдарын енгізу үшін(не мәтін жолдарын сақтау үшін) қолданылады?
 2. A) Lines
 3. B) ScrollBars
 4. C) WordWrap

Д)  Font

 

 1. Мына қасиеттердің қайсысы Edit1 классына тиісті емес?
 2. A) Caption
 3. B) Name
 4. C) Text

Д)  ReadOnly

 

 1. Тізімдермен жұмыс істеуге арналған компонент ?
 2. A) ComboBox
 3. B) BitBtn
 4. C) RadioButton

Д)  ScrollBar

 

 1. Delphi-де жолдыќ типті мәндер аралығына ќойылған плюс(+) таңбасы…..

а) оларды біріктіру операциясы

 1. b) мұндай таңба ќойылмайды

с) оларды ќосу және нәтижесін алу

 1. b)      мәндердің ќате жазылғандығын көрсетеді

 

 1. Length (a)-

а)  а мәтінің ұзындығын аныќтау. Функция Integer типті.

 1. b)     а мәтінің ұзындығын аныќтау. Функция real типті.
 2. c)      а мәтінің ұзындығын аныќтау. Функция string типті.
 3. d)     Барлыќ жауап дұрыс.

 

 1. Chr(a)…….

а) а  коды бойынша   символды аныќтау. Функция сћаr  типті.

 1. b) а коды бойынша символды аныќтау. Функция string  типті.
 2. c) а кодыбойынша символды аныќтау. Функция boolean типті.
 3. d) а кодыбойынша символды аныќтау. Функция float  типті.

 

 1. Жолдарды альфавит бойыншасорттау:

а) Property Sorted:Boolean;

 1. b) Property Sorted:String;
 2. c) Property Sorted:Integer;
 3. e) Property Source:Boolean;

 

 1. Ерекше жағдайлар делінеді……….

а)  программаға нөлге бөлу және т.с.с. орындалмайтын ќате әрекеттердің кездейсоќ енгізілуі

 1. b) программаға нөлге бөлу және т.с.с. орындалмайтын ќате әрекеттердің енгізілуі
 2. c) программаға орындалмайтын функциялар мен процедуралардың кездейсоќ енгізілуі
 3. c)         дұрыс жауап жоќ

 

 1. Ерекше жағдайды өңдеу үшін Дельфи ортасында блокты ќорғау механизмі жазылуы түрі……..

а)try

 

<операторлар>

except

 

<ерекше жағдайларды өңдеуіштер>

else

 

<операторлар>

end;

 

 1. b) try

 

<процедуралар, функциялар, операторлар>

except

 

<ерекше жағдайларды өңдеуіштер>

else

 

end;

 

 1. c) try

 

<операторлар>

except

 

<ерекше жағдайларды өңдеуіштер>

or

 

<операторлар>

end;

 

 1. TFont ќасиеттері…
 2. a)      color, Name, Style, Size
 3. b)      color, Style, Wiclth, Mode
 4. c)      Style, Name, Wiclth, Mode
 5. d)      color, Style, Wiclth, Size

 

 

 1. OnPaintоќиғасының өңдеуш процедурасы не үшін ќұрылады.
 2. a)      формаға графикалыќ кескін шығару үшін
 3. b)      Project-Grafica-form-OnPaint
 4. c)      проектке графикалыќ кескін шығару үшін
 5. d)      мұндай процедура істетілмейді

 

 1. Image Editorредакторы……
 2. a)      Ќолдан түрлі графикалыќ фигуралар салуға
 3. b)      формада түрлі геометриялыќ фигураларды автоматты түрде орнатуға болады
 4. c)      формада түрлі геометриялыќ фигуралармен жылжытуға арналған
 5. d)      барлық жауап дұрыс

 

 1. формаға графикалыќ кескін шығару үшін

а) OnPaint  оќиғасының өңдеуіш процедурасы ќұрылады.

в) OnPaint  оќиғасының қасиеттеріне мәндер меншіктеледі

с) OnPaint,OnCreate  оќиғасының өңдеуш процедурасы ќұрылады.

 1. d) барлық жауап дұрыс

 

 1. m-m арќылы таңбаланған жолға сөзсіз өту операторы.

а) GOTO (m) операторы:

 1. b) If m Then m операторы

с) For m :=1 to  m do

 1. d) барлық жауап дұрыс

 

 1. массив дегеніміз…….

а) Бір атау арќылы  байланыстырылған бір типті айнымалалылардың (не олардың мәндерінің) жиынтығы….

 1. b) Бір атау арќылы байланыстырылған әртүрлі типті айнымалалылардың (не олардың мәндерінің) жиынтығы….
 2. c) Бір типті айнымалалылардың (не олардың мәндерінің) жиынтығы….

е) барлық жауап дұрыс

 

 1. Draw (x,y; integer; Graphic: Tgraphic);
 2. a) Cол жақ жоғарғы нүктесі (х,у) болатын Graphic обьектісін салу.
 3. b) Оң жақ жоғарғы нүктесі (х,у) болатын Graphic обьектісін салу.
 4. c) (х,у) нүктелер бойынша фигуралар салу
 5. d) Draw операторы дельфи программалау тілінде істетілмейді

 

 1. Жад буферінен (х,у) нүктесінен басталатын төрт бұрышты облыс дайындап,оның өлшемдерін орнату командасы?
 2. a) Bufobl:=Bounds(х.у,W,H);
 3. b) Canvas.COPYMode:=cmSrcCopy;
 4. c) CopyRect(Dest:Trect;Canvas:Tcanvas;Source:Trect);
 5. d) ешқайсысы дұрыс емес

 

 1. CopyRect(Dest:Trect;Canvas:Tcanvas;Source:Trect); командасының қызметі?
 2. a) Кенепте орнатылған .bmp типті бейнені басқа жерге көшіру командасы
 3. b) Canvas кенебінің Source бейнесін ағымдық Dest  учаскісіне көшіреді
 4. c) Жад буферінен (х,у) нүктесінен басталатын төрт бұрышты облыс дайындап,оның өлшемдерін орнату командасы
 5. d) барлығы дұрыс

 

 1. Anіmate1. Actіvate
 2. a) Анимация кадрларының бейнелену процессінің активтену белгісі
 3. b) Анимацияның бейнеленуі аяқталатын кадрдың нөмірі
 4. c) Анимацияның бейнеленуі басталатын кадрдың нөмірі
 5. d) Компоненттің көмегі арқылы бейнеленетін анимация орналасқан AVІ-файлының аты

 

 1. Анимацияның бейнеленуі басталатын кадрдың нөмірі
 2. a) AnіStartFrame
 3. b) Anі Repetіtіons
 4. c) Anі Repetіtіons
 5. d) Anіmate1. Actіvate

 

 1. Анимацияны құру үшін төмендегі қолданбалы программалардың қайсысынан пайдалануға болады?
 2. a) Macromedіa Flash
 3. b) Adobe Photoshop
 4. c) Norton Commander
 5. d) CorelDraw

 

 1. TMenu классы үшін төмендегілердің қайсысын орындау мүмкінемес?

А) файлдарды құру

Б) мәзір пункттерін анықтау

С) мәзір пункттеріне сәйкестендірілген командаларды анықтау

Д) мәзір құру

 

 1. TopenDialog компонентінің қызметі?

А) Файлды ашу  терезесін экранға шығару

Б) негізгі мәзір құру

С) файлды  саќтау терезесін экранға шығару

Д) контекстті мәзір құру

 

 1. Негізгі мәзір құру

А) TМainMenu

Б) TsaveDialog

С) TopenDialog

Д) TPopupMenu

 

 1. Ағымдық уақытты Label1 компонентіне шығарып көрсету үшін дұрыс жазылған команда?

А)  Label1.Caption:= TimeToStr(Time);

Б) Label1.Caption:= StrToTime (Time);

С) Label1.Caption:= Time;

Д) Label1.Caption:= IntToStr(Time);

 

 1. У-ң мәнін жеке диалогтық терезеде шығару командасы қалай жазылады?

Var  y:string;

А) ShowMessage(y)

Б) ShowMessage(StrToFloat(y))

С) ShowMessage(IntToStr(y))

Д) ShowMessage(FloatToStr(y))

 

 1. Төмендегі командалардың қайсысы дұрыс жазылған?

А)Label1. Color:=clWhite;

Б) Label. Color:=clWhite;

С) Label1. Color:=White;

Д) Label1Color:=clWhite;

 

 1. Төмендегі командалардың қайсысы дұрыс жазылған?

А) Label1.Font.Name:=’Times Kaz’;

Б) Label1.Font:=’Times Kaz’;

С) Label1.Caption.Font.Name:=’Times Kaz’;

Д) Label1.Caption.Shrift.Name:=’Times Kaz’;

 

 1. if copy(‘студент’, 1, 2) = copy(‘сайлау’, 3, 2) then … мына командада берілген 2 жолдық қатардың қайсыәріптері салыстырылады ?

А) ‘ст’ = ‘айл‘

Б) ‘ту’ = ‘aйл‘

С) ‘ст’ = ‘йл‘

Д) ‘т’ = ‘a‘

 

 1. Дұрыс жазылмаған қатарды көрсет
 2. A) ClearSelection;+
 3. B) ClearSelection;
 4. C) ClearSelection;

 

 1. Файл атауы үшін цифрларды қолдануға бола ма?
 2. A) иә, тек басында емес
 3. B) иә, тек басында
 4. C) иә, кез-келген жерінде

Д)  қолдануға болмайды

 

 1. Форма терезесіндегі компоненттердің сипаттамасы қай кеңейтпелі файлда сақталады?
 2. A) .dfm
 3. B) .pas
 4. C) .dcu

Д)  .dpr

 

 1. Нақты уақыт аралықтарын есептеуге мүмкіндік беретін компонент?
 2. A) Timer
 3. B) PaintBox
 4. C) OlEContainer

Д)  Button

 

 1. Time функциясының қызметі?
 2. A) Ағымдық уақытты қайтарып береді
 3. B) Ағымдық күнді (күн, ай, жыл) қайтарып береді
 4. C) Ағымдағы күнге сәйкес апта күнін(1,2,…,7) қайтарып береді

Д)  Ағымдық аптаны қайтарады

 

 1. Қатарлық типтікүндік(күн, ай, жыл) типке түрлендіру функциясы?
 2. A) StrToDate
 3. B) StrToTime
 4. C) DateToStr

Д)  TimeToStr

 

 1. Қасиет ұғымын сипаттайтын сөйлемді көрсетіңіз

А) Обьект сипаттамалары

В) Түрлі мәндердің қасиеттер мен тәсілдерінің жиынтығы

С) Обьект жағдайының өзгеруі

Д) Класстың өрістерімен қасиеттерін өңдейтін процедуралар мен функциялар

 

 1. Объект үшінорын жадының  қай облысынан бөлінеді?

А) Динамикалық

Б) Статикалық

С) Берілгендер облысынан

Д) Код облысынан

 

 1. Класс экземплярын (данасын) жариялау

А) Var  Form1: TForm1;

Б) Type Tform1= class (Tform)  end;

С) Procedure  Button1Click (Sender: Tobject);

Д) Button1:Tbutton;

 

 1. Application.CreateForm(TForm1, Form1); тәсілі не істейді?

А) Форманы инициалдайды

Б) Форманы аяқтайды

С) Форманы іске қосуға нұсқау береді

Д) Кодты инициалдайды

 

 1. Форманың түсін ақ түске өзгертетін, дұрыс жазылған команданы көрсет
 2. A) Сolor:=clWhite;
 3. B) Сolor:=White;
 4. C) Сolor:=clWhite;

Д)  Form1:=White;

 

 1. TMemo классының қайсы қасиеті мәтін шрифтін таңдауға мүмкіндік береді?
 2. A) Font
 3. B) Lines
 4. C) WordWrap

Д)  ScrollBars

 

 1. Cурет қоюға болатын командалық батырма компоненті ?
 2. A) BitBtn
 3. B) RadioButton
 4. C) ComboBox

Д)  Panel

 

 1. TcomboBox классының қайсы қасиетіне тізім элементтері енгізіледі?
 2. A) Items
 3. B) DropDrounCount
 4. C) Sorted

Д)  Text

 

 1. Round функциясы….

а) наќты санды бүтінге дейін дәлдіктеу функциясы

 1. b) кездейсоќ санды жолдыќќа дейін дәлдіктеу функциясы
 2. c) Round функциясы дельфи программалау тілінде істетілмейді

е)наќты санды сипаттайтын және бүтін бөлігін көрсететін функция

 

 1. Concat(a,b)………

а) а+ b- а мен b жолды біріктіру

 1. b) а+ b- а мен b жолдың ұзындығын біріктіру
 2. c) а+ b- а мен b жолдың көшірмесін біріктіру
 3. d) барлыќ жауап дұрыс

 

 1. TstringList……..

а)  жолдармен жұмыс істеуге арналған аталыќ Tstring класының алғашќы туынды класы.

 1. b) символдармен жұмыс істеуге арналған аталыќ Tstring класының алғашќы туынды класы.
 2. c) сандармен жұмыс істеуге арналған аталыќ Tstring класының алғашќы туынды класы.
 3. d) символдармен және жолдармен жұмыс істеуге арналған аталыќ Tstring класының алғашќы туынды класы.

 

 1. Рекурсия……….

а) операторының орындалуы кезінде ішкі программаның ќайта айналып орындалуы.

 1. b) операторының орындалуы кезінде ішкі программаның орындалуы.
 2. c) операторының орындалуы кезінде код терезесінде ќайта айналып орындалуы.

е) рекурсия түсінгі дельфи программалау тілінде істетілмейді.

 

 1. EzeroDivide…….

а)  нөлге бөлу

 1. b) ќате көрсететін терезе шығару

c)енгізілген айнымалы мәні  нөл

 

 1. Түрлі сызыќтар сызу үшін

a)TPen

b)TFont

c)TBrush

d)TForm

e)TCanvas

 

 1. Arc (x1, y1,x2, y2, x3,y3, x4, y4: integer)
 2. a)      (х1, у1)-(х2, у2)-тікбұрышты сырттай сызылған эллипс сегментін сизу
 3. b)      (х1, у1)-(х, 2,у2)- тіктөртбұрыш сызу
 4. c)      (х1, у1) тіктөртбұрыштың іштей жанайтын эллипс секторын сызу
 5. d)      (х1, у1) тіктөртбұрыштың іштей жанайтын көпбұрыш секторын сызу

 

 1. Растрлыќ кескін….
 2. a)      пикселдерден тұратын нүктелерден ќұрастырылған (файл атауының кеңейтілуі bmp);
 3. b)      сызықтардан ќұрастырылған кесінділер (файл атауының кеңейтілуі tmp);
 4. c)      пикселдерден тұратын көпбұрыштардан ќұрастырылған (файл атауының кеңейтілуі tmp);
 5. d)      шеңберлерден тұратын ќұрастырылған фигуралар (файл атауының кеңейтілуі tmp);

 

 1. Биттік бейнелерді жылжыту
 2. a)      TBitMap
 3. b)      Tanimate
 4. c)      TbitPixel
 5. d)      Tradiobutton

 

 1. Сolor, Name, Style, Size-

а) TFont ќасиеттері…

в) TPen ќасиеттері…

 1. c) Tbrush ќасиеттері…
 2. d) Tfont, Tpen ќасиеттері…

 

 1. Property Sorted:Boolean;

а) Жолдарды альфавит бойынша  сорттау:

 1. b) Жолдарды символдардың өсу ретімен сорттау;
 2. c) Пректте логикалық мәндерді қабылдау;
 3. e) Қате жазылғандығын көрсету;

 

 1. а+ b- а мен b жолды біріктіру

а) Concat(a,b)………

 1. b) Copy(a,b)………
 2. c) Length(a,b)…….
 3. d) барлыќ жауап дұрыс

 

 1. Tshape-stRectangle
 2. a) Тіктөртбұрыш
 3. b) Квадрат
 4. c) Тіктөртбұрыш және Квадрат
 5. d) барлық жауап дұрыс

 

 1. Canvasкенебінің Source бейнесін ағымдық  Dest  учаскісіне көшіреді
 2. a) CopyRect(Dest:Trect;Canvas:Tcanvas;Source:Trect);
 3. b) Canvas.COPYMode:=cmSrcCopy;
 4. c) Bufobl:=Bounds(х.у,W,H);
 5. d) ешқайсысы дұрыс емес

 

 1. Anіmate компоненті
 2. a) Кадрлары AVІ-файлында орналасқандар үшін анимацияны шығаруға мүмкіндік береді.
 3. b) дыбыссыз анимацияларды шығаруға арналған
 4. c) видеороликтерді, дыбысты және ды быспен байланысқан анимацияны шығаруға мүмкіндік береді.
 5. d) дыбыс жазуға мүмкіндік береді

 

 1. Anіmate1. СommonAVі
 2. a) Анимацияны анықтау
 3. b) Анимацияның бейнеленуі аяқталатын кадрдың нөмірі
 4. c) Анимацияның бейнеленуі басталатын кадрдың нөмірі
 5. d) Анимацияның қайталану саны

 

 1. Анимацияның қайталану саны
 2. a) Anі Repetіtіons
 3. b) Anі Repetіtіons
 4. c) Anіmate1. Actіvate
 5. d) AnіStartFrame

 

 1. TMenu бұл қайсы мәзір компоненті үшін базалық класс болып табылады?
 2. A) TMainMenu

Б) TComboBox

С) ТLabel

Д) TEdit

 

 1. MainMenu1. Images қасиетінің қызметі?

А) мәзір пункті атауының сол жағынан көрсетілуі мүмкін бейнелер тізімі

Б) мәзір пункттерінің тізімі

С) тышқанның оң жағын шерткен кезде контекстті мәзір тышқан көрсеткішінің қай жағынан пайда болу керектігін айқындау

Д) ешқайсысы дұрыс емес

 

 1. TМainMenu компонентінің қызметі?

А) негізгі мәзір құру

Б) файлды ашу  терезесін экранға шығару

С) файлды  саќтау терезесін экранға шығару

Д) контекстті мәзір құру

 

 1. Файлдыашу терезесін экранға шығару

А) TopenDialog

Б) TsaveDialog

С) TМainMenu

Д) TPopupMenu

 

 1. Бүгінгі датаға сәйкес келетін апта күнінLabel1 компонентіне шығарып көрсету үшін дұрыс жазылғанкоманда?

А) Label1.Caption:=  IntToStr(DayOfWeek (Now));

Б)  Label1.Caption:= IntToStr(DateToStr(Now))

С)  Label1.Caption:= DayOfWeek  (Now);

Д)  Label1.Caption:= DateToStr(Now);

 

 1. Edit1-ден Memo1-ге ерекшеленген текстті көшіріп қою үшін қандай командалар жазылады?

А) Edit1.CopyToClipboard;

Memo1.PasteFromClipboard;

Б) Edit1.CopyText;

Memo1.PasteText;

С)Edit1. PasteFromClipboard;

Memo1. CopyToClipboard;

Д) Edit1. PasteText;

Memo1. CopyText;

 

 1. for j := 1 to 3 do

     for к := 1 to 4 do  циклдары неше мәрте қайталанады?

А)  12

Б)  8

С)  4

Д)  7

 

 1. Delphi-де дайындалатын программа қалай аталады?

А)  Проект+

В)  Форма

С)  object

Д)  файл

 

 1. Объекттер терезесінің (Object Inspector) қосымша беттері?

А)  Properties, Events

В)  Standart, Additional, Win32, …

С)  Unit1, Project1

 

 1. Класс атауы қайсы әріптен басталады?

А)  T

Б)  On

С)  cl

Д)  db

 

 1. Компонентке тышқан түймесін басып тұрған кезде орындалатын оқиғаның атауы?

А)  OnMouseDown

Б)  OnClick

С)  OnMouseUp

Д)  OndbClick

 

 1. Проект файлының кеңейтпесі?

А)  .dpr

В)  .pas

С)  .dfm

Д)  .res

 

 1. Проект құрамына енетін форманы дайындап, экранда көрсету тәсілі

А)  Application.CreateForm(TForm1, Form1);

Б)  Application.Initialize;

С)  Application.Run;

Д)  {$R *.res}

 

 1. Тек ағымдық модульге тиісті элементтер енгізіледі. Бұл сөйлем қайсы бөлімге қатысты ?

А)  Private

Б)  Public

С)  Implementation

Д)  Interface

 

 1. Модульде OnCreate оқиғасын өңдейтін процедура құрылды. Бұл процедураның тақырыбы автоматты түрде қайбөлімде жарияланады?

А) Type

Б)  Private

С)  Implementation

Д)  Uses

 

 1. ShowMessage функциясының мәні қандай типті?

А)  string

Б)  real

С)  integer

Д)  float

 

 1. varx: integer;

Экранға x-ң мәнін шығаратын  ShowMessage функциясының дұрыс жазылған түрі?

А)  ShowMessage(IntToStr(x));

Б)  ShowMessage(x);

С)  ShowMessage(FloatToStr(x));

Д)  ShowMessage(StrToInt(x));

 

 1. Button1 компонентін екі рет шерткенде модульде пайда болатын процедураның тақырыбы?

А)  TForm1.Button1Click

Б)  TForm1.Button1.Create

С)  TForm1.ButtonClick

Д)  TForm1. Button1Create

 

 1. Жолдық типтіні нақты типке келтіру функциясы
 2. A) StrToFloat (x);
 3. B) FloatToStr (x);
 4. C) IntToStr (x);

Д)  StrToInt (x);

 

 1. Төмендегілердің қайсысы дұрыс жазылған?
 2. A) var x: string;  …  x:=Edit1.Text;
 3. B) var x: real;  …  x:=Edit1.Text;
 4. C) var x: integer;  …  x:=Edit1.Text;

Д)  var  x: char;  …  x:=Edit1.Text;

 

 1. TLabel классының қайсы қасиеті компонент көлемінің жазылған текстке қатысты өзгеруін(өзгермеуін) анықтайды?
 2. A) AutoSize
 3. B) Layout
 4. C) Transparent

Д)  Alingment

 

 1. TEdit классының қайсы қасиетінде компонент ішіндегі тексттің максимал ұзындығы сақталады?
 2. A) МахLength
 3. B) SelText
 4. C) Name

Д)  Text

 

 1. TEdit классының қайсы тәсілі компоненттегі тексттің ерекшеленген бөлігін жояды?
 2. A) ClearSelection
 3. B) Clear
 4. C) CopyToClipboard

Д)  PasteFromClipboard

 

 1. Дұрыс жазылмаған қатарды көрсет
 2. A) СopyToClipboard;
 3. B) СopyToClipboard;
 4. C) СopyToClipboard;

 

 1. Компиляциялау кезінде экранда компиляциялау барысын көрсететін Compiling терезесі көрінуі үшін қайсыкоманда орындалады?
 2. A) Tools->Environment Options
 3. B) Run->Environment Options
 4. C) View->Environment Options

Д)  Companent->Environment Options

 

 1. Файлдарды машиналық кодқа түрлендіру нәтижесі сақталған файлдың кеңейтпесі қандай?
 2. A) .dcu
 3. B) .dfm
 4. C) .pas

Д)  .dpr

 

 1. Бір жолдық мәтінді енгізу, редакциялауға мүмкіндік беретін компонент?
 2. A) Edit
 3. B) Label
 4. C) Memo

Д)  Button

 

 1. Now функциясының қызметі?
 2. A) Ағымдық күнді (күн, ай, жыл) қайтарып береді
 3. B) Ағымдағы күнге сәйкес апта күнін(1,2,…,7) қайтарып береді
 4. C) Ағымдық уақытты қайтарып береді

Д)  Ағымдық аптаны қайтарады

 

 1. Қатарлық типті  уақыттық типке түрлендіру функциясы?
 2. A) StrToTime
 3. B) TimeToStr
 4. C) DateToStr

Д)  StrToDate

 

 1. Обьект ұғымын сипаттайтын сөйлемді көрсетіңіз

А) Түрлі мәндердің қасиеттер мен тәсілдерінің жиынтығы

В) Класстың өрістерімен қасиеттерін өңдейтін процедуралар мен функциялар

С) Обьект жағдайының өзгеруі

Д) Обьект сипаттамалары

 

 1. Объектілі программалауда барлық кластар қайкластан тарайды.

А) Tоbject

Б) TРersistent

С) TСomponent

Д) TLabel

 

 1. Класс тәсілін жариялау

А) Procedure  Button1Click (Sender: Tobject);

Б) Var  Form1: TForm1;

С) Type Tform1= class (Tform)  end;

Д) Button1:Tbutton;

 

 1. Application.Run тәсілі не орындайды?

А) Форманы іске қосуға нұсқау береді

Б) Форманы аяқтайды

С) Форманы инициалдайды

Д) Кодты инициалдайды

 

 1. Label1.Font.Color:=clRed;командасының нәтижесі қандай?
 2. A) Label1-дегі мәтінді қызыл түске бояйды
 3. B) Label1-ді қызыл түске бояйды
 4. C) Label1-дің шекара сызықтарын қызыл түске бояйды

Д)  мұндай команда болмайды

 

 1. TMemo классының қайсы қасиеті компонент ішіндегі мәтінді өзгерістен сақтауға мүмкіндік береді?
 2. A) ReadOnly
 3. B) Lines
 4. C) WordWrap

Д)  Alingment

 

 1. Бірнеше компонентті топтастырушы төртбұрышты объект?
 2. A) Panel
 3. B) BitBtn
 4. C) ComboBox

Д)  RadioButton

 

 1. TcomboBox классының қайсы қасиетітізім элементтерін алфавит ретімен сұрыптауға мүмкіндік береді?
 2. A) Sorted
 3. B) Items
 4. C) DropDrounCount

Д)  Text

 

 1. Бір атау арќылыбайланыстырылған бір типті айнымалалылардың (не олардың мәндерінің) жиынтығы….

а) массив деп аталады.

 1. b) матрица деп аталады.
 2. c) массив және матрица деп аталады

е)проект деп аталады.

 

 1. Copy(a,m,n)……

а) а мәтінін m- символынан бастап   n символын кесіп алу. Функция string  типті.

 1. b) а мәтінін m- символынан бастап n символын кесіп алу. Функция integer типті.
 2. c) а мәтінін m- символынан бастап n символын кесіп алу. Функция boolean типті.
 3. d) а мәтінін m- символынан бастап n символын кесіп алу. Функция типі аныќталмаған.

 

 1. Function Add(Const:string):integer;

а)  берілгендер жиынтығына жол ќосу

 1. b) берілгендер жиынтығының сипатталуы
 2. c) берілгендер жиынтығында сандармен жұмыс істеу

d)берілгендер жиынтығына символ ќосу

 

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here