Педагогикалық шеберлікті қалыптастыру және дамыту

0

 

Жеңіл сұрақтар

<question> «Қамқорлық стилі»- осылардың қайсысы:

<variant> өзара сенімділік көрсету, істі бірлесе жүргізу, өзара тіл табысу

<variant> оқушыға қанағаттанбаушылық білдіру, өктемдікпен сөйлесу

<variant> танымдық әсер ету,  еркін қатынас жасау

<variant> тым өбектеу, назидылық жалықтыру, мәпелеу

<variant> ресми қатынас негізінде оқу- тәрбие процесін ұйымдастыру

<question>Педагогикалық қарым- қатынастың практикада қолданып жүрген стильдерін атаңыз

<variant>Авторитарлық, демократиялық, либералдық

<variant> Ынтымақтастық, жариялылық, үстемдік

<variant> Гуманизм, өзара түсіністік, жыриялылық

<variant>  Демократиялық, гуманистік, жариялылық

<variant> Авторитарлық, үстемдік, сыйластық

<question>Педагогтың тұлғаны, оның шығармашылық даралығын дамытуға бағытталған қызметі?

<variant>шығармашылық

<variant> әлеуметтік

<variant>бейімдеушілік

<variant>ұжымдық

<variant> гуманистік

<question>Озық іс-тәжірибе

<variant> Мұғалім мен оқушылардың еңбегін барынша жеңілдетіп, оқыту мен тәрбиелілік саласында ерекше табыстарға жеткізетін жекелеген мұғалымдердің іс- тәжірибесі

<variant> Мұғалім мен оқушылардың барынша жеңілдетілген іс- тәжірибе

<variant> Жекелеген мұғалімдердің іс- тәжірибесі

<variant> Ерекше табыстарға жеткізетін іс- тәжірибе

<variant> Оқыту мен тәрбиелеуде тиімді нәтиже беретін іс- тәжірибе

<question>педагогикалық процесті тексеріп отыру, оған бақылау жасау, бағалау мұғалімнің қай қызметіне жатады:

<variant> бақылаушылық- бағалаушылық

<variant> диагностикалық

<variant> қарым- қатынастық

<variant> ұйымдастырушылық

<variant>реттеушілік- ынталандырушылық

<question>Педагогикалық процесс адамдардың қарым- қатынас жүйесінің қайсысына жатады

<variant>адам- адам

<variant> адам- табиғат

<variant> адам- техника

<variant> адам- өнер

<variant> адам- белгі

<question>Кәсіби- педагогикалық мәдениеттің негізгі компоненттерінің бірі

<variant> педагогикалық такт

<variant> педагогикалық көзқарас

<variant> педагогикалық ситуацияны шеше білуі

<variant>  педагогикалық технологияны жан- жақты игеруі

<variant> педагогикалық борштылық пен жауапкершілікті сезінуі

<question>Ұстаздық шеберлік компоненттерін атап көрсет:

<variant>педагогикалық іскерліктерді кешенді игеруі

<variant>сөйлеу шеберлігі

<variant> оқушылар ұжымын ұйымдастыруы

<variant>әдіс- тәсілдерді тиімді таңдай білуі

<variant> педагогикалық талап қоя білуі

<question> Мұғалімнің кәсіптік қабілетіне жатпайтын қабілетті белгілеңіз:

<variant> мұғалімнің көңіл- күйі

<variant>балаға жылылықпен қарауы

<variant>мәнерлі сөйлей білуі

<variant>мұғалімнің өзін- өзі ұстауы

<variant> жаңаны сезінуі

<question>Мұғалімнің конструктивтік қызметін анықтайтын ұғымды көрсет:

<variant>педагогикалық қызметті жоспарлау

<variant>оқыту мен тәрбиенің тиімді әдіс тәсілдерін іздестіру

<variant>оқу- тәрбие процесіндегі әртүрлі әрекетерді басқару

<variant> «Мұғалім-оқушы»жүйесінде қажетті қатынасты дамыту, қалыптастыру

<variant>педагогикалық процесте бақылау жасау, бағалау

<question> Педагогикалық процесте қажет қарым- қатынасты қалыптастыру қызметі дегеніміз мұғалімнің негізгі қызметінің қайсысына жатады:

<variant>коммуни кативтік

<variant>танымдық

<variant>ұйымдастырушылық

<variant>кноструктивтік

<variant>  диагности калық

<question>Мұғалімнің ұйымдастырушылық қызметін анықтайтын ұғысды көрсет:

<variant>педагогикалық процестегі әртүрлі әрекеттерді басқару

<variant>педагогикалық қызметті жоспарлау

<variant>педагоги калық процесте қажетті қарым- қатынасты қалытастыру

<variant>тиімді әдіс- тәсілдер

<variant> педагогикалық процесті бақылау

<question> Оқушылардың ерекшеліктерні зертеу, педагогикалық процестіәң тиімді әдіс- тәсілдерін анықтау мұғалімнің

<variant>диагностикалық қызметі

<variant>реттеушілік- ынтандырушылық қызметі

<variant>бақылаушылық- бағалаушылық қызметі

<variant> танымдық қызметі

<variant>құрастырушылық қызметі

<question>Арнайы ұйымдастырылғын педагог пентәрбиеленушілердің мақсатты өзара қимылдары

<variant>тәрбие процесі

<variant>оқу- тәрбие процесі

<variant> мектептегі тәрбие жұмыстарының бағыттары

<variant>  оқыту процесі

<variant>педагогикалық процесс

<question> Педагог тұлғасына қойылатын талаптар:

<variant>Білікті маман

<variant>бейжайлылық

<variant>қызықты адам

<variant> тиянақты адам

<variant> жақсы адам

<question> педагогикалық мамандықтың ұжымдық сипатының мәні неде?

<variant>тәрбиеленушігі педагогтың, жанұяның, басқа ықпал ету көздерінің бірлігі

<variant>тәрбиеленушіні әлеуметтік- мәдени жағдайларға бейімдеу

<variant>тәрбиеленушілердің шығармашылық даралығын дамыту

<variant> тұлғаны өзгерту

<variant> педагогикалық міндеттерді шешу

<question>Белсенділік, дербестік, ойлаудың белсенділігін арттыру қабілеті, жаңаны сезіну және оны тануға ұмтылысы, мақсатқа бағытталуы, байқампаздылылық, кәсібиесте сақтау.Бұл қандай педагогқа тән қасиеттер?

<variant>шығыармашыл педагог

<variant> жас педагог

<variant>ұйымдастырушы педагог

<variant>психолог педагог

<variant>қарым- қатынас  педагог

<question>педагогикалық такт

<variant> педагогтың балалармен педагогикалық қарым- қатынас кезінде сақтауы тиіс шаралар принципі

<variant> қоршаған ортамен өзара әсердің белсенділік формасы

<variant> ересектер мен балалардың өзара әрекеті

<variant>тәрбиелік әрекеттердің шарасы

<variant>адамның ішкі әлемінің сыртқа шығуы

<question> Педагогикалық шеберлік

<variant> Тұлғалық және іскерлік қасиеттер мен кәсіптік біліктілік жиынтығы

<variant> тұлғалық қабілеттер

<variant> біліктілік

<variant>тұлғалық қасиеттер

<variant> кәсіптік біілмдер мен біліктер жиынтығы

<question>Мұғалімнің өзін- өзі ұстауын, қарым- қатынас жасай білуін қамтамасыз ететін педагогикалық шеберліктің элементі қалай аталады

<variant> гуманистік бағыт

<variant> кәсіптік бағыт

<variant> педтехника

<variant> педагогикалық қабілет

<variant> біліктілік

 

Орта сұрақтар

 

<question>Сөйлеу техникасын, қимыл, бет құбылысын игере білуге негіз болатын қабілеттер

<variant>өзін- өзі билеу

<variant> өзін- өзі сендіру

<variant>өз әрекетін басқару

<variant> оптимистік тәрбие

<variant> өзін- өзі иландыру

<question>Педагогикалық іс- әрекет мәні

<variant>Әлеуметтік тәжірибені беру, оқушыны дамыту және өмірге дайындау жағдайын жасауды ұйымдастыру

<variant>оқушыларды басқару

<variant>оқушыларға тек білімдер беру

<variant>оқушыға әсер ету

<variant>әлеуметтік сұранысты орындау

<question>Педагогикалық такт

<variant> Педагогтың балалармен педагогикалық қарым- қатынас кезінде сақтауы тиіс шаралар қағидасы

<variant> қоршаған ортамен өзара әсердің белсенділік формасы

<variant>тәжірибелік әрекеттердің шарасы

<variant>ерексектер мен балалардың өзара әрекеті

<variant> адамның ішкі әлемінің сыртқа шығуы

<question>Педагогтың мәдениеттілігінің көрсеткіші

<variant> әдептілігі

<variant>жауапкершілігі

<variant> сенімсіздігі

<variant> ізеттілігі

<variant>қамқорлығы

<question>Педагогтыңқызметі

<variant> жас ұрпақты жан- жақты дамыту

<variant> тәрбиешінің өнегелі істері

<variant> тілім-тәрбиесінің ықпалы

<variant> қоғамдық орындарда өзін ұстауы

<variant> тәжірибе жинақтауы

<question>педагогтың тән сипат

<variant> Отан,халық, ата-ана алдында жауапкершілікті сезіну

<variant> Жүйелі ықпал ету

<variant> Білімін молайту

<variant> Идеялық көзқарасын білдіру

<variant> Бағыт беру

<question>Шебер тәрбиеші болудың себебі

<variant> Өз ісін терең білуі

<variant> Ғылымның дамуы

<variant> Адамды өмірге дайындау қасиеттілігі

<variant> Тәрбие мақсатынң өзгеруі

<variant> Тәрбие маңызының артуы

<question>Педагогтік әдеп категориялары

<variant>Сыпайлылық

<variant>Педагогтік бедел

<variant>Адалдық

<variant>Шыншылдық

<variant> Сүйіспеншілік

<question>Педагогтік оптимизм

<variant> өзін- өзі сендіру тәсілі

<variant> әзілді түсінетін

<variant> шыншыл

<variant>төзімді

<variant> ұстамды

<question>Тәрбиеші балалардың алдында қандай болмауы керек?

<variant>салдыр- салақ

<variant> сәнді

<variant>жасына лайықты

<variant>эстетикалық талғамы

<variant>жинақтылығы

 

 

Күрделі сұрақтар

 

<question>Сөйлеу мәдениетіне қойылатын талаптар

<variant> әдеби тілді игеру

<variant> білімін тереңдету

<variant>әдістемені тереңдету

<variant>үздіксіз іздену

<variant> кәпістік білім

<question>Мұғалімнің кәсіби қарулануы

<variant>өзін- өзі жетілдіру

<variant> әдеби тілді игеру

<variant>тың шешім табу

<variant>анық сөйлеу

<variant>білімін тереңдету

<question>Шәкірт пен ұстаздың өзара бірлесіп, ынтымақтасып, жасайтын ортақ іс- әрекетті қалай аталады?

<variant>қарым- қатынас

<variant>оқу

<variant>диалог

<variant>оқыту

<variant> ойын

<question>оқытушы- компютер- оқушы жүйесі шеңберінде әртүрлі оқыту бағдарламасының жәрдемімен жүзеге асыратын

<variant> компютерлік

<variant>тренинг

<variant>оқыту

<variant>модельдеу

<variant> инновация

<question>перцептивті қарым- қатынас дегеніміз не?

<variant>өзара түсініктік ақпарат алмасу

<variant> қарым- қатынасқа түсушілердің бірін- бірі қабылдау үрдісі

<variant>қарым- қатынасқа түсушілердің өзара әрекетін ұйымдастыру

<variant>жағымды қарым- қатынас тудару

<variant> әңгімелесу

<question>этикаға, жарасымсыз тәсілдегі жатпайтыныны қайсысы?

<variant>дұрыс сөйлесе білу

<variant>өзін айрықша адам етіп көрсету

<variant>өз әріптестеріне кекете

<variant>басқалардың пәнін кемсіту

<variant> оқушылардың бағаларын көеру

<question>Академиялық қабілет дегеніміз не?

<variant>мұғалім қабілетінің пән сапасына сәйкестігі

<variant> мұғалім атына лайық болуы

<variant>толық білім алу

<variant>мұғалім дүниетанымның кеңдігі

<variant>адамдарды қабілетіне сүйеніп танып білу

<question> «Ұстаздық дастан» еңбегінің авторы кім?

<variant>А.С. Макаренко

<variant>В.Ф.Одоевский

<variant>В.Т. Белинский

<variant> А.М. Сорокина

<variant> А.П. Усова

<question> «Маған жақсы мұғалім бәрінен де қымбат, өйткені мұғалім- мектептің жүрегі»- деп өз ойын білдірген жазушы, ақын

<variant>Ы.Алтынсарин

<variant>А. Байтұрсынов

<variant>М. Жұмабаев

<variant>А. Құнанбаев

<variant>  С. Көбеев

<question> Баланың ішкі әлемін сезу қабілеті

<variant>перцептивтік қабілет

<variant>коммуникативті қабілет

<variant>сөйлеу қабілет

<variant>академиялық қабілет

<variant> қолданбалы қабілет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here