Химия пәнінен тест сұрақтары

0

                                                               

<question >    Протонның заряды

<variant>     +1

<variant>     +2

<variant>      -1

<variant>      -2

<variant>      +3

<question >     Нейтронның заряды

<variant>     0

<variant>     +2

<variant>      +3

<variant>      -1

<variant>      -2

<question >    Электронның заряды

<variant>     -1

<variant>     +2

<variant>      0

<variant>      +3

<variant>      -2

<question >    Массасы 152г. азот (ІІІ) оксидіндегі зат мөлшерін көрсетіңіз

<variant>     2моль

<variant>     3моль

<variant>     6 моль

<variant>     44.8л

<variant>     12.04х1023 моль

<question >    Мөлшері ¼ моль азот (V) оксидінің массасын көрсетіңіз

<variant>     27г

<variant>     28г

<variant>     30г

<variant>     42г

<variant>     76г

<question > Соңғы өнім.

<variant>     2 – бромбутан

<variant>     1 – бромбутан

<variant>     3 – бромбутан

<variant>     4 – бромбутан

<variant>     бромциклопропан

<question > Бензолдың құрылыс формуласын алғаш анықтаған ғалым.

<variant>     А. Кекуле

<variant>     Вюрц

<variant>     Вагнер

<variant>     Перкин

<variant>     А. Байер

<question > Толуолдағы-   тобымен әрекеттесетін реагенттер:

  1. 2.3. 4.

<variant>     2,3

<variant>     3,4

<variant>     1,3

<variant>     2,4

<variant>     1,2

<question >    СН4     молекуласындағы АО гибридтену типін көрсетіңіз?

<variant>     sp3

<variant>     sp2

<variant>     sp

<variant>     sp3d

<variant>     sp3 d2

<question >    Төмендегі келтірілген заттардың қайсысы әрі тотықтырғыш, әрі тотықсыздандырғыш қасиет көрсетеді?

<variant>     Na2 SO3             

<variant>     HNO3

<variant>      H2S

<variant>      К2  Cr2 O7

<variant>     Na2 SO4

<question > Күкірт қышқылы ерітіндісінің екі литрінде 9,8г Н2 SO4 еріген болса, онда оның молярлық концентрациясы қанша болады?

<variant>     0,05 моль/л

<variant>     0,1 моль/л

<variant>      0,98 моль/л

<variant>      1,96 моль/л

<variant>      19,6 моль/л

<question >    280г 4% -тік ерітінді даярлау үшін қажет натрий хлоридінің массасын есептеңіз ?

<variant>     11,2г

<variant>     1,10г

<variant>      18г

<variant>      20г

<variant>      21г

<question >    20%-тік натрий сульфаты ерітіндісінің молялдық концентрациясын есептеп шығарыңыз ?

<variant>     1,41 моль/кг

<variant>     0,8 моль/кг

<variant>     0,4 моль/кг

<variant>     1,76 моль/кг

<variant>     2,50 моль/кг

<question > Заттың 100г 20% -тік ерітіндісі мен 50 г. 32% -тік ерітіндісі араластырылған.  Алынған ерітіндідегі заттың массалық пайызы қандай?

<variant>     24%

<variant>     16 %

<variant>     34.6%

<variant>     36%

<variant>     52%

<question >    Мыс сульфатының 10% -тік 800г ерітіндісін дайындау үшін қажетті тотияиынның CuSO4 x 5H2O массасын есептеп шығарыңыз.

<variant>     125г

<variant>     100г

<variant>     80г

<variant>     160г

<variant>     250г

<question > Массасы 800г  ерітінді буландырылды. Буландырылғаннан қалған құрғақ қалдық өлшеніп алынды. Оның массасы 64г. Бастапқы ерітіндідегі еріген заттың массалық пайызы қандай?

<variant>     8.0%

<variant>     7.4%

<variant>     6.4%

<variant>     64%

<variant>     80%

<question >    Калий дигидрофосфатындағы фосфордың массалық үлесін көрсетіңіз

<variant>     0.23

<variant>     0.17

<variant>     0.02

<variant>     0.13

<variant>     0.55

<question >    Реакция теңдеуін аяқтаңыз және теңдеудің оң бөлігіндегі стехиометриялық коэффициенттердің қосындысын көрсетіңіз:

MnO2 + HCl = Cl2 +MnCl2 +H2O

<variant>     4

<variant>     3

<variant>     5

<variant>     6

<variant>     7

<question >    Реакция теңдеуін аяқтаңыз және теңдеудің оң бөлігіндегі стехиометриялық коэффициенттердің қосындысын көрсетіңіз:

КMnO4 + HCl = MnCl2+KCl + H2O + Cl2

<variant>     17

<variant>     4

<variant>     9

<variant>     2

<variant>     18

<question >    +2 зарядты катион түзетін 13,7г. металл сумен 2,24л (қ.ж) газ бөле әрекеттеседі. Бұл металл:

<variant>     Ва

<variant>     Ca

<variant>     Sr

<variant>     Mq

<variant>     Na

<question >    Натрий атом ядросында протон және нейтрон саны:

<variant>      11 және 12

<variant>      11 және 10

<variant>      12 және 11

<variant>      10 және 12

<variant>      13 және 11

<question >    Ең әлсіз қышқылдың формуласы

<variant>      НҒ

<variant>      НСІО4

<variant>      НСІО3

<variant>      НJO3

<variant>      HBrO3

<question >    Полиэтиленнің қолданылатын саласы

<variant>      тұрмыста азық-түлік салатын қапшық ретінде

<variant>      отын ретінде

<variant>      қопарғыш зат алуда

<variant>      дәрі-дәрмек алуда

<variant>      еріткіш ретінде

<question >    Крахмал гидолизденгенде түзілетін соңғы өнім

<variant>      глюкоза

<variant>      глюкоза және фруктоза

<variant>      сахароза

<variant>      рибоза

<variant>      дезокрибоза

<question >    Сұйытылған қышқылдың ішінен ығыстырып шығара алмайтын металл

<variant>      сынап

<variant>      магний

<variant>      алюминий

<variant>      кальций

<variant>      натрий

<question >    Cr ® Cr23  X  Y  A

тізбегіндегі A заты

<variant>         Na[Cr(OH)4]

<variant>       Cr(OH)3

<variant>       Na2CrO4

<variant>       Cr(OH)2

<variant>       Na2CrO2

<question > 245 г бертолле тұзын термиялық ыдыратқанда түзілетін оттектің көлемі (қ.ж.):

<variant>        67,2 л.

<variant>       89,6 л.

<variant>       224,0 л.

<variant>      112,0 л.

<variant>       44,8 л.

<question >    Вюрц реакциясы бойынша 16,8 л бутан (қ.ж.) алу үшін қажет натрийдің массасы

<variant>     34,5 г

<variant>     69,5 г

<variant>     39,6 г

<variant>     74 г

<variant>     23,0 г

<question >    Құрамында 13,35 г алюминий хлориді бар ерітіндімен әрекеттесуге жұмсалатын натрий гидроксидінің массасы (г):

<variant>      12

<variant>     8

<variant>     10

<variant>     16

<variant>     4

<question >    5,64 кг техникалық темір (ІІ) сульфидін ауада өртегенде, шығымы 75% болған қатты өнімнің (FeO) зат мөлшері (моль)

<variant>     48

<variant>     24

<variant>     56

<variant>     12

<variant>     6

<question >    Алкендер класының сипаттамасына жатпайды

<variant>      гибридтену түрі sp3

<variant>     С=С байланыстың ұзындығы 0,134 нм

<variant>     валенттік бұрыш 1200

<variant>    кеңістікте молекуланың құрылысы жазықтық

<variant>     1p байланыс

<question > Қ.ж. тығыздығы 0,715 г/л болатын көмірсутектің 4,8 грамын жаққанда 13,2 г көмірқышқыл газы түзілген болса, онда оның молекулалық формуласы

<variant>     CH4

<variant>     C4H10

<variant>     С2H6

<variant>     C3H8

<variant>     C5H12

<question >    Табиғи каучуктің отаны:

<variant>       Бразилия.

<variant>      Аргентина.

<variant>      Америка.

<variant>      Қытай.

<variant>      Испания.

<question >    Нитрлену реакциясы арқылы артық мөлшерде нитрлі қоспасынан 24,6 г нитробензол алынды. Реакцияға қажет бензолдың массасы:

<variant>       15,6 г.

<variant>      12,6 г.

<variant>      24,6 г.

<variant>      21,6 г.

<variant>      18,6 г.

<question >    Мұнайды айдау мына заттарды алу үшін жүргізіледі:

<variant>       мұнай өнімдерін.

<variant>      фенол мен изобутанды.

<variant>      бензин мен метанолды.

<variant>      бензол мен метанолды.

<variant>      қанықпаған көмірсутектерді.

<question >    48 г метил спиртінен 22 г диметил эфирі алынған болса, өнімнің шығымы:

<variant>       63,77%

<variant>      68,77%

<variant>      88,44%

<variant>      58,26%

<variant>      78,02%

<question >    Пентан альдегидін алу үшін қажет спирттің құрамындағы көміртек атомының саны:

<variant>       5.

<variant>      2.

<variant>      1.

<variant>      3.

<variant>      4.

<question >    Карбон қышқылдарының қайнау температураларының жоғары болу себебі:

<variant>       молекулааралық сутектік байланыстың болуынан

<variant>      молекуласында көмірсутек радикалының болуынан

<variant>      молекуласында карбоксил тобының болуынан

<variant>      молекулалық массалары жоғары болғандықтан

<variant>      агрегаттық күйі сұйық болғандықтан

<question >    Майлар –

<variant>       жоғары карбон қышқылдары мен глицериннің триглицериді

<variant>      пальмитин қышқылының этанолмен күрделі эфирі

<variant>      жоғары карбон қышқылдары мен этиленгликольдің диглицериді

<variant>      стеарин қышқылының метанолмен күрделі эфирі

<variant>      сірке қышқылы мен глицериннің күрделі эфирі

<question > Fe3+-тің электрондық конфигурациясы

<variant>       … 3d5

<variant>       … 3d4

<variant>       … 3d64s2

<variant>       … 3d6

<variant>      … 3d3

<question > СН3-СН2-СН2– радикалы:

<variant>       Пропил

<variant>       Этил

<variant>       Фенил

<variant>       Аллил

<variant>      Винил

<question > Егер теория жүзіндегіге қарағандағы шығымы 80% болып, 22,4 г циклобутан алынған болса, онда металдық  натриймен әрекеттескен 1,4-дибромбутанның массасы

<variant>       108 г

<variant>       108,65 г

<variant>       152,65 г

<variant>       156,65 г

<variant>      154,65 г

<question >Пропенді гидрлеген кезде түзілетін зат:

<variant>       пропан.

<variant>       пропил спирті.

<variant>       пропадиен.

<variant>       циклопропан.

<variant>      пропин.

<question > Бутадиеннің жану теңдеуіндегі коэффициенттер қосындысы:

<variant>       27.

<variant>       22.

<variant>       25.

<variant>       21.

<variant>      23.

<question > 117 г бензолды нитрлегенде 147,6 г нитробензол алынса,  осы заттың шығымы (%-пен):

<variant>       80%.

<variant>       85%.

<variant>       70%.

<variant>       75%.

<variant>      90%.

<question >    Акрил қышқылының формуласы

<variant>      H2C=CH-COOH

<variant>      CH3COOH

<variant>      C17H35COOH

<variant>      C15H31COOH

<variant>      C3HCOOH

<question >    Құрамында натрий стеаратының 61,2% массалық үлесі бар 1 кг сабын алу үшін қажет стеарин қышқылының массасы:

<variant>      568 г.

<variant>      1136 г.

<variant>      603 г.

<variant>      370 г.

<variant>      928 г.

<question >    Ядро құрамы

<variant>      протон және нейтрон

<variant>      катион және анион

<variant>      протондар

<variant>      электрон және нейтрон

<variant>      электрондар

<question >    Негізгі топшада элементтердің металдық қасиеттері

<variant>      Жоғарыдан төмен артады

<variant>      Төменнен жоғары артады

<variant>      жоғарыдан төмен кемиді

<variant>      өзгермейді

<variant>      төменнен жоғары алдымен артады, содан соң кемиді

<question > Азотпен 18,06×1022 сутек молекулалары әрекеттескен болса, (реакцияның жылу эффектісі 92 кДж) бөлінген жылу мөлшері

<variant>      9,2 кДж

<variant>      4,6 кДж

<variant>      46 кДж

<variant>      18,4 кДж

<variant>      92 кДж

<question >    Әлсіз электролитке жататын ерітінді:

<variant>      H2SO3.

<variant>      NaNO3.

<variant>      H2SO4.

<variant>      HCl.

<variant>      KOH.

<question > Қалыпты жағдайда сумен әрекеттесетін оксид:

<variant>      кальций оксиді

<variant>      алюминий оксиді.

<variant>      мыс (II) оксиді.

<variant>      қорғасын (II) оксиді.

<variant>      күміс оксиді.

<question >    Нитрлеу реакциясы кезінде 78 г бензолдан 98,4 г нитробензол алынды. Нитробензодлың шығымы (%-пен):

<variant>      80%.

<variant>      40%.

<variant>      50%.

<variant>      60%.

<variant>      70%.

<question >    1-метил-4-этилбензолдың толық жану теңдеуіндегі әрекеттесуші заттар формулаларының алдындағы коэффициенттер қосындысы

<variant>      13

<variant>      43

<variant>      53

<variant>      63

<variant>      23

<question >    Құрамында 10 атом сутек бар алканолдың изомерлерінің саны

<variant>      4

<variant>      2

<variant>      5

<variant>      3

<variant>      1

<question >    Құрамында 62,1% көміртек, 10,3% сутек, 27,6% оттек бар альдегидтің атауы

<variant>      пропаналь

<variant>      метаналь

<variant>      этаналь

<variant>      пентаналь

<variant>      бутаналь

<question >    Егер де реакция нәтижесінде 6,4 моль сірке қышқылының этил эфирі түзілсе, эфирлену реакциясына қатысатын этил спиртінің массасы:

<variant>      294,4 г.

<variant>      125 г.

<variant>      200 г.

<variant>      250 г.

<variant>      150 г.

<question >    Пальмитин қышқылының диглицеридіндегі көміртектің массалық үлесі (%)

<variant>      73,9%

<variant>      75,8%

<variant>      68,3%

<variant>      64,7%

<variant>      71,6%

<question > Берілген теңдеудің ( … Fe +…Cl2 ® … Fe Cl3) коэффициенттері:

<variant>      2, 3, 2

<variant>      1, 1, 1

<variant>      1, 2, 3

<variant>      2, 2, 2

<variant>      2, 3, 1

<question >Металдық қасиеттерінің артуымен орналасқан элементтер  қатары

<variant>      Na, K, Rb

<variant>      Cs, Te, Mg

<variant>      Cu, S, Na

<variant>      As, Br, P

<variant>      Al, C, Se

<question > Хлор атомы металдармен түзетін байланыс

<variant>      ионды

<variant>      ковалентті полюсті

<variant>      коваленті полюссіз

<variant>      сутектік

<variant>      металдық

<question >

үрдісіндегі тепе-теңдікті солға ығыстыратын жағдай

<variant>      СО концентрациясын төмендету

<variant>      қысымды жоғарылату

<variant>      температураның төмендеуі

<variant>      СН3ОН концентрациясын төмендету

<variant>      Н2 концентрациясын жоғарылату

<question > Электролитке жататын затты көрсетіңіз:

<variant>      HBr (ерітінді).

<variant>      Н2 (газ).

<variant>      КОН (қатты).

<variant>      С12Н22О11 (ерітінді).

<variant>      СО2 (газ).

<question > Күкіртпен реакцияға түспейтін зат:

<variant>      H2O

<variant>      O2.

<variant>      C.

<variant>      H2.

<variant>      Na.

<question >10 г натрий гидроксидін бейтараптау үшін қажет күкірт қышқылының массасы:

<variant>      12,25 г.

<variant>      25 г.

<variant>      6,12 г.

<variant>      10 г.

<variant>      4 г.

<question >Cуда еритін негіз:

<variant>      LiOH

<variant>      Fe(OH)3

<variant>      Ca(OH)2

<variant>      Zn(OH)2

<variant>      Cu(OH)2

<question > Магнийдің генетикалық қатары

<variant>      Mg ® MgO ® Mg(OH)2

<variant>      MgSO4 ® Mg ® MgO

<variant>      Mg ® MgCl2 ® Mg(OH)2

<variant>      MgO ® Mg ® MgSO4

<variant>      Mg(OH)2 ® MgO ® MgCl2

<question > Берілген заттардың құрамындағы хлордың тотығу дәрежесінің кему ретімен орналасқан қатары 1.KCl 2. Cl2O 3.HClO3 4.Cl2 5.KClO2

<variant>      35241

<variant>      12453

<variant>      25341

<variant>      35421

<variant>      24153

<question >Кристалдық күкірттегі химиялық байланыс түрі

<variant>      ковалентті полюссіз

<variant>      иондық

<variant>      ковалентті полюсті

<variant>      сутектік

<variant>      металдық

<question > Қосылыстардағы азоттың ең көп массалық үлесі бар зат:

<variant>      NO.

<variant>      N2O5.

<variant>      KNO3

<variant>      Ca(NO3)2.

<variant>      HNO3

<question > 200 г ізбестас ыдырағанда түзілетін көмірқышқыл газдың көлемі:

<variant>      44,8 л.

<variant>      33,6 л.

<variant>      22,4 л.

<variant>      5,6 л.

<variant>      11,2 л.

<question >Литий өте сұйытылған азот қышқылымен әрекеттескенде азоттың тотықсыздану өнімі NH4NO3 болса, теңдеудегі коэффициенттердің жалпы саны

<variant>      30

<variant>      26

<variant>      29

<variant>      31

<variant>      28

<question > Массасы 200 г алюминий хлоридін (балқымасы) түгелдей электролиздеді. Егер шығымы 100% болса, катодта бөлінген алюминийдің массасы:

<variant>      40,4 г

<variant>      43,2 г

<variant>      50,7 г

<variant>      60,4 г

<variant>      44,8 г

<question > HCl+K2Cr2O7 ® Cl2+CrCl3+H2O+KCl

теңдеуіндегі коэффициенттердің қосындысы

<variant>      29

<variant>      28

<variant>      26

<variant>      27

<variant>      30

<question > sp2-гибридизация кезінде валенттік бұрыш тең:

<variant>      1200

<variant>      1090

<variant>      1070

<variant>      1050

<variant>      1800

<question > 0,25 моль метилциклопропанды жаққанда түзілетін көмір қышқыл газының зат мөлшері (қ.ж.)

<variant>      1 моль

<variant>      2 моль

<variant>      0,1 моль

<variant>      0,2 моль

<variant>      3 моль

<question > Пропеннің сапалық реакциясы –

<variant>      калий перманганатымен әрекеттесуі

<variant>      мыс (ІІ) сульфаты әрекеттесуі.

<variant>      никель (ІІ) хлоридімен әрекеттесуі.

<variant>      темір (ІІ)хлоридімен әрекеттесуі.

<variant>      темір (ІІІ) хлоридімен әрекеттесуі.

<question > 39 г бензол және 39 г азот қышқылы өзара әрекеттескенде түзілген нитробензолдың массасы:

<variant>      61,5 г.

<variant>      78 г.

<variant>      62,5 г.

<variant>      58,5 г.

<variant>      74 г.

<question >1,2-диметилбензолдың толық жану теңдеуіндегі өнімдерінің формуласының алдындағы коэффициенттердің қосындысы

<variant>      26

<variant>      13

<variant>      15

<variant>      10

<variant>      18

<question > 340 г хлорбензол мен 220 г натрий гидроксиді әрекеттескенде түзілетін фенолдың массасы

<variant>      284 г

<variant>      244 г

<variant>      254 г

<variant>      274 г

<variant>      264 г

<question > 16 г бір атомды спиртті мыс (ІІ) оксидімен тотықтырғанда 32 г мыс және альдегид түзілсе, жұмсалған спирттің атауы

<variant>      метанол

<variant>      этанол

<variant>      пентанол

<variant>      пропанол

<variant>      бутанол

<question > 120 г 20% сірке қышқылының ерітіндісімен метил спирті өзара әрекеттескенде күрделі эфир түзілді. Реакцияға қатысқан метил спиртінің массасын есептеңіз.

<variant>      12,8 г.

<variant>      9,6 г.

<variant>      6,4 г.

<variant>      3,2 г.

<variant>      12 г.

<question > Күрделі эфирді мына заттардың өзара әрекеттесуінен алады:

<variant>      СН3COOН пен С2Н5ОН.

<variant>      С2Н5ОН пен  С2Н5ОН.

<variant>      СН2 = CHCl мен ClСН = CH2ОН.

<variant>      С3Н7ОН пен С2Н5ОН.

<variant>      СН3СООН пен Na2CO3.

<question > 5Н2 нені білдіреді:

<variant>  Сутегінің бес молекуласын

<variant>  Сутегінің жеті атомы

<variant>  Оттегінің жеті молекуласын

<variant>  Сутегінің жеті молекуласын

<variant>  Оттегінің жеті атомы

 <question >    Галогендер тобы

<variant>  F, Cl, Br, J, Ac

<variant>  F, Cl, Mn, At

<variant>  J, Fe, Sb, Sn, Zn

<variant>  Mn, Br, J, Re

<variant>  F, O, N, C, B

<question > Метан молекуласына тән гибридтену түрі

<variant>  sp3

<variant>  sp

<variant>  s2p

<variant>  sp3 және sp

<variant>  sp2

 <question >    Ерітіндісі  электролит  болатын  зат

<variant>  K2CO3

<variant>  CO

<variant>  Cr2O3

<variant>  Cr(OH)3

<variant>  H2SiO3

 <question > Пропеннің молекуласы тұрады:

<variant>  3 атом көміртегінен және 6 атом сутегінен

<variant>  2 атом көміртегінен және 4 атом сутегінен

<variant>  3 атом сутегінен және 6 атом көміртегінен

<variant>  3 атом көміртегінен және 8 атом сутегінен

<variant>  4 атом көміртегінен және 8 атом сутегінен

<question > Күкірт атомының ядро заряды:

<variant>  +16.

<variant>  +32.

<variant>  +6.

<variant>  +15.

<variant>  +17.

<question > Берілген қоспалардың ішіндегі біртекті ерітінділер:

<variant>  алтын мен күмістің құймасы

<variant>  түтін (күйенің ұсақ бөлшектері және ауа)

<variant>  бензин және су

<variant>  тұман (судың тамшылары және ауа)

<variant>  бор ұнтағы және су

 <question >    2, 4-диметилпентен-2-нің молекуласындағы біріншілік көміртектердің саны

<variant>  4

<variant>  1

<variant>  3

<variant>  2

<variant>  5

<question > Мұнайдан алынбайтын зат

<variant>  крахмал

<variant>  мазут

<variant>  бензин

<variant>  парафин

<variant>  керосин

<question >    М.Г.Кучеров реакциясы

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>  2CH3Br+2Na ® CH3 – CH3+2NaBr

<variant>  H2C = CH2+HOH ® CH3 – CH2OH

 

<question >    Құрамы C5H10O2 карбон қышқылының көмірсутектік қаңқа изомерлерінің санын көрсетіңіз.

<variant>  4.

<variant>  2.

<variant>  1.

<variant>  5.

<variant>  3.

<question >    Жалпы формуласы төмендегідей болатын заттың класы:

 

<variant>  спирттер.

<variant>  альдегидтер.

<variant>  күрделі эфирлер.

<variant>  қышқылдар.

<variant>  жай эфирлер.

<question > Глюкоза изомері

<variant>  фруктоза

<variant>  мальтоза

<variant>  сахароза

<variant>  целлобиоза

<variant>  лактоза

<question >    Каучукты вулканизациялау кезінде алынатын эластикалық материал:

<variant>  Резеңке.

<variant>  Стирол.

<variant>  Силикон.

<variant>  Каучук.

<variant>  Полиэтилен.

<question >    6,02×1022 сутек атомдарын алу үшін тұз қышқылымен әрекеттесетін алюминийдің массасы

<variant>  1,8 г

<variant>  18 г

<variant>  27 г

<variant>  5,4 г

<variant>  2,7 г

<question >    4,48 л фтор (қ. ж.) сумен әрекеттескенде, алынатын оттектің массасы

<variant>  3,2 г

<variant>  1,2 г

<variant>  2,4 г

<variant>  2 г

<variant>  1,6 г

<question >    Ерітіндісі сілтілік орта түзетін заттар жұбы:

<variant>  Na2S, K2SO3

<variant>  CuSO, Lі2S

<variant>  FeSO4, Na2SO3

<variant>  K2S, Na2SO4

<variant>  AlCl3, Na2SO3

<question >    Қыздырған кезде екі тұз бірдей газ түзетін жағдай:

<variant>  калий нитраты және натрий нитраты.

<variant>  калий нитраты және аммоний нитраты.

<variant>  сынап нитраты және натрий нитраты.

<variant>  барий нитраты және күміс нитраты.

<variant>  мыс нитраты және барий нитраты.

<question >    Көміртек – тотықтырғыш болатын реакцияда әрекеттесетін заттар тобы

<variant>  H2, Fe, Sі

<variant>  O2, Fe, Cl2

<variant>  O2, CaO, Br2

<variant>  О2, H2, CuO

<variant>  H2, Al, F2

<question >    8 моль алюминий оттекте түгелдей жанғанда 3352 кДж жылу бөлінеді. Реакцияның жылу эффектісі:

<variant>  1676 кДж

<variant>  1424 кДж

<variant>  1822 кДж

<variant>  2107 кДж

<variant>  1672 кДж

<question >    Массасы 1,84 г толуолмен әрекеттесетін 2%-ті бром суының массасы:

<variant>  480 г.

<variant>  360 г.

<variant>  600 г.

<variant>  120 г.

<variant>  240 г.

<question >    189 г хлорсірке қышқылынан аминсірке қышқылын алу үшін қажет аммиактың (қ.ж.) көлемі:

<variant>  44,8 л.

<variant>  67,2 л.

<variant>  22,4 л.

<variant>  56 л.

<variant>  11,2 л.

<question >    Макромолекуласы мононуклеотидтерден тұратын табиғи жоғары молекулалы қосылыстар

<variant>  нуклеин қышқылдары

<variant>  карбон қышқылдары

<variant>  көмірсулар

<variant>  амин қышқылдары

<variant>  белоктар

<question > Салыстырмалы молекулалық массасы – 100 болатын көмірсутек

<variant>  алкан, C7H16

<variant>  алкен, C8H16

<variant>  алкан, C6H14

<variant>  алкен, C5H10

<variant>  алкин, C7H12

<question >

үрдісінде тепе-теңдікті оңға жылжытатын факторлар

1) температураның төмендеуі

2) СО концентрациясының жоғарылауы

3) қысымның төмендеуі

4) қысымның жоғарылауы

5) катализаторды енгізу

6) температураны көтеру

жауапта рет нөмірлерінің артуымен көрсетіңіз

<variant>  1 2 4

<variant>  2 3 4

<variant>  1 3 5

<variant>  1 4 5

<variant>  2 4 6

<question >    Аg- химиялық таңбасының оқылуы

<variant>  аргентум

<variant>  аш

<variant>  алюминий

<variant>  аурум

<variant>  феррум

<question >    Қышқылға тән диссоциациялану теңдеуі

<variant>  H+ + Cl

<variant>  Na+ + HSO4

<variant>  Mg2+ + 2Cl

<variant>  NH4+ + OH

<variant>  Na+ + OH

<question >     Негіздік оксидтің формуласы

<variant>  CaO

<variant>  Cl2O7

<variant>  N2O

<variant>  SO3

<variant>  V2O5

<question >     Массалық үлестің белгісі (таңбасы)

<variant>  W

<variant>  M

<variant>  m

<variant>  n

<variant>  V

<question >    Жалпы формуласы СnH2n-6  болатын заттың атауы

<variant>  бензол

<variant>  ацетилен

<variant>  октен

<variant>  циклогексан

<variant>  гексан

<question >    Терісэлектрлік:

<variant>  белгілі бір атомның басқа химиялық элемент атомының электрондарын тарту қасиеті.

<variant>  белгілі бір атомның басқа химиялық элемент атомын тарту қасиеті.

<variant>  белгілі бір атомның басқа химиялық элемент атомының нейтрондарын тарту қасиеті.

<variant>  белгілі бір атомның басқа химиялық элементтің молекуласын тарту қасиеті.

<variant>  белгілі бір атомның басқа химиялық элемент атомының протонын тарту қасиеті.

7. Экзотермиялы реакция:

<variant>  3Fe + 2O2 ® Fe3O4

<variant>  CaCO3 ® CaO + CO2

<variant>  N2 + O2 ®2NO

<variant>  2H2O ® 2H2 + O2

<variant>  4HNO3 ® 4NO2 + O2 + 2H2O

8. Қышқыл тұздар-

<variant>  қышқыл қалдығынан және екі әр түрлі металл катионынан тұрады.

<variant>  сутек пен металл катиондары және қышқыл қалдықтарының аниондарынан тұрады.

<variant>  қышқыл қалдығынан және металл катионынан тұрады.

<variant>  катионмен байланысқан гидроксотоп және қышқыл қалдығынан тұрады.

<variant>  Комплекс түзуші және лиганды бар ішкі, сыртқы сфералардан тұрады.

9. Карбонат-иондарды анықтайтын зат.

<variant>  КCl.

<variant>  NaCl.

<variant>  AgCl.

<variant>  NaOH.

<variant>  HCl.

10. Гидролизденетін тұздар жұбы

<variant>  MgSO4, K2SO4

<variant>  Na2SO4, Ba(NO3)2

<variant>  FeCl3, NaNO3

<variant>  FeCl2, CrSO4

<variant>  BaCl2, MgSO4

11. Сабынның құрамына кіретін қышқылдар

<variant>  олеин және пропион қышқылдары

<variant>  валериан және сірке

<variant>  акрил және май

<variant>  капрон және құмырсқа

<variant>  пальмитин және стеарин

12. Белок – полимерлердің (полисахаридтерден) көмірсу – полимерлерден айырмашылығы

<variant>  белоктарды химиялық әдіспен алады, полисахаридтер алынбайды.

<variant>  белоктар суда ериді, ал полисахаридтер ерімейді.

<variant>  белоктар тек қатты, ал полисахаридтер сұйық болады.

<variant>  белоктар тәтті, полисахаридтер тәтті емес.

<variant>  белоктар әр түрлі a-аминқышқылдары қалдықтарынан құралса, ал полисахаридтердің мономерлері бір ғана зат.

13. Мономерлер дегеніміз –

<variant>  макромолекуланың массасы

<variant>  құрылым буындарының саны

<variant>  полимерлену дәрежесі

<variant>  полимер молекуласын түзетін кіші молекулалық зат

<variant>  жоғары молекулалық зат

14. Берілген өзгерістердегі Х және У заттары :

<variant>

<variant>  Х – CH3OH; У – C2H5OH

<variant>  Х – C2H5OH; У – C4H9OH

<variant>

<variant>

15. Сутек бойынша тығыздықтары бірдей газдар

<variant>  SO2 және NO

<variant>  CO2 және CO

<variant>  CO және C2H4

<variant>  C2H4 және SO2

<variant>  NO және CO

16. Түссіз газ кальций гидроксидінің ерітіндісіне жіберілген. Сол кезде ақ тұнба түзілген. Ал газдың әрі қарай жіберілуін жалғастырса, тұнба ериді. Газды анықтаңыз.

<variant>  Сутек.

<variant>  Аммиак.

<variant>  Көміртек (IV) оксиді.

<variant>  Оттек.

<variant>  Азот.

17. Хлорсутекті кептіру үшін қолданылмайтын зат:

<variant>  кальций оксиді.

<variant>  сусыз күкірт қышқылы.

<variant>  фосфор (V) оксиді.

<variant>  кальций нитраты.

<variant>  кальций хлориді.

18. Мына айналыстағы А заты:

P→P2O5→A→K3PO4

<variant>  калий оксиді.

<variant>  метафосфор қышқылы.

<variant>  фосфор (ІІІ) оксиді.

<variant>  калий гидрооксиді.

<variant>  ортофосфор қышқылы.

19. Электролит ерітінді түрінде алынған жағдайда реакция жүруі мүмкін заттардың жұбы:

<variant>  Zn және Pb(NO3)2

<variant>  Cu және Zn(NO3)2

<variant>  Pb және MgCl2

<variant>  Zn және MgCl2

<variant>  Cu және MgCl2

20. 7 г циклопропанды гидрлеуге жұмсалатын сутектің (қ.ж.) көлемі

<variant>  5,4 л

<variant>  2,8 л

<variant>  6,7 л

<variant>  7,3 л

<variant>  3,7 л

21. Этил спиртінің дегидратациясы нәтижесінде белгілі бір көмірсутек түзілді. Осы көмірсутектегі s- және p-байланыстардың саны:

<variant>  5

<variant>  8

<variant>  4

<variant>  6

<variant>  7

22. 78,5 г бромбензол алу үшін қажет бромның мөлшері:

<variant>  0,4 моль.

<variant>  0,7 моль.

<variant>  0,5 моль.

<variant>  0,6 моль.

<variant>  0,3 моль.

23. 23 г этанолды жағуға жұмсалатын ауаның (қ.ж.) көлемі (W(O2)=20%)

<variant>  89,6 л

<variant>  69,6 л

<variant>  168 л

<variant>  99,6 л

<variant>  49,6 л

24. Өндірісте метанальді алатын зат:

<variant>  Ацетиленнен.

<variant>  Метаннан.

<variant>  Хлорметаннан.

<variant>  Метанолдан.

<variant>  Құмырсқа қышқылынан.

25. Натрий мен концентрлі күкірт қышқылы әрекеттескендегі (егер газ тәрізді өнімі H2S болса) теңдеудегі барлық коэффициенттер қосындысы

<variant>  20

<variant>  22

<variant>  19

<variant>  18

<variant>  21

 

 

8-вариант

ХИМИЯ

 

1. 2HgO ® 2Hg+O2­ реакция типі

<variant>  алмасу

<variant>  қосылу

<variant>  айырылу

<variant>  орын басу

<variant>  бейтараптану

2. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 электрондық формула сәйкес келетін элемент

<variant>  күкірт

<variant>  фосфор

<variant>  оттегі

<variant>  хлор

<variant>  аргон

3. Азот қышқылымен әрекеттесетін оксидтің формуласы

<variant>  MgO

<variant>  Cl2O

<variant>  SiO2

<variant>  P2O5

<variant>  CO

4. Бөлме температурасында су әрекеттеседі:

<variant>  күкіртпен

<variant>  қорғасынмен

<variant>  калиймен

<variant>  көміртегімен

<variant>  мыспен

5. Циклопентанға тән жалпы формула

<variant>  СnH2n+1

<variant>  СnH2n-6

<variant>  СnH2n

<variant>  СnH2n+2

<variant>  СnH2n-2

6. Ковалентті полюссіз байланысқа жататын зат:

<variant>  Cl2

<variant>  Na2O

<variant>  Fe(OH)3

<variant>  SO3

<variant>  Al

7. Тұз қышқылымен әрекеттескенде сутегін түзетін зат:

<variant>  H2SO4.

<variant>  Na.

<variant>  Na2O.

<variant>  BaSO4.

<variant>  KOH.

8. Конфигурациясы ¼3d54s1 болатын элемент

<variant>  Co

<variant>  V

<variant>  Cr

<variant>  Mn

<variant>  Fe

9. Спирттердің құрамында болатын функционалдық топ

<variant>  аминотоп

<variant>  карбоксил

<variant>  карбонил

<variant>  гидроксил

<variant>  нитротоп

10. Сірке қышқылына класаралық изомер зат

<variant>  метилацетат

<variant>  пропилацетат

<variant>  метилформиат

<variant>  этилформиат

<variant>  метилпропионат

11. Глюкозаның күміс-айна реакциясына қатысатын себебі, молекуласында

<variant>  альдегид тобы бар.

<variant>  карбоксил тобы бар.

<variant>  амин тобы бар.

<variant>  нитротобы бар.

<variant>  кетон тобы бар.

12. Анилинді алу реакциясын ашқан ғалым

<variant>  А.М. Бутлеров

<variant>  А. Кольбе

<variant>  Н.Н.Семенов

<variant>  Н.Н. Зинин

<variant>  М.В. Ломоносов

13. Ақуыз молекуласының құрамына кірмейтін элементті атаңыз.

<variant>  Si.

<variant>  H.

<variant>  С.

<variant>  N.

<variant>  S.

14. Ацетиленнен тікелей алынатын заттар

<variant>  глюкоза, метаналь

<variant>  этаналь, бензол

<variant>  глицерин, фенол

<variant>  крахмал, этаналь

<variant>  толуол, бутаналь

15. Қысымды өзгерткенде химиялық тепе-теңдік ығыспайтын үрдіс

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

16. Ерітіндіде бір мезгілде бола алатын иондарды көрсетіңіз:

<variant>  Ba2+ және SO42.

<variant>  Ca2+ және CO32.

<variant>  Н+ және ОН.

<variant>  Ag+ және Cl.

<variant>  Ba2+ және NО3.

17. 585 г натрий хлоридінен алынған хлорсутекті 1460 г суда еріткенде түзілген ерітіндідегі HCl-дың массалық үлесі (%)

<variant>  20

<variant>  15

<variant>  25

<variant>  30

<variant>  10

18. Аммиактың сутекпен салыстырғандағы тығыздығы:

<variant>  0,117.

<variant>  17.

<variant>  6,5.

<variant>  4.

<variant>  8,5.

19. Оттектің массалық үлесі көп зат

<variant>  GeO2

<variant>  SіO2

<variant>  PbO2

<variant>  CO2

<variant>  SnO­2

20. Алкандарға тән С атомының гибридтену түрі:

<variant>  sp.

<variant>  sp2.

<variant>  жоқ.

<variant>  sp және sp2.

<variant>  sp3.

21. 75%-тік 122,66 г этанол ерітіндісін дегидратациялағанда бөлінген этеннің зат мөлшері:

<variant>  3 моль.

<variant>  2 моль.

<variant>  4 моль.

<variant>  5 моль.

<variant>  1 моль.

22. Өнеркәсіпте ацетиленді алу үшін пайдаланатын зат:

<variant>  целлюлоза

<variant>  мұнай

<variant>  пропан

<variant>  тас көмір

<variant>  табиғи газ

23. 142 г 2,2 диметилпропанальдың зат мөлшері

<variant>  1,45 моль

<variant>  1,65 моль

<variant>  1,85 моль

<variant>  1,55 моль

<variant>  1,75 моль

24. Полимерлерді синтездеуге мономер ретінде қолданылатын, суда еритін сұйық, ароматты көмірсутек:

<variant>  Гексан.

<variant>  Толуол.

<variant>  Крезол.

<variant>  Стирол.

<variant>  Бензол.

25. NH3  X1  X2  X3  X4

тізбегі бойынша 224 л аммиактан алынатын X4 затының массасы (қ.ж.)

<variant>  800 г

<variant>  160 г

<variant>  17 г

<variant>  80 г

<variant>  85 г

 

<question >     Экзотермиялы реакция:

<variant>  3Fe + 2O2 ® Fe3O4

<variant>  CaCO3 ® CaO + CO2

<variant>  N2 + O2 ®2NO

<variant>  2H2O ® 2H2 + O2

<variant>  4HNO3 ® 4NO2 + O2 + 2H2O

<question >     Қышқыл тұздар-

<variant>  сутек пен металл катиондары және қышқыл қалдықтарының аниондарынан тұрады.

<variant>  қышқыл қалдығынан және екі әр түрлі металл катионынан тұрады.

<variant>  қышқыл қалдығынан және металл катионынан тұрады.

<variant>  катионмен байланысқан гидроксотоп және қышқыл қалдығынан тұрады.

<variant>  Комплекс түзуші және лиганды бар ішкі, сыртқы сфералардан тұрады.

<question >     Карбонат-иондарды анықтайтын зат.

<variant>  HCl.

<variant>  NaCl.

<variant>  AgCl.

<variant>  NaOH.

<variant>  КCl.

<question >     Гидролизденетін тұздар жұбы

<variant>  FeCl2, CrSO4

<variant>  Na2SO4, Ba(NO3)2

<variant>  FeCl3, NaNO3

<variant>  MgSO4, K2SO4

<variant>  BaCl2, MgSO4

<question >    Сабынның құрамына кіретін қышқылдар

<variant>  пальмитин және стеарин

<variant>  валериан және сірке

<variant>  акрил және май

<variant>  капрон және құмырсқа

<variant>  олеин және пропион қышқылдары

<question >    Белок – полимерлердің (полисахаридтерден) көмірсу – полимерлерден айырмашылығы

<variant>  белоктар әр түрлі a-аминқышқылдары қалдықтарынан құралса, ал полисахаридтердің мономерлері бір ғана зат.

<variant>  белоктар суда ериді, ал полисахаридтер ерімейді.

<variant>  белоктар тек қатты, ал полисахаридтер сұйық болады.

<variant>  белоктар тәтті, полисахаридтер тәтті емес.

<variant>  белоктарды химиялық әдіспен алады, полисахаридтер алынбайды.

<question >     Мономерлер дегеніміз –

<variant>  полимер молекуласын түзетін кіші молекулалық зат

<variant>  құрылым буындарының саны

<variant>  полимерлену дәрежесі

<variant>  макромолекуланың массасы

<variant>  жоғары молекулалық зат

<question >     Берілген өзгерістердегі Х және У заттары :

<variant>

 

<variant>  Х – CH3OH; У – C2H5OH

<variant>  Х – C2H5OH; У – C4H9OH

<variant>

 

<variant>

 

<question >    Сутек бойынша тығыздықтары бірдей газдар

<variant>  CO және C2H4

<variant>  CO2 және CO

<variant>  SO2 және NO

<variant>  C2H4 және SO2

<variant>  NO және CO

<question >     Түссіз газ кальций гидроксидінің ерітіндісіне жіберілген. Сол кезде ақ тұнба түзілген. Ал газдың әрі қарай жіберілуін жалғастырса, тұнба ериді. Газды анықтаңыз.

<variant>  Көміртек (IV) оксиді.

<variant>  Аммиак.

<variant>  Сутек.

<variant>  Оттек.

<variant>  Азот.

<question >     Хлорсутекті кептіру үшін қолданылмайтын зат:

<variant>  кальций оксиді.

<variant>  сусыз күкірт қышқылы.

<variant>  фосфор (V) оксиді.

<variant>  кальций нитраты.

<variant>  кальций хлориді.

<question >     Мына айналыстағы А заты:

P→P2O5→A→K3PO4

<variant>  ортофосфор қышқылы.

<variant>  метафосфор қышқылы.

<variant>  фосфор (ІІІ) оксиді.

<variant>  калий гидрооксиді.

<variant>  калий оксиді.

<question >    Электролит ерітінді түрінде алынған жағдайда реакция жүруі мүмкін заттардың жұбы:

<variant>  Zn және Pb(NO3)2

<variant>  Cu және Zn(NO3)2

<variant>  Pb және MgCl2

<variant>  Zn және MgCl2

<variant>  Cu және MgCl2

<question >     7 г циклопропанды гидрлеуге жұмсалатын сутектің (қ.ж.) көлемі

<variant>  3,7 л

<variant>  2,8 л

<variant>  6,7 л

<variant>  7,3 л

<variant>  5,4 л

<question >     Этил спиртінің дегидратациясы нәтижесінде белгілі бір көмірсутек түзілді. Осы көмірсутектегі s- және p-байланыстардың саны:

<variant>  6

<variant>  8

<variant>  4

<variant>  5

<variant>  7

<question >     78,5 г бромбензол алу үшін қажет бромның мөлшері:

<variant>  0,5моль.

<variant>  0,7 моль.

<variant>  0,4моль.

<variant>  0,6 моль.

<variant>  0,3 моль.

<question >     23 г этанолды жағуға жұмсалатын ауаның (қ.ж.) көлемі (W(O2)=20%)

<variant>  99,6л

<variant>  69,6 л

<variant>  168 л

<variant>  89,6л

<variant>  49,6 л

<question >     Өндірісте метанальді алатын зат:

<variant>  Метаннан.

<variant>  Ацетиленнен.

<variant>  Хлорметаннан.

<variant>  Метанолдан.

<variant>  Құмырсқа қышқылынан.

<question >    Натрий мен концентрлі күкірт қышқылы әрекеттескендегі (егер газ тәрізді өнімі H2S болса) теңдеудегі барлық коэффициенттер қосындысы

<variant>  22

<variant>  20

<variant>  19

<variant>  18

<variant>  21

<question >     2HgO ® 2Hg+O2­ реакция типі

<variant>  айырылу

<variant>  қосылу

<variant>  алмасу

<variant>  орын басу

<variant>  бейтараптану

<question >     1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 электрондық формула сәйкес келетін элемент

<variant>  хлор

<variant>  фосфор

<variant>  оттегі

<variant>  күкірт

<variant>  аргон

<question >     Азот қышқылымен әрекеттесетін оксидтің формуласы

<variant>  MgO

<variant>  Cl2O

<variant>  SiO2

<variant>  P2O5

<variant>  CO

<question >     Бөлме температурасында су әрекеттеседі:

<variant>  калиймен

<variant>  қорғасынмен

<variant>  күкіртпен

<variant>  көміртегімен

<variant>  мыспен

<question >     Циклопентанға тән жалпы формула

<variant>  СnH2n

<variant>  СnH2n-6

<variant>  СnH2n+1

<variant>  СnH2n+2

<variant>  СnH2n-2

<question >     Ковалентті полюссіз байланысқа жататын зат:

<variant>  Cl2

<variant>  Na2O

<variant>  Fe(OH)3

<variant>  SO3

<variant>  Al

<question >     Тұз қышқылымен әрекеттескенде сутегін түзетін зат:

<variant>  Na.

<variant>  H2SO4.

<variant>  Na2O.

<variant>  BaSO4.

<variant>  KOH.

<question >     Конфигурациясы ¼3d54s1 болатын элемент

<variant>  Cr

<variant>  V

<variant>  Co

<variant>  Mn

<variant>  Fe

<question >     Спирттердің құрамында болатын функционалдық топ

<variant>  гидроксил

<variant>  карбоксил

<variant>  карбонил

<variant>  аминотоп

<variant>  нитротоп

<question >     Сірке қышқылына класаралық изомер зат

<variant>  метилформиат

<variant>  пропилацетат

<variant>  метилацетат

<variant>  этилформиат

<variant>  метилпропионат

<question >     Глюкозаның күміс-айна реакциясына қатысатын себебі, молекуласында

<variant>  альдегид тобы бар.

<variant>  карбоксил тобы бар.

<variant>  амин тобы бар.

<variant>  нитротобы бар.

<variant>  кетон тобы бар.

<question >     Анилинді алу реакциясын ашқан ғалым

<variant>  Н.Н. Зинин

<variant>  А. Кольбе

<variant>  Н.Н.Семенов

<variant>  А.М. Бутлеров

<variant>  М.В. Ломоносов

<question >     Ақуыз молекуласының құрамына кірмейтін элементті атаңыз.

<variant>  Si.

<variant>  H.

<variant>  С.

<variant>  N.

<variant>  S.

<question >     Ацетиленнен тікелей алынатын заттар

<variant>  крахмал, этаналь

<variant>  этаналь, бензол

<variant>  глицерин, фенол

<variant>  глюкоза, метаналь

<variant>  толуол, бутаналь

<question >     Қысымды өзгерткенде химиялық тепе-теңдік ығыспайтын үрдіс

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<question >     Ерітіндіде бір мезгілде бола алатын иондарды көрсетіңіз:

<variant>  Ba2+ және NО3.

<variant>  Ca2+ және CO32.

<variant>  Н+ және ОН.

<variant>  Ag+ және Cl.

<variant>  Ba2+ және SO42.

<question >     585 г натрий хлоридінен алынған хлорсутекті 1460 г суда еріткенде түзілген ерітіндідегі HCl-дың массалық үлесі (%)

<variant>  20

<variant>  15

<variant>  25

<variant>  30

<variant>  10

<question >     Аммиактың сутекпен салыстырғандағы тығыздығы:

<variant>  8,5.

<variant>  17.

<variant>  6,5.

<variant>  4.

<variant>  0,117.

<question >     Оттектің массалық үлесі көп зат

<variant>  CO2

<variant>  SіO2

<variant>  PbO2

<variant>  GeO2

<variant>  SnO­2

<question >     Алкандарға тән С атомының гибридтену түрі:

<variant>  sp3.

<variant>  sp2.

<variant>  жоқ.

<variant>  sp және sp2.

<variant>  sp.

<question >     75%-тік 122,66 г этанол ерітіндісін дегидратациялағанда бөлінген этеннің зат мөлшері:

<variant>  2моль.

<variant>  3моль.

<variant>  4 моль.

<variant>  5 моль.

<variant>  1 моль.

<question >    Өнеркәсіпте ацетиленді алу үшін пайдаланатын зат:

<variant>  табиғи газ

<variant>  мұнай

<variant>  пропан

<variant>  тас көмір

<variant>  целлюлоза

<question >    142 г 2,2 диметилпропанальдың зат мөлшері

<variant>  1,65 моль

<variant>  1,45 моль

<variant>  1,85 моль

<variant>  1,55 моль

<variant>  1,75 моль

<question >     Полимерлерді синтездеуге мономер ретінде қолданылатын, суда еритін сұйық, ароматты көмірсутек:

<variant>  Стирол.

<variant>  Толуол.

<variant>  Крезол.

<variant>  Гексан.

<variant>  Бензол.

<question >     NH3  X1  X2  X3  X4

тізбегі бойынша 224 л аммиактан алынатын X4 затының массасы (қ.ж.)

<variant>  800 г

<variant>  160 г

<variant>  17 г

<variant>  80 г

<variant>  85 г

<question >     Жай зат

<variant>  Сутегі

<variant>  Су

<variant>  Темір сульфиді

<variant>  Натрий хлориді

<variant>  Күкірт сутегі

<question >      ІІІ периодтың элементінен түзілген амфотерлі оксид

<variant>  Al2O3

<variant>  Cl2O7

<variant>  B2O3

<variant>  SO3

<variant>  P2O5

<question >     Сутектік байланыс:

<variant>  су молекулалары арасында пайда болады.

<variant>  сутектің молекулалары арасында пайда болады.

<variant>  метанның молекулалары арасында пайда болады.

<variant>  көмірқышқыл газының молекулалары арасында пайда болады.

<variant>  иіс газының молекулалары арасында пайда болады.

<question >

үрдісіндегі тепе-теңдікті ығыстырмайтын жағдай

<variant>  қысымды көтеру

<variant>  СН3СООСН3 концентрациясының төмендеуі

<variant>  СН3ОН концентрациясының төмендеуі

<variant>  температураның жоғарылауы

<variant>  СН3СООН концентрациясының жоғарылауы

<question >     Кальций карбонаты мен тұз қышқылы арасындағы реакцияның толық иондық теңдеуіндегі коэффициенттер қосындысы

<variant>  10

<variant>  8

<variant>  11

<variant>  6

<variant>  9

<question >      Катализатор деп … айтамыз

<variant>  химиялық реакцияның жылдамдататын заттарды

<variant>  химиялық реакцияның өнімін өзгертететін заттарды

<variant>  химиялық реакцияны баяулататын заттарды

<variant>  химиялық реакцияны  өзгертпейтін заттарды

<variant>  химиялық реакцияның түсін өзгертетін заттарды

<question >      Селитраға жататын тұз:

<variant>  Ca(NO3)2– кальций (ІІ) нитраты.

<variant>  K3PO4 – калий ортофосфаты.

<variant>  ZnS- мырыш сульфиді.

<variant>  CuSO4 –мыс (ІІ) сульфаты.

<variant>  NaCl- натрий хлориді.

<question >      Массалық үлестің өлшем бірлігі.

<variant>  %

<variant>  г/моль

<variant>  моль

<variant>  г

<variant>  г/л

<question >      16 г темір (III) оксидін толық тотықсыздандыру үшін қажет сутегінің мөлшері тең:

<variant>  0,3 моль.

<variant>  3 моль.

<variant>  0,1 моль.

<variant>  5 моль.

<variant>  2 моль.

<question >      Берілген заттардың ішінде екі жақты тотығу-тотықсыздану қасиеттерін көрсететін қатар а)MgCl2 б)J2 в)HClO г)NaClO4 д)KClO3

<variant>  б, в, д

<variant>  в, г, д

<variant>  б, в, г

<variant>  а, в, г

<variant>  а, б, д

<question >      2 моль күкіртсутек және 128 г күкірт (ІV) оксиді әрекеттескенде түзілетін күкірттің массасы

<variant>  96 г

<variant>  3,2 г

<variant>  32 г

<variant>  9,6 г

<variant>  64 г

<question >      Азот (V) оксиді топтағы барлық заттармен әрекеттесетін заттар тобы

<variant>  CaO, H2O, NaOH

<variant>  CuO, H2O, HPO3

<variant>  FeO, H­O, HPO2

<variant>  BaO, H2O, HNO3

<variant>  MgO, H2O, HNO3

<question >      Калий силикаты мен ортофосфор қышқылы арасындағы реакцияның толық иондық теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысы

<variant>  28

<variant>  26

<variant>  27

<variant>  24

<variant>  25

<question >      Магний азот қышқылымен әрекеттескенде (егер азот түзілетін болса) теңдеудегі барлық коэффициенттердің жалпы саны

<variant>  29

<variant>  28

<variant>  24

<variant>  21

<variant>  27

<question >      Теңдеуге қойылатын барлық коэффициенттер қосындысы KMnO4+H2SO4+KJ ® MnSO4+H2O+J2+K2SO4

<variant>  41

<variant>  31

<variant>  36

<variant>  47

<variant>  30

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here