«Лингвистикалық терминология» пәні

0

<question> «Термин» қай елдің сөзі?

<variant> латын

<variant> грек

<variant>  неміс

<variant> француз

<variant> испан

<question> «Термин» сөзі нені білдіреді?

<variant> шек

<variant> барлау

<variant> пысықтау

<variant> даралау

<variant> қайталау

<question> Қазақ тілінің терминологиясын кім зерттеген?

<variant> Ө. Айтбаев

<variant>  І . Кеңесбаев

<variant>  М. Балақаев

<variant>  С. Жиалбаев

<variant> Ә. Болғанбаев

<question> Терминдік жүйенің қалыптасуы немен байланысты?

<variant> Тілдің дамуымен

<variant> Сөз түрлерімен

<variant> Сөз жазылысымен

<variant> Синоним

<variant> Антоним

<question> Терминнің белгілері нешеу?

<variant> 3

<variant> 4

<variant> 5

<variant> 6
<variant> 2

<question> Терминнің белгісі қайсы?

<variant> дәлдік

<variant> ықшам

<variant> қолдану

<variant> қысқарту

<variant> біріктіру

<question>Қазақ тілінің терминология сөздігін кім түзген?

<variant> Т. Жанұзақов

<variant> Б. Кенжебаев

<variant> Ө. Айтбаев

<variant> Ш. Бектұров

<variant> Е.  Бектұрғанов

<question> «Қазақ терминологиясының  дамуы мен қалыптасуы» атты еңбектің авторы кім?

<variant> Ө. Айтбаев

<variant> А. Тасымов

<variant> Ш. Сарыбаев

<variant> С. Омарбеков

<variant> О. Нақысбеков

<question>Қазақ тілінің терминологиясын алғаш зерттеген кім?

<variant> А. Байтұрсынов

<variant> Қ. Бегалиев

<variant> Ә. Ермеков

<variant> І . Кеңесбаев

<variant> Ә. Қоңыратбаев

<question> А. Байтұрсыновтан басқа термин мәселесін қозғаған кім?

<variant> Х. Досмұхамедұлы

<variant> І. Кеңесбаев

<variant> М. Балақаев

<variant> К. Аханов

<variant> Ж. Аралбаев

<question>Лингвистикалық терминдердің жасалу тәсілі нешеу?

<variant> 3

<variant> 2

<variant> 1

<variant> 4

<variant> 5

<question>Лингвистикалық терминдер терминденуші сөздерге байланысты нешеге бөлінеді?

<variant> 3

<variant> 2

<variant> 4

<variant> 5
<variant> 6

<question>Қалқалау тәсілі арқылы жасалған терминдердің  түрлері нешеу?

<variant> 3

<variant> 2

<variant> 3

<variant> 5

<variant> 6

<question>Ә. Қайдаров термин  жасамның  неше принципін көрсетеді?

<variant> 11

<variant> 10

<variant> 9

<variant> 8

<variant> 5

<question>Термин жасамның бірінші принципі қайсы?

<variant> мемлекеттік тіл тірегі- терминологияға мемлекеттік қамқорлық

<variant> аудару

<variant> қысқарту

<variant> біріктіру

<variant> тұжырымдау

<question>Термин жасамның екінші қағидасы қайсы?

<variant> Термин жасамда бұқаралық үрдістің жақсы үлгілерін орнықтыру

<variant> Біріктіру

<variant> БАҚ құралдарын пайдалану

<variant> Тұжырымдау

<variant> Жіктеу

<question>Үшінші қағида қайсы?

<variant> Байырғы байлығымызды  сарқа пайдалану

<variant> Біріктіру

<variant> Қысқарту

<variant> Тұжырымдау

<variant>  Жіктеу

<question>Төртінші қағида қайсы?

<variant> Туысқан түркі тілдерінің тәжірибесін іске қосу

<variant>  Жіктеу

<variant> Жинақтау

<variant> Аудару

<variant> Пысықтау

<question>Бесінші қағида қайсы?

<variant> Интернационалдық терминдерді икемдеп алу

<variant> Ширату

<variant>  Жинақтау

<variant> Қорытындылау

<variant>  Пысықтау

<question>Алтыншы принцип қандай?

<variant> Орыс тілінен қазақшаға аударып қолдану

<variant> Тұжырымдау

<variant>  Жинақтау

<variant> Біріктіру

<variant> Қорыту

<question>Жетінші қағида қайсы?

<variant> Салалық терминдерді қысқартып пайдалануды заңдастыру

<variant> Біріктіру

<variant> Іріктеу

<variant> Қысқарту

<variant> Анықтау

<question>Сегізінші қағида қандай?

<variant> Қалыптасқан дәстүрмен шарттылықты мойындау

<variant> Қорыту

<variant> Пысықтау

<variant> Анықтау

<variant> Тұжырымдау

<question>Тоғызыншы қағида қайсы?

<variant> Лексикалық байлығымызды саралап пайдалану

<variant> Қорыту

<variant> Жіктеу

<variant> Аудару

<variant> Біріктіру

<question> Оныншы қағида қайсы?

<variant> Ұлттық, интернационалдық термин атауларының табиғи қалпын сақтанудың жолдарын іздестіру

<variant> Пысықтау

<variant> Қорыту

<variant> Тұжырымдау

<variant> Жіктеу

<question>Он бірінші   қағида қайсы?

<variant> Термин атауларының емілесін тіл заңына сәйкес реттеу

<variant> Қысқарту

<variant> Біріктіру

<variant> БАҚ құралдарын пайдалану

<variant> Іріктеу

<question>Жаңаша қолданысқа түскен терминнің белгісі қайсы?

<variant> Жүйелеу

<variant> Бірігу

<variant> Қысқару

<variant> Тұжырымдау

<variant> Жіктеу

<question>Аударманың түрі қайсы?

<variant> Еркін аударма

<variant> Пысықтау

<variant> Жіктеу

<variant> Қорытындылау

<variant> Қысқарту

<question>Аударманың неше түрі бар?

<variant> 4

<variant> 3

<variant> 5

<variant> 6

<variant> 2

<question>Қазақ терминологиясының негізін салушы кім?

<variant> А. Байтұрсынов

<variant> І . Кеңесбаев

<variant> Ә. Қайдар

<variant> Ө. Айтбаев

<variant>  М. Балақаев

<question>Лингвистикалық тәсілдер нешеу?

<variant> 4

<variant> 3

<variant> 2

<variant> 5

<variant> 6

<question> Басшылыққа  алынатын тәсіл қайсы?

<variant> Лексика –семантикалық тәсіл.

<variant> Біріктіру

<variant> Қысқарту
<variant> Жинақтау

<variant> Пысықтау

<question>Лингьвистикалық терминдердің жасалу тәсілі қайсы?

<variant> Морфологиялық тәсіл

<variant> Пысықтау

<variant> Жинақтау

<variant> Қорыту

<variant> Біріктіру

<question> Лингьвистикалық терминдердің жасалу тәсілі қайсы?

<variant> Синтаксистік тәсіл

<variant> Тұжырымдау

<variant> Қорытындылау

<variant> Жіктеу

<variant> Қысқарту

<question> Лингвистикалық  терминдердің  жасалу тәсілі қандай?

<variant> Калькалау

<variant> Жинақтау

<variant> Пысықтау

<variant> Тұжырымдау

<variant> Қысқарту

<question> Қоғамдық  терминдердің негізгі көзі қайсы?

<variant> Араб- парсыдан енген терминдер

<variant> Байырғы сөздер

<variant> Неміс тілінен

<variant> Испан

<variant> Ауған

<question> Термин жасамдағы негізгі мәселенің бірі қайсы?

<variant> Аударма

<variant> Пысықтау

<variant> Тұжырымдау

<variant> Біріктіру

<variant> Қысқарту

<question> Лингвистикалық терминдер сөздігін кімдер түзген?

<variant> І . Кеңесбаев, Т. Жанұзақов

<variant> Ә.Болғанбаев, Ғ. Қалиев

<variant> Ж.Аралбаев, Ә. Жүнісбеков

<variant> А. Тасымов

<variant> Ш. Сарыбаев

<question> Терминдердің неше түрі бар?

<variant> 2

<variant> 3

<variant> 4

<variant> 5

<variant> 6

<question> Термин қандай болу керек?

<variant> Қысқа

<variant> Біріктірілген

<variant> Қысқартылған

<variant> Тұжырымдалған

<variant> Қысқарған

<question> Терминге қойылатын талаптар қандай?

<variant> 3

<variant> 2

<variant> 4

<variant> 5

<variant> 6

<question>  Қазақ  терминологиясының  дамуы туралы  еңбек  жазған кім?

<variant> Ө. Айтбаев

<variant> Ә.Болғанбаев

<variant> С. Омарбеков

<variant> А. Махмұтов

<variant> О. Нақысбеков

<question>  Тілдегі жаңа қолданыстар-да кім жазған?

<variant> Ө. Айтбаев

<variant> Ж.Аралбаев

<variant> Ш. Бектұров

<variant> Ш. Сарыбаев

<variant> Б. Қалиев

<question>  Терминдердің  қолданылуын  бақылайтын  оргон?

<variant> Мемтерминкам

<variant> Академия

<variant> Институт

<variant> Партия ұйымы

<variant> Түрлі мекеме

<question>  Терминология  қай ғылымның саласы?

<variant> Тіл

<variant> Тарих

<variant> Педагогика

<variant> География

<variant> Философия

<question>  Қазақ тілі терминологиясының негізін қалаған кім?

<variant> А. Байтұрсынов

<variant> С. Жиенбаев

<variant> Ғ.Бегалиев

<variant> Ә. Ермеков

<variant> Қ. Жұбанов

<question>  Терминдердің пайдалануда қай брошюраға қараймыз?

<variant> «Бекітілген өкілдер»

<variant> «Орфография»

<variant>  «Орфоэпия»

<variant> Жазылуы қиын сөздер

<variant> Мақалалар

<question>  Термин қалыптастыруда  қай саланы сарқа пайдалануымыз керек?

<variant> Лексика

<variant> Фонетика

<variant> Морфология

<variant> Морфонология

<variant> Сөз жасам

<question>  Р.А Урекснованың қандай еңбегі бар?

<variant> Оброзовани  терминов в казахском языке

<variant> Сөз жасам

<variant> Жазылуы қиын сөздер

<variant> Тыныс белгілері

<variant> Фрозологизм

<question>  «Оброзовани  терминов в казахском языке» еңбегін кім жазған?

<variant> Р.Урекснова

<variant> І. Кеңесбаев

<variant> Ө.Айтбаев

<variant> Б. Қалиев

<variant> Ш.Сарыбаев

<question>  Терминдер туралы кандидаттық  диссертация қорғаған кім?

<variant> А. Қоңырова

<variant> Ш.Бекмұратов

<variant> Ө. Айтбаев

<variant> Б. Қалиев

<variant> А. Тасымов

<question>  «Лингвистикалық терминдердің семантикалық  қатынастары»  диссертацияның авторы кім?

<variant> Е.Әбдірәсілов

<variant> Т. Жанұзақов

<variant> І. Кеңесбаев

<variant> Ш. Сарыбаев

<variant> Т. Қоңыров

<question>  Терминнің танымдық табиғатын кім жазған?

<variant> С. Ақаев

<variant> Ш. Бектұров

<variant> С. Омарбеков

<variant> О. Нақысбеков

<variant> Ө. Айтбаев

<question>  «Қазақ терминологиясына жаңаша көзқарас» еңбегінің авторы кім?

<variant> Ә.Қайдаров

<variant> І.Кеңесбаев

<variant> М.Балақаев

<variant> Ж. Аралбаев

<variant> Ә.Жүнісбеков

<question>  «Қазақ лексикасының терминденуі» еңбегінің авторы кім?

<variant> Ш. Құрманбайұлы

<variant> Ш. Сарыбаев

<variant> С. Омарбеков

<variant> С. Исаев

<variant> А. Тасымов

<question>  Қай тілдің элементтерін қазақ тілінен табу қиын?

<variant> Санскрий

<variant> Ауған

<variant> Испан

<variant> Ирландия

<variant> Украин

<question>  Қайсы сөз қытай тілінен енген?

<variant> заң

<variant> барымты

<variant> жалпақ

<variant> өр

<variant> кеуде

<question>  Қытай тілінен енген сөз қайсы?

<variant>  шай

<variant> ортақ

<variant> жарыс

<variant> таныс

<variant> арна

<question> Қай сөз қытай тілінде бар?

<variant> жанақ

<variant> қалақ

<variant> тарақ

<variant> парақ

<variant> орақ

<question> Араб-парсы тілінен енген сөз қайсы?

<variant> ажал

<variant> қатын

<variant> маусым

<variant> тонна

<variant> грамм

<question> Араб-парсы тілінен енген сөз қайсы?

<variant> адам

<variant> барыс

<variant> жолбарыс

<variant> бөрі

<variant> тері

<question>  Араб-парсы тілінің  сөзі  қайсы?

<variant> әдей

<variant> мекеме

<variant> орын

<variant> тақта

<variant> қоры

<question>  Араб-парсы тілінен енген сөзді көрсетіңіз?

<variant> Дәулет

<variant> Қақпа

<variant> Қомба

<variant> Құлып

<variant> Кіліт

<question>  Араб-парсы тілінің сөзі қайсы?

<variant> құдірет

<variant> балта

<variant> балға

<variant> таңба

<variant> арқа

<question>  «Мезгіл сөзі» қай тілден енген?

<variant> Араб

<variant> Неміс

<variant> Грек

<variant> Латын

<variant> Орыс

<question>  «Сабын» сөзі қай тілдікі?

<variant> Араб-парсы

<variant> Ауған

<variant> Иран

<variant> Неміс

<variant> Француз

<question>  «Уақыт»  сөзі қай тілден енген?

<variant> Араб-парсы

<variant> Қытай

<variant> Латын

<variant> Грек

<variant> Испан

<question>  «Халық» сөзі қай елдікі?

<variant> Араб-парсы

<variant> Грек

<variant> Ауған

<variant> Латын

<variant> Неміс

<question>  «Ғибрат» қай елдің сөзі?

<variant> Араб-парсы

<variant> Латын

<variant> Өзбек

<variant> Қырғыз

<variant> Ұйғыр

<question>  «Ғайбат» қай елдің сөзі ?

<variant> Араб-парсы

<variant> Грек

<variant> Латын

<variant> Неміс

<variant> Француз

<question>  «Мехнат» қай тілден енген?

<variant> Араб-парсы

<variant> Латын

<variant> Грек

<variant> Ауған

<variant> Француз

<question>  «Махрум»  қай елдің сөзі ?

<variant> Араб-парсы

<variant> Латын

<variant> Грек

<variant> Француз

<variant> Неміс

<question>  «Еждаһат» қай елден енген сөз?

<variant> Араб-парсы

<variant> Латын

<variant> Француз

<variant> Неміс

<variant> Ауған

<question>  «Айна» қай елдің сөзі ?

<variant> Араб-парсы

<variant> Ұйғыр

<variant> Латын

<variant> Грек

<variant> Ауған

<question>  «Атырап» қай елден алынған?

<variant> Араб-парсы

<variant> Иран

<variant> Грек

<variant> Латын

<variant> Қытай

<question>  «Бадам» қай тілден алынған?

<variant> Араб-парсы

<variant> Славян

<variant> Угро-Фии

<variant> Грек

<variant> Латын

<question>  «Базар» қай елдің сөзі?

<variant> Араб-парсы

<variant> Қытай

<variant> Монғол

<variant> Тибет

<variant> Славян

<question>  «Байрақ» сөзі қай елдікі?

<variant> Араб-парсы

<variant> Грек

<variant> Латын

<variant> Түркі

<variant> Ауған

<question>  «Батам» сөзі қай тілден алынған?

<variant> Араб-парсы

<variant> Қытай

<variant> Монғол

<variant> Түркі

<variant> Үнді

<question>  « Орамал» сөзі қай тілдікі?

<variant> Араб-парсы

<variant> Ауған

<variant> Монғол

<variant> Үнді

<variant> Қытай

<question>  «Перне» сөзі қайдан алынған?

<variant> Араб-парсы

<variant> Грек

<variant> Латын

<variant> Испан

<variant> Француз

<question>  «Таба» сөзі қайдан алынған?

<variant> Араб-парсы

<variant> Грек

<variant> Латын

<variant> Француз

<variant> Испан

<question>  «Таға» сөзі қай елдің сөзі?

<variant> Араб-парсы

<variant> Қытай

<variant> Монғол

<variant> Түркі

<variant> Славян

<question>  «Торап» сөзі қайдан алынған?

<variant> Араб-парсы

<variant> Қытай

<variant> Монғол

<variant> Грек

<variant> Латын

<question>  «Дәуіт» сөзі қайдан алынған?

<variant> Араб-парсы

<variant> Грек

<variant> Латын

<variant> Қытай

<variant> Монғол

<question>  «Дәптер» қай  елдің сөзі?

<variant> Араб-парсы

<variant> Грек

<variant> Латын

<variant> Қытай

<variant> Монғол

<question> «Дәреже»  сөзі қай елден енген?

<variant> Араб-парсы

<variant> Грек

<variant> Латын

<variant> Қытай

<variant> Монғол

<question>  «Дүние» сөзі қай елдің сөзі?

<variant> Араб-парсы

<variant> Қытай

<variant> Латын

<variant> Монғол

<variant> Ауған

<question>  « Қалам» сөзі кімдікі?

<variant> Араб-парсы

<variant> Грек

<variant> Латын

<variant> Ауған

<variant> Түрік

<question>  «Қағаз» сөзі қайдан шыққан?

<variant> Араб-парсы

<variant> Қытай

<variant> Монғол

<variant> Иран

<variant> Ауған

<question>  « Мектеп» сөзі кімдікі?

<variant> Араб-парсы

<variant> Иран

<variant> Латын

<variant> Грек

<variant> Ауған

<question>  «Медресе» сөзі қай тілдікі?

<variant> Араб-парсы

<variant> Қытай

<variant> Монғол

<variant> Латын

<variant> Грек

<question>  «Мағлұмат» сөзі қай тілден алынған?

<variant> Араб-парсы

<variant> Қытай

<variant> Ауған

<variant> Грек

<variant> Грек

<question>  « Мереке» сөзі  қай тілдікі?

<variant> Араб-парсы

<variant> Қытай

<variant> Монғол

<variant> Ауған

<variant> Түркі

<question>  «Емтихан» сөзі қай тілден алынған?

<variant> Араб-парсы

<variant> Қытай

<variant> Монғол

<variant> Түркі

<variant> Ауған

<question>  «Ғалым» сөзі қай тілден алынған?

<variant> Араб-парсы

<variant> Қытай

<variant> Монғол

<variant> Ауған

<variant> Иран

<question>  «Ғылым» сөзі қай тілдікі?

<variant> Араб-парсы

<variant> Қытай

<variant> Түркі

<variant> Ауған

<variant> Иран

<question>  «Пән» сөзі қай тілден енген?

<variant> Араб-парсы

<variant> Қытай

<variant> Грек

<variant> Монғол

<variant> Иран

<question>  «Кітап» сөзі қай тілдікі?

<variant> Араб-парсы

<variant> Ауған

<variant> Монғол

<variant> Қытай

<variant> Иран

<question>  «Тарих» сөзі қай тілден енген?

<variant> Араб-парсы

<variant> Қытай

<variant> Монғол

<variant> Грек

<variant>  Латын

<question>  «Аруақ» сөзі қайдан шыққан?

<variant> Араб-парсы

<variant> Қытай

<variant> Монғол

<variant> Грек

<variant>  Латын

<question>  «Аят» сөзі қай тілге тән?

<variant> Араб-парсы

<variant> Қытай

<variant> Монғол

<variant> Түркі

<variant> Грек

<question>  « Бейім»  сөзі қайдан алынған?

<variant> Араб-парсы

<variant> Иран

<variant> Ауған

<variant> Грек

<variant> Монғол

<question>  «Намаз» сөзі қай елдікі?

<variant> Араб-парсы

<variant> Қытай

<variant> Иран

<variant> Ауған

<variant> Грек

<question>  «Ораза» қай тілден енген?

<variant> Араб-парсы

<variant> Қытай

<variant> Иран

<variant> Ауған

<variant> Грек

<question> «Құдай» сөзі қай тілден келген?

<variant> Араб-парсы

<variant> Қытай

<variant> Монғол

<variant> Иран

<variant> Ауған

<question>  «Құдірет» сөзі қай тілдікі?

<variant> Араб-иран

<variant> Қытай

<variant> Монғол

<variant> Иран

<variant> Латын

<question>  «Күнә» сөзі кімдікі?

<variant> Араб- парсы

<variant> Монғол

<variant> Қытай

<variant> Түркі

<variant> Латын

<question>  «Мәйіт» сөзі қай тілден алынған?

<variant> Араб- парсы

<variant> Монғол

<variant> Қытай

<variant> Түркі

<variant> Ұйғыр

<question>  «Алтын-алтан» қай елдің сөзі?

<variant> Монғол

<variant> Қытай

<variant> Түркі

<variant> Славян

<variant> Ауған

<question>  Монғол тілінен сөз ену қай ғасырларда басталды?

<variant> ХІ-ХVI

<variant> IX-X
<variant> XIII-XVI

<variant> XII-XIII

<variant> XV-XVI

<question>  Ғ.Мұсабаев орыс тілінен енген сөздерді неше кезеңге бөлген?

<variant> 3

<variant> 4

<variant> 5

<variant> 6

<variant> 2

<question> Орыс тілінен енген сөздердің бірінші кезеңі қанша?

<variant> XVII ғасырға дейінгі

<variant>  XVI  ғасырға дейін

<variant>  XVI ғасырдың екінші жартысы

<variant> XVII ғасырдан кейін

<variant>  XIX ғасыр

<question> Екінші кезең қайсы?

<variant> XVII-XIX ғасырдың екінші жартысы

<variant> XVI ғасыр
   <variant> XV ғасыр

<variant> XV ғасырдың екінші жартысы

<variant> XVIII ғасыр

<question> Үшінші кезең қай ғасырда?

<variant> XIX  ғасыр ұлт төңкеріске дейін

<variant> XVIII ғасыр

<variant> XVII ғасыр

<variant> XVIII ғасырдың  екінші кезеңі

<variant> XIX  ғасыр

<question> Абай туындыларынан кездесетін сөз қайсы?

<variant> арщии

<variant> бадаш

<variant> әсем

<variant> делаш

<variant> енкіш

<question>  «Интернат» қай ақында кездеседі?

<variant> Абай

<variant> Тәкен

<variant> Тоқаш

<variant> Оралхан

<variant> Ыбырай

<question>  «Ноль» қай ақында ұшырайды?

<variant> Абай

<variant> Қалмақан

<variant> Мұхтар

<variant> Қамқа

<variant> Сайын

<question>  «Визит» қай ақында кездеседі?

<variant> Абай

<variant> Мәкси

<variant> Тоқа

<variant> Мұхтар

<variant> Сайын

<question>  «Счет» сөзі кімде қолдалады?

<variant> Абай

<variant> Ілияс

<variant> Сәкен

<variant> Сайын

<variant> Мұхтар

<question>  Қазақ , Монғол тіліне ортақ сөзі қайсы?

<variant> абдыра

<variant> мектеп

<variant> көл

<variant> ел

<variant> су

<question>. Монғол, Қазақ тіліне ортақ сөзі қайсы?

<variant> Баян-баян

<variant> Кішен

<variant> Теңіз

<variant> Сел

<variant> Жұрт

<question>  Қазақ Монғол сөзіне ортақ  сөзі қайсы?

<variant> баран

<variant> ел

<variant> Халық

<variant> дәптер

<variant> дәуіт

<question>  Орыс тілінен енген сөз қайсы?

<variant> соқа

<variant> дәптер

<variant> алтын

<variant> күміс

<variant> қола

<question>  Қазақ тіліне орыс тілінен енген сөз қайсы?

<variant> Жандарал

<variant> Тізгін

<variant> Жүген

<variant> Ауыздық

<variant> ер

<question>  Орыс тілінен сөздер енудің неше түрі бар?

<variant> 3

<variant> 2

<variant> 4

<variant> 5

<variant> 6

<question>  Орыс тілінен сөздердің енуін үш кезеңге бөлген кім?

<variant> Ғ. Мұсабаев

<variant> С. Исаев

<variant> Ш. Сарыбаев

<variant> І . Кеңесбаев

<variant> М. Балақаев

<question>  Тіл біліміне қаатысты сөз қайсы?

<variant> лұғат

<variant> тарих

<variant> есеп

<variant> нәтиже

<variant> сабақ

<question>  «Әріп» сөзі қай ғылымға тиісті?

<variant> тіл

<variant> педагогика

<variant> философия

<variant> тарих

<variant> география

<question> Қай сөзге «Айқап» жаңа мағына қосқан?

<variant> куә

<variant> бірлік

<variant> еркін

<variant> жай

<variant> білім

<question>  «Ағарту» сөзінің мағынасы қайсы?

<variant> оқыту

<variant> кітап

<variant> жүгендеу

<variant> тізу

<variant> жетектеу

<question>  «Нисап» сөзінің мағынасы қандай?

<variant>  толысу

<variant> оқу

<variant> ағарту

<variant> бірігу

<variant> пысықтау

<question>  «Ахшам» сөзі қай тілден енген?

<variant> Иран

<variant> Ауған

<variant> Латын

<variant> Грек

<variant> Қытай

<question> «Майдан» сөзі қазақ тіліне қай тілден енген?

<variant> Парон

<variant> Иран

<variant> Ауған

<variant> Үнді

<variant>  Монғол

<question>  «Майдан» сөзінің мағанасы қайсы?

<variant> соғыс дағысы

<variant> біріккен

<variant> ойынхана

<variant> көкпархана

<variant> тегіс

<question> Қазіргі кезде қолданылатын сөз қайсы?

<variant> майыр

<variant> поштабай

<variant> береке

<variant> бірлік

<variant> сауап

<question> « Кескі» сөзінің мағынасын көрсетіңіз?

<variant> үкім

<variant> пікір

<variant> толтыру

<variant> ағарту

<variant> пысықтау

<question> Кескі» сөзін қолданған қай жазушы?

<variant> М.Әуезов

<variant> С.Мұқанов

<variant> І.жансүгіров

<variant> Б.Майлин

<variant> С.Сейфуллин

<question> Мамыр» сөзі қай тілден енген?

<variant> Араб

<variant> Парсы

<variant> Иран

<variant> Монғол

<variant> Ауған

<question>  Аң» сөзі қай сқздікте кездеседі?

<variant> М.Қашқари

<variant> Түсіндірме

<variant> фразеологиялық

<variant> Омонимдер

<variant> Аударма

<question> Аң» сөзінің мағнасын көрсетіңіз?

<variant> сана,білім

<variant> Жиын,терім

<variant> пысықтау

<variant> Жинақтау

<variant> Қысқарту

<question>  Әнпаз» сөзі қай басылымда пайдаланылған?

<variant> Айқап»

<variant> Сарыарқа»

<variant> Қазақ»

<variant> Жұлдыз»

<variant> Жалын»

<question> Қиратхана» сөзінің мағнасын көрсетіңіз?

<variant> Оқу үйі

<variant> Жазу орны

<variant> Сурет салу

<variant> Ән салу

<variant> Дәптер жйнау

<question> Поезд» сөзінің көне атауы қайсы?

<variant> отарба

<variant> шайтан арба

<variant> жүйрік

<variant> тасушы

<variant> жеткізгіш

<question>  Қай ғасырда монғол тілі қазақ тіліне әсер етпейді?

<variant> XIX

<variant> XVIII

<variant> XV

<variant> XIV

<variant> XXI

<question> Орыс тілінен еніп, қазақ тілінде тұлғасы өзгертілген сөз қайсы?

<variant> Ояз

<variant> Статья

<variant> Велосипед

<variant> Поезд

Е) Параход

<question> Жазудың  неше  түрі бар?

<variant> 3

<variant> 2

<variant> 4

<variant> 5

<variant> 6

<question>  «Пиктография»  сөзінің  мағынасы қайсы?

<variant> Салынған  сурет

<variant> Оқылған кітап

<variant> Жұлынған жапырақ

<variant> Аққан су

<variant> Ұшқан құс

<question>  «Пиктография» қай елдің сөзі?

<variant> Латын

<variant> Грек

<variant> Француз

<variant> Испан

<variant> Ағылшын

<question>  «Идеологиялық  жазу» қандай ұғымды білдіреді?

<variant> ерекше ой

<variant> тапқырлық

<variant> жинақылық

<variant> тұжырым

<variant> қорытынды

<question>  М. Қашқаридың сөздігі қай тілде жазылған?

<variant> Араб

<variant> Парсы

<variant> Иран

<variant> Ауған

<variant> Монғол

<question>  Қазақстан аумағында неше түрлі жазу бар?

<variant> 3

<variant> 4

<variant> 2

<variant> 5

<variant> 6

<question>  Қазақ халқында неше түрлі алфавит бар?

<variant> 3

<variant> 2

<variant> 1

<variant> 4

<variant> 5

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here