«Қазақ тілінің жалпы курсы» пәні

0

question>Аффикстердің жалғануы арқылы грамматикалық

мағынаның өзгерілуі қалай аталады?

<variant>аффиксация

<variant>ішкі фленция

<variant>біріктіру тәсілі

<variant>қосарлану тәсілі

<question>Фузия қай тілге тән құбылыс?

<variant>үндіевропа

<variant>түркі

<variant>монғол

<variant>славян

<question>Түбірдің дыбыстық құрамының

өзгерілуі арқылы берілетін тәсіл:

<variant>ішкі флекция

<variant>интонация

<variant>орын тәртібі

<variant>көмекші сөздер

<question>Хабардың мақсатына қарай сөйлемдер қанша топқа

бөлінеді?

<variant>2

<variant>4

<variant>3

<variant>5

<question>Эдуард Сепир тіл арқылы білдіретін ұғымдарды

қанша түрге бөліп қарады?

<variant>4

<variant>2

<variant>3

<variant>1

<question>Тілдерді формасы бар тілдер және формасыз тілдер деп

топтастырған кім?

<variant>Гейман Штейнталь

<variant>Эдуард Сепир

<variant>Август Шлейхер

<variant>Фридрих Шлегель

<question>Грамматика қай тілден алынған?

<variant>Грек

<variant>Армян, албан

<variant>Роман

<variant>Бушмен

<question>“Білімпаз” деген сөзде қанша морфема бар?

<variant>3

<variant>4

<variant>1

<variant>2

<question>“Грамматика – сөз формаларының жасалу, қолдану жолдары мен

сөйлемдегі сөз тіркестерінің өзгерілу

заңдылықтары туралы ілім” деп анықтама берген кім?

<variant>И.И.Конданов

<variant>С.И.Ожегов

<variant>О.С.Ахманова

<variant>Б.И.Головин

<question>Гректің syntaxіs (құрастыру) деген сөзінен алынған

термин:

<variant>синтаксис

<variant>морфология

<variant>морфема

<variant>сингорманизм

<question>қытай-тибет тілдері қанша топқа бөлінеді?

<variant>2

<variant>3

<variant>4

<variant>6

<question>Дүние жүзінде шамамен қанша тіл бар?

<variant>3000

<variant>1700

<variant>4200

<variant>1500

<question>Салыстармалы тарихи тіл қашан қалыптасқан?

<variant>XіX

<variant>ХVііі

<variant>XX

<variant>XXі

<question>“Славянские языки” деген кітаптың авторы кім?

<variant>Н.А.Кондрашов

<variant>В.И.Ленин

<variant>Э.Сепир

<variant>В.Гумбольдт

<question>Тіл қандай құбылыс?

<variant>қоғамдық-тарихи

<variant>құқықтық

<variant>биологиялық

<variant>құқықтық-тарихи

<question>Литва, латыш, прус тілдері қай топқа енеді?

<variant>Балтық тобына

<variant>Герман тобына

<variant>Семит-Хамит тіліне

<variant>Роман тобына

<question>Субстрат қай тілден алынған?

<variant>латын

<variant>парсы

<variant>латыш

<variant>грек

<question>Субстрат қандай құбылыс?

<variant>тілдердің тоғысу процесінде пайда болады

<variant>жылысу процесінде пайда болады

<variant>сіңісуде пайда болады

<variant>тілдердің бір-бірімен әсерінде болады

<question>Түбірдің дыбыстық құрамының өзгеруі

арқылы грамматикалық мағынаны білдіру

тәсілі:

<variant>ішкі флекция тәсілі

<variant>интонация тәсілі

<variant>аффиксация тәсіоі

<variant>біріктіру тәсілі

<question>Бұл тәсіл бойынша өзара түбір морфемалар немесе

түбір мен негіз қосылып, сөз жасалынады:

<variant>біріктіру

<variant>орын тәртібі

<variant>ішкі флекция

<variant>аффиксация

<question>Бірігу тәсілі қандай қызмет атақарады?

<variant>сөз тудыру

<variant>сөз жасау

<variant>сөз құрау

<variant>сөз біріктіру және ажырату

<question>Жалғаулықтардың қызметі:

<variant>сөйлем мүшелерін байланыстырады

<variant>сөзге басқа мағына береді

<variant>тілдің дыбыстық құрамын өзгертеді

<variant>көптік мағына береді

<question>Алуан түрлі грамматикалық мағыналарды білдіретін

көмекші сөздердің бір тобы:

<variant>демеуліктер

<variant>көмекші етістіктер

<variant>артикльдер

<variant>септеуліктер

<question>Сөздің синтетикалық формалары неше жолмен жасалады?

<variant>2

<variant>4

<variant>3

<variant>6

<question>Неміс тіліндегі етістіктердің

аналитикалық конструкциясына тән төрт белгіні айтқан

кім?

<variant>М.М.Гухман

<variant>В.М.Жирмунский

<variant>Ф.Ф.Фортунатов

<variant>В.В.Виноградов

<question>Аналитикалық тәсіл жиі қолданылатын тілдер қалай

аталады?

<variant>синтетикалық тілдер

<variant>аналитикалық тілдер

<variant>тізбекті тілдер

<variant>аналитикалық, синтетикалық тілдер

<question>“Түркі тілдеріндегі етістіктің

аналитикалық формалары” деген еңбек кімдікі?

<variant>А.А.Юлдашев

<variant>В.И.Ярцева

<variant>Н.Оралбаева

<variant>В.В.Гухман

<question>Етістіктің рай формасының неше тобы бар?

<variant>4

<variant>3

<variant>2

<variant>6

<question>Орыс, неміс, грек, араб тілдері қай типке жатады?

<variant>флективті тип

<variant>агглютинативті тип

<variant>полисинтетикалық тип

<variant>даралаушы тип

<question>Ф.Шлегель ұсынған классификацияны өңдеп және

толықтырған кім?

<variant>А.Шлегель

<variant>Г.Штейнталь

<variant>Эдуард Сепир

<variant>Г.Штейнталь

<question>Тілдердің типологиялық тұрғыдан неше типі бар?

<variant>4

<variant>8

<variant>6

<variant>10

<question>Кім грамматикалық тәсілдердің, яғни

грамматикалық қатынастарды білдіру техникасының төрт

түрлі комбинациясын көрсетеді:

<variant>Э.Сепир

<variant>Ш.Шлегель

<variant>А.Шлегель

<variant>А.Шлейхер

<question>Лингвистикалық типологияның мақсаты не?

<variant>тілдердің типтерін айқындайды

<variant>тілдердің сөздік қорын айқындайды

<variant>тілдердің туыстығын айқындайды

<variant>тілдің тарихына назар аударады

<question>Тіл арқылы білдіретін ұғымдарды : түрге

бөліп қарауға болады:

<variant>4

<variant>6

<variant>8

<variant>2

<question>Тілдердің тоғысу процесінде болатын құбылыс

қалай аталады?

<variant>субстрат

<variant>диффузия

<variant>ассимиляция

<variant>синтез

<question>Кім сөз таптарын сөздердің лексика-грамматикалық

топтары деп есептейді?

<variant>В.В.Виноградов

<variant>А.Шлейхер

<variant>А.А.Шахматов

<variant>В.М.Жирмунский

<question>Академик : сөз таптарын грамматикалық категория деп атайды:

<variant>А.А.Реформатский

<variant>Л.В.Щерба

<variant>В.В.Виноградов

<variant>А.К.Боровков

<question>Идеографикалық жазудың таңбалары қалай аталады?

<variant>идеограмма

<variant>пиктограмма

<variant>цифр

<variant>планк тұрақтысы

<question>Логографиялық жазудың жетіле түскен түрі:

<variant>морфема – логографиялық жазу

<variant>морфемалық жазу

<variant>логографиялық жазу

<variant>идеограммалық жазу

<question>Жазудың буын жүйесі шығу тегі жағынан неше топқа

бөлінеді?

<variant>3

<variant>2

<variant>4

<variant>6

<question>Финикий жазуында неше таңбар бар?

<variant>22

<variant>32

<variant>28

<variant>42

<question>Консонантты – дыбыстық таңбалар алғаш рет қай елде пайда болды?

<variant>Египет

<variant>Грекия

<variant>қазақстан

<variant>Франция

<question>Арамит жазуынан тараған жазулардың неше түрі бар?

<variant>4

<variant>6

<variant>8

<variant>2

<question>Араб алфавиті құрамында неше әріп бар?

<variant>28

<variant>22

<variant>27

<variant>31

<question>Алфавит дегеніміз не?

<variant>әріп жиынтығы

<variant>рет-ретімен орналасқан әріп жиынтығы

<variant>әріп ережесі

<variant>дауыссыз дыбыстар жиынтығы

<question>Грамматикалық белгі саны қанша?

<variant>2

<variant>4

<variant>3

<variant>8

<question>Грамматикалық категориялардың ішінде дүние

жүзіндегі тілдердің басым

көпшілігіне тән, соларға ортақ категориялардың

бірі:

<variant>жақ категория

<variant>шақ категория

<variant>рай категория

<variant>етіс категория

<question>Ақиқат түріндегі іс-әрекетті емес, болуы

мүмкін іс-әрекетті немесе болжалу түріндегі

іс-әрекетті білдіретін етістік формалары:

<variant>қалау рай

<variant>ашық рай

<variant>бұйрық рай

<variant>болжау рай

<question>қимыл іс-әрекеттің объектіге немесе субъектіге

бағытталғандығын білдіреді де,

субъектінің объектімен өзара қарым-қатынасын

анықтайтын категория:

<variant>етіс

<variant>рай

<variant>жақ

<variant>шақ

<question>өзгелік етіс қандай аффикстері жалғану арқылы

жасалады?

<variant>-тыр, -тір, -ғыз, -гіз, -қыз, -кіз-

<variant>-ым, -ім, -ыр, -ір

<variant>ыс, -іс, -дыр, -дір, -тыр, -тір

<variant>-дау, -деу, -бау, -беу

<question>Сөйлеудің темпі:

<variant>сөйлеудің үдемелілігі айтудың

күштілігі немесе әлсіздігі

<variant>айтылудың мақсатына қарай

<variant>дауыс ырғағының көтеріліп барып

бәсеңдеуі немесе бәсеңдеп барып көтерілуі

<variant>сөйлеудің шапшаң немесе баяу болуы

<question>Ең ірі фонетикалық единица:

<variant>фраза

<variant>морфема

<variant>такт

<variant>буын

<question>Дауыссыздан басталып дауыстыға біткен буын қандай буын?

<variant>ла, та, мә-се-ле

<variant>құм, тас, қант

<variant>ант, ұрт, өрт, оқ

<variant>ақ, қа-ра, қас

<question>Тілдегі сөздердің шығу тегін зерттейтін

ғылым:

<variant>этимология

<variant>фразеология

<variant>лексикология

<variant>лингвистика

<question>Тіл дыбыстары дыбыстың заңдарды зерттейтін тіл

білімінің бір саласы:

<variant>фонетика

<variant>лексикология

<variant>этимология

<variant>грамматика

<question>Тіл және оның даму заңдары туралы ғылым:

<variant>лингвистика

<variant>лексикология

<variant>фонетика

<variant>синекдоха

<question>Толық коммуникативті қызметі зор синтаксистік единица:

<variant>сөйлем

<variant>морфема

<variant>сөз

<variant>сөз тіркесі

<question>Тіл білімінде дауысты дыбыстар жүйесі:

<variant>вокализм

<variant>фрикатив

<variant>консонантизм

<variant>дифтонг

<question>Сөйлеуші мен тыңдаушы бір-бірімен хабарласуы:

<variant>хабарлы

<variant>құрмалас

<variant>даралаушы

<variant>аралас

<question>құс, құм, қаз, қар, қап қандай буын?

<variant>бітеу

<variant>тұйық

<variant>ашық

<variant>даралаушы

<question>Пауза арқылы ажыратылатын ең ірі фонетикалық единица:

<variant>фраза

<variant>такт

<variant>мелодика

<variant>сөйлем

<question>Айтылудың мақсатына қарай көңілді, не ойнақы,

қапалы ,не қуанышты болуы:

<variant>сөйлеудің әуені

<variant>сөйлеудің үдемелігі

<variant>такт

<variant>мелодика

<question>Тілдегі жаңа ұғымды білдіретін сөздер:

<variant>неологизмдер

<variant>кірме сөздер

<variant>историзмдер

<variant>архаизмдер

<question>Дауыстыдан басталып, дауыссызға біткен буын:

<variant>тұйық

<variant>ашық

<variant>бітеу

<variant>дифтонг

<question>Оң, ұл, өрт, ант қандай буын?

<variant>тұйық

<variant>бітеу

<variant>дифтонг

<variant>ашық

<question>Тілді биологиялық құбылыс қатарына жатқызған

лингвист:

<variant>А.Шлейхер

<variant>А.Шлегель

<variant>М.Горький

<variant>Ф.Шлегель

<question>Орыс, неміс, грек, араб қай тіл тобына жатады?

<variant>флективті

<variant>полисинтетикалық

<variant>даралаушы

<variant>аморфты тілдер

<question>“Эмоциональды теория” еңбегінің авторы кім?

<variant>Ж.Ж.Руссо

<variant>А.Шлейхер

<variant>Ф.Мистели

<variant>Э.Сепир

<question>Түркі, монғол, урго-фин тілдері қай типке жатады?

<variant>агглютинативті

<variant>флективті

<variant>полисинтетикалық

<variant>даралаушы

<question>“Тіл көркем әдебиеттің бірінші элементі”

авторы кім?

<variant>М.Горький

<variant>К.Маркс

<variant>А.Байтұрсынов

<variant>В.И.Ленин

<question>ХІХ ғ. тұрпайы материалистер тілдің шығуы туралы :

деп аталатын теорияны ұсынды:

<variant>еңбек айқайы

<variant>дыбысқа еліктеу

<variant>одағай

<variant>тілдің шарттасуы

<question>Транскрипцияның неше түрі бар?

<variant>2

<variant>4

<variant>6

<variant>3

<question>Латын алфавитінің құрамында қанша әріп бар?

<variant>29

<variant>28

<variant>27

<variant>30

<question>қазақ халқы орыс графикасына негізделген жаңа алфавитті

қай жылы қабылдады?

<variant>1840

<variant>1991

<variant>1999

<variant>1978

<question>Графиканы алфавиттің ережелері деп кім атаған?

<variant>Л.В.Щерба

<variant>Ж.Ж.Руссо

<variant>А.Байтұрсынов

<variant>М.Горький

<question>Жазу жүйесінің неше түрі бар?

<variant>4

<variant>6

<variant>2

<variant>3

<question>Сабақтас құрмалас сөйлемді үлкен 2 топқа бөлген

кім?

<variant>Н.С.Поспелов

<variant>С.Мұқанов

<variant>А.М.Пешковский

<variant>В.А.Истрин

<question>Тілдегі сөздердің шығу тегін зерттейтін

ғылым:

<variant>этимология

<variant>лексикология

<variant>фонетика

<variant>морфема

<question>Тіл және оның даму заңдары туралы ғылым:

<variant>лингвистика

<variant>семасология

<variant>грамматика

<variant>этимология

<question>“ғылым және қоғамдық прогресс еңбегінің”

авторы:

<variant>И.Д.Андреев

<variant>С.Мұқанов

<variant>А.Шлейхер

<variant>М.Горький

<question>“Тіл білімінің негіздері”

оқулығының авторы:

<variant>Аханов

<variant>Хасенова

<variant>Байтұрсынов

<variant>Жүсіпова

<question> Синоним сөздердің тізбегін көрсетіңіз.

<variant> Адам, кісі

<variant> Аспан, жер

<variant> Жұлдыз, планета

<variant> Жуан, жуықта

<variant> Құн, табыс

<question> Қимылдық мағынаны білдіріп тұрған сөздерді көрсетіңіз

<variant> Түсіп, тұрған

<variant> Төрттен бір, екеу
<variant> Жаз, бақ, көлік

<variant>> Әлдекім, тіреу

<variant>> Сабақ, емтихан

<question> Сөздердің орын тәртібі арқылы байланысын табыңыз.

<variant> Тас диірмен

<variant> Арбада отыр

<variant> Оны көрдім

<variant> Колхозды байыту

<variant> Мақсаттың үйі

<question> Қарсылықты салалас сөйлемге байланысты қойылып тұрған сызықшаны көрсетіңіз.

<variant> Жел саябырлаған сияқты, – екпіні әлі қатты.

<variant> Көшенің арғы шетінде телефон – автомат тұр

<variant> Қатар – қатар тас қойдым, жирен атты бос қойдым

<variant> Халықаралық қарым – қатынас қалыпа келіп қалды.

<variant> Бұл сессия көпке созылмайды

<question> “ Ә ” қандай дыбыс.

<variant> Жіңішке, ашық

<variant> Жуан, езулік
<variant> Ашық, еріндік

<variant> Қысаң, езулік

<variant> Еріндік, жуан

<question> Қосымшаның түбір сөзге дұрыс жалғанған түрі.

<variant> Грамы

<variant> Граммы
<variant>Граммі

<variant> Грамі

<variant> Грамми

<question> Бірыңғай мүшені көрсетіңіз

<variant> Дәптерді, оқу құралдарын, қосымша оқулықтарды әкеліңдер. <variant> Ол мен айтқан жерге кетті

<variant>Тосын келген оқиға аузымызды ашқызды.

<variant> Еріншектің ертеңі бітпес.

<variant> Емтихан тапсыру – жауапты кезең.

<question> Демеулік шылаулы тіркесті көрсетіңіз.

<variant> Жүйрік – ақ екен

<variant> Ақ көбейді
<variant>Ойылға таман жылжу

<variant> Сең үстінде кету

<variant> Жаңбыр жауды

<question> Сөйлем қай қатарға тән.

Оның мұртын балта кеспейді.

<variant> Тұрақты сөз тіркесі

<variant> Жайылма
<variant>Жақты

<variant> Сөз тіркесі

<variant> Атаулы

<question> Қаз МУ – сөзі қай қатарға жатады.

<variant> Күрделі сөз

<variant> Дара сөз
<variant> Дерексіз сөз

<variant> Туынды сөз

<variant> Жалпы сөз

<question> “ Қалаған ” сөзіндегі буын үндестігіне ықпал жасаушы дыбысты көрсетіңіз.

<variant> а

<variant> қ
<variant>л

<variant> ғ

<variant> н

<question> Кісі аттарын қысқартып жазарда қойылаттын белгі.

<variant> Нүкте

<variant> Леп белгісі
<variant> Сұрау белгісі

<variant> Көп нүкте

<variant> Қос нүкте

<question> Ашық буынды сөзді табыңыз.

<variant> Аға, босаға

<variant> Ұт, ұқ
<variant>Тос, төр

<variant> Зор, көл

<variant> Атақ, жан

<question> Болымсыздық есімдікті көрсетіңіз.

<variant> Ешқандай, ешбір

<variant> Жүзінші, екінші
<variant> Он бес, қырық үш

<variant> Ойпырай, туу

<variant> Әлдебіреу, әрқайсысы

<question> Үстеуді табыңыз.

<variant> Бүгін

<variant> Қараңғы
<variant> Жыбырла

<variant> Ұр

<variant> Сарт – сұрт

<question> Антонимдік жүпты көрсетіңіз.

<variant> Табиғи – жасанды

<variant> Жарасты – жағдайлы
<variant> Іш пысу – мезі болу

<variant> Жалтақ – именшек

<variant> Жайылу – шашырау

<question> Туынды етістікті табыңыз.

<variant> Жырла

<variant> Бол
<variant>Айт

<variant> Сұра

<variant> Дос

<question> Анықтауыш қатысып тұрған сөйлемді табыңыз

<variant> Мәнсіз өмір қуаныш әкелмейді

<variant> Азаматқа еңбегі үшін берілуі.

<variant> Ол қайта-қайта қарады.

<variant> Бүгін кешке жиналыс болады.

<variant> Өңі күрең тартқан.

<question> Мезгіл бағыныңқы сабақтас сөйлемді табыңыз

<variant> Абай тақап келгенде, үй иесі шыққан еді

<variant> Ежелден тұлпар мініп, ту ұстаған елміз.

<variant> Әулие көмек берер деп,

Басына халық түнепті.

<variant> Адам көркі – жүз, жүздің көркі – көз.

<variant> Тіл өнері – дертпен тең.

<question> Еліктеуіш сөзден жасалған етістікті табыңыз

<variant> Селтеңде, ербеңде

<variant> Күзде, бүгін

<variant> Күлдір, орғыз

<variant> Күліп, барды

<variant> Жаңа, таза

<question> Матаса байланысқан тіркес қайсы?

<variant> Мырзаның назы

<variant> Кешегі жұмысы

<variant> Мырзаға келу

<variant> Ақылды мырза

<variant> Мырзамен бірге

<question> Зат есім жұрнақтарының бөліну түрін көрсетіңіз

<variant> 3

<variant> 2

<variant> 1

<variant> 4

<variant> 5

<question> Атаулы сөйлемді табыңыз

<variant> Қар астында шықырлаған жер үйлер

<variant> Күн батып барады.

<variant>Қош, қалқам!

<variant> Айтшы, күнім, айтшы

<variant> Не сездің?

<question> Қосарлану арқылы жасалған сын есімді көрсетіңіз

<variant> Жып-жылмағай киінген

<variant> Үлкенді-кішілі үйлер

<variant> Қараңғы үңгір

<variant> Өрілген кірпіш

<variant> Жасыл орман, көк сай

<question> Көп нүктенің орнына тиісті дауыссыз әріпті қойыңыз.

…ариза

<variant> ф

<variant> қ

<variant>т

<variant> п

<variant> к

<question> Орфоэпиялық нормаға сай сөз.

<variant> Ашша

<variant> Дұрыс

<variant> Әркім

<variant> Бұрын

<variant> Кеңесбек

<question> “Еңбекшілер” деген сөздің қай буынына екпін түсіп тұр.

<variant> лер

<variant> бек

<variant> ең

<variant> лер

<variant> Еңбек

<question> Септеулік шылауды көрсетіңіз

<variant> Жұмыстан бұрын сенімен кездесу қиын боп кетті.

<variant> Я ұл, я қыз болсын,

Ұрпақ болса болғаны.

<variant> Егер жолым болып кетсе,

Бәріңе жақсылық болады.

<variant> Көкірегі ашуға толып тұр, бірақ оны сыртқа шығармады.

<variant> Шынар-ай, ойымды дөп бастың, сәулем.

<question> Жатыс септігіндегі сілтеу есімдігі

<variant> Осында

<variant> Осыдан

<variant> Осыны

<variant> Бұнымен

<variant> Осыған

<question> Бірге жазылатын сөзді көрсетіңіз

<variant> Әскер басы, теле хабар.

<variant> Лағыл тас, қаңғы бас.

<variant> Фото сурет, қара халық.

<variant> Сапар нама, іс жүргізуші.

<variant> Ала бұға, жек көру.

<question> “Тазалық – саулық негізі,

Саулық байлық негізі” бұл мақалада нені айтып тұр.

<variant> Денсаулық

<variant> Батырлық
<variant>Ас, тағам

<variant> Ынтымақ

<variant> Егіншілік

<question> Тұйық етістіктің жұрнағы жалғанғанда соңғы дыбысты өзгеріске ұшырайтын сөзді көрсетіңіз.

<variant> Тап

<variant> Бар
<variant> Кел

<variant> Айт

<variant> Жүр

<question> Интонация арқылы байланысқан сөздерді табыңыз.

<variant> Бұл – үлкен сенім

<variant> Машинаның сайманы
<variant> Қоралы қой

<variant> Екі үшты жауап

<variant> Көркейген өмір

<question> Түсіндірмелі салалас сөйлемнің жалғаулықтары.

<variant> Сонша, сол, сондай

<variant> Өйткені, сондықтан, себебі
<variant> Дегенмен, әйткенмен, алайда

<variant> Әрі, және, да, де

<variant> Кейде, бірде, біресе

<question> Одағайдың қай түрі, белгілеңіз.

Тәйт, екінші мынандай мінез көрсетпе

<variant> Тыйым салу

<variant> Ренжу
<variant> Шақыру

<variant> Қапалану

<variant> Бұйыру

<question> Көптік жалғаулы сөздерді көрсетіңіз

<variant> Саралар, кітаптар, тастар

<variant> Оған, сен, мені
<variant> Келемін, менмін, оқисың

<variant> Кітабым, кітабың, қызы

<variant> Сөйлем, көшірме, оқушы

<question> Тұрлаулы мүшелер арасына қойылатын сызықшаны анықтаңыз

<variant> Атамның бар еңбегі – кітап оқу

<variant> Ол – ғарышкердің жүзіне тағы көз жіберді
<variant> Күндіз-түні ағылып жатыр

<variant> Болар-болмас жай

<variant> – Жазған болар?

<question> Демеулік шылаулы тіркесті көрсетіңіз

<variant> Жүйрік-ақ екен.

<variant> Ақ көбейді

<variant>Ойылға таман жылжу.

<variant> Сең үстінде кету

<variant> Жаңбыр жауды.

<question> Жақсыз сөйлемді табыңыз

<variant> Оның жақсы оқығысы келеді

<variant> Не ексең, соны орасың
<variant>Ата, ауылмен сөйлесіп тұрсың ба?

<variant> Өнер алды қызыл тіл

<variant> Қызарып атқан таң

<question> Етістіктен жасалған туынды зат есімді табыңыз

<variant> Боран

<variant> Қызметкер
<variant> Сана

<variant> Белдік

<variant> Кітап

<question> Анықтауыш қызметінде тұрған сан есімді табыңыз

<variant> Он екі оқушы келді

<variant> Олар  үш – үштен орналасты
<variant>Екіден бірі келмеген

<variant> Бесеуі кешігіп қалды

<variant> Саған сөз берілді

<question> Сөйлем соңынан нүктенің қойылу себебі, дұрысын белгілеңіз

Шаңқай түс

<variant> Хабарлай айтылған атаулы сөйлем

<variant> Бұйрықты сөйлем
<variant>Хабарлай айтылған жайылма сөйлем

<variant> Хабарлай айтылған толымды сөйлем

<variant> Хабарлай айтылған жалаң сөйлем

<question> Ашық буынды көрсетіңіз

<variant> Шағала

<variant> Басшы
<variant>Серік

<variant> Төрт

<variant> Жасқаншақ

<question> Дұрыс тасымалданған сөзді көрсетіңіз

<variant> Көк – серке

<variant> Конт – ракт
<variant> Кеу – ек

<variant> Өрт – ену

<variant> Пар – ақ

<question> Көп нүкте орнына екі буыннан тұратын лайықты сөзді қойыңыз

… жігіт.

<variant> Батыр

<variant> Өте ақылды
<variant>Ақылды

<variant> Ап – ақылды

<variant> Ақылдырақ

<question> Ауыспалы мағынаны көрсетіңіз

<variant> Бақытын тауып, өмірі арайлап жүре берді.

<variant> Ертемен қарсы алдым таң арайын.
<variant> Көкжиек қызыл арай  нұрға бөленді.

<variant> Күн арайлап нұр шашты.

<variant> Таң арайлап атқанша әдемі түс көр.

<question> Күрделі сөзді табыңыз

<variant> Құлап қала жаздады

<variant> Жүрегі тас төбесіне шығу

<variant> Жақсылықты армандау

<variant> Тоғыз қабатты үй

<variant> Қиындыққа төзу

<question> Сөйлем құрай алу қабілеті бар сөйлем мүшесі

<variant> Бастауыш, баяндауыш

<variant> Анықтауыш, толықтауыш

<variant>Толықтауыш, баяндауыш

<variant> Анықтауыш, бастауыш

<variant> Баяндауыш, анықтауыш

<question> Тұлғасына қарай одағай түрін анықтаңыз

Мәссаған

<variant> Біріккен одағай

<variant> Дара одағай

<variant> Негізгі одағай

<variant> Қос сөз

<variant> Қысқарған түрдегі одағай

<question> Күрделі сөзді көрсетіңіз

<variant> Биыл

<variant> Жаз

<variant> Білім

<variant> Жаздық

<variant> Жаздай

<question> Қиысуды табыңыз

<variant> Сіздер жеткіншексіздер

<variant> Әдейі бармау

<variant> Жолда жатты

<variant> Түнімен жүрді

<variant> Ермек үшін жазды

<question> “Байшұбар” қандай жалқы есімге жататынын  көрсетіңіз

<variant> Шығарма аты

<variant> Ит аты

<variant> Кісі аты

<variant> Түйе аты

<variant> Мінетін ат

<question> Жақсыз сөйлемді табыңыз

<variant> Менің арзан сөзді айтқым келмейді

<variant> Айнала жым – жырт

<variant> Ер болып, ер жетерсің қарағым

<variant> Күн де батты

<variant> Қуыршақпен ойнады

<question> Сын есімнің жай шырай түрін көрсетіңіз

<variant> Биік

<variant> Көкшіл

<variant>Кіп – кішкене

<variant> Орасан – зор

<variant> Тым әдемі

<question> Үстеудің қызметі

Өле -өлгенше сенімнен шығармын – ау!

<variant> Пысықтауыш

<variant> Баяндауыш

<variant>Анықтауыш

<variant> Бастауыш

<variant> Толықтауыш

<question> Орфоэпиялық заңдылыққа сәйкес жазылған сөзді табыңыз

<variant> Құшша ұшу

<variant> Атты кісі

<variant> Есікті ашшы

<variant> Көз бояу

<variant> Жазушы

<question> Тұйық буын мен бітеу буыннан жасалған сөзді табыңыз

<variant> Аспан

<variant> Сана

<variant>Сатқын

<variant> Кербез

<variant> Кереге

<question> Сөйлемдердегі бастауыш пен баяндауыштың арасына қойылған сызықшаны табыңыз

<variant> Қарқалы деген округінің әміршісі – Құнанбай мен осы Майыр.

<variant> Аяғы жоқ, – жүреді, ауызы жоқ сөйлейді

<variant> Ағаш арасын қаратса – жоқ

<variant> Алыс – берісіміз көп, ағайын адамбыз

<variant> Жұрт айтты – көне берді

<question> Өздік етіс болып тұрған сөзді табыңыз

<variant> Тарандық, түйіндік

<variant> Жаздыр, алғыз

<variant> Кіріс, керіс

<variant> Қосылды, суық

<variant> Сөйлес, барғыз

<question> Үндестік заңына бағынбайтын қосымша

<variant> кеш

<variant> ыс

<variant> ар

<variant> қалы

<variant> ды

<question> Сау болғың келсе спортпен шұғылдан, суға жүз

Сөйлемдегі омоним болатын сөзді табыңыз

<variant> Сау, жүз

<variant> Сау болғың келсе

<variant> Сау болғың

<variant> Спортпен шұғылдан

<variant> Суға жүз

<question> Көсемше тұлғалы сөз тіркесінің ішіндегі дұрысын табыңыз

<variant> Жүре кел

<variant> Жүре жатыр

<variant> Жүре бер

<variant> Жүре бол

<variant> Жүре ал

<question> Сөздердің қосымша арқылы байланысын көрсетіңіз

<variant> Көлдің жағасында

<variant> Ер азамат

<variant>Үш дәптер

<variant> Биік дәреже

<variant> Арман үшін аттану

<question> Сөйлем – құрмаластың қай түрі

Көптік қайда болса, тоқтық сонда

<variant> Шартты бағыныңқы

<variant> Мезгіл бағыныңқы

<variant> Қимыл – сын бағыныңқы

<variant> Мақсат бағыныңқы

<variant> Себеп бағыныңқы

<question> Одағай сөзге байланысты қойылып тұрған тыныс белгіні табыңыз

<variant> Түу,  бұлар деген – нар жігіттер ғой!

<variant> Абай, сіз сырқатсыз ғой

<variant> Сонымен, сізді бір арнаға салды ау деймін

<variant> Амал қанша, бағыт барар жол екі басқа

<variant> Екі аптада сабақ бітеді

<question> Үндестік заңына бағынбайтын қосымшаны белгілеңіз

<variant> Қарашашпен

<variant> Ертеңгіміз

<variant>Арманды

<variant> Балаға

<variant> Үшінші

<question> Дыбыстық еліктеуіш сөзді табыңыз

<variant> Шолп

<variant> Селт

<variant> Қылт

<variant> Кілт

<variant> Жылт

<question> “Ғана” шылауының жіктелу түрін көрсетіңіз

<variant> Ғанамысың

<variant> Сен ғана

<variant> Ғанамен

<variant> Ғанасы

<variant> Ғанамен тіркесті мысал ойла

<question> Орфография бойынша дұрыс жазылған сөзді табыңыз

<variant> Көзқарас

<variant> Көз ғарас

<variant> Көзқараз

<variant> Көзкарас

<variant> Көз-ғарас

<question> Жалпы есімді табыңыз

<variant> Құс

<variant> Сауысқан

<variant> Қарға

<variant> Қарлығаш

<variant> Бұлбұл

<question> Буын үндестігіне бағынбай тұрған қосымшалы сөзді көрсетіңіз

<variant> Баланікі

<variant> Баланың

<variant> Қызға

<variant> Баладан

<variant> Баласы

<question> Екінші, ел алатын тәсілді айтыңыз. Қыстырма сөз қай сөз табынан, анықтаңыз

<variant> Реттік сан есім

<variant> Сан есім

<variant> Септік сан есім

<variant> Болжалдық сан есім

<variant> Жинақтық сан есім

<question> Ашық буынды сөзді көрсетіңіз

<variant> Боса, баға

<variant> Ор, өз

<variant> Зор, көл

<variant> Ық, ін

<variant> Бел, тау

<question> Дұрыс тасымалданбаған сөз

<variant> Ө -мір

<variant> Қа – нат

<variant>Жа – па

<variant> Өнер – паз

<variant> Ер – мек

<question> Салыстырмалы шырайды табыңыз

<variant> Жақсырақ

<variant> Жақсылық

<variant>Жақсыда

<variant> Жақсы

<variant> Жап-жақсы

<question> Мына сөздің ішінен синонимдерді табыңыз

<variant> Шыны, әйнек

<variant> Қатар, қарға

<variant> Көмір, ағаш

<variant> Бұлт, жел

<variant> Ұстаз, арай

<question> Астарлы, бейнелі, экспрессивті сөздер қолдану қай қатарға тән

<variant> Көркем әдебиет тілі

<variant> Ауызекі тіл

<variant> Публицистикалық тіл

<variant> Ғылыми тіл

<variant> Ресми тіл

<question> Толықтауышты анықтаңыз

<variant> Оспан мынау қимылға тіптен сүйсініп кетті.

<variant> Әжесі шебер әңгімеші екен.

<variant>Арада жүздеген, мыңдаған жылдар өтті.

<variant> Тозған шелек

<variant> Партизан бала осы ғой?

<question> Қарсылықты бағыныңқы сабақтасты көрсетіңіз

<variant> Барып құлақ салсақ та, ешбір дыбыс естілмейді.

<variant> Он бесінде олсаң, еңбегіміз өнімді болсын, қамбамыз жеміске толсын.

<variant> Аспан ашық, айнала тып тыныш.

<variant> Сіздерге бар айтарым сол – сағат төртте осында келіңіздер.

<variant> Мен аққала жасап жүрмін.

<question> Күрделі сөздердің қайсысы біріккен сөз?

<variant> Атшабар

<variant> ТМД

<variant> Бес-алты

<variant> Туынды

<variant> Есті

<question> Сан есімнің емле ережесіне сай жазылғанын көрсетіңіз.

<variant> Алтау.

<variant> ХХІ-ғасыр.

<variant> Жетіеу.

<variant> Алтыау.

<variant> Екіеу.

<question> Тұйық буынды сөздерді көрсетіңіз.

<variant> Оз, өш.

<variant> Тау іші.

<variant> Сан-сапа.

<variant> Ти, қора.

<variant> Оң қол.

<question> Дұрыс тасымалданбаған сөзді көрсетіңіз.

<variant> Студ-енттер.

<variant> Еркін-дік.

<variant> Ба-лалы.

<variant> Сағы-нышпен.

<variant> Си-рек.

<question> Орфографияға сай жазылған сөзді табыңыз.

<variant> Көркейту

<variant> Өйткөні

<variant> Құбұлту

<variant> Көңүрсиді

<variant> Көнөтөз

<question> Буын үндестігіне сай сөзді табыңыз.

<variant> Балалық

<variant> Ғарышкер

<variant> Телефонмен

<variant> Дәріхана

<variant> Ізденімпаз

<question> Қате жазылған сөзді табыңыз.

<variant> Металлға

<variant> Полюске

<variant> Парашютті

<variant> Грамдап

<variant> Класқа

<question> Сын есімнің жай шырайын белгілеңіз.

<variant> Кең

<variant> Жала

<variant>Құлалау

<variant> Әдемілеу

<variant> Тұщырақ

<question> Одағай сөз қатысып тұрған сөйлемді көрсетіңіз.

<variant> Шіркін, қазақтың келіндері-ай!

<variant> Абылғазы, қайдан келдің?

<variant> Білімді адамды алған жөн

<variant> Біздің халық, оның айтуынша, ақын халық екен

<variant> Әрине, бүгінгі жастарға білім керек-ақ

<question> Әліпбидегі алтыншы әріпті белгілеңіз.

<variant> Ғ

<variant> В

<variant> Е

<variant> Г

<variant> Д

<question> Жіңішке буынды сөзді көрсетіңіз.

<variant> Етікші

<variant> Қаздар

<variant> Мұғалім

<variant> Ауылдас

<variant> Батырлық

<question> Жуан дауыстыларды белгілеңіз.

<variant> а, о, ұ

<variant> ұ, и, ә

<variant> о, і, и

<variant> ы, і, е

<variant> и, о, і

<question> Дара сөзді көрсетіңіз.

<variant> Балалық

<variant> Бақа-шаян

<variant> Қора-қора

<variant> Ақсақал

<variant> Шегара

<question> Зат есімнің білдіретін мағынасын анықтаңыз.

<variant> Заттың атын білдіреді. <variant> Орынбасарлық қызмет атқарады.

<variant> Заттың санын білдіреді.

<variant> Заттың іс-әрекетін білдіреді.

<variant> Заттың сынын білдіреді.

<question> Болымсыздық есімдігін табыңыз.

<variant> Ешкім

<variant> Қайсыбір

<variant> Кімде-кім

<variant> Әлдекім

<variant> Кімдер

<question> Мөлшер үстеуін табыңыз.

<variant> Анағұрлым

<variant> Өте

<variant> Ауызба-ауыз

<variant> Жылдам

<variant> Қыстыгүні

<question> Жалғаулық шылау арқылы байланысып тұрған сөзді көрсетіңіз.

<variant> Мал мен бас

<variant> Мектепке қарай

<variant> Мен келдім

<variant> Сен отыр

<variant> Орманға таман

<question> Дұрыс жазылған еліктеуіш сөзді көрсетіңіз.

<variant> Саңқ

<variant> Ыңық

<variant> Тырыс

<variant> Арыс-арыс

<variant> Гүріс

<question> Шақыру одағайын табыңыз.

<variant> Шөре-шөре

<variant> Бәрекелді

<variant> Пәлі

<variant> Қап

<variant> Ойпырым-ай

<question> “Ә” қандай дыбыс, табыңыз.

<variant> Жіңішке, ашық

<variant> Жуан, езулік

<variant> Еріндік, жуан

<variant> Ашық, еріндік

<variant> Қысаң, езулік

<question> Ұяң дауыссызды табыңыз.

<variant> В

<variant> Ә

<variant> Р

<variant> Х

<variant> Т

 

 

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here