Сандық әдістерді программалау

0

<question> Сызықты теңдеулер жүйесін шешуде жиі қолданылатын әдістердің бірі

<VARIANT>  белгісіздерді жою алгоритмі

<variant>  жақындасушы есептеу процесінің алгоритмі

<variant>  шекті қадамды есептеу алгоритмі

<variant>  дұрыс жауабы жоқ

<question> А матрицасын екі үшбұрышты матрицаның көбйтіндісімен ауыстыру  мүмкіндігіне  негізделген әдіс.

<VARIANT>  LU-жаю әдісі

<variant>  Халецкий әдісі

<variant>  Гаусс әдісі

<variant>  Стерлинг әдісі

<question> Берілген  теңдеуіне итерация әдісін қолдану үшін қай түрде жазамыз.

<VARIANT>

<variant>

<variant>

<variant>

<question> Жай итерация әдісінің жетілдірілген түрі.

<VARIANT>  Зейдель єдісі

<variant>  Халецски әдісі

<variant>  Ньютон әдісі

<variant>  Стерлинг әдісі

<question> Сызықты емес теңдеулер жүйесінің шешімдер санын жекелеуді және жекеленген шешімнің анықтығын тең екіге бөлу әдісімен асыруды үйрету әдісі.

<VARIANT>  Түбірлерді жекелеу

<variant>  Теңдеулерді бөлу

<variant>   Теңдеулерді көбейту

<variant>  Түбірлерді айыру

<question> Алгебралық теңдеудің нақты түбірлерінің  саны жайлы қай теоремада жазылған.

<VARIANT>  Декарт теоремасы

<variant>  Гюа теоремасы

<variant>  Пак теоремасы

<variant>  Гук теоремасы

<question> Гюа теоремасы

<VARIANT>  алгебралық теңдеудің барлық түбірлерінің нақты болуының қажеттілік шарты

<variant>  алгебралық теңдеудің нақты түбірлерінің саны

<variant>  алгебралық теңдеудің нақты емес түбірлерінің саны

<variant>  алгебралық теңдеудің барлық түбірлерінің нақты болмауының қажеттілік шарты

(<question>) теңдеудің кем дегенде неше жұп комплекс түбірі болады.

<VARIANT> <question>

<variant>  <question>

<variant>  <question>

<variant> <question>

<question><question> Тең екіге бөлу әдісі

<VARIANT>  Түбірдің анықтығын асыру әдістерінің бірі

<VARIANT>  Теңдеудің анықтығын асыру әдістерінің бірі

<VARIANT>  Көбейтіндінің анықтығын асыру әдістерінің бірі

<VARIANT>  Жай итерация әдісі

<question> Көп жағдайларда бұл әдісті кетпе-кет жақындасу әдісі деп те атайды

<VARIANT>  Жай итерация әдісі

<VARIANT>  Халецски әдісі

<VARIANT>  Стерлинг әдісі

<VARIANT>  Ньютон әдісі

<question><question> х(к+<question>) мәнін төмендегі формуламен есептеу

<VARIANT>  х(к+<question>) = j(х(к))

<VARIANT>  х(к-<question>) = j(х(к))

<VARIANT>  х(к+<question>) = j(х(<question>))

<VARIANT>  х(к*<question>) = j(х(-))

<question><question> Зейдель  әдісінің әрбір итерациясында

<VARIANT>  әрбір кейінгі  теңдеуде бұдан алдынғы теңдеулерде алынған белгісіздердің мәндері қолданылады.

<VARIANT>  әрбір кейінгі  теңдеуде бұдан алдынғы теңдеулерде алынған белгісіздердің қосындысы қолданылады.

<VARIANT>  әрбір кейінгі  теңдеуде бұдан алдынғы теңдеулерде алынған белгісіздердің мәндері қолданылмайды.

<VARIANT>  әрбір кейінгі  теңдеуде бұдан алдынғы теңдеулерде алынған белгісіздердің кері бағыты қолданылады.

<question>Жүйенің матрицасы симметриялы элементтерден тұратын болса, онда мұндай жүйеге қай әдіс қолданылады.

<VARIANT>  квадрат түбірлер

<VARIANT>  түбірлерді жекелеу

<VARIANT>  теңдеулерді бөлу

<VARIANT>  түбірлерді айыру

<question> Х жиынының х және у нүктелерінің ара қашықтығын анықтайтын

функциясы қалай аталады?

<VARIANT>  метрика

<VARIANT>  эврика

<VARIANT>  стилика

<VARIANT>  мимика

<question>Алгебралық, Трансцендентті қай теңдеу түріне жатады.

<VARIANT>  Сызықты емес теңдеу

<VARIANT>  Сызықты теңдеу

<VARIANT>  Жекеленген теңдеу

<VARIANT>  Айырма теңдеу

<question> Трансцендентті теңдеу деп

<VARIANT>  құрамында тригонометриялық немесе арнаулы функцялары бар теңдеуді айтады.

<VARIANT>  құрамында аргументтер немесе арнаулы функцялары жоқ теңдеуді айтады.

<VARIANT>  құрамында функциялар  немесе арнаулы функцялары бар теңдеуді айтады.

<VARIANT>  құрамында тригонометриялық немесе арнаулы теңдеулері бар теңдеуді айтады.

<question> Бір өлшемді сызықты емес теңдеуді шешудің келесі әдістері бар.

<VARIANT>  Хорда әдісі

<VARIANT>  Зейдель єдісі

<VARIANT>  Ньютон әдісі

<VARIANT>  Халецски әдісі

<question> Теңдеудің түбірі жатқан аралықты қай тәсілмен табамыз

<VARIANT>  аналитикалық

<VARIANT>  түбірлерді жекелеу

<VARIANT>  түбірлерді айыру

<VARIANT>  теңдеулерді бөлу

<question> Айырымдық схемеларды орнықтылыққа зерттеуде жиі қолданылатын әдіс

<VARIANT>  максимум принципі мен спектрлік әдісі

<VARIANT>  максимум принципі мен минимум әдісі

<VARIANT>  детектрлі принципі мен спектрлік әдісі

<VARIANT>  максимум принципі мен максимум әдісі

<question> Дефференциалдық тендеулер үшін шеттік есептерді аппроксимациялайтын айырымдық схемаларды құрудын қарапайым тәсілдерінің бірі

<VARIANT>  туындыларды айырымдық  қатынастармен алмастыру

<VARIANT>  туындыларды айырымдық  қатнастармен қосу

<VARIANT>  туындыларды айырымдық  қатнастармен азайту

<VARIANT>  туындыларды айырымдық  қатнастармен көбейту

<question>Тордың аралықтарға тиісті түйіндері

<VARIANT>  шекаралық

<VARIANT>  торлық функциялар

<VARIANT>  қабат

<VARIANT>  регульяр

<question> Тордың нүктелерінде анықталған функцияларды

<VARIANT>  торлық функциялар

<VARIANT>  шекаралық

<VARIANT>  қабат

<VARIANT>  регульяр

<question> Дербес туындылы дифференциялдық теңдеулер есептерін сандық шешу әдістерінің ішінде жиі қолданатыны

<VARIANT>  айырымдық әдістер

<VARIANT>  аналитикалық

<VARIANT>  түбірлерді жекелеу

<VARIANT>  түбірлерді айыру

<question> Егер y=f(x) қисығының келесі нүктесін табу үшін өзінен алдынғы бірден артық қадамдағы информация талап етілсе онда мұндай әдістерді

<VARIANT>  көпқадамды әдістер

<VARIANT>  аналитикалық

<VARIANT>  түбірлерді жекелеу

<VARIANT>  түбірлерді айыру

<question> Коши есебін шешудің сандық әдістерінің неше  тобы бар

<VARIANT>  1

<variant>   2

<variant>   3

<variant>   4

<question> Егер y=f(x) қисығының келесі нүктесін табу үшін тек қана өзінен алдынғы бір қадамдағы информация талап етілсе онда мұндай әдістерді

<VARIANT>  бірқадамды әдістер

<VARIANT>  аналитикалық

<VARIANT>  түбірлерді жекелеу

<VARIANT>  түбірлерді айыру

<question> Егерде шарт тәуелсіз айнымалының екі немесе одан көп мәндерімен берілсе,онда есеп

<VARIANT>  шеттік есеп

<VARIANT>  аналитикалық есеп

<VARIANT>  бір мәнді есеп

<VARIANT>  шартсыз есеп

<question> Егер қосымша шарттар тәуелсіз айнымалының бір мәнімен берілсе онда

<VARIANT>  Коши әдісі

<VARIANT>  Зейдель әдісі

<VARIANT>  Ньютон әдісі

<VARIANT>  Халецски әдісі

<question> Бір өлшемді сызықты емес теңдеуді шешудің келесі әдістері бар.

<VARIANT>  Дұрыс жауабы жоқ

<VARIANT>  Зейдель әдісі

<VARIANT>  Ньютон әдісі

<VARIAN

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here