«Альгалогия» пәні

Кітап суреті, оқулық

<question> Көк – жасыл балдырлар қандай споралар арқылы көбейеді?

<variant> Моно, тетра, полиспоралармен

<variant> Зооспора, автоспора

<variant> Гонидия, коккамен және планококкамен

<variant> Зооспоралармен және конидиялармен

<variant> Аско және базидиоспоралармен

<question> Жіпшелі циандердің маманданған клеткалары

<variant> Вегетативті көбеюде және азот фикцация процессіндегі гетероцистер

<variant> Изогаметалар жыныстық көбеюде

<variant> Жыныссыз көбеюде зооспоралар

<variant> Гетерогамды жыныстық процессте гетерогаметалар

<variant> Оогамды жынысты процессте жұмыртқа клеткалары және сперматозоидтар

<question> Көк – жасыл балдырларда вегетативті көбею қалай өтеді?

<variant> Клеткаларды бөлінуі, гармогониялармен

<variant> Зооспоралар және аплоноспоралармен

<variant> Бүршіктермен

<variant> Қосымша өркендермен

<variant> Түйнектермен

<question> Барлық цианофиттердің дамуындағы характерлі ерекшеліктері

<variant> Жынысты процесстердің болмауы әрекеттегі формалар және даму стадиялары

<variant> Жынысты және жыныссыз процесстердің алмасуы

<variant> Дамудың үш фазалы циклі (гаметофит, карпоспорофит, тетраспорофит)

<variant> Нәсілдердің алмасуларының болмауы

<variant> Гаплодиплобионтты

<question> Клетка формалары және атқарылатын функцияларына қарай жіпше тәрізді көк – жасыл балдырлар қалай аталады?

<variant> Гормогония

<variant> Гетеротрихома

<variant> Гомоцитті трихома

<variant> Гетероцитті трихома

<variant> Бір қатарлы трихома

<question> Балдырлардың қайсы топтары жіпше формалы циандерге жатады?

<variant> Анабена, оссиллатория

<variant> Микроцистис, глеокапса

<variant> Улотрикс, эдогониум

<variant> Трибонема, спирулина

<variant> Мерисмопедия, вольвокс

<question> Қоректену характеріне байланысты көк – жасыл балдырлар

<variant> Фотоавтотрофтар

<variant> Хемеавтотрофтар

<variant> Сапротрофтар

<variant> Гетеротрофтар

<variant> Миксотрофтар

<question> Көк – жасыл балдырлардың қай туысының өкілдері улы?

<variant> Микроцистис

<variant> Носток

<variant> Глеокапса

<variant> Осцилатория

<variant> Анабена

<question> Цианобактериялардың прокариоттық клеткаларының ерекшеліктері

<variant> Ауалы вакуоля, мезосом және еркін тилакоилтардың болуы

<variant> Ядросының болуы

<variant> Хлоропластардың болуы

<variant> Клетка шырындысымен орталық вакуолясының болуы

<variant> Органеллаларының толық болуы

<question> Қазіргі заман альгологтары қандай классификациялық системаны қолданады?

<variant> М Голлербах, В Полянской

<variant> Н Кондратьева

<variant> А Патер

<variant> К Линней

<variant> Д Зерова

<question> Төменгі сатыдағы өсімдіктердің жоғарғы сатыдағы өсімдіктерден негізгі айырмашылығы

<variant> Өлшеусіз өсуі

<variant> Оксигенді фотосинтезге қабілеттілігі

<variant> Вегетативті жағдайда тұрақтылығы

<variant> Вегетативті органдарының болу немесе болмауы

<variant> Спорамен көбеюі

<question> Көк – жасыл балдырларды басқа өсімдіктермен жалпы бірлестігі

<variant> Оксиген фотосинтезіне қабілеттілігі

<variant> Яросының болмауы

<variant> Хромотофорасының болмауы

<variant> Вакуолясының, клетка шырындысының болмауы

<variant> Клетка қабырғасының ультраструктурасы

<question> Циандар талломының формалары

<variant> Бір клеткалы, колониалды, көп клеткалы

<variant> Пластинкалы

<variant> Сифональды, сифонокладальды

<variant> Бір клеткалы, коккоидты (қозғалмайтын)

<variant> Ризоподикальды

<question> Көк – жасыл балдырларда қандай пигменттер болады?

<variant> Хлорофилла, каротиноидты, билихромопротейдтер

<variant> Хлорофилла

<variant> Хлорофилла,с

<variant> Хлорофилла, д

<variant> Хлорофилл а,с фикобилиндер

<question> Циандердің қандай көбею формалары белгілі?

<variant> Вегетативті көбею

<variant> Вегетативті, жыныссыз және жынысты көбеюлерды

<variant> Жыныссыз, жыныстын

<variant> Вегетативті, жынысты

<variant> Вегетативті, жыныссыз формалар, жынысты көбею жоқ

<question> Аталған таксондардағы қателік

<variant> Тәртіп – Oscillatoriales

<variant> Түр

<variant> Бөлім

<variant> Туыс

<variant> Класс

<question> Циандерде атмосфера азоттары қайсы органдарда фиксация болады?

<variant> Гетероцисте

<variant> Акинет

<variant> Экзоспор

<variant> Эндоспера

<variant> Зооспора

<question> Циандер классификациясына қандай критериялар қабылданған?

<variant> Талломдарының дифференциясы

<variant> Тіршілік жасау мекен – жайлары

<variant> Көбею ерекшеліктері, панцарь морфологиясы

<variant> Өмірлік циклі типтері

<variant> Талломдар құрылысы және көбеюі

<question>Циандер клеткасында қандай қор заттары жиналады?

<variant> Гликоген, валютин, цианофитті дән Парамилон

<variant> Крахмал

<variant> Хризоламинарин, майлар

<variant> Багрянкалы крахмал, филородозид

<question> Циандер бөліміне қандай кластар кіреді?

<variant> Chlorococcophyceal, hormoqoniophyceal

<variant> Chlorococcophyceal, volvocophyceal

<variant> Xanthotrichophyceal, Xantosiphonophyceal

<variant> Baqinophyceal, floridephyceal

<variant> Chrysomonadophyceal, chrysosphaerophyceal

<question>Балдырлардың қолайсыз жағдайларда вегетативті көбеюдегі маманданған формалары

<variant> Гетероцисталар

<variant> Гормогониндер

<variant> Эндоспоралар

<variant> Экзоспоралар

<variant> Акинеттер

<question> Циандердің клетка қабықтарының ерекшеліктері

<variant> Сулы, трубкалы түзілімдер

<variant> Крезнеземді панцирь

<variant> Перипласт, кокколиттер

<variant> Целлюлозды үйшелер

<variant> Пеликула

<question> Цианобактериялар протопластарының бөлінуі анықтығы

<variant> Ядро эквиваленттері, тилакоидтардың, қор заттарының жайласуы

<variant> Хлоропластардың симметриялы жайласуы

<variant> Орталық вакуоляларының клетка шырынымен болуы

<variant> Клеткада ядроның жайласуы

<variant> ЭПР-дің жоғары дамуымен

<question> Цианофиттердің клетка қабырғасы

<variant> Пектинді, мурейн қабатты

<variant> Целлюлозалы, целлюлоза – пектинді

<variant> Ішкі – целлюлозалы, сыртқы каллозды

<variant> Хитинді

<variant> Целлюлозалы қабығы жоқ пелликула

<question> Балдырлардың қандай құрылысында барлық уақытта тұрақты клетка формалары болмайды?

<variant> Ризоподальды

<variant> Монодалы

<variant> Коккоидты

<variant> Трихальды

<variant> Капсальды

<question> Қайсы балдырларды амебоидты құрылысты таллом сақталған ?

<variant> Жылтырауық, сары- жасыл

<variant> Пирофитті, жасыл

<variant> Диатомды, жасыл

<variant> Қара, қоңыр

<variant> Қоңыр және қызыл

<question> Балдырлардың барлық типтері үшін бастапқы талломдардың құрылысы

<variant> Амебоидты

<variant> Монодалы

<variant> Коккоидты

<variant> Трихальды

<variant> Гетеротрихальды

<question> Монодалы құрылымның әртүрлілігіне нелер қатысты?

<variant> Акинеты

<variant> Апланоспоры, автоспоры

<variant> Қозғалыстағы колония және ценобим

<variant> Қозғалмайтын ценобим

<variant> Цисталар

<question> Балдырлардың дамуында монадалы стадияларға нелер енеді?

<variant> Акинеты,циста

<variant> Аплоно, автоспора

<variant> Зооспоралар және гаметалар

<variant> Коккоидты ценабим

<variant> Монодалы колония және ценабим

<question> Қандай балдырлар ең тереңдікте тіршілік ете алады?

<variant> Қызыл

<variant> Қоңыр

<variant> Жасыл

<variant> Көк – жасыл

<variant> Диатомды

<question> Қандай пигменттердің арқасында қызыл және қоңыр балдырлар теңіздің терең қабатында өсе алады?

<variant> Ксантофиллдер мен каратиноидтар

<variant> Каратиноидтар

<variant> Хлорофилдер

<variant> Фикобилиндер

<variant> Ксантофиллдер

<question> Балдырлар үшін қоректенудің қай түрі тән

<variant> Автотрофты

<variant> Хемотрофты

<variant> Гетеротрофты

<variant> Фототрофты

<variant> Сапрофитті

<question> Бір жасушалы балдырларға қайсысы жатады?

<variant> Хлорелла

<variant> Улотрикс

<variant> Спирогира

<variant> Кладофора

<variant> Порфира

<question> Екі талшықты бір жасушалы балдырлар қайсысы?

<variant> Хломидомонада

<variant> Хлорококк

<variant> Цистококк

<variant> Хлорелла

<variant> Фукус

<question> Бір жасушалы балдырлардың көбеюі қалай жүреді?

<variant> Жынысты және жыныссыз

<variant> Жынысты

<variant> Жыныссыз

<variant> Бүршіктену

<variant> Спора арқылы

<question> Теңіздерде көп жасушалы балдырлардың қайсысы кездеседі?

<variant> Қоңыр, қызыл

<variant> Жасыл, қоңыр, қызыл

<variant> Жасыл, қоңыр

<variant> Жасыл, қызыл

<variant> Тек қоңыр

<question> Көп жасушалы балдырлардың денесінде

<variant> Тамыры, сабағы, жапырағы болмайды

<variant> Кішігірім тамыры мен жапырағы болады

<variant> Жапырағы болады

<variant> Тамыры, қабаттары болады

<variant> Тек ризоидтары болады

<question> „Тірі кедергілер” деп қайсы балдырларды атайды?

<variant> Қоңыр

<variant> Қызыл

<variant> Жасыл

<variant> Улотрикс

<variant> Хара

<question> «Теңіз» капустасы – бұл

<variant> Ламинария

<variant> Пиннулярия

<variant> Грацилярия

<variant> Хломидомонада

<variant> Хлорелла

<question> Агар – агар алынатын балдырлар

<variant> Қызыл

<variant> Жасыл

<variant> Қоңыр

<variant> Сары

<variant> Көк – жасыл

<question> Жасыл балдырлар неше класқа бөлінеді?

<variant> 5

<variant> 40

<variant> 30

<variant> 60

<variant> 70

<question> Грек тілінен аударғанда «сыртқы қабықшамен қапталған қарапайым» деген ұғымды білдіретін балдыр

<variant> Хлорелла

<variant> Лессония

<variant> Хломидомонада

<variant> Макроцистис

<variant> Ламинария

<question> Ең ірі балдырлар

<variant> Қызыл

<variant> Жасыл

<variant> Сары

<variant> Көк – жасыл

<variant> Қоңыр

<question> Жасыл балдырлардың түрлер саны

<variant> 15000

<variant> 500000

<variant> 7500000

<variant> 10,000000

<variant> 125000000

<question> Хлрорелла балдырының көбеюі

<variant> Автоспоралар арқылы

<variant> Споралар арқылы

<variant> Жынысты

<variant> Зооспоралар арқылы

<variant> Вегетативті

<question> Сифонды балдырлардың түрлерінің саны

<variant> 100

<variant> 2000

<variant> 30000

<variant> 350000

<variant> 400-50000

<question> Тіркеспелі немесе коньюгациялы балдырлардың көбеюі

<variant> Жынысты – тіркеспелі

<variant> Вегетативті

<variant> Споралы

<variant> Жыныссыз

<variant> Зооспоралы

<question> Диатомды балдырлардың кездесетін жерлері

<variant> Барлық жерлерде

<variant> Ащы және тұщы суларда

<variant> Ылғалды топырақтарда

<variant> Жар тастарда

<variant> Ағаш діндері, қабықтарында

<question> Диатомды балдырлар неше қатардан құралған ?

<variant> 5

<variant> 20

<variant> 30

<variant> 40

<variant> 10

<question> Қоңыр балдырлардың көбеюі

<variant> Вегетативті, тетраспоралар, зооспоралар арқылы
<variant> Вегетативті

<variant> Жыныссыз

<variant> Тетраспоралар арқылы

<variant> Зооспоралар арқылы

<question> Қоңыр балдырлар неше кластан тұрады?

<variant> 3

<variant> 20

<variant> 690

<variant> 40

<variant> 50

<question> Ламинария балдырының көбеюі

<variant> Жыныссыз, жынысты

<variant> Жыныссыз

<variant> Жынысты

<variant> Вегетативті

<variant> Споралар арқылы

<question> Қызыл балдырлардың пигменттері

<variant> Хлорофилл

<variant> Каротин

<variant> Ксантофил

<variant> Фикоэритирин, фикоциан

<variant> Барлығы

<question> Хара балдырлары неше туысқа бөлінеді?

<variant> 6

<variant> 30

<variant> 40

<variant> 50

<variant> 10P

 

«Baribar.kz-тің» Telegram-каналына жазыламыз!