Соңғы кезде дыбыстық жүйе туралы еңбек жазды

<question>Соңғы кезде дыбыстық жүйе туралы еңбек жазды

<variant> М. Балақаев

<variant> І. Кеңесбаев

<variant> Мырзабеков

<variant> Омарбеков

<question>Қазақ тілінің теориялық негізін салған ғалым

<variant> А.Байтұрсынов

<variant> І.Кеңесбаев

<variant> Ә.Болғанбев

<variant> Қалиев

<variant> Ш.Сарыбаев

<question>Қазақ тілінің терминологиясын қалыптастырған кім

<variant> Ж. Аралбаев

<variant> Тасымов

<variant> Байтұрсынов

<variant> Жиенбаев

<question>Қазақ тілінің фонетикасы бойынша дисертация қорғаған кім

<variant> Ә. Жүнісбеков

<variant> Б. Қалиев

<variant> Ш. Сарыбаев

<variant> Р. Сыздықова

<variant> Ысқақов

<question> « Дыбыстық үнем» атауын ендірген кім

<variant> Мырзабеков

<variant> Ысқақов

<variant> Ш. Сариев

<variant> Ө. Айтбаев

<question>Морфологияны зерттеген қай ғалым

<variant> Ғ. Мұсабаев

<variant> О. Нақысбеков

<variant> Ысқақов

<variant> Ғ. Айдаров

<variant> Ә. Нұрмағамбетов

<question> Қазақ тілінің лексикасын зерттеуші кім

<variant> Ғ. Мұсабаев

<variant> Т. Айдаров

<variant> Б. Қалиев

<variant> Ж. Досқараев

<question>Морфологияға еліктеуші сөздерді ендірген ғалым кім

<variant> Ысқақов

<variant> У. Кеңесбаев

<variant> К. Аханов

<variant> М. Серғалиев

<variant> Б. Шалабаев

<question>Тіл саласы бойынша Америкада « Жыл адамы» атағын алған ғалым кім

<variant> М. Балақаев

<variant> Ә. Жүнісбеков

<variant> Ж. Досқараев

<variant> Т. Айдаров

<question>Фразиологиялық сөздіктің авторы кім

<variant> Ә. Болғанбаев

<variant> Ж. Аралбаев

<variant> І. Кеңесбаев

<variant> Махмұтов

<question> Қазақстанның Мемлекеттік сыйлығын алған сөздік қайсы

<variant> « Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі»

<variant> « Қазақ тілінің синонимдер сөздігі»

<variant> « Омонимдер сөздігі»

<variant> « Лингвистикалық сөздік»

<question>1977 жылы Мемлекеттік сыйлық алған ғалым кім

<variant> І. Кеңесбаев

<variant> М. Балақаев

<variant> Ә. Жүнісбеков

<variant> Омарбеков

<question> « Құрмалас сөйлем» атауын ендірген кім

<variant> Қ. Жұбанов

<variant> Байтұрсынов

<variant> К. Аханов

<variant> Ғ. Мұсабаев

<question>Тілдің әдістемесін жазған алғашқы ғалым кім

<variant> Ш. Сарыбаев

<variant> Ж. Досқараев

<variant> Байтұрсынов

<variant> Омарбеков

<question>Сөздің мағыналары нешеге бөлінеді

<variant> 2

<variant> 4

<variant> 3

<variant> 5

<variant> 6

<question> «Сөз» дегеніміз не

<variant> зат

<variant> ұғымға берілген атау

<variant> құбылыс

<variant> Қосарлану

<question>Сөйлем мүшелерінің қатысына қарай сөйлем неше түрлі болады

<variant>3

<variant> 2

<variant> 4

<variant>5

<question>Сөйлемнің анықтамасы қайсы

<variant> Сөйлем мүшелері толық

<variant> Тиянақты ойды білдіреді

<variant> Жинақтау

<variant> Қысқарту

<question> Құрмалас сөйлем кемінде неше жай сөйлемнен құралады

<variant> 2

<variant> 3

<variant> 4

<variant> 5

<question> « Сөздер сөйлейді» кітабын кім жазған

<variant> М. Балақаев

<variant> Р. Сыздықова

<variant> Ш. Сарыбаев

<variant> Б. Шалабаев

<question> «Қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясын» кім жазған

<variant> Ш.Бектұров

<variant> М. Жүсіпов

<variant> Ә. Болғанбаев

<variant> Н. Жүнісов

<question> «Синонимдер сөздігін» кім жазған

<variant> Ғ. Мұсабаев

<variant> І. Кеңесбаев

<variant> Ә. Болғанбаев

<variant> Махмұтов

<variant> Б. Қалиев

<question> « Омонимдер сөздігінің» авторы кім

<variant> Б. Қалиев

<variant> К. Аханов

<variant> Белбаева

<variant> Н. Уәлиев

<variant> Ғ. Айдаров

<question>Сөздің лексикалық мағынасы деген не

<variant> Оқшау сөз

<variant> Сөйлем мүшесі

<variant> Сөздің негізгі мағынасы

<variant> Грамматикалық

<question>Жұрнақтың түрлері нешеу

<variant> 2

<variant> 3

<variant> 4

<variant> 5

<variant> 6

<question> Синтаксистің неше түрі бар

<variant> 2

<variant> 3

<variant> 4

<variant> 5

<question>Айтуда екі, жазуда бір буынды сөз қайсы

<variant> Терек

<variant> Түр

<variant> түс

<variant> метр

<variant> Еркін

<question>Қазақ тілінің морфологиясын жазған кім

<variant> К. Аханов

<variant> Ысқақов

<variant> Б. Шалабаев

<variant> Омарбеков

<question>Қазақ тілінің түсіндірм сөздігі неше кітаптан тұрады

<variant> 8

<variant> 6

<variant> 15

<variant> 10

<question> « Фразиологиялық сөздікте» басқа Мемлекеттік сыйлық берілген сөздік қайсы

<variant> « Омонимдер сөздігі»

<variant> « қазақ тілінің түсіндірме сөздігі»

<variant> « синонимдер сөздігі»

<variant>« лингвистикалық синонимдер сөздігі»

<question> Морфологияның зерттеу нысаны қайсы

<variant> сөйлем

<variant> сөз таптары

<variant> сөз

<variant> буын

<variant> жинақтау

<question>Фонетика нені зерттейді

<variant> сөз

<variant> сөйлем

<variant> дыбыс жүйесі

<variant> сөз таптары

<question>Синтаксистің зерттеу нысаны қайсы

<variant> сөз тіркесі мен сөйлем

<variant> дыбыстар

<variant> сөз таптары

<variant> сөз мағынасы

<question>Синтаксис қайсы елдің сөзі

<variant> грек

<variant> латын

<variant> ағылшын

<variant> француз

<question>Фонетика сөзі қай елден алынған

<variant> орыс

<variant> грек

<variant> ағылшын

<variant> неміс

<question>Фонетика қандай дыбыстарды зрттейді

<variant> қосарланған

<variant> іріктелген

<variant> тіл дыбыстарын

<variant> музыка

<question>Тілімізде байланысу тәсілдерінің неше түрі бар

<variant> 3

<variant> 4

<variant> 5

<variant> 6

<question> Эксперименталды фонетиканы зерттеуші кім

<variant> Ж. Аралбаев

<variant> Махмұтов

<variant> І. Кеңесбаев

<variant> М. Балақаев

<variant> Ғ. Мұсабаев

<question>Фонетика терминдерінің сөздігін кім құрастырған

<variant> І. Кеңесбаев

<variant> М. Райымбекова

<variant> Ә. Жүнісбеков

<variant> Т. Айдаров

<question>Құрмалас сөйлемнің түрлері нешеу

<variant> 4

<variant> 3

<variant> 5

<variant> 6

<variant> 7

<question>Болымды етістікті табыңыз

<variant>сыз

<variant>барма

<variant>сұрама

<variant>айтпа

<variant>тасьма

<question>Негізгі сын есімді табыңыз

<variant>жершіл

<variant>ұрысқақ

<variant>көк

<variant>сөзшең

<variant>тарихи

<question> Дыбыстық еліктеуіш сөзді көрсетіңіз

<variant>бүгжең

<variant>далаң

<variant>қиқаң

<variant>тырс

<variant>тыртық

<question>Мақсат үстеуді табыңыз

<variant>шапшаң

<variant>бірталай

<variant>қасақана

<variant>былтыр

<variant>алда

<question>Есімше жасап тұрған жұрнақты табыңыз

<variant>көріп

<variant>көрсе

<variant>көретін

<variant>көре

<variant>көрме

<question>Нақ осы шақтағы сөзді көрсетіңіз

<variant>бармақ болды

<variant>жатыр

<variant>істейді

<variant>айтқан

<variant>жазады

<question>Шылау сөздер қатарын көрсетіңіз

<variant>үй, тер, тал, тас

<variant>екі, он, үш, бес

<variant>үшін, және, ғана, түгіл

<variant>тез, тым, сонша, оңаша

<variant> кел, тұр, түр, кем

<question>Есімдер тобынан жасалған қос сөзді көрсетіңіз

<variant>Әттегене-ай

<variant>Асығып-үсігіп

<variant>Жылдан-жылға

<variant>Келген тәрізді

<variant>Қол қою

<question>Есім сөздерден сын есім тудыратын жұрнақты табыңыз

<variant>–ақ, -ек

<variant>–лық, -лік

<variant>–шылтым, -шілтім

<variant>–қылт, -ғылт

<variant>–ғыш, -гіш

<question> Көсемшенің жұрнағын белгілеңіз

<variant>–атын, -етін, -йтын, -йтін

<variant>–ар, -ер, -р

<variant>–ма, -ме

<variant>–ғалы, -гелі, -қалы, -келі

<variant>–ды, -ді, -ты, -ті

<question> Тұлғасына қарай одағай түрін анықтаңыз: қап, бәлем

<variant> тіркесті сөз

<variant>негізгі түбір

<variant>біріккен сөз

<variant>туынды түбір

<variant>қос сөз

<question> Негізгі етістікті көрсетіңіз

<variant>отырғыз

<variant>аула

<variant>үйренуші

<variant>шығар

<variant>ал

<question>Еліктеу сөзі бар тіркесті анықтаңыз

<variant>құлақшын бауы

<variant>үй айналасы

<variant>бүлк ету

<variant>мәдени орталық

<variant>өскен гүл

<question>Үстеудің қызметін анықтаңыз. Жата-жастана қонуымызды өтінеді.

<variant> толықтауыш

<variant>пысықтауыш

<variant>баяндауыш

<variant>бастауыш

<variant>анықтауыш

<question>Септеулік шылауды көрсетіңіз

<variant>Тек апасы түннен бері қатты мазасызданып, тынышы кетіп тұр

<variant>Сондай да сөз бола ма екен?

<variant>Бір сәт үзіліс істеліп, ақын да, үйдегі үлкендер де сыртқа шықты

<variant>Абайдың қысылғанын Ділда сеїді, бірақ ол түк өкінген жоқ

<variant>Не Көкше, не оның балапан таулары, не көлдері еш уақытта Асқарды тойғызған емес

<question> Көсемшені табыңыз

<variant>кеткен

<variant>кетер

<variant>кеткелі

<variant>кетпек

<variant>кет

<question> Әр түрлі мағынаға ие бола алатын одағайды көрсетіңіз

<variant>әтеген-ай

<variant>тәйт

<variant>бәрекелді

<variant>пар-пар

<variant>алақай

<question> Септеулік шылауды табыңыз

<variant>алыс пен жақынды жортқан білер

<variant> колхоз үшін балық аулау маңыздырақ қой

<variant>бірақ бай жағынан екеуі де қатарлас түсті

<variant>күн еңкейе барып, қалың орманға батты

<variant>жолшыбай аптап ыстық еңсемізді көтертпей қойғанды

<question> Сын-бейне үстеулі тіркесті көрсетіңіз

<variant>әрқашан біргеміз

<variant>әрең қозғалады

<variant>анағұрым көп

<variant>елжіреді

<variant>жолшыбай кездесті

<question>Үстеудің қызметін табыңыз. Ала жаздай не бітірдің, қарағым?

<variant>толықтауыш

<variant>мезгіл пысықтауыш

<variant>пысықтауыш

<variant>қимыл-сын пысықтауыш

<variant>мақсат пысықтауыш

<question> Жалғаулық шылауды көрсетіңіз

<variant>сенен гөрі

<variant>көлге шейін

<variant>көрген-ді

<variant>сен бе?

<variant>қарыз бен парез

<question>Қалау райлы етістік пен көмекші етістік арқылы жасалған жақсыз сөйлемді табыңыз

<variant>менің көрсеткім келмейді

<variant>кімнің келіп жатқанын тіпті біліп болмайды

<variant>менің бір жерге тұрақтамауыма тура келеді

<variant>он минутта он жылға қартайған болуым керек

<variant>оның төбе шашы тік тұрды

<question>Қос сөздің үстеу қызметінде тұрғанын көрсетіңіз

<variant>Өмірзақ

<variant>ата-ана

<variant>жата-жастана

<variant>аға-іні

<variant>пай-пай

<question> Сын-қимыл үстеулерінің сұрағын анықтаңыз

<variant>қалай? Қалай?

<variant>кімше? Қайтіп?

<variant>қанша? Қаншалық?

<variant>неліктен? Не үшін?

<variant>қашан? Қай уақытта?

<question>Көсемшені көрсетіңіз

<variant>айтар

<variant>көрген

<variant>бару

<variant>жазып

<variant>келмек

<question> Септеулік шылаулар қатарын табыңыз

<variant>я, яки, кейде

<variant>–ақ, -ай

<variant>кейін, соң

<variant>және, әрі

<variant>ма, ме

<question>Күрделі үстеуді табыңыз

<variant>бүрсігүні

<variant>әдейілеп

<variant>шапшаң

<variant>құсша

<variant>жоғарыдан

<question>Еліктеуіштен жасалынған зат есімді табыңыз

<variant>таныл

<variant>жазыл

<variant>ырыл

<variant>қызыл

<variant>айыл

<question>. “Анау” сөз қай сөз табы екенін белгілеңіз

<variant>есімдік

<variant>етістік

<variant>үстеу

<variant>сын есім

<variant>зат есім

<question>Тұйық етістік жұрнағын табыңыз

<variant>-ып

<variant>-й

<variant>-а

<variant>–ыс

<variant>–е

<question>Еліктеуіш сөзден жасалған қос сөзді табыңыз

<variant>аппақ

<variant>биік-биік

<variant>шіңк-шіңк

<variant>әп-әдемі

<variant>алқа-салқа

<question> Етістіктен жасалған зат есімді көрсет

<variant>дәптер

<variant>бұрғы

<variant>талапты

<variant>қамшыла

<variant>тарсыл

<question>Одағай сөзді табыңыз

<variant>о заман да, бұ заман, мұндай сұмдық естіп пе ең?

<variant>өмір өтті, озды, қартайды

<variant>Жанатбек, мынаны қарай тұр

<variant>бәрекелді, мынау қызық екен

<variant>армандарына жетіп, көңілдері бір жайланды

<question>Үстеу қай сөйлем мүшесі белгілеңіз.

Қайтатын күнім – ертең.

<variant>толықтауыш

<variant>анықтауыш

<variant>пысықтауыш

<variant>баяндауыш

<variant>бастауыш

<question> Етістіктің қанша түрі бар

<variant>6

<variant>5

<variant>7

<variant>4

<variant>3

<question> Өздігінен сөйлем мүшесі бола алмайтын сөзді табыңыз

<variant>одағай

<variant>сын есім

<variant>үстеу

<variant>зат есім

<variant>еліктеуіш

<question> шылау сөздер қатарын табыңыз

<variant>аса, өте, тым

<variant>мен, бәрі, күллі, кім

<variant>арқылы, дейін, туралы, ғана

<variant>күн, мектеп, аула, ауа

<variant>ақ, көк, тәуір, кең

<question> болжамды келер шақтың болымды түрін жасайтын жұрнақты көрсет

<variant>–ар, -ер, -р

<variant>–ма, -ме

<variant>–ба, -пе

<variant>–мақ, -мек

<variant>–ған, -ген

<question> мақсатты келер шақ жасайтын жұрнақ

<variant>–ар, -ер, -р

<variant>–мақ, -мек

<variant>–ба, -пе

<variant>–мақ, -мек

<variant>–ғалы, -гелі

<question> ауыспалы келер шақ пен ауыспалы осы шақтарға ортақ жұрнақтар тобы

<variant>–ар, -ер, -р

<variant>–ып, -іп

<variant>–а, -е, -й

<variant>–йтын, -йтін

<variant>–дан, -ден

<question> көрсетілген схема қайсы рай түрінің жасалуын аңғартады. Етістік (-ғы, -гі, -қы, -кі) тәуелдік жалғау кел

<variant> ашық рай

<variant>бұйрық рай

<variant>шартты рай

<variant>қалау рай

<variant>бәріне тән

<question> өзгелік етіс сөздер қатарын көрсет

<variant>жаздыр, кидір

<variant>жуынды, қырынды

<variant>жинас, сөйлес

<variant>тарал, бастал

<variant>жазыл, шағылды

<question> негізгі етістер қатарын көрсет

<variant>жаз, ту, тазалау

<variant>ойлан, таран

<variant>жуынды, таралды

<variant>айтқыз, күткіз

<variant>тарал, қарал

<question> ортақ етістер қатарын көрсет

<variant>кию, киіс

<variant>сайлан, тойлан

<variant>ойнат, бойлат

<variant>тілдес, хабарлас

<variant>жаздыр, қалдыр

<question> өткен шақ есімшелерді көрсет

<variant>жазатын, баратын

<variant>жазған, алған

<variant>сөйлер, оқыр

<variant>сөйлемек, келмек

<variant>айтпақ, ашпақ

<question> ауыпалы шақ есімшелерді көрсет

<variant>жазатын, айтатын

<variant>жазған

<variant>жазар

<variant>жазбақ

<variant>келетін

<question> болжалды келер шақ есімшені көрсет

<variant>берген

<variant>кеткен

<variant>санайтын

<variant>ойлар

<variant>мін бек

<question> мақсатты келер шақ есімшені көрсет

<variant>кескен

<variant>ойнайтын

<variant>билейтін

<variant>бармақ

<variant>оқыр

<question> ауыспалы шақ көсемше сөзді көрсет

<variant>келе

<variant>жазып

<variant>айтқалы

<variant>келгелі

<variant>жүргелі

<question>өткен шақ көсемше сөзді көрсет

<variant>көре

<variant>жазып

<variant>келгелі

<variant>жүргелі

<variant>ойлай

<question> ауыпалы шақ көсемше сөзді көрсет

<variant>ойлай

<variant>жүріп

<variant>санағалы

<variant>шауып

<variant>би леп

<question> келер шақ көсемше сөзді көрсет

<variant>сепкелі

<variant>көре

<variant>тыңдай

<variant>айта

<variant>барған

<question> мезгіл үстеуді көрсет

<variant>тез, жылдам

<variant>әдейі, жорта

<variant>анда-санда

<variant>талай

<variant>топ-тобымен

<question> мекен үстеулерді көрсет

<variant>әрі, бері

<variant>күні бойы

<variant>азғантай

<variant>өте, тым

<variant>бас-басына

<question> мөлшер үстеу сөзді көрсет

<variant>оқта-текте

<variant>онша

<variant>аса

<variant>әбден

<variant>кенет

<question> сын-бейне үстеу сөзді көрсет

<variant>әрең

<variant>таңертең

<variant>жорта

<variant>басқа

<variant>бірден-бір

<question> мақсат үстеу сөзд көрсет

<variant>көре тұра

<variant>амалсыздан

<variant>бекерге

<variant>рет-ретімен

<variant>үшеулеп

<question> себеп-салдар үстеу сөзді көрсет

<variant>анда-санда

<variant>бірталай

<variant>емін-еркін

<variant>тым

<variant>жоққа

<question> күшейту үстеу сөзді көрсет

<variant>Ала жаздай

<variant>сонда

<variant>әрең

<variant>мүлдем

<variant>қасақана

<question>топтау үстеу сөздерін көрсет

<variant>тең-теңімен

<variant>біле тұра

<variant>бірге

<variant>аздап

<variant>біраз

<question> қазақ тілінде үстеудің семантикалық түрі нешеу

<variant>7

<variant>8

<variant>10

<variant>9

<variant>6

<question> Шылау неше түрге бөлінеді

<variant>6

<variant>3

<variant>2

<variant>5

<variant>4

<question> септеулік шылауларды көрсет

<variant>дейін, тағы

<variant>бірге, әрі

<variant>мен, бен

<variant>үшін, шейін

<variant>түгіл, дейін

<question> жалғаулықтарды көрсет

<variant> және,үшін

<variant>үшін, тағы

<variant>менен, тағы

<variant>тағы, бірге

<variant>мыс, тұрсын

<question> демеуліктерді көрсет

<variant>тұрсын, екеш

<variant>тұрмақ, сияқты

<variant>және, әрі

<variant>да, де

<variant>қой, бірге

<question> барыс септіктегі сөзді меңгеретін септеулік шылауды көрсет

<variant>кейін, соқ

<variant>туралы, жайында

<variant>таман, қарай

<variant>бірге қатар

<variant>қой, бірге

<question> атау септікті меңгеретін септеулік шылау

<variant>қабат, қоса

<variant>бұрын, қарай

<variant>қарсы, салым

<variant>асыра, тысқары

<variant>жайлы, жөнінде

<question> шығыс септікті сөзді меңгеретін септеулік шылау

<variant>бойы, бойынша

<variant>дейін, шейін

<variant>гөрі, әрі

<variant>қоса, байланысты

<variant>ілгері, шет

<question> көмектес септікті сөзді меңгеретін септеулік

<variant>шамалы, шақты

<variant>қарсы, тарта

<variant>өзгеше, ілгері

<variant>астам, артық

<variant>қабат, қоса

<question> ыңғайластық жалғаулықтарды көрсет

<variant>және, әрі

<variant>яки, не

<variant>бірде, біресе

<variant>кейде, мейлі

<variant>не болмаса

<question> талғаулықты жалғаулықты көрсет

<variant>мен, бен

<variant>және

<variant>әрі

<variant>не, я

<variant>тағы

<question> қарсылықты жалғаулықты көрсет

<variant>себебі

<variant>егер

<variant>бірақ

<variant>алайда

<variant>яғни

<question> себеп-салдар жалғаулықтарды көрсет

<variant>бірақ

<variant>өйткені

<variant>және

<variant>олай болса

<variant>әйтсе де

<question> шартты жалғаулықтарды көрсет

<variant>дегенімен

<variant>сондықтан

<variant>онда

<variant>олай болса

<variant>демен

<question> ұштастырғыш жалғаулықтарды көрсет

<variant>дегенімен

<variant>яғни

<variant>сондықтан

<variant>сол үшін

<variant>себебі

<question> туынды еліктеуіш сөзді көрсет

<variant>жалт

<variant>морт

<variant>балпаң

<variant>қыңқ

<variant>борт

<question> бейнелеуіш сөздерді көрсет

<variant>қарш-қарш

<variant>қор-қор

<variant>пыс-пыс

<variant>қарқ

<variant>тарс

<question> Еліктеу сөздер мағынасына қарай нешеге бөлінеді.

<variant>2

<variant>3

<variant>4

<variant>5

<variant>6

<question>Шақыру одағайын көрсет

<variant>жә

<variant>уа

<variant>оу

<variant>о

<variant>ай

<question> Жедел өткен шақ сөзді көрсет

<variant>бардым

<variant>айтқанмын

<variant>айтқан

<variant>айтыппын

<variant>айтатынмын

<question> Бұрынғы өткен шақтағы сөзді көрсет

<variant>айттыңдар

<variant>барғансың

<variant>айтатын

<variant>келетінбіз

<variant>кетіппіз

<question> Ауыспалы өткен шақтағы сөзді көрсет

<variant>айтыпсың

<variant>айттыңдар

<variant>айтатынмын

<variant>кеттіңіздер

<variant>айт

<question> Сын есімнен етістік тудыратын жұрнақты көрсет

<variant>–ла, -ле

<variant>–да, -де

<variant>–лес, -дес

<variant>–ар, -ер

<variant>–ма, -ме

<question> Сын есімнен етістік тудыратын жұрнақты көрсет

<variant>–та, -те

<variant>–ей, -й

<variant>–да, -де

<variant> -ер

<variant>–ла, -ле

<question> Қалып етістіктерін көрсет

<variant>кел, кет

<variant>жүр, тұр

<variant>сөйле, айт

<variant>ойна, күл

<variant>барды

<question>. Сабақты етістікті көрсет

<variant>оқыды

<variant>бар

<variant>сөйледі

<variant>ойна

<variant>отырды

<question> Салт етістікті көрсет

<variant>жаз

<variant>жүр

<variant>оқы

<variant>тоқы

<variant>сол

<question> Жедел өткен шақ жұрнағы

<variant>–ды, -ді

<variant>–ған, -ген

<variant>–ып, -іп

<variant>–атын, -етін

<variant>–йтын, -йтін

<question> Бұрынғы өткен шақ жұрнағы

<variant>–ды, -ді

<variant>–ған, -ген

<variant>–ып, -іп

<variant>–атын, -етін

<variant>–йтын, -йтін

<question> Ежелгі өткен шақ жұрнағы

<variant>–ды, -ді

<variant>–ған, -ген

<variant>–ып, -іп

<variant>–атын, -етін

<variant>–йтын, -йтін

<question> Дағдылы өткен шақ жұрнағы

<variant>–ды, -ді

<variant>–ған, -ген

<variant>–ып, -іп

<variant>–атын, -етін

<variant>–ғалы, -гелі

<question> Есімшенің жұрнағын анықтаңыз

<variant>-р

<variant>-ып

<variant>-а

<variant>–ған

<variant>–й

<question> Дыбыстық еліктеуішті көрсетіңіз

<variant>қисалаң

<variant>саңқ

<variant>арбаң

<variant>жалт

<variant>жарқ

<question> Себе-салдар жалғаулықты анықта

<variant>егер, егерде, онда

<variant>әйтпесе, өйткенмен, неге десеңіз

<variant>я, яки, немесе

<variant>өйткені, сондықтан, неге десеңіз

<variant>мен, бен, пен

<question> күрделі үстеуді табыңыз

<variant>бұрын

<variant>ендігәрі

<variant>төмен

<variant>тез

<variant>жорта

<question>Туынды етістікті көрсет

<variant>қайт

<variant>көр

<variant>көмектес

<variant>біл

<variant>қол

<question>дара етістікті анықта

<variant>Ербол оқып отыр

<variant>Ол оқыды

<variant>ойластырмаған әңгіме

<variant>бес жерде бес- жиырма бес

<variant>Сара күңк етті

<question> ыңғайлас жалғаулықты анықтаңыз

<variant>бірақ, неге десең, егер

<variant>әлде, болмаса, өйткені

<variant>я, немесе, біресе

<variant>алайда, себебі, онда

<variant>мен, да, және

<question> еліктеу сөзбен қатар тұрған тіркесті көрсетіңіз

<variant>үлкен-кіші

<variant>жұлқи тартты

<variant>елең ете қалды

<variant>ерте келді

<variant>енді-енді танылды

<question> Үстеуден жасалып тұрған туынды үстеуді табыңыз

<variant>соншалық

<variant>сеніңше

<variant>қазақша

<variant>баяу

<variant>бұлбұлдайын

<question> шылауды табыңыз

<variant>уш-ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, ыстық жүрек

<variant>үміт өрге тартады, үмітсіздік көрге тартады

<variant>сөз – өмірдің үлкен қаруы

<variant>басты мәселе – оқу үлгерімі

<variant>ой жетпейтін жер болмайды

<question> негізгі түбір етістікті көрсетіңіз

<variant>алыңқыра

<variant>келтір

<variant>ойла

<variant>жатырқа

<variant>тұзда

<question>еліктеу сөзді көрсет

<variant>әдемі

<variant>жиырма

<variant>қарш-қарш

<variant>тіреу

<variant>стаз

<question>пысықтауыш қызметін атқарып тұрған еліктеуіш сөзді сөйлемді табыңыз

<variant>дала жым-жырт

<variant>баяғы жартас бір жартас, қаңқ етер, түкті байқамас

<variant>қазандағы ет бүлк-бүлк қайнады

<variant>асығып тез аттандық

<variant>ырғалып қарқ етті, ірімшік жерге салп етті

<question> нақтылау мәнді демеулікті табыңыз

<variant> -ақ

<variant>ғана

<variant>әсіресе

<variant>қой

<variant>тұрсын

<question> Сабақты етістікті табыңыз

<variant>келді

<variant>барма

<variant>шықты

<variant>мақтанба

<variant>бердім

<question> одағай сөзді тап

<variant>үшін

<variant>әкелді

<variant>кейін

<variant>енді

<variant>бәрекелді

<question> шартты райдың жұрнағын табыңыз

<variant>–са, -се

<variant>-й

<variant>–дар, -дер

<variant>–сын, -сін

<variant>–айық, -ейік

<question> сөйлем мүшесі болмайтын одағай сөздің мағынасын табыңыз. Жүрегім, ойбай, соқпа енді… бүгінгі дос – ертең жау, мен не қалдым япырма-ау

<variant>қапалану

<variant>қуану

<variant>шақыру

<variant>шаттану

<variant>таңдану

<question> сөздердің септеулік шылау арқылы байланысын көрсетіңіз

<variant>мұражайға саяхат

<variant>әр уақытта

<variant>бас киім

<variant>оқыған соң ұғу

<variant>бал арасы

<question> еліктеуден жасалған етістікті көрсетіңіз

<variant>жазғыш

<variant>ақша

<variant>жалпай

<variant>есірке

<variant>жомарт

<question> есімшені табыңыз

<variant>жүргелі

<variant>жүре

<variant>жүріп

<variant>жүретін

<variant>жүр

<question> “дейін”, “үшін” шылауларының түрін анықта

<variant>демеулік шылау

<variant>шартты қатынастағы шылау

<variant>септеулік шылау

<variant>себеп-салдарлық шылау

<variant>нақтылау мәнді талғаулық шылау

<question>дыбыстық еліктеуіш сөзді көрсетіңіз

<variant>тарпаң

<variant>тарс-тұрс

<variant>талтаң

<variant>турадан тура

<variant>ербең-ербең

<question> жай шырайды көрсет

<variant>жақсылау жұмыс

<variant>жап-жақсы орындалған

<variant>жақсылық істеді

<variant>өте жақсы екен

<variant>жақсы адам

<question> тұлғасына қарай одағай түрін анықтаңыз

<variant>қос сөз

<variant>біріккен сөз

<variant>дара одағай

<variant>негізгі одағай

<variant>туынды одағай

<question> “Төмен” сөзі – қандай сөйлем мүшесі, дұрысын белгіл <variant>

Сөзі жалған кісінің жүзі төмен

<variant> толықтауыш

<variant>анықтауыш

<variant>баяндауыш

<variant>толықтауыш

<variant>бастауыш

<question> мақсат үстеулі тіркесті тап

<variant>босқа әуре болма

<variant>әдейілеп келді

<variant>төмен түсті

<variant>бірден сөйледі

<variant>ертең барады

<question> Болжалдық сан есім тудыратын жұрнақты көрсет

<variant>– ыншы, – інші

<variant>– ау, – еу

<variant>– дан, – ден

<variant>– дай, – дей

<variant>– ды, – ді

<question> Шартты райдың жұрнағын табыңыз.

<variant>–са, -се

<variant> -й

<variant> –дар,-дер

<variant>–сын,-сін

<variant> -айық,-ейік

<question> Сын есімнің салыстырмалы шырайын тап

<variant>көкщілтім

<variant>Өте әдемі

<variant>Айнадай

<variant>Сабырлы

<variant>Жақсы

<question> Қазіргі қазақ тілінде неше сөз табы бар?

<variant>5

<variant>4

<variant>6

<variant>9

<variant>1

<question> Бір заттың сипатын, қасиетін басқа бір заттың қатысы арқылы, білдіретін сын есімнің түрін қалай атайды?

<variant>Күрделі сын есім

<variant>Сапалық сан есім

<variant>Сын есім шырайлары

<variant>Қатыстық сын есім

<variant>Негізгі сын есім

<question> Есім сөз етістік. Былайша жасалған етістік қалай аталады?

<variant>Негізгі етістік

<variant>Аналитикалық етістік

<variant>Аналитикалық формант

<variant>Құранды етістік

<variant>Күрделі етістік

<question> Етістік көмекші етістік. Былайша жасалған етістік қалай аталады?

<variant>Аналитикалық етістік

<variant>Құранды етістік

<variant>Күрделі етістік

<variant>Дара етістік

<variant>Негізгі етістік

<question> Жинақтық сан есімді тап

<variant>үш-үштен

<variant>Жиырма бес

<variant>Бесеу, алтау

<variant>Жүзге тарта

<variant>Жүз шамалы

<question> Жедел өткен шақ жіктелу үлгісін көрсет

<variant>Барғанмын, барғансың, барғансыздар

<variant>Баратынмын, келетінмін, ойлайтынсың

<variant>Алыппын, келіпсің, алыпсыңдар

<variant>Бардым, бардық, барды

<variant>Барғалы, келгелі, айтқалы

<question> Есім сөз таптарының орнына жүретін сөз табы.

<variant>Етістік

<variant> Зат есім

<variant> Есімдік

<variant>Сан есім

<variant> Есімше

<question> Есімдерше түрленетін етістік категориясы.

<variant>Етістік

<variant> Есімше

<variant> Рай

<variant>Щақ

<variant> Салт, сабақты етістік

<question> Бұрынғы өткен шақ қалай жасалады.

Етістіктің түбірін .

<variant>–ды,-ді,-ты,-ті жұрнағын жалғау арқылы

<variant> –а,-е,-й жұрнақты көсемшенің жіктелуі арқылы

<variant>-ған,-ген,қан,-кен тұлғалы есімшелердің жіктелуі арқылы

<variant>–атын,-етін,-йтын,-йтын жұрнағы жалғану арқылы

<variant> –ға,-ге,-қа,-ке жұрнағының жалғануы арқылы

<question> Істі істеуші адам арнайы айтылмай, тек қана істелгендігін білдіретін етіс түрі.

<variant>өздік

<variant>ырықсыз

<variant>ортақ

<variant>өзгелік

<variant>өздік

<question> Аюлы дейтін кішкене таусымақ бар (Мұқанов). Асты сызылған қосымша қай сөз тобына тиісті?

<variant>Сын есім тудыратын өнімді жұрнақ

<variant>Зат есімнің реңк мәнін тудыратын жұрнақ

<variant>Етістіктің жұрнағы

<variant>Жалғау

<variant>Сын есім тудырып тұрған жұрнақ

<question> Анықтауыш қызметіндегі есімшені табыңыз?

<variant>Баймахан Жомарттың бөлмесіне кірді

<variant>Шығармаңыз осы үйден табылды

<variant>Ыстаған сабаның иісі мұрныңды жарады

<variant>Батырға таяқ та қару

<variant>Ердің атын еңбек шығарады

<question> Етістіктің нақ осы шақ түрінде тұрған сөзді көрсетіңіз

<variant>Тұрғансың

<variant>Тұратынсың

<variant>Тұрарсың

<variant>Тұрамын

<variant>Тұрмын

<question> Есімдерше түрленетін қай сөз табының категориясы

<variant>Етістік

<variant>Есімдік

<variant>Зат есім

<variant>Сан есім

<variant>Сын есім

<question> –ған , ген, -қан,-кен қай шақтың көрсеткіштері

<variant>жедел өткен шақ

<variant>бұрынғы өткен шақ

<variant>ауыспалы өткеншақ

<variant>нақ осы шақ

<variant>мақсатты келер шақ

<question> Істің тікелей субьектіге қатысты істелгенін білдіретін етіс түрі.

<variant>Өздік

<variant>Ырықсыз

<variant>Ортақ

<variant>Өзгелік

<variant>Өздік

<question> Тәуелдік жалғауынан соң жалғанып тұрған табыс жалғауын табыңыз

<variant>Тапсырмасына

<variant>Тапсырмасын

<variant>Тапсырмасымен

<variant>Тапсырмаға

<variant>Тапсырманы

<question> Қарай шылауы қай түріне жатады?

<variant>Жалғаулық

<variant>Септеулік

<variant>Демеулік

<variant>Жалғау

<variant>Сұраулық

<question> Етістікті тіркесті табыңыз

<variant>Малды өлке

<variant>Аялы алақан

<variant>Көптен тосқан

<variant>Он бес адам

<variant>Үлкенді-кішілі

<question> Демеулік шылауы бар тіркесті көрсетіңіз

<variant>Ақ көбейді

<variant>Жүйрік-ақ екен

<variant>Үйге таман жылжу

<variant>Сең үстінде кету

<variant>Сен үшін келдім

<question> –мақ,-мек жұрнақтары етістіктің қай категориясының жұрнағы?

<variant>Ырықсыз етіс

<variant>Ортақ етіс

<variant>Өткен шақ есімше

<variant>Болжалды есімше

<variant>Ниет есімше

<question> – ар, – ер жұрнағы қай категорияға тиісті?

<variant>Өткен шақ есімше

<variant>Ниет есімше

<variant>Болжалды есімше

<variant>Дағдылы есімше

<variant>Көсемше

<question> – ушы, – уші жұрнағы қай категорияға тиісті?

<variant>Өткен шақ есімше

<variant>Ниет есімше

<variant>Болжалды есімше

<variant>Дағдылы есімше

<variant>Көсемше

<question> – мақшы, – мекші жұрнағы қай категорияға тиісті?

<variant>Өткен шақ есімше

<variant>Ниет есімше

<variant>Болжалды есімше

<variant>Дағдылы есімше

<variant>Көсемше

<question> Сөздердің септеулік шылау арқылы байланысқан түрін көрсетіңіз

<variant>Болатбектік әні

<variant>Біздің мақсатымыз

<variant>Хат арқылы хабарласу

<variant>Бақытты болашақ

<variant>Ертеңгі күн

<question> Етістіктің мақсатты келер шақ түрінде тұрған сөзді көрсет

<variant>Баратын еді

<variant>Барғысы келді

<variant>Баратын болды

<variant>Бармақшымын

<variant>Барамын

<question> Ырықсыз етіс болып тұрған сөзді көрсет

<variant>Сара оқыды

<variant>Төсек жиналды

<variant>Ол келді

<variant>Ол сөйлесті

<variant>Өлең айтты

<question> Одағай сөзді табыңыз

<variant>Ахмет Ержанды шақырды

<variant>Шөге ғой, түйем, шөк-шөк

<variant>Мен саған мұны ақыл ретінде айтамын

<variant>Үйге бар

<variant>Бүгін күн райы қандай тамаша!

<question>Туынды сөзді көрсет

<variant>Ірімшік

<variant>Келіншек

<variant>Інішек

<variant>Қалашық

<question> Сөзқосым тәсілі арқылы жасалған сөзді көрсет

<variant>Бүгін

<variant>Ертеңгі

<variant>Ойла

<variant>Етікші

<variant>Еріншек

<question> Райдың қанша түрі бар анықтаңыз

<variant>4

<variant>3

<variant>2

<variant>6

<variant>5