“Салыстырмалы құқықтану” пәні

0
 1. Салыстырмалы ќ±ќыќтыњ дамуын ќалай белгілеуге болады.

а) мєні жаѓынан объективті; мінез-ќ±лќы жаѓынан табиѓи, формасы жаѓынан эволюциялыќ процесс

б) зањ шыѓарушылыќ ќызмет процессі ретінде

в) зањды талќылау ретінде.

 1. Ќай елде алѓашќы салыстармалы ќ±ќыќ зерттеулері ашылды.

а) Америкада

б) Англияда

в) Ежелгі Грецияда

 1. Зањ салыстырылѓан “Зањ туралы” белгілі шаѓырманы кім жазды.

а) Аристотель

б) Платон

в) Рене Давид

 1. Аристотель µзініњ “Саясат” деген ж±мысында неше ќала-елдердіњ конституциялы-ќ±ќыќтыќ зањдарын ќолданды.

а) 153

б) 200

в) 120

 1. Компаративист трихотомикалыќ ж‰ктеудіњ авторы кім?

а) К.Цвайгерт жєне Х.Кетц

б) А.Х.Саидов

в) Э.Ламбер жєне Э.Салейль

 1. Компаративизм ќ±ќыќта нені зерттейді?

а) Мемлекеттік органныњ ќ±ќыѓы мен міндеттерініњ, µкілеттіліктерініњ жиынтыѓы

б) халыќаралыќ келісім-шарттардыњ біреуініњ атауы.

в) ќ±ќыќтыќ интеллектуальды ќызметіњ объектісі ретінде зерттеуде, салыстырмалы єдістіњ ќолданылуы

 1. Алѓашќы батыс компаративистерін атањыз.

а) К.Цвайгерт; Х.Кетц; Ф.Лаусон; О.Кан-Фрейд

б) А.Х.Саидов

в) В.Тихомиров; М.Н. Марченко

 1. Салыстырмалы ќ±ќыќтыњ зерттеу маќсатына американдыќ теоретик Ф.Стоун ќайдай мінездеме берді.

а)  жања зањныњ шыѓарылуы

б) зањдардыњ талќылануы

в) µз еліњнен басќа елдердіњ ќ±ќыќтыќ ж‰йесін т‰сіну жєне білу талпынысы

 1. К.Цвайгерт пен Х.Кетцтіњ салыстырмалы ќ±ќыќтыњ функцияларыныњ ролін талќылауы.

а) халыќаралыќ зањгерлер аралыќ ќарым ќатынасты байланыстыратын зањ ќ±рылымыныњ бірлестігін кµрсететін ќ±ралдар т±жырымы

б) ќ±ќыќтыќ ж‰йеніњ жетіспеушіліктерін аныќтап шыѓару

в) барлыќ жауптар д±рыс

 1. Салыстырмалы ќ±ќыќтыњ объектісі?

а) ќ±ќыќтыќ наѓыздыќ

б) доктриналар

в) мемлекетіњ ќ±ќыќтыќ ж‰йелері

 

 

 

 

 1. Салыстырмалы ќ±ќыќтыњ тарихы

 

 1. Салыстырмалы ќ±ќыќты зерттеу ќай салада ќолданылады.

а) жалпы ќ±ќыќ пен философия тарихында

б) экономика жєне ќаржы ќ±ќыѓында

в) табиѓи ѓылымда

 1. Салыстырмалы ќ±ќыќ, ќай ѓасырда µз мањызын тапты.

а) XIX ѓасырда

б) XX ѓасырда

в) XIII ѓасырда

 1. Ќашан жєне ќай жерде салыстырмалы ќ±ќыќтыњ алѓашќы кафедрасы ашылды?

а) 1831 ж. , Де Франс колледжінде

б) 1855 ж. , Лондон да

в) 1900 ж. , Калифорния да

 1. Жапонияныњ дін билігініњ алдын ала жазылуы ќалай аталды?

а) Гири нормалары

б) Иджма

в) Фомба зањдары

 1. Салыстырмалы ќ±ќыќты зерттеу ќалай ќаралды?

а) єлеуметтік ќ±ќыќ аспектісі ретінде

б) ќоѓам нормасы аспектісі ретінде

в) ќоѓамды зерттеу аспектісі ретінде

 1. Ќиыр Шыѓыс елдерінде ќ±ќыќ ќалай ќаралды?

а) еркіндігін білдіру тєртібінде

б) татуласу ‰рдісі тєртібінде

в) ќоѓамдыќ келісу тєртібінде

 1. Салыстырмалы ќ±ќыќтыњ пєні?

а) м‰ліктік жєне жеке м‰ліктік ќатынастарды зерттейді

б) ќоѓамдыќ ќ±рылысты зерттейді

в) салыстырмалы жоспардан зерттелетін жалпы принциптер жєне єр т‰рлі ќ±ќыќтыќ ж‰йеніњ дамуы мен ќ±рылуыныњ пайда болу зањдылыќтары

 1. Мадагаскардыњ діндік билігініњ алдын ала жазылуы ќалай аталды?

а) Гири нормалары

б) Фомба зањдары

в) Нормативтік актілер

 1. Компаративистиканыњ алдына ќойѓан маќсаты?

а) танымдылыќ

б) аќпараттыќ

в) аналитикалыќ

 1. Францияныњ Кассациялыќ соты мен Мемлекеттік кењесі ќаулысы не белгіледі?

а) шетел мемлекеттіњ соыт тєжірибесін

б) доктриналарды

в) єдет ѓ±рыптарды

 

 

 1. ¦лттыќ ќ±ќыќтыќ ж‰йеніњ жіктеу проблемалары.

 

 1. Ќ±ќыќтыќ ж‰йеніњ жіктеу ѓылыми єдебиетте ќалай ќаралды?

а) белгіленген жалпы белсілері негізінде, біртектес пєндер мен т‰сініктерді топќа, бµлімге бµлу ж‰йесі ретінде

б) ќ±ќыќтыќ нормаларыњ ±ќсастыѓы бойынша бµлу ж‰йесі ретінде

в) топтарѓа бµлу ж‰йесі ретінде

 1. М±сылмандыќ ќ±ќыќтыќ ж‰йеге кіретін елдер?

а) Ливия, Иран, Ирак, Ауѓаністан, Румыния

б) Ливия, Иран, Ирак, Ауѓаністан

в) Ауѓаністан, Иран, Ирак, ¦лыбритания

 1. Англосаксондыќ ќ±ќыќтыќ ж‰йеге кіретін елдер?

а) ¦лыбритания, Австрия, Канада, АЌШ, Жања Зеландия

б) ¦лыбритания, Ливия, Австрия, АЌШ, Жања Зеландия

в) Австрия, Германия, АЌШ, Жања Зеландия

 1. Траст дегеніміз не?

а) ќ±ќыќ институты

б) кµлемді тарихы бар институт

в) азаматтардыњ зањдылыќ, материалдыќ жєне басќа да ќ±ќыќ пен бостандыќ кепілдері институттары

 1. Ќ±ќыќтыќ институттарѓа ќай ѓасырда с±раныс кµп болды?

а) XIX ѓасырда

б) XX ѓасырда

в) XVI ѓасырда

 1. Жіктеу себептерін атањыз?

а) ѓылыми, танымдылыќ жєне аѓатушылыќ

б) саяси жєне єлеуметтік

в) ѓылыми, экономикалыќ жєне танымдылыќ

 1. Ќ±ќыќтыќ ж‰йені т‰рге бµлудіњ басты µлшемдері ќандай?

а) ќоѓамныњ ќ±ќыќтыќ сана сезімі

б) зањ шыѓарушыныњ кµз ќарасы

в) мемлекеттегі саяси ќ±ќыќтыќ режимніњ т‰рі

 1. Компаративстикадаѓы трихотомикалыќ жіктеудіњ авторы кім?

а) А.Х.Саидов

б) К.Осакве

в) Э.Ламбер жєне Э.Салейль

 1. Ќ±ќыќтыќ ж‰йені самьяѓа жіктеу µлшемініњ аныќтамасы?

а) ќ±ќыќ єдістемесі

б) ќ±ќыќ инфраструктурасы

в) ќ±ќыќтыќ идеология

 1. Салыстырмалы ќ±ќыќтыњ маќсаты?

а) ѓылыми

б) идеология

в)  творчествалыќ

 

 

 1. Романо-германдыќ семья

 

 1. Социалистік ќ±ќыќтыќ ж‰йе, ќай ќ±ќыќтыќ семьясына ±ќсайды?

а) Роман-германдыќ

б) аѓылшынсаксондыќ

в) м±сылмандыќ

 1. Ќай жылы Германияныњ азаматтыќ ќ±ќыѓы жіктелді?

а) 1871 ж.

б) 1873 ж.

в) 1887 ж.

 1. Роман-герман ќ±ќыѓы, негізі ќай ќ±ќыќ?

а) м±сылман ќ±ќыѓы

б) рим ќ±ќыѓы

в) єдет-ѓ±рып ќ±ќыѓы

 1. Наполеон Кодексі ќай ќ±ќыќтыќ ж‰йеге кіреді?

а) аѓылшынсаксондыќ

б) ‰ндістік

в) роман-германдыќ

 1. Роман-германдыќ ќ±ќыќ семья негізгі ќайнар кµзі?

а) доктрина

б) сот прецеденті

в) нормативті ќ±ќыќтыќ акт

 1. Лузиана штаты ќай ќ±ќыќтыќ семьяѓа кіреді?

а) социалистік

б) роман-германдыќ

в) м±сылмандыќ

 1. Роман-германдыќ семьяныњ бірінші ќ±рылу кезењі?

а) XIII ѓасыр кезењі

б) X ѓасыр кезењі

в) XI кезењі

 1. Роман-германдыќ семьяныњ екінші ќ±рылу кезењі?

а) XIII-XIV ғ.ғ.

б) X-XIII ғ.ғ.

в) XI-XII ғ.ғ.

 1. Роман-германдыќ семьяныњ ‰шінші ќ±рылу кезењі?

а)  XIV ѓасыр  ќазіргі уаќытќа  дейін

б)  XI ѓасыр ќазіргі уаќытќа  дейін

в) XV  ѓасыр ќазіргі уаќытќа  дейін

 1. Роман-германдыќ ќ±ќыќтыќ семьяѓа кіретін мемлекеттер?

а) Румыния, Германия; Италия, Америка

б) Румыния, Германия; Италия

в) Румыния, Германия, Италия, Америка, Англия

 

 1. Германияныњ ќ±ќыќтыќ ж‰йесі

 

 1. Германияныњ азаматтыќ ќ±ќыѓы ќашан ж‰йелендірінді?

а) 1871 ж.

б) 1873 ж.

в) 1887 ж.

 1. “ФРГ жєне ГДР кіріс тетігі тіралы” келісім шартќа ќай жылы ќол ќойылды?

а) 31 тамыз 1990 ж.

б) 22 шілде 1991 ж.

в) 30 тамыз 1989 ж.

 

 1. ФРГ-да 1949 ж. 23 мамырында ќандай басты ќайнар кµз шыѓарылды?

а) ќаулы

б) Конституция

в) декреттер

 1. ФРГ ќ±ќыѓыныњ жетекші ќайнар кµзі?

а) Конституциялыќ соттыњ шешімдері

б) доктриналар

в) келісім шарттар

 1. 1945 ж. ќ±рылѓан жања Сот

а) Конституциялыќ Сот

б) Камерерхирт

в) Сот кењесі

 1. ФРГ мен ГДР ќай жылы бірікті?

а) 1995 ж.

б) 1990 ж.

в) 1993 ж.

 1. Єйгілі зањгер Э.Салейль µз ескертулерін ќалай білдірді?

а) Кодексті ќ±ру барысында рим ќ±ќыѓын алып тастау ниеті, неміс ќ±ќыѓынсыз неміс кодексініњ ќ±рылуына тењ

б) рим ќ±ќыѓын шеттетіп, неміс кодексі туралы ойлау м‰мкін емес

в) Рим ќ±ќыѓын жол отырып, неміс кодексі туралы ойлау м‰мкін емес?

 1. Жалпы герман ќ±ќыѓыныњ пайда болу кезењінде, ќай елдердіњ зањдары ‰лкен роль атќарды?

а) Саксония, Дания; Албания

б) Бавария, Пруссия? Саксония

в) Бавария, Дания, Албания

 1. Германия ќ±ќыѓыныњ негізгі ќайнар кµздерініњ бірі?

а) єдет-ѓ±рып ќ±ќыѓы

б)  ќаулы

в) кодекстер

 1. ФРГ-њ негізгі зањы нені ќамтиды?

а) Орталыќ басќару органдарыныњ ќ±зырын жєне олардыњ мемлекеттік билік органдарын ќарым-ќатынасын

б) халыќты басќару нормалар

в) басќару органдары мен халыќтыњ ќарым-ќатынасы

 

 1. Францияныњ ќ±ќыќтыќ ж‰йесі

 

 1. Францияныњ азаматтыќ кодексініњ ќабылдануына не ыќпал етті?

а) бірт±тас ±лттыќ ќ±ќыќтыќ ж‰йеніњ пайда болуы

б) жања зањныњ пайда болуы

в) жіктеу процессі

 

 1. Франция ќ±ќыќтыќ ж‰йесініњ негізгі ерекшеліктері ќашан аныќталды?

а) азаматтыќ революция кезењінде

б) ¦лы Француз революциясы кезењінде

в) халыќ кµтерілісі кезењінде

 1. 1958 ж. Францияда ќандай ќ±ќыќ ќайнар кµз басылымы шыќты?

а) сот шешімі

б) ќаулы

в) Коснтитуция

 1. Ордонанс дегеніміз не?

а) зањ актілері

б) делегированды зањдар актісі

в) нормативтік ќ±ќыќтар

 1. 5. Ордананстармен бірге ќандай ќ±ќыќ ќайнар кµздері шыѓарылды?

а) ‰кімет декреттері

б) Конституция

в) доктриналар

 1. Францияда µкіллеттік талќылаусыз, декреттерді кім шыѓарды?

а) Парламент

б) Президент

в) Конституциялыќ сот

 1. Францияда зањдардыњ ќайнар кµздерініњ бірі ретінде конституциялыќ актілер ќай жылы ќабылданды?

а) 1958 ж.

б) 1960 ж.

в) 1950 ж.

 1. Орданастар зањ к‰шіне ќашан енеді?

а) Парламент бекітіп, жарияланѓаннан кейін

б) белгілі бір уаќыт µткен соњ

в) Парламент бекіткен соњ

 1. Кассациялыќ соттыњ шешімдері?

а) сот тєжірибесі даѓдысы

б) баѓыт кµрсету сатысы

в) кассациялыќ соттыњ принциптері

 1. Франция Конституциясыныњ негізгі принциптері?

а) ќоѓамды басќару

б) жергілікті єкімшілік бірлікті басќару, олардыњ  к±зыреті, кірістіњ бµлінуі, білім, кіріс тєртібі, заттыќ ќ±ќыќ

в) басќару органдары мен халыќтыњ ќарым-ќатынасы

 

 1. Роман-герман ќ±ќыќтыќ тобына жаќын ќ±ќыќтыќ ж‰йелер. Жапонияныњ ќ±ќыќтыќ ж‰йесі
 2. Жапонияныњ ќ±ќыќтыќ ж‰йесіне ќай ел ќ±ќыѓы ‰лкен ыќпал етті?

а) Америка

б) Ќытай

в) Германия

 1. Жапония ќай ќ±ќыќтыќ семьяѓа кіреді?

а) роман-германдыќ

б) дєст‰рлік

в) аѓылшынсаксондыќ

 1. Жапония юрисдикциясы ќай ѓасырда кењейді?

а) XVIII ғ.

б) XVI ғ.

в)XVII ғ.

 1. Орталыќ биліктіњ саясаты неге баѓытталды?

а) жергілікті соттар ж±мысыныњ тиімділігіне

б) жергілікті соттар ќ±зырыныњ кењеюіне жол бермеуи

в) жергілікті соттар µкілеттілігін ныѓайтуѓа

 1. Жапонияда атќарушы билікті кім атќарады?

а) премьер министр мен мемлекеттік министлер

б) жоѓарѓы сот

в) µкімет

 1. Жоѓарѓы сот ж‰йесінде неше судья бар?

а) 15 судья

б) 10 судья

в) 11 судья

 1. 1945 ж. Жапонияда ќандай саяси µзгеріс болды?

а) Жапония єскерініњ жењісі

б) Шет ел єскерлерініњ Жапонияны басып алуы

в) бейбітшілік келісім

 1. Жапония ќ±ќыѓыныњ вестернизациясы нені білдірді?

а) ќ±ќыќтыќ нормалардыњ сєйкес еместігі

б) Жапония ќоѓамы мен зањ ойларыныњ жањаруы

в) ќ±ќыќтыќ нормалардыњ кењеюі

 1. 1872 ж. Жапонияда неше кодекс шыѓарылды?

а) 5 кодекс

б) 10 кодекс

в) 7 кодекс

 1. Жапонияныњ зањ шыѓару билігі неден т±рады?

а) Парламент – ¤кілдіктер палаты жєне кењкестер палатасы

б) Парламент

в) зањ шыѓару кењесі

 

 1. Аѓылшынсаксондыќ ќ±ќыќтыќ ж‰йе

 

 1. Аѓылшынсаксондыќ ж‰йеніњ негізгі ќайнар кµзі?

а) доктрина

б) сот прецеденті

в) нормативті ќ±ќыќтыќ акт

 1. Жалпы ќ±ќыќ тобыныњ пайда болу кезењі ќай жыл?

а) 1066 ж.

б) 1070 ж.

в) 1068 ж.

 1. Аѓылшын ќ±ќыѓыныњ тµртінші даму кезењі ќашан болды?

а) 1832 ж. ќазіргі уаќытќа дейін

б) 1800 ж. ќазіргі уаќытќа дейін

в) 1806 ж. ќазіргі уаќытќа дейін

 1. Жалпы ќ±ќыќ тобына ќай елдер кіреді?

а) ¦лыбритания, АЌШ, Канада, Австралия, Жања Зеландия

б) ¦лыбритания, Германия, АЌШ

в) Франция, Канада, ¦лыбритания, Австралия

 1. Ќай ќ±ќыќтыќ ж‰йе аѓылшын – американдыќ ќ±ќыќќа кірмейді?

а) Луизиана штаты

б) Австралия

в) Голландия

 1. Ќай ќ±ќыќтыќ ж‰йеде судья ќ±ќыќ жаратушысы?

а) роман-германдыќ

б) аѓылшынсаксондыќ

в) діндік

 1. АЌШ Жоѓарѓы соты неше соттан т±рады?

а) Тєж (корона) соты, Биік соты, аппеляциялыќ сот

б) халыќ соты, биік сот, ќ±пия соты

в) Тєж (корона) соты, сот комитеті, аппеляциялыќ сот

 1. Статут дегеніміз не?

а) мемлекеттіњ Жоѓарѓы зањ шыѓару органдарыныњ ќаулысы, формальды акті

б) нормативті-ќ±ќыќтыќ акт

в) Жоѓарѓы сот шешімі

 1. АЌШ жоѓарѓы зањ шыѓару органы?

а) Парламент

б) ‡кімет

в) Лордтар палатасы

 1. Англиядаѓы Тюдор єулетініњ кезењі?

а) 1500-1530 жж.

б) 1400-1835 жж.

в) 1485-1832 жж.

 1. Англияныњ ќ±ќыќтыќ ж‰йесі

 

 1. Англия жалпы ќ±ќыќ ж‰йесі ќашан пайда болды?

а) 1066 ж.

б) 1900 ж.

в) 1748 ж.

 1. Англияныњ жоѓарѓы соты?

а) Магистрат соты

б) єділдік жоѓарѓы соты

в) Лордтар палатасы

 1. Аѓылшын ќ±ќыѓыныњ негізгі ќайнар кµзі?

а) Конституция

б) Сот прецеденті

в) шіркеу ќ±ќыѓы

 1. Ќай жылы сот туралы зањдарѓа єзгерістер енгізілді?

а) 1971 ж.

б) 1970 ж.

в) 1981 ж.

 1. Англияныњ жоѓарѓы соты ќандай м‰шелерден т±рады?

а) Канцлерден

б) патша отбасы, отбасы істерін ж‰ргізетіп канцлерден

в) палата м‰шелерінен

 1. Жоѓарѓы сот неше судьядан т±рады?

а) 15 судьядан

б) 50 судьядан

в) 80 судьядан

 1. Англиядаѓы Тєж (корона) соты ќай жылы ќ±рылды?

а) 1971 ж.

б) 1970 ж.

в) 1955 ж.

 1. Англия ќ±ќыѓыныњ басты ќайнар кµзі?

а) єдет-ѓ±рып

б) доктрина

в) Конституция

 1. Аѓылшын ќ±ќыѓы ќандай ќ±ќыќ?

а) салт-дєст‰р ќ±ќыѓы

б)дін ќ±ќыѓы

в)єдет-ѓ±рып ќ±ќыѓы

 1. Англия апелляциялыќ соты неше судьядан т±рады?

а) 23 судьядан

б) 20 судьядан

в) 6 судьядан

 

 1. АЌШ ќ±ќыќ ж‰йесі

 

 1. АЌШ Конституциясы ќай жылы ќабылданды?

а) 1608 ж.

б) 1776 ж.

в) 1787 ж.

 1. Луизиана штатыныњ ќ±ќыѓы ќай ќ±ќыќтыќ ж‰йеге кіреді?

а) аѓылшынсаксондыќ

б) роман-германдыќ

в) єлеуметтік

 1. АЌШ-тыњ ќазіргі ќ±ќыќтыќ ж‰йесі нешеу?

а) 51 ќ±ќыќ ж‰йе

б) 20 ќ±ќыќ ж‰йе

в) 25 ќ±ќыќ ж‰йе

 1. АЌШ ќай ќ±ќыќтыќ ж‰йеге кіреді?

а) роман-германдыќ

б) аѓылшынсаксондыќ

в) м±сылмандыќ

 1. АЌШ Жоѓарѓы соты неше судьядан т±рады?

а) 9 судьядан

б) 5 судьядан

в) 1 судьядан

 1. XVII-XVIII ѓ.ѓ. АЌШ ќ±ќыќтыќ ж‰йесі неше штаттан т±рады?

а) 13 штаттан

б) 15 штаттан

в) 10 штаттан

 1. АЌШ ќ±ќыќтыќ ж‰йесі –

а) іштей бірлігі жоќ барлыќ ќ±ќыќ ж‰йелерініњ жиынтыѓы

б) іштей бірлігі бар барлыќ ќ±ќыќ ж‰йелерініњ жиынтыѓы

в) келісім жоќ барлыќ ќ±ќыќ ж‰йелерініњ жиынтыѓы

 1. АЌШ-ѓы кєсіпкерлік корпорация неніњ аналогі?

а) акционерлік ќоѓам аналогі

б) серіктестік ќоѓам аналогі

в) кооперативті ќоѓамныњ аналогі

 1. Кєсіпкерлік корпорацияныњ ќызметін кім баќылайды?

а) акция пакеттерін ±станушылар

б)менеджлер

в) директорлар

 1. ¤лім жазасын неше штат ќолданады?

а) 30 штатта

б) 25 штатта

в) 36 штатта

 

 1. М±сылман ќ±ќыќтыќ ж‰йесі

 

 1. Турция ќай ќ±ќыќтыќ ж‰йеге кіреді?

а) роман-германдыќ

б) м±сылмандыќ

в) аѓылшынсаксон

 1. М±сылман ќ±ќыѓыныњ ќайнар кµздері?

а) Ќияс

б) Ќ±ран

в) барлыѓы

 1. Исламныњ єулие кітабы

а) Ќ±ран

б) Иджма

в) Сунна

 1. Ежелгі ата-бабаларымыздыњ келіскен ќорытындысы

а) Ќ±ран

б) Иджма

в) Ќияс

 1. Ќажылыќ –

а) м±сылман зањдарыныњ жинаѓы

б) ќажылыќ

в) доктрина

 1. Ќияс –

а) ислам ќ±ќыѓыныњ ќайнар кµзі

б) кек алу, жазалау

в) ќ±ќыќб±зушылыќ

 1. Африкада неше пайыз м±сылман бар?

а) 40 %

б) 35 %

в) 50 %

 1. Ауѓаныстан ќай ќ±ќыќтыќ ж‰йеге кіреді?

а) аѓылшынсаксондыќ

б) ‰ндістік

в) м±сылмандыќ

 1. Пакистан, Кувейт, Бахрейн, Ќатар, Сауд Аравия елдері ќай ќ±ќыќтыќ ж‰йеге кіреді?

а) жалпы ќ±ќыќ тобы

б) м±сылман ќ±ќыѓы

в) роман-герман тобы

 1. М±сылман ќ±ќыќтыќ семьясыныњ негізгі ќайнар кµздері?

а) Артха, Дхарма, Шатралар

б) Виавахара

в) Ќ±ран, Сунна, Иджма, Ќияс

 

 1. Социалистік ќ±ќыќтыќ ж‰йе

 

 1. Социалистік ќ±ќыќтыќ ж‰йеніњ ењ жоѓарѓы органы

а) Кењес Одаѓыныњ Коммунистік Партиясыныњ Орталыќ комитеті

б) Парламент

в) Кењес Одаѓыныныњ жоѓары соты

 1. Кубаныњ ќ±ќыќтыќ ж‰йесі?

а) жалпы ќ±ќыќ тобы

б) социалистік ќ±ќыќ

в) роман-герман ќ±ќыќ

 1. “Коммунистік партия манифесті” ќай жылы жазылды?

а) 1848 ж.

б) 1900 ж.

в) 1800 ж.

 1. “Мемлекет жєне жеке меншік, отбасы шыѓу тегі” кітабын кім жазды?

а) К.Маркс

б) В.И.Ленин

в) Ф.Энгельс

 1. ¦лы Октябрь революциясы ќашан болды?

а) 17 ќараша 1917 ж.

б) 17 ќараша 1920 ж.

в) 17 ќараша 1925 ж.

 1. Ќай елдерде социалистік конституциялар мен зањдар ќолданылады?

а) Куба, Ќытай, Солт‰стік Корея

б) АЌШ, ¦лыбритания, Ирландия

в) Жапония, Ќытай, ‡ндістан

 1. Советтік ќ±ќыќтыќ ж‰йе ќай жылы бµлінді?

а) 1991 ж.

б) 1995 ж.

в) 1993 ж.

 1. Социалистік ж‰йеніњ басты ќайнар кµзі?

а) Конституция

б) Кењестер Одаѓыныњ Коммунистік партиясыныњ Орталыќ сайлау комитетініњ Шешімі

в) нормативті-ќ±ќыќтыќ актілер

 1. Ќазаќстан Республикасыныњ бірінші Конституциясы ќай жылы ќабылданды?

а) 1990 ж.

б) 1993 ж.

в) 1995 ж.

 1. Социалистік ќ±ќыќтыќ ж‰йе, ќай ќ±ќыќтыќ ж‰йеге ±ќсас?

а) роман-германдыќ

б) аѓылшынсаксондыќ

в) м±сылмандыќ

 

 1. Азия-Тыныќ м±хит аймаѓы мемлекеттерініњ ќ±ќыѓы

 

 1. Ќытайдыњ ќоѓамдыќ ќ±рылу т±жырымдамасы ќашан болды?

а) XIX ғ.

б) XX ғ.

в) XVIII ғ.

 1. Ритовтіњ ±стану дегеніміз

а) жаупкершілік зањы

б) ќ±ќыќтыќ актілер

в) тыњдау зањы

 1. 1975 ж. Ќыйтайдыњ ењ ќысќа Конституциясында неше бап бар?

а) 30 бап

б) 35 бап

в) 25 бап

 1. 1968 ж. 1 ќантарда Ќытайда ќандай зањ шыѓарылды?

а) жер туралы зањ

б) м±ра туралы зањ

в) неке туралы зањ

 1. 1980 ж. Ќылмыстыќ кодекс неше баптан турады?

а) 192 бап

б) 200 бап

в) 190 бап

 1. Ќытайдаѓы зањныњ ролі

а) бірінші дєрежелі

б) екінші дєрежелі

в) негізгі

 1. 1949 ж. 1 ќазанда Ќытай ќандай республика болды?

а) демократиялыќ республика

б) халыќтыќ республика

в) тєуелсіз республика

 1. 1949 ж. Ќытай Халыќ республикасын кім басќарды?

а) Хо Ши Мин

б) Дєн Сяопин

в) Мао Дзєдун

 1. Ќытай мен Совет социалистік Одаѓыныњ республикасымен СССР арасы ќай жылы ‰зілді?

а) 1960 ж.

б) 1959 ж.

в) 1955 ж.

 1. Ќай елдіњ ќ±ќыќтыќ ж‰йесі Жапонияныњ ќ±ќыќтыќ ж‰йесіне ‰лкен ыќпал етті?

а) Индия

б) Америка

в) Ќытай

 

 1. Индус ќ±ќыѓы

 

 1. ‡ндістан Конституциясы ќашан ќабылданды?

а) 1950 ж.

б) 1955 ж.

в) 1951 ж.

 1. Аѓылшындар µз билігін ќай ѓасырда орнатты

а) XVI-XV ғғ.

б) XVI-XVII ғғ.

в) XVII-XVIII ғғ.

 1. 1947 ж. ‡ндістанда не жарияланды?

а) революция

б) халыќ кµтерілісі

в) ‡ндістан тєуіелсіздігі

 1. 1955 ж. ‡ндістан ќандай зањ жазылды?

а) ењбек туралы зањ

б) неке туралы зањ

в) жер туралы зањ

 1. ‡ндіс ќ±ќыѓыныњ ќайнар кµзі

а) Ќ±ран

б) нормативті-ќ±ќыќтыќ акт

в) Дхармашасталар

 1. Шастра дегеніміз не?

а) адамдардыњ тєртібі жайлы нормалар

б) эстетикалыќ нормалар

в) медициналыќ нормалар

 1. Нью-Делидегі Жоѓарѓы соттыњ неше м‰шесі бар?

а) тµраѓасы жєне оныњ 13 м‰шесі

б) тµраѓасы жєне оныњ 10 м‰шесі

в) тµраѓасы жєне оныњ 5 м‰шесі

 1. Ќ±ќыќќа тікелей ќатынасы бар кітап ќалай аталады?

а) Артха

б) Иджма

в) Виавахара

 1. ‡ндістан астанасы

а) Нью-Йорк

б) Нью-Дели

в) Невада

 1. ‡ндістанныњ Жоѓарѓы сотыныњ негізгі ќызметі

а) Конституцияныњ ќолданылуын баќылау

б) Парламенттіњ ќызметін баќылау

в) Биік соттыњ ќызметін ќадаѓалау

 

 

 1. Орталыќ Африка елдері мен Мадагаскардыњ єдет-ѓ±рып ќ±ќыѓы

 

 1. Африка неше мемлекетке бµлінген

а) 40 астам мемлекетке

б) 10 астам мемлекетке

в) 50-ден  аса мемлекетке

 1. Африкада неше пайыз м±сылман бар?

а) 40 %

б) 35 %

в) 50 %

 1. Африкада неше пайыз христиандар бар?

а) 30 %

б) 50 %

в) 10 %

 1. Мадагаскарда ќай жылы ќ±ќыќ жіктелді?

а) 1957 ж.

б) 1960 ж.

в) 1970 ж.

 1. Африка жєне Мадагаскар халыќтары кµп ѓасырлар бойы ќай нормамен µмір с‰рді?

а) єдет-ѓ±рып нормаларымен

б) діндік нормаларымен

в) ќоѓамдыќ нормаларымен

 1. Африка отбасы ќай типке кіреді?

а) патриархалды

б) патриархалды-матриархалды

в) матриархалды

 1. Европа – колонизаторлар билігі ќай ѓасырдан басталды?

а) XIX ғ.

б) XX ғ.

в)XVIII ғ.

 1. Француз тіліндегі елдерде неше кодекс болды?

а) 100 аса кодекс

б) 50 аса кодекс

в) 80 аса кодекс

 1. Британия империасына кіретін елдер ќай ќ±ќыќтыќ семьяда болды?

а) жалпы ќ±ќыќ тобы

б) роман-герман тобы

в) м±сылмандыќ ќ±ќыѓы

 1. Француз империясы ќол астындаѓы елдер ќай ќ±ќыќтыќ ж‰йеге кіреді?

а) социалистік ќ±ќыќ

б) ‰ндіс ќ±ќыќтыќ ж‰йесіне

в)роман-германдыќ тобы

 

 

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here