Физиканы оқыту әдістемесі пәні бойынша тест сұрақтары

0

 

1 – нұсқаФизика

А) Материя қозғалыс заңдарын зерттейтін ғылым

Б) Табиғат туралы ғылым

В) Техниканың негізгі ғылымы

Г) Аспан денелерінің түзілісін үйренетін ғылым

Д) Тірі әлемдегі құбылыстарды зерттейтін ғылым

Ж) Жансыз әлемдегі құбылыстарды зерттейтін ғылым

Е) Әлем түзілісін зерттейтін ғылым

З) Микроәлемның дамуын зерттейтін ғылым

 1. Физика пәнінің мақсаты

А) Материя түрлерінің қозғалыс заңдарын зерттеу.

Б) Материя түрлерінің құрылысы және қасиеттерін зерттеу

В) Табиғаттағы құбылыстарды зерттеу

Г) Ідеал газ заңдарын зерттеу

Д) Атмосферадағы құбылыстарын зерттеу

Е) Классикалық механіка заңдарын зерттеу

Ж) Электростатикалық құбылыстарды зерттеу

З) Ньютон заңдарын зерттеу

 1. Нүкте қозғалысының кинематекалық теңдеуін көрсетіңіз:

А)

Б)

В)

Г)

Д);

Е)

Ж)

З)

 1. Механикалық жұмыс өлшем бірлігі:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Ж)

Е)

З)

 1. Бір қалыпты түзу сызықты қозғалыс өрнегі:

А)

Б)

В)

Г)

Д) ;

Е)

Ж)

З) .

 1. Нүктенің сызықтық жылдамдығы мен бұрыштық жылдамдығы арасындағы байланысты көрсетіңіз:

А)         ׂ

Б)

В)

Г)

Д)

Е)

Ж)

З)

 1. Материалдық нүктенің қисықтық қозғалыстағы толық үдеуі:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Е)

Ж) ׂ

З)

 1. Егер денедегі күштер теңессе, онда дене қалай қозғалады:

А) Түзу сызықты,

Б)  Түзу сызықты,

В) Түзу сызықты,

Г) Бірқалыпты түзу сызықты.

Д) Бірқалыпты айнымалы.

Ж) Кемімелі.

Е) Бұл жағдайда қозғалыс болмайды.

З) Бір қалыпты кемімелі сызық.

 1. Импульстің сақталу заңын көрсетіңіз:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Ж)

 1. E)

З)

 1. Механикалық жұмыс өлшем бірлігі:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Ж)

Е)

З)

 1. Термодинамиканың 1-ші заңын сипаттайтын формуланы көрестіңіз:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Ж)

 1. E) Q=CU.

З)

 1. Идеал жылу двигателі үшін ПӘК-тің максимал мәнін көрсетіңіз:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Ж)

 1. E)

З)

 1. Идеал газ үшін молекула – кинетикалық теорияның негізгі теңдеуін көрсетіңіз.

А)

Б)

В)

Г)

Д)
Ж)

 1. E)

З)

 1. Бойль – Мариотт заңы қай жерде дұрыс жазылған:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Ж)

Е)

З)

 1. Гей – Люссак заңы формулалары:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Ж)

Е)

З)

 1. Жұмыстың өлшем бірлігін көрсетіңіз.

А)

Б)

В)

Г) Кельвин;

Д) Паскаль;

Ж) Джоуль;

Е) кг/м3;

З) кг/моль.
17. Тек жарықтың толқындық қасиеттерімен сипатталатын құбылыстар:

А) Интерференция

Б) Поляризация

В) Жарықтың шағылуы

Г) Комптом эффектісі

Д) Фотоэффект

Ж) Дифракция

Е) Жылулық сәулелену

З)Жарық қысымы

 1. Қандай физикалық шаманың өлшемі, энергияның өлшемімен сәйкес келеді:

А) Механикалық жұмыс

Б) Жылу мөлшері

В) Ішкі энергия

Г) Инерция моменті.

Д)Күш моменті.

Ж)импульс.

Е)Қысым.

З)Күш.

 1. Механикалық жұмыс өлшем бірлігі:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Ж)

Е)

З)

 1. Физика пәнінің негізгі сабақ түрлері:

А) Лекция

Б) Лаборатория

В) Есеп шешу

Г) Бақылау жұмысы

Д) Өзіндік жұмыс

Ж) Тест

Е) Экскурция

З) ОБСӨЖ мәтіндерін жазу

 1. Емтихан түрлері:

А) Ауызша

Б) Жазбаша

В) Тест

Г) Бақылау жұмысы

Д) Дискуссия

Ж) Сұрақ – жауап

Е) Есеп шешу бойынша бақылау

З) Зерттеу жұмыстарының нәтижесін тапсыру.

 1. Физикалық есептерді шешу әдістері:

А) Аналитикалық

Б) Синтетикалық

В) Аналитика – синтетикалық

Г) Арифметикалық

Д) Геометриялық

Ж) Тригонометриялық

Е) Энергетикалық

З) Графиктік.

 1. Физиканың пән аралық байланысы:

А) Математикалық

Б) Биологиялық

В) Химиялық

Г) Информатика

Д) Еңбек

Ж) Орыс тілі

Е) Философия

З) Астрофизика

 1. Шеңбер бойынша қозғалыс кинематикасының формулалары:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Ж)

Е)

З)

 1. Материалдық нүкте: Қарастырылып жатқан қозғалыста:

А) Өлшемдері есепке алынбайтын нүкте,

Б) Өлшемдері есепке алынатын нүкте,

В) Көлемі есепке алынбайтын нүкте,

Г) Құрылымы есепке алынбайтын нүкте,

Д) Механикалық қасиеті есепке алынбайтын нүкте,

Ж) Электрлік есепке алынбайтын нүкте,

Е) Оптикалық есепке алынбайтын нүкте,

З) Ұзындығы есепке алынбайтын нүкте,

 

2 – нұсқа

 

 1. Түзу сызықты қозғалысты сипаттаушы физикалық шамалар:

А) Жол

Б) Үдеу

В) Жылдамдық

Г) Күш

Д) Энергия

Ж) Қуат

Е) Жұмыс

З) Жылу мөлшері.

 1. Шеңбер бойынша қозғалысты сипаттаушы физикалық шама:

А) Бұрыштық үдеу

Б) Сызықтық жылдамдық

В) Бұрыштық жылдамдық

Г) Координаталар жүйесі

Д) Жол

Ж) Траектория

Е) Орын ауыстыру

З) Уақыт

 1. Вертикаль қозғалысты сипаттаушы шамалар

А) Биіктік

Б) Бастапқы жылдамдық

В) Еркін түсу үдеуі

Г) Уақыт

Д) Центірге тартқыш үдеу

Ж) Күш

Е) Қысым

З) Энергия

 1. Көкжиекке бұрышпен лақтырылған дене қозғалысын сипаттаушы шамалар

А) Бастапқы жылдамдық

Б) Максимал жол

В) Максимал биіктік

Г) Жол

Д) Санақ денесі

Ж) Уақыт

Е) Бастапқы үдеу

З) Санақ жүйесі

 1. Күштің өлшем бірлігі

А) Н

Б)

В)

Г) м/с

Д) м

Ж) кг/с

Е) Дж

З) Вт

 1. Қуаттың өлшем бірлігі

А) Вт

Б) Дж/с

В) Н*м/с

Г) с

Д) м

Ж) кг/с

Е) Дж

З) Кл

 1. Кулон заңының формулалары

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Ж)

Е)

З)

 1. Лездік жылдамдық

А) Троекторияның әрбір нүктесіндегі жылдамдық

Б) Уақыт бірлігіндегі қозғалыстың жылдамдығы

В) Бір секунтағы жылдамдық

Г) Бастапқы жылдамдық

Д) Орташа жылдамдық

Ж) Соңғы жылдамдық

Е) Орташа жылдамдық

З) Соңғы үдеу

 1. Молекула – кинетикалық теорияның қағидалары

А) Барлық заттар молекулалардан (бөлшек) түзілген

Б) Бөлшектер өзара тоқтаусыз әсерлеседі.

В) Бөлшектер бей-берекет қозғалыста болады.

Г) Молекулалар өзара әсерлеспейді

Д) Барлық заттар атомдардан тұрады

Ж) Барлық заттар электрондардан тұрады

Е) Электрондар әсерлеспейді

З) Заттар оң иондардан теріс иондардан тұрады

 1. Менделеев – Клайперон теңдеуі

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Ж)

Е)

З)

 1. Үйкеліс күштері:

А) Тыныштық үйкеліс күші

Б)  Сырғанау үйкеліс күші

В) Домалау үйкеліс күші

Г) Гравитациялық күші

Д) Ауырлық күші

Ж) Серпімділік күші

Е) Деформациялық күш

З) Инерциялық күш

 1. Материя түрлері:

А) Қатты дене

Б) Сұйықтар

В) Нақты газдар

Г) Вакуум

Д) Буу

Ж) Нефть

Е) Бензин

З) Керосин

 1. Материяның өріс түрлері:

А) Электромагниттік өріс

Б) Гравитациялық өріс

В) Электрлік өріс

Г) Күш өрісі

Д) Энергия өрісі

Ж) Инерция өрісі

Е) Қуат өрісі

З) Масса өрісі

 1. Гук заңы:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Ж)

Е)

З)

 1. Суреттегі графикті физикалық анықтамасы және шамалары

А) Үдемелі қозғалыстың жылдамдық графигі

Б) Бастапқы жылдамдық

В) Соңғы жылдамдық

Г) Кемімелі қозғалыс

Д) АЙнымалы қозғалыс

Ж) Үдемелі қозғалыс

Е) Үдемелі қозғалыс

З) Кемімелі қозғалыс

 1. Нүктелік заряд электр өрісі кернеулігі:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Ж)

Е)

З)

 1. Нүктелік заряд электр өрісі потенциалы:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Ж)

Е)

З)

 1. Графикден кинематикалық негізгі шамаларды табыңыз:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Ж)

Е)

З)

 1. Түзу сызықты қозғалыс шамалары:

А) Бастапқы жылдамдық

Б) Орташа жылдамдық

В) Лездік жылдамдық

Г) Соңғы жылдамдық

Д) Соңғы жол

Ж) Лездік уақыт

Е) Бастапқы жол

З) Соңғы уақыт

 1. Электр тогы өлшем бірлігі:

А) Ампер

Б) Кулон/секунд

В) Кернеу/Ом

Г) Вольт

Д) Джоуль

Ж) Кулон/Вольт

Е) Вольт/секунд

З) ватт

 1. Электр өрісі кернеуі өлшем бірлігі

А) Вольт

Б) Ампер*Ом

В) Кулон/секунд*Ом

Г) Кулон*Ом

Д) Джоуль

Ж) Кулон/Вольт

Е) Вольт/секунд

З) ватт

 1. Шарль заңында:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Ж)

Е)

З)

 1. Атом ядросы:

А) Протон

Б) Протон және нейтрон

В) Теріс протон және нейтрон

Г) Теріс протон және электрон

Д) Оң таңбалы протон және зарядсыз нейтрон

Ж) Электрон протон және электрон

Е) Протон және электрон

З) Теріс таңбалы нейтрон және протон

 1. Электромагнетизм бөліміндегі материяның өріс түрлері:

А) Электростатикалық өріс

Б) Электр өрісі

В) Магнит өрісі

Г) Электромагниттік өріс

Д) Тербеліс өрісі

Ж) Толқын өрісі

Е) Жарық өрісі

З) Квант өрісі

 1. Геометриялық оптиканың заңдары:

А) Жарықтың шағылу заңы

Б) Жарықтың сыну заңы

В) Жарықтың толық ішке шағылу заңы

Г) Интерференция заңы

Д) Дифракция заңы

Ж) Малюс заңы

Е) Брюстер заңы

З) Столетов заңы

 

3 – нұсқа

 

 1. Динамиканың негізгі заңдары:

А) Инерция заңы

Б) Үдеудің күшке және массаға байланыс заңы

В) Денелердің өзара әсерлесу заңы

Г) Гук заңы

Д) Кулон заңы

Ж) Ампер заңы

Е) Стокс заңы

З) Бернуллий заңы

 1. Идеал газ заңдары:

А) Бойл – Мариот заңы

Б) Гей – Люссак заңы

В) Шарль заңы

Г) Ван-дер-ваальс заңы

Д) Стокс заңы

Ж) Архимед заңы

Е) Ампер заңы

З) Фарадей заңы

 1. Жарықтың электромагнит толқын теориясы менен түсінтірілетін құбылыстар:

А) Интерференция

Б) Дифракция

В) Поляризация

Г) Дисперсия

Д) Фотоэффект

Ж) Кирхгоф заңы

Е) Вин заңы

З) Фарадей заңы

 1. Жарықтың теориялары:

А) Электромагниттік

Б) Кванттық

В) Корпускулалық

Г) Толқын

Д) Ньютон теориясы

Ж) Гюйгенс теориясы

Е) Малюс теориясы

З) Брюстер теориясы

 1. Электрлік кедергілерді жалғастыру әдістері

А) Тізбектей

Б) Параллель

В) Аралас

Г) Перпендикуляр

Д) Шеңбер

Ж) Параллепипед

Е) Үшбұрыш

З) Төртбұрыш

 1. Материяның түрлері:

А) Қатты дене

Б) Сұйықтар

В) ГГаздар

Г) Қаныққан бу

Д) Плазма

Е) Пар

Ж) Идеал газ

З) Реал газ

 1. Жарықтың электромагниттік толқын теориясының құбылыстары:

А) Интерференция

Б) Дифракция

В) Дисперсия

Г) Поляризация

Д) Фотоэффект

Е) Вин заңы

Ж) Кирхгоф заңы

З) Столетов заңдары

 1. Атом түзілісінің моделдері:

А) Планетар

Б) Томсон

В) Резерфорд

Г) Ядролық

Д) Фарадей

Е) Электрондық

Ж) Нейтрондық

З) Позитрондық

 1. Электр тогының жұмысы:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Е)

Ж)

З)

 1. Физика пәнінің бөлімдері:

А) Атом физикасы

Б) Ядро физикасы

В) Элементар бөлшектер физикасы

Г) Толқын физикасы

Д) Математикалық физика

Е) Биологиялық физика

Ж) Химиялық физика

З) Географиялық физика

 1. Материяның түрлері:

А) Гравитациялық өріс

Б) Электрлік өріс

В) Магниттік өріс

Г) Электромагниттік өріс

Д) Плазма

Е) Пар

Ж) Идеал газ

З) Реал газ

 1. Түзу сызықты қозғалыстағы жылдамдық:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Е)

Ж)

З)

 1. Анти элементар бөлшектер:

А) Позитрон

Б) Антипротон

В) Антинейтрон

Г) Антиатом

Д) Антимолекула

Е) Антиэлектрон

Ж) Антифотон

З) Антиион

 1. Магнетизм бөлімі физикалық шамаларының өлшем бірліктері:

А) Тесла (Тл)

Б) Вебер (Вв)

В) Генри (Гн)

Г) Ньютон (Н)

Д) Кулон (кл)

Е) Ампер (А)

Ж) Вольт (В)

З) Ватт (Вт)

 1. Электростатика тарауы шамаларының өлшем бірліктері:

А) Кулон (Кл)

Б) Вольт (В)

В) Фарад (Ф)

Г)

Д) Ампер (А)

Е) Ватт (Вт)

Ж) Генри (Гн)

З) Тесла (Тл)

 1. Динамика тарауы шамаларының өлшем бірліктері:

А) Ньютон (Н)

Б) Джоуль (Дж)

В)

Г) Кулон (Кл)

Д) Ампер (А)

Е) Ом

Ж) Моль

З) Паскаль

 1. Арнайы салыстырмалы теориядағы масса:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Е)

Ж)

З)

 1. Толқынның түрлері:

А) Қума толқын

Б) Көлденең толқын

В) Дыбыстық толқын

Г) Электрлік толқын

Д) Магнит толқын

Е) Электромагниттік толқын

Ж) Фотон толқыны

З) Дисперсия толқыны

 1. Күш түрлері:

А)  Электр күш

Б) Гравитациялық күш

В) Магнит күш

Г) Жарық күш

Д) Атом күші

Е) Ядро күші

Ж) Молекулалық күш

З) Нейтрондық күш

 1. Радиоактивтік сәулелер:

А) Альфа

Б) Бета

В) Гамма

Г) Жарық

Д) Толқындық

Е) Абсолют

Ж) Дисперсиялық

З) Электрлік

 1. Атом құрамындағы бөлшектер:

А) Электрон

Б) Протон

В) Нейтрон

Г) Фотон

Д) Мезон

Е) Молекула

Ж) Ион

З) Позитрон

 1. Тербелмелі қозғалысты сипаттаушы шамалар:

А) Амплитуда

Б) Жиілік

В) Фаза

Г) Циклдік жиілік

Д) Бастапқы фаза

Е) Жылдамдық

Ж) Үдеу

З) Бастапқы үдеу

 1. Радиоактивтік сәулелер:

А) Альфа сәулелер

Б) Бета сәулелер

В) Гамма сәулелер

Г) Альфа сәулелер – протондар ағыны

Д) Бета сәулелер – нейтрондар ағыны

Е) Гамма сәулелер – сутегі атомы ядролар ағыны

Ж) Гамма сәулелер – нейтрондар ағыны

З) Альфа сәулелер – электрондар ағыны

 1. Электромагниттік толқындарды сипаттаушы шамалар:

А) Толқын ұзындық

Б) Жиілік

В) Жылдамдық

Г) Амплитуда

Д) Синусоида

Е) Үдеу

Ж) Бастапқы жылдамдық

З) Орташа жылдамдық

 1. Электр тогы деп ………….. реттелген қозғалысна айтылады.

А) Электрондардың

Б) Оң және теріс иондардың

В) Электрондар мен нейтрондардың

Г) Протондар мен нейтрондар

Д) Термоэлектрондық эмиссия

Е) Анод және катодтың

Ж) Нейтрондардың

З) Протондардың

 

4 – нұсқа

 

 1. Заттар электрлік қасиеттері бойынша үш топқа бөлінеді:

А) Өткізгіштер

Б) Жартылай өткізгіштер

В) Диэлектриктер

Г) Вакуумдық

Д) Диодтық

Е) Электромагниттік

Ж) Диссоциациялық

З) Триодтық

 1. Ом заңының формулалары:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Е)

Ж)

З)

 1. Графиктердегі изопроцестер:

А) 1 – изотермиялық

Б) 2 – изобаралық

В) 3 – изохоралық

Г) 1 – изохоралық емес

Д) 2 – изотермиялық емес

Е) 3 – изобаралық емес

Ж) 1 – изобаралық және изотермиялық

З) 2 – изохоралық және изотермиялық

 1. Түзу сызықты қозғалыстағы жол:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Е)

Ж)

З)

 1. Механикалық тербелістер:

А) Гармоникалық

Б) Өшпелі (затухающие)

В) Вынушденые

Г) Лиссажу формуласы

Д) Адиабаталық

Е) Изохоралық

Ж) Изотермиялық

З) Изобаралық

 1. Элементар бөлшектер:

А) Электрон

Б) Протон

В) Нейтрон

Г) Молекула

Д) Атом

Е) Оң таңбалы ион

Ж) Теріс таңбалы ион

З) Нейтрал ион

 1. Физикалық есептерді шешу тәсілдері:

А) Арифметикалық

Б) Геометриялық

В) Графиктік

Г) Лабораториялық

Д) Іс – тәжірибелік

Е) Өндірістік

Ж) Химиялық

З) Биологиялық

 1. Лаборатория – тәжірибе сабақтарды өту әдістемесі:

А) Тақырыптың теориясы туралы тапсырма беру

Б) Тәжірибе өткізу

В) Тәжірибе нәтижелері бойынша қателіктерді анықтау

Г) Шамның жарығы жайлы жұмыс

Д) Тербелген дене материялын өзгерту

Е) Математикалық маятник арқылы үдеуді өлшеу

Ж) Амперметр, Вольтметр жәрдемінде салмақтарды үйрену

З) Штангенцеркуль арқылы есептер шешіп үйрену

 1. Тәжірибе нәтижелері бойынша есептелетін қателіктердің түрлері:

А) Абсолют қателік

Б) Орташа абсолют қателік

В) Салыстырмалы қателік

Г) Сапалы қателік

Д) Санды қателік

Е) Пайыз түріндегі қателік

Ж) Графикті қателік

З) Кестілік қателік

 1. Лекциясабақтарының түрлері:

А) Оқытушының тақырып материалын түсінтіруі

Б) Оқытушы және оқушылардың өзара әңгімелесу түрі

В) Сауал – жауап түрі

Г) Сауал түрі

Д) Жауап түрі

Е) Есеп беру түрі

Ж) Бақылау түрі

З) Жазбаша түрі

 1. Электр тогының қуаты:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Е)

Ж)

З)

 1. Джоуль – Ленц заңы:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Е)

Ж)

З)

 1. Электр тогының жұмысы

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Е)

Ж)

З)

 1. Фотон энергиясы:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Е)

Ж)

З)

 1. Дене импулсы:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Е)

Ж)

З)

 1. Өткізгіштердің электр кедергісі:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Е)

Ж)

З)

 1. Түзу сызықты қозғалыстағы үдеу:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Е)

Ж)

З)

 1. Қисық сызықты қозғалыстағы үдеу:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Е)

Ж)

З)

 1. Механикалық күштер:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Е)

Ж)

З)

 1. Заттардың сыну көрсеткіштері:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Е)

Ж)

З)

 1. Электр қозғаушы күші:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Е)

Ж)

З)

 1. Толық тізбек үшін Ом заңы:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Е)

Ж)

З)

 1. Фотоэффект үшін Эйнштейн заңы:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Е)

Ж)

З)

 1. Линзаның үлкейту коэффициенті:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Е)

Ж)

З)

 1. Егер денедегі күштер теңессе, онда дене қалай қозғалады:

А) Түзу сызықты,

Б)  Түзу сызықты,

В) Түзу сызықты,

Г) Бірқалыпты түзу сызықты.

Д) Бірқалыпты айнымалы.

Ж) Кемімелі.

Е) Бұл жағдайда қозғалыс болмайды.

З) Бір қалыпты кемімелі сызық.

 

5 – нұсқа

 

 1. 1. Векторлық шамалар

А) Жылдамдық

Б) Тангенциаль үдеу

В) Орын ауыстыру

Г) Жұмыс

Д) Период

Ж)  Жиілік

Е) Температура

З) Аудан

 1. Суретте дененің қозғалыс графигіне сәйкес келетін дұрыс тұжырымдар

 

А) Дененің үдеуі -1 м/с2

Б) Дененің бірқалыпты кемімелі қозғалысы

В) Дененің бастапқы жылдамдығы 10 м/с

Г) Дененің бірқалыпты қозғалысы

Д) Дененің бірқалыпты үдемелі қозғалысы

Ж) Дененің бастапқы жылдамдығы 5 м/с

Е) Дененің үдеуі 5 м/с2-қа тең

З) Дененің үдеуі 10 м/с2

 1. Бүкіл әлемдік тартылыс күші үшін формуланы қолдануға болатын жағдай.

А) Марс планетасының серігі Фобостың қозғалысын қарастырғанда

Б) Жердің жасанды серігі Айдың қозғалысын қарастырғанда

В) Бір біріне жанасып тұрған екі болат шарларды қарастырғанда

Г) Қатар тұрған биік ғимарат

Д) Стол үстінде жатқан кітаппен столды қарастырғанда

Ж) Ыдыс ішіндегі сумен ыдысты қарастырғанда

Е) Бірін үстінде бірі жатқан кірпіштерді қарастырғанда

З) Әйткеншекте тербеліп тұрған баламен әйткеншекті қарастырғанда

 1. Суретте түзу сызықты қозғалған дененің жылдамдық модулінің уақыт бойынша өзгеру графигі берілген. Денеге әсер етуші тең әсерлі күш модулінің нольге тең емес уақыт аралығын көрсетіңіз

А) 0-

Б)  –

В)  –

Г)  –

Д) –

Ж) Барлық уақыт аралықтары

Е) Ондай уақыт аралық келтірілмеген

З)  –

 1. Механикалық жұмыстың өрнектелуі

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Ж)

Е)

З)

 1. Күш импульсін есептейтін формула

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Ж)

Е)

З)

 1. Дененің ішкі энергиясы өзгеретін жағдайлар

А) Ыстық суға батырылған қасық

Б) Штативке бекітілген мыс сымды қыздыру

В) Денеменен жұмыс орындау

Г) Штативке болаи сымды бекіту

Д) Штангенциркульмен мыс сымның ұзындығын өлшеу

Ж) Ыстық суға сол температурадағы қасық салу

Е) Суық суға сол температурадағы қаық слу

З) Штативке бекітілген мыс сымды сызғышпен өлшеу

 1. Диамагнетик:

А)мыс

Б) Алтын

В) шыны

Г)кобальт

Д) болат

Ж)аллюминий

Е)бор

З) темір

 1. Өткізгіштер параллель қосылғанда

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Ж)

Е)

З)

 1. Еріксз механикалық тербелістерге жататыны

А)сағат маятнигінің тнрбелісі

Б)әйткеншектің тербелісі

В) жіпке ілінген жүктіің тепе-теңдік күйінен шығарып жібергеннен кейінгі тербелісі

Г) серіппеге бекітілен жіптің тепе-теңдк күйінен шығарып жібергеннен кейінгі  тербелісі

Д)гальвонаметр тілшеінің тепе-теңдік қалпының маңында тербелісі

Ж)электр зарядының периодтық  қозғалыы

Е)ток күшінің периодтық қозғалысы

З)кереудің периодтық қозғалысы

 1. Энергияның сақталу зандары заңының математикалық түрі

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Ж)

Е)

З)

 1. Газ зандарына жататын тәуелділік

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Ж)

Е)

З)

 1. Менделеев Клаперон теңдеу

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Ж)

Е)

З)

 1. Электролиз заңы

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Ж)

Е)

З)

 1. Тербеліс жиілілігінін өлшем бірлігі

А) Гц

Б)

В) 1/с

Г) с

Д)

Ж)м/с

Е)

З)м

 1. Фото эффект үшін Эйнштейн теңдеуі

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Ж)

Е)

З)

 1. Түзу сызықты тең үдемелі қозғалыстағы орын ауыстыру формуласы

А)

Б)

В)

Г) s=at

Д)

Ж)

Е)

З)

 1. Дж – мен өлшенетін физикалық шама

А) жылу мөлшері

Б)жұмыс

В)энергия

Г)дене импульсі

Д)температура

Ж) қуат

Е)универсал газ тұрақтысы

З)авагадро саны

 1. Изопроцестерге жататындар

А)изотермиялық

Б) изобаралық

В) изохорлық

Г) эндотермиялық

Д) экзотермиялық

Ж)динамкалық

Е)циклдік

З)статистикалық

 1. Джоуь-Ленц заңы

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Ж)

Е)

З)

 1. Дене тыныштықта немесе түзу сызықты және бір қалыпты қозғалады, егер

А) Тең әсерлі күш нөлге тең.

Б) Барлық күштің әсері теңгерілген

В) Барлық күштің векторлық қосындысы нөлге тең

Г) Барлық күш моментінің қосындысы нөлге тең

Д) Күш моментінің нөлге тең

Ж) Барлық күш бір түзудің бойымен әсер етеді.

Е) Барлық күш қарама – қарсы бағытталған

З) Күштер өзара перпендикуляр.

 1. Қысымның өлшем бірлігі

А) мм.сын.бағ

Б) Па

В) Н/м2

Г) м3

Д) Н*м2

Ж) м.сын.бағ

Е) л

З) Н/м

 1. Ток күші формуласы

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Ж)

Е)

З)

 1. Қуаты 250 кВт электровоз 72 кл/сағ жылдамдықпен қозғалады. Осы кездегі тарту күші.

А)200 Н

Б) 12,5 кН

В) 120Н

Г) 12500 Н

Д) 15кН

Ж) 36кН

Е) 1,25Н

З) 1,8510Н

 1. .МКТ-ның негізгі қағидалары.

А)Барлық дене бөлшектерден тұрады

Б)Бөлшектер ретсіз беиберекет қозғалыста болады

В)Бөлшектер бір-бірімен әсерлеседі

Г) Бөлшектер тәртіппен қозғаладв

Ж)Бөлшектр тек тартылады

Д)Бөлшектер тек тебіледі

Е)Бөдшектер өзара әсерлеспеиды

З)Тек газ және сұйық күидегі заттар бөлшектерден тұрады.

 1. 0,510Кл заряд орналасқан нүктедегі электр өріс кернеулігіннің модулі 10 В/м . Зариядқа әсер ететін күш.

А)0,5мкН

Б)

В)

Г) 0,5мН

Ж)0,2мН

Д)

Е)1мкН

З)10мН

 

6 – нұсқа

 

 1. Физика пәнінің мазмұны

А) Табиғаттағы құбылыстар

Б) Заттардың қасиеттері

В) Физикалық өрістер

Г) Физикалық шамалар

Д) Қайнау

Е) Серпімділік

Ж) Электрлік өріс

З) Жылдамдық

 1. Газдарда электр тогын оқыту әдістемесі:

А) Нормал жағдайда газдың диэлектрик екенін түсіндіру

Б) Сыртқы әсер нәтижесінде газдар өткізгіштік қасиетке ие болады.

В) Сыртқы әсер нәтижесінде газдарда ток тасмалдаушы бөлшектер пайда болады.

Г) Газдың солғын разряды

Д) Ұшқындық разряд

Е) Тәжді разряд

Ж) Доғалық разряд

З) Плазманың пайда болу түсініктемесі

 1. Газ разрядтары:

А) Газдың солғын разряд

Б) Ұшқын разряд

В) Тәжді разряд

Г) Дөңгелек разряд

Д) Плазмалық разряд

Е) Доғалық разряд

Ж) Айшықты разряд

З) Нормал разряд

 1. Магнит өрісі ненің айналасында пайда болады

А) Қозғалыстағы зарядтар

Б) Электр тогы

В) Тұрақты магниттік дене

Г) Парамагниттік денелер

Д) Диамагниттік денелер

Е) Ферромагниттіктер

Ж) Ферриттер

З) Диэлектриктер

 1. Электромагниттік индукция құбылысын зерттеген ғалымдар

А) Фарадей

Б) Ленц

В) Эрстед

Г) Ом

Д) Ампер

Е) Кулон

Ж) Эйнштейін

З) Максвелл

 1. Кванттық механика:

А) Атомдардың құрылымы

Б) Элементтердің периодтық жүйесінің

В) Атом түзілісінің Бор моделі

Г) Атомдардың оптикалық спектрларын

Д) Молекулалардың оптикалық спектрларын

Е) Атомдардың қозғалыс заңдылықтарын

Ж) Молекулалардың қозғалыс заңдылықтарын

З) Электрондардың қозғалыс заңдылықтарын түсіндіреді.

 1. Кванттық механикада:

А) Заттардың электрлік өткізгіштік

Б) Заттардың жылулық сыйымдылық

В) Ферромагниттік қасиетін

Г) Жоғары өткізгіштік қасиетін

Д) Диомагниттік

Е) Поромагниттік

Ж) Жоғары жылдамдылық

З) Деформациялық қасиеттерін түсіндіреді.

 1. Классикалық электрондық теорияның ұғымы:

А) Электрондардың қозғалысы Классикалық механика заңдарына тәуелді

Б) Электрондардың өзара әсерлесуі есепке алынбайды

В) Электрондар кристалл торлардың иондар мен әсерлеседі.

Г) Идеал газ молекулалары сиақты электрондар газы металдарда болады

Д) Металдар электрлік қасиеттеріне ие

Е) Өтгіштердің электр өткізгіштік қабілеті температураға тәуелді

Ж) Заттар оптикалық қасиетке ие

З) Заттар магниттік қабілетке ие

 1. Классикалық электрон теорияны оқыту әдістемесі.

А) Теорияның пайда болу себептері

Б) Теорияның негізгі ұғымдары

В) Теорияның тәжірибе арқылы дәлелдеу

Г) Теорияның қолданылуы

Д) Теорияның кемшіліктері

Е) Теорияның пайда болу уақыты

Ж) Теорияның модельдері

З) Электрондар кристалл торда бей берекет қозғалысы түсіндірілуі керек.

 1. Классикалық электрондық ұғымдары:

А) Идеал газ молекулалары сиақты электрондар газы металдарда болады

Б) Металдар электрлік қасиеттеріне ие

В) Өтгіштердің электр өткізгіштік қабілеті температураға тәуелді

Г)  Заттар оптикалық қасиетке ие

Д) Заттар магниттік қабілетке ие

Е) Заттардың электрлік өткізгіштік

Ж) Заттардың жылулық сыйымдылық

З) Ферромагниттік қасиетін

 1. Классикалық электрон теорияны оқыту әдістемесі.

А) Теорияның қолданылуы

Б) Теорияның кемшіліктері

В) Теорияның пайда болу уақыты

Г) Теорияның пайда болу себептері

Д) Теорияның негізгі ұғымдары

Е) Теорияның тәжірибе арқылы дәлелдеу

Ж) Теорияның пайда болу уақыты

З) Теорияның модельдері

 1. Атомның моделі…………… түсіндіру шарты.

А) Томсон моделі

Б) Резерфорд тәжірибесі

В) Планетар моділі

Г) Ядро моделі

Д) Ядроның құрылымы

Е) Электронның өлшемі

Ж) Атомның өлшемі

З) Молекуланың өлшемі

 1. Атомның моделі…………… түсіндіру шарты.

А) Ядро моделі

Б) Ядроның құрылымы

В) Электронның өлшемі

Г) Томсон моделі

Д) Резерфорд тәжірибесі

Е) Планетар моділі

Ж) Атомның өлшемі

З) Молекуланың өлшемі

 1. Металдарда электр тогы …………….. түсіндірілуі қажет

А) Электр заряды

Б) Электрон ұғымдары

В) Ион ұғымдары

Г) Электр өрісі ұғымдары

Д) Металдардың электр кедергісі

Е) Ом заңдары

Ж) Джоуль – Ленц заңы

З) Кедергінің температуға тәуелділігі

 1. Металдарда электр тогы …………….. түсіндірілуі қажет

А) Электр өрісі ұғымдары

Б) Металдардың электр кедергісі

В) Ом заңдары

Г) Электр заряды

Д) Электрон ұғымдары

Е) Ион ұғымдары

Ж) Джоуль – Ленц заңы

З) Кедергінің температуға тәуелділігі

 1. Электр тогының физикалық шамаларын өлшеуші шамалар

А) Омметр

Б) Вольтметр

В) Амперметр

Г) Барометр

Д) Термометр

Е) Ареометр

Ж) Тахометр

З) Спидометр

 1. Жартылай өткізгішті және жартылай өткізгішті аспаптарды оқыту әдістемесінде

А) Жартылай өткізгіштердің материалдарының сипаттамасы

Б) Олардың кедергісінің температураға тәуелділігі

В) Электрон және кемтіктер түсініктемелері

Г) Молекулалардың оптикалық спектрлары

Д) Атомдардың оптикалық спектрлары

Е) Атомдардың қозғалыс заңдылықтары

Ж) Молекулалардың қозғалыс заңдылықтары

З) Транзистор түсініктемелері қарастырылады.

 1. Жартылай өткізгішті және жартылай өткізгішті аспаптарды оқыту әдістемесінде

А) Электрон кемтікті ауысу

Б) Жартылай өткізгішті диод

В) Кемтікті жартылай өткізгіш

Г) Молекулалардың оптикалық спектрлары

Д) Атомдардың оптикалық спектрлары

Е) Атомдардың қозғалыс заңдылықтары

Ж) Молекулалардың қозғалыс заңдылықтары

З) Транзистор түсініктемелері қарастырылады.

 1. Радиоактивтік сәулелерді тіркеу аспаптары және әдістері

А) Гейгер – Мюллер тіркегіші

Б) Вильсон камерасы

В) Фотоэмюлсия әдісі

Г) Иондалу камерасы

Д) Микроскоп

Е) Тахометр

Ж) Омметр

З) Спидометр

 1. Физикалық есептерді шешу әдісі

А) Есептің шартындағы берілген және оны анықтау керек болған физикалық шамаларды бір-бірінен ажырату

Б) Есептің мазмұнына тиісті болған сызбаны сызу

В) Физикалық шамалардың өзара байланыстарын формуланы келтіріп шығарып математикалық есептеу

Г) Есептегі анықталатын шаманы бағалау

Д) Есептегі формулаларды іздеу

Е) Алынған нәтиженің өлшем бірліктерін зерттеу

Ж) Есептің шартындағы шамалардың өлшем бірліктерін тексеру

З) Есептегі шарттындағы сызбаны қарап шығу.

сақталу заңына түсініктеме

Е) Энергияның 21. Оқытушының физика пәнінің бірінші сабағындағы міндеті

А) Пәннің мақсатын

Б) Басқа пәндер мен байланысын

В) Техника мен байланысын

Г) Табиғаттағы түрлі құбылыстардың себебтерін

Д) Деформацияны

Е) Электр тогын пайда болу шартын

Ж) Атом түзілісін

З) Жарықтың теориясын түсіндіру

 1. Физика пәнінің мақсаты

А) Табиғаттағы материя түрінің қасиеттерін

Б) Материяның қозғалыс заңдылықтарын

В) Заттардың құрылымын және олардың өзара түрленуін

Г) Деформация құбылысын

Д) Атом түзілісін

Е) Электр тогының пайда болу шартын

Ж) Жарықтың теорияларын

З) Ядро түзілісін зерттеп үйрену

 1. Физика пәнінің түзілісі

А) Механика және молекулалық физика

Б) Электромагнетизм, тербеліс және толқындар,

В) Оптика және атом физикасы,

Г) Динамика,

Д) Термодинамика

Е) Электростатика

Ж) Электромагниттік толқындар

З) Элементар бөлшектерден тұрады.

 1. Кинематика тарауын оқыту әдістемесі

А) Денелердің қарапайым қоғалыс түрлерін түсіндіру

Б) Кинематикалық шамаларды лаборатория сабақтарында тәжірибе арқылы зерттеу

В) Қарапайым қозғалыстардың түрлеріне тиісті болған есептер шешу

Г) Түзу сызықты қозғалысты

Д) Қисық сызықты қозғалысты

Е) Шеңбер бойынша қозғалысты

Ж) Көкжиекке бұрышпен лақтырылған дене қозғалысын

З) Горизонтал лақтырылған дене қозғалысын үйрену

 1. Динамика тарауын оқыту әдістемесі

А) Ньютон заңдарын түсіндіру үшін күш ұғымына анықтама беру

Б) Инерттік, инерция, масса, тығыздық, инерциалдық санақ жүйесіне түсініктеме

В) Ньютоннның екінші және үшінші заңдарына анықтама

Г) Денелердің өзара әсерлесуіне анықтама

Д) Импульстің сақталу заңына түсініктеме

Ж) Күштердің түрлеріне сипаттама

З) Гравитациялық тұрақтысына түсініктеме беру қажет

 

7 – нұсқа

 1. Импульстің сақталу заңдарын оқыту әдістемесі

А) Ньютон заңдарын қайталау

Б) Дене және күш импульстарының анықтамаларын беру

В) Серпімді және серпімсіз соқтығысулар үшін импульстің сақталу заңдарын түсіндіру

Г) Механикалық жұмыс және қуат тақырыптарын қайталау

Д) Механикалық энергияның анықтамаларын түсіндіру

Е) Энергияның түрленуін, сақталу заңдарының физикалық мағыналарын талқылау

Ж) Қуаттың механикалық сақталу заңын түсіндіру

З) Сақталу заңдарындағы физикалық шамалардың өлшем бірліктері

 1. Энергияның сақталу заңы.

А) Механикалық жұмыс және қуат тақырыптарын қайталау

Б) Механикалық энергияның анықтамаларын түсіндіру

В) Энергияның түрленуін, сақталу заңдарының физикалық мағыналарын талқылау

Г) Ньютон заңдарын қайталау

Д) Дене және күш импульстарының анықтамаларын беру

Е) Серпімді және серпімсіз соқтығысулар үшін импульстің сақталу заңдарын түсіндіру

Ж) Қуаттың механикалық сақталу заңын түсіндіру

З) Сақталу заңдарындағы физикалық шамалардың өлшем бірліктері

 1. Механикалық күштер тақырыбын оқыту әдістемесі.

А) Күшке анықтама беру, Механикалық күштің шығу себептері

Б) Гравитациялық ауырлық күштері, салмақ салмақсыздық ұғымдарын түсіндіру

В) Деформация күштерінің түрлері, Гук заңын түсіндіру

Г) Үйкеліс күштерінің физикалық мағынасы

Д) Домалау қозғалысындағы үйкеліс күші

Е) Үйкеліс күштері техникада

Ж) Ньютон заңдарындағы үйкеліс күші

З) Энергияның сақталу заңы және үйкеліс күштері

 1. Үйкеліс күштерінің түрлері

А) Үйкеліс күштерінің физикалық мағынасы

Б) Домалау қозғалысындағы үйкеліс күші

В) Үйкеліс күштері  техникада

Г) Механикалық күштің келіп шығу себептері

Д) Гравитациялық ауырлық күштері, салмақ салмақсыздық ұғымдарын түсіндіру

Е) Ньютон заңдарындағы үйкеліс күші

Ж) Гук заңдарын түсіндіру

З) Энергияның сақталу заңы және үйкеліс күші

 1. Механикалық есептерді шешу әдістемелері:

А) Аналитикалық әдіс

Б) Синтетикалық әдіс

В) Аналитикалық – синтетикалық әдіс

Г) Арифметикалық – алгебралық тәсіл

Д) Геометриялық тәсіл

Е) Тригонометриялық тәсіл

Ж) Кинематикалық тәсіл

З) Динамикалық тәсіл

 1. Механикалық сесптерді шешу тәсілдері

А) Арифметикалық – алгебралық тәсіл

Б) Геометриялық тәсіл

В) Тригонометриялық тәсіл

Г) Аналитикалық әдіс

Д) Синтетикалық әдіс

Е) Динамикалық тәсіл

Ж) Кинематикалық тәсіл

З) Аналитикалық – синтетикалық әдіс

 1. Оқытушының физика пәнінің бірінші сабағындағы міндеті

А) Пәннің мақсатын,

Б) Басқа пәндермен байланысын

В) Техникамен байланысын

Г) Электр тогының пайда болу шартын

Д) Жарықтың теориясын түсіндіру

Ж) Деформацияны түсіндіру

З) Атомды түсіндіру

 1. Физика пәнінің мақсаты

А) Табиғаттағы материя түрлерінің қасиеттерін

Б) Материяны қозғалыс заңдылықтарын

В) Заттардың құрылысын және олардың өзара түрлерін үйрету

Г) Электр тогының пайда болу шартын

Д) Жарықтың теориясын түсіндіру

Ж) Деформацияны түсіндіру

З) Атомды түсіндіру

 1. Молекулалық физика және механиканы оқыту әдістемелерінің айырмашылықтары:

А) Молекулалық физикадағы молекулалардың өлшемдерінің өте кішілігі

Б) Молекулалардың қозғалыс бағыттарының бейберекеттігі

В) Молекулалардың жылдамдығының белгісіздігі

Г) Газдардың температурасы

Д) Идеял газ түсініктемесі

Е) Идеял газ қысымы

Ж) Идеял газ көлемі

З) Жылу мөлшері

 1. Идеял газды сипаттаушы физикалық шама

А) Идеял газ түсініктемесі

Б) Газдардың температурасы

В) Идеял газ қысымы

Г) Жылу мөлшері

Д) Идеял газ көлемі

Е) Молекулалардың қозғалыс бағыттарының бейберекеттігі

Ж) Молекулалардың жылдамдығының белгісіздігі

З) Молекулалық физикадағы молекулалардың өлшемдерінің өте кішілігі

 1. Изопроцесстер

А) Температура тұрақты

Б) Қысым тұрақты

В) Көлем тұрақты

Г) Ішкі энергия тұрақты

Д) Жылу мөлшері тұрақты

Е) Сйымдылық тұрақты

Ж) Жұмыс тұрақты

З) Масса тұрақты

 1. Изопроцесс заңдары:

А) Бойль – Мариот заңы

Б) Гей – Люссак заңы

В) Шарль заңы

Г) Термодинамиканың бірінші бастамасы

Д) Карно зыңы

Е) Термодинамиканың екінші бастамасы

Ж) Маер заңы

З) Архимед заңы

 1. Изопроцесс формулалары

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Е)

Ж)

З)

 1. Изотермиялық процес графиктері

А)

 

Б)

 

В)

Г)

Д)

 

Е)

З)

 1. Изобаралық процесс графигі

А)

 

Б)

 

В)

Г)

Д)

 

Е)

З)

 1. Изахора процесс

А)

 

Б)

 

В)

Г)

Д)

 

Е)

З)

 1. Изобаралық процесс үшін Гей – Люссак заңы

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Е)

Ж)

З)

 1. Қатты дененің айнымалы қозғалысын сипаттаушы физикалық шамалар:

А) Күш моменті

Б) Инерция моменті

В) Импульс моменті

Г) Бұрыштық жылдамдық

Д) Бұрыштық үдеу

Е)  Айналу перюды

Ж) Айналу жиілігі

З)  Нормаль үдеу

 1. Материялдық нүктенің айнымалы қозғалысын сипаттаушы физикалық шама:

А) Бұрыштық жылдамдық

Б) Айналу перюды жиілігі

В) Нормаль үдеу

Г)  Күш моменті

Д) Иерция моменті

Е) Ипульс моменті

Ж) Энергия

 1. Материялдық нүктенің айнымалы қозғалысын сипаттаушы физикалық шама:

А) Бұрыштық жылдамдық

Б) Бұрыштық үдеу

В) Тангенциял үдеу

Г)  Күш моменті

Д) Иерция моменті

Е) Ипульс моменті

Ж) Энергия

З) Жұмыс

 1. Қозғалмайтын өс бойынша қатты дене қозғалысының сақталу заңдары:

А) Күш моменті

Б) Ирция моменті

В) Импульс  моменті

Г) Энергия

Д) Жұмыс

Е) Бұрыштық   үдеу

З) Айналу перюды

Ж) Айналу жиілігі

 1. Сұйықтың қозғалысын тарауын оқыту әдістемесі…………………………..ұғымдарына түсініктемелер беріледі

А) Идеял  сұйық

Б) Сұйықтың қалыптасқан ағыны

В) Сұйықтың ағын сұйықтары

Г) Ағын түтігі

Д) Стоционар емес ағын

Ж) Ағын үдеуі

З)  Ағын ауданы

 1. Тербелмелі қозғлыстар

А) Гармоникалық тербелістер

Б) Өшетін тербелістер

В) Еріксіз тербелістер

Г) синус ойдалық тербелістер

Д) Косинус ойдалық тербелістер

Е) Резонанстық тербелістер

Ж) Толқындық тербеліс

З) Дыбыстық тербеліс

 1. Толқын түрлері:

А) Механикалық толқындар

Б) Дыбыстық толқындар

В) Электромагниттік толқындар

Г) Қума толқын

Д) Көлденең толқын

Е) Жарық толқыны

Ж) Жанама толқын

З)  Резонанстық толқын

 1. Толқын түрлері:

А) Қума толқын

Б) Көлденең толқын

В) Жарық  толқыны

Г) Потенсиялдық толқын

Д) Кинетикалық толқын

Е) Жанама толқын

Ж) Резонанс  толқын

З) Маниттік толқын

 

 

 

8 – нұсқа

 1. Тербелмелі қозғалысты сипаттаушы шамалар

А) Амплитуда

Б) Жиілік

В) Фаза

Г) Траектория

Д) Ығысу

Е) Жол

Ж) Орын ауыстыру

З) Толқын ұзындығы

 1. Механикалық толқындарды сипатаушы шамалар

А) Толқын ұзындығы

Б) Толқын жылдамдығы

В) Толқын перюды

Г) Фазалар айырылысы

Д) Толқын үдеүі

Е) Толқын амплитудасы

Ж) Толқын интерференсиясы

З) Толқын дфракциясы

 1. Газдардағы тасмалдау құбылыстары

А) Дифузия құбылыстары

Б) Ішкі үйкеліс құбылыстары

В) Жылу өткізгіштік құбылыстары

Г) Молекулалардың қозғалыс құбылыстары

Д) Иондардың қозғалысы

Е) Атомдар қозғалысы

Ж) Ядролардың қозғалысы

З) Электрондардың қозғалысы

 1. Термодинамиканы оқыту әдістемесі

А) Жылу мөлшері

Б) Газдың ішкі энергиясы

В) Газдың жұмысы

Г) Газдың температурасы

Д) Жылу сиымдылығы

Е) Дифузия құбылысы

Ж) Жылу өткізгіштігі

З) Ішкі үйкеліс түсініктемелері берілу қажет

 1. Термодинамикалық шамалардың SI жүйесіндегі өлшем бірліктері

А) Джоуль

Б) Келвин

В) Цельсии

Г) Кулон

Д) Ампер

Е) Ньютон

Ж) Тесла

З) Ом

 1. Молекулалардың еркіндік дәрежесі

А) Бір атомды(і=1)

Б) Екі атомды(і=2)

В) Үш атомды(і=3)

Г) Бес атомды(і=5)

Д) Алты атомды(і=6)

Е) Төрт атомды(і=4)

Ж) Сегіз атомды(і=8)

З) Жеті атомды(і=7)

 1. 7. Бернулли теңдуі.

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Е)

Ж)

З)

 1. Стокс заңының формуласы

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Е)

Ж)

З)

 1. Термодинамиканың бірінші заңының формулалары.

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Е)

Ж)

З)

 1. Термодинамикадағы изопроцестердің формулалары

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Е)

Ж)

З)

 1. Газ жылу сйымдылығының формулалары.

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Е)

Ж)

З)

 1. Пуассон теңдеуі

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Е)

Ж)

З)

 1. Жылу машинасының пайдалы әсер коэффиценті.

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Е)

Ж)

З)

 1. Эквипотенциал беттердің қасиеттері.

А) Нүктелік заряд эквипотенциал беттің бойымен орын ауыстырса, жұмыс нөлге тең.

Б) Өрістің күш сызықтары әр уақытта эквипотенциал бетке нормаль болады.

В) Электростатикалық өрістегі электр өткізгіштігінің беті әр уақытта эквипотенциал беттер болып табылады.

Г) Нүктелік заряд эквипотенциал беттің бойымен орын ауыстырса, жұмыс артады.

Д) Өрістің күш сызықтары эквипотенциал бетке әр уақытта паралел болады.

Е) Нүктелік заряд артық жұмыс атқарады.

Ж) Өріс күш сызықтарына пропорционал

З) Өрістің күш сызықтары жұмыс атқарады.

 1. Тек жарықтың толқындық қасиеттерімен сипатталатын құбылыстар:

А) Интерференция

Б) Поляризация

В) Жарықтың шағылуы

Г) Комптом эффектісі

Д) Фотоэффект

Ж) Дифракция

Е) Жылулық сәулелену

З)Жарық қысымы

 1. Қандай физикалық шаманың өлшемі, энергияның өлшемімен сәйкес келеді:

А) Механикалық жұмыс

Б) Жылу мөлшері

В) Ішкі энергия

Г) Инерция моменті.

Д)Күш моменті.

Ж)импульс.

Е)Қысым.

З)Күш.

 1. Физика пәнінің негізгі сабақ түрлері:

А) Лекция

Б) Лаборатория

В) Есеп шешу

Г) Бақылау жұмысы

Д) Өзіндік жұмыс

Ж) Тест

Е) Экскурция

З) ОБСӨЖ мәтіндерін жазу

 1. Емтихан түрлері:

А) Ауызша

Б) Жазбаша

В) Тест

Г) Бақылау жұмысы

Д) Дискуссия

Ж) Сұрақ – жауап

Е) Есеп шешу бойынша бақылау

З) Зерттеу жұмыстарының нәтижесін тапсыру.

 1. Физикалық есептерді шешу әдістері:

А) Аналитикалық

Б) Синтетикалық

В) Аналитика – синтетикалық

Г) Арифметикалық

Д) Геометриялық

Ж) Тригонометриялық

Е) Энергетикалық

З) Графиктік.

 1. Физиканың пән аралық байланысы:

А) Математикалық

Б) Биологиялық

В) Химиялық

Г) Информатика

Д) Еңбек

Ж) Орыс тілі

Е) Философия

З) Астрофизика

 1. Оқытушының физика пәнінің бірінші сабағындағы міндеті

А) Пәннің мақсатын

Б) Басқа пәндер мен байланысын

В) Техника мен байланысын

Г) Табиғаттағы түрлі құбылыстардың себебтерін

Д) Деформацияны

Е) Электр тогын пайда болу шартын

Ж) Атом түзілісін

З) Жарықтың теориясын түсіндіру

 1. Физика пәнінің мақсаты

А) Табиғаттағы материя түрінің қасиеттерін

Б) Материяның қозғалыс заңдылықтарын

В) Заттардың құрылымын және олардың өзара түрленуін

Г) Деформация құбылысын

Д) Атом түзілісін

Е) Электр тогының пайда болу шартын

Ж) Жарықтың теорияларын

З) Ядро түзілісін зерттеп үйрену

 1. Физика пәнінің түзілісі

А) Механика және молекулалық физика

Б) Электромагнетизм, тербеліс және толқындар,

В) Оптика және атом физикасы,

Г) Динамика,

Д) Термодинамика

Е) Электростатика

Ж) Электромагниттік толқындар

З) Элементар бөлшектерден тұрады.

 1. Кинематика тарауын оқыту әдістемесі

А) Денелердің қарапайым қоғалыс түрлерін түсіндіру

Б) Кинематикалық шамаларды лаборатория сабақтарында тәжірибе арқылы зерттеу

В) Қарапайым қозғалыстардың түрлеріне тиісті болған есептер шешу

Г) Түзу сызықты қозғалысты

Д) Қисық сызықты қозғалысты

Е) Шеңбер бойынша қозғалысты

Ж) Көкжиекке бұрышпен лақтырылған дене қозғалысын

З) Горизонтал лақтырылған дене қозғалысын үйрену

 1. Динамика тарауын оқыту әдістемесі

А) Ньютон заңдарын түсіндіру үшін күш ұғымына анықтама беру

Б) Инерттік, инерция, масса, тығыздық, инерциалдық санақ жүйесіне түсініктеме

В) Ньютоннның екінші және үшінші заңдарына анықтама

Г) Денелердің өзара әсерлесуіне анықтама

Д) Импульстің сақталу заңына түсініктеме

Ж) Күштердің түрлеріне сипаттама

З) Гравитациялық тұрақтысына түсініктеме беру қажет

 

9 – нұсқа

 1. Түзу сызықты қозғалысты сипаттаушы физикалық шамалар:

А) Жол

Б) Үдеу

В) Жылдамдық

Г) Күш

Д) Энергия

Ж) Қуат

Е) Жұмыс

З) Жылу мөлшері.

 1. Шеңбер бойынша қозғалысты сипаттаушы физикалық шама:

А) Бұрыштық үдеу

Б) Сызықтық жылдамдық

В) Бұрыштық жылдамдық

Г) Координаталар жүйесі

Д) Жол

Ж) Траектория

Е) Орын ауыстыру

З) Уақыт

 1. Вертикаль қозғалысты сипаттаушы шамалар

А) Биіктік

Б) Бастапқы жылдамдық

В) Еркін түсу үдеуі

Г) Уақыт

Д) Центірге тартқыш үдеу

Ж) Күш

Е) Қысым

З) Энергия

 1. Көкжиекке бұрышпен лақтырылған дене қозғалысын сипаттаушы шамалар

А) Бастапқы жылдамдық

Б) Максимал жол

В) Максимал биіктік

Г) Жол

Д) Санақ денесі

Ж) Уақыт

Е) Бастапқы үдеу

З) Санақ жүйесі

 1. Күштің өлшем бірлігі

А) Н

Б)

В)

Г) м/с

Д) м

Ж) кг/с

Е) Дж

З) Вт

 1. Қуаттың өлшем бірлігі

А) Вт

Б) Дж/с

В) Н*м/с

Г) с

Д) м

Ж) кг/с

Е) Дж

З) Кл

 1. Материалдық нүктенің қисықтық қозғалыстағы толық үдеуі:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Е)

Ж) ׂ

З)

 1. Егер денедегі күштер теңессе, онда дене қалай қозғалады:

А) Түзу сызықты,

Б)  Түзу сызықты,

В) Түзу сызықты,

Г) Бірқалыпты түзу сызықты.

Д) Бірқалыпты айнымалы.

Ж) Кемімелі.

Е) Бұл жағдайда қозғалыс болмайды.

З) Бір қалыпты кемімелі сызық.

 1. Импульстің сақталу заңын көрсетіңіз:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Ж)

 1. E)

З)

 1. Механикалық жұмыс өлшем бірлігі:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Ж)

Е)

З)

 1. Материяның түрлері:

А) Гравитациялық өріс

Б) Электрлік өріс

В) Магниттік өріс

Г) Электромагниттік өріс

Д) Плазма

Е) Пар

Ж) Идеал газ

З) Реал газ

 1. Түзу сызықты қозғалыстағы жылдамдық:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Е)

Ж)

З)

 1. Анти элементар бөлшектер:

А) Позитрон

Б) Антипротон

В) Антинейтрон

Г) Антиатом

Д) Антимолекула

Е) Антиэлектрон

Ж) Антифотон

З) Антиион

 1. Магнетизм бөлімі физикалық шамаларының өлшем бірліктері:

А) Тесла (Тл)

Б) Вебер (Вв)

В) Генри (Гн)

Г) Ньютон (Н)

Д) Кулон (кл)

Е) Ампер (А)

Ж) Вольт (В)

З) Ватт (Вт)

 1. Электростатика тарауы шамаларының өлшем бірліктері:

А) Кулон (Кл)

Б) Вольт (В)

В) Фарад (Ф)

Г)

Д) Ампер (А)

Е) Ватт (Вт)

Ж) Генри (Гн)

З) Тесла (Тл)

 1. Динамика тарауы шамаларының өлшем бірліктері:

А) Ньютон (Н)

Б) Джоуль (Дж)

В)

Г) Кулон (Кл)

Д) Ампер (А)

Е) Ом

Ж) Моль

З) Паскаль

 1. Арнайы салыстырмалы теориядағы масса:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Е)

Ж)

З)

 1. Қисық сызықты қозғалыстағы үдеу:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Е)

Ж)

З)

 1. Механикалық күштер:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Е)

Ж)

З)

 1. Заттардың сыну көрсеткіштері:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Е)

Ж)

З)

 1. Электр қозғаушы күші:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Е)

Ж)

З)

 1. Толық тізбек үшін Ом заңы:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Е)

Ж)

З)

 1. Қуаты 250 кВт электровоз 72 кл/сағ жылдамдықпен қозғалады. Осы кездегі тарту күші.

А)200 Н

Б) 12,5 кН

В) 120Н

Г) 12500 Н

Д) 15кН

Ж) 36кН

Е) 1,25Н

З) 1,8510Н

 1. .МКТ-ның негізгі қағидалары.

А)Барлық дене бөлшектерден тұрады

Б)Бөлшектер ретсіз беиберекет қозғалыста болады

В)Бөлшектер бір-бірімен әсерлеседі

Г) Бөлшектер тәртіппен қозғаладв

Ж)Бөлшектр тек тартылады

Д)Бөлшектер тек тебіледі

Е)Бөдшектер өзара әсерлеспеиды

З)Тек газ және сұйық күидегі заттар бөлшектерден тұрады.

 1. 0,510Кл заряд орналасқан нүктедегі электр өріс кернеулігіннің модулі 10 В/м . Зариядқа әсер ететін күш.

А)0,5мкН

Б)

В)

Г) 0,5мН

Ж)0,2мН

Д)

Е)1мкН

З)10мН

 

10 – нұсқа

 

 1. Импульстің сақталу заңдарын оқыту әдістемесі

А) Ньютон заңдарын қайталау

Б) Дене және күш импульстарының анықтамаларын беру

В) Серпімді және серпімсіз соқтығысулар үшін импульстің сақталу заңдарын түсіндіру

Г) Механикалық жұмыс және қуат тақырыптарын қайталау

Д) Механикалық энергияның анықтамаларын түсіндіру

Е) Энергияның түрленуін, сақталу заңдарының физикалық мағыналарын талқылау

Ж) Қуаттың механикалық сақталу заңын түсіндіру

З) Сақталу заңдарындағы физикалық шамалардың өлшем бірліктері

 1. Энергияның сақталу заңы.

А) Механикалық жұмыс және қуат тақырыптарын қайталау

Б) Механикалық энергияның анықтамаларын түсіндіру

В) Энергияның түрленуін, сақталу заңдарының физикалық мағыналарын талқылау

Г) Ньютон заңдарын қайталау

Д) Дене және күш импульстарының анықтамаларын беру

Е) Серпімді және серпімсіз соқтығысулар үшін импульстің сақталу заңдарын түсіндіру

Ж) Қуаттың механикалық сақталу заңын түсіндіру

З) Сақталу заңдарындағы физикалық шамалардың өлшем бірліктері

 1. Механикалық күштер тақырыбын оқыту әдістемесі.

А) Күшке анықтама беру, Механикалық күштің шығу себептері

Б) Гравитациялық ауырлық күштері, салмақ салмақсыздық ұғымдарын түсіндіру

В) Деформация күштерінің түрлері, Гук заңын түсіндіру

Г) Үйкеліс күштерінің физикалық мағынасы

Д) Домалау қозғалысындағы үйкеліс күші

Е) Үйкеліс күштері техникада

Ж) Ньютон заңдарындағы үйкеліс күші

З) Энергияның сақталу заңы және үйкеліс күштері

 1. Үйкеліс күштерінің түрлері

А) Үйкеліс күштерінің физикалық мағынасы

Б) Домалау қозғалысындағы үйкеліс күші

В) Үйкеліс күштері  техникада

Г) Механикалық күштің келіп шығу себептері

Д) Гравитациялық ауырлық күштері, салмақ салмақсыздық ұғымдарын түсіндіру

Е) Ньютон заңдарындағы үйкеліс күші

Ж) Гук заңдарын түсіндіру

З) Энергияның сақталу заңы және үйкеліс күші

 1. Механикалық есептерді шешу әдістемелері:

А) Аналитикалық әдіс

Б) Синтетикалық әдіс

В) Аналитикалық – синтетикалық әдіс

Г) Арифметикалық – алгебралық тәсіл

Д) Геометриялық тәсіл

Е) Тригонометриялық тәсіл

Ж) Кинематикалық тәсіл

З) Динамикалық тәсіл

 1. Механикалық сесптерді шешу тәсілдері

А) Арифметикалық – алгебралық тәсіл

Б) Геометриялық тәсіл

В) Тригонометриялық тәсіл

Г) Аналитикалық әдіс

Д) Синтетикалық әдіс

Е) Динамикалық тәсіл

Ж) Кинематикалық тәсіл

З) Аналитикалық – синтетикалық әдіс

 1. Оқытушының физика пәнінің бірінші сабағындағы міндеті

А) Пәннің мақсатын,

Б) Басқа пәндермен байланысын

В) Техникамен байланысын

Г) Электр тогының пайда болу шартын

Д) Жарықтың теориясын түсіндіру

Ж) Деформацияны түсіндіру

З) Атомды түсіндіру

 1. Физика пәнінің мақсаты

А) Табиғаттағы материя түрлерінің қасиеттерін

Б) Материяны қозғалыс заңдылықтарын

В) Заттардың құрылысын және олардың өзара түрлерін үйрету

Г) Электр тогының пайда болу шартын

Д) Жарықтың теориясын түсіндіру

Ж) Деформацияны түсіндіру

З) Атомды түсіндіру

 1. Молекулалық физика және механиканы оқыту әдістемелерінің айырмашылықтары:

А) Молекулалық физикадағы молекулалардың өлшемдерінің өте кішілігі

Б) Молекулалардың қозғалыс бағыттарының бейберекеттігі

В) Молекулалардың жылдамдығының белгісіздігі

Г) Газдардың температурасы

Д) Идеял газ түсініктемесі

Е) Идеял газ қысымы

Ж) Идеял газ көлемі

З) Жылу мөлшері

 1. Идеял газды сипаттаушы физикалық шама

А) Идеял газ түсініктемесі

Б) Газдардың температурасы

В) Идеял газ қысымы

Г) Жылу мөлшері

Д) Идеял газ көлемі

Е) Молекулалардың қозғалыс бағыттарының бейберекеттігі

Ж) Молекулалардың жылдамдығының белгісіздігі

З) Молекулалық физикадағы молекулалардың өлшемдерінің өте кішілігі

 1. Изопроцесстер

А) Температура тұрақты

Б) Қысым тұрақты

В) Көлем тұрақты

Г) Ішкі энергия тұрақты

Д) Жылу мөлшері тұрақты

Е) Сйымдылық тұрақты

Ж) Жұмыс тұрақты

З) Масса тұрақты

 1. Изопроцесс заңдары:

А) Бойль – Мариот заңы

Б) Гей – Люссак заңы

В) Шарль заңы

Г) Термодинамиканың бірінші бастамасы

Д) Карно зыңы

Е) Термодинамиканың екінші бастамасы

Ж) Маер заңы

З) Архимед заңы

 1. Материяның өріс түрлері:

А) Электромагниттік өріс

Б) Гравитациялық өріс

В) Электрлік өріс

Г) Күш өрісі

Д) Энергия өрісі

Ж) Инерция өрісі

Е) Қуат өрісі

З) Масса өрісі

 1. Гук заңы:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Ж)

Е)

З)

 1. Суреттегі графикті физикалық анықтамасы және шамалары

А) Үдемелі қозғалыстың жылдамдық графигі

Б) Бастапқы жылдамдық

В) Соңғы жылдамдық

Г) Кемімелі қозғалыс

Д) АЙнымалы қозғалыс

Ж) Үдемелі қозғалыс

Е) Үдемелі қозғалыс

З) Кемімелі қозғалыс

 1. Нүктелік заряд электр өрісі кернеулігі:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Ж)

Е)

З)

 1. Изобаралық процесс үшін Гей – Люссак заңы

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Е)

Ж)

З)

 1. Қатты дененің айнымалы қозғалысын сипаттаушы физикалық шамалар:

А) Күш моменті

Б) Инерция моменті

В) Импульс моменті

Г) Бұрыштық жылдамдық

Д) Бұрыштық үдеу

Е)  Айналу перюды

Ж) Айналу жиілігі

З)  Нормаль үдеу

 1. Материялдық нүктенің айнымалы қозғалысын сипаттаушы физикалық шама:

А) Бұрыштық жылдамдық

Б) Айналу перюды жиілігі

В) Нормаль үдеу

Г)  Күш моменті

Д) Иерция моменті

Е) Ипульс моменті

Ж) Энергия

 1. Материялдық нүктенің айнымалы қозғалысын сипаттаушы физикалық шама:

А) Бұрыштық жылдамдық

Б) Бұрыштық үдеу

В) Тангенциял үдеу

Г)  Күш моменті

Д) Иерция моменті

Е) Ипульс моменті

Ж) Энергия

З) Жұмыс

 1. Қозғалмайтын өс бойынша қатты дене қозғалысының сақталу заңдары:

А) Күш моменті

Б) Ирция моменті

В) Импульс  моменті

Г) Энергия

Д) Жұмыс

Е) Бұрыштық   үдеу

З) Айналу перюды

Ж) Айналу жиілігі

 1. Сұйықтың қозғалысын тарауын оқыту әдістемесі…………………………..ұғымдарына түсініктемелер беріледі

А) Идеял  сұйық

Б) Сұйықтың қалыптасқан ағыны

В) Сұйықтың ағын сұйықтары

Г) Ағын түтігі

Д) Стоционар емес ағын

Ж) Ағын үдеуі

З)  Ағын ауданы

 1. Тербелмелі қозғлыстар

А) Гармоникалық тербелістер

Б) Өшетін тербелістер

В) Еріксіз тербелістер

Г) синус ойдалық тербелістер

Д) Косинус ойдалық тербелістер

Е) Резонанстық тербелістер

Ж) Толқындық тербеліс

З) Дыбыстық тербеліс

 1. Толқын түрлері:

А) Механикалық толқындар

Б) Дыбыстық толқындар

В) Электромагниттік толқындар

Г) Қума толқын

Д) Көлденең толқын

Е) Жарық толқыны

Ж) Жанама толқын

З)  Резонанстық толқын

 1. Толқын түрлері:

А) Қума толқын

Б) Көлденең толқын

В) Жарық  толқыны

Г) Потенсиялдық толқын

Д) Кинетикалық толқын

Е) Жанама толқын

Ж) Резонанс  толқын

З) Маниттік толқын

 

11 – нұсқа

 1. Механикалық жұмыс өлшем бірлігі:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Ж)

Е)

З) 2. Идеал газ заңдары:

А) Бойл – Мариот заңы

Б) Гей – Люссак заңы

В) Шарль заңы

Г) Ван-дер-ваальс заңы

Д) Стокс заңы

Ж) Архимед заңы

Е) Ампер заңы

З) Фарадей заңы

 1. Жарықтың электромагнит толқын теориясы менен түсінтірілетін құбылыстар:

А) Интерференция

Б) Дифракция

В) Поляризация

Г) Дисперсия

Д) Фотоэффект

Ж) Кирхгоф заңы

Е) Вин заңы

З) Фарадей заңы

 1. Жарықтың теориялары:

А) Электромагниттік

Б) Кванттық

В) Корпускулалық

Г) Толқын

Д) Ньютон теориясы

Ж) Гюйгенс теориясы

Е) Малюс теориясы

З) Брюстер теориясы

 1. Электрлік кедергілерді жалғастыру әдістері

А) Тізбектей

Б) Параллель

В) Аралас

Г) Перпендикуляр

Д) Шеңбер

Ж) Параллепипед

Е) Үшбұрыш

З) Төртбұрыш

 1. Материяның түрлері:

А) Қатты дене

Б) Сұйықтар

В) ГГаздар

Г) Қаныққан бу

Д) Плазма

Е) Пар

Ж) Идеал газ

З) Реал газ

 1. Жарықтың электромагниттік толқын теориясының құбылыстары:

А) Интерференция

Б) Дифракция

В) Дисперсия

Г) Поляризация

Д) Фотоэффект

Е) Вин заңы

Ж) Кирхгоф заңы

З) Столетов заңдары

 1. Атом түзілісінің моделдері:

А) Планетар

Б) Томсон

В) Резерфорд

Г) Ядролық

Д) Фарадей

Е) Электрондық

Ж) Нейтрондық

З) Позитрондық

 1. Электр тогының жұмысы:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Е)

Ж)

З)

 1. Физика пәнінің бөлімдері:

А) Атом физикасы

Б) Ядро физикасы

В) Элементар бөлшектер физикасы

Г) Толқын физикасы

Д) Математикалық физика

Е) Биологиялық физика

Ж) Химиялық физика

З) Географиялық физика

 1. Материяның түрлері:

А) Гравитациялық өріс

Б) Электрлік өріс

В) Магниттік өріс

Г) Электромагниттік өріс

Д) Плазма

Е) Пар

Ж) Идеал газ

З) Реал газ

 1. Идеал жылу двигателі үшін ПӘК-тің максимал мәнін көрсетіңіз:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Ж)

 1. E)

З)

 1. Идеал газ үшін молекула – кинетикалық теорияның негізгі теңдеуін көрсетіңіз.

А)

Б)

В)

Г)

Д)
Ж)

 1. E)

З)

 1. Түзу сызықты қозғалыстағы жылдамдық:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Е)

Ж)

З)

 1. Анти элементар бөлшектер:

А) Позитрон

Б) Антипротон

В) Антинейтрон

Г) Антиатом

Д) Антимолекула

Е) Антиэлектрон

Ж) Антифотон

З) Антиион

 1. Магнетизм бөлімі физикалық шамаларының өлшем бірліктері:

А) Тесла (Тл)

Б) Вебер (Вв)

В) Генри (Гн)

Г) Ньютон (Н)

Д) Кулон (кл)

Е) Ампер (А)

Ж) Вольт (В)

З) Ватт (Вт)

 1. Электростатика тарауы шамаларының өлшем бірліктері:

А) Кулон (Кл)

Б) Вольт (В)

В) Фарад (Ф)

Г)

Д) Ампер (А)

Е) Ватт (Вт)

Ж) Генри (Гн)

З) Тесла (Тл)

 1. Жартылай өткізгішті және жартылай өткізгішті аспаптарды оқыту әдістемесінде

А) Электрон кемтікті ауысу

Б) Жартылай өткізгішті диод

В) Кемтікті жартылай өткізгіш

Г) Молекулалардың оптикалық спектрлары

Д) Атомдардың оптикалық спектрлары

Е) Атомдардың қозғалыс заңдылықтары

Ж) Молекулалардың қозғалыс заңдылықтары

З) Транзистор түсініктемелері қарастырылады.

 1. Радиоактивтік сәулелерді тіркеу аспаптары және әдістері

А) Гейгер – Мюллер тіркегіші

Б) Вильсон камерасы

В) Фотоэмюлсия әдісі

Г) Иондалу камерасы

Д) Микроскоп

Е) Тахометр

Ж) Омметр

З) Спидометр

 1. Физикалық есептерді шешу әдісі

А) Есептің шартындағы берілген және оны анықтау керек болған физикалық шамаларды бір-бірінен ажырату

Б) Есептің мазмұнына тиісті болған сызбаны сызу

В) Физикалық шамалардың өзара байланыстарын формуланы келтіріп шығарып математикалық есептеу

Г) Есептегі анықталатын шаманы бағалау

Д) Есептегі формулаларды іздеу

Е) Алынған нәтиженің өлшем бірліктерін зерттеу

Ж) Есептің шартындағы шамалардың өлшем бірліктерін тексеру

З) Есептегі шарттындағы сызбаны қарап шығу.

сақталу заңына түсініктеме

Е) Энергияның 21. Оқытушының физика пәнінің бірінші сабағындағы міндеті

А) Пәннің мақсатын

Б) Басқа пәндер мен байланысын

В) Техника мен байланысын

Г) Табиғаттағы түрлі құбылыстардың себебтерін

Д) Деформацияны

Е) Электр тогын пайда болу шартын

Ж) Атом түзілісін

З) Жарықтың теориясын түсіндіру

 1. Физика пәнінің мақсаты

А) Табиғаттағы материя түрінің қасиеттерін

Б) Материяның қозғалыс заңдылықтарын

В) Заттардың құрылымын және олардың өзара түрленуін

Г) Деформация құбылысын

Д) Атом түзілісін

Е) Электр тогының пайда болу шартын

Ж) Жарықтың теорияларын

З) Ядро түзілісін зерттеп үйрену

 1. Физика пәнінің түзілісі

А) Механика және молекулалық физика

Б) Электромагнетизм, тербеліс және толқындар,

В) Оптика және атом физикасы,

Г) Динамика,

Д) Термодинамика

Е) Электростатика

Ж) Электромагниттік толқындар

З) Элементар бөлшектерден тұрады.

 1. Кинематика тарауын оқыту әдістемесі

А) Денелердің қарапайым қоғалыс түрлерін түсіндіру

Б) Кинематикалық шамаларды лаборатория сабақтарында тәжірибе арқылы зерттеу

В) Қарапайым қозғалыстардың түрлеріне тиісті болған есептер шешу

Г) Түзу сызықты қозғалысты

Д) Қисық сызықты қозғалысты

Е) Шеңбер бойынша қозғалысты

Ж) Көкжиекке бұрышпен лақтырылған дене қозғалысын

З) Горизонтал лақтырылған дене қозғалысын үйрену

 1. Динамика тарауын оқыту әдістемесі

А) Ньютон заңдарын түсіндіру үшін күш ұғымына анықтама беру

Б) Инерттік, инерция, масса, тығыздық, инерциалдық санақ жүйесіне түсініктеме

В) Ньютоннның екінші және үшінші заңдарына анықтама

Г) Денелердің өзара әсерлесуіне анықтама

Д) Импульстің сақталу заңына түсініктеме

Ж) Күштердің түрлеріне сипаттама

З) Гравитациялық тұрақтысына түсініктеме беру қажет

 

 

12 – нұсқа

 1. Нүкте қозғалысының кинематекалық теңдеуін көрсетіңіз:

А)

Б)

В)

Г)

Д);

Е)

Ж)

З)

 1. Механикалық жұмыс өлшем бірлігі:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Ж)

Е)

З)

 1. Бір қалыпты түзу сызықты қозғалыс өрнегі:

А)

Б)

В)

Г)

Д) ;

Е)

Ж)

З) .

 1. Нүктенің сызықтық жылдамдығы мен бұрыштық жылдамдығы арасындағы байланысты көрсетіңіз:

А)         ׂ

Б)

В)

Г)

Д)

Е)

Ж)

З)

 1. Материалдық нүктенің қисықтық қозғалыстағы толық үдеуі:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Е)

Ж) ׂ

З)

 1. Егер денедегі күштер теңессе, онда дене қалай қозғалады:

А) Түзу сызықты,

Б)  Түзу сызықты,

В) Түзу сызықты,

Г) Бірқалыпты түзу сызықты.

Д) Бірқалыпты айнымалы.

Ж) Кемімелі.

Е) Бұл жағдайда қозғалыс болмайды.

З) Бір қалыпты кемімелі сызық.

 1. Импульстің сақталу заңын көрсетіңіз:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Ж)

 1. E)

З)

 1. Механикалық жұмыс өлшем бірлігі:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Ж)

Е)

З)

 1. Термодинамиканың 1-ші заңын сипаттайтын формуланы көрестіңіз:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Ж)

 1. E) Q=CU.

З)

 1. Еріксз механикалық тербелістерге жататыны

А)сағат маятнигінің тнрбелісі

Б)әйткеншектің тербелісі

В) жіпке ілінген жүктіің тепе-теңдік күйінен шығарып жібергеннен кейінгі тербелісі

Г) серіппеге бекітілен жіптің тепе-теңдк күйінен шығарып жібергеннен кейінгі  тербелісі

Д)гальвонаметр тілшеінің тепе-теңдік қалпының маңында тербелісі

Ж)электр зарядының периодтық  қозғалыы

Е)ток күшінің периодтық қозғалысы

З)кереудің периодтық қозғалысы

 1. Энергияның сақталу зандары заңының математикалық түрі

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Ж)

Е)

З)

 1. Газ зандарына жататын тәуелділік

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Ж)

Е)

З)

 1. Менделеев Клаперон теңдеу

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Ж)

Е)

З)

 1. Электролиз заңы

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Ж)

Е)

З)

 1. Тербеліс жиілілігінін өлшем бірлігі

А) Гц

Б)

В) 1/с

Г) с

Д)

Ж)м/с

Е)

З)м

 1. Материялдық нүктенің айнымалы қозғалысын сипаттаушы физикалық шама:

А) Бұрыштық жылдамдық

Б) Айналу перюды жиілігі

В) Нормаль үдеу

Г)  Күш моменті

Д) Иерция моменті

Е) Ипульс моменті

Ж) Энергия

 1. Материялдық нүктенің айнымалы қозғалысын сипаттаушы физикалық шама:

А) Бұрыштық жылдамдық

Б) Бұрыштық үдеу

В) Тангенциял үдеу

Г)  Күш моменті

Д) Иерция моменті

Е) Ипульс моменті

Ж) Энергия

З) Жұмыс

 1. 18. Қозғалмайтын өс бойынша қатты дене қозғалысының сақталу заңдары:

А) Күш моменті

Б) Ирция моменті

В) Импульс  моменті

Г) Энергия

Д) Жұмыс

Е) Бұрыштық   үдеу

З) Айналу перюды

Ж) Айналу жиілігі

 1. Сұйықтың қозғалысын тарауын оқыту әдістемесі…………………………..ұғымдарына түсініктемелер беріледі

А) Идеял  сұйық

Б) Сұйықтың қалыптасқан ағыны

В) Сұйықтың ағын сұйықтары

Г) Ағын түтігі

Д) Стоционар емес ағын

Ж) Ағын үдеуі

З)  Ағын ауданы

 1. 20. Тербелмелі қозғлыстар

А) Гармоникалық тербелістер

Б) Өшетін тербелістер

В) Еріксіз тербелістер

Г) синус ойдалық тербелістер

Д) Косинус ойдалық тербелістер

Е) Резонанстық тербелістер

Ж) Толқындық тербеліс

З) Дыбыстық тербеліс

 1. 21. Толқын түрлері:

А) Механикалық толқындар

Б) Дыбыстық толқындар

В) Электромагниттік толқындар

Г) Қума толқын

Д) Көлденең толқын

Е) Жарық толқыны

Ж) Жанама толқын

З)  Резонанстық толқын

 1. Ток күші формуласы

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Ж)

Е)

З)

 1. Қуаты 250 кВт электровоз 72 кл/сағ жылдамдықпен қозғалады. Осы кездегі тарту күші.

А)200 Н

Б) 12,5 кН

В) 120Н

Г) 12500 Н

Д) 15кН

Ж) 36кН

Е) 1,25Н

З) 1,8510Н

 1. .МКТ-ның негізгі қағидалары.

А)Барлық дене бөлшектерден тұрады

Б)Бөлшектер ретсіз беиберекет қозғалыста болады

В)Бөлшектер бір-бірімен әсерлеседі

Г) Бөлшектер тәртіппен қозғаладв

Ж)Бөлшектр тек тартылады

Д)Бөлшектер тек тебіледі

Е)Бөдшектер өзара әсерлеспеиды

З)Тек газ және сұйық күидегі заттар бөлшектерден тұрады.

 1. 0,510Кл заряд орналасқан нүктедегі электр өріс кернеулігіннің модулі 10 В/м . Зариядқа әсер ететін күш.

А)0,5мкН

Б)

В)

Г) 0,5мН

Ж)0,2мН

Д)

Е)1мкН

З)10мН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here