question1>Кратология, бұл…

0

<question1>Кратология,  бұл…

<variant>билік туралы ғылым

<variant>саяси болжам жасау

<variant>лидерлік туралы ғылым

<variant>саяси режимдерді талдау

<variant>қоғамдық ұйымдарды зерттейтін ғылым

<question1>Құқықтық  легитимдiлiктiң негiзi неде?

<variant>демократиялық талаптарда

<variant>бұқара саласындағы көзқарастар жүйесiнде

<variant>сайлау жүйесінде

<variant>салт-дәстүрде

<variant>басшының батырлығына, адалдығына т.б. сапалық қасиетiнде

<question1>Дәстүрлi легитимдiлiктiң негiзi неде?

<variant>салт-дәстүрде

<variant>басшының батырлығына, адалдығына т.б. сапалық қасиетiнде

<variant>демократиялық талаптарда

<variant>бұқара саласындағы көзқарастар жүйесiнде

<variant>сайлау жүйесінде

<question1>Харизматикалық легитимдiлiктiң негiзi неде?

<variant>басшының батырлығына, адалдығына т.б. сапалық қасиетiнде

<variant>салт-дәстүрде

<variant>демократиялық талаптарда

<variant>бұқара саласындағы көзқарастар жүйесiнде

<variant>сайлау жүйесінде

<question1>Билiктiң  телеологиялық  анықтамасы қандай?

<variant>алға қойған мақсат арқылы белгiлi бiр нәтижеге жету

<variant>билiк белгiлi бiр шараларды қолдану құралы

<variant>басшы мен бағынушы арасындағы қатынастың ерекше бiр түрi

<variant>даулы жағдайларды үйлестiру құралы.

<variant>адамдардың мiнез-құлқына әсер ету мүмкiндiгi

<question1>Субьектiсiне қарай бөлiнетiн билiктiң түрлерi қандай?

<variant>парламенттік, таптық, партиялық, қоғамдық, жеке

<variant>саяси, идеологиялық, әлеуметтiк, экономикалық, заң, банк,  дiни

<variant>мемлекеттiк, халықаралақ, отбасылық

<variant>тоталитарлық, деспоттық, бюрократиялық

<variant>бірпартиялық, көппартиялық

<question1>Объектісіне қарай бөлiнетiн билiктiң түрлерi қандай?

<variant>мемлекеттiк, халықаралақ, отбасылық

<variant>парламенттік, таптық, партиялық, қоғамдық, жеке

<variant>саяси, идеологиялық, әлеуметтiк, экономикалық, заң, банк,  дiни

<variant>тоталитарлық, деспоттық, бюрократиялық

<variant>бірпартиялық, көппартиялық

<question1>Басқару тәртібі бойынша бөлiнетiн билiктiң түрлерi:

<variant>тоталитарлық, деспоттық, бюрократиялық, демократиялық,  авторитарлы

<variant>парламенттік, таптық, партиялық, қоғамдық, жеке

<variant>саяси, идеологиялық, әлеуметтiк, экономикалық, заң, банк,  дiни

<variant>мемлекеттiк, халықаралақ, отбасылық

<variant>бірпартиялық, көппартиялық

<question1>Мемлекеттік билікті тармақтарға бөлу идеясын жасаған кімдер?

<variant>Дж.Локк, Ш.Монтескье

<variant>Т.Гобб, Ж.Боден

<variant>М.Вебер, Т.Парсонс

<variant>Г.Гроций, А.Токвиль

<variant>Н.Макиавелли, Ф.Аквинский

<question1>Билік легитимділігінің түрлерін атаңыз

<variant>дәстүрлі, харизматикалық, құқықтық

<variant>танымдық, бағалау, әлеуметтендіру, реттеушілік, жетілдіру, болжау.

<variant>экономика мен саяси билік  қарым-қатынасын анықтау,

әлеуметтік-саяси, қоғамда тұрақтылықты орнату

<variant>теологиялық, натуралистік, әлеуметтік, тиімді-сыни.

<variant>құрылымдық-функционалдық, бихевиористік, жүйелілік, нормативтік, тарихи <question1>Билiктiң  бихевиористiк  анықтамасы қандай?

<variant>адамдардың мiнез-құлқына әсер ету мүмкiндiгi

<variant>алға қойған мақсат арқылы белгiлi бiр нәтижеге жету

<variant>билiк белгiлi бiр шараларды қолдану құралы

<variant>басшы мен бағынушы арасындағы қатынастың ерекше бiр түрi

<variant>даулы жағдайларды үйлестiру құралы.

<question1>Қызметiне қарай бөлiнетiн билiктiң түрлерi:

<variant>саяси, идеологиялық, әлеуметтiк, экономикалық, заң, банк,  дiни

<variant>мемлекеттiк, халықаралақ, отбасылық

<variant>таптық, партиялық, халықтық, жеке адам

<variant>тоталитарлық, деспоттық, бюрократиялық

<variant>бірпартиялық, көппартиялық

<question1>Саяси билік дегеніміз не?

<variant>топтар мен таптардың мемлекеттiк органдар жүйесi арқылы

қоғамдағы саяси үстемдiлiгi

<variant>күштеуге негізделген деспоттық билік

<variant>халықтың саяси билікті мойындауы, заңдылығын, шешімдерін растауы

<variant>қоғамды басқарудың әдіс-тәсілдерінің жиынтығы.

<variant>билік жүргізетін  ұйымдар мен мекемелер жиынтығы.

<question1>Мемлекеттік билік дегеніміз не?

<variant>ерекше күштеу аппаратына сүйенетін билік

<variant>халықтың саяси билікті мойындауы, заңдылығын, шешімдерін растауы

<variant>қоғамды басқарудың әдіс-тәсілдерінің жиынтығы.

<variant>билік жүргізетін  ұйымдар мен мекемелер жиынтығы.

<variant>таптық, топтық жеке адамның саясатта тұжырымдалған мүмкіндігі

<question1>Легитимділік дегеніміз не?

<variant>халықтың саяси билікті мойындауы, заңдылығын, шешімдерін растауы

<variant>таптық, топтық жеке адамның саясатта тұжырымдалған мүмкіндігі.

<variant>ерекше күштеу аппаратына сүйенетін билік

<variant>қоғамды басқарудың әдіс-тәсілдерінің жиынтығы

<variant>билік жүргізетін, тұрақтылық пен тәртіпті қамтамасыз ететін

ұйымдар мен мекемелер жиынтығы

<question1>Билік бөлінісі,  бұл…

<variant>заңшығарушы, атқарушы, сот билігі арасындағы

өкілеттіліктің институтционалдық бөлінуі

<variant>орталық және жергілікті билік бөлінісі

<variant>президенттік және парламенттік республикалар

<variant>орталық биліктің әлсіздігі жағдайы

<variant>билеуші элита мен конртэлита арасындағы жауапкершіліктің бөліну жағдайы

<question1>М. Вебер бойынша әдет-ғұрыпқа, бұрынғы тәртіптердің

мызғымастығы мен қасиеттілігіне сенуге негізделген лигитимділік –

<variant>дәстүрлі

<variant>рационалды-легалды

<variant>идеологиялық

<variant>харизматикалық

<variant>консервативті

<question1>Мемлекеттік биліктің ерекшелігі:

<variant>мәжбүрлеу және күштеу құқығының болуы

<variant>экономикалық проблемаларды шешу

<variant>әлеуметтік бағдарламаларды жүзеге асыруы

<variant>қоғамның рухани саласының дамуы

<variant>азаматтардың құқықтары мен еркіндіктерінің жүзеге асуы

<question1>Билік құрылымында байлық қандай компонент болып табылады?

<variant>билік көзі

<variant>субъект

<variant>объект

<variant>ресурс

<variant>негізі

<question1>Билік құрылымында күштеу қандай компонент болып табылады?

<variant>Ресурс

<variant>Қайнар көзі

<variant>Қызметі

<variant>Субъект

<variant>Объект

<question1>Заң шығарушы билік тармағына қандай қызмет тән?

<variant>Заң қабылдау

<variant>Бюджетті қалыптастыру және жүзеге асыру

<variant>Мемлекеттік басқару

<variant>Сот төрелігін жұзеге асыру

<variant>Сыртқы саясатты жүзеге асыру

<question1>Аталмыш функциялардың қайсы сот билігінің функциясына жатады?

<variant>Сот төрелігін жүзеге асыру

<variant>Мүдделерді алға тарту

<variant>Саяси элитаны қалыптастыру

<variant>Халықаралық келісім шарттарды бекіту

<variant>Құқықты емес заңдарды жою

<question1>Биліктің өркениетті жүзеге асуының құралы?

<variant>Құқық

<variant> Авторитет

<variant> Сендіру

<variant> Дәстүрлер

<variant> Манипуляция

<question1>Саяси биліктің негізгі демократиялық принциптері?

<variant>Легитимділік

<variant>Алдын-алу

<variant>Коллегиалдық

<variant>Шыдамдылық

<variant>Әрекет етушілік

<question1>Саяси билікті конституциялық тәртіп бойынша жүзеге асыратын

саяси режім қалыптасқан мемлекет түрін атаңыз:
<variant> құқықтық

<variant>зайырлы

<variant>әскери

<variant>әлеуметтік

<variant>тоталитарлы

<question1>Саяси идеология дегеніміз не?

<variant>Үлкен  әлеуметтік  топтардың  іс-әрекетіне  бағдар  беріп, олардың  мақсат-

мүдделерін білдіретін және қорғайтын идеялар мен көзқарастар жиынтығы

<variant>Саяси жүйенің өзгеруші жағдайға икемді бейімделу қабілетінің

дамуы, кері байланыстың тиімді механизмінің қалыптасуы

<variant>Қазіргі, жаңа жағдайға байланысты жаңару, өзгеру, икемделу

<variant>Екеуден кем емес саяси әрекеттің біреуін таңдау

<variant>Саяси  құбылыстардың  қозғалысын, эволюциясын,

уақыт пен кеңістікте жағдайының өзгеруін білдіреді

<question1>Қоғамдық пікірдің түрлері қандай?

<variant>Көңіл-күйлік, стихиялы, рационалды-саналы

<variant>Оңшыл, солшыл, центристік, оппозициялық

<variant>Коммулятивті, лимиттік, балама.

<variant>Мақсат және құрал

<variant>Үйлесімділік, гегемондық, плюралистік, шиеленістік

<question1>Саяси әлеуметтендірудің түрлері қандай?

<variant>Үйлесімділік, гегемондық, плюралистік, шиеленістік

<variant>Көңіл-күйлік, стихиялы, рационалды-саналы

<variant>Оңшыл, солшыл, центристік, оппозициялық

<variant>Коммулятивті, лимиттік, балама

<variant>Мақсат және құрал

<question1>Саяси әлеуметтендіру дегеніміз не?

<variant>Қоғамға тән саяси мәдениеттің элементтерін меңгеру процесі

<variant>Әр түрлі саяси процестердің мазмұны мен сипатына

ықпал бағалаулар мен түсініктер жиынтығы

<variant>Белгілі бір қоғам мен әлеуметтік топқа тән саяси сана мен

іс-әрекеттердің ұқсастық жиынтығы

<variant>Субъектілердің  саяси құбылыстардың маңыздылықтарын айқындап,

оны өздерінің көзқарастары мен іс-әрекеттерінің іргетасына айналдыруы

<variant>Ойдың бағыты, жүйесі, халықтың дүниетанымы, билікке қатынасы т.б.

<question1>Саяси мәдениет дегеніміз не?

<variant>Белгілі бір қоғам мен әлеуметтік топқа тән саяси сана мен

іс-әрекеттердің ұқсастық жиынтығы

<variant>Әр түрлі саяси процестердің мазмұны мен сипатына ықпал ететін жаппай

сананың жағдайын сипаттайтын бағалаулар мен түсініктер жиынтығы

<variant>Субъектілердің  саяси құбылыстардың маңыздылықтарын айқындап,

оны өздерінің көзқарастары мен іс-әрекеттерінің іргетасына айналдыруы

<variant>Ойдың бағыты, жүйесі, халықтың дүниетанымы, билікке қатынасы т.б.

<variant>Қоғамға тән саяси мәдениеттің элементтерін меңгеру процесі

<question1>Саяси идеологияның түрлерін атаңыз

<variant>Консерватизм, либерализм, коммунистік, социал-демократиялық, фашистік.

<variant>Ашық, жабық, тұрақты, өтпелі, базалық, шалғай т.б.

<variant>Директива, декларация, бағдарлама

<variant>Мажоритарлы, тепе-тең

<variant>Патриархалды, белсенді, мақұлдаушы

<question1>Г.Алмонд пен С.Верба ұсынған саяси мәдениеттің түрлері қандай?

<variant>Патриархалды, белсенді, мақұлдаушы

<variant>Ашық, жабық, тұрақты, өтпелі, базалық, шалғай т.б.

<variant>Директива, декларация, бағдарлама

<variant>Мажоритарлы, тепе-тең

<variant>Консерватизм, либерализм, коммунистік, социал-демократиялық, фашистік

<question1>Либерализмнің басты құндылығы:

<variant>еркіндік

<variant>диктатура

<variant>күш

<variant>сайлау

<variant>монарх

<question1>Консерватизмнің басты құндылығы:

<variant>ескі тәртіпті қорғау мен сабақтастығы

<variant>диктатура

<variant>күш

<variant>сайлау

<variant>монарх

<question1>Саяси мәдениеттің қай типі (Г. Алмонд бойынша)

жергілікті құндылықтарға бағытталады:

<variant>патриархалды

<variant>тоталитарлы

<variant>белсенді

<variant>бөлінушілік

<variant>бағынушылық

<question1>Қай ойшыл еңбегіне бірінші рет «саяси мәдениет» ұғымы пайда болды?

<variant>И. Гердер

<variant>Платон

<variant>Кант

<variant>Гегель

<variant>Ницше

<question1>Саяси мәдениеттің үш «таза» түрі типологиясының авторлары

(дәстүрлік, мақұлдаушылар, белсенділік):

<variant>Г.Алмонд, С.Верба

<variant>Ф.Хайек, Р.Нозик

<variant>М.Вебер, И.Шумпетер

<variant>Г.Моска, В.Парето

<variant>О.Тоффлер, Е.Масуда

<question1>Саяси сана – бұл:

<variant>саяси қатынастарды бейнелейтін, оларды түсініп-сезінетін, саяси іс-әрекеттерге

бағыт-бағдар беретін түсініктер, көзқарастар жиынтығы

<variant>«тікелей қарау» нәтижесі ретіндегі саяси білім

<variant>қоғамдағы саяси ұйымдастырудың рефлектстік, синтетикалық анықтамасы

<variant>саяси мүдделерді қорғау

<variant>іс жүзінде орын алған немесе енді болып жатқан саяси

әрекеттердің псевдологиялық негіздемелері

<question1>Саяси сананың деңгейлерін атаңыз

<variant>қарапайым, теориялық, саяси психология, саяси идеология

<variant>қоғамдық, жеке, ұжымдық, халықтық, халықаралық

<variant>жоғарғы, орта, төменгі

<variant>негізгі, қосымша, аралық

<variant>ұлттық, отбасылық, саяси, әлеуметтік, рухани

<question1>Саясаттану  ғылымына  «саяси  мәдениет»  ұғымын алғаш кімдер енгізді?

<variant>Г. Алмонд пен С. Верба

<variant>Ф. Хайек, Р. Нозик

<variant>М. Вебер, И. Шумпетер

<variant>Г. Моска, В. Парето

<variant>О. Тоффлер, Е. Масуда

<question1>Саяси мәдениеттiң саясаттанудағы  моделдерi:

<variant>тоталитарлы, авторитарлы және либералды-демократиялық

<variant>қарапайым, теориялық, саяси психология, саяси идеология

<variant>қоғамдық, жеке, ұжымдық, халықтық, халықаралық

<variant>жүйелілік, құрылымдық-функционалдық

<variant>коммунистік, либералдық, консервативті

<question1>Г. Алмонд пен С. Вербаның   саяси мәдениеттiң типологиясын

ұсынған еңбектері қалай аталынады?

<variant>«Азаматтық мәдениет» (1963)

<variant>«Жүйелілік талдау» (1965)

<variant>«Саяси мәдениет» (1968)

<variant>«Саяси мәдениет типологиясы» (1973)

<variant>«Саясат» (1953)

<question1>Бұл идеология өкілдері  «мемлекет- түнгі сақшы»  принципін уағыздаған

<variant>Консерватизм

<variant>Либерализм

<variant>Анархизм

<variant>Коммунизм

<variant>Фашизм

<question1>Эгалитаризм дәріптейтін жоғары саяси  құндылық:

<variant>адамдар теңдігі

<variant>сайлауға қатысу

<variant>жекеменшік

<variant>рухани құндылықтар

<variant>материалдық құндылықтар

<question1>Саяси  мәдениеттiң  құрылымы:

<variant>түсiнiктер, саяси қазыналар мен құндылықтар, саяси бағдар мен билікке

қатынас, әдет-ғұрып, жүрiс-тұрыс, саяси рәмiздер т.б.

<variant>белгілі бір қоғам мен әлеуметтік топқа тән саяси сана мен

іс-әрекеттердің ұқсастық жиынтығы

<variant>қарапайым, теориялық, саяси психология, саяси идеология

<variant>саяси қатынастарды бейнелейтін,түсініп-сезінетін, саяси іс-әрекеттерге

бағыт-бағдар беретін түсініктер, көзқарастар жиынтығы

<variant>қоғамдық, жеке, ұжымдық, халықтық, халықаралық

<question1>Субмәдениет – бұл…

<variant>қоғамда үстемдiк еткен  мәдени бағыттан айтарлықтай ерекшеленетiн саяси бағдар

<variant>саяси қатынастарды бейнелейтін, саяси іс-әрекеттерге

бағыт-бағдар беретін түсініктер, көзқарастар жиынтығы

<variant>«тікелей қарау» нәтижесі ретіндегі саяси білім

<variant>қоғамдағы саяси ұйымдастырудың рефлектстік, синтетикалық анықтамасы

<variant>іс жүзінде орын алған немесе енді болып жатқан саяси әрекеттердің

псевдологиялық негіздемелері

<question1>Әлемде саяси әлеуметтендiру проблемасын зерттеу қай кезеңде басталды?

<variant> ХХ ғасырдың 20-жылдары

<variant>ХІХ ғасырдың 20-жылдары

<variant>ХХ ғасырдың 50-жылдары

<variant>ХІХ ғасырдың 50-жылдары

<variant>ХХІ ғасырдың басында

<question1>Әлеуметтену ұғымын алғаш ғылыми айналымға  кімдер енгізді?

<variant>Ф. Гидденис пен Г. Тард

<variant>Г.Алмонд пен С.Верба

<variant>Ф.Хайек, Р.Нозик

<variant>М.Вебер, И.Шумпетер

<variant>Г. Моска, В. Парето

<question1>Саяси әлеуметтендiрудiң классикалық теориясын кім жасады?

<variant>Д. Истон

<variant> Р.Нозик

<variant>М. Вебер

<variant>Г. Моска

<variant>Г. Лассуэл

<question1> Д. Истонның саяси әлеуметтендiруге берген анықтамасы:

<variant>  саясат саласында орындау қажет рөлдермен адамдарды оқыту процесi

<variant>қоғамда үстемдiк еткен  мәдени бағыттан айтарлықтай ерекшеленетiн саяси бағдар

<variant>саяси қатынастарды бейнелейтін, саяси іс-әрекеттерге

бағыт-бағдар беретін түсініктер, көзқарастар жиынтығы

<variant>«тікелей қарау» нәтижесі ретіндегі саяси білім

<variant>қоғамдағы саяси ұйымдастырудың рефлектстік, синтетикалық анықтамасы

<question1>Саяси әлеуметтендiру қамтитын екi жақты процесс:

<variant>жеке адамның белгілі бір норма, құндылық, күткен рөлiн игеруi мен

саяси әрекет, мiнез-құлық түрлерiн қолдануы

<variant>саяси институттар мен жаңа адамды өндіру мен қайта өндіру

<variant>арнаулы институттар арқылы саяси мәдениет пен идеологиялық бағдарды игерту

<variant>саяси қатысу мен саяси қызмет әрекеттерін жетілдіру

<variant>азаматтық қоғам мен құқықтық мемлекетті қалыптастыру

<question1>Д. Истон мен Дж. Деннис ұсынған саяси әлеуметтендірудің кезеңдері:

<variant>саясиландыру, жекелеу, дәріптеу, институттандыру

<variant>қарапайым, теориялық, саяси психология, саяси идеология

<variant>қоғамдық, жеке, ұжымдық, халықтық, халықаралық

<variant>бастапқы, орта, жоғары

<variant>отбасылық, білім берушілік, ғылыми, кәсіби

<question1>Саяси әлеуметтендiру механизмінің қызмет ету деңгейлері:

<variant>әлеуметтiк, әлеуметтiк-психологиялық, жеке iшiлiк (внутриличностный)

<variant>отбасылық, білім берушілік, ғылыми, кәсіби

<variant>қоғамдық, жеке, ұжымдық, халықтық, халықаралық

<variant>қарапайым, теориялық, саяси психология, саяси идеология

<variant>бастапқы, орта, жоғары

<question1>Саяси әлеуметтенуге ықпал ететін саяси факторлар:

<variant>мемлекеттiк құрылыстың сипаты мен түрi; саяси тәртiп;

саяси институттар, партиялар, ұйымдар мен қозғалыстар

<variant>отбасы;  достар тобы;  оқу орындары; жұмыс орны; мәдениет,

өнер, әдебиет; БАҚ;  ұлттық әдет-ғұрыптар

<variant>сайлау; референдум; абсентеизм;  оппозиция

<variant>талап пен қолдау; шешім мен әрекет

<variant>Саяси мүдде; саяси ниет; саяси қызмет; саяси процесс

<question1>Саяси әлеуметтенуге ықпал ететін саяси емес факторлар:

<variant>отбасы;  достар тобы;  оқу орындары; жұмыс орны; мәдениет,

өнер, әдебиет; БАҚ;  ұлттық әдет-ғұрыптар

<variant>білім; бедел; әлеуметтік статус; қызмет орны

<variant>материалдық құндылықтар; ақша; құнарлы жерлер; пайдалы қазбалар.

<variant>саяси мүдде; саяси ниет; саяси қызмет; саяси процесс

<variant>мемлекеттiк құрылыстың сипаты мен түрi; саяси тәртiп;

саяси институттар, партиялар, ұйымдар мен қозғалыстар

<question1>Жаһандану дегеніміз не?

<variant>Бүкіл жер шарын қамтитын, әлемдік мәселелерді шешуге арналған ғылыми бағыт

<variant> Жеке мемлекеттердің дүниежүзілік дәрежеде жүргізген іс-әрекеттері

<variant>Сыртқы саясатты географиялық факторларға байланысты жүргізетін саясат

<variant>Халықтар, мемлекеттер арасындағы дүниежүзілік деңгейде  жүргізілген саяси, экономикалық қатынастардың жүйесі

<variant>Мемлекеттік не топтық мүдделерді жүзеге асыруға бағытталған  мемлекеттер, жеке адамдар арасындағы қоғамдық қатынастар

<question1>Әлемдік қауымдастықта Қазақстанды ұтымды етіп тұрған негізгі фактор?

<variant>Табиғи ресурстар

<variant>Географиялық жағдайы

<variant>Полиэтникалық халқы

<variant>ҚР Президентінің рөлі

<variant>Саяси тұрақтылық, ұлттық келісім

<question1>Қазақстан Республикасының тұрақты дамуының негізгі шарты?

<variant> Қоғамның біртұтастығы және ішкі саяси тұрақтылық

<variant>Қолайлы халықаралық жағдай

<variant>Экономиканың өркендеуі

<variant>Әлеуметтік сақтандыру

<variant>Шет елдермен қарым-қатынас

<question1>Басқару түрі бойынша Қазақстан?

<variant>Президенттік республика

<variant>Парламенттік республика

<variant>Жартылай президенттік республика

<variant>Суперпрезиденттік республика

<variant>Демократиялық республика

<question1>Қазақстан Республикасының әлемдік өркениеттік

қауымдастыққа енуінің басты факторы?

<variant>Әлеуметтік қарым-қатынастардың демократиялануы мен гуманизациялануы

<variant>Қоғамдық-саяси жағдай

<variant>Діл (менталитет)

<variant>Қоғамның әлеуметтік-саяси, экономикалық жүйесінің қызметі

<variant>Нарық экономикаға өтуі

<question1>Қазақстан Республикасының әлемдік өркениеттік қауымдастыққа енуінің маңызы?

<variant>Ұлттық мүдде мен ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

<variant>Әлемдік нарыққа енуі

<variant>Тәжірибе алу мүмкіндігі

<variant>Шетел көмегін алу мүмкіндігі

<variant>Азаматтық қоғамды қалыптастыру

<question1>Қазақстан Республикасына тең құқылы әлемдік

өркениеттің бөлігі болуына не кедергі?

<variant>Техникалық-экономикалық дамуының төмен деңгейі

<variant>Күрделі экологиялық жағдай

<variant>Этносаралық және ішкіэтникалық қайшылықтар

<variant>Халық миграциясы

<variant>Азаматтық қоғамды қалыптастыру

<question1>Қай мемлекет Қазақстан үшін маңызды геосаяси орталық болып табылады?

<variant>Ресей

<variant>Қытай

<variant>АҚШ

<variant>Түркия

<variant>Өзбекстан

<question1>Қазіргі Қазақстанның сыртқы саяси қарым-қатынастағы басты бағыты:

<variant>геосаяси мүдделер

<variant>экономикалық байланыс пен сауда жүйесі

<variant>саяси идеология бағыттары

<variant>тарихи дәстүр

<variant>халықтың этномәдени ерекшелігі

<question1>Қазақстан Республикасының негізгі сыртқы экономикалық мақсаты?

<variant>Әлемдік экономикалық кеңістікке интеграциялану

<variant>Біріккен кәсіпті дамыту үшін қолайлы жағдай жасау

<variant>Шетел капиталын маңызды өндіріс салаларына келтіру

<variant>Қазақстан Республикасының экономикасына мамандарды даярлау

<variant>Инфрақұрылымды, көлік, байланыс, қаржы, банк жүйесін дамыту

<question1>Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздіктегі басым стратегиясы:

<variant>ішкі және сыртқы қауіптерден қорғауды қамтамасыз ету

<variant>халықты экологиялық қорғау

<variant>саяси курстың тәуелсіздігі

<variant>қоғамдық прогресс үшін жағдай жасау

<variant>шығармашылық пен өзін дамыту үшін қолайлы жағдай жасау

<question1>Бүкілхалықтық сайлау қортындысымен Н.Ә. Назарбаев

қай жылы Қазақстан Президенті болып сайланды?

<variant>1991 жылы 1-желтоқсанда

<variant>1990 жылы 3-қарашада

<variant>1991 жылы  5-желтоқсанда

<variant>1991 жылы 8-желтоқсанда

<variant>1991 жылы 9-желтоқсанда

<question1>Қай жылы Қазақ жерінің атауы Қазақстан Республикасы деп өзгертілді?

<variant>1991 жылы 10-желтоқсанда

<variant>1991 жылы 16-желтоқсанда

<variant>1991 жылы 18-желтоқсанда

<variant>1991 жылы 21-желтоқсанда

<variant>1991 жылы 24-желтоқсанда

<question1>Қай жылы Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгi жөнiнде Заң қабылдады?

<variant>1991 жылы 16-желтоқсанда

<variant>1991 жылы 18-желтоқсанда

<variant>1991 жылы 21-желтоқсанда

<variant>1991 жылы 24-желтоқсанда

<variant>1991 жылы 25-желтоқсанда

<question1>Қай мемлекет Қазақстан тәуелсіздігін бірінші болып таныды?

<variant>Түркия

<variant>Иран

<variant>Индия

<variant>Қытай

<variant>Италия

<question1>Қазақ КСР-ның мемлекеттік егемендік туралы декларация қай жылы қабылданды?

<variant>1990 жыл 25-қазан

<variant>1990 жыл 15-қараша

<variant>1990 жыл 18-желтоқсан

<variant>1990 жыл 17-қыркүйек

<variant>1990 жыл 25-тамыз

<question1>Шанхай Ынтымақтастық ұйымы қай жылы құрылды?

<variant>2001 жылы

<variant>2002 жылы

<variant>2003 жылы

<variant>2000 жылы

<variant>2004 жылы

<question1>Қазақстан Республикасының әскери доктринасы қай жылы қабылданды?

<variant>1993 жылы ақпанда

<variant>1994 жылы қаңтарда

<variant>1994 жылы желтоқсанда

<variant>1995 жылы мамырда

<variant>1996 жылы наурызда

<question1>Қазақстан халықтарының тұңғыш форумы қашан өткізілді?

<variant>1992 жылы 14-желтоқсанда

<variant>1993 жылы 19-сәуірде

<variant>1994 жылы 18-мамырда

<variant>1995 жылы 27-шілдеде

<variant>1996 жылы  16-мамырда

<question1>Қазақстан Президенті Н.Ә.Назарбаев Еуразиялық

Одақты құру идеясын қай жылы ұсынды?

<variant>1994 жылы

<variant>1995 жылы

<variant>1996 жылы

<variant>1997 жылы

<variant>1998 жылы

<question1>Н.Ә. Назарбаевтың «Сындарлы он жыл» (әлемдік проблемаларға арналған) еңбегі қашан жарық көрді?

<variant>2003 жылы

<variant>2004 жылы

<variant>2005 жылы

<variant>2006 жылы

<variant>2007 жылы

<question1>«Қазақстан-2030»  Стратегиясы еліміздің ұзақ мерзімді

дамуының  неше басымдылығын  ұсынды?

<variant>жеті басымдылық

<variant>сегіз басымдылық

<variant>тоғыз басымдылық

<variant>он басымдылық

<variant>он бір басымдылық

<question1>Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының

ІV съезі қашан және қай қалада өтті?

<variant>Астана, 2012 жыл

<variant>Алматы, 2012 жыл

<variant> Мәскеу, 2012 жыл

<variant>Астана, 2010 жыл

<variant> Алматы, 2010 жыл

<question1>Алғаш рет әлемнің жетекші экономистері мен сарапшыларының

басын қосқан Астана экономикалық форумы қай жылы өтті?

<variant>2008 жылы

<variant>2010 жылы

<variant> 2012 жылы

<variant>2009 жылы

<variant>2007 жылы

<question1>Кеден Одағына қай елдер кіреді?

<variant>Беларусь, Қазақстан, Ресей

<variant> Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан

<variant> Қазақстан, Ресей, Өзбекстан

<variant> Қазақстан, Ресей, Украина

<variant> Қазақстан, Ресей, Қытай

<question1>ҚР «Саламатты Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы қашан қабылданды?

<variant>2010 жыл 29-қараша

<variant>2010 жыл 7-желтоқсан

<variant>2010 жыл 19-наурыз

<variant>2010 жыл 20-ақпан

<variant>2013 жыл 21-қаңтар

<question1>ҚР денсаулық сақтау саласын дамытудың мемлекеттік бағдарламасы қалай аталынады?

<variant>«Саламатты Қазақстан»

<variant>ҚР-ның 2020 жылға дейінгі Стартегиялық даму жоспары

<variant>«Қазақстан – 2030»  Стратегиялық бағдарламасы

<variant>«Қазақстан – 2050»  Стратегиялық бағдарламасы

<variant>Үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі мемлекеттік бағдарлама

<question1>ҚР-да білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы қашан қабылданды?

<variant>2010 жыл 7-желтоқсан

<variant>2010 жыл 29-қараша

<variant>2012 жыл 17-желтоқсан

<variant>2010 жыл 19-наурыз

<variant>2010 жыл 20-ақпан

<question1>Үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі

мемлекеттік бағдарлама қашан қабылданды?

<variant>2010 жыл 19-наурыз

<variant>2010 жыл 7-желтоқсан

<variant>2010 жыл 29-қараша

<variant>2012 жыл 17-желтоқсан

<variant>2010 жыл 20-ақпан

<question1>ҚР-ның 2020 жылға дейінгі Стартегиялық даму жоспары қашан бекітілді?

<variant>2010 жыл 1-ақпан

<variant>2010 жыл 19-наурыз

<variant>2010 жыл 7-желтоқсан

<variant>2010 жыл 29-қараша

<variant>2012 жыл 17-желтоқсан

<question1>ҚР-да тілдерді дамыту мен қолданудың мемлекеттік бағдарламасы

қашан бекітілді?

<variant>2011 жыл 29-маусым

<variant>2010 жыл 1-ақпан

<variant>2010 жыл 19-наурыз

<variant>2010 жыл 7-желтоқсан

<variant>2010 жыл 29-қараша

<question1>ҚР-сы ең алғашқы қабылдаған стратегиялық бағдарламасы қалай аталынады?

<variant>«Қазақстанның егемен мемлекет ретінде қалыптасу және даму стратегиясы»

<variant>«Қазақстан- 2030» Стратегиясы

<variant> «ҚР-ның 2020 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспары»

<variant>«Қазақстан- 2050» Стратегиясы

<variant>«Саламатты Қазақстан» бағдарламасы

<question1>Н.Ә. Назарбаев «Қазақстан білім қоғамы жолында» атты

интерактивті  дәрісін қай ЖОО-да оқыды?

<variant>Назарбаев университеті

<variant>Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

<variant>Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ

<variant>Абай атындағы ҰПУ

<variant>ОҚМПИ

<question1>Қазақстанның көрші мемлекеттермен шекарасының

ұзындығы неше шақырымды қамтиды?

<variant>14 мыңға жуық шақырым

<variant>12,5 мың шақырым

<variant>13 мың шақырым

<variant>11 мың шақырым

<variant>15 мың шақырым

<question1>Қазақстан – Ресей шекарасының ұзындығы неше шақырымды қамтиды?

<variant>7,5 мың шақырым

<variant>5,8 мың шақырым

<variant>6,2 мың шақырым

<variant>8,4 мың шақырым

<variant>9 мың шақырым

<question1> Президент Н.Ә. Назарбаев қай жылы Лиссабон хаттамасына қол қойды?

<variant>1994 жылы

<variant>1995 жылы

<variant>1996 жылы

<variant>1997 жылы

<variant>1998 жылы

<question1>Қазақстан мен Қытай Халық Республикасы арасында дипломатиялық

қатынастар қай жылы орнатылды?

<variant>1992 жылы 3 қаңтар

<variant>1992 жылы 15 наурыз

<variant>1992 жылы 12 желтоқсан

<variant>1994 жылы 8 қаңтар

<variant>1995 жылы 18 ақпан

<question1>Қай жылы Алматыда Қытай Халық Республикасының  елшілігі ашылды?

<variant>1992 жылы ақпанда

<variant>1993 жылы наурызда

<variant>1993 жылы желтоқсанда

<variant>1995 жылы сәуірде

<variant>1996 жылы маусымда

<question1>Қытай астанасы Пекинде (Бежінде) Қазақстан Республикасының

елшілігі қай жылы ашылды?

<variant>1992 жылы желтоқсанда

<variant>1993 жылы қаңтарда

<variant>1993 жылы қазанда

<variant>1994 жылы ақпанда

<variant>1994 жылы қарашада

<question1>Қазақстан Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қытайға

алғашқы сапары қай жылы басталды?

<variant>1993 жылы қазанда

<variant>1993 жылы мамырда

<variant>1994 жылы ақпанда

<variant>1995 жылы наурызда

<variant>1995 жылы желтоқсанда

<question1>Ратцельдің органикалық мектебі қай бағытқа жатады?

<variant>Геосаяси

<variant>Бихевиоризм

<variant>Евразияшылдық

<variant>Поссибилизм

<variant>мондиализм

<question1>Геосаясат нені зерттейді?

<variant>Географиялық ерекшеліктер мен мемлекет тағдырының тарихы арасындағы байланыс

<variant>Мондиализм

<variant>Бихевиоризм

<variant>Поссибилизм

<variant>Евразияшылдық

<question1>Қазақстанның сыртқы саясаты:

<variant>көпвекторлы

<variant>еківекторлы

<variant>бірвекторлы

<variant>жаһандық

<variant>дамушы

<question1>Халықаралық қатынас дегеніміз не?

<variant>Халықтар, мемлекеттер арасындағы дүниежүзілік деңгейде

жүргізілген саяси, экономикалық қатынастардың жүйесі.

<variant>Жеке мемлекеттердің дүниежүзілік дәрежеде жүргізген іс-әрекеттері.

<variant>Мемлекеттік не топтық мүдделерді жүзеге асыруға бағытталған

мемлекеттер, жеке адамдар арасындағы қоғамдық қатынастар

<variant> Сыртқы саясатты географиялық факторларға байланысты жүргізетін саясат.

<variant>Бүкіл жер шарын қамтитын, әлемдік мәселелерді шешуге арналған ғылыми бағыт

<question1>Халықаралық саясат дегеніміз не?

<variant>Мемлекеттік не топтық мүдделерді жүзеге асыруға бағытталған  мемлекеттер, жеке адамдар арасындағы қоғамдық қатынастар

<variant>Халықтар, мемлекеттер арасындағы дүниежүзілік деңгейде  жүргізілген саяси, экономикалық қатынастардың жүйесі.

<variant>Сыртқы саясатты географиялық факторларға байланысты жүргізетін саясат.

<variant>Бүкіл жер шарын қамтитын, әлемдік мәселелерді шешуге арналған ғылыми бағыт

<variant> Жеке мемлекеттердің дүниежүзілік дәрежеде жүргізген іс-әрекеттері.

<question1>Сыртқы саясат дегеніміз не?

<variant>Жеке мемлекеттердің дүниежүзілік дәрежеде жүргізген іс-әрекеттері.

<variant>Мемлекеттік не топтық мүдделерді жүзеге асыруға бағытталған

мемлекеттер, жеке адамдар арасындағы қоғамдық қатынастар

<variant>Халықтар, мемлекеттер арасындағы дүниежүзілік деңгейде

жүргізілген саяси, экономикалық қатынастардың жүйесі

<variant>Сыртқы саясатты географиялық факторларға байланысты жүргізетін саясат

<variant>Бүкіл жер шарын қамтитын, әлемдік мәселелерді шешуге арналған ғылыми бағыт

<question1>Геосаясат дегеніміз не?

<variant>Сыртқы саясатты географиялық факторларға байланысты жүргізетін саясат.

<variant>Жеке мемлекеттердің дүниежүзілік дәрежеде жүргізген іс-әрекеттері.

<variant>Мемлекеттік не топтық мүдделерді жүзеге асыруға бағытталған

мемлекеттер, жеке адамдар арасындағы қоғамдық қатынастар

<variant>Халықтар, мемлекеттер арасындағы дүниежүзілік деңгейде

жүргізілген саяси, экономикалық қатынастардың жүйесі

<variant>Бүкіл жер шарын қамтитын, әлемдік мәселелерді шешуге арналған ғылыми бағыт

<question1>«Америка Құрама Штаттары үшін сыртқы саясат»  (1969ж.)

деген еңбектің авторы кім?

<variant>Г.Моргентау

<variant>П.Гуревич

<variant>З.Бзежинский

<variant>В.Малиновский

<variant>Г.Лассуэлл

<question1>Жаһандану дегеніміз не?

<variant>Бүкіл жер шарын қамтитын, әлемдік мәселелерді шешуге арналған ғылыми бағыт

<variant> Жеке мемлекеттердің дүниежүзілік дәрежеде жүргізген іс-әрекеттері

<variant>Сыртқы саясатты географиялық факторларға байланысты жүргізетін саясат

<variant>Халықтар, мемлекеттер арасындағы дүниежүзілік деңгейде  жүргізілген саяси, экономикалық қатынастардың жүйесі

<variant>Мемлекеттік не топтық мүдделерді жүзеге асыруға бағытталған  мемлекеттер,

жеке адамдар арасындағы қоғамдық қатынастар

<question1>Халықаралық саясаттағы негізгі теорияларды атаңыз

<variant>Идеализм, реализм, неореализм, модернизм, жаһандану, неомарксизм

<variant>Коммулятивті, лимиттік, балама

<variant>Оңшыл, солшыл, центристік, оппозициялық

<variant>Мақсат және құрал

<variant>Үйлесімділік, гегемондық, плюралистік, шиеленістік

<question1>Халықаралық саясаттағы идеализм теориясының  негізгі идеясы:

<variant>әлемдік соғыстарды құқықтық және халықаралық қатынастарды

демократияландыру арқылы тоқтату

<variant>халықаралық қатынастарды әскери күш арқылы өлшеу

<variant>халықаралық қатынастар жүйесі көпжақты, әскеримен  қатар

экономикалық, саяси және әлеуметтік

<variant>халықаралық қатынастардағы  акторлар шеңберін ауқымды

<variant>халықаралық қатынастар дамыған елдердің дамымаған елдермен тең  саясаты

<question1>Халықаралық саясаттағы реализм теориясының  негізгі идеясы:

<variant>халықаралық қатынастарды әскери күш арқылы өлшеу

<variant>әлемдік соғыстарды құқықтық және халықаралық

қатынастарды демократияландыру арқылы тоқтату

<variant>халықаралық қатынастар жүйесі көпжақты, әскеримен

қатар экономикалық, саяси және әлеуметтік

<variant>халықаралық қатынастардағы  акторлар шеңберін ауқымды

<variant>халықаралық қатынастар дамыған елдердің дамымаған елдермен тең  саясаты

<question1>Халықаралық саясаттағы «мәдени-өркениеттер қақтығысы»

теориясының авторы кім?

<variant>С.Хантингтон

<variant>И.Кант

<variant>Г.Моргентау

<variant>У.Матц

<variant>З.Бжезинский

<question1>Қазақстан Республикасы  Біріккен Ұлттар Ұйымына қай жылы мүше болды?

<variant>1992 жылы 2 наурызда

<variant>1991 жылы 16 желтоқсанда

<variant>1995 жылы 30 тамызда

<variant>1993 жылы 2 наурызда

<variant>1996 жылы 7 наурызда

<question1>Қазақстан 2010 жыл­ы қандай халықаралық ұйымға  төрағалық етті?

<variant>ЕҚЫҰ

<variant>БҰҰ

<variant>ИКҰ

<variant>ШЫҰ

<variant>ТМД

<question1>Қазақстан 2011 жылдан қандай халықаралық ұйымға төрағалық етті?

<variant>ИКҰ

<variant>ЕҚЫҰ

<variant>БҰҰ

<variant>ШЫҰ

<variant>ТМД

<question1>«ЭКСПО-2017»  Халықаралық көрмесі қай қалада өтеді?

<variant>Астана

<variant>Алматы

<variant>Мәскеу

<variant>Пекин

<variant>Сочи

<question1>Мемлекеттің басқару формасы бойынша типтері:

<variant>монархия, республика

<variant> тоталитарлық, авторитарлық, демократиялық

<variant>унитарлық, федерациялық конфедерациялық

<variant>әскери (полициялық), құқықтық, әлеуметтік

<variant>азаматтық, зайырлы

<question1>Мемлекеттің саяси режім бойынша типтері:

<variant>тоталитарлық, авторитарлық, демократиялық

<variant>монархия, республика

<variant>унитарлық, федерациялық конфедерациялық

<variant>әскери (полициялық), құқықтық, әлеуметтік

<variant>азаматтық, зайырлы

<question1>Мемлекеттің әкімшілік-территориялық ұйымдастыруы бойынша типтері:

<variant>унитарлы, федерация, конфедерация

<variant>монархия, республика

<variant>тоталитарлық, авториторлық, демократиялық

<variant>әскери (полициялық), құқықтық, әлеуметтік

<variant>азаматтық, зайырлы

<question1>Этатизм  дегеніміз не?

<variant>Қоғамдық өмірдің барлық саласына мемлекеттің белсенді араласуын қолдайтын тұжырымдама

<variant>Мемлекеттік билік байларға бағынышты болатын саяси  құрылыс

<variant>Діни билік те, азаматтар билігі де бір адамның қолында болатын

мемлекеттік басқару түрі

<variant>Әскери және бюрократиялық тәртіпке сүйенетін диктаторлық тәртіп

<variant>Жекелеген субъектілердің мүддесін көздейтін,  белгілі бір заң,

шешім қабылдауға ықпал ету мақсатында әрекет ететін ерекше саяси ұйым

<question1>Импичмент дегеніміз не?

<variant>Жоғары лауазымды адамдарды заң бұзғаны үшін жауапқа тарту

<variant>Әлеуметтік-саяси жүйелердің әскери одақтардың ішіндегі

әр түрлі күштердің қарама-қарсылығы

<variant>Іштей келіспесе де, көпшіліктің ой-пікірін иемдену, билік ыңғайына жығылу

<variant>Мемлекет басшысының өз қызметіне  салтанатты түрде кірісуі

<variant>Жаңалық енгізу, жаңарту

<question1>Инагурация дегеніміз не?

<variant>Мемлекет басшысының өз қызметіне  салтанатты түрде кірісуі

<variant>Әлеуметтік-саяси жүйелердің әскери одақтардың ішіндегі әр түрлі күштердің қарама-қарсылығы

<variant>Іштей келіспесе де, көпшіліктің ой-пікірін иемдену, билік ыңғайына жығылу

<variant> Жаңалық енгізу, жаңарту

<variant>Жоғары лауазымды адамдарды заң бұзғаны үшін жауапқа тарту

<question1>Деморкация дегеніміз не?

<variant>Екі елдің жерін анық бөліп тұратын шекара

<variant>Жоғарғы органдардың төменгі басшыларға берген ұйғарымы, жарлығы

<variant>Саяси, экономикалық, әскери мақсаттар жинақталған саяси теория, ілім

<variant>Ерекше маңызды мәселе туралы барлық халықтың пікірін сұрау

<variant>Үкімет, халықаралық  ұйым негізгі мақсаттарын жариялайтын мәлімдеме

<question1>Парламент дегенiмiз не?

<variant>билiктiң өкiлдiк және заң шығарушы органы

<variant>мемлекеттiк билiктiң барлық жоғарғы органдары белгiлi бiр уақытқа сайланатын түрi

<variant>мемлекеттiң жоғарғы билiгi жеке дара бiр билеушi қолында болып,

мұра ретiнде қалатын түрi

<variant>жоғарғы билiк тұтас, шектелместен бiр адамның қолында болатын басқару  формасы

<variant>монарх  билiгi парламентпен шектелетiн басқару түрi

<question1>Республика  дегенiмiз не?

<variant> мемлекеттiк билiктiң барлық жоғарғы органдары белгiлi бiр уақытқа  сайланатын түрi

<variant>билiктiң өкiлдiк және заң шығарушы органы

<variant>мемлекеттiң жоғарғы билiгi жеке дара бiр билеушi қолында болып,

мұра ретiнде қалатын түрi

<variant>жоғарғы  билiк тұтас, шектелместен бiр адамның қолында болатын басқару  формасы

<variant>монарх  билiгi парламентпен шектелетiн басқару түрi

<question1>Монархия дегенiмiз не?

<variant>мемлекеттiң жоғарғы билiгi жеке дара бiр билеушi қолында болып,

мұра ретiнде қалатын түрi

<variant>билiктiң өкiлдiк және заң шығарушы органы

<variant>мемлекеттiк билiктiң барлық жоғарғы органдары белгiлi бiр уақытқа  сайланатын түрi

<variant>жоғарғы  билiк тұтас, шектелместен бiр адамның қолында болатын басқару  формасы

<variant>монарх  билiгi парламентпен шектелетiн басқару түрi

<question1>Абсолюттi монархия дегенiмiз не?

<variant>жоғарғы  билiк тұтас, шектелместен бiр адамның қолында болатын басқару  формасы

<variant>мемлекеттiң жоғарғы билiгi жеке дара бiр билеушi қолында болып,

мұра ретiнде қалатын түрi

<variant>билiктiң өкiлдiк және заң шығарушы органы

<variant>мемлекеттiк билiктiң барлық жоғарғы органдары белгiлi бiр уақытқа  сайланатын түрi

<variant>монарх  билiгi парламентпен шектелетiн басқару түрi

<question1>Конституциялық  монархия дегенiмiз не?

<variant>монарх  билiгi парламентпен шектелетiн басқару түрi

<variant>мемлекеттiң жоғарғы билiгi жеке дара бiр билеушi қолында болып,

мұра ретiнде қалатын түрi

<variant>билiктiң өкiлдiк және заң шығарушы органы

<variant>мемлекеттiк билiктiң барлық жоғарғы органдары белгiлi бiр уақытқа  сайланатын түрi

<variant>жоғарғы  билiк тұтас, шектелместен бiр адамның қолында болатын басқару  формасы

<question1>Азаматтық қоғам, бұл-…

<variant>мемлекеттен дербес және тәуелсіз институттар мен қатынастардың жүйесі

<variant>мемлекеттік ұйымдар

<variant>мемлекеттік ұйымдар мен қатынастар жүйесі

<variant>партиялық жүйе

<variant>сайлаушылар одағы

<question1>Мемлекеттің пайда болуының географиялық теориясының өкілдері:

<variant>А.Ратцель, Б.Чичерин

<variant>Т.Гоббс, Дж.Локк, Ш.Монтескье т.б.

<variant>Д.Трумэн, Р.Даль

<variant>Ф.Хайек, Р.Нозик

<variant>М.Вебер, И.Шумпетер

<question1>Республикаға сәйкес келетін белгіні атаңыз

<variant>Биліктің барлық жоғары органдары сайланатын  басқару формасы

<variant>Мемлекеттік биліктің тәуелсіздігі мен үстемдігі

<variant>Шектелген саяси құқықтарға ие әкімшілік басқару

<variant>Мемлекеттің әкімшілік құрылымдарға бөлінетін түрі

<variant>Біртұтас мемлекет

<question1>Президенті тағылған айыптар негізінде биліктен кетіру

<variant>Импичмент

<variant>Автаркия

<variant>Инагурация

<variant>Дискриминация

<variant>Лоббизм

<question1>Неліктен  мемлекет саяси жүйенің орталық институты болып саналады?

<variant>оның қызметінде саясаттың негізгі мазмұны жинақталады

<variant>халыққа сәйкес саяси ұйымдасқан

<variant>кәсіпқой-басқарушы топты қосады

<variant>адамның құқықтары мен қауіпсіздігін қамтамасыз етеді

<variant>тұрғын халықтан салық пен алым-салымдарды алу құқығына иеленеді

<question1>Мемлекетті басқа саяси ұйымдардан айыратын негізгі көрсеткіш-

<variant>Егемендік

<variant>Адамдардың территориалдық тұтастығы

<variant>Күшті заңды қолдануға үстемдігі

<variant>Мемлекетте мүшеліктің міндетті болуы

<variant>Қоғамды тұтастық ретінде түсіну және оған претензия

<question1>Мемлекет басшысының қолында заң шығарушы және атқарушы билік

тармақтарының болуы қандай басқару түріне тән?

<variant>Абсолютгік монархияға

<variant>Парламенттік республикаға

<variant>Дуалистичестік монархияға

<variant>Президенттік республикаға

<variant>Жартылайпрезиденттік республикаға.

<question1>Көпұлтты мемлекеттердегі ұлттық азшылықтардың егемен мемлекетті немесе ұлттық автономияны   құруына бағытталған жекешеленуіне ұмтылыс?

<variant>Сепаратизм

<variant>Изоляционизм

<variant>Либерализм

<variant>Лоббизм

<variant>Консерватизм

<question1>Азаматтық қоғамның басты сипаты?

<variant>адамдардың жалпы теңдігі туралы түсініктерін негіздеу

<variant>әлеуметтік жіктің артықшылықтарын алып тастау

<variant>заң мен соттың алдындағы адамдардың теңдігін жариялау

<variant>жеке тұлғаның құқығы мен еркіндігін жариялау

<variant>өкілдік мемлекеттің қалыптасуы

<question1>Құқықтық мемлекет құрудың басты принципі қандай?

<variant>Құқықтық заңның басымдылығы

<variant>Атқарушы биліктің басымдылығы

<variant>Билікті бөлу

<variant>Заңды жүзеге асуының бақылау жүйесі

<variant>Мемлекет пен тұлғаның өзара жауапкершілігі

<question1>Президенттік республикада Үкімет кімнің алдында жауапты?

<variant>Президенттің

<variant>Парламенттің

<variant>Соттың

<variant>Премьер-министрдің

<variant>Барлық билік органдарының алдында

<question1>Парламенттік республикада Үкімет кімнің алдында жауап береді?

<variant>Парламенттің

<variant>Президенттің

<variant>Соттың

<variant>Премьер-министрдің

<variant>Барлық билік органдарының алдында

<question1>Азаматтық қоғам ұғымы қай кезеңде шықты?

<variant>Антикалық дәуірде

<variant>Орта ғасырларда

<variant>Жаңа заманда

<variant>Ренессанс дәуірінде

<variant>Қазіргі кезенде

<question1>Мемлекеттің қандай түрі парламентке үкіметке сенімсіздік

вотумын білдіруге мүмкіндік береді?

<variant>Парламенттік республика

<variant>Дуалистік монархия

<variant>Президенттік республика

<variant>Федерация

<variant>Конфедерация

<question1>Дуалистік монархияның абсолюттік монархиядан ерекшелігі?

<variant>Монархпен бірге заң шығарушы органның болуы

<variant>Екі монархтың болуымен

<variant>Тақты әйелдің линиясы бойынша беру

<variant>Монархтың үкіметті тағайындау құқығы

<variant>Монархқа импичмент тағайындау құқығымен

<question1>Плюралистік саясаттың негізгі принципі?

<variant>Қоғамдағы әр түрлілікті басқаруға ұмтылыс

<variant>Жеке меншік үстемдігі

<variant>Азаматтардың тең құқылы болуы

<variant>Адамдардың өзіндік болмысын білдіруде түрлерінің көп болуы

<variant> Бәсекелестік

<question1>ҚР Президенті өз өкілеттілігін атқара алмайтын жағдай қалыптасқан жағдайда уақытша оны жүзеге асыратын лауазымды тұлға:

<variant>Парламент Сенатының төрағасы

<variant>Конституциялық Кеңес төрағасы

<variant>Мәжіліс спикері

<variant>Премьер министр

<variant>Вице-президент

<question1>Марксизм теориясы  мемлекеттің шығуын қалай түсіндірді?

<variant>қоғамның антогонистік топтарға бөлуімен, жеке меншіктің шығуымен

<variant>ішкі немесе сыртқы күштеудің, басып алудың нәтижесімен

<variant>географиялық орта (ауа райы, жер бедерi және т.б.) өзгешiлiктерiмен

<variant>қоғамдық келiсiммен

<variant>рулардың тайпаға, тайпаның үлкен қауымдастыққа айналуы

<question1>Партия, латынның «pars» сөзінің мағынасын анықтаңыз:

<variant>бөлу, бөлемiн

<variant>бірігу, қосылу

<variant>ұйымдасу

<variant>күресу

<variant>билік жүргізу

<question1>Партияның түрлері қандай?

<variant>Оңшыл, солшыл, центристік, оппозициялық

<variant>Көңіл-күйлік, стихиялы, рационалды-саналы

<variant>Коммулятивті, лимиттік, балама.

<variant>Мақсат және құрал

<variant>Үйлесімділік, гегемондық, плюралистік, шиеленістік

<question1>М. Вебер саяси партия дамуының қандай кезеңдерін ұсынды?

<variant>Аристократиялық үйірме, саяси клуб, көпшілік партия

<variant>Дауыс жинау, жарна төлеу, сайлауға қатысу

<variant>Мүшелер жинау, ұйымды түркеу, саяси өмірге белсене араласу

<variant>Жергілікті ұйым, орталық ұйым

<variant>Саяси қозғалыс, саяси бірлестік, саяси партия

<question1>Саяси партия дегеніміз не?

<variant>Билік үшін күресетін және билікті бақылайтын саяси институт

<variant>Азаматтық қоғамды дамытушы, қоғамды бақылаушы  саяси институт

<variant>Халық билігі үшін күресетін, оның мүддесін қорғайтын негізгі саяси институт

<variant>Саяси шешім қабылдаушы саяси институт

<variant>Қозғалыс пен бірлестіктер

<question1>Марксистер саяси партияны жіктеудің өлшемі ретінде нені алды?

<variant>Партияның таптық табиғатын

<variant>Құрылымдық-функционалдық өлшемді

<variant>Партияның ең басым қызметін

<variant>Партияның идеологиялық және саяси қызметін

<variant>Билікке қатынасына қрай

<question1>М. Дюверже саяси партияның қандай классификациясын ұсынды?

<variant>Бұқаралық және кадрлық

<variant>Революциялық, реформистік, реакционер, консервативті

<variant>Социал-демократиялық, коммунистік, либералды, консервативті, діни, монархиялық, ұлттық, фашистік

<variant>Билеуші, оппозициялық, жария, жасырын

<variant>Оңшыл, солшыл, центристік

<question1>Саяси партияларды кадрлық және бұқаралық деп бөлген кім?

<variant>М. Дюверже

<variant>Дж. Сартори

<variant>М. Вебер

<variant>Г. Моска

<variant>Ч. Мериам

<question1>Қоғамдық-саяси  ұйымдарды зерттейтін ғылым

<variant>Партология

<variant>Теология

<variant>Идеология

<variant>Аксиология

<variant>Теология

<question1>Саяси партияның саяси жүйедегі негізгі мақсаты?

<variant>Саяси билікті иелену үшін күрес

<variant>Халықтың еркін қарастыру

<variant>Әлеуметтік топтардың мүдделерін білдіру

<variant>Саяси күрестің тәсілі, тәсілдерді қалыптастыру

<variant>Тұрғын халықтың саяси өмірге қатысу мүмкіндігін арттыру

<question1>Көпшілік саяси партиялар қашан пайда болды?

<variant>XIX ғасырдың соңында

<variant>І-ші дүниежүзілік соғысынан кейін

<variant>XVIII ғасырдың ортасында

<variant>Ежелгі Римде

<variant>ІІ-ші дүниежүзілік соғысынан кейін

<question1>Партиялық жүйе дегеніміз – бұл:

<variant>барлық өмір сүріп тұрған және әрекет етуші партиялар жиынтығы

<variant>партиялар мен мемлекет арасындағы қатынастар жүйесі

<variant>партияның билікті жүзеге асыру жүйесі

<variant>өкілдік мекемелер жүйесі

<variant>лоббистік топтар

<question1>Бірпартиялық жүйелер мыналарға тән:

<variant>Тоталитарлық және автократиялық саяси жүйелерге

<variant>Демократиялық саяси жүйелерге

<variant>Авторитарлық саяси жүйелерге

<variant>Консервативтік және реформаторлық саяси жүйелерге

<variant>Барлық саяси жүйелерге

<question1>Бұқаралық партиялардың пайда болуына ықпал ететін негізгі факторлар:

<variant>таптар арасындағы антогонизм

<variant>білім деңгейінің көтерілуі

<variant>әлемдегі ұлт-азаттық көтерлістер

<variant>жалпы сайлау құқығының енгізілуі

<variant>әлеуметтік-экономикалық жағдайдың нашарлауы.

<question1>ҚР партиялары тіркеуден өткізетін орган-

<variant>Әділет министрлігі

<variant>Президент

<variant>Парламент

<variant>Сенат

<variant>Конституциялық Кеңес

<question1>Қазіргі ҚР Мәжілісінің құрамында қанша саяси партия өкілдері бар?

<variant>3

<variant>5

<variant>7

<variant>8

<variant>10

<question1>Көппартиялық жүйелер мыналарға тән:

<variant>демократиялық саяси жүйелерге

<variant>тоталитарлық және автократиялық саяси жүйелерге

<variant>автократиялық саяси жүйелерге

<variant>консервативтік және реформаторлық саяси жүйелерге

<variant>барлық саяси жүйелерге

<question1>ҚР «НҰР ОТАН» Халықтық-Демократиялық партиясы қашан құрылды?

<variant> 1999 жылы қаңтар

<variant>2001 жылы мамыр

<variant>1998 жылы наурыз

<variant>1991 жылы желтоқсан

<variant>1995 жылы тамыз

<question1>ҚР Мәжілісіне 2012 жылғы 15-қантардағы сайлау қорытындысы бойынша қандай  саяси партиялар өкілдері өтті?

<variant>«Нұр Отан» ХДП, «Ақ жол»  Демократиялық партия,

Қазақстан Коммунистік халық партиясы

<variant>«Нұр Отан» ХДП

<variant>«Ақ жол»  Демократиялық партия, Қазақстан Коммунистік халық партиясы

<variant>«Нұр Отан» ХДП, «Ақ жол»  Демократиялық партия

<variant>«Нұр Отан» ХДП,  Қазақстан «Ауыл» СДП

<question1>Қысым көрсету тобы дегеніміз:

<variant>билікке әсер ететін, бірақ оны игеруге жарыспайтын ұйымдасқан топ

<variant>жалпы мақсаттарды көздейтін саяси бірлестіктердің бір түрі

<variant>сайлауда дауыс беруге құқығы бар адамдар

<variant>бір идеология негізінде бірігіп билікті жаулап алуды көздейтін

азаматтық қоғам мүшелері мүдделерінің өкілдік формасы

<variant>ерекше әлеуметтік, саяси, психологиялық қасиеттері бар саяси

шешімдерді қабылдайтын адамдар тобы

<question1>Қазір Қазақстан Республикасында қандай партиялық жүйе қалыптасқан?

<variant>Көппартиялық

<variant>Бірпартиялық

<variant>Екіпартиялық

<variant>Бір жарым партиялық

<variant>Екі жарым партиялық

<question1>Саясаттанудың парадигмаларын атаңыз

<variant>Теологиялық, натуралистік, әлеуметтік, тиімді-сыни.

<variant>Танымдық, бағалау, әлеуметтендіру, реттеушілік, жетілдіру, болжау.

<variant>Экономика мен саяси билік  қарым-қатынасын анықтау, әлеуметтік-саяси, қоғамда

тұрақтылықты орнату, саяси процестердің әрекет етуі мен дамуы, саяси психологиялық

<variant>Құрылымдық-функционалдық, бихевиористік, жүйелілік, нормативтік, тарихи <variant>Дәстүрлі, харизматикалық, құқықтық, идеологиялық

<question1>Саясаттанудың  пәнін атаңыз

<variant>Саяси биліктің қалыптасуы мен даму заңдылықтары, оның әрекет ету формасы мен әдістері.

<variant>Қоғамдағы саяси қатынастар

<variant>Саяси билік

<variant>Мемлекеттің  құрылысы

<variant>Саяси тәртіп пен басқару жүйесі

<question1>Саясаттанудың заңдылықтарын атаңыз

<variant>Экономика мен саяси билік  қарым-қатынасын анықтау, әлеуметтік-саяси, қоғамда тұрақтылықты орнату

<variant>Теологиялық, натуралистік, әлеуметтік, тиімді-сыни.

<variant>Құрылымдық-функционалдық, бихевиористік, жүйелілік, нормативтік, тарихи <variant>Дәстүрлі, харизматикалық, құқықтық, идеологиялық

<variant>Танымдық, бағалау, әлеуметтендіру, реттеушілік, жетілдіру, болжау.

<question1>Саясаттанудың  объектісін атаңыз

<variant>Қоғамдағы саяси қатынастар

<variant>Саяси биліктің қалыптасуы мен даму заңдылықтары

<variant>Халықаралық қатынастар

<variant>Мемлекеттің құрылысы

<variant>Басқару формасы

<question1>Саясаттанудың атқаратын қызметтерін атаңыз

<variant>Танымдық, бағалау, әлеуметтендіру, реттеушілік, жетілдіру, болжау.

<variant>Экономика мен саяси билік  қарым-қатынасын анықтау

<variant>Теологиялық, натуралистік, әлеуметтік, тиімді-сыни.

<variant>Құрылымдық-функционалдық, бихевиористік, жүйелілік, нормативтік, тарихи <variant>Дәстүрлі, харизматикалық, құқықтық, идеологиялық

<question1>Саясаттанудың зерттеу әдістерін атаңыз

<variant>Құрылымдық-функционалдық, бихевиористік, жүйелілік, нормативтік, тарихи

<variant>Танымдық, бағалау, әлеуметтендіру, реттеушілік, жетілдіру, болжау.

<variant>Әлеуметтік-саяси, қоғамда тұрақтылықты орнату

<variant>Теологиялық, натуралистік, әлеуметтік, тиімді-сыни.

<variant>Дәстүрлі, харизматикалық, құқықтық, идеологиялық

<question1>Саясаттанудың теологиялық парадигмасы

<variant>Саясатты, билікті т.б. құдай құдіретімен түсіндіру

<variant>Саясатты географиялық ортамен, психологиялық  ерекшеліктермен  түсіндіру

<variant>Саясаттың табиғаты мен пайда болуын әлеуметтік фактормен байланыстыру

<variant>Саясаттың табиғатын өз ішіндегі себептермен, қасиеттермен, элементтермен түсіндіру

<variant>Билікті жоққа шығарады.

<question1>Саясаттанудың натуралистік парадигмасы

<variant>Саясатты географиялық ортамен, биологиялық, психологиялық  ерекшеліктермен  түсіндіру

<variant>Саясатты, билікті т.б. құдай құдіретімен түсіндіру

<variant>Саясаттың табиғатын әлеуметтік фактормен байланыстыру

<variant>Саясаттың табиғатын өз ішіндегі себептермен, қасиеттермен, элементтермен түсіндіру

<variant>Билікті жоққа шығарады.

<question1>Саясаттанудың әлеуметтік парадигмасы

<variant>Саясаттың табиғаты мен пайда болуын әлеуметтік фактормен байланыстыру

<variant>Саясатты географиялық ортамен, психологиялық  ерекшеліктермен  түсіндіру

<variant>Саясатты, билікті т.б. құдай құдіретімен түсіндіру

<variant>Саясаттың табиғатын өз ішіндегі себептермен, қасиеттермен түсіндіру

<variant>Билікті жоққа шығарады.

<question1>Саясаттанудың тиімді-сыни  парадигмасы

<variant>Саясаттың табиғатын өз ішіндегі себептермен, қасиеттермен, элементтермен түсіндіру

<variant>Саясаттың табиғаты мен пайда болуын әлеуметтік фактормен байланыстыру

<variant>Саясатты географиялық ортамен, биологиялық,

психологиялық  ерекшеліктермен  түсіндіру

<variant>Саясатты, билікті т.б. құдай құдіретімен түсіндіру

<variant>Билікті жоққа шығарады

<question1>Саясаттың мәні неде?

<variant>Қоғамның жалпы ұйымдасу бастамасында

<variant>Мақсатты қызметте

<variant>Мүмкіндік шеберлігінде

<variant>«Жаман іс»

<variant>Қоғамның билікке қатынасында

<question1>Саясаттағы гуманизмнің мәні

<variant>Барлық азаматтардың тендігі мен еркін құқықтарына негізделген демократиялық саяси жүйе

<variant>Адамдарды ұлттық белгілеріне қарай бөлмеу

<variant>Жеке тұлғаның еркін дамуы мен қажетіліктерін қанағаттандыру

<variant>Қарсы күрестін қатал түрлерін теріске шығару

<variant>Адамдардың санасын басқаруды айыптау

<question1>Саясаттың басты қызметі

<variant>Қоғамдық жүйенің тұтастығын, тұрақтылық пен тәртіпті қамтамасыз ету

<variant>Саясаттың барлық субъектілерінің ортақ мүдделерін анықтау

<variant>Әлеуметтік дамудың жаңашылдығын қамтамасыз ету

<variant>Қоғамды басқару

<variant>Жеке тұлғаны әлеуметтендіру

<question1>Саяси болжамның негізгі мақсаты?

<variant>Қазір және болашақта нақты әрекеттер үшін ұсыныстарды анықтау

<variant>Жағдайдың болуы мүмкін дамуын ғылыми негіздемеген тұжырымдармен талдау

<variant>Жағдайдың дамуының тиімсіз  нәтижелерін болдырмау

<variant>Сценарилер мен болжамдық графиктерді құру

<variant>Ұстамды таңдауға көмектесу

<question1>Бихевиористiк әдiс көңiл бөлетiн саласы не?

<variant>Саясаттың адамдық  өлшемi, адамның мiнез-құлқы

<variant>Саясаттың әлеуметтiк факторларға тәуелдiлiгi

<variant>Саясаттың тұтастығы және оның сыртқы ортамен байланысы

<variant>Саясаттағы құндылықтық  бағдарлар.

<variant>Билікке бақылау орнату

<question1>Саясаттанудың жеке академиялық пән ретінде қалыптасқан кезеңі

<variant>ХХ ғ. екінші жартысы

<variant>Антикалық дәуір

<variant>ХІХ ғ. екінші жартысы

<variant>ХVІІІ ғасырдың соңы

<variant>Қайта өрлеу дәуірі

<question1>Бихевиоризм дегеніміз не?

<variant>жеке адамдар мен топтар мінез-құлқын талдайтын әдістемелік бағыт

<variant>саяси болжау мүмкіндігі

<variant>саяси қатысу көрсеткіші

<variant>саяси әркет түрі

<variant>саяси жүйені талдаудың негізгі тәсілі

<question1>ХХ ғасырдағы саяси зерттеулер сипатына көрсетілген

қандай әдіс күшті ықпал етеді?

<variant>жүйелік

<variant>құрылымдық-қызметтік

<variant>институционалды

<variant>әлеуметтік

<variant>бихевиористік

<question1>Саяси құбылыстарды және фактілерді хронологиялық жағынан

қарастыруды қажет ететін, уақыттық дамуы жағынан зерттейтін әдіс-

<variant>тарихи

<variant>психологиялық

<variant>антропологиялық

<variant>институттық

<variant>бихевиористік

<question1>Тарихи әдіс нені қамтиды?

<variant>Маңызды, тұрақты, қайталанбалы заңды байланыстарды анықтау мақсатында

саяси құбылыстардың пайда болуы, дамуы, қызмет етуін зерттеу

<variant>Саяси институттардың, саяси қатынастар субъектілерінің қызметін сараптау.

<variant>Идеалдық моделді, салыстыру, теңгеру, сараптау, жалпылау тәсілдерін

<variant>Радикалды, рационалды, сыни тәсілдерін

<variant>Салыстыру, болжау, бақылау тәсілдерін

<question1>Саясаттанудағы жүйелілік әдіс, бұл-

<variant>объектіні жүйе ретінде зерттеуге, оның тұтастығын ашуға және тұтас теориялық сипат құруға бағдарланған бағыт.

<variant>тұлға саяси мінез-құлқын зерттеуге бағытталған әдіс.

<variant>әр түрлі институттарды айқындауға бағытталған әдіс.

<variant>саяси құбылыстардың даму сипатын зерттеуге бағытталған әдіс.

<variant>қоғамның әлеуметтік-саяси ұйымдарын зерттеуге бағытталған әдіс.

<question1>Саяси шешім дегеніміз не?

<variant>Екеуден кем емес саяси әрекеттің біреуін таңдау

<variant>Саяси  құбылыстардың  қозғалысын, эволюциясын білдіреді

<variant>Саяси жүйенің өзгеруші жағдайға икемді бейімделу қабілеті

<variant>Үлкен  әлеуметтік  топтардың  іс-әрекетіне  бағдар  беру

<variant>Қазіргі, жаңа жағдайға байланысты жаңару, өзгеру, икемделу.

<question1> Саяси процесс дегеніміз не?

<variant>Саяси  құбылыстардың  қозғалысын, эволюциясын, уақыт пен кеңістікте жағдайының өзгеруін білдіреді

<variant>Саяси жүйенің өзгеруші жағдайға икемді бейімделу қабілетінің дамуы, кері байланыстың тиімді механизмінің қалыптасуы

<variant>Үлкен  әлеуметтік  топтардың  іс-әрекетіне  бағдар  беру

<variant>Қазіргі, жаңа жағдайға байланысты жаңару, өзгеру, икемделу.

<variant>Екеуден кем емес саяси әрекеттің біреуін таңдау

<question1>Модернизация  дегеніміз не?

<variant>Қазіргі, жаңа жағдайға байланысты жаңару, өзгеру, икемделу

<variant>Екеуден кем емес саяси әрекеттің біреуін таңдау

<variant>Саяси  құбылыстардың  қозғалысын, эволюциясын білдіреді

<variant>Саяси жүйенің өзгеруші жағдайға икемді бейімделу қабілеті

<variant>Үлкен  әлеуметтік  топтардың  мүдделерін білдіретін және қорғайтын идеялар мен көзқарастар жиынтығы

<question1>Сайлау жүйесінің түрлерін атаңыз

<variant>мажоритарлы, тепе-тең

<variant>ашық, жабық, тұрақты, өтпелі, базалық, шалғай т.б.

<variant>директива, декларация, бағдарлама

<variant> консерватизм, либерализм, коммунистік, социал-демократиялық, фашистік.

<variant>патриархалды, белсенді, мақұлдаушы

<question1>Сайлау жүйесі дегеніміз не?

<variant>Мекемелерге немесе басқарушы қызметтерге сайлауды ұйымдастыру мен жүргізу

<variant>Саяси нарықты зерттеудің тұтастай іс-шарасы

<variant>Сайлаушылар кеңістігі

<variant>Құқықтық нормалар жиынтығы

<variant>Сайлауға қатысу

<question1>Сайлауға азаматтардың қатыспауы қалай аталады?

<variant>Абсентеизм

<variant>Пацифизм

<variant>Анархизм

<variant>Популизм

<variant>Фракция

<question1>Төте сайлаудың жанама сайлаудан айырмашылығы неде?

<variant>Тікелейлігі

<variant>Көпдеңгейлігі

<variant>Жасырын дауыс беруі арқылы

<variant>Ашық дауыс беруі арқылы

<variant>Цензділігі

<question1>Қай жастан бастап Қазақстан Республикасының азаматтары сайлау құқына ие?

<variant>18 жастан

<variant>16 жастан

<variant>21 жастан

<variant>Пенсияға шыққаннан кейін

<variant>Дүниеге келгеннен бастап

<question1>Саяси процестің негізгі мәселесі неде?

<variant>саяси шешім қабылдауда

<variant>саяси қызметте

<variant>саяси наразылықта

<variant>саяси болжауда

<variant>жетілдіруде

<question1>Саяси жүйені қалыптасқан азаматтар мен билік институттарының  арасындағы қатынас шеңберінен шығармайтын саяси процестің  тәртібін (режімін) атаңыз

<variant>қызмет ету

<variant>қайта құру

<variant>құлдырау

<variant>жаңғырту

<variant>толық жетілдіру

<question1>Мемлекет саясатын кезеңнің талабына сай келетін жаңа қозғалыс деңгейіне шығаратын саяси процестің өту тәртібін (режімін) атаңыз

<variant>даму

<variant>бүлік

<variant>революция

<variant>стагнация

<variant>дағдарыс

<question1>Саяси тұтастықтың ыдырауына әкелетін саяси процестің тәртібін (режімін) атаңыз

<variant>құлдырау

<variant>коллапс

<variant>катарсис

<variant>катаклизм

<variant>даму

<question1>ҚР Мәжілісінің өкілеттік мерзімі:

<variant>5 жыл

<variant>3 жыл

<variant>4 жыл

<variant>6 жыл

<variant> 2 жыл

<question1>ҚР Cенатының өкілеттік мерзімі:

<variant>6 жыл

<variant>7 жыл

<variant>4 жыл

<variant>5 жыл

<variant>2 жыл

<question1>ҚР Мәжілісіне Қазақстан халқы Ассамблеясынан қанша депутат сайланады?

<variant>9

<variant>15

<variant>7

<variant>8

<variant>14

<question1>ҚР Мәжілісіне жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы

негізінде қанша депутат сайланады?

<variant> 98

<variant>107

<variant>78

<variant>85

<variant>47

<question1>Саяси қызмет,  бұл…

<variant>адамдардың қандай да бір саяси мақсаты іске асыруға бағытталған әр түрлі іс-әрекеттері

<variant>саяси процесті ұдайы өндірі тәсiлi

<variant>саяси субъектiлердiң саяси қатынастарға тартылуы

<variant>проблеманы табу және анықтау

<variant>мақсаттарды қалыптастыру және басымдықтарын бөліп көрсету

<question1>ҚР президент сайлауы қандай жүйе бойынша өтеді?

<variant>Мажоритарлы

<variant>Жанама

<variant>Куриалды сайлау

<variant>Пропорцианалды

<variant>Аралас

<question1>Мажоритарлық сайлау жүйесінің ұтымды қырын атаңыз

<variant>Тиімді және тұрақты үкіметтің қалыптасуы

<variant>Басым позициялы пратияның болмауы

<variant>Көппартиялық коалицияның құрылуы

<variant>Партияларға дауыс беру

<variant>Дауыс саны мен берілген мандаттың сәйкессіздігі

<question1>Пропорционалды сайлау жүйесінің ұтымды қырын атаңыз

<variant>Саяси күштер ескерілген

<variant>Партияларға дауыс беру

<variant>Үкімет құруындығы қиыншылықтар

<variant>Басым позициялы пратияның болмауы

<variant>Депутаттар мен сайлаушылардың арасындағы осал байланыс

<question1>Авторитарлы тәртіп дегеніміз не?

<variant>Жеке адам билігіне негізделген, күшке сүйенетін мемлекеттік-саяси құрылыс

<variant>Мемлекеттік мекемелерді басып алып, демократияны теріс түсінетін тобыр билігі
<variant>Өкіметтің толық бассыздығына, қол астындағы азаматтардың

еріксіздігіне негізделген мемлекеттік құрылыстың жүйесі

<variant>Саяси, экономикалық билік азғантай топ қолында болатын биліктің түрі

<variant>Қоғам өмірінің барлық саласын мемлекет толық бақылауға алған мемлекеттік-саяси құрылыс

<question1>Тоталитарлы тәртіп дегеніміз не?

<variant>Қоғам өмірінің барлық саласын мемлекет толық бақылауға алған мемлекеттік-саяси құрылыс

<variant>Жеке адам билігіне негізделген, күшке сүйенетін мемлекеттік-саяси құрылыс

<variant>Мемлекеттік мекемелерді басып алып, демократияны теріс түсінетін тобыр билігі
<variant>Өкіметтің толық бассыздығына, қол астындағы азаматтардың

еріксіздігіне негізделген мемлекеттік құрылыстың жүйесі

<variant>Саяси, экономикалық билік азғантай топ қолында болатын биліктің түрі

<question1>Саяси режим дегеніміз не?

<variant>Қоғамды басқарудың әдіс-тәсілдерінің жиынтығы

<variant>Таптық, топтық жеке адамның саясатта тұжырымдалған өз еркін жүргізу мүмкіндігі.

<variant>Ерекше күштеу аппаратына сүйенетін билік.

<variant>Халықтың саяси билікті мойындауы, заңдылығын, шешімдерін растауы

<variant>Билік жүргізетін, тұрақтылық пен тәртіпті қамтамасыз ететін   ұйымдар мен мекемелер жиынтығы.

<question1>Тоталитаризм ұғымын саяси лекциконға алғаш болып енгізген кім?

<variant>Б.Муссолини

<variant>К.Маркс

<variant>И.Сталин

<variant>А.Гитлер

<variant>У.Черчиль

<question1>Тоталитаризмге тән емес белгі –

<variant>көппартиялық

<variant>бір бұқаралық партияның болуы

<variant>жалпы полицейлік бақылау

<variant>бұқаралық ақпарат құралдарының монополиясы

<variant>экономиканың орталықтандырылған сипаты

<question1>Саяси режим негізінде  саяси жүйені қалай жіктеуге болады?

<variant>Тоталитаризм, демократия, авторитаризм

<variant>Аралдық, континенталды

<variant>Буржуазиялық, социалистік

<variant>Батыстық, конфуциандық, жапондық, индуистік, латынамерикалық, славян-православиялық, африкалық

<variant>Ашық және жабық

<question1>Саяси жүйенінің  демократиялығының негізгі белгісі?

<variant>Халық билгін қамтамасыз ету

<variant>Демократиялық сайлау

<variant>Жүйенің ашықтығы

<variant>Билік органдарының өкілдігі

<variant>Партиялық плюрализм

<question1>Авторитаризмнің мәні?

<variant>Билік еркін қоғамға тану

<variant>Саяси формализациялану мен ойды бұғаулау

<variant>Биліктің өкілетті институттары рөлін көтеру

<variant>Биліктің шоғырландырылуы

<variant>Оппозицияны күшейту

<question1>Алғаш рет саяси лексиконға «тоталитаризм»  терминің енгізген кім?

<variant>Б. Муссолини

<variant>К. Маркс

<variant>Т. Рузвельт

<variant>А. Гитлер

<variant>У. Черчилль

<question1>«Солшыл»  тоталитаризм дегеніміз не?

<variant>Пролетариаттың жетекші рөлі

<variant>Нәсіл тазалығы үшін күрес

<variant>Антикоммунизм

<variant>Капитализмді шектеу

<variant>Неміс рейхын қайта құру

<question1>«Оңшыл»  тоталитаризм дегеніміз не?

<variant>Нәсіл тазалығы үшін күрес (бәрінен бұрын еврейлерді құрту)

<variant>Коммунистік қоғам құру мүмкіндігі

<variant>Жеке меншікті алып тастау

<variant>Пролетариат диктатурасы

<variant>Жоспарлы экономиканы құру

<question1>Алғашқы рет демократиялық шаралар қандай мемлекеттерде қолданылған?

<variant>Грек қала-мемлекеттерінде

<variant>Ежелгі Египетте фараондар уақытында

<variant>Императорлық Римде

<variant>Oртағасырлық мемлекеттерде

<variant>Тигр мен Ефрат төңірегіндегі мемлекеттерде

<question1>Демократияға революция арқылы өту қай елде жүзеге асырылды?

<variant>Португалия

<variant>Испания

<variant>Жапония

<variant>Германия

<variant>АҚШ

<question1>Демократияға өту әскери жолмен қай елде болды?

<variant>Германия

<variant>АҚШ

<variant>Португалия

<variant>Ұлыбритания

<variant>Швеция

<question1>Авторитарлық қоғамда салынатын тыйымдардың сипаты:

<variant>саясатқа қатысты жоқ нәрсе ғана рұқсат етілген

<variant>барынша жариялылық

<variant>биліктің бұрығымен ғана рұқсат етілген

<variant>билік ауысуынан басқасының бәріне рұқсат етілген

<variant>заңмен тыйым салынғаннан басқаның бәріне рұқсат

<question1>Авторитарлық режимнің әдеттегі тірегі:

<variant>әскер

<variant>шіркеу

<variant>халық

<variant>парламент

<variant>Бюрократия

<question1>Мемлекеттің жойылуы демократия өкілін атаңыз

<variant>К.Маркс

<variant>Т.Гоббс

<variant>Ж.Ж.Руссо

<variant>М.Вебер

<variant>Н.Пуланцас

<question1>Легалды  демократия  өкілдерін атаңыз

<variant>Ф.Хайек, Р.Нозик

<variant>Т.Гоббс, Дж.Локк, Ш.Монтескье т.б.

<variant>Д.Трумэн, Р.Даль

<variant>М.Вебер, И.Шумпетер

<variant>Н.Пуланцас, К.Макферсон

<question1>Партиципаторлы  демократия  өкілдерін атаңыз

<variant>Н.Пуланцас, К.Макферсон

<variant>Т.Гоббс,  Дж.Локк, Ш.Монтескье т.б.

<variant>Ж.Ж.Руссо

<variant>К.Маркс

<variant>М.Вебер, И.Шумпетер

<question1>Адамдардың тоталитаризм кезіндегі билікке деген қатынасы:

<variant>қоғамдық сананың билікпен бірігуі

<variant>қоғамның билікке деген қатысы аз мөлшерде

<variant>қоғамның билікке ықпалы

<variant>халықтың биліктен алшақтауы

<variant>халықтың биліктің нақтылы өкілдерін таңдауы

<question1>Д. Истонның саяси жүйе моделiнің теориялық негізін

құраған категориялар:

<variant>«саяси жүйе», «қоршаған орта», «реакция», «керi байланыс»

<variant>«кiрiс», «шығыс»

<variant>«ашық жүйе», «жабық жүйе»

<variant>«легитимділік», «күштеу»

<variant>«талап пен қолдау», «шешім мен әрекет»

<question1>Саяси жүйе дегеніміз не?

<variant>Билік жүргізетін, тұрақтылық пен тәртіпті қамтамасыз ететін

ұйымдар мен мекемелер жиынтығы

<variant>Қоғамды басқарудың әдіс-тәсілдерінің жиынтығы

<variant>Таптық, топтық жеке адамның саясатта тұжырымдалған өз еркін жүргізу мүмкіндігі.

<variant>Ерекше күштеу аппаратына сүйенетін билік.

<variant>Халықтың саяси билікті мойындауы, заңдылығын, шешімдерін растауы

<question1>Саяси жүйенің құрылымы:

<variant>саяси институттар, саяси қатынастар, саяси ережелер, саяси мәдениет

<variant>мемлекет, саяси партия, кәсіподақ, ұйымдар мен бірлестіктер

<variant>реакция, кері байланыс, қоршаған орта

<variant>мүдделер, қолдаулар, шешімдер

<variant>талап пен қолдау

<question1>Саяси жүйе терминінің ғылыми айналымға еңген кезеңі-

<variant>ХХ ғ. 50-60жж.

<variant>ХХ ғ. 20-30жж.

<variant>ХХ ғ. 20-30жж.

<variant>ХХ ғ. 80-90 жж.

<variant>Қайта өрлеу дәуірі

<question1>Саяси жүйені алғаш рет кибернетикалық машинаға теңеген ғалым кім?

<variant>К. Дойч

<variant>Г. Алмонд

<variant>Д. Истон

<variant>Т. Парсонс

<variant>Д. Лассуэл

<question1>Саяси ғылымға саяси жүйе ұғымын алғаш енгізген ғалым кім?

<variant>Д. Истон

<variant>М. Вебер

<variant>В. Парето

<variant>Г. Алмонд

<variant>И. Кант

<question1>Д. Истонның саяси жүйені зерттеу теориясы қалай аталады?

<variant>жүйелік талдау

<variant>әлеуметтік әрекет теориясы

<variant>қызметтік әдіс

<variant>элиталық бағыт

<variant>институттық бағыт

<question1>Т. Парсонстың саяси жүйені зерттеу теориясы қалай аталады?

<variant>әлеуметтік әрекет теориясы

<variant>жүйелік талдау

<variant>қызметтік әдіс

<variant>элиталық бағыт

<variant>институттық бағыт

<question1>К. Дойчтың саяси жүйені зерттеу теориясы қалай аталады?

<variant>коммуникативтік бағыт

<variant>жүйелік талдау

<variant>әлеуметтік әрекет теориясы

<variant>қызметтік әдіс

<variant>элиталық бағыт

<question1>Әлеуметтік-экономикалық құрылым формациясының типіне

сәйкес саяси жүйенің жіктемесі:

<variant>құл иеленушілік, феодалдық, буржуазиялық, социалистік

<variant>ашық және жабық

<variant>авторитарлық, тоталитарлық, демократиялық

<variant>орталықтандырылған және орталықтандырылмаған

<variant>дамушы және кертартпа

<question1>Г. Алмонд саяси жүйені қандай өлшем тұрғысынан жіктеді?

<variant>Саяси мәдениеттің ерекшелігі тұрғысынан

<variant>Модернизация деңгейі тұрғысынан

<variant>Ашық және жабықтығына сәйкес

<variant>Саяси режім тұрғысынан

<variant>Формациялық тұрғыдан

<question1>Саяси жүйенің ережелері мен қағидаларын қандай құрылым жасайды?

<variant>Заңшығарушы органдар

<variant>Үкімет

<variant>Мүдделі топтар

<variant>Сот

<variant>Саяси партиялар

<question1>Саяси жүйенің институттық жүйешесі (подсистема):

<variant>мемлекет, саяси партиялар, қоғамдық-саяси ұйымдар мен қозғалыстар,

БАҚ, діни ұйымдар

<variant>саяси өмірді реттейтін құқықтық және моральдық ережелер, саяси дәстүрлер

<variant>саяси қызметтің бағыттары мен түрлері, билікті жүзеге асырудың әдістері мен тәсілдері

<variant>қоғамның саяси өміріне қатысушылардың саяси идеялары, көзқарастары, түсінігі, сезімдері

<variant>өзара әрекеттің түрлері мен қарым-қатынастарының жиынтығы

<question1>Саяси жүйенің коммуникативтік жүйешесі (подсистема):

<variant>саяси жүйе аясында және одан тыс болатын өзара әрекеттін барлық түрлері

<variant>саяси өмірді реттеуші құқықтық және моральдық нормалар, саяси дәстүрлер

<variant>мемлекет, саяси партиялар, қоғамдық-саяси қозғалыстар мен ұйымдар

<variant>қоғамның саяси өміріне қатысушылардың саяси идеялары, көзқарастары, түсініктері, сезімдері

<variant>өзара әрекеттің түрлері мен қарым-қатынастарының жиынтығы

<question1>Саяси жүйенің қызметтік жүйешесі (подсистема):

<variant>саяси қызметтің формалары мен бағыттары, билікті іске асырудың

әдістері мен жолдары

<variant>мемлекет, саяси партиялар, қоғамдық-саяси қозғалыстар мен ұйымдар

<variant>саяси өмірді реттеуші құқықтық және моральдық нормалар, саяси дәстүрлер

<variant>саяси жүйе аясында және одан тыс өзара әрекеттердің түрлі формалары

<variant>қоғам үшін типтік болатын саяси ұғым-түсініктер үлгілер (стереотиптер) кешені

<question1>Саяси жүйенің нормативтік жүйешесі (подсистема):

<variant>саяси өмірді реттеуші құқықтық және моральдық нормалар, саяси дәстүрлер

<variant>мемлекет, саяси партиялар, қоғамдық-саяси ұйымдар мен қозғалыстар

<variant>саяси қызметтің түрлері мен бағыттары, билікті жүзеге асырудың әдістері мен тәсілдері

<variant>саяси жүйе аясында және одан тыс өзара әрекеттердің түрлі формалары

<variant>қоғам үшін типтік болатын саяси ұғым-түсініктер үлгілер (стереотиптер) кешені

<question1>Г. Алмондтың саяси жүйе теориясында кіріс қызметін атқаратын:

<variant>азаматтық сектор

<variant>мемлекет

<variant>құқық қорғау ұйымы

<variant>БАҚ

<variant>діни ұйымдар

<question1>Тоталитарлық саяси жүйенің негізі?

<variant>Тоталитарлық типтегі партия басшылығымен орталықтанған саяси қозғалыс

<variant>Қоғамның жаппай дамуы

<variant>Халықтық  бақылау

<variant>Азаматтық қоғамды дамыту

<variant>Партиялық аппаратты қысқарту

<question1>Саяси жүйе ұғымы?

<variant>Саяси институттар мен нормалардың өзара әрекеттесу жүйесі

<variant>Қоғамның саяси және саяси емес элементтерінің жиынтығы

<variant>Саясаттың негізінде жатқан идеялар комплексі

<variant>Қоғамды басқару механизмі

<variant>Мемлекеттік басқару

<question1>Саяси жүйенің демократиялығының басты белгісі?

<variant>Халық билгін қамтамасыз ету

<variant>Демократиялық сайлау

<variant>Жүйенің ашықтығы

<variant>Билік органдарының өкілдігі

<variant>Партиялық плюрализм

<question1>Жүйе дегеніміз не?

<variant>Өзара байланысты элементтер жиынтығы, бір элементінде өзгеріс барлығына ықпал етеді

<variant>Кез-келген жүйе қоршаған ортамен іс-әрекет жасайды

<variant>Жүйе оқшауланған тұтастық

<variant>Жүйе мен қоршаған орта арасында ешқандай өзара іс-әрекет жоқ

<variant>Жүйе-оны құрайтын бүліктер жиынтығы

<question1>Антисемитизм дегеніміз не?

<variant>Еврейлерге қарсы бағытталған саясат пен идеология түрі.

<variant>Нәсілдік жағынан бөлу, қорлау.

<variant>Ешбір мемлекет азаматы болып саналмау

<variant>Жеке адамдар мен топтар іс-әрекетін талдайтын әдістемелік бағыт

<variant>Бір мезгілде екі немесе одан да көп мемлекеттің азаматы болу

<question1>Демагогия дегеніміз не?

<variant>Саяси лидердің қоғаммен санаспай өз бетімен күштеу   әдісі арқылы жүргізетін саясаты

<variant>Ақсақалдардың билік жүргізу принципі

<variant> Келісілген екі жақты халықаралық шарттың бұзылғандығын мәлімдеу

<variant>Ерекше қабілетті, құзыретті, таланттылар билігі

<variant>Мақсатқа жету үшін адамдарға жалған уәде беру, деректерді бұрмалау

<question1>Деспотизм дегеніміз не?

<variant>Өкіметтің толық бассыздығына, қол астындағы азаматтардың

еріксіздігіне негізделген мемлекеттік құрылыстың жүйесі

<variant>Қоғам өмірінің барлық саласын мемлекет толық бақылауға алған саяси құрылыс

<variant>Жеке адам билігіне негізделген, күшке сүйенетін мемлекеттік-саяси құрылыс

<variant>Мемлекеттік мекемені демократияны теріс түсінетін тобыр билігі

<variant>Саяси, экономикалық билік азғантай топ қолында болатын биліктің түрі

<question1>Деспотия дегеніміз не?

<variant>Шексіз және дара билеудің бір түрі

<variant>Заңмен санаспай, күштеу мен қудалауға сүйенетін шексіз билеп төстеуші

<variant>Қарулы күшке сүйенетін, заңмен шектелмеген шексіз мемлекеттік билік

<variant>Үстемдік етуші, билеуші идеологиямен келіспеуші адам

<variant>Істің мәніне немқұрайлы, формальды қарау, істі көпке созу

<question1>Диктатор дегеніміз не?

<variant>Заңмен санаспай, күштеу мен қудалауға сүйенетін шексіз билеп төстеуші

<variant>Істің мәніне немқұрайлы, формальды қарау, істі көпке созу

<variant>Шексіз және дара билеудің бір түрі

<variant>Қарулы күшке сүйенетін, заңмен шектелмеген шексіз мемлекеттік билік

<variant>Үстемдік етуші, билеуші идеологиямен келіспеуші адам

<question1>Диктатура дегеніміз не?

<variant>Қарулы күшке сүйенетін, заңмен шектелмеген шексіз мемлекеттік билік

<variant>Істің мәніне немқұрайлы, формальды қарау, істі көпке созу

<variant>Шексіз және дара билеудің бір түрі

<variant>Заңмен санаспай, күштеу мен қудалауға сүйенетін шексіз билеп төстеуші

<variant>Үстемдік етуші, билеуші идеологиямен келіспеуші адам

<question1>Конформизм дегеніміз не?

<variant>Іштей келіспесе де, көпшіліктің ой-пікірін иемдену, билік ыңғайына жығылу

<variant>Әлеуметтік-саяси жүйелердің әр түрлі күштердің қарама-қарсылығы

<variant> Мемлекет басшысының өз қызметіне  салтанатты түрде кірісуі

<variant>Жаңалық енгізу, жаңарту

<variant>Жоғары лауазымды адамдарды заң бұзғаны үшін жауапқа тарту

<question1>Конфронтация дегеніміз не?

<variant>Әлеуметтік-саяси жүйелердің әр түрлі күштердің қарама-қарсылығы

<variant>Іштей келіспесе де, көпшіліктің ой-пікірін иемдену, билік ыңғайына жығылу

<variant>Мемлекет басшысының өз қызметіне  салтанатты түрде кірісуі

<variant>Жаңалық енгізу, жаңарту

<variant>Жоғары лауазымды адамдарды заң бұзғаны үшін жауапқа тарту

<question1>Доктрина дегеніміз не?

<variant> Саяси, экономикалық, әскери мақсаттар жинақталған саяси теория, ілім

<variant>Үкімет, халықаралық  ұйым негізгі мақсаттарын жариялайтын мәлімдеме

<variant>Екі елдің жерін анық бөліп тұратын шекара

<variant>Жоғарғы органдардың төменгі басшыларға берген ұйғарымы, жарлығы.

<variant>Ерекше маңызды мәселе туралы барлық халықтың пікірін сұрау

<question1>Центризм дегеніміз не?

<variant>Саясатта оңшылдар мен солшылдардың арасындағы

орталық қалыпты ұстанатын партиялық бағыт

<variant>Жалпы қабылданған заңдық ережелерді жоққа шығару

<variant>Орталық билікті қолдау

<variant>Өкіметті, оның заңдарын, қаулыларын құрметтеу, орындау

<variant>Белгілі бір заң жобаларына, қабылданатын шешімдерге ықпал ету

мақсатында әрекет ететін ерекше саяси ұйым

<question1>Анархия дегеніміз не?

<variant>Жеке адамды мемлекеттік биліктен құтқаруға бағытталған әлеуметтік-саяси ағым

<variant>Саяси өмірге селсоқ қарау,  азаматтық міндеті атқарудан бас тарту

<variant>Бір адамға жоғары өкімет билігін шексіз беру арқылы басқару

<variant>Елдің экономикасын оқшауландыруға бағытталған ұлттық мақсат

<variant>Өзгеріс нәтижесінде туатын болашақтағы қоғамдық құбылыстардың үлгісі, бейнесі

<question1>Геронкратия дегеніміз не?

<variant>Ақсақалдардың билік жүргізу принципі

<variant>Мақсатқа жету үшін адамдарға жалған уәде беру, деректерді бұрмалау

<variant>Келісілген екі жақты халықаралық шарттың бұзылғандығын мәлімдеу

<variant>Ерекше қабілетті, құзыретті, таланттылар билігі

<variant>Саяси лидердің күштеу әдісі арқылы жүргізетін саясаты

<question1>Денонсация дегеніміз не?

<variant>Келісілген екі жақты халықаралық шарттың бұзылғандығын мәлімдеу

<variant>Ерекше қабілетті, құзыретті, таланттылар билігі

<variant>Саяси лидердің қоғаммен санаспай өз бетімен күштеу   әдісі арқылы жүргізетін саясаты

<variant>Мақсатқа жету үшін адамдарға жалған уәде беру, деректерді бұрмалау

<variant>Ақсақалдардың билік жүргізу принципі

<question1>Пауперизм дегеніміз не?

<variant>Біраз халықтың қайыршылануы

<variant> Соғысқа қарсы тұратын, бейбітшілікті жақтайтын ағым.

<variant>Көпшілікке жалпақтап, жағымпаздану, халықтың сауаты өз бөлігіне шағыну т.б.

<variant>Мақсатқа жету үшін адамгершілік қағидалармен санаспау

<variant>Соғыс пен қарулы қақтығыстарды зерттейтін ғылым

<question1>Пацифизм дегеніміз не?

<variant>Соғысқа қарсы тұратын, бейбітшілікті жақтайтын ағым

<variant>Біраз халықтың қайыршылануы

<variant>Көпшілікке жалпақтап, жағымпаздану, халықтың сауаты өз бөлігіне шағыну т.б.

<variant>Мақсатқа жету үшін адамгершілік қағидалармен санаспау

<variant>Соғыс пен қарулы қақтығыстарды зерттейтін ғылым

<question1>Охлократия дегеніміз не?

<variant>Мемлекеттік мекемелерді басып алып, демократияны теріс түсінетін тобыр билігі

<variant>Қоғам өмірінің барлық саласын мемлекет толық бақылауға алған саяси құрылыс

<variant>Жеке адам билігіне негізделген, күшке сүйенетін мемлекеттік-саяси құрылыс

<variant> Өкіметтің толық бассыздығына, қол астындағы азаматтардың

еріксіздігіне негізделген мемлекеттік құрылыстың жүйесі

<variant>Саяси, экономикалық билік азғантай топ қолында болатын биліктің түрі

<question1>Полемология дегеніміз не?

<variant>Соғыс пен қарулы қақтығыстарды зерттейтін ғылым

<variant>Біраз халықтың қайыршылануы

<variant>Соғысқа қарсы тұратын, бейбітшілікті жақтайтын ағым.

<variant>Көпшілікке жалпақтап, жағымпаздану, халықтың сауаты өз бөлігіне шағыну т.б.

<variant>Мақсатқа жету үшін адамгершілік қағидалармен санаспау

<question1>Инновация дегеніміз не?

<variant>Жаңалық енгізу, жаңарту

<variant>Әлеуметтік-саяси жүйелерге әр түрлі күштердің қарама-қарсылығы

<variant>Іштей келіспесе де, көпшіліктің ой-пікірін иемдену, билік ыңғайына жығылу

<variant>Мемлекет басшысының өз қызметіне  салтанатты түрде кірісуі

<variant>Жоғары лауазымды адамдарды заң бұзғаны үшін жауапқа тарту

<question1>Волюнтаризм дегеніміз не?

<variant>Саяси лидердің қоғаммен санаспай өз бетімен күштеу   әдісі арқылы жүргізетін саясаты

<variant>Ақсақалдардың билік жүргізу принципі.

<variant>Мақсатқа жету үшін адамдарға жалған уәде беру, деректерді бұрмалау

<variant>Келісілген екі жақты халықаралық шарттың бұзылғандығын мәлімдеу

<variant>Ерекше қабілетті, құзыретті, таланттылар билігі

<question1>Меритократия дегеніміз не?

<variant>Ерекше қабілетті, құзыретті, таланттылар билігі

<variant>Саяси лидердің қоғаммен санаспай өз бетімен күштеу   әдісі арқылы жүргізетін саясаты

<variant>Ақсақалдардың билік жүргізу принципі

<variant>Мақсатқа жету үшін адамдарға жалған уәде беру, деректерді бұрмалау

<variant>Келісілген екі жақты халықаралық шарттың бұзылғандығын мәлімдеу

<question1>Деморкация дегеніміз не?

<variant>Екі елдің жерін анық бөліп тұратын шекара

<variant>Жоғарғы органдардың төменгі басшыларға берген ұйғарымы, жарлығы.

<variant>Саяси, экономикалық, әскери мақсаттар жинақталған саяси теория, ілім

<variant>Ерекше маңызды мәселе туралы барлық халықтың пікірін сұрау

<variant>Үкімет, халықаралық  ұйым негізгі мақсаттарын жариялайтын мәлімдеме

<question1>Толеранттылық дегеніміз не?

<variant>Басқаға кешірімді, мейірімді, рақымшыл, кішіпейіл, аяныш білдіру,  төзімді болу

<variant>Екі елдің жерін анық бөліп тұратын шекара

<variant>Жоғарғы органдардың төменгі басшыларға берген ұйғарымы, жарлығы

<variant>Саяси, экономикалық, әскери мақсаттар жинақталған саяси теория, ілім

<variant>Ерекше маңызды мәселе туралы барлық халықтың пікірін сұрау

<question1>ЮНЕСКО-ның Бас конференциясы Толеранттылық қағидаттары туралы декларациясын қашан қабылдады?

<variant>1995 жылы 16-қарашада

<variant>1992 жылы 2-наурызда

<variant>1991 жылы 16-желтоқсанда

<variant>1995 жылы 30-тамызда

<variant>1993 жылы 2-наурызда

<question1>2000 жыл БҰҰ Бас Ассамблеясы шешімімен қандай жыл деп аталды?

<variant>Халықаралық бейбітшілік пен күштемеу мәдениеті жылы

<variant>Балаларды қорғау жылы

<variant>Азаматтық құқық жылы

<variant>Экономикалық өрлеу жылы

<variant>Дағдарыс жылы

<question1>Бүкіл әлемде 16-қараша қандай күн болып саналады?

<variant>Халықаралық толеранттылық күні

<variant>Халықаралық әйелдер мерекесі

<variant>Халықтар достығы күні

<variant>Халықаралық ядролық сынақтарға қарсы іс-қимыл күні

<variant>Ашаршылыққа қарсы күрес күні

<question1>БҰҰ-ның Бас Ассамблеясы 29 тамызды қандай күн деп жариялаған?

<variant>Халықаралық ядролық сынақтарға қарсы іс-қимыл күні

<variant>Халықаралық толеранттылық күні

<variant>Халықаралық әйелдер мерекесі

<variant>Халықтар достығы күні

<variant>Ашаршылыққа қарсы күрес күні

<question1>Ортағасырлық саяси көзқарастардағы маңызды мәселелер – бұл… арақатынасы?

<variant>саясат пен діннің

<variant>дін мен ғылымның

<variant>адам мен қауымның

<variant>қауым мен мемлекеттің

<variant>адамгершілік және діни міндеттің

<question1>Н.Макиавеллидің мұраларының маңыздысы?

<variant>саяси ғылымды өңдеуі

<variant>басқарудың дұрыс және бұрыс формасын ұсынуы

<variant>дінмен саясатты біріктіруі

<variant>биліктің әлеуметтік парадигмасын жасауы

<variant>ұлттық рухты көтеру

<question1>Ш.Л. Монтескьенің американдық және француздық конституцияларда

көрінісін тапқан негізгі идеясы?

<variant>биліктің бөлінуі және олардың тепе-теңдігі

<variant>саяси теориядағы компромисс рухы

<variant>саясатқа географиялық ортаның әсері

<variant>заң шығарушылық пен басқару түрінің рөлі

<variant>демократия принциптері

<question1>Саяси ойлаудың либерализмінің негізгі идеясы?

<variant>еркіндік – негізгі құндылық

<variant>заң өркениетті адамдардың табиғи қажеттіліктерінің қортындысы ретінде

<variant>тарихтың мақсаты-әлемнің вестернизациясы

<variant>халық билігі идеясы

<variant>индивидуализм

<question1>Г.Москаның саяси ғылымда ашқан жаңалығы?

<variant>элита билігі

<variant>буржуазия билігі

<variant>технократия билігі

<variant>шіркеу билігі

<variant>халық билігі

<question1>Ж.Ж. Руссо бойынша мемлекеттің жүрегі, бұл…

<variant>заң шығарушы билік

<variant>ағартылған монарх

<variant>халық

<variant>бюрократия

<variant>еркін азаматтар ассоциациасы

<question1>Т. Гоббс бойынша ең керемет басқару формасы?

<variant>абсолютік монархия

<variant>демократия

<variant>тирания

<variant>тоталитаризм

<variant>республика

<question1>Әл-Фараби ойларында саясаттың мақсаты?

<variant>бақытқа жету

<variant>теңдікке жету

<variant>игілікке жету

<variant>әділдікке жету

<variant>билікке жету

<question1>Кім ең алғашқы болып мемлекетке қазіргі мағынада анықтама берген?

<variant>Макиавелли

<variant>Цицерон

<variant>Полибий

<variant>Аристотель

<variant>Әл-Фараби

<question1>«Билеуші  тап» еңбегі мен билеуші тап  концепциясының авторы?

<variant>Г. Моска

<variant>М. Вебер

<variant>К.Маркс

<variant>Й.Шумпеттер

<variant>Ф.Хайек

<question1>Конфуций мемлекеттің қандай концепциясын ұсынды?

<variant>патриархалды – патерналистік

<variant>фашистік

<variant>монархиялық

<variant>тираниялық

<variant>олигархиялық

<question1>Даосизм ілімінің негізін салған кім?

<variant>Лао – цзы

<variant>Мо – цзы

<variant>Конфуций

<variant>Сянь – Цзы

<variant>Гуньсунь Янь

<question1>Аристотель бойынша  полития дегеніміз не?

<variant>Жалпының мүддесі үшін көпшілік билік құруы

<variant>Мемлекеттің аралық басқаруы

<variant>Мемлекетті тобыр басқаруы

<variant>Мемлекетті бір адам басқаруы басқару

<variant>Зорлық негізінде басқару

<question1>Аристотель бойынша мемлекеттік басқарудың бұрыс  формалары

<variant>Тирания, олигархия, демократия

<variant>Монархия, полития, аристократия

<variant>Монархия, аристократия

<variant>Тимократия, демократия, тирания

<variant>Деспотия, монархия

<question1>Платон бойынша мемлекеттік басқарудың бұрыс формалары

<variant>Тимократия, демократия, тирания, олигархия

<variant>Монархия, полития, аристократия

<variant>Монархия, аристократия

<variant>Тирания, олигархия, демократия

<variant>Деспотия, монархия

<question1>Платон бойынша мемлекеттік басқарудың дұрыс  формалары

<variant>Монархия, аристократия

<variant>Тимократия, демократия, тирания, олигархия

<variant>Монархия, полития, аристократия

<variant>Тирания, олигархия, демократия

<variant>Деспотия, монархия

<question1>Аристотель бойынша мемлекеттік басқарудың дұрыс  формалары

<variant>Монархия, полития, аристократия

<variant>Монархия, аристократия

<variant>Тимократия, демократия, тирания, олигархия

<variant>Тирания, олигархия, демократия

<variant>Деспотия, монархия

<question1>Н. Макиавелли бойынша дұрыс мемлекеттік құрылыс

<variant>Республика

<variant>Аристократия

<variant>Монархия

<variant>Олигархия

<variant>Охлократия

<question1>Өз еңбегінде элита теориясын басқаларға қарағанда толыққанды қарастырғандар-

<variant>В.Парето, Г.Моска

<variant>Г.Алмонд, Д.Истон

<variant>К.Поппер, Р.Даль

<variant>И.Кант, Ф.Гегель

<variant>М.Дювержье, М.Вебер

<question1>Саяси ілімдер тарихында алғаш болып идеалды мемлекет моделін құрған-

<variant>Платон

<variant>К.Маркс

<variant>Т.Кампанелла

<variant>Конфуций

<variant>Т.Мор

<question1>Қайта өрлеу дәуірінің әлеуметтік-саяси ілімдерінің басты бағыты?

<variant>Гуманизм

<variant>Адамның құқығы мен еркіндігі проблемасы

<variant>Мемлекеттің заңдары-адамдардың санасы және тәжірбиесінің жемісі

<variant>Қоғам-еркін адамдардың одағы

<variant>Aдамның шығармашылық мүмкіндіктеріне сенім

<question1>Өз еңбегінде еркіндік пен ашық қоғамды демократияның басым

құндылығы ретінде сипаттаған кім?

<variant> Ж.Ж.Руссо

<variant>К.Липсеп

<variant>К.Поппер

<variant>Р.Даль

<variant>Хайек

<question1>Ежелгі грек және мұсылмандық құқықты өзара байланыстырып

қараған ойшылды атаңыз

<variant>Әл-Фараби

<variant>Ж.Баласағұн

<variant>Д.Бабатайұлы

<variant>А.Құнанбаев

<variant>Қ.А.Ясауи

<question1>Ф.Аквинский монархияны неге қолдады?

<variant>ол заңға сүйенедi

<variant>күшті билік

<variant>бақытқа жету

<variant>теңдікке жету

<variant>игілікке жету

<question1>«Мемлекет» және «республика»  ұғымдарына қазiргi заманғы мән берген ойшыл кім?

<variant>Н.Макиавелли

<variant>Платон

<variant>К.Маркс

<variant>Т.Кампанелла

<variant>Конфуций

<question1>Г.Гроций iлiмiнiң бастама бөлiмi-

<variant>адам табиғаты, адамның әлеуметтiк сапасы

<variant>бақытқа жету

<variant>теңдікке жету

<variant>игілікке жету

<variant>мемлекетті жетілдіру

<question1>Г. Гроций  «Соғыс пен бейбiтшiлiк туралы құқық. Үш кiтап»  (1625 ж.)

атты трактатында алдына қандай  мақсат қойды?

<variant> халықаралық құқықтың өзектi мәселелерiн шешу

<variant>биліктің бөлу мен олардың тепе-теңдігі мәселесі

<variant>саяси теориядағы компромисс рухын анықтау

<variant>саясатқа географиялық ортаның әсерін табу

<variant>заң шығарушылық пен басқару түрінің рөлін анықтау

<question1>Қоғамдық келісім теориясының көрнекті өкілі кім?

<variant> Г.Гроций

<variant>Д.Истон

<variant>К.Липсеп

<variant>К.Поппер

<variant>Р.Даль

<variant>Хайек

<question1>Мемлекет пен құқық туралы iлiмдi геометрия сияқты нақты

ғылымға айналдыруға талныпған ойшыл кім?

<variant>Т.Гоббс

<variant>Г.Гроций

<variant>Ж.Ж.Руссо

<variant>К.Липсеп

<variant>К.Поппер

<question1>Демократиялық басқару- шағын, аристократиялық басқару- орта, монархиялық басқару- iрi мемлекеттер үшiн тиiмдi басқару формасы деп санаған ойшыл кім?

<variant>Ж.Ж.Руссо

<variant>В.Парето

<variant>Г.Моска

<variant> Г.Гроций

<variant>К.Маркс

<question1>М. Вебер саяси iлiмiнiң негiзгi идеясы-

<variant>плюрализм

<variant>соғысты болдырмау

<variant>жаулап алу

<variant>сыртқы саясат

<variant>сайлау

<question1>«Құтты білік»   шығармасында ел билеу саясатын сөз еткен ойшыл кім?

<variant>Ж.Баласағұн

<variant>Қ.А.Ясауи

<variant>Қ.Жалаири

<variant>Ибн Халдун

<variant>Әл-Фараби

<question1>Қайырымды басқаруды сақтау мен ұйымдастыру тәсілдерін зерттеген ойшыл кім?

<variant>Әл-Фараби

<variant>Ж.Баласағұн

<variant>Қ.А.Ясауи

<variant>Қ.Жалаири

<variant>Ибн Халдун

<question1>Ежелгі дәуірдің саяси ілімінің негізін не құрады?

<variant>мифтер

<variant>болжам

<variant>теориялар

<variant>заңдар

<variant>құқық

<question1>Платонның шын есімін атаңыз

<variant>Аристокл

<variant>Платон

<variant>Аристотель

<variant>Сократ

<variant>Цицерон

<question1> Платонның есімі қандай мағына береді?

<variant>Кең жауырынды

<variant>Батыл

<variant>Ғалым

<variant>Ойшыл

<variant>Жауынгер

<question1>«Макиавеллизм»  ілімінің негізгі қағидасы қандай?

<variant>саясат пен билікте өз мақсатына калай жетсең де дұрыс

<variant>биліктің бөлу мен олардың тепе-теңдігі мәселесі

<variant>саяси теориядағы компромисс рухын анықтау

<variant>саясатқа географиялық ортаның әсерін табу

<variant>заң шығарушылық пен басқару түрінің рөлін анықтау

<question1>Платонның кемелді мемлекетінде басқарушы бола алатындар:

<variant>философтар

<variant>жер иеленушілер

<variant>қолбасшылар

<variant>саудагерлер

<variant>қолөнершілер

<question1>Полития, бұл…

<variant>көпшіліктің басқаруының дұрыс түрі

<variant>олигархия түрі

<variant>тиран билігі

<variant>бай азшылық билігінің түрі

<variant>тобыр билігі

<question1>Тәуелсіздік Декларациясының авторы кім?

<variant>Т.Джефферсон

<variant>Дж. Локк

<variant>Ш.Л. Монтеске

<variant>Светони

<variant>Ж.Ж.Руссо

<question1>Қазақтың тұңғыш құқық магистрі, Алашорда үкіметінің

құқықтық құжаттарын жасаған азамат –

<variant>Ж.Ақбаев

<variant>Т.Рысқұлов

<variant>М.Жұмабаев

<variant>Ә.Бөкейханов

<variant>А.Байтұрсынов

<question1>Конфуций ілімі жинақталған кітап қалай аталады?

<variant>«Лунь юй»  («Әңгімелер мен пікірлер»)

<variant>«Саясат»

<variant>«Құқық»

<variant>«Дао дэ цзин»

<variant>«Этика»

<question1>Ортағасырлық ойшылдар монархтың үстемдік құқын немен негіздеді?

<variant>Құдайдың қалауымен

<variant>Жеке басының сапаларымен

<variant>Халықтың мойындауымен

<variant>Жағдайдың қалыптасуымен

<variant>Сайлаушылардың қолдауымен

<question1>«Қазақстан-2030. Барлық қазақстандықтардың гүлденуі, қауіпсіздігі
және әл-ауқатының артуы» стратегиялық бағдарламасы қай жылы қабылданды?

<variant>1997 жылы

<variant>2010 жылы

<variant>2012 жылы

<variant>1996 жылы

<variant>1998 жылы

<question1>ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаев  «Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты»  атты Қазақстан халқына Жолдауын қашан жариялады?

<variant>2012 жыл 14-желтоқсан

<variant>2010 жыл 10-ақпан

<variant>1997 жыл 17-қазан

<variant>1996 жыл 21-мамыр

<variant>1998 жыл 24-қыркүйек

<question1>Аристотель бойынша «Полития» кімдердің мүддесін қорғайды?

<variant>қоғамның барлық топтарының

<variant>монархтың

<variant>аристократияның

<variant>жеке азаматтардың

<variant>демогогтардың

<question1>Макиавеллизм бұл?

<variant> мораль нормаларын елемейтін саясат

<variant>утопиялық саяси көзқарас

<variant>күштер балансының саясаты

<variant>күштемеу саясаты

<variant>әскериленген саяси көзқарас

<question1>»Өмір», «бостандық», «теңдік» сөзін кім айтты?

<variant>Дж.Локк

<variant>Ж.Ж.Руссо

<variant>Г.Гроций

<variant>Н.Макиавелли

<variant>Т.Гоббс

<question1>Платон бойынша қоғамдық зұлымдықтың қайнар көзі?

<variant>жеке меншік

<variant>мемлекет

<variant>тұрақсыз басқару формасы

<variant>заң

<variant>әлеуметтік теңсіздік

<question1>Т.Гоббс бойынша «барлығының барлығына қарсы» соғысы

жағдайында хаостан шығуға не көмектесті?

<variant>қоғамдық келісім

<variant>тиранның билікке келуі

<variant>жеке меншік құқығының орнауы

<variant>биліктің бөлінуі

<variant>тұлғаның еркіндігі

<question1>Фома Аквинский бойынша «Мәңгілік заң»  деген не?

<variant>әлемді билейтін құдайшылық ақыл

<variant>адамдардың өзін-өзі сақтауына ұмтылу

<variant>адамның жаман ойы олардың күнәшілдігін нәтижесі

<variant>құқықтық заң

<variant>тұтқындар мен жеңілгендерге гуманды қатынас

<question1>Брахмандардың жоғарғы дәрежесі мен артықшылдықтарын

жоққа шығарған дін қалай аталады?

<variant>Будда діні

<variant>Иудаизм діні

<variant>Индуизм діні

<variant>Христиан діні

<variant>Синтоизм

<question1>Веда ілімін сынап, құдайдың адамдар өміріне араласуын, оның билігі

мен заңдарын жоққа шығарған дін?

<variant>Будда

<variant>Брахманизм

<variant>Иудаизм

<variant>Синтоизм

<variant>Конфуцийшілдік

<question1>Ежелгі Үндістандағы брахманизм идеялары алғаш

қандай ескерткіштерде көрініс тапқан?

<variant>Веда

<variant>Ману заңдары

<variant>Дхармасутра

<variant>Дхармашастра

<variant>Хаммурапи заңдары

<question1>«Билеуші таптың басым қасиеті әскери жетістігінен гөрі байлығында,

билеуші  батырдан гөрі бай» –  деген пікірді кім айтқан?

<variant>Г.Моска

<variant>Т.Парето

<variant>Р.Михельс

<variant>К.Маркс

<variant>Л.Козер

<question1>Элитаның циркуляциялану теориясын жасаған кім?

<variant>Т.Парето

<variant>Г.Моска

<variant>Л.Козер

<variant>Р.Михельс

<variant>К.Маркс

<question1>Саяси элитаның қалыптасуының жүйелері:

<variant>гильдий, антрепренерлік

<variant>мажоритарлық, тепе-тең

<variant>сайлау, тағайындау

<variant>жанама, тікелей

<variant>ашық, жабық

<question1>Г.Лассуэлл ұсынған саяси көсемнiң  түрлерi:

<variant>үгiтшi, ұйымдастырушы, теориялық

<variant>консерватор, реформатор, революционер

<variant>ту көтерушi, саудагер, қызметкер,

өрт сөндiрушi, марионетка

<variant>дәстүрлi, рационалды-легалды, харизматикалық

<variant>карьерист, техник, ақын

<question1>Саяси көсемнің  концепцияларын атаңыз

<variant>компенсатор, психоаналитикалық, волюнтористiк т.б.

<variant>интеграциялау, шешiм қабылдау, коммуникациялау, легитимдеу

<variant>гильдий, антрепренерлiк

<variant>танымдық, реттеу, күштеу, қолдау

<variant>жаңашыл стратегия, тактика,  саяси мәдениет деңгейi,  имидж,  танымалдылық

<question1>Саяси лидер анықтамасын табыңыз

<variant> Жеке ықпалымен әлеуметтік және саяси процестерде  шешуші рөлге

ие ұйым немесе ұсақ топтың беделді мүшесі

<variant>Ауқатты адамдар тобы

<variant>Билікке ие адамдар тобы

<variant>Мұрагерлікпен берілетін билік пен байлыққа ие адамдар тобы.

<variant>Қазына-байлықты бөлуге және т.б. саяси маңызды шешімдер қабылдауға

қатысты жоғары мәртебесі мен ықпалы бар ұйымдасқан топ.

<question1>Саяси элита дегеніміз не?

<variant>Қазына-байлықты бөлуге және т.б. саяси маңызды шешімдер қабылдауға

қатысты жоғары мәртебесі мен ықпалы бар ұйымдасқан топ

<variant>Жеке ықпалымен әлеуметтік және саяси процестерде  шешуші рөлге

ие ұйым немесе ұсақ топтың беделді мүшесі

<variant>Ауқатты адамдар тобы

<variant>Билікке ие адамдар тобы

<variant>Мұрагерлікпен берілетін билік пен байлыққа ие адамдар тобы.

<question1>М.Херманн ұсынған саяси көсемнiң  түрлерi

<variant>Ту көтерушi, саудагер, қызметкер, марионетка

<variant>Дәстүрлi, рационалды-легалды, харизматикалық

<variant>Карьерист, техник, ақын

<variant>Үгiтшi, ұйымдастырушы, теориялық

<variant> Консерватор, реформатор, революционер

<variant>Өрт сөндiрушi, марионетка

<question1>Қоғамдағы  «олигархиялық тенденцияның қатал заңы»  теорияның авторы:

<variant>Р.Михельс

<variant>Г.Моска

<variant>Т.Парето

<variant>К.Маркс

<variant>Л.Козер

<question1>Саяси элитаның қалыптасуының гильдий жүйесінің ерекшелігі:

<variant>жабық, бәсекенің жоқтығы, құрамының өзгеруі баяу

<variant>тепе-тең сайлау, дауыстың тең бөлінуі

<variant>партиялық тізімнің болуы, сайлау өтуі, электораттар қолдауы

<variant>мұрагерлікпен берілуі

<variant>ашық, жоғары бәсеке, құрамының тез өзгеруі

<question1>Саяси элитаның қалыптасуының антрепренерлік жүйесінің ерекшелігі:

<variant>ашық, жоғары бәсеке, құрамының тез өзгеруі

<variant>тепе-тең сайлау, дауыстың тең бөлінуі

<variant>партиялық тізімнің болуы, сайлау өтуі, электораттар қолдауы

<variant>мұрагерлікпен берілуі

<variant>жабық, бәсекенің жоқтығы, құрамының өзгеруі баяу

<question1>Гильдий және антренеперлік жүйе, бұл-

<variant>элитаны таңдау жүйесі

<variant>саяси жүйе түрлері

<variant>сайлау жүйесі

<variant>саяси процестің түрлері

<variant>элитаны зерттеудің жүйесі

<question1>Саяси элитаның қалыптасуының гильдий жүйесі қандай режімге тән?

<variant>Тоталитарлық

<variant>Демократиялық

<variant>Авторитарлы

<variant>Құқықтық мемлекетке

<variant>Әлеуметтік мемлекетке

<question1>«Этнос» (гректiң «еtпоs») сөзінің мағынасын табыңыз-

<variant>Тайпа, халық

<variant>Ұлт, ұлтшылдық

<variant>Ұлтаралық қатынас

<variant>Ұлттық саясат

<variant>Ру, қауым, әлеуметтік топ, тап

<question1>Унитарлы (латынның «unuz») сөзінің мағынасын табыңыз-

<variant>бiртұтас, бiрiккен

<variant>одақ, бiрлестiк

<variant>белгiлi бiр мақсаттарды жүзеге асыру үшiн бiрiккен егемендi елдер одағы

<variant>авторитарлы елдер одағы

<variant>демократиялы елдер одағы

<question1>Федерация  (латынның – foedus) сөзінің мағынасын табыңыз-

<variant>одақ, бiрлестiк

<variant>белгiлi бiр мақсаттарды жүзеге асыру үшiн бiрiккен егемендi елдер одағы

<variant>авторитарлы елдер одағы

<variant>демократиялы елдер одағы

<variant>бiртұтас, бiрiккен

<question1>Конфедерация дегенiмiз не?

<variant>белгiлi бiр мақсаттарды жүзеге асыру үшiн бiрiккен егемендi елдер одағы

<variant>авторитарлы елдер одағы

<variant>демократиялы елдер одағы

<variant>бiртұтас, бiрiккен

<variant>одақ, бiрлестiк

<question1>Қазақстан халқы Ассамблеясы (ҚХА) қашан құрылды?

<variant>1995 жылы 1-наурызда

<variant>1992 жылы 2-наурызда

<variant>1995 жылы 30-тамызда

<variant>1991 жылы 16-желтоқсанда

<variant>1997 жылы 4-желтоқсанда

<question1>Қазақстан халқы Ассамблеясы (ҚХА) —

<variant>Президент жанындағы  кеңесші орган

<variant>Негізгі саяси институт

<variant>Мәдени бірлестіктерді басқарушы негізгі қоғамдық-әлеуметтік орталық

<variant>Әлеуметтік топтар мүддесін жинақтаушы орган

<variant>Халықаралық саяси институты

<question1>Қазақстан халқы Ассамблеясының  (ҚХА) төрағасы кім?

<variant>Президент

<variant>Үкімет басшысы

<variant>Сенат төрағасы

<variant>Мәжіліс төрағасы

<variant>Ұлттық-мәдени орталық жетекшісі

<question1>Біртұтас (унитарлы) мемлекеттік құрылымды елді атаңыз?

<variant>Қазақстан

<variant>Канада

<variant>АҚШ

<variant>Бразилия

<variant>Ресей

<question1>Көпұлтты мемлекеттердегі ұлттық азшылықтардың егемен мемлекетті немесе ұлттық автономияны   құруына бағытталған жекешеленуіне ұмтылыс?

<variant>Сепаратизм

<variant>Изоляционизм

<variant>Либерализм

<variant>Лоббизм

<variant>Консерватизм

<question1>Ұлттың өзін-өзі анықтауында ең бастысы?

<variant>Ұлттық мемлекеттің құрылуы

<variant>Билік органдарының құрылуы

<variant>Территориялық шекараның қалыптасуы

<variant>Ұлттық тілге мемлекеттік мәртебе беру

<variant>Табиғи байлығымен бақылау құқығы

<question1>Унитарлы мемлекет

<variant>Саяси билiк бiр орталыққа бағынады, мемлекет iшiнде бөлек құрлым болмайды

<variant>Белгiлi бiр тәуелсiздiгi бар бiрнеше мемлекеттiк құрлымдардың бiрiгiп, одақтық  жаңа мемлекеттi құруы

<variant>Белгiлi бiр мақсаттарды жүзеге асыру үшiн бiрiккен егемендi елдер одағы

<variant>Егеменді мемлекет

<variant>Саяси жағынан басқа мемлекетке тәуелді мемлекет

<question1>Федеративтi мемлекет

<variant> Белгiлi бiр тәуелсiздiгi бар бiрнеше мемлекеттiк құрлымдардың бiрiгiп,

одақтық  жаңа мемлекеттi құруы

<variant>Егеменді мемлекет

<variant>Саяси жағынан басқа мемлекетке тәуелді мемлекет

<variant>Саяси билiк бiр орталыққа бағынады, мемлекет iшiнде бөлек құрлым болмайды.

<variant>Белгiлi бiр мақсаттарды жүзеге асыру үшiн бiрiккен егемендi елдер одағы.

<question1> Конфедерациялы мемлекет

<variant>Белгiлi бiр мақсаттарды жүзеге асыру үшiн бiрiккен егемендi елдер одағы.

<variant> Белгiлi бiр тәуелсiздiгi бар бiрнеше мемлекеттiк құрлымдардың бiрiгiп,

одақтық  жаңа мемлекеттi құруы

<variant>Егеменді мемлекет

<variant>Саяси жағынан басқа мемлекетке тәуелді мемлекет

<variant>Саяси билiк бiр орталыққа бағынады, мемлекет iшiнде бөлек құрлым болмайды.

 

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here