Философия пәні бойынша

0
 1. Қайта өрлеу дәуірінде утопиялық ілімдерді дамытқан кім болды?

А) Т. Мор

В) Я.Гус.

С)Ж.Мелье.

 1. D) Т.Мюнцер.

Е) Т.Кампанелла.

 

 1. 2. «Құдай дүниені жаратады, бірақ қоғам өміріне араласпайды» деген

ағартушылық ілім:

А) деизм

В) атеизм

С) теизм

 1. D) пантеизм

Е) монотеизм

 

 1. Гегельдің философиялық жүйесі қай бағытқа жатады:

А) Объективтік идеализмге

В) Философияық материализмге

С) Субъективтік идеализмге

 1. D) Натуралистік жүйелерге

Е) Діни бағытына

 

 1. «Адам деген абыройлы болып естіледі»- деп айтқан кім?

А) М.Горький

В) Ф.Достоевский

С) Абай

 1. D) Л.Толстой

Е) В.Соловьев

 

 1. Күнделікті сана – бұл:

А) Адамдардың әртүрлі коғамдық кұбылыстарды күнделікті өмірдегі

түсінуі

В) Нанымдар мен сенімдер, болмысты әсерлеп түсіну

С) Еңбек пен тіршілік

 1. D) Көңіл-күйлердің жиынтығы

Е) Сезімдердің жиынтығы

 

 1. Философия мен ғылымньң ұқсастығы:

А) Қатаң білімге ұмтылу

В) Сынау арқылы табиғат құбылыстарын игеру

С) Күмәндану арқылы табиғат құбылыстарын зерттеу

 1. D) Табиғат құбылыстарының шеңберінен шығуға ұмтылу

Е) Нышандар, белгілер арқылы талдай білу қабілеті

 

 1. Қазақтардың көшпелі өмір салтының сипаттық белгілері:

А) Табиғатпен үндестік, шаруашылықтың практикалық сипаты, өмірлік

жоғары кұндылықтар.

В) Жер өндеудің, колөнердің болуы.

С) Күнкөріс қамымен жүйесіз қаңгыру.

 1. D) Отырықшылдыкқа қарсы абсурд құбылыс.

Е) Еркіндіктің болмауы, билік мәселеінің өткір қойылуы,

 

8.Фалес болмыстың түбірін не деп білді ?
А) су

В) апейрон

С) ауа

 1. D) идея

Е) от

 

9.Ежелгі Үнді философиясының ортодоксальды мектебі:

А) Миманса

В) Легизм.

С) Джайнизм.

 1. D) Даосизм.

Е) Моизм.

 

10.Ортағасырлық философияға лайық қаралған мәселе:
А)теоцентризи

В) космоцентризм

С) пантеизм

 1. D) наукацентризм

Е)антропоцентризм

 

 1. Философияны табиғи теологияға, табиғи философияға және адам туралы

ілімге кім бөлген?

А) Декарт.

В) Ленин.

С) Ньютон.

 1. D) Маркс.

Е) Бэкон.

 

12.Позитивизм “дұрыс, болымды” білімнің негізі деп нені айтады?
А) ғылымды

В) дінді

С) мифті

 1. D) философияны

Е) өнерді

 

13.Иррационалдылықтың өкілдері:
А) Шопенгауэр, Кьеркегор, Ницше.

В) Лейбниц-Гегель-Маркс.

С) Лейбниц-Гегель.

 1. D) Лейбниц-Фейербах-Маркс

Е) Лейбниц-Гегель-Фейербах.

 

 1. М.Фуко «… біздер арнайы сызықтарсыз, алдын ала берілген

координаттарсыз, шексіз оқиғалардың арасында өмір сүреміз» деп

анықтайтын әлем:

А) хаос

В) белгіленген тәртіп

С)белгілі заңдар арқылы дамудың үстіндегі шындық

D)заттардың, құбылыстардың, жағдайлардың, процестердің жиынтығы

Е)дамудың үстіндегі материя

 

15.Кеңістік дегеніміз не, сөздің философиялык мағынасында?
А) бұл бірге болып тұрған объектілердің, материя қалыптарының

координация түрі

В) бұл сызғышпен өлшенетін нәрсе

С) бұл жан-жаққа созылып тұрған нәрсе

 1. D) бұл философтардың ойынан шығарған нәрсесі

Е) бұл дала

 

16.Өте жігерлі болу адамның негізгі ізгілігі
А) Ницшеандықта

В) Христиан философиясында

С) ІІлатонизмде

 1. D) Марксизмде

Е) Кантиандықта

17.”Мейірімділік пен адамгершілік – қылмысқа апаратын жол, ал шын

қайырымдылық өзінің бастамасын жазалаудан алады” – деп уағыздаған

мектеп:

А) Легизм

В) Конфуцийшылдық

С) Даосизм

 1. D) Моизм

Е) Инь және Янь

 

 1. 18. Әл-Фараби қай ойшылдың іліміне түсініктеме берді?
  А) Платон мен Аристотельдің.

В) Маркс пен Энгельстің.

С) Лао-Цзының.

 1. D) Кант пен Гегельдің.

Е) Конфуцийдің.

 

 

 1. Ағартушылық заманының қай философы жатсыну феноменінің себебін

анықтап, оның бірнеше түрлерін көрсетті?

А)Ж.Ж.Руссо.

В) Г.Лейбниц.

С) Д.Дидро.

 1. D) Ж. де Ламетри.

Е) Ф.Вольтер. ,

 

 1. Пайымның категориялары тәжірибеге дейін берілген және өзіндік заттар дүниесіне ешқандай қатынасы жоқ дейтін И.Кант философиясына тән белгі?

А) априоризм

В) пантеизм

С) гилозоизм

 1. D) реализм

Е) монизм

 

21.Ренессанс мәдениеті мен теологиясындагы негізгі тенденция:

А) Теоцентризмнен антропоцентризмге өту

В) Антропоцентризмге қарсы күрес

С) Бейбітшілік өмірге ұмтылу

 1. D) Обскурантизм

Е) Космоцентристік дүниетанымға қайта оралу

 

22.Өзіндік сана категориясын философия тарихына енгізген
А) Аристотель

В) Гераклит

С) Платон

 1. D) Пифагор

Е) Сократ

23.Джайнизм ілімінің негізін салушы:
А) Вардхамана

В) Лао Цзы

С) Сюнь Цзы

 1. D) Дхишан

Е) Сидхартха

 

24.Пьер Абеляр нені жақтады?

А) Реалистік позицияны (көзқарас)

В) Теологиялық позицияны.

С) Номиналистік позицияны.
D) Креационистік позицияны.

Е) Корпорациялық позицияны

 

 1. Г.Спенсер қандай ілімді қоғамның органикалық теориясы деп, оны

социологиялық көзқарастарға негіз етті?

А) Эволюция.

В) Ғылым.

С) Философия.

 1. D) Сана.

Е) Таным.

 

26.Материяның өмір сүру тәсілі:
А) уақыт, кеңістік, қозғалыс

В) уақыт, масса

С) кеңістік, масса

 1. D) қозғалыс, даму, тыныштық

Е) тыныштық

 

27.Ғылыми таным – бұл:

А) шындықты оның мәндік заңдылықтары мен қатынастарын бейнелеу

В) практикалық білімдердің жиынтығы

С) материалдық жұйені өзгерту

О) эмпирикалық фактілерді жинақтау

Е) шындықты сезімдік бейнелеу

 

28.Гуманистердің айтуынша, адамды барлығынан да айырып, өзгешелейтін

Алланың сыйы, нұры, ол …

А) Адамгершілік

В) Ақыл-ой

С) Жекешелік

 1. D) Сезімталдық

Е) Дарын

 

29.А.Шопенгауер мен Ф.Ницшенің айтуынша барлық құндылықтардың

арасында бірінші орынды не алады?

А) ) ерік, жігер

В) ақыл, ой

С) сезім

 1. D) идеал

Е)  сенім

 

 1. Скептиктердің адам тұжырымдамасы қандай?

А) Бәріне күмәндан, басқалардың сөзіне ерме

В) Рахаттардан қашпа, есіңде болсын, өмірдің негізі, қазығы – сезімдік

ләзаттар, қоғамдық жұмыстарды басқаларға қалдырып, жалғыз өзің

немесе достарыңмен бірге бол

С) Құдайға сеніп, намаз оқы, сүйіспеншілігіңці керсет, Құдайдың Шаһарын

жерде сал.

 1. D) Табиғат пен қоғаммен бірлікте бол, саған байланысты емес нәрселерді

сабырлықпен қабыл ал, тағдырдың алдында жүрексінбе, ерлік пен

даналық көрсет

Е) Азды қанағат ет, ерікті бол, өмір сүруді (өнерді) тәжірибеден үйрен

 

 1. Жалпы мәселелер төңірегінде талас тудырып келе жатқан ежелгі

дүниетанымдық көзқарастар қай бағыттарға лайық?

А) реализм мен номинализм

В) материализм мен идеализм

С) монизм мен дуализм

D)рационализм мен иррационализм

Е) диалектика мен метафизика

 

32.Қос ақиқат ілімінің негізін калаған қай Орта ғасыр мұсылмандық Шығыс

философы?

А) Ибн-Рушд.

В) Ибн-Сина.

С) Әл-Фараби.

В) Әл-Кинди.

Е) Әл-Ғазали.

 

 1. 33. Дүниенің «гелиоцентрлік жүйесінің» негізін қалаушы, Қайта Өрлеу заманы

философиясының өкілі:

А) Коперник

В) Лаплас

С) Архимед

 1. D) Галилей

Е) Птоломей

 

34.Леви-Строс:

А) структурализм өкілі

В) неотомизмнің өкілі

С) феноменологиялық философияның өкілі

 1. D) прагматизмнің өкілі

Е) аналитикалық философияның өкілі

 

 1. Мына аталған философтардың қайсысы қоғамдық дамудың өркениеттілік

концепциясын қолдайды?

А) Тойнби.

В) Локк.

С) Вольтер,

 1. D) Фейербах.

Е) Платон.

 

36.Конфуцийдің «Патша патша болуы керек, төре – төре, әке – әке, бала – бала

болуы керек» деген пікірінің мәні:

А) есімдерді түзету

В) біреуден ілгері, біреуден кейін

С) тең мүмкіндіктер

 1. D) сүйгіштік

Е) тағдырдың алдын ала белгіленіп қойғаны туралы

 

 1. Философиялық герменевтиканың негізгі белгісі:

А) Талдау, талқылау проблемасына қызығушылық тудыру

В) «Таза сана» проблемасы

С) Объективті шынайылық проблемаларына қызығушылық тудыру

 1. D) Уақыт проблемасына қызығушылық тудыру

Е) Бостандық пен жауапкершілікті түсінуге қызығушылық тудыру

 

 1. Антикалық философтардың қайсысы атомдар туралы ілімді жасап

шығарды?

А) Левкипп және Демокрит

В) Асан қайғы және Қорқыт-ата

С) Будда және Джайна

 1. D) Парменид және Зенон

Е) Сократ және Платон

 

39.Көне Үндінің қасиетті мәтіндері.
А) Ведалар.

В) Руналар.

С) Құран.

 1. D) Библия.

Е) Інжіл

40.У-вэй ұғымының мағынасы:
А) Тыныш келісу, әрекетсіздік, ештеңеге араласпау.

В) Ұстаздың шәкірттермен сұхбаты.

С) Дүниені, қоршаған ортаны белсенді езгерту.

 1. D) Көк пен Көкасты тұрғындары арасындағы үндестік.

Е) Қоғамдық қызмет.

 

 1. Жаңа заманның қай философы өкіметті заң шығарушы, атқарушы және

одақтық федерацияға беледі?

А) Дж.Локк.

В) Дж.Беркли.

С) Т.Гоббс,

 1. D) Р.Декарт.

Е) Ф.Бэкон.

 

 1. 42. «Білімділік және түзулік елшемдерінде, өзіндік әсем қауымдық

сұлулықта, патриархалдық тұрмысты мемлекеттіліктің терең мәнімен біріктірген, әдептілік жэне христиандық келбеттегі қоғам ретінде ежелгі Русь қайта туады» деп анықталған Ресейдің даму жолы

А) славянофилдік

В) батысшылдық

С) халықшылдық

 1. D) ағартушьшық

Е) сыншылдық

 

43.Дүниені толық тануға күмән келтіретін ілім
А) агностика

В) гносеология

С) аксиология

 1. D) идеализм

Е) материализм

 

 1. 44. Адамның марксистік тұжырымдамасы қандай?

А) Адам – қоғамдық қатынастардьщ жиынтығы; Бұл тордан секіріп шығу

мүмкін емес, тек қана қорқақ әлеуметтік әділдікті тез жақындатуға

еңбектенбейді

В) Адамдар әділ тәртіптерді тек қана пікірлесіп, келісіп орнатуы мүмкін

С) Бәрін де ез сезімдеріңнен өткізіп, солардың негізінде өз

құндылықтарыңды, мінез-құлық, жүріс-тұрыс ережелеріңді эзірлеп тап.

 1. D) Табиғатпен, қоғаммен бірлікте бол, өзіңе байланысты емес нәрселерді

сабырлықпен қабыл ал, тағдырдан жүрексінбе, ерлік пен даналық

көрсет

Е) Тоталитаризмге жол берме, біреудің еркіне көнбе, асқақтық пен

әсемдікке ұмтыл

 

45.Сезімнің жан толғанысынан негізгі айырмашылығы неде?
А) сезімдерде бейсаналының, санасыздының бары

В) жан толғаныстарда да, сезімдерде де құндылықты бастаудың жоғы

С) жан толғаныстарда (в эмоциях) құндылықты бастаудың жоғы

 1. D) жан толғаныстарда құндылықтын бастауының бары

Е) сезімдердегі құндылықтын бастауының бары

 

46.Д.Дидро бойынша дүниенің барлық негізі қандай нәрсе болып табылады?

А) Материя.

В) Рух.

С) Табиғат.

 1. D) Жан.

Е) Сезім

 

 1. Өз бетінше түсіндірілмейтін феномендер дүниесі феноменологияның

қандай әдісінің нәтижесі болып табылады?

А) Феноменологиялық редукция.

В) Априорлық.

С) Трансцендентальды редукция.

 1. D) Интенционалдық.

Е) Эйдетикалық.

 

48.Даралық, жекелік іздеу -… Философиясының ерекше қасиеті.
А) Ренессанс

В) Конвенционализм

С) Өмір

 1. D) Конформизм

Е) Тиімділік

 

49.Даосизмнің негізін қалаушы:
А) Лао-цзы.

В) Кун Фу-цзы.

С) Гаутама.

 1. D) Мо-цзы.

Е) Мэн-цзы.

 

50.Қайрымды қала тұрғындары еңбегінің авторы
А) Ал-Фараби

В) Георг II

С) Ибн-сина

 1. D) Ал-Ғазали

Е) Кант

 

51.Антропоцентризм қай дәуірдің философиясына тән принцип?

А) Қайта әрлеу.

В) Антикалық.

С) Жаңа заман.

 1. D) Ортағасыр Батыс Еуропа.

Е) Ағартушылық.

 

52.Герменевтика сөзін философияда алғаш қолдана бастағандар:

А) неміс философтары

В) қазақ философтары

С) француз философтары

 1. D) ағылшьш философтары

Е) орыс философтары

 

53.Экзистенциализм ағымының өкілі болып саналатын дат философы:

А) Кьеркегор

В) Гартман

С) Поппер

 1. D) Шелер

Е) Кассиерер

 

54.Еркін ойлау мен тәжірибеге сүйенетін білім:
А) философия

В)дін

С) Мәдениет

 1. D) биология

Е) априори

 

55.Буддаға сәйкес, адам өмірінің мәні неде?
А) Азап шегуде.

В) Қоғамдағы өмірде

С) Қарым-қатынастарда

 1. D) Ақиқатқа бейімделуде

Е) Еңбекте

 

56.Көп құдайға табынушылық.
А) Политеизм

В) Неотомизм

С) Реализм

 1. D) Шовинизм

Е) Идеализм

 

57.Марксизм түсінігіндегі коғам өмірінің негізін көрсетіңіз:
А) Материалды өндіріс

В) Отбасы түрмысы

С) Қоршаған табиғат

 1. D) Сауда сферасы

Е) Ғылым сферасы

 

58.Сократ философиясының әдісі:
А) майевтика

В) анамнезис

С) аналогия

 1. D) апория

Е) дедукция

 

59.Тұлға ұғымы адамды қай жағынан анықтайды:

А) Әлеуметтілік сапасын тасымалдаушы ретінде

В) Индивидуалды сапаны тасымалдаушы ретінде

С) Әлеуметтік қауымдастық өкілі ретінде

 1. D) Биологиялық организм ретінде

Е) Психикалық қасиетті тасымалдаушы ретінде

 

60.Томизм философиясының негізін салушы.
А) Аквинский

В) Оккам

С) Августин

 1. D) Кентерберийский

Е) Скот

 

 1. 61. Ағартушылық заманының қай философы деизмді – Құдай мен жан

мәңгілігін мойындады?

А) Ж.Ж.Руссо.
В) П.Гольбах.
С) ИГердер.

 1. D) Ж. де Ламетри.

Е) Д.Дидро.

 

 1. 62. Гегельдің ұлы жетістігі қандай?

А) философияда процесс, даму, тарих ұғымдарын бекітуінде

В) объективтік идеализмінде

С) тарихты мистикалауында

 1. D) панлогизмінде

Е) философиясының түсініксіздігінде және адамды зеріктіріп жіберуінде

 

 1. „Үрей метафизикасын” пайымдауға тырысқан алғашқы философ

А) Шопенгауэр
В) Бергсон

С) Фромм

 1. D) Фрейд

Е) Ницше

 

64.Адам баласын заман өсіреді деген ойшыл
А) Шәкәрім Құдайбердиев

В) Абай Құнанбаев

С) Сұлтанмахмұт Торайғыров

 1. D) Шоқан Уәлиханов

Е) Ыбырай Алтынсарин

 

65.Заттар мен сөздер: археологаялык гуманитарлық” ғылым кітабында

қайта Өрлеу, классикалық және қазіргі кездегі эпистеманы кім

қарастырды?

А) Фуко

В) Делез

С) Деррида

 1. D) Рорти

Е) Витгенштейн

 

 1. Табиғаттың, қоғамның, адам ойының дамуының

көзі, ішкі қайнар көзін анықтайтын

А) қарама-кайшылық заңы

В) мөлшерлік жэне сапалық өзгерістердің өзара ауысу заңы

С) терістеуді терістеу заңы

 1. D) қажеттілік заңы

Е) категориялар

 

67.Тұлғаның еркіндік, бостандық мәселелерінде Фрейд …
А) Биологиялық детерменист

В) Волюнтарист

С) Бихевиорист

 1. D) Анархист

Е) Нигилист (бәрін де жоққа шығаратын)

 

 1. 68. Аристотель айтқандай нағыз, шын фалсафалау (философия) неден

басталады?

А) Танданудан

В) Шындықты, сырды ашудан

С) Қорқыныштан

 1. D) Үйренуден

Е) Даудан (таластан, айтыстан)

 

 1. Әлеуметтік философия пәнінің аса сәтті анықтамасын төмендегілердің

қайсысы берді.

А) С.Л.Франк

В) В.В. Розанов

С) Н.А.Бердяев

 1. D) И.А.Ильин

Е) В.С.Соловьев

 

 1. 70. «Абсурд(Сандырақ)» философиясының авторы:

А) Камю

В) Ясперс

С) Бубер, Бахтин

 1. D) Хайдеггер

Е) Леви-Стросс

71.Ци субстанциясымен бірге әлемнің негізін қалайтын заттардың табиғи

заңы Лао-цзы философиясында осылай аталады:

А) Дао.

В) Инь.

С) Янь.

 1. D) Жэнь.
 2. E) Ли.

 

72.Төменде көрсетілген философтардың қайсысы ортағасырлық араб тілді

философтарға жатады?

А) Аль-Фараби, Ибн-Сина, Ибн-Рушд

В) Кант, Фихте, Гегель

С) Тойнби, Шпенглер, Вебер

В) Сократ, Платон, Аристотелъ

Е) Вольтер, Руссо, Дидро

 

73.Қайта өрлеу философиясында қандай мәселе алдыңғы

орынға шықты?

А) Адам мәселесі,

В) Мәдениет мәселесі.

С) Ғылым мәселесі.

 1. D) Табиғат мәселесі.

Е) Қоғам мәселесі.

 

74.Жаңа заман дәуірінің философы:
А) Бэкон

В) Демокрит

С) Платон

 1. D) Кузанский

Е) Анаксимен

 

75.Адам дегеніміз:

А) биоәлеуметтік жан иесі

В) қүдайдың жаратқаны

С) биологияльщ жан иесі

 1. D) элеуметтік жан иесі

Е) космостық жан иесі

 

 1. 76. Диалектика қандай философиялық ілім:

А) дамудың жалпы заңдылықтары туралы

В) әлемнің өзгермейтіндігі туралы

С) күн жүйесінің шығу тегі туралы

 1. D) кеңістік пен уақыттың салыстырмалылығы туралы

Е) болмысты танып – білу туралы

 

77.Дүниеге көзқарас түрлері
А) мифологиялық, діни, натурфилософиялық, философиялық

В) идеялар мен білімдер жиынтығы

С) адамның қоршаған ортаны танып білуі

 1. D) ой-пікірлер жиынтығы

Е) ғылыми, діни

 

78.Ж.П.Сартрдың экзистенциалды философиясының пәні:
А) Бостандық және жауапкершілік

В) Өмір

С) Қайғыру

 1. D) Махаббат

Е) Қасірет

 

79.Аристотель қай мектептің түлегі?
А) Платон академиясының;

В) Элей мектебінің;

С) Пифагоршылар мектебінің

 1. D) Милет мектебінің;

Е) Атомистикалық;

 

 1. Ортағасырлық философияның ішкі бүтіндігіне қарамастан мынадай

кезеңдерге белінеді:

А) Патристиктер жэне схоласттар.

В) Апологетиктер жэне реализм.

С) Схоластиктер және номинализм.

 1. D) Аверроизм жэне патристиктер.

Е) Реализм және номинализм,

 

 1. 81. Қай Ағартушылық заман философы «Табиғат жүйесі» еңбегінің авторы

болып табылады?

А) П.Гольбах.

В) И.Гердер.

С) К.Гельвеций.

 1. D) Ж.Ж.Руссо.

Е) Д.Дидро.

 

 1. 82. Гегель диалектикасы:
  А) абсолюттік идея диалектикасы

В) барлығы дұрыс емес

С) таным диалектикасы

 1. D) зат диалектикасы

Е) сана диалектикасы

 

 1. 83. А.Шопенгауэр бойынша адамның саналы әрекетінен тыс тұрған қара

дүрсін күш, әуестік, үстемдікке ұмтылыс дегеніміз:

А) Ерік.

В) Іс-әрекет.

С) Елес.

 1. D) Билік.

Е) Құштарлық.

 

 1. «Үш анық» атты философиялық шығарманың авторы кім?
  А) Шәкәрім Құдайбердиев

В) Ахмет Байтұрсынов

С) Абай Құнанбаев

 1. D) Сұлтанмахмұт Торайғыров

Е) Ыбырай Алтынсарин

 

 1. „Ғылыми қызметтің тарихи – ғылыми көзқарасы” деген идеяның авторы
  А) Кун

В) Сартр

С) Деррида

 1. D) Поппер

Е) Фуко

 

 1. 86. Тепе-теңдік, пара-парлық:
  А) Эквиваленттік

В) Эгоцентрлік

С) Тұрақтылық

 1. D) Дербестік

Е) Энтелехия

 

87.Жекелеген процесі – ол:

А) Адамның жеке -тұлғаға, әлеуметтік кайталанбайтын, ерекше адамға

айналу процесі

В) Жеке адамды әлеуметгік нормаларға, рухани мәдениетке әкелу,

бейімдеу, оны еңбекке және болашақ өмірге дайындау

С) Тұтастай, жүйелі, дәйекті. Белгілі нәтижеге бағытталған

 1. D) Жалпы адамзаттық тәжірибені игеру деңгейіне қарай шынайы адамға

айналу

Е) Ойлары мен істерінде білінетін қоршаған ортаға адамның қатынасы

 

88.«Жеке адам» және «тұлға» деген түсініктердің ара қатынасы жөніндегі

(туралы) сауалға философиялық жауап таңдаңыз.

А) Жеке адам — адам тегінің өкілі ретіндегі адамның негізгі қасиеттерінің

иеленушісі, ал тұлға болса әлеуметтенген жеке адам

В) Тұлғаның негізгі қасиеті: онда дүниетаным мен өзіндік сана бар.

С) Тұлға – қоғамда дамыған адам.

 1. D) Жеке адам – антропологиялық түсінік, ал түлға – әлеуметтік

Е) Жеке адам және тұлға — бірдей түсініктер

 

89.Құндылықты техникалық аспаппен неге өлшеуге болмайды?

А) Құндылықты өлшеуге болмайды, өйткені ол зат емес

В) Құндылықты өлшеуте болмайды, өйткені адамгершілікке жатпайды

С) Құндылықты өлшеуге болмайды, өйткені дін нормаларынақайшы келеді

 1. D) Құндылықты өлшеуге болмайды, өйткені мұндай әрекет заңсыз

Е) Құндылықты өлшеуге болмайды, өйткені ондай аспап жоқ

 

90.Феноменологияның негізін салушы Э.Гуссерль өзінің ілімін қалай

түсіндіреді?

А) “қатаң ғылыми философия” ретінде

В) өнер ретінде

С) миф ретінде

 1. D) дін ретінде

Е)  ешнәрсе туралы әңгімелер ретінде

 

91.Жалпы бірлік философиясын кім қалыптастырған?
А) Соловьев.

В) Хомяков.

С) Герцен.

 1. D) Ломоносов.

Е) Киреевский.

 

 1. 92. Адамның феноменологиялық тұжырымдамасы қандай?

А) Бәрін де өз сезімдеріңнен өткізіп, олардың негізінде өз

құндылықтарынды, мінез-қүлық, жүріс-түрыс ережелеріңці әзірлеп, тап

В) Табиғат пен қоғаммен бірлікте бол, саган байланысты емес нәрселерді сабырлықпен қабыл    ал, тағдырдың алдында жүрексінбе, ерлік пен даналық керсет

С) Істің мәнін түсінуге тырыс, ол үшін өзіңді жан-жақты дамытып, тіліңді

жетілдір.

 1. D) Бәріне күмәндан, басқалардың сөзіне ерме

Е) Құдайға сеніп, намаз оқы, сүйіспеншілігіңді керсет, Құдайдың Шаһарын жерде сал

 

93.Лао-цзы іліміндегі маңызды ұғымдардың бірі:
А) Дао

В) Инь

С) Янь

 1. D) Жэнь

Е) Ли

 

94.Ортағасырлық араб тіліндегі философиядағы тариқат ұғымынын,

мағынасы:

А) адамның әдептілік – психологиялық кемелденуі

В) құқықтық ережелердің комплексі

С) мақсатқа апаратын дұрыс жол

 1. D) адам іс – әрекетінің жүйесі

Е) Құдайды танудағы ең жоғарғы саты

 

95.Кім мынадай сөзді айтты. „Ойлаймын сондықтан өмір сүремін”?
А) Декарт.

В) Бэкон.

С) Спиноза.

 1. D) Гоббс.

Е) Локк.

 

96.Қай Ағартушылық заман философы «Қоғамдық шарт туралы» еңбегінің

авторы болып табылады?

А) Ж.Ж.Руссо.

В) Ш.Монтескье.

С) Д.Дидро.

 1. D) П.Гольбах.

Е) Ф.Вольтер.

 

97.Ғылыми білімнің шындығының дәлелін И.Кант неден көреді:

А) Ғылыми білімнің дұрыстығы ойлаудың априорлық түрлеріне (ақылдың

жалпы ұғымдарына) тәуелді

В) Білімнің дұрыстығына апперцепцияның трансценденталдық бірлігі кепіл

болады, өйткені ол тәжірибенің жоғарғы түрі және жалғыз қайнар көзі,

бұлағы

С) Ғылыми білімнің жалпы маңыздылығы, немесе шындығы сезімділіктің

априорлық түрлеріне (кеңістің пен уақытқа) қарап анықталады

 1. D) Білімнің дұрыстығы ойлаудың априорлық түрлері мен тірі аңғарудың априорлық формалардың бірлігімен байланысты

Е) Ғылыми білімнің дұрыстығы эмпириялық субъектінің тәжірибесінің үздіксіздігімен анықталады

 

98.Федоровтын, философиясы қандай идея төңірегінде болды?
А) Ынтымақтастық

В) Бауырластық

С) Теңдік

 1. D) Өлімді жеңу

Е) Құқықтық мемлекет

 

99.«Анимизм», «тотемизм» ұғымдары кімнің еңбегінде жақсы талданған?

А) Э. Тайлор

В) Лукреций Кар

С) Ф. Энгельс

 1. D) Г. Морган

Е) Г. Чайлд

 

100.Қоғамдық сана – бұл:

А) Қоғамдық болмыстың рухани және психикалық бейнеленуі

В) Қоғамдық болмыстың саяси бейнеленуі

С) Парасаттылықтың бейнеленуі

 1. D) Болмыстың эстетикалық бейнеленуі

Е) Құқықтық сана

 

101.Екі бастама-субстанцияны мойындайтын философиялық ілім:
А) Дуализм.

В) Конвенционализм.

С) Плюрализм.

 1. D) Релятивизм.

Е) Монизм.

 

102.Энциклопедиялық еңбектер жазу философия ғылымының дамуының қай

кезеңіне тән:

А) XVIII ғасырдағы француз материализміне.

В) Б.д.д. антика философиясына.

С) Қазіргі заманғы казақ философиясына.

 1. D) Ежелгі Үнді философиясына.

Е) XX ғасырдағы Батыс философиясына.

 

103.Анаксимен бойынша дүниенің бастамасы.
А) ауа

В) су

С) от

 1. D) апейрон

Е) атом

 

104.Чарвака-локаята философиясы бойынша:
А) Танымның негізі – дүниені түйсіктер арқылы қабылдау.

В) Материалдық субстанция мәңгілік өмір сүреді.

С) Адам жер бетіндегі емірін о дүниеде жалғастырады.

 1. D) Адамның жаны ешқашан ыдырамайды.

Е) Құдай адам өмірін де, табиғат дамуын да реттеп отырады.

 

105.Нағыз адам деп Августин кімді атайды:
А) Сүйе білген және сүюге лайық адамды.
В) Ғылымға толық берілген адамды.

С) Өзін Құдайдан жоғары қойған кісіні.

 1. D) Философия ғылымын тереңдеп зерттеген адамды.

Е) Мұсылмандық жолына түскен адамды.

 

106.„Өзге болмыс” атты шығармасында «Адамның әлемдегі болмысын және

адамның тіршілік ету шарттарын» сипаттаған

А) Хайдеггер

В) Ясперс

С) Камю

 1. D) Кафка

Е) Сартр

 

107.Қазақстанда сопылық философия қандай ойшылдың есімімен

байланысты?

А) Қожа Ахмет Яссауи

В) Ибн-Сина

С) Әл-Фараби

 1. D) Мұхаммед Хайдар Дулати

Е) Махмуд Қашғари

 

108.Бір өлшемді материяның негізгі атрибуты
А) қозғалыс

В) уақыт

С) кеңістік

 1. D) масса

Е) мөлшер

 

109.Заттың процестің сыртқы, байқалатын сипаттарын бейнелейтін категория:
А)  құбылыс

В)  мән

С)  мазмұн

 1. мүмкіндік

Е) кездейсоқтық

 

110.Қоғамның мәнін ашатын қатынастар:
А) әлеуметтік

В) техникалық

С) конфессия аралық

 1. D) мемлекетаралық

Е) этникалық

 

111.Адам өмір сүру заңы Үнді философиясында мына түсінікте білінеді:
А) Карма, сансара

В) Креационизм

С) Дао және мокша

 1. D) Әрбір адам ерікті

Е) Атман мен брахман

 

112.Адамның мәнін қарайтын:
А) бүкіл қоғамдық қатынастар жиынтығы

В) оның ерекше биологиялық ұйымдасуы

С) бүкіл өмір сүріп тұрғанның жоғары ақылды бастамасына (Құдайға) сену

 1. D) оның өзіндік санасы (мен ойлаймын)

Е) ерікті еркінің болуы

 

 1. 11 Қай философиялық бағытқа пролетариат диктатурасын (күштеуге

сүйенген, шектелмеген өкімет) кайырымдылық идеалы ретінде тануы тән?

А) марксизмге

В) феноменологияға

С) экзистенциализмге

 1. D) платонизмге

Е)  ницшеандыққа

 

114.Қытай философиясындағы бағыттар:

А) даосизм, конфуциан, легизм, және т.б.

В) иудаизм, локаята, конфуциан және т.б.

С) легизм, даосизм, джайнизм жэне т.б.

 1. D) иудаизм, буддизм, конфуциан жэне т.б.

Е) конфуциан, даосизм, джайнизм жэне т.б.

 

115.Араб философиясы:

А) Аристотель іліміне сүйенеді

В) Аристотель ілімдерін жоққа шығарады

С) Бүкіл грек философиясын жоққа шығарды

 1. D) Аристотель философиясын білген емес

Е) Грек философиясымен таныс болған жоқ

 

116.Қай Ағартушылық заман философы «Пікір – дүниені билеп төстеуші»

деді?

А) П.Гольбах.

В) И.Гердер.

С) Ф.Вольтер.

 1. D) К.Гельвеций.

Е) Ш.Монтескье.

 

117.„Отбасының, жеке меншіктің және мемлекеттің шығу тегі”, деген еңбектің

авторы:

А) Энгельс

В)  Морган

С) Фейербах

 1. D) Шопенгауэр

Е) Дюринг

 

118.XX ғасыр философиясының қай бағытының өкілдері казіргі заманғы

антропологиялық дағдарыс жайындагы мәселелерді алға қояды:

А) Экзистенциализм

В) Структурализм

 1. C) Cыншыл рационализм
 2. D) Поспозитивизм

Е) Философиялық герменевтика

 

119.Адамзат баласын сұлулыққа, мәдениеттілікке образдар арқылы баулу

А) эстетикалық сана

В) діни сана

С) саяси сана

 1. D) праволық сана

Е) моральдық сана

 

120.Табиғаттың дұрыс анықтамасын табыңыз:

А) бұл адамның және адамзаттың өмір сүруі үшін қажетті табиғи

жағдайлардың жиынтығы

В) бұл “шіркеу емес, жұмысхана, ал адам онда — жұмыскер”

С) бұл ғарыш

 1. D) бұл абсолюттік идеяның басқа түрдегі болмысы

Е) бұл еңбектің объектісі

 

121.Діншіл наным-сенім дегеніміз не?

А) бұл Құдай туралы және біздің жанымыздың өлмеуі туралы жай ғана

білім емес, ол ынталы білім

В) парасат

С) түп табынушыдық

 1. D) қараңғылық және сауатсыздық

Е) ғылыми білім

 

122.Қазақ, дүниетанымының “дүние” категориясының философиялық

мағынасы:

А) Болмыс, өмір, әлем.

В) Өнер.

С) Материалдық байлық.

 1. D) Дін.

Е) Өмір сүру.

 

123.Бір езеннің ағынды суына екі рет түсу мүмкін емес,-деген философ.
А) Гераклит.

В) Геракл.

С) Фихте.

 1. D) Пифагор.

Е) Сократ.

 

124.Фома Аквинскийдің діни философиясының басты ерекшелігі:
А) Христиандық пен перипатетизмді ымыраға келтіруі.

В) Қоғам дамуының объективті заңдылықтарын зерттеуі.

С) Құдай болмысы дәлелдерінің практикалық сипаты,

 1. D) Адам еркіндігі туралы ілімді негіздеуі.

Е) Құдайы қағидаларды теріске шығару.

 

125.Қайта Өрлеу дәуірінің эстетикасы өнердің қандай түрлерінде ерекше

дамыды?

А) Көркем әдебиет пен кескіндемеде.

В) Кескіндеме мен архитектурада.

С) Скульптура мен кескіндемеде.

 1. D) Музыка мен көркем әдебиетте.

Е) Театр мен музыкада.

 

126.Құдай деген не – В.С.Соловьев?

А) түгел барлығы

В)  абсолют

С) бар болмыстың жиынтығы

 1. D) трансценденттік болмыс

Е) рухани субстанция

 

127..Нақтылы теориялық-танымдық мағынада герменевтиканы қалай

түсіндіруге болады?

А) текстерді талқылау, түсіндіру

В) бәрінің бәріне қарсы жүргізген соғысы

С) саяси насихат

 1. D) өмірді, оның өзіне қарап, түсіндіру

Е) бетен адамның сырын түсіну өнері

 

128..Материя қозғалысының әлеуметтік түрін тауып көрсетіңіз:
А) қоғам  дамуы

В) тірі организмдердің өсіп-өнуі

С) жылу, жарық, электр

 1. D) химикалық реакциялар

Е) денелердің механикалық жылжуы

 

129.Эмпириялық таным сүйенетін тәсілдер:

А) байқау, бейнелеп түсіндіру, эксперимент

В) анализ, синтез, жалпылау

С) идеализацияау, моделдеу, аксиоматизациялау

 1. D) индукция, дедукция, абстрактілеу

Е) математикаландыру, формализациялау, аналогия

 

130.Мәтіндерді және қағидаларды философиялық талдайтын ғылым.
А) герменевтика

В) позитивизм

С) логикалық семантика

 1. D) аналитикалық философия

Е) экзистенциализм

 

 1. Құдайға деген сүйіспеншілік адамның негізгі ізгіліктері….

А) христиан философиясында

В) кантиандықта

С) феноменологияда

 1. D) платонизмде

Е) марксизмде

 

132.Неотомизмді дамытушы идеялардың негізін қалаған философ:
А) Фома Аквинский,

В) Лейбниц.

С) Платон.

 1. D) Уильям Оккам.

Е) Аврелий Августии.

 

133.19 ғ. Батыс Еуропаның қай философиялық ағымы философияны толып жатқан

бос, пайдасыз ойлардан азат етіп, тек қана дұрыстарын, пайдалыларын

қалдыруды көздеді?

А) Позитивизм.

В) Экзистенциализм.

С) Структурализм,

 1. D) Феноменологая.

Е) Иррационализм.

 

134.О. Шпенглер бойынша құлдыраған мәдениет ол –
А) Өркениет

В) Экокомика

С) Саясат

 1. D) Өнер

Е)  Ғылым

 

135.Орыс космизмінің атасы:
А) Федоров

В) Чижевский

С) Флоренский

 1. D) Вернадский

Е) Холодный

 

 1. 13 ХХғ. философияның қандай бағыты шын философиялық әдіс деп

рационалдық тұрғыдан сынауды айтады?

А) сыншыл рационализм

В) экзситенциализм

    С) ПОЗИТИВИЗМ

 1. D) герменевтика

Е) фрейдизм

 

137.Тұңғыш Араб философы, Шығыс перипатетизмінің бастаушысы:

А) Әл-Кинди

В) Әл-Ғазали

С) Әл-Фараби

 1. D) Ибн Сина

Е) Әл-Бируни

 

138.Философия адам енбегінің қай түрін негізгі деп санайтынын анықтаңыз:
А) Шығармашылық еңбек

В) Көркем еңбек

С) Ғылыми еңбек

 1. D) Билік құрыльм аяларындағы еңбек

Е) Қоғамдық өндіріс аяларындағы дене еңбегі

 

139.Таңдану адамдарды философиялық пайымдауға жетелейді деген ойшыл:
А) Аристотель.

В)  Сократ.

С) Фалес.

 1. D) Платон.

Е) Анаксимандр.

 

140.Қазақ дүниетанымының; онтологиялық категориялары:
А) Заман, ғұмыр, әлем, ынсап,

В) Адам, пенде, кісі, тұлға.

С) Дүние, болмыс, заман, Жаратушы

 1. D) Өмір, жан, адам.

Е) Араласу, кісілік, қанағат, намыс.

 

141.Адамды сүю (жэнь) идеясын ұстанған мектеп:
А) Конфуций мектебі.

В) Веданта.

С) Легизм.

 1. D) Даосизм.

Е) Моизм.

 

142.Ертедегі классикалық қайта өрлеу дәуірі:
А) ренессанс

В) ағартушылық

С) зороастризм

 1. D) феодалдық

Е) антикалық

 

 1. Өмір сүру, демек қабылдану” деген методологиялық принципті кім

тұжырымдады?

А) Дж. Беркли

В) Р. Декарт

С) Г. Гоббс

 1. D) Ф. Бэкон

Е)Д.Юм

 

144.Ақиқаттың жалпы өлшемі.
А) практика

В) аналогия

С) теория

D гипотеза

Е) сезім мүшелері

 

145.Философиялық ой-пікірді тауып керсетіңіз?

А) Адам – ең алдымен әлеуметтік жан (жәндік), оның жүріс тұрысына

биологиялық факторлар да ықпал етеді

В) Адам – әлеуметтік жәндік, биологиялық факторлар оның жүріс-

тұрысына әсер етпейді

С) Адамның жүріс-тұрысы оның тектігімен анықталады

 1. D) Саналы және санадан тыс адамда динамикалық тепе-теңдік болады

Е) Адам, оның жүріс-тұрысы биологиялық заңдармен анықталады

 

146.Аксиологияның негізігі сұрағы не болып келеді?
А) «игілік деген не?»

В) «не әсем?»

С) «Құдай бар ма?»

 1. D) «алғашқы не?»

Е) «ар-ұждан деген не?»

 

147.Қандай философиялық бағыт философияның бас проблемасы ретіндегі

ұғынуды түсінікті береді?

А) Герменевтика.

В) Логикалық позитивизм

С) Экзиетенциализм.

 1. D) Неотомизм.

Е) Феноменология

 

 1. 14 Р.Гюйон «Өнер шығармалары, тек әйтеуір, өрнек қана емес оның

түкпірінде болмыстың құпиясы жатыр» деп бағалаған өнердің сипаты:

А) экзистенциалдылық

В) биіктік

С) қарапайымдылық

 1. D) күнделіктілік

Е) пайдакүнемдік

 

149.Марксизм философиясына сәйкес келмей тұрған көзқарасты керсетіңіз:
А) Ұлы адамдардың ойлары қоғамның алға басуын анықтайды

В) Таным шын дүниенің зандарын идеалдық түрде бейнелеу процесі

С) Қайшылық -дамудың қайнар көзі, бұлағы болады

 1. D) Материалистік диалектика ғылыми танымның жалпыға бірдей

методологиясы болады

 1. E) Қоғамдық практика ақиқаттың өлшемі болады

 

150.”Сана абсолютті идеяның дамуы мен эволюциясының жемісі” деген

тезисте қай философтың позициясы байқалады

А) Гегельдің

В) Шеллинггің

С) Лейбництің

 1. D) Фейербахтың

Е) Канттың

 

 1. 151. Материализмнің түрлері

А) тұрпайы, механикалык, метафизикалық, диалектикалык

В) идеалистік,субъективтік.диалектикалық

С) механистикалық,метафизикалык,объективтік, метафизикалық

 1. D) объективтік,субъективтік, метафизикалық
 2. E) метафизикалық, диалектикалык. Субъективтік

 

152.Универсалий проблемасын ортағасыр түсінігі мен қарастырған философ:
А) Росцеллин

В) Августин

С) Порфирий

 1. D) Боэций

Е) Платон

 

153.Ф.Ницше өзінің «билеуге ерік» идеясына сай билікті кажетсіну үшін

қандай жаңа адамды қалыптастырды?

А) “Ғажайып адам”.

В) «Қоғамдық адам».

С) «Бүлікші адам».

D)«Рухани адам».

Е) «Ақылды адам».

 

 

154.Қазақ коғамының даму пршщиптеріндегі, яғни өмірлік ядро болып

табылатын тарихи принциптердің ең негізгісі қайсысы?

А) Өзгешелігі, өзіндігі

В) Құндылықтары

С) Өзін танулығы

 1. D) Дәстүрі

Е) Универсалды

 

155.Танымның субъектісі кім?

А) танып-біліп жатқан адам

В) зерттеуге жататын фрагменттері (бөліктері)

С) танымның объектісі

 1. D) адамның сыртында жайғасқан зат

Е) адамнан дербес болып тұрған нәрсе

 

 1. 156. Адам танымының негізі:

А) ой

В) тіл

С) ар

 1. D) мишық

Е) ақыл

 

 1. Адамның құндылық бағдарлары, ол …

А) объектілерді маңыздылығы бойынша бөлуге (жіктеуге) мүмкіндік

беретін тұлғаның артық көретін ұнатулары;

В) кұқықтық әдістер арқылы тұлғаға ұйымдастырған ықпал ету процесі

С) жоралар, салттар әрекеттерінің белгіленген тәртібі

 1. D) адамгершілік мәселелерінде кейбір қағидалар мен ережелерді катаң

сақтау

Е) жеке адамнын әлеуметтік тәжіребені игеру процесі

 

 1. Прагматист Джон Дьюи философияның қызметін калай түсінеді?

А) адамдардың тұрмыс қалпын жақсартуға жәрдемдесетін өмірлік пайдалы

тәжірибені ұйымдастыру

В) өмірге алаңсыз аңқау көзбен қарау

С) даналыққа үйрету

 1. D) таң қалу

Е) абстракциялау

 

 1. Даралық, жекелік іздеу -… Философиясының ерекше қасиеті.

А) Реннессанс

В) Конвенционализм

С) Өмір

 1. D) Тиімділік

 Е) Конформизм

 

160.Ағарту дәуірінің рационализмі кімнен басталады?
А) Лейбницпен

В)  Дидромен. :

С) Декартпен.

 1. D) Вольтермен.

Е) Гельвециймен.

 

161.Г.Гегельдің «Рух феноменологиясынан» басқа қандай басты

философиялық еңбегі бар?

А) «Логика ғылымы».

В) «Практикалық акылға сын».

С) «Пролегомендер».

 1. D) «Жаңалық философиясы».

Е) «Таза ақылға сын»

 

162.Бейнелеу:

А) Материяның жалпы қасиеті

В) Мидың қасиеті

С) Тірі табиғаттың касиеті

 1. D) Өлі табиғаттың қасиеті

Е) Адам санасының касиеті

 

163.Философиялық пайымдауды көрсетіңіз:
А) Барлық құбылыс себепті –  байланыстар

В) Физкультура денені шынықтырады

С) Өмір ақуыз денелердің өмір сүру тәсілі
D) Атом ядро мен электроннан тұрады

Е) Мәңгі козғаушы күштің болуы мүмкін емсс

 

164.Қазақ дүниетанымының “араласу'” категориясының философиялық

мағынасы:

А) Өмір кеңістігінде өз отандастарыңмен және бүкіл адамзаттың

өкілдерімен бейбіт және ынтымақты өмір сүре білу.

В) Күнделікті өмірде өзіңнің, отбасыңның алаңсыз өмір суруін қамтамасыз

ететін деңгейде жұмыс істей білу.

С) Терең ғылыми ізденіске, өзіндік ой қалыптастыруға бейімділік.

 1. D) Субъектіні коршаған ортаны танып-білуге қабілеттілік.

Е) Логика заңдарына сәйкес ақылды пайымдай білу,

 

 1. Адамды “саяси жануар” деп анықтаған Көне Грек философын атап беріңіз.

А) Аристотель.

В) Платон;

С) Анаксагор;

 1. D) Сократ;

Е) Эпикур;

 

166.Жалқыдан жалпыға, белгіліден белгісізге қарай өту тәсілі:
А) Индукция

В) Дедукция

С) Гомоморфизм

 1. D) Гилозоизм

Е) Изоморфизм

 

167.Қай 19 ғ. Батыс Еуропа философиялық ағымы Марбург пен Фрейбург

мектептерінен құралады?

А) Неокантшылдық,

В)Феноменология.

С) Позитивизм.

 1. D) Марксизм.

Е) Иррационализм.

 

168.Жиль Делез философиясының бір белгісі:
А) антирационализм

В) сциентизм

С) моральдан бас тарту

 1. D) рационализм принципін нақтылау

Е) коммунизм идеясын жариялау

 

169.Таным теориясында ақылды танымның шын мәніндегі жалғыз кайнар көзі

деп қарастыратын ілім:

А) рационализм

В) эмпиризм

С) солипсизм

 1. D) агностицизм

Е) сенсуализм

 

 1. 170. Кандай әрекет барысында адам дұрыс қалыптасады?

А) Нақты тарихи уақытта және әлеуметтік кеңістікте, тәрбие мен

практикалық әрекет барысында

В) Практикалык

С) Оқу процесі

 1. D) Социализация непзінде

Е) Даму барысында

 

171.Қай дәуірде Құдай ең жоғарғы кұндылық болды?
А) Орта ғасырда

В) Жаңа дәуірде

С) Қайта өрлеуде

 1. D) XX ғасырда

Е) Антикада

 

172.Аристотель философиясын ұстанған орта ғасыр мұсылмандық Шығыс

философиясының өкілдерін қалай атады?

А) Мутазиллиттер.

В) Суфийлер.

С) Перипатетиктер.

 1. D) Ашариттер.

Е) Мутакаллимдер.

 

173.Л.Фейербах материализмнің қай түрін дамытты?
А) Антропологиялык.

В) Стихиялык.

С) Метафизикалық.

 1. D) Механистік.

Е) Диалектикалық.

 

174.Рим клубының бірінші жетекшісі болып кім аталды?
А) Печчей .

В) Медоуз.

С) Кинг.

 1. D) Пестель.

Е) Мессарович.

 

175.Сана құрылымының өзегін құрайтын бөліктерін көрсетіңіз:
А) түйсік, қабылдау, түсінік, ұғым, ойлау

В) сезім, эмоциялар

С) инстинкт

D)ес

Е) ілтипат, назар

 

176.Философияның қоғамды зерттейтін бөлігі:
А) әлеуметтік философия

В) натурфилософия

С) гносеология

 1. D) онтология

Е) социология

 

177.Логика дегеніміз не?
А) ойлау

В) болмыс

С) табиғат

 1. D) құндылық

Е) таным

 

178.Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Д. Локк, Д. Беркли, Д. Юм мына ағымның өкілдері:
А) Эмпиризм

В) Сенсуализм

С) Рационализм

 1. D) Постпозитивизм

Е) Позитивизм

 

179.Сандар мистикасын қарастырған философ:
А) Пифагор

В) Аристотель

С) Федон

 1. D) Платон

Е) Демокрит

 

180.Реализмнің басты өкілдері.
А) Кентерберийский, Росцелин

В) Кентерберийский, Ф.Аквинский

С) Росцелин, Ф.Аквинский

 1. D) У.Оккам, Росцелин

Е) У.Оккам, Ф.Аквинский

181.Пантеизм

А) Құдайды табиғатпен тұтастай алып қарайды.

В) Адам проблемасы

С) Құдайды жеке тұрғыда түсіндіреді

 1. D) Қоғам туралы ғылым

Е) Табиғат жөніндегі ілім

 

182.Волюнтаризмнің негізгі идеясын атаңыз?

А) Атақты жеке тұлғалар, объективті жағдайлармен санаспай тарих өзі ерік

әрекетімен жасайды.

В) Тарих-дүниежүзілік ақыл-ойдың қызметінің жемісі.

С) Тарих барысы-жеке тұлғалардың әрекетіне, сол сияқты көпшілік

халықтыц іс-әрекетіне тәуелсіз.

 1. D) Тарих-Құдайдың ойлау жемісі.

Е) Халық-қоғамның объективтік даму заңдарына сәйкес материалдық

жағдайларға сүйене отырып тарихты жасайды.

 

183.Ақын-жыраулардың көзкарастарының қалыптасуындағы негізгі қайнары

болып темендегі нұсқалардын, қайсысы жатады?

А) Орхон – енисейлік

В) Пиктографиялық жазбалар

С) Көне жазбалар

 1. D) Руналық жазбалар

Е) Ерте түріктік жазбалар

 

 1. Материяның құрылымдығы қалай түсінуге болады?

А) ішінен бөлінген бүтіндік, оның құрамды бөліктердің арасындағы байланыстың заңды тәртібі

В) оның абсолюттік біртектігі

С) ішкі ұйымның жоқтығы

 1. D) қайсыбір элементтердің болуы

Е) ішкі бос қуыс

 

185.Эмпиризмнің негізгі қағидасы:

А) ) адамның барлық білімі тәжірибеге негізделеді;зерде дүниені танып-білудің негізгі қайнар көзі болып табылады;

В) танымның ең жоғарғы түрі – интуиция;

С) дүниені тануға-білуге болмайды;

 1. D) зерде дүниені танып-білудің негізгі қайнар көзі болып табылады;

Е) Құдай ашылу танымның қайнар көзі болып табылады.

 

186.Ізгілік құндылықтан немен өзгешеленеді
А) Ізгілік — жеке адамның мінезіндегі ерекшелігі. Құндылық — адамдардың бағалауынын жеке емес, жалпы өлшемі

В) Ізгілік – жеке адамның мінезіндегі ерекшелігі. Құндылық – адамдардың

қылықтарын, істерін бағалауының жеке өлшемі

С) Ізгілік-тиімсіз, оны оймен , ақылмен жету, түсіну мүмкін емес

 1. D) Ештеңе емес

Е) Ізгілік – рационалды

 

187.Ш.Монтескье географиялық бағытты қай әлеуметтік-гуманитарлық

ғылымында негіздеді?

А) Социологияда.

В) Психологияда.

С) Саясаттануда.

 1. D) Этикада.

Е) Эстетикада.

 1. 188. Адамның герменевтикалық тұжырымдамасы қандай?
А) Істің мәнін түсінуге тырыс, ол үшін     өзіңді жан-жақты дамытып, тіліңді

жетілдір.

В) Бәріне күмәндан, басқалардың сөзіне ерме

С) Құдайға сеніп, намаз оқы, сүйіспеншілігіңді көрсет, Қүдайдың Шаһарын

жерде сал

 1. D) Бәрін де өз сезімдеріңнен өткізіп, олардың негізінде өз құндылықтарынды, мінез- құлық, жүріс-тұрыс ережелерінді әзірлеп, тап

Е) Табиғат пен қоғаммен бірлікте бол, саған байланысты емес нәрселерді сабырлықпен қабыл ал, тағдырдың алдында жүрексінбе, ерлік пен даналық көрсет

 

189.Ортағасырлық философиясының негізгі мінездемелік белгісін ата:
А) Схолостика.

В) Гедонизм.

С) Білімге сену приматы.

 1. D) Диалектика.

Е) Скептицизм.

 

190.”Географиялық орта” терминінің Маркстік әдебиетте орын алуына

атсалысқан:

А) Г.В.Плеханов

В) Н.Г.Чернышевский

С) В.И.Вернадский

 1. D) А.И.Герцен

Е) В.И.Ленин

 

191.«Адам деген не?» – бұл сұрақты қоятын …
А) Антропология

В) Гносеология

С) Онтология

 1. D) Диалектика

Е) Аксиология

 

192.Рухани өндірістің мәні неде:

А) Рухани өндіріс нақтылы-тарихи жағдайларда істелініп жатқан рухани

әрекеттің коғамдық мәнін білдіреді

В) Қоғамның рухани өмірі қоғамдық өмірге тәуелсіз автономдық сала

С) Рухани өндіріс мәдениеттің барлық түрлерінің – эстетикалық, өнегелік,

құқықтық, саяси және т.б. дамуына мүмкіндік туғызады

 1. D) Рухани өндіріс адамдардың жетілген типтерін жасап шығарады

Е) Рухани өндіріс түлғаны жан-жақты дамыту үшін қажетті

 

193.Р. Декарт, Г. Лейбниц, Б. Спиноза, Б. Паскаль қандай ағымға кіреді?

А) Рационализм

В) Позитивизм

С) Сенсуализм

 1. D) Постпозитивизм

Е) Эмпиризм

 

194.Милет мектебінің өкілі:
А) Анаксимандр

   В) Пифагор

С) Демокрит

 1. D) Сократ

Е) Платон

 

195.Рационализм бағытының негізін салушы:
А) Декарт

     В) Барух

С) Бэкон

 1. D) Локк

Е) Спиноза

 

196.Адамды ең жоғарғы – рухани байлық деп бағалаған бағыт
А) персонализм

В) экзистенциализм

С) неотомизм

 1. D) идеалистік философия
  Е)  позитивизм

 

197.Танымның қайнар көзі ақыл-ойда. Осы пікір қай гносеологиялық

концепцияға жатады?

А) рационализмге;

В) агностицизмге;

С) сенсуализмге;

 1. D) эмпиризмге;

Е) скептицизмге;

 

198.Ғылыми таным этикасын дұрыс білдіретін ереже:

А) Ғылыми қағидалар, ережелер этика тұрғысынан бағаланады

В) Өнегелі бағалау тек қана ғылыми ережелердін пайдалануына (қолдануына)

жатады

 

С) Обьективті шын нәрсенің бәрі де дұрыс, адамгершілікті, ізгілікті,

өнегелі

 1. D) Ғылыми теориялар өнегелі, адамгершілікті сонымен қатар өнегесіз,

адамгершіліксіз де болуы мүмкін

Е) Ғылым жетістіктері өнегесіз, адамгершіліксіз болмайды

 

199.Адамзат болашағын болжаудың зандылықтарын зерделейтін ғылым қалай

аталады?

А) футурология;

В) магия;

С) евгеника;

 1. D) астрология;

Е) космонавтика;

 

 1. 200. Постмодернистік философиядағы «субъектінің өлімі» концепциясының

авторы:

А) Фуко

В) Ницше

С) Хайдеггер

 1. D) Бергсон

Е) Ясперс

 

201.«Нигилизм» терминінің мағынасы қандай?

А) Мәденниеттің құндылықтарын түгелдей дерлік жоққа шығару

В) Түкке тұрмастық

С) Мағынасыздық

 1. D) Бос орын

Е) Ештеңе еместік

 

204.”Материя” категориясы білдіретін реалдылық:
А) объективті

В) субъективті

С) ары жақтағы

 1. D) әлеуметтік

Е) идеалды

 

205.Шындықты мақсатты және жалпы түрде бейнелейтін, тек адамға тән және

тілмен байланысты мидың жоғарғы қызметі:

А) сана

В) бейсаналық

С) рух

 1. D) психикалык

Е) жан

 

206.Таптардың, ұлттардың, мемлекеттің мақсатын қолдайтын коғамдық ойлар

А) саяси сана

В) экономикалық сана

С) моральдық сана

 1. D) діни сана

Е) эстетикалык сана

 

207.«Материалдық өмірдегі өндіріс тәсілі коғамдағы әлеуметтік, саяси және

рухани процестерді негіздейді. Болмысты сана анықтамайды, керісінше, адамдардың қоғамдық болмысы олардың қоғамдық санасын анықтайды» деген тарихты түсіндірудің мәні:

А) материалистік

В) метафизикалык

С) идеалистік

 1. D) натуралистік
 2. E) діни

 

208.Н.А. Бердяев қандай мәселені философияның негізгі мәселесі деп

есептеді?

     А) дүниенің бірлігі мәселесін

В) ойдың болмысқа қатынасы мәселесін

С) адам мәселесін

 1. D) табиғат мәселесін
Е) дүниенің танылуының мүмкіндігі мәселесін

 

209.Қайта өрлеу дәуірінде саясат философиясын дамытқан кім болды?
А) Н.Макиавелли.

В) П. делла Мирандола.

С) Н.Кузанский.

 1. D) Г.Галилей.
  Е) Дж.Бруно.

 

210.Қандай жолмен Гегель Канттың трансценденталдық субъектісінің

кемшілігін жөндеді:

А) Таным мәселелерін қоғамдық-тарихи өзгеруі саласына аударды, сөйтіп,

шынайы рух таным субъектісі болып шығады

В) Адамды рухани жаратылыс ретінде қарап, оның қоғамдық мәнін

дәлелдеп береді

С) Мәдени-тарихи дамудың онтологиясының дұрыстығын дәлелдеп беру

жолымен

 1. D) Практика принципін философия саласына енгізу арқылы

Е) Тарихилық принципін философия саласына енгізу арқылы

 

211.Қоғами процестер жөніндегі ғылым:

А) социология

В) историография

С) софистика

D)логика

Е) археология

 

212.Философияның жәй және дүниеге кезқарастан айырмашылығы неде?
А) теориялық дәлелі мен ғылыми сипатының жоғары дәрежесінде

В) тәжірибемен байланысты болуында

С) дара сипатында

 1. D) шатастырып жіберуінде

      Е) күрделі терминдерде

 

213.Г. Гегель философиясын сипаттайтын негізгі ұғымды керсетіңіз:
А) Абсолютті идея

В) Апейрон

С) «Өзіндік зат»

 1. D) Табиғат философиясы

Е) Монада

 

 

 1. Ғылыми рационалдылықтың классикалық емес кағидаларында пайда болған бетбұрыс:

А) Табиғатқа деген бетбұрыс

В) Қоғамға деген бетбұрыс,

С) Адамға деген бетбұрыс

 1. D) Тарихқа деген бетбұрыс

Е) Құдайға деген бетбұрыс

 

215.Фома Аквинскийдің ойынша:
А) Рухани билікті Жерде Рим папасы жүргізеді

В) Қоғамның билігі Құдайдың қолында емес.

С) Азаматтық қоғам шіркеуден жоғары.

 1. D) Бұл міндетті Құдай атқарады.

Е) Осы екеуінің құқықтары бірдей.

 

216.Ф.Аквинскийдің ілімін XX ғасырда жаңғыртқан бағыт:

А) неотомизм

В) неореализм

С) неопротестантизм

 1. D) персонализм

Е) христиандык эволюционизм

 

 1. Зікір сөзін анықта

А)Қайталау

В) іздеу

С) бірігу

D)көру

Е) пайымдау

 

218.Сезімдік танымның формалары:

А) қабылдау, түйсік, елестету

В) елестету, ой-тұжырым, қабылдау

С) түйсік, елестету, ұғым

 1. D) елестету, ой-тұжырым, ұгым

Е) қабылдау, пікір, түйсік

 

 

219.Дамудың кері кетіп құлдырауы, кері кетушілік, шегініс.
А) Регресс

В) Сенсуализм

С) Реализм

 1. D) Ренессанс

Е) Прогресс

 

220.Қайта өрлеу дәуірі деп Батыс еуропада қай ғасырларды атайды
А) ХV-ХVІ

В) ХПІ-ХІV

С) ХІ-ХІІ

 1. D) ХІV-ХV

Е) ХІ-ХІІ

 

221.Бар дүниені бір принциптік негізде түсіндіру
А) монизм

В) реализм

С) экзистенциализм

 1. D) дуализм

Е)  геосаясат

 

222.Тарихта психология жөніндегі ең алғашқы трактатты жазған.
А) Аристотель.

В) Кант.

С) Сократ.

 1. D) Гегель.

Е) Платон

 

223.Йога философиясы:

А) Рухты тәннен азат етуге бағытталған теориялық және практикалық

мектеп.

В) Тәннің жаннан басымдылығын уағыздайтын көне үнділік философиялық

бағыт.

С) Рационалдық таным принциптерін қалыптастырады.

 1. D) О дүниеге сенімді жоққа шығару

Е) Эмпирикалык танымға негізделген.

 

224.Жеке заттар ғана нақты, ал жалпы – жеке объектілер қатарының атауы

деген ортағасырлық түсінік:

А) Номинализм.

В) Диалектика.

С) Реализм.

 1. D) Метафизика

Е) Теология.

 

225.Қай Жаңа заман философы индуктивті әдісті ғылымда пайдалануды

ұсынды?

А) Ф.Бэкон.

В) Б.Спиноза.

С) Д.Юм.

 1. D) Дж.Локк.

Е) Р.Декарт.

 

226.Қозғалыстың әлеуметтік формасы дегеніміз:
А) қоғамдық байланыстар мен қатынастар;
В) атомдар мен молекулалардың өзара әсері;
С) денелердің кеңістікте орын алмастыруы;
D) белоктық денелердің өзара әсері;

Е) оптикалық құбылыстар.

 

227.Әлеуметтік топ -…

А) Салыстырмалы тұтастықпен ерекшеленетін, тарихи және әлеуметтік

әрекеттің дербес субъектісі ретіндегі нақты өмір сүретін, эмпиризмдік

белгіленетін жеке адамдар жиынтығы

В) Негізінде өзара әрекеттестіктер жатқан бірлестік

С) Араларында белгіленген қатынастар, байланыстар іскс асырылатын

адамдар

 1. D) Қоғамның тұрақты дамуын камтамасыз ететін ерекше, өзгеше құрылым.

        пайда болған түр

Е) Тұтастай қоғамда әлеуметтік байланыстар мен қатынастардың

салыстырмалы түрақтылығын камтамасыз ететін ерекше пайда болған

түрлер (құрылымдар)

 

228.Әсерлену, бұқараның көңіл — күйі ғылыми білімнің деңгейі, өнер, мораль,

философия, дінде көрінетін қоғам өмірі:

А) рухани

В) бейсаналылық

С) материалдық
 1. D) көші – қон

Е) экономикалық

 

229.Атап көрсетілген философтардың қайсысы атеистік экзистенциализмнің

өкілі болады:

А) П.Сартр

В) Г.Марсель

С) Н.Бердяев

 1. D) Л.Шестов

Е) К.Ясперс

 

230.Пікір:

А) бір зат жайында бір нәрсе макұлданылатын немесе теріске шығаралатын ой

В) сезім мүшелеріне тікелей ықпал жасайтын        материялдық затгардың қасиеттері

С) заттардың тікелей әсері тимей тұрған кезде санада туатын образдар

 1. D) сезім мүшелеріне әсер ететін сыртқы материалдық, заттың тұтас бейнесі

Е) материалдық тұтас болмыс

 

231.Табиғат пен адамның өзара үйлесімділікте бірігіп дамуы:
А) коэволюция

В) прогресс

С) регресс

 1. D) революция

Е) эволюция

 

232.Философия адамға:

А) Ақылды, ғылыми ойлау еркіндігін береді.

В) Теологиялық ұстанымдар жаттатады.

С) Математикалық ережелер ұсынады.

 1. D) Жаратылыстану ғылымдарын алмастыратын білім береді. ”

Е) Тұлғалық еркіндікті тежеуші қағидалар үйретеді.

 

233.Жүріс-тұрыс нормалары деген не ?

А) Қоғамда өзіңді қалай ұстау жөніндегі философтардың түсінігі

 В) Таңдаулылардың қажеттік жөніндегі түсінігі

С) Әлеуметтік бірлестік мүшелері көпшілігінің қажеттілік жөніндегі түсінігі

 1. D) Қоғамның кейбір мүшелерінің қажеттілігі жөніндегі түсінігі

Е) Мемлекеттің кажеттілік жөніндегі түсінігі

 

234.Руханилықты философияда қалай түсінуте болады?
А) руханилық-риясыздықтың синонимі

В) рухани адам-кұдайға сенетін адам

С) руханилық-бүкіл әлемдік күшпен байланыста болу

 1. D) рухани адам-төменгі кажеттіліктердің жоғарыға бағынуын сипаттайды

Е) руханилық-әділеттілікке деген құлшыныс

 

235.Н. Бердяев философиясының мәні:

А) Болмыстың мәнін субъект арқылы тану

В) Логикалық ойлаудың шыны

С) Діни санаың шектерін мойындау

 1. D) Рухани реннессанс

Е) Сенім адам заттық болмыстың толық ерекше тендігі ретінде

 

 1. Л.Н.Толстойдың көзкарасындағы «зорлық-зомбылық жасамау» деген

терминін қалай түсінесіз?

А) Біреуге жамандық жасамау

В) Әрекеттің әрекетсіздігі

   С) Жақсылық жасау
 1. D) Тағдырға көну

Е) Жақсылық пен жамандықтық ортасы

 

237.Қай ғасырда философтар жеке танымның дамуы сезімнің екі кезеңінен

(эмпирикалық және рационалдық) өтеді?

А) XVII-XVIII ғ

В) ХV-ХVІ ғ

С) ХІV-ХV г

 1. D) ХVІ-ХVII ғ

Е) ХҮШ-ХІХ ғ

 

238.Бейнелеудің сезімдік формасы:
А) Түйсік, елестеу

В) Ұғым

С) Интуиция

 1. D) Пайымдау

Е) Гипотеза

 

239.Философияның теориялық және практикалық деп бөлінуінің бастауы:
А) Неміс классикалық философиясы.

В) Көне Қытай философиясы.

С) Антиктік классикалық философия.

 1. D) Француз материализмі.

Е) Ежелгі Үнді философиясы.

 

 1. Кант бойынша барлық білімнің бастамасы:

А) Ақыл-ой

В) Тәжірибе

С) Ақиқат –

 1. D) Эмоциялар
 2. E) Сезім

 

241.Постмодернизмнің танымдық ұстанымы принципті түрде мынадай сипат

алады:

А) антижүйелік сипат

В) эклектикалык сипат

С) дуалистік сипат

 1. D) жүйелі сипат

Е) агностикалық сипат

 

242.Ғылыми таным формасында гапотезаның қай анықтамасы дұрыс

анықтама?

А) гипотеза-ол қандай да бір мүмкіндік пен шындықты ықтималды

болжауды жеткілікті кажетті түрде дәлелдеу

В) гипотеза-теорема

С) гипотеза-ол әртүрлі қиялдар

 1. D) болмысты түсіндіру нұсқасы және оның түрі мен формасы

Е) гипотеза-ол барлық құқық бұзушылықты түсіндірудің бір нұсқасы

 

243.Ұлттың дұрыс анықтамасын табыңыз:

А) жері, экономикалық өмірі, тілі және рухани тұрпаты ортақ болған адамдар бірлігінің түрі

В) бір-біріне ұқсас адамдардың жиынтығы

С) қандас туыстың негізіндегі адамдардың бірлестігі

 1. D) кездейсоқтық жағдайда бірге жиналған бірнеше адамдар

Е) бір елдің тұрғындарын белгілеу үшін пайдалынылатын шартты ұгым

 

244.Құндылықтар, объективті, материалдық заттар сияқты бола ма?

А) Құндылықтар обьективті түрде бола тұра алады, бірақ материалдық заттар сияқты емес

В) Құндылықтар обьективті болады

С) Құндылықтар, материалдық заттар сияқты обьективті бола тұра

алмайды. Олар адамдар шығармашылығының нәтижесі

 1. D) Құндылықтарды өмір сүру категориясымен анықтауға болмайды

Е) Құндылықтар материалдық заттар обьективті түрде болмайды

 

245.Позитивизмнің қай өкілі логикада дедукцияны теріске шығарып,

индукцияның рөлін метафизикалық тұрғыда қарастырды?

А) Дж.С.Милль.

В) Г.Спенсер.

С) О.Конт.

 1. D) Р.Авенариус.

Е) Э.Мах

 

246.Ағартушылық философиясының басты міндеті неде?
А) Қоғамда жатсынуды жою.

В) Қоғам игілігін орнату.

С) «Ақыл-ой» патшалығын орнату.

 1. D) Азаматтық теңдікті орнату.

Е) Ғылым мен білімді тарату.

 

247.1964  жылы   батыс   әдебиетінде   мәдениетке   257   анықтама  берген

мәдениеттанушылар?

А) А.Кребер және К. Клаксон

В) Л.Морган және А. Тойнби

С) Вернадский В.И

 1. D) В. Парето және А. Фарж

Е) Парсонс

 

248.Субъективті диалектика идеясын дамытуда Апорийлермен тұжырымдаған

философтың аты кім?

А) Зенон

В) Пифагор

С) Сократ

D)Анаксимандр

Е) Демокрит

 

249.Антропологизм – ол:

А) Адамға ең жоғары және кемеліне жетіп, жоғары сатыға көтерілген

табиғаттың «туындысы» ретінде көзқарасты ұстанған философиялық

тұжырымдама

В) Адамға тән қасиеттер мен ерекшеліктерді табиғаттың сыртқы күштеріне

көшіру

С) Философиялық тұжырымдама, оған сәйкес әлем орталығы, қазығы –

адам

 1. D) Адам, қоғам және мәдениет туралы ғылымдар жиынтығы

Е) Адамның жалпы бірігу теориясы

 

 1. «Адамзаттың техникалық дамуының жағымсыз салдарлары адам үшін үлкен қауіп туғызады және адамды сақтау үшін қауіпсіз шараларды қабылдауды талап етеді» деген пікірде көрінетін ұғым:

А) технофобия

В) техникалық сала

С) техникалық құрылым

 1. D) техниканың шығуы

Е) технократия

 

251.Схоластика мен дін қағидаларын сынаған шығыс философы:
А) Омар Хайям

В) Аверроэс

С) Закария Рази

 1. D) Әл-Ғазали

Е) Әл-Хорезми

 

252.Адам қабылдаулары мен елестерінің негізгі формасы деп:
А) түйсіктер

В) жады

С) елестету

 1. D) интуиция

Е) ми

 

253.Философиялық танымның ерекшелігі:

А) Жалпылылығында, әмбебаптылығында, өмірмәндік

толыққандылығында.

В) Практика кажеттерінен алыстығында жэне қиялилығында.

С) Абстрактылы теориялығында.

 1. D) Сезімдік-эмоционалдық нақтылығында.

Е) Реалдықты объективті түрде бейнелеуінде.

 

254.Даолық дана мынаны қалайды:
А) Үндемеуді

В) Жасырын сөйлеуді

С) Таппақ оқуды

 1. D) Сейлеуді

Е) Өлең айтуды

 

255.Аристотельдің пікірінше, мемлекеттің басты мақсаты:
А) Өз азаматтарын асыл қасиетке тәрбиелеу.

В) Азаматтарға жақсы білім беру.

С) Философиялық білімді тарату.

 1. D) Халықты байлыққа ұмтылдыру.

Е) Адамдарды баспанамен,тамақпен қамтамасыз ету.

 

256.Диалектиканың заңдары бөлінеді.
А) Үшке.

В) Тертке.

С) Екіге.

 1. D) Беске.

Е) Алтыға

 

257.Мәтіндерді және қағидаларды философиялық талдайтын ғылым.
А) герменевтика

В) антикалық философия

С) экзистенциализм

 1. D) логикалык семантика

Е) позитивизм

 

 1. 2 Христиандардың адам тұжырымдамасы кандай?
  А) Құдайға сеніп, намаз оқы, сүйіспеншілігінді көрсет, Құдайдьщ Шаһарын

жерде сал.

В) Бәріне күмәндан, басқалардың сөзіне ерме

С) Рахаттардан қашпа, есіңде болсын, өмірдің негізі, қазығы – сезімдік

Ләзаттар, қоғамдық жұмыстарды басқаларға қалдырып, жалғыз өзің

немесе достарыңмен бірге бол

 1. D) Азды қанағат ет, ерікті бол, өмір сүруді (енерді) тәжірибеден үйрен

Е) Табиғат пен қоғаммен бірлікте бол, соған байланысты емес нәрселерді

сабырлықпен қабыл ал, тағдырдың алдында жүрексінбе, ерлік пен

даналық көрсет

 

 1. Сабырлылық пен еркіндік адамның негізгі ізгіліктері…
  А) Жаңа дәуір философиясында

В) платонизмде

С) кантиандықта

 1. D) марксизмде

Е) христиан философиясында

 

260.Заттарды жалпылық пен жалқылықтың тұтастығы деп карастыратын

ортағасырлык философиялық бағыт:

А) концептуализм

В) реализм

С)  деиз.м

 1. D) пантеизм

Е)  номинализм

 

261.К.Маркс пен Ф.Энгельс қандай философиялық ағым мен әдісті қосып

оларды коғамға қолданды?

А) Материализм мен диалектиканы.

В) Идеализм мен материализмді.

С) Эклектика мен диалектиканы.

 1. D) Метафизика мен диалектиканы.

Е) Сенсуализм мен рационализмді.

 

262.А.Шопенгауэрдін философиясы қалай аталады?
А) Ерік философиясы.

В) Прагматизм.

С) Нигилизм.

 1. D) Өмір философиясы.
 2. E) Идеалистік волюнтаризм.

 

263.”Зар заман деп аталатын философиялық толғаудың авторы:
А) Мұрат Мөңкеұлы

В) Бұқар жырау

С) Махамед Өтемісұлы

 1. D) Шалкиіз жыау

Е) Ақтамберді

 

264.Рассел, Витгенштейн, Остин Куайн, Гемнель, Карнап қай бағыттың

өкілдері болады?

А) Аналитикалық философияның.

В) Эксзистенциализмнің.

С) Феноменологияның.

 1. D) Герменевтиканың.

Е) Неотомизмнің.

 

265.Қазақ мәдениеті кай өркениеттік болмысқа жатады?

А) Көшпелі

В) Шығыстық

С) Орта Азиялық

 1. D) Кіндік Азиялық

Е)Батыстық

 

 1. Философияның негізгі, өзекті мәселесі:

А) адам мәселесі

В) табиғат мәселесі

С) ғылым мәселесі

 1. D) кұндылық мәселесі

Е) коғам мәселссі

 

267.Киниктер философиялық мектебін құрған.

А) Антисфен.

В) Федон.

С) Анаксимен.

 1. D) Фалес.

Е) Эритен

 1. Тантризмде рухани жетекші қалай аталды?

А) ГУРУ

В)  Далай лама

С) Демок

 1. D) Аристотель

Е) Шаман

269.Адамды сүю (жэнь) идеясын ұстанған мектеп:
А) Конфуций мектебі.

В) Даосизм.

С) Легизм.

 1. D) Веданта.

Е) Моизм.

 

270.”Қайта Өрлеу” дәуіріндегі гуманизмнің мағынасы:
А) адамның құндылығы, оның құқығы мен құрметі туралы ілім

В) адам өмірінің құнсыздығы туралы ілім

С) Құдайдың адамды жаратуы туралы ілім

 1. D) адам өмірінің Құдай еркімен айқындалатыны туральі ілім

Е) адамның жағдайға тәуелділігі туралы ілім

 

271.Француз философы:
А) Ламетри

В) Спиноза

С) Ясперс

 1. D) Фрейд

Е) Сартер

 

272.Қайта өрлеу дәуірі үшін антикалық кезең не?
А) Идеал .

В) Сот.

С) Күнәләу тақырыбы.

 1. D) Мәртебе.

Е) Ештеме емес.

 

273.Өзіндік зат өмір сүруін кім таныды?
А) Кант.

В) Ницше.

С) Фейербах.

 1. D) Гегель.

Е) Лейбниц.

 

274.”Біздің санамыз бауырдың өтті бөліп шығаратыны сияқты ойды бөліп

шығарады” деген:

А) Вульгарлык-материалистік

В) Диалектикалык -материалистік

С) Идеалистік

 1. D) Діни

Е) Субъективті-идеалистік

 

275.Мифология түсіндірудің қандай тәсіліне жатады?
А) бейнелеу – керкем тәсіліне

В) математикалық тәсіліне

С) рационалдық тәсіліне

 1. D) өндірістік тәсіліне

Е)  ғылыми тәсіліне

 

276.«Музыка туралы үлкен кітап» еңбегінің авторы:
А) Әл – Фараби

В) Омар Хайям

С) Ибн Сина

 1. D) Бируни

Е) Әл – Ғазали

 

277.Кім түсінік құрылымын нағыз индукция арқылы адасу мен жалаң есті

жеңіп шығу деп санады?

А) Бэкон.

В) Декарт.

С) Ньютон.

 1. D) Гегель

Е) Кант.

 

278.Қарама – карсылықтардың бірлігі мен күресі заңы дамудың … ашады:
А) қайнар көзін

В) бағытын

С) тетігін

 1. D) ұзындығын

Е) ақырындап біртіндеуін

 

 

279.Магиялық – мистика философиясының өкілі, дәрігер:

    А) Парацельс

В) Патрицин

С) Телезио

 1. D) Кузанский

Е) Декарт

 

280.Абсолюттік идеяның өзіндік дамуын «Рух феноменологиясын кім

түсіндірді?

     А) Гегель

В) Кант

С) Фихте

 1. D) Юм

Е) Бэкон

 

281.Ф.Бэконның «Жаңа Органон» еңбегінде кандай төрт идол (елес) туралы

айтылады?

А) Тұқым, үңгір, нарық, театр.

В) Үңгір, тұқым, ғылым, өнер.

С) Театр, ғылым, өнер, философия.

 1. D) Философия, өнер, музыка, табиғат.

Е) Нарық, театр, табиғат, қогам.

 

282.Ортега -и – Гассеттің «Жануар тек жылынады, ал адам от жағады» деген

пікіріндегі адам эрекеті:

А) техникалық әрекет

В) шартты — рефлекторлы

С) бейімделу

 1. D) инстинктивті әрекет

Е) алу

 

283.Бейсаналық процестің негізгі түрлерін  айқындаңыз
А) Түс көру

В) Ашулану

С) Түсінік

 1. D) Интуиция

Е) Пайымдау

 

284.Структуралистер түсінігінде «тіл» дегеніміз:
А) Философиялық мәтін

В) Ақпаратты жасыру формасы

С) Әлем тәжірибесі

 1. D) Мазмұнына катыссыз формальды құрылым

Е) Болмыс үйі

 

285.Қоғам базисі:

А) Өндірістік күштер мен өндірістік қатынастар

В) Материалды игіліктерді өндіру

С) Әлеуметтік-экономикалық катынастар жүйесі

 1. D) Өндірістік қатынастар жүйесі

Е) Өндіру тәсілі

 

286.Табиғатты тану тарихын О.Конт қандай үш сатыға бөлді?
А) Мифологиялық, діни, позитивтік.

В) Теологиялық, мифологиялық, позитивтік.

С) Теологиялық, метафизикалық, позитивтік.

 1. D) Мифологиялық, діни, философиялық.

Е) Метафизикалық, діни, философиялық.

 

287.К.Ясперс бойынша философияның басты міндеті қай нәрсенің мазмұнын

ашуымен байланысты?

А) Болмыстың құпиясын.

В) Мәтіннің кұпиясын.

С) Дүниетанымның құпиясын.

 1. D) Тілдің құпиясын.

Е) Сананың құпиясын.

 

 1. Қозғалыс ұғымының қай анықтамасы ең жалпы философиялық сипатқа ие

болып табылады?

А) қозғалыс   кез-келген өзгеріс, жалпы өзгеріс;

В) қозғалыс – денелердің кеңістікте орын алмастыруы;

С) козғалыс – адам түйсіктерінің жиынтығы;

 1. D) қозғалыс – сананың ағымы;

Е) қозғалыс – физикалық-химиялық процестср.

 

289.Азаматтық қоғам – ол…

А) Жеке меншік пен құқыққа сүйенген (негізделген) қоғамдық қатынастар

жүйесі

В) Қоғамдық маңызды міндеттерді атқарып, мақсаттарға жетуін

қамтамасыз ететін ерекше, өзгеше құрылымдар

С) Адамдардың бір әлеуметтік топтардан басқаларға ауысуы

 1. D) Дәстүрлі қоғамның жаңғыруы

Е) Тіршілік әрекеті жағдайларымен байланысты    адамдардың әлеуметтік

топтары мен бірлестіктері түсетін қатынастар мен байланыстар

жиынтығы

 

290.Бүкіл адамзат тарихы мен қоғамның заңды түрде дамып алға басу процесі.
А) Прогресс

В) Регресс

С) Реализм

 1. D) Сенсуализм

Е) Ренессанс

 

291.Адамның мәнін қарайтын:

А) бүкіл қоғамдық қатынастар жиынтығы

В) ерікті еркінің болуы

С) оның өзіндік санасы (мен ойлаймын)

 1. D) бүкіл өмір сүріп түрғанның жоғары ақылды бастамасына (құдайға) сену

Е) оның ерекше биологиялык ұйымдасуы

 

 1. Философия шығармашылық ойлау мәні?

А) Жаңалық жасау кабілеттілігі

В) Қисын ережелеріне келмейтін ойлау

С) тапсырылган алгоритм багдарламасының шегінен шығу қабілеттілік

 1. D) Сауалдарға жауап беріп, жаңа сауалдарды қою қабілеттілігі

Е) Қиялға, қиялдауға қабілеттілік

 

293.Антикалық грек ойшылдары.
А) Фалес, Горгий.

В) Бруно, Декарт.

С) Платон, Руссо.

 1. D) Сократ, Бруно.

Е) Декарт, Платон.

 

294.Қайта өрлеу дәуірінің қай философы «Адам өз бақытын өзі жасаушы»

деді?

А) Дж. Бруно

В) Н.Кузанский.

С) Э.Роттердамский.

 1. D) П. делла Мирандола

Е) Л.Валла.

 

295.Болмыс:

А) бүкіл әлемдік тіршілік

В) адам тіршілігінің жемісі

С) алғашқы қазіргі, болашақ өмірдің жиынтығы

 1. D) санадан тыс және обьекті түрде өмір сүретін, дамитын бізді қоршаған

ортаны бейнелейтін категория

Е) қоршаған орта

 

296.Төменде келтірілген категориялардың қайсысы сапа мен санның

диалектикалық байланысын бейнелейді?

А) өлшем;

В) құбылыс;

С) шындық;

 1. D) мән;

Е) форма

 

297.Әлемдік мәдени өмірдің орталығы қай қала болды?
А) Пергама

В) Антиохия

С) Сиракузы

 1. D) Родос аралы

Е) Александрия

 

298.Жаратылыстан тыс тіршілік ретінде жеке Құдайды мойындайтын

философиялық ілім;

А) Теизм

В) Түйсік

С) Тезис

 1. D) Теология

Е) Тендр

 

 1. Әл-Фараби мен Ибн Рушдтың екі ұдайы ақиқат теориясына карсы болып, “діни ақиқат деген жоқ” деген пікірді айтқан қайта өрлеу дәуірі философиясының өкілі:

А) Леонардо да Винчи

В) Коперник

 1. D) Д.Бруно
 2. D) Г.Галилей

Е) Мирондола

 

300.Фейербах вульгарлық материализмді не үшін сынады:

А) Сананың материалдылығы үшін

В) Сананың догмалық қасиеті бар деп тапқаны үшін

С) Сананың субъективтілігі үшін

 1. D) Сананың дінилігі үшін

Е) Сананың идеалдылығы үшін

 

301.К.Гельвеций бойынша адамның ақылы мен мінезі қай факторға

байланысты өзгереді?

А) Тәрбиеге.

В) Билік түріне.

С) Гендік ерекшеліктерге.

 1. D) Тәжірибеге.

Е) Моральға.

 

302.В.Виндельбанд «Ғылымдардың бір бөлігі заңдар туралы, екіншілері

окиғалар туралы болады. Біріншісі міндетті түрде бар болып тұрған нәрселер туралы үйретеді, екіншісі бұрын болған оқиға туралы айтады» деп сипаттаған ғылымдар:

А) жаратылыстану және коғамдық

В) математикалық және философиялық

С) натурфилософиялық және метафизикалық

 1. D) логикалык және гуманитарлық

Е) физикалык және тарихи

303.Қытай іліміндегі мінез құлық ережелері мен нормалары:
А) Ли принципі

В) Йога принципі

С) Янь принципі

 1. D) Тантра принципі

Е) Инь принципі

 

304.«Экзистенциализм» термині қалай аударылады?
А) өмір сүру философиясы

В) мән философиясы

С) махаббат философиясы

 1. D) ғылым философиясы

Е) болмыс философиясы

 

305.Алғашқы негіз деген ұғым нені білдіреді?
А) Субстанцияны

В) Модусты

С) Идеяны

 1. D) Ойды

Е) Материяны

306.Сана дегеніміз не?

А) субъективтік реалдылық, шындықты мақсатты бейнелеу, адам миының

тілімен байланысты функциясы

В) ойлау сферасы

С) жалпы алғанда психикалық

 1. D) сезімдік сферасы

Е) Құдай сыйлаған өзіңді және қоршаған шындықты сезіну қасиеті

 

307.Диалектикалық – материалистік философия тұрғысындағы қоғам анықтамасы:

А) Қоғам жеке адамдардың жиынтығы емес, олардың бір-бірімен

әлеуметтік байланыстары қатынастарының жиынтығын білдіреді

В) Қоғам дегеніміз – фикция (ойдан шығарылған сез ол мүлдем жоқ нәрсе)

С) Барлық қоғамдық катынастардың маңызы бірдей

 1. D) Қоғамдық қатынастар адамдардың арасындағы табиғи байланыстардың

жалғасы

Е) Қоғам адамдардың жиынтығы

 

308.Марксизм философиясы Ресейде XX ғасыр басында:
А) Қоғамның аз ғана бөлігін қамтыды.

В) Діни философияның құрамдас бөлігі болды.

С) Марксизм Ресейде пайда болды.

 1. D) Кен түрде, қарқынды дамыды.

Е) Мүлдем дамыған жоқ.

 

309.Б. Паскаль адамды атаған:
А) Ойлайтын (ойлау қабілеті бар) қамыс, құрақ
В) Ойлайтын гүл

С) Ойлайтын жәндік

 1. D) Ойлайтын гүл жапьфақ

Е) Ойлайтын хайуан, мал

 

310.Қайта өрлеу дәуірі қай елден басталады?
А) Италия.

В) Германия.

С) Франция.

 1. D) Испания.

Е) Англия.

 

311.ХІХғ. Ресейдің батысшылдарына қандай философия үлкен әсерін тигізді?
А)  батыс еуропалық

В)  қытай

С) үнді

 1. D) араб тілдес

Е) антикалық

 

312.Қандай құбылысты зерттеу З.Фрейдтің психоанализінің пайда болуына

мумкіндік туғызды:

А) Санасыздықтың ерекшелігі

В) Діни сананың ерекшеліктері

С) Өнегелі сананың өзгешелігі

 1. D) Әдемілікті айыра білушіліктің ерекшеліктері

Е) Рационалдық ойлаудың өзгешелігі

 

313.Алғашқы ойшылдар бірінші материя деп нені айтқан?
А) заттардың тұрақты негізін

В) Құдайды

С) өздерінің түйсіктерін

 1. D) Жерді

Е) Күн жүйесін

 

314.Бэкон бойынша, адамның жеке шектеуінен туындайтын қателік:
А) Тек идолы

В) Алаң идолы

С) Театр идолы

 1. D) Отбасы идолы

Е) Үңгір идолы

 

315.Кіші софистер қатарын анықта:
А) Фразимах, Критий,

В) Критий, Декарт.

С) Полемон, Руссо.

 1. D) Алкидам, Фалес

Е) Полемон, Брунь.

 

316.Канттың «өзіндік зат» ұғымы нені білдіреді:
А) заттың жасырын мағынасы

В) кұбылыс

С) басқаларға ашылмаған тұлға

 1. D) заң

Е) Құдай

 

317.Әл-Фараби қай еңбегінде бақытқа, оған бастайтын жолға аса назар

аударады

А) “Музыканың ұлы кітабы”

В) “Бақытқа жол сілтеу”

С) “Бақытқа апаратын жол”

D)”Риторика”

Е) “Поэзия өнері туралы”

 

318.Орыс діни философиясында Құдайға деген сүйіспеншілік негізінде

адамдардың бірігуі және әдептілік құндылықтарды құрметтеуді

бейнелейтін ұғым:

А)  соборлық

В) тақуалық

С)  ғарыштык

 1. D) евразиялық

Е) шыншылдық

 

319.Сананың абстрактілі ойлауды, есті, логикалық ойлауды білдіретін бөлігі:
А) рационалдық

В) эстетикалық

С) этикалық

 1. D) эмоциялық

Е) мифологиялық

 

320.«Сезінушілік дүние заттарының алғашқы бейнелеріне – идеяларға меңзей

қарау – тікелей, тура білімнің түрі,» – деген …

А) Платон

В) Аристотель

С) Гегель

 1. D) Фалес

Е) Сократ

 

321.Ионийлік философ.
А) Фалес.

В) Бэкон.

С) Фихте.

 1. D) Гегель.

Е) Руссо.

 

322.Жайндардың пікірінше, субстанция:
А) Өзгермелі, бір күйден екінші күйге ауысып   отырады

В) Материалдық бастау.

С) Мәңгі және өзгермейді.

 1. D) Оның он бір күйі бар.

Е) Атомдық ұсақ бөлшектер.

 

323.Қандай орта ғасырлық философтың айтуынша философия аяқталған

жерде теология болады?

А) Скотт.

В) Р. Бэкон.

С) Бонавентура.

 1. D) 3. Фрейд.

Е) Авенариус.

 

324.Төменде келтірілгендердің қайсысы тікелей өмір мәнділік,

экзистенциялық мәселелерге жатады?

А) өмір  мен өлім мәселесі;

В)  ми  құрылымы мәселесі;

С) космосқа ұшу мәселесі

 1. D) экологиялық мәселе;

Е) бейсаналық мәселесі;

 

 1. Қазақ философиясының әкілі:
  А) Абай

В) Конфуций

С) Лао-цзы

 1. D) Будда

Е)  Құрманғазы

 

326.«Фуко» кітабының авторы, француз философы, постмодернист

А) Делез

В) Бергсон

С) Гельвеций

 1. D) Вольтер

Е) Гольбах

 

327.«Болмыс түсінігі мен проблемасын алғаш рет философияга енгізген кім?
А) Парменид.

В) Гераклит.

С) Платон.

 1. D) Аристотель.

Е) Кратил.

 

328.Қоғамдық сананың функциялары:
А) Танымдық

В) Мәдениетті трансляциялау

С) Техниканы дамыту

 1. D) Білім беру

Е) Ғылымды дамыту

 

329.Анимизм

А) жан, рух дүниесіне табыну, сену

В) дінге сену

С) өсімдіктермен жануарлар дүниесіне табыну

 1. D) аңыз – әңгімеге сену

Е) салт – санаға сену

 

330.Аристотельдің таным жанында айтылған пікірлері қай кітапта?
А) Метафизика.

В) Афина саясаты.

С) Философиялық трактаттары.

 1. D) Этикалық трактаттары.

Е) Жан туралы.

 

331.Будда сөзінің мағынасы:
А) Нұрланған, оянған.

В) Материалдық субстанция.

С) Табиғат заңдылығы.

 1. D) Азап шеккен.

Е)  Жанның мәңгілігі.

 

332.Механикалық метафизикалық материализімнің негізін салушы.
А) Бэкон

В) К.Маркс

С) Ф.Энгельс

 1. D) Спиноза

Е) Декарт

 

333.Неокантшылдық бағыттың бірі
А) Баден мектебі

В) Локаята

С) Даосизм

 1. D) Буддизм

Е) Легистер мектебі

334.«Бар және жоқ» еңбегінің авторы, ортағасырлық теолог-схоласт:
А) Пьер Абеляр.

В) Дунс Скотт.

С) Жан Буридан.

D)Фома Аквинский.

Е) Иоанн Росцелин.

 

335.Көне қазақтардың алғашқы ойшыл философы, мәңгілік өшпес өмірді іздеп,

дүниенің төрт бұрышын аралап шыкқан, ол кім?

А) Қорқыт-ата

В) Қыдыр-ата

С) Асан-қайғы

D)Будда

Е) Диоген

 

336.Ғылымды дінге бағындыруға әрекет жасайтын көзқарас. Ғылым, білім

орнына діни сенімді уағыздайды.

А) Фидеизм

В) Шовенизм

С) Неотомизм

 1. D) Фрейдизм

Е) Пантеизм

 

337.Саяси сананың маңызды ерекшелігі:
А) Көпқырлылық пен ішкі қайшылықтар

В) Индивидуалдылық

С) Уақытшалық

 1. D) Қайшылықсыздық

Е)  Біржақтылық

 

338.Философияны өмір көшінен үнемі кеш қалып жүреді деп сынаған кім:
А) Томас Кун.

В) Вильгельм Гегель,

С) Абай Құнанбайұлы.

 1. D) Мұхтар Әуезов.

Е) Иммануил Кант.

 

339.Платон түсінігіндегі «елес болмыс»:
А) Идея

В) Өлемдік жан

С) космос

 1. D) Сезіммен қабыдданатын заттар

Е) Атомдар

 

340.Элеаттар мектебінің негізін салушы:
А) Ксенофан

В) Фалес

С) Сократ

 1. D) Гераклит

Е) Платон

 

341.Қайрымды іс-әрекетті  насихаттаған ілімді түзген мектеп’-
А) конфуций

В) локаята

С) даосизм

 1. D) миманса

Е) легистер

 

 1. Арабтар философия ұғымын қалай атаған?
  А)  фәлсафа

В)  руханилық

С)  даналық

 1. D) парасаттылық

Е) ақылдылық

 

 1. Қай Қайта өрлеу философы мен ғалымы «Ғаламның шексіздігі және басқа

әлемдер туралы» еңбегінің авторы болып табылады?

А) Дж.Бруно.

В) Э.Роттердамский.

С) Г.Галилей.

 1. D) М.Фичино.

Е) Л.Валла.

 

344.А.Эйнштейннің «Маған жоғарғы бақыт сезімін өнер шығармалары

сыйлайды. Олардан мен басқа ешнәрсе бере алмайтын рухани ләззат

аламын» деп бағалаған өнердің функциясы:

А) эстетикалық

В) танымдық – эвристикалық

С) алдын ала білу

 1. D) коммуникативтік

Е) тәрбиелік

 

345.Техника философиясының қалыптасу кезеңі:
А) 20 ғасырдың 60-80 -ы жылдары

В) 20 ғасырдың басы

С) 20 ғасырдың 20-30-ы жылдары

 1. D) 19 ғасырдың 80-90 -ы жылдары

Е) 20 ғасырдың 30-40-ы жылдары

 

346.Адамның қарым-қатынасындағы және дамуындағы түп негіз деп Гердер

нені санайды?

А) Ғылым, өнер, қолөнер

В) Мәдениет, мораль, эстетика

С) Өнер, этика, құқық

 1. D) Ғылым, дін, саясат

Е) Ғылым, еңбек, мораль

 

347.Марксизм философиясы шеңберінде адам санасын түсіндіруге берілген

пайымдауды тандаңыз:

А) Ой — ми іс-әрекетінің жемісі, объективті әлемнің субъективті бейнесі

В) Ой — ми биотоғы

С) Ой – өзін-өзі көрсету тәсілі

 1. D) Ой – лингвистикалық форма

Е) Ой — миға тәуелсіз

 

348.Үлкен софистер қатарын анықта.
А) Протогор, Гиппий.
В) Горгий, Левкипп.

С) Продайк. Гефес.

 1. D) Пифагор, Гегель.

Е) Антифонт, Фалес.

 

349.Ежелгі үнді материалистік жүйесі:
А) локаята

В) чарвака

С) даосизм

 1. D) будда

Е) вайшешика

 

350.Жалған, өтірік дегеніміз не?
А) ақиқатты әдейі  бұрмалау
В) өкінішті кездейсоқтық
С) қиял

 1. D) объектке сәйкес келетін ақпарат

Е) дұрыс емес жолды таңдау

 

351.Тұлғаның әлеуметке кіру негізіне не жатады?
А) Адамның әлеуметтік-әрекеттік мәні

В) Әлеуметтік- экономикалық мәні

С) Әлеуметтік- саяси мәні

 1. D) Адамгершілік-психологиялық

Е) Діни-аксиологиялық

 

352.Қоғамдық сананың формаларын бір-бірінен қалай айыруға болады:
А) Зерттеу саласына байланысты

В) Қоғам өміріндегі олардың роліне қарап

С) Білім көлеміне қарай

 1. D) Қасиеттеріне, сапасына қарай

Е) Әдістері бойынша

 

 1. 353. «Вестернизация» деген не?

А) Батыстандыру

В) Мәдени қозғалыс

С) Мәдени сұхбат

 1. D) Азаматтық қоғам
     Е) Мәдени аймақ

 

354.«Жан сыры» (Исповедь) еңбегінің авторы, ортағасырлық христиан

ойшылы:

А) Августин Аврелий.

В) Тертуллиан.

С) Александриялық Филон.

 1. D) Ориген,

Е) Климент.

 

355.Ежелгі Қазақстандағы христиан діннің тармақтары:
А) несториандық және яковистік

В) пятидесятниктер және иеговистер

С) кушиттік дін және ираншылдық

 1. D) католик діні және протестант діні

Е) православие және баптизм

 

356.«Адам — ішкі секреция функциялары бұзылған өз еркі жоқ маймыл», – деп

айтқан…

А) Гегель

В) Ницше

С) Болък

 1. D) Кант

Е) Хайдегтер

 

357.Тарихи прогрестің объективті өлшемі не болады?
А) өндіріс тәсілі

В) мемлекеттегі демократияның деңгейі

С) адамгершілік жағдайы

 1. D) қоғам мүшелерінің заңға бағынуы
  Е) ғылым дамуы

 

358.Ежелгі Үнді философиясындағы жанның жай таппай жиһан кезуі, бір

денеден екінші денеге ұдайы ауысуы туралы ілімге жатады:

А) сансара

В)ахимса

С) авидья

 1. D) майя

Е) карма

 

359.Қай Ағартушылық заман философы адамда екі түрлі қабілетті —

сезімталдық пен есті мойындады?

А) К.Гельвеций.

В) Ш.Монтескье.

С) Д.Дидро.

 1. D) Р.Декарт.

Е) П.Гольбах.

 

360.К.Маркстің «Теорияны мистикаға айналдыратын барлық мистериялар

(яғни діни ұғымдар) адамның практикасында және осы практиканы түсіну барысында өзінің рационалдық шешімін табады» деген пікірінде көрінген практиканың танымдық функциясы:

А) өлшемдік

В) анықтану

С) ақпараттық

 1. D) мақсатқа бағытталған

Е) негіздік

 

361.Соловьев көзқарасы бойынша адамның әлеуметтік және діни өмірінің

біртұтас сұраныстарына байланысты жалпы дүниеге көзқарас негізі не?

А) Христиандық

В) Философия

С) Ғылым

 1. D) Мәдениет

Е) Идеология

 

362.Адамның санасының пайда болуы немен байланысты. Дұрыс емес тезисті

керсетіңіз:

А) Сана – бас миының қызметі

В) Сана биологиялық эволюцияның табиғи жалғасы болып шығады

С) Сана ұғым түрінде игерілген болмыстан басқа ештеңе де емес, ал болмыс

дегеніміз адамдардың тіршілік етудің шын процесі

 1. D) Сананың пайда болуының негізгі себепшілері -еңбек, адамдардың бір-

бірімен араласуы, тіл, коллективтілік

Е) Сана – объективтік шындықтың жалпыға бірдей идеалдылық бейнесі

 

363.Адам тағдыры теориясының мәні неде?

А) Адам тіршілігінің (қызметінің) мәндік, жүйелілік мәселелері адам

болмысының ерекше тәсілі ретінде

В) Өмірдің мағынасы мен мақсатының мәселелері, өлім мен мәңгі өмір

сүру мәселелері, өзгерулер, құбылулар және түрленулер мәселелері

С) Басқа адамдармен және әлеуметтік бірлестіктермен адам

қатынастарымен динамикасы мен типологияларының мәселесі

 1. D) Адамның дүниеге келу биологиялық, медициналық, психологиялық,

адамгершіліктік, әлеуметтік-демографиялық заңдылықтарының

мәселелері

Е) Адамзаттың әлеуметтік тәжірибесін жеке адаммен игеру және осы

тәжірибені қоғаммен тапсырып беру мәселелері

 

364.Кант іліміндегі құндылық ретіндегі қайырымдылық идеалы…
А) абсолюттік адамгершілік заңы

В) акыл,ес

С) билікке деген жігер

 1. D) үш бірдей құдай

Е) игілік

 

365.Н.Г. Чернышевский бойынша интеллигенцияның өмірлік сұрағы-
А) Не істеу керек

В) Халықтың достары деген кімдер?

С) Оқуға қайда баруға болады

 1. D) Менің көзілдірігім қайда?

Е) Біз қайда бара жатырмыз

 

366.Христиандық діни ілімді Аристотельдің философиясымен байланыстырған

схоластикалық ұстаз:

А) Фома Аквинский

В) Юстин Мученик

С) Климент Александрийский

 1. D) Августин Блаженный

Е) Августин Аврелий

 

367.Антикалық дәуірдегі туындаған ең соңғы философиялық бағыт:
А) Неоплатонизм

В) Скептицизм

С) Стоицизм

 1. D) Эпикуризм

Е) Эклектицизм

 

 

 

 1. Қайта Өрлеу кезеңіне қандай басты философиялық ағым тән?

А) Пантеизм

В) Солипсизм

С) Сенсуализм

 1. D) Рационализм

Е) Идеализм

 

 1. Жан-Жак Руссоның философиялық толғаныстарының бірі:

А) Ақыл-ойдың табиғи дамуына жол ашу

В) Ғылыми дүниеге көзқарасқа жол ашу

С) Адам тағдыры

 1. D) Моральды діннің қамқорлығынан азат ету

Е) Адамның рухани бостандығы

 

 1. Г. Гегель бойынша қай процесс “тезис – антитезис – синтез” схемасы бойынша дамиды?

А) Логика

В) Метафизика

С) Физика

 1. D) Диалектика

Е) Феноменология

 

 1. Ресейдегі ХІХ ғ. славянофилдік бағытының өкілдерін көрсетіңіз:

А) Хомяков А.С, Киреевский И.В.

В) Белинский В. Г., Киреевский И.В.

С) Аристотель, Платон

 1. D) Конфуций, Мо-Цзы

Е) Кант, Гегель.

 

 1. Адамға философиялық көзқарас не береді?

А) оның мәнін ашады

В) оның сыртқы түрін сипаттайды

С) оның бойы мен көлемін өлшейді

 1. D) аурулардан емдейді

Е) оның мінез-құлығын талдайды.

 

 1. Ноталардың дыбысталуын танытқан ойшыл:

А) Пифагор

В) Фейербах

С) Гегель

 1. D) Кант

Е) Платон.

 

 1. Танымның негізгі түпкі бастамасын позитивизм өкілдері қалай есептейді?

А) верификациялау

В) интенционалдық

С) детерминация

 1. D) когнитивтік

Е) интерпретация

 

 1. “Өмірді түсіну үшін оның ағаштармен қатар өсімдік әлеміне және жануарларға қатыстылығын түсіну керек”- сөзін кім айтты?

А) Ясперс

В) Ницше

С) Пирс

 1. D) Гегель

Е) Сартр.

 

 1. Хантингтон қандай теорияны шығарды?

А) өркениеттердің қақтығысы туралы

В) информациялық қоғам туралы

С) тарихтың ақыры туралы

 1. D) тарихтың басталуы туралы

Е) бір өлшемді қоғам туралы.

 

 1. Структурализм философиясы үшін тән болып келетін әлеуметтік гуманитарлық танымның әдісін көрсетіп беріңіз

А) структуралық-функционалдық

В) диалектикалық әдіс

С) гипотетикалық-дедуктивтік

 1. D) статистикалық

Е) экстраполяциялау әдісі.

 

 1. Өзінің ғылыми ізденістерін астрологиямен болашақты болжау ісімен ұштастырған:

А) Әл-Кинди

В) Әл-Бируни

С) Әл-Ғазали

 1. D) Әл-Фараби

Е) Әл-Хорезми

 

 1. Пайымдауды жүйелеуге тырысқан антика философы

А) Аристотель

В) Платон

С) Гераклит

 1. D) Сократ

Е) Демокрит

 

 1. 18 ғ. қай неміс философы дүниені өздігінен біздің санамыздан тыс өмір сүретін “өзіндік зат” және “біз үшін зат” деп екіге бөледі?

А) И. Кант

В) Г. Гегель

С) Л. Фейербах

 1. D) И. Фихте

Е) Ф. Шеллинг

 

 1. Евразия идеясының алғашқы ұстанушылары:

А) Славянофильдер

В) Нақты – ғылыми материализм өкілдері

С) Халықтық

 1. D) Батысшылдар

Е) Орыс космизмінің өкілдері

 

 1. Бұл философ шығарма жазбаған, біз оны тек шәкірттерінің еңбектерінде диалогқа қатысуы арқылы білеміз:

А) Сократ

В) Аристотель

С) Ницше

 1. D) Платон

Е) Декарт

 

 1. Ьолмыс деген сөзді кең мағынасында калай түсінуге болады?

А) күллі болып тұрған нәрселер, тіршілік ету туралы жалпы ұғым

В) білімдердің жүйесі

С) математикалық есептер

 1. D) табиғат, қоғам және ойлау

Е) болмай тұрған, дүниеде жоқ нәрсе

 

 1. “Қос ақиқат” теориясының авторы:

А) Ибн Рушд

В) Ф. Аквинский

С) А. Августин

 1. D) Авиценна

Е) П. Абеляр

 

 1. Эпикур философиясының басты мәселесі:

А) Адам және бақыт

В) Игілік және ізгілік

С) Махаббат және адамның рухани қызметі

 1. D) Зұлымдық және махаббат

Е) Қайғы және азап

 

 1. Өмір мәнін аскетизм тұрғысынан түсіну:

А) Өмір – әлемнен бас тарту, күнәдан арылу үшін тән рахатынан бас тарту

В) Өмір сүру дегеніміз ләззат алу

С) Өмір – өзін-өзі құрбан ету, альтруизм

 1. D) Өмір мақсаты оған жетудің барлық тәсілін қолдайды

Е) Өмір қасірет

 

387.Жаңа заман философиясындағы қай ағым барлық өзгерістерді механика заңдарымен дәлелдеп, дүниені қатып қалған құбылыс деп қарастырды?

А) Метафизикалық материализм

В) Стихиалық материализм

С) Антропологиялық материализм

 1. D) Диалектикалық материализм

Е) Механистік материализм

 

389.19 ғ. қай философиялық ағым “Философтар әр түрлі жолдармен дүниені түсіндірумен болды, алайда мәселе оны өзгертумен дәйектеледі” деді?

А) Маркстік философия

В) Экзистенциализм

С) Өмір философиясы

 1. D) Прагматизм

Е) Позитивизм

 

390.”Өндірістік қатынастардың жиынтығы базис болып табылады, саяси қондырма осыған негізделеді және оған қоғамдық сананың белгілі бір формалары сай келеді” – деп тұжырымдаған:

А) Маркс

В) Мангейм

С) Вебер

 1. D) Энгельс

Е) Кант

 

391.Базис пен қондырманың арақатынасы:

А) Әлеуметтік-экономикалық базис объективтік қоғамдық қатынастардың жүйесі ретінде қондырманың мәніне және құрылымына себепші болып тұрады

В) Қондырма іс-әрекеттің саяси, құқықтық және басқа түрлерінің жүйесі ретінде әлеуметтік-экономикалық базистің сипатына себепші болады

С) Базис ешқашан да өзгермейді, ал қондырма жиі өзгеріп тұрады

 1. D) Базис пен қондырманың арасында тепе-теңдік қатынастары бар

Е) Базис – бұл технологиялық процеске себепші болып тұрған өндірістік, технологиялық комплекстердің жүйесі.

 

392.Ғылыми білімнің әдістемелік белгілі философиялық көзқарастарға, философиялық принциптер мен категорияларға негізделетінін көрсететін философияның функциясы:

А) методологиялық

В) аксиологиялық

С) гносеологиялық

 1. D) дүниетанымдық

Е) тәрбиелік

 

391.Араб-мұсылмандық философияның қалыптасуына негіз болған философиялық көзқарастың өкілі:

А) Әл-Кинди

В) Ар-Рази

С) Ибн Сина

 1. D) Әл-Фараби

Е) Әл-Ғазали

 

392.Ж.П. Сартрдың қай ілімі болмыстың екі түрін – “өзіндегі болмысты” және “өзі үшін болмысты” қарсы қою негізінде құралады?

А) Феноменологиялық онтология

В) Трансцендентальды философия

С) Фундаментальды онтология

 1. D) Феноменологиялық редукция

Е) логикалық позитивизм.

 

393.Ш. Монтескъенің билікті бөлу теориясында мемлекет құрылымы бір-біріне тәуеліз қандай үш бұтақтан тұрады?

А) Заң шығарушы, атқарушы, сот.

В)  Сот, парламент, сенат.

С)  Парламент, сенат, депутаттар корпусы.

 1. D) Адвокатура, прокуратура, сот.

Е)  Заң шығарушы, атқарушы, сенат.

 

 1. 394. Гегель үшін диалектика «ядросы»:

А) Қарама-қайшылықтар бірлігі мен күресі заңы

В)  Сандық және сапалық өзгерістердің өзара ауысу заңы.

С)  Әлемдік тартылыс заңы.

 1. D) Терістеуді терістеу заңы.

Е)  Энергияны сақтау заңы.

 

 1. 395. «Ештеңе білмейтін және білмейінші деп талпынбайтын адам өте нашар адам»-деп айтқан кім?

А)  Сократ

В)  Демокрит

С)  Аристотель

 1. D) Гераклит

Е)  Платон

 

 1. 396. Нирвана дегеніміз қай елдің философиясына қатысты ұғым?

А)  Үнді

В)  Вавилон

С)  Орыс

 1. D) Қытай

Е)  Неміс

 

 1. 397. Сяо принципі қандай мағынаны білдіреді?

А)  Баланы әдептілігі және үлкендері құрметтеу

В)  Сенім

С)  Оқу процесі

 1. D) Адамгершілік

Е)  Махаббат

 

 1. «Ақпараттық қоғам» терминін енгізген:

А)  А.Тоффлер

В)  Д.Белл.

С)  Дж.Масуда

 1. D) М.Маклюэн

Е)  Дж.Бенигер

 

 1. «Практика – танымның қайнар көзі» деген пікірде көрінетін практиканың гнесологиялық функциясы:
  А) мақсатқа бағытталған

В)  өлшемдік

С)  анықтау

 1. D) ақпаратты

Е)  негіздік

 

 1. Көне Қытай философиясының этика, адамгершілік мәселелеріне басты назар аударған бағыты:

А) Конфуцийшылдық

В)  Моизм.

С)  Заңшылдар мектебі.

 1. D) Легизм.

Е)  Даосизм.

 

 1. 401. Схоластика дегеніміз:

А)  Орта ғасырлық философиялық ілім.

В)  Дүние туралы діни түсінікке қарсы ілім.

С)  Дүниені танып-білуді терістеу

 1. D) Көне Шығыс философиясының бір бағыты.

Е)  Метод туралы ілім.

 

 1. Шпенглер бойынша, мәдениет дегеніміз:
  А) Өркениеттің құрылымдық элементтерінің бірі

В)  Өркениетке қарсы тұратын феномен

С)  Қоғамның даму сатысы

 1. D) Өркениеттің мәнін ашатын феномен

Е)  Өркениеттің өзі

 

403.Орта ғасырлық христиан философиясы.

А) Философиялық категориялардың мағыналарын жойып, олардың діни ұғымдармен алмастырды.

В) Рухани өмірдің сәулет, саз бейнелеу өнері, әдебиет сияқты                      салаларының дамуына ықпал етті.

С) Кванттық механиканы өркендетті.

 1. D) Антикалық ойдың құндылығын төмендетті.

Е) Адамзат тарихи мен мәдениетіне ешқандай үлес қоспады.

 

404.Гегельдің қай еңбегінде пайым мен зерденің диалектикалық арақатынасы айқын көрсетілген:

А) «Логика ғылымы»

В) «Рух феноменологиясы»

С) «Табиғат философиясы»

Д) «Философиялық ғылымдарының энциклопедиясы»

Е) «Таза зердегше сын»

 

405.Конфуций этикасының негізгі ұғымы:

А) Жэнь

В) Чжен-мин

С) Дао

Д) Шу

Е) Чжун-Юн

 

 1. Дұрыс филасофиялық анықтаманы табыңыз:

А) Идеализм-сананы материалдықтан  жоғары қою,идеяны мойындау.

В) Идеализм-абстрактілі пайымдау

С) Идеализм-өмір туралы шынайы көрініс

Д) Идеализм-шынайылықтан алыс пайымдау

Е) Идеализм-өмірдегі идеалардың мәнін түсіндіру

 

 1. ХХ ғасырдағы Батыс филасофиясының бағыттары:

А) Позитивизм, экзистенциализм, психоанализ.

В) Эмпиризм, рационализм,пиетизм.

С) Даосизм,легизм, моизм.

Д) Натрурфиласофия,софистика, идеализм.

Е) Жайнизм,буддизм,кришнаизм.

 

 1. Полани, Кун, Лакатос , Фейерабенд позитивизмнің қандай формасының өкілдері болады?

А) Кейінгі позитивизмнің

В) Махизмнің

С) Лингивистикалық талдаудың

Д) Логикалық позитивизмнің

Е) Эмприокритизмнің

 

 1. «Мейірімділік пен адамгершілік – қылмысқа апаратын жол, ал шын қайырымдылық өзінің бастамасын жазалаудан алады» – деп уағыздаған мектеп:

А) Легизм

В) Даосизм

С) Моизм

Д) Канфуцийшылдық

Е) Инь және Янь

 

 1. Құдайдың бар екендгінің бас дәлелін келтірген орта ғасырлық ойшыл:

А) Ф. Аквинский

В) А. Аврелий

С) У. Оккам

Д) Д. Скот

Е) Платон

 

 1. Фрейдтің тұжырымы бойынша адамның мінез құлқын қандай мотивтер айқындайды?

А) Санасыздық

В) Әлеуметтік

С) Саналылық

Д) Діни

Е) Этикалық

 

 1. Ж. Деррида философиясындағы ұсыныс:

А) Европа мәдениетін қайта құру

В) Европа мәдениетін реформалау

С) Қазақ мәдениетіне ену

Д) Шығыс мәдениетіне ену

Е) Европа философиясын қайта жасау

 

413Адам санасы мен жан дүниесі – логасқа бағынышты, – деген ойшыл.

А) Гераклит

В) Анаксимен

С) Диоген

Д) Платон

Е) Сократ

 

414Қай XIX-ғасырда Батыс Европа философиялық ағымы Марбург пен Фрейбург мектептерінен құралады?

А) Позитивизм

В) Прагматизм

С) Иррационализм

Д) Феноменология

Е) Марксизм

 

415Ф.Вольтер бойынша қандай категория мәңгілікті және жаратылмаған,тәуелсіз өмір сүретін,үнемі қозғалыста болатын нәрсе деді?

А) Материя

В) Сана

С) Жан

Д) Қоғам

Е) Рух

 

416.Конфуцийшылдар зерттеген мәселелер:

А) Адамдар арасындағы қарым-қатынас,тәрбие

В) Мәдениетті өркендету

С) Тәрбие,оқу-білім және оны ұйымдастыру

Д) Адам және табиғат

Е) Басқару мәселесі

 

 1. Ағартушылық кезеңінде қандай философиялық ағым өріс алды?

А) Рационализм

В) Солипсизм

С) Механикалық материализм

Д) Диалектиклық материализм

Е) Француз материализм

 

 1. Қайшылықтар дүниені қозғаушы күш болып табылады және қайшылықтарсыз даму жоқ деп ұйғарған кім?

А) Шеллинг

В) Аристтотель

С) Вольтер

Д) Гегель

Е) Фихте

 

 1. Агностицизмнің өкілдерін анықта:

А) Юм, Кант

В) Платон, Гегель

С) Кант, Гегель

Д) Кант, Платон

Е) Пифагор, Платон

 

 1. Француз ағартушылығының негізін қалаушы:

А) Вольтер

В) Гольбах

С) Монтеске

Д) Гельвеций

Е) Руссо

 

 1. Төмендегі шумақта бейнеленген ойлаудың формасы

Ұры ақымақ емес, ол жаманға тартынбайды

Ұры сазайын тартпаса да,

әрқашан жаман жатқан

жақсы нәрсені алады.

Ол жазар еді туына ұран етіп:

«Жақсыға ие болу –  бұл Игілік»

Демек игілікті жасап жүрген ұры ма еді…

Бәрі дұрыс – ау, егер салынбаса мойынға құрық

А) Терістеу

В) дизьюнкция

С) Каньюнкция

Д) Софизм

Е) Логикалық парадокс

 

 1. Ригведадағы ең басты құдай:

А) Индра

В) Сома

С) Агми

Д) Сурья

Е) Ваю

 

 

 1. Филасофияның пәні мен объектісін анықтаңыз:

А) Дүние- біртүтас, әлем.

В)Адам және оның әлемдегі орны.

С)Табиғат және оның заңдары.

D)Қоғамдық-тарихи процестер.

Е)Әмбебап заңдар мен принціптер.

 

424.Сократтың шәкірті және Кир патшасына қызмет еткен әскербасы.

А)Ксеофон.

В)Анаксимен.

С)Геракел.

Д)Платон.

Е)Пифагор.

 

425.Әл-фарабидің пікірінше бақытқа жетудің жолдары.

А)  ерекше жаралған дене қүрлысы жан құмарлықтары, ой-парасаты

В)  ерекше жаралған дене құрлысы

С)  рухани байлығы

Д)  ықыластылығы, тән құмарлығы

Е)  жан құмарлығы саналылығы

 

426.Гносеологияның қандай бағытының негізгі мәселесі ретінде генезис және тану дамуының кезеңдерін айқындау болады?

А)  Махизімнің.

В)  Логикалық позитивизімнің.

С)  Эвалюциялық эпистемалогиясының.

Д)  Феномологияның.

Е)   Кейінгі позитивизмнің.

 

427.Платонизімде құндылық ретіндегі қайрымдылық идеалы….

А) абсалюттік адамгершілік заңы

В)  игілік

С)  үш бірдей құдай

Д)  ақыл, ес

Е)  биліке деген жігер

 

428.Филасофияның діннің  қызметшісі деп түсінген ортағасырлық ойшыл:

А)  Фома Аквинский.

В)  У.  Оккам.

Д)  Әл-Фараби.

С)  Пьер Абеляр.

Е)  Әл Кинди.

 

 1. Филасофияның негізгі, өзекті мәселесі:

А)  адам мәселесі

В)  құндылық мәселесі

С)  ғылым мәселесі

Д)  қоғам мәселесі

Е)  табиғат мәселесі

 

 1. Адам санасын “таза тақтаға” теңестірген жаңа заман филосфы:

А)  Дж. Локк

В)  Б. Спиноза

С)  Т. Гоббс

Д)  Ф. Бэкон

Е)  Д. Беркли

 

 1. Мына эпостардың қайсысы өзіне қазақтардың ислам дініне көшуін көрсететін тәңірлік пен шаманизімнің көптеген элементтерін енгізеді?

А) “Қозы-Көрпеш-Баян Сұлу”

В)  “Айман-Шолпан”

С)  “Алпамыс”

Д)  “Қобыланды”

Е)  ”Манас”

 

 1. Күш деген ұғымды білдіретін термин:

А)  дэ

В)  ци

С)  дао

Д)  ли

Е)  жэн

 

 1. Қай орта ғасыр мұсылмандық Шығыс философы “Игілікті қала тұрғындарының көзқарастары” деген еңбектің авторы болып табылады?

А)  Әл-Фараби

В)  Әл-Ғазали.

С)  Әл-Кинди.

Д)  Ибн-Рушд.

Е)  Ибн-Сина.

 

 1. Л. Фейербахтың түсінігіндегі адам тіршілік иесі:

А)   парасат иесі

В)   ғарыштық

С)   саяси жан

Д)   әлеуметтік

Е)   табиғи

 

 1. Философияның негізгі сұрағы:

А)  Дүние мен адамның, материя мен санының ара қатынасы туралы мәселеме

В)  Экологиялық мәселенің себептері неде?

С)  Жерден тысқары өркениет бар ма?

Д)  Өмірдің мәнісі неде?

Е)  Әлем қандай құрылған?

 

 1. Өзіндік мақсат, мүмкіндікті өмір шындығына айналдыратын:

А)  Эгоцентризм

В)  Эллиннизм

С)  Энтелехия

Д)  Эпикуреизм

Е)  Эмпиризм

 

 1. Дхаммапада:

А)  Буда ілімін баяндаушы еңбек.

В)  Материялистік көзқарас.

С)  Көне Грек  дүниесінен қазіргі заманға жеткен қолжазба.

Д)  материяның құрылымын талдайтын ғылыми шығарма.

Е)  Ежелгі Қытай филасофиясының  ескерткіші.

 

 1. Гегель филасофиясында жете зерттелген метод:

А) Диалектикалық метод Формальдылық-логикалық метод

В) Редукциондық иетод

С) Метафизикалық метод

Д) жүйе-құрылымы методы

Е) Формальдылық-логикалық метод

 

439.Марксистік филасофиядағы әлем бірлігі принципінің көрінісі:

А) Материалдылық

В) Себептілік

С) Мақсаттылық

Д) Адсалюттілік

Е) Идеиалдылық

 

440.Затты, кеңістікті, уақытты шексіз бөлуге болмайды, себебі олардың ұсақ, әрі қарай бөлінбейтін бөлшектері бар деген:

А)  Атомистер

В)  Киниктер

С)  Стоиктер

Д)  Скептиктер

Е)   Пифагоршылар

 

441.“Барлық философия ағашқа ұқсайды, тамыры-метафизика, орта бұтағы-физика, ал осы бұтақтан таралған бұтақшалар-басқа ғылымдар”- деген сөздер кімдікі?

А) Лейбництікі

В) Берклидікі

С) Нютондікі

Д) Декарттікі

Е) Бэкодікі

 

442.Г. Спенсер қандай ілімді қоғамның органикалық теотиясы деп, оны социологиялық көзқарастаға негіз етті?

А) Эволюция

В) Филасофия

С) Сана

Д) Таным

Е)  Ғылым

 

443.Материяның (зат және өмір) жанды тіршілігі туралы филасофиялық ілім?

А) Гилозоизм

В) Апория

С) Гомморфизм

Д) Аксиома

Е) Дедукция

 

444.Таным теориясында ақылды танымның шын мәніндегі жалғыз қайнар көзі деп қарастыратын ілім:

А) Рационализм

В) Агностицизм

С) Солипсизм

Д) Сенсуализм

Е) Эмперизм

 

445.Тарихи прогрестің обьективті өлшемі не болады?

А) өндіріс тәсілі

В) мемлекеттегі демократияның деңгейі

С) адамгершілік жағдайы

Д) қоғам мүшелерінің заңға бағынуы

Е) ғылым дамуы

 

 

 

 

446.Құдайды табиғатпен тең санап,табиғатты құдайдың бейнесі деп танылатын философиялық бағыт.

А) Пантеизм

В) Неотомизм

С) Идеализм

Д) Шовинизм

Е) Реализм

 

 1. «Адам өмірі-азап,одан құтылу жолы-нирванаға жету» деген қағида қай философияға қатысты.

А) Буддизм

В) Жайнизм

С) Конфуцийшілдік

Д) Чарвака-локаята

Е) Даосизм

 

448.”Мүмкіндіктің болмысы туралы “ еңбектің авторы,

А) Мирондолла

В) Пикоделла

С) Кампанелла

Д) Макиавелли

Е) Кузанский

 

449.Фейербах өзінің онтологиялық көзқарасымен,

А) Материалис

В) Объективті идеалист

С) Субъективті идеалист

Д) Дуалист

Е) Рационалист

 

450.ХХ-ғасырдың басындағы орыс философиясының басты мәселесі

А) Ресей тағдыры

В) Натурфилософиялық мәселелер

С) Ғылым философиясы мәселелері

 1. D) Адамның ішкі «Менінің» құпиялары

Е) Орыс адамының жұмбақ табиғаты

 

451.Жаңа сапаға алып келетін заңды өзгеріс,

А) Даму

В) Қозғалыс

С) Қатынас

 1. D) Өзгеріс

Е) Байланыс

 

452.1975ж.Алматыда шыққан «АЗИЯ» кітабының авторы.

А) Сүлейменов

В) Мүсірепов

С) Бекмаханов

Д) Қадырбеков

Е) Есенберлин

 

453.К.Юнгтің іліміне сәйкес,аңыздардың негізінде

А) Архетип

В) Архагет

С) Артефакт

Д) Ареопаг

Е) Апорийлер

 

454.Гегельдің философиялық жүйесіндегі негізгі қайшылық.

А) Материалдық пен идеалдылықтың арасындағы қайшылық

В) Тіл мен ойлаудың арасындағы қайшылық

С) Теория мен практиканың арасындағы қайшылық

Д) Диалектикалық метод пен идеалистік философиялық жүйенің арасындағы қайшылық

 

455.Материяның жоғалуы туралы жария еткен  хх ғасыр философы.
А) Гейзенберг

В) Э.Мах

С) Фарадей

Д) И.Ньютон

Е) А.Эйнштейн

 

460.Диалектиканың екінші тарихи формасын ұсынған философ.

А) Гегель

В) Кант

С) Энгельс

Д) Маркс

Е) Чернышевский

 

461.Қайта өрлеу дәуір философиясында адамға берілген түсініктеме.

А) Адам-жаратушы, суретші

В) Адам-микрокосм

С) Адам -ойлайтын жануар

Д) Адам-құдай жаратқан жан

Е) Адам-қоғамдық саяси жануар

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here