Ақпаратты қорғау және ақпараттық қауіпсіздік

0

<question> “ Криптос ” сµзініњ мағынасы.

<VARIANT> Жаңалық

<VARIANT>   Сыр

<VARIANT>  Қопия хабар

<VARIANT>  Әңгіме

<VARIANT>  Оқиға

<question>.Ақпаратқа енудің түрлері.

<VARIANT>   4

<VARIANT>   5

<VARIANT>   3

<VARIANT>   2

<VARIANT>   6

<question> “Скитала” шифры қай шифрлау түріне жатады?

<VARIANT> Орын ауыстыру шифры

<VARIANT>  Қайта қою

<VARIANT>  Араластырып қою

<VARIANT>  Кілттік сµз арқылы шифрлау

<VARIANT>  Кері оқу шифры

<question>Криптожүйелер қандай түрлерге бµлінеді?

<VARIANT> Бір кілтті симметриялы және екі кілтті асимметриялы криптожүйелер

<VARIANT>  Санкцияланған және санкцияланбаған

<VARIANT>  Объект және субъект

<VARIANT>  Аралас және бірмәнді

<VARIANT>  Идентификация және аутентификация

<question> “Қопия жүйедегі байланыс теориясы” кімнің мақаласы?

<VARIANT>  Л.В.  Альберти

<VARIANT>   И. Трисемус

<VARIANT>  К.Шенон

<VARIANT>   Плейфер

<VARIANT>   М. Хеллман

<question> Қарапайым  орын  алмастыру  шифрлаушыларға  жататындар…..

<VARIANT> кестелер,  магик  квадраттар, полибиан  квадраттары

<VARIANT>  кестелер,  квадраттар

<VARIANT> дұрыс  жауабы  жоқ.

<VARIANT>символдар,  ңріптер

<VARIANT> алфавиттер

<question> Трисемус  шифрлау  жүйесі …….шифрына   жатады

<VARIANT> күрделі

<VARIANT> орын  алмаспау

<VARIANT> қарапайым

<VARIANT> орын  алмастыру

<VARIANT> арнайы

<question> “Скитала”  деп  аталатын  ең  алғашқы  криптографиялық  құрылғы ретінде қай  ғасырда  қолданыла  бастады.

<VARIANT> б.з.д. Xғ

<VARIANT> б.з.д. VIIғ

<VARIANT> б.з.д.VIIIғ

<VARIANT> б.з.д.IXғ

<VARIANT> б.з.д. Vғ

<question> Орнына  қою  шифрларын  алғаш  рет  енгізген  ғалым

<VARIANT>  Шеннон

<VARIANT>   Вижинер

<VARIANT>   Трансфельд

<VARIANT>   Цезарь

<VARIANT>   Леон  Батист  Альберти

<question> Леон  Батист  Альбертидің  криптология бойынша алғашқы ғылыми  еңбегі

<VARIANT>  ”Шифрлау туралы  трактаты”

<VARIANT>  “Шифрлау ”  шығармасы

<VARIANT>  “Криптография”  шығармасы

<VARIANT>  “Криптология”  шығармасы

<VARIANT>  ”Құпия   сөздер”  шығармасы

 

<question> Ақпаратты қорғаудың құрылғылары неге негізделген.

<VARIANT> Шифрлау үшін негізгі сипаттама

<VARIANT> Стандартқа сәйкес шифрлар.

<VARIANT>  Мәліметті түрлендіруші шифрлар

<VARIANT> Бұл мәліметтерді криптограпиялық түрлендіру

<VARIANT> Криптограпиялық шифрлар және шифрлардың кері шифрлау

процесін қолданады

<question> Алфавитті қолдану дегеніміз не?

<VARIANT> Қандайда бір алфавитті тек ашық мәтінде жазуға болады

<VARIANT> Ашық мәтінде де,шифрланған мәтінге де қолданылатын қандайда бір алфавит

<VARIANT> Гаммалау шифрлары

<VARIANT> Орнына қою шифрлары

<VARIANT> Шифрлау үшін негізгі сипаттама

<question> Криптотөзімділігі деп …

<VARIANT> Криптографиялық ақпаратты қорғау

<VARIANT> Әдетте бұл характеристика шифрларының ашылуы үшін керек

<VARIANT> криптоанализ әдістері арқылы ашуға төзімділігіне   айтады

<VARIANT> Жеткілікті криптографиялық қорғау

<VARIANT> Мәліметтерді керекті түрде жасыра білу

<question> Аналитикалық түрлендіру шифрлауы – бұл …

<VARIANT> Ашық мәтінде де,шифрланған мәтінде де жазылған символдар

<VARIANT> Шифрланатын мәтінді қандайда бір аналитикалық әдіс арқылы түрлендіру

<VARIANT> Орнына қою шифрлары

<VARIANT> Жеткілікті криптотөзімділік

<VARIANT> Гаммалау шифрлары

<question> Гаммалау шифрлары деп …

<VARIANT> Жеткілікті криптотөзімділік

<VARIANT> Ашық мәтінде де,шифрланған мәтін

<VARIANT> Бірлестіре отырып жаңа алфавитті құруға болады

<VARIANT> Алмастыру шифрлары

<VARIANT> Шифрлардағы шифрланатын мәтін символдары

<question> Орын алмастыру шифрларымен калай жұмыс істейді?

<VARIANT>  Шифрланатын мәтін символдары осы мәтін блоктары шекарасында

белгілі бір ереже бойынша орын ауыстырады.

<VARIANT>  Бір алфавитті шифрлау жүйесімен

<VARIANT>  Екі жалпы принципте

<VARIANT>  Ашық кілтпен

<VARIANT>   Жасырын кілтпен

<question> Орын ауыстыру шифрлауы қай ғасырда алғаш қолданылған ?

<VARIANT>   VI-ғасырда

<VARIANT>   V-ғасырда

<VARIANT>   III-ғасырда

<VARIANT>   II-ғасырда

<VARIANT>   VII-ғасырда

<question> Орын алмастыру шифрлауына қай шифрлаулар кіреді?

<VARIANT>   Цезарлық шифрлау жүйелері, Трисемус шифрлау кестелері, Плейфер

биграммалық     шифрлауы, Хилл крипта жүйелері, Омофондар жүйесі

<VARIANT>   Күрделі шифрлау.

<VARIANT>   Бір алфавитті шифрлау жүйелері.

<VARIANT>  Аналитикалық түрлендіру шифрлауы.

<VARIANT>   Гаммалау шифрлауы

<question>  Қарапайым орын ауыстыру шифрлауына төмендегілердің қайсысы кіреді?

<VARIANT>  Символдардың орын ауыстыруы, шифрлаушы кестелер, магик

квадраттар, полибиан квадраты

<VARIANT>  Таралу және араластыру принциптері

<VARIANT>  Ашық кілтпен жұмыс істейтін шифрлар

<VARIANT>  Жасырын кілтпен жұмыс істейтін шифрлар

<VARIANT>  Ағымды шифрлар.

<question> Орын ауыстыру шифрлауын алғаш қай мемлекет жасап шығарған?

<VARIANT>  Испания

<VARIANT>   Италия

<VARIANT>   Греция

<VARIANT>  Сирия

<VARIANT>   Америка.

<question> Еуропадағы алғашқы криптографиялық еңбек.

<VARIANT>  “Полиграфия”

<VARIANT>  “Криптографика”

<VARIANT>   “ Скитала”

<VARIANT>  “Шифрлар туралы трактат”

<VARIANT>  “Шифрлау кестелері”

<question> 1566ж. жазылған “Шифрлар туралы трактат” еңбегінің авторы

<VARIANT>  Цезарь

<VARIANT>  Гронсфельд

<VARIANT>  Уитстон

<VARIANT>  Аббат Иоганн Трисемус

<VARIANT>   Леон Батист Альберти

<question> Спартандықтар ойлап тапқан шифрлау

<VARIANT>  Трисемус

<VARIANT>  Скитала

<VARIANT>  Плейфер биграммасы

<VARIANT>  Цезарь

<VARIANT>  Логикалық  квадрат

<question> 1508 ж. жазылған германиялық Аббат Иоганн Трисемустың еңбегі

<VARIANT>  “Полиграфия”

<VARIANT>  “Криптографика”

<VARIANT>  “ Скитала”

<VARIANT>  “Шифрлар туралы трактат”

<VARIANT>  “Плейфер”

<question>Ұлыбритания тарапынан І Дүниежүзілік соғыс кезінде қолданылған  Плейфер шифры қай жылы ойлап табылған?

<VARIANT>  1918ж.

<VARIANT>  1808ж.

<VARIANT>  1854ж.

<VARIANT>  1880ж.

<VARIANT>   1820ж.

<question> DES алгоритмінің негізгі режимінің ерекшеліктері

<VARIANT>  Құпия кілтті шешуге арналған алгоритм болып табылады.

<VARIANT>  Ол мәліметтер  үшіні де ыңғайлы алгоритм болып табылады.

<VARIANT>  Орын аламастыру шифрларымен жұмыс істеуге арналған алгоритм болып                     табылады.

<VARIANT>  Күрделі принципке негізделген алгоритм болып т абылады.

<VARIANT>  Ол шифрлау үшін де ,мәліметтерді аутентификациялау үшіні де ыңғайлы алгоритм болып табылады.

<question>Түрлі криптографиялық мәселелерді шешу үшін DES алгоритмінің іс режимі  .

<VARIANT> Электронды кодты кітап

<VARIANT>  СВС шифрларының блоктарын кесуі

<VARIANT> CFB шифрларының мәтіні бойынша кері байланыс

<VARIANT> OFB шығуы бойынша кері байланыс.

<VARIANT>  Берілген жауаптардың барлығы дұрыс .

<question>Des алгоритмінде ұзын файлдарды неше бөліктерге бөлу керек.

<VARIANT>8 байттан 64 битке бөліктерге бөліп шығу.

<VARIANT> 10 байттан 96 битке бөліктерге бөліп шығу.

<VARIANT> 8 байттан 100 битке бөліктерге бөліп шығу.

<VARIANT> 10 байттан 64 битке бөліктерге бөліп шығу.

<VARIANT> 12 байттан 64 битке бөліктерге бөліп шығу.

<question> DES алгоритмінде  қандай мәліметтерді енгіземіз

<VARIANT>Тікелей ашық мәтінді енгзіуде  64 биттік мәтінді шифрланатын  шығару мәтінінде 64 битке түрлендіре аламыз.

<VARIANT> Тікелей жабық  мәтінді енгзіуде  64 биттік мәтінді шифрланатын  шығару мәтінінде 64 битке түрлендіре аламыз.

<VARIANT>Ашық та жабық та мәтіндерді енгізеді.

<VARIANT>Берілгендердің барлығы дұрыс

<VARIANT>Берілгендердің барығы дұрыс емес.

<question> DES алгоритмінде блоктардың  әрқайсысының  бір-бірімен қалайша шифрланады.

<VARIANT> Шифрлау және кері шифрлаудың бір-бірімен байланыссыз болуы

<VARIANT>Тәуелді түрде бірдей шифрлау кілтімен шифрланады

<VARIANT> Тәуелсіз түрде бірдей шифрлау кілтімен шифрланады

<VARIANT>Кері шифрлауды кілт негізінің тез табылуында

<VARIANT>Берілген жауаптардың барлығы дұрыс.

<question> Мәліметтерді шифрлаудың IDEA алгоритмі  қандай алгоритм болып есептелінеді?

<VARIANT> Блокты информациялау алгоритмі болп есептелінеді

<VARIANT> Сандарды шифрлау алгоритмі болып есептелінеді
<VARIANT> Блокты , шифрларды информациялауда қолданылады

<VARIANT> IDEA алгоритмінің жетістігін есептейтін алгоритм болып есептелінеді

<VARIANT> Барлығы дұрыс

<question> IDEA алгоритмі  қанша битті блоктармен жұмыс істейді?

<VARIANT> 128 битті

<VARIANT> 64 битті
<VARIANT> 60 битті
<VARIANT> 45 битті
<VARIANT> 65 битті

<question> IDEA алгоритмінің алғаш нұсқасы қай жылы жарыққа шықты

<VARIANT> 1990ж
<VARIANT> 1991ж
<VARIANT> 1999ж
<VARIANT> 1989ж
<VARIANT> 1992ж

<question> IDEA алгоритмінің кілт ұзындығы қанша?

<VARIANT> 512 бит
<VARIANT> 256 бит
<VARIANT> 128бит
<VARIANT> 1024 бит
<VARIANT> 1032 бит

<question> IDEA алгоритмінің алғашқы атамасы қандай аталған

<VARIANT> PES
<VARIANT> IPES

<VARIANT> PESL
<VARIANT> IDEA
<VARIANT> DES

<question> Қай жылы  IPES атынан  IDEA атына өзгертілді?

<VARIANT> 1992ж
<VARIANT> 1991ж
<VARIANT> 1990ж
<VARIANT> 1999ж
<VARIANT> 1993ж

46 Шифрлау неше әдіске бөлінеді

<VARIANT> 1

<VARIANT> 4

<VARIANT>2

<VARIANT>5

<VARIANT> 3

<question>  Мәліметтерді информациялаудың әдістерінің әр қайсысына тиісті белгілерін қалай анықтауға болады

<VARIANT> Шифрлау функциясының симетриялығы немесе симметриясы

<VARIANT> Ерекше биттер не блоктар мен орындалатын оператолар

<VARIANT> Хабарларың алдынғы бөліктерінің нәтижесінде шифрлау функциясының тәуелсіздігі немесе тәуелділігі

<VARIANT> Ерекше белгілердің мән дерінде орналасуға қарап олардың шифрлық тәуелділігі немесе тәуелсіздігі

<VARIANT> Барлығы дұрыс

<question>  Блокты шифрлау кезеңі қандай жүйеде қолданылады

<VARIANT> кері байлансты шифрлау жүйелерінде

<VARIANT> информациялық жүйелерде

<VARIANT> Түрлі нұсқаларда біріктіру жүйелерінде

<VARIANT> ешқандай жүйелерде қолданылмайды

<VARIANT> субьективі жүйеде

<question> Шифрлау алгоритімін жобалау нелерге негізделген

<VARIANT>  Шифрлау алгоритімін жобалау берілген мәтіндерді шифрлау мәтіндерге түрлендіруге қолданылатын функцияны тиімді таңдап алуға негізделген

<VARIANT> функцияларды тікелей қолдануға негізделген

<VARIANT> барлық критографиялық әдістерді бөлуге негізделген

<VARIANT> көптеген фрагметтерді бөлуге негізделген

<VARIANT> амалдардың әр қайсысын жеке шифрлауға ие

<question> Асиметриялы криптожүйенің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін талаптарды берген ғалымдар

<VARIANT> Аристотель

<VARIANT> Халей
<VARIANT> Ньютон
<VARIANT> Паскаль
<VARIANT>  У. Диффи және М. Хеллман

<question> Асиметриялы криптожүйелер дегеніміз не?

<VARIANT> Мәліметтерді киптографиялық қорғаудың тиімді жүйесі болып, ашық кілтпен жұмыс істейтін криптожүйелер есептелінеді

<VARIANT> Мұндай жүйелерде мәліметтеді шифрлау үшін бір кілт қолданылады
<VARIANT> Ашық кілттің жәрдемінде мәліметтерді кері шифрлап болмайды
<VARIANT> Мәліметтерді шифрлау үшін бір қолданылады
<VARIANT> Асимметриялы криптожүйеде ақпаратты қорғау  құпия кілтке негізделген

<question> Асимметриялы криптожүйенің характерлік ерекшеліктері неше түрге бөлінеді

<VARIANT> 5
<VARIANT> 2

<VARIANT> 3
<VARIANT> 6
<VARIANT> 4

<question> Асиметриялы криптожүйенің характерлік ерекшеліктерінің бірі

<VARIANT> Шифрлау және кері шифрлау

<VARIANT> Асиметриялы криптожүйеде ақпаратты қорғау  құпия кілтке негізделген
<VARIANT> Мұндай жүйелерде мәліметтерді шифрлау үшін бір кілт қолданылады
<VARIANT> Кілттер генераторы  қабылдаушы жағында орналастырылған болады
<VARIANT> Мәліметтерді шифрлау үшін қолданылады

<question> Ашық кілтпен жұмыс істейтін асиметриялы криптожүйенің жалпылама схемасы криптожүйде неше кілт қолданылады

<VARIANT> 3
<VARIANT> 5
<VARIANT> 2

<VARIANT> 6
<VARIANT> 4

<question> Ақпараттық объектілердің идентификаторы дегеніміз не?

<VARIANT> Сан,символдарының қатары немесе алгоритм болады.

<VARIANT>   Компютерлік жүйе болады.

<VARIANT>  Компьютерлік желі болады.

<VARIANT>  Негізгі  өғым мен концепциялар

<VARIANT>  Легальдылық жүйе болады

<question> Қорғану процедурасы неше процедурадан төрады?

<VARIANT> 8

<VARIANT>  5

<VARIANT>  6

<VARIANT>  3

<VARIANT>  7

<question> Ақпарат алмасуда қорғаныс талаптарын орындалуын қамтамасыз ету үшін қанша талап орындалуы қажет?

<VARIANT> 6

<VARIANT>  5

<VARIANT>  10

<VARIANT>  8

<VARIANT>  4

<question> Егер объект қандай да бір идентификацияға ие болса және ол желіде тіркелген болса ол …

<VARIANT> Заңды деп атаймыз

<VARIANT>  Легалды емес

<VARIANT>  Авторизацияланған

<VARIANT>  Идентификаторы бар

<VARIANT>  Аутентификацияланған

<question> 1-ші және 2-ші қорғаныс талаптарының орындалуы үшін қорғану қоралы деп нені енгіземіз?

<VARIANT> Авторизация

<VARIANT>  Компьютерлік жүйе

<VARIANT>  Цифрлық қолтаңба

<VARIANT>  Легалды

<VARIANT>  Идентификатор

<question> Егер объект қандай да бір идентифинцияға ие болса ол

заңды (легальды) деп аталады ал қалған объектілер қандай болып есептеледі?

<VARIANT> Идентиденатация.

<VARIANT> Растау процедурасы.

<VARIANT> Заңсыз (легальды еме<variant>

<VARIANT> Авторизация.

<VARIANT>  Идентификация.

<question> Объектіні идентификациялау (ұқсастыру) қандай функция болып

есептеледі?

<VARIANT> Растау процедурасы.

<VARIANT> Қорғау жүйесінің функциясы.
<VARIANT> Авторизация.
<VARIANT> Идентификация.
<VARIANT> Идентификатор.

<question>Компьютерлер жүйесінің қызмет ету және ену ресурстарының

сферасын анықтауға мүмкіндік беретін программаны ата?

<VARIANT> Идентификатор
<VARIANT> Заңсыз (легалды еме<variant>
<VARIANT> Заңды (легалды еме<variant>
<VARIANT> Авторизация.

<VARIANT> Аутентификация

<question>“Қосылу” процесінің мақсаты.

<VARIANT> Қосылу заңы объектісін қаматамасыз еткізілгенініе көз жеткізу жіне барлық ақпарат мақсаты жерге жеткізілуіне кәміл сену.
<VARIANT> Қабалдаушы мәліметтер көзінің шындығына кәміл сенімде болу керек.
<VARIANT> Мәліметтер ұзатылып жатқан мәліметтің шындығына кәміл сенімді болу керек.
<VARIANT> Жөнелтуші қабылдаушыға мәліметтің берілуіне кәміл сенімде болу керек.
<VARIANT>  Жөнелтуші жеткізіп берлген мәліметтің шындыңына кәміл сену керек.

<question>Сеанс басынды абоненттер ортасында орнатылған процесс кезінде

орындалатын процедураны  ата?

<VARIANT> Аутентификация

<VARIANT> Авторизация

<VARIANT> Растау

<VARIANT> Идентификация

<VARIANT> Идентификатор

<question>А.И. Трисемус криптография бойынша, “Полиграфия” атты шығармасын нешінші жылы жазды?

<VARIANT> 1420 ж

<VARIANT> 1508 ж

<VARIANT> 1670 ж

<VARIANT> 1840 ж

<VARIANT> 1550 ж

<question>Кестеде алдымен жол бойымен қандай сөз жазылады?

<VARIANT> Сөйлем

<VARIANT> Шифр

<VARIANT> Кілт сөз

<VARIANT> Сан

<VARIANT> Дұрыс жауабы жоқ

<question>1508 жылы германиялық А.И. Трисемус криптография бойынша қандай шығарма жазды?

<VARIANT> “Бандероль” атты шығарма

<VARIANT> “Криптография” атты шығарма

<VARIANT> “Полиграфия” атты шығарма

<VARIANT> “Фраза” атты шығарма

<VARIANT> Дұрыс жауабы жоқ

<question>  “Полиграфия” атты шығарманы кім жазды?

<VARIANT> Трисемус

<VARIANT> Плейфер

<VARIANT> Цезарь

<VARIANT> Ньютон

<VARIANT> Полибий

<question>Кестеге кілт сөзі жазылғаннан кейінгі болатын әрекет.

<VARIANT> Кілттік сөзді алып тастап орнына басқа сөз жазу

<VARIANT> Алфавит ретімен кілт сөзіне енбеген әріптермен толтырылып       жазылады

<VARIANT> Кілт сөзінен кейін басқа сөз жазылмайды

<VARIANT> Кілттік сөзден кейін, тағы бір кілттік сөз жазылады

<VARIANT> Дұрыс жауабы жоқ

<question>Қасақана болатын  қауіптерді туғызатын  қызметші  . . . .  деп  аталады.

<VARIANT>Шифрлаушы

<VARIANT> Конкурент

<VARIANT> Бұзушы (қарсыла<variant>

<VARIANT> Қабылдаушы

<VARIANT> Таратушы

<question>Мәліметті шифрлап  жіберуші  . . . .  деп  аталады.

<VARIANT> Конкурент

<VARIANT> Бұзушы (қарсыла<variant>

<VARIANT> Шифрлаушы

<VARIANT> Қабылдаушы

<VARIANT> Жіберуші

<question>Бір нүктеден шифрлап  жіберілген  мәліметті жолдан бұзып алушы?

<VARIANT> Шифрлаушы

<VARIANT> Конкурент

<VARIANT> Қабылдаушы

<VARIANT> Бұзушы (қарсыла<variant>

<VARIANT> Бейтарап

<question>1 нүктеден 2-ші нүктеге  шифрлап  жіберілген  мәліметті  қабылдап алушы?

<VARIANT> Конкурент

<VARIANT> Қабылдаушы

<VARIANT> Бұзушы (қарсыла<variant>

<VARIANT> Шифрлаушы

<VARIANT> Қызметші

<question>Шифрлаушы  бұл?

<VARIANT> 1 нүктеден 2-ші нүктеге  шифрлап  жіберілген  мәліметті  қабылдап алушы

<VARIANT>  1 нүктеден шифрлап  жіберілген  мәліметті жолдан бұзып алушы

<VARIANT> Мәліметті шифрлап  жіберуші

<VARIANT> Қасақана болатын  қауіптерді туғызатын   қызметші

<VARIANT> Мәліметтерді жинаушы

<question>DES стандарты АҚШ тың Ұлттық Стандарттау Бюросы тарапынан нешінші жылы жарияланған ?

<VARIANT>  1974 ж.

<VARIANT>  1980 ж.

<VARIANT>  1975 ж.

<VARIANT> 1977 ж.

<VARIANT>  1966 ж.

<question>Жалғыз кілт ретінде  ұзындығы қанша бит болған кілт қолданады ?

<VARIANT>  53 бит.

<VARIANT>  56 бит.

<VARIANT>  58 бит.

<VARIANT>  51 бит.

<VARIANT>  45 бит

<question>Америкалық мәліметтерді стандарты қалай аталады ?

<VARIANT>  DES.

<VARIANT>  EDS.

<VARIANT>  SED.

<VARIANT>  DSE.

<VARIANT>  IDEA

<question>Ұзындығы  56 биттен тұратын қандай кіліт қолданылады ?

<VARIANT>  4 кілт.

<VARIANT>  1 кілт.

<VARIANT>  9 кілт.

<VARIANT> 6 кілт.

<VARIANT>  5 кілт

<question>DES алгаритімнің негізгі жетістіктері нешеге бөлінеді ?

<VARIANT>  <question>

<VARIANT>  <question>

<VARIANT>  <question>

<VARIANT>  <question>

<VARIANT>   3

<question>Криптология қай тілден алынған және қандай мағынаны білдіреді?

<VARIANT> Латын тілінен, ашық кілт мағынасын білдіреді.

<VARIANT>  Грек тілінен, жасырын хабар мағынасын білдіреді.

<VARIANT>  Ағылшын тілінен, жасырын кілт мағынасын білдіреді.

<VARIANT>  Грек тілінен, ашық хабар деген мағынаны білдіреді.

<VARIANT> Латын тілінен, жасырын хабар деген мағынаны білдіреді.

<question>Криптология негізінен неше бөлімнен тұрады?

<VARIANT>   2

<VARIANT>   3

<VARIANT>   1

<VARIANT>   4

<VARIANT>   5

<question>Криптографияның негізгі мәселесі:

<VARIANT>   Жіберілетін хабардың құпиялау.

<VARIANT>   Жіберілген құпия хабарды ашу (анықтау.)

<VARIANT>   Құпия кілттерді тарату.

<VARIANT>   Жіберілетін хабардың құпиялығын және шынайылығын қамтамасыз ету.

<VARIANT>    Барлығы дұрыс.

<question>  Криптологияның ғылыми даму жүйесі қай жылдан басталды?

<VARIANT>   1948 ж.

<VARIANT>   1950 ж.

<VARIANT>   1949 ж.

<VARIANT>   1951 ж.

<VARIANT>    1947 ж.

<question>  Скитала дегеніміз не?

<VARIANT>   Шифрланатын мәтін символдары алдын – ала келісілген.

<VARIANT>   Шифрланатын мәтін символдары кездейсоқ тізбектен құралады.

<VARIANT>   Шифрланатын мәтін символдары анықталған ереже бойынша орын алмастырады.

<VARIANT>   Шифрланатын мәтін символдары мәтін блогы шегарасында белгілі бір ереже бойынша орын алмастырады.

<VARIANT>   Дұрыс жауабы жоқ.

<question> Кілт – бұл …

<VARIANT> Мәліметтерді криптографиялық түрлендіру алгоритмінде кейбір параметрлердің нақты құпия күйі болып табылады.

<VARIANT> Шифрдың ашылуы үшін қажет болған уақыт аралығын айтамыз

<VARIANT> Мәліметтерді аналитикалық түрлендіру

<VARIANT> Жеткілікті криптотөзімділік

<VARIANT>   Дұрыс жауабы жоқ.

<question> Мәліметтерді аналитикалық түрлендіруге негізделген шифрларда шифрланатын мәтінді … арқылы түрлендіреді

<VARIANT> Аналитикалық ереже

<VARIANT> Логикалық ереже

<VARIANT> Алгебралық ереже

<VARIANT> Симетриялы ереже

<VARIANT>   Мәліметтерді аналитикалық түрлендіру

<question> Мәліметтерді криптографиялық түрлендіру алгаритмінде кейбір параметрлердің нақты құпия күйі … деп аталады.

<VARIANT> Кілт

<VARIANT> Шифрлау

<VARIANT> Кодтау

<VARIANT> Блоктау

<VARIANT>  Фрагметтеу

<question> Шифрлау әдістері неше әдіске бөлінеді.

<VARIANT> 3

<VARIANT> 4

<VARIANT> 5

<VARIANT> 6

<VARIANT> 7

<question> IDEA алгоритмі  … болып есептілінеді

<VARIANT> Блокты шифрлау алгоритмі

<VARIANT> Кодтау алгоритмі

<VARIANT> Блоктау алгоритмі

<VARIANT> Есептеу алгоритмі

<VARIANT> Фрагменттеу алгоритмі

<question> IDEA алгоритмінің алғашқы нұсқасы қай жылы ұсынылды

<VARIANT> 1990 ж

<VARIANT> 1991 ж

<VARIANT> 1992 ж

<VARIANT> 1989 ж

<question> Субъект дегеніміз не?

<VARIANT>Бұл жүйені белсенді компоненті болып, ақпараттық объектіден субъектіге немесе жүйе күйінің өзгеруіне себеп болады.

<VARIANT>Жүйені белсенді  ақпараттық субектіге немесе жүйе күйінің өзгеруіне себеп болады.

<VARIANT>Табиғи ақпараттар әлемдерімен қамтамасыз апатты жағдайлар.

<VARIANT>Сыртқы ортаның желілік кедергілері.

<VARIANT>Программаның қамтамасыздандырудағы қателіктер.

<question> Объект дегеніміз не?

<VARIANT>Жүйенің пассив компоненттері, ол ақпаратты                  сақтайды.

<VARIANT> Ақпараттардың толықтығын бұзу қаупі

<VARIANT> Жүйенің жұмыс істеуін бұзу қаупі.

<VARIANT> Жүйенің компоненттерін сақтайды.

<VARIANT>  Ол ақпаратты сақтайды.

<question> АӨАЖ  туатын негізгі қауіптері нешеге бөлінеді?

<VARIANT> 3

<VARIANT> 1

<VARIANT> 2
<VARIANT> 4

<VARIANT>  5

<question> DES стандарты АҚШ – тың Ұлттық Стандарттау Бюросы тарапынан нешінші жылы жарияланған ?

<VARIANT>  1977 ж.

<VARIANT>   1980 ж.

<VARIANT>  1975 ж.

<VARIANT>  1974 ж.

<VARIANT>  1982 ж.

<question>  Жалғыз кілт ретінде  ұзындығы қанша бит болған кілт қолданады?

<VARIANT> 56 бит.

<VARIANT>  53 бит.

<VARIANT>  58 бит.

<VARIANT>  51 бит.

<VARIANT>   65 бит.

<question>  Шифрлау әдістері үш негізгі әдіске бөлінеді .Олар:

<VARIANT> Ағымды шифрлау, блокты, ерекше

<VARIANT> Кері байланысты блок, ағымды, белгілі шифр

<VARIANT> Ағымды, блоктық, кері байланысты шифрлар

<VARIANT> Блоктық, ағымды, тәуелді

<VARIANT> Дұрыс жауабы жоқ

<question> Потокты шифрлау ашық мәтінді екі модуль бойынша кездейсоқ тізбекті биттерді қосып шығады олар:

<VARIANT> Биттер мен псевдо

<VARIANT> Биттер мен блоктар

<VARIANT> Симметрия мен псевдо

<VARIANT> Позициялық және бит

<VARIANT> Дұрыс жауабы жоқ

<question> Шифрлау әдістері неше әдіске бөлінеді

<VARIANT> 4

<VARIANT> 2

<VARIANT> 3

<VARIANT> 5

<VARIANT> 7

<question> Жүйенің пассив компоненті ол:

<VARIANT> Обьект

<VARIANT> Субьект

<VARIANT> Конфиденттік

<VARIANT> Санкция

<VARIANT> Ақпарат

<question>“ Криптос ” сµзінің мағынасы.

<VARIANT> Жаңалық

<VARIANT>   Сыр

<VARIANT>  Копия хабар

<VARIANT>  Әңгіме

<VARIANT>  Оқиға

<question>Ақпаратқа енудің түрлері.

<VARIANT>   4

<VARIANT>   5

<VARIANT>   3

<VARIANT>   2

<VARIANT>   6

<question>“Скитала” шифры қай шифрлау түріне жатады?

<VARIANT> Орын ауыстыру шифры

<VARIANT>  Қайта қою

<VARIANT>  Араластырып қою

<VARIANT>  Кілттік сµз арқылы шифрлау

<VARIANT>  Кері оқу шифры

<question>Криптожүйелер қандай түрлерге бµлінеді?

<VARIANT> Бір кілтті симметриялы және екі кілтті асимметриялы криптожүйелер

<VARIANT>  Санкцияланған және санкцияланбаған

<VARIANT>  Объект және субъект

<VARIANT>  Аралас және бірмәнді

<VARIANT>  Идентификация және аутентификация

<question>“Копия жүйедегі байланыс теориясы” кімнің мақаласы?

<VARIANT>  Л.В.  Альберти

<VARIANT>   И. Трисемус

<VARIANT>  К.Шенон

<VARIANT>   Плейфер

<VARIANT>   М. Хеллман

<question> Қарапайым  орын  алмастыру  шифрлаушыларға  жататындар…..

<VARIANT> кестелер,  магик  квадраттар, полибиан  квадраттары

<VARIANT>  кестелер,  квадраттар

<VARIANT> дұрыс  жауабы  жоқ.

<VARIANT>символдар,  әріптер

<VARIANT> алфавиттер

<question> Трисемус  шифрлау  жүйесі …….шифрына   жатады

<VARIANT> күрделі

<VARIANT> орын  алмаспау

<VARIANT> қарапайым

<VARIANT> орын  алмастыру

<VARIANT> арнайы

<question> “Скитала”  деп  аталатын  ең  алғашқы  криптографиялық  құрылғы ретінде қай  ғасырда  қолданыла  бастады.

<VARIANT> б.з.д. Xғ

<VARIANT> б.з.д. VIIғ

<VARIANT> б.з.д.VIIIғ

<VARIANT> б.з.д.IXғ

<VARIANT> б.з.д. Vғ

<question> Орнына  қою  шифрларын  алғаш  рет  енгізген  ғалым

<VARIANT>  Шеннон

<VARIANT>   Вижинер

<VARIANT>   Трансфельд

<VARIANT>   Цезарь

<VARIANT>   Леон  Батист  Альберти

<question> Леон  Батист  Альбертидің  криптология бойынша алғашқы ғылыми  еңбегі

<VARIANT>  ”Шифрлау туралы  трактаты”

<VARIANT>  “Шифрлау ”  шығармасы

<VARIANT>  “Криптография”  шығармасы

<VARIANT>  “Криптология”  шығармасы

<VARIANT>  ”Құпия   сөздер”  шығармасы

<question> Ақпаратты қорғаудың құрылғылары неге негізделген.

<VARIANT> Шифрлау үшін негізгі сипаттама

<VARIANT> Стандартқа сәйкес шифрлар.

<VARIANT>  Мәліметті түрлендіруші шифрлар

<VARIANT> Бұл мәліметтерді криптограпиялық түрлендіру

<VARIANT> Криптограпиялық шифрлар және шифрлардың кері шифрлау

процесін қолданады

<question> Алфавитті қолдану дегеніміз не?

<VARIANT> Қандайда бір алфавитті тек ашық мәтінде жазуға болады

<VARIANT> Ашық мәтінде де,шифрланған мәтінге де қолданылатын қандайда бір алфавит

<VARIANT> Гаммалау шифрлары

<VARIANT> Орнына қою шифрлары

<VARIANT> Шифрлау үшін негізгі сипаттама

<question> Криптотөзімділігі деп …

<VARIANT> Криптографиялық ақпаратты қорғау

<VARIANT> Әдетте бұл характеристика шифрларының ашылуы үшін керек

<VARIANT> криптоанализ әдістері арқылы ашуға төзімділігіне   айтады

<VARIANT> Жеткілікті криптографиялық қорғау

<VARIANT> Мәліметтерді керекті түрде жасыра білу

<question> Аналитикалық түрлендіру шифрлауы – бұл …

<VARIANT> Ашық мәтінде де,шифрланған мәтінде де жазылған символдар

<VARIANT> Шифрланатын мәтінді қандайда бір аналитикалық әдіс арқылы түрлендіру

<VARIANT> Орнына қою шифрлары

<VARIANT> Жеткілікті криптотөзімділік

<VARIANT> Гаммалау шифрлары

<question> Гаммалау шифрлары деп …

<VARIANT> Жеткілікті криптотөзімділік

<VARIANT> Ашық мәтінде де,шифрланған мәтін

<VARIANT> Бірлестіре отырып жаңа алфавитті құруға болады

<VARIANT> Алмастыру шифрлары

<VARIANT> Шифрлардағы шифрланатын мәтін символдары

<question> Орын алмастыру шифрларымен калай жұмыс істейді?

<VARIANT>  Шифрланатын мәтін символдары осы мәтін блоктары шекарасында

белгілі бір ереже бойынша орын ауыстырады.

<VARIANT>  Бір алфавитті шифрлау жүйесімен

<VARIANT>  Екі жалпы принципте

<VARIANT>  Ашық кілтпен

<VARIANT>   Жасырын кілтпен

<question> Орын ауыстыру шифрлауы қай ғасырда алғаш қолданылған ?

<VARIANT>   VI-ғасырда

<VARIANT>   V-ғасырда

<VARIANT>   III-ғасырда

<VARIANT>   II-ғасырда

<VARIANT>   VII-ғасырда

<question> Орын алмастыру шифрлауына қай шифрлаулар кіреді?

<VARIANT>   Цезарлық шифрлау жүйелері, Трисемус шифрлау кестелері, Плейфер

биграммалық     шифрлауы, Хилл крипта жүйелері, Омофондар жүйесі

<VARIANT>   Күрделі шифрлау.

<VARIANT>   Бір алфавитті шифрлау жүйелері.

<VARIANT>  Аналитикалық түрлендіру шифрлауы.

<VARIANT>   Гаммалау шифрлауы

<question>  Қарапайым орын ауыстыру шифрлауына төмендегілердің қайсысы кіреді?

<VARIANT>  Символдардың орын ауыстыруы, шифрлаушы кестелер, магик

квадраттар, полибиан квадраты

<VARIANT>  Таралу және араластыру принциптері

<VARIANT>  Ашық кілтпен жұмыс істейтін шифрлар

<VARIANT>  Жасырын кілтпен жұмыс істейтін шифрлар

<VARIANT>  Ағымды шифрлар.

<question> Орын ауыстыру шифрлауын алғаш қай мемлекет жасап шығарған?

<VARIANT>  Испания

<VARIANT>   Италия

<VARIANT>   Греция

<VARIANT>  Сирия

<VARIANT>   Америка.

<question> Еуропадағы алғашқы криптографиялық еңбек.

<VARIANT>  “Полиграфия”

<VARIANT>  “Криптографика”

<VARIANT>   “ Скитала”

<VARIANT>  “Шифрлар туралы трактат”

<VARIANT>  “Шифрлау кестелері”

<question> 1566ж. жазылған “Шифрлар туралы трактат” еңбегінің авторы

<VARIANT>  Цезарь

<VARIANT>  Гронсфельд

<VARIANT>  Уитстон

<VARIANT>  Аббат Иоганн Трисемус

<VARIANT>   Леон Батист Альберти

<question> Спартандықтар ойлап тапқан шифрлау

<VARIANT>  Трисемус

<VARIANT>  Скитала

<VARIANT>  Плейфер биграммасы

<VARIANT>  Цезарь

<VARIANT>  Логикалық  квадрат

<question> 1508 ж. жазылған германиялық Аббат Иоганн Трисемустың еңбегі

<VARIANT>  “Полиграфия”

<VARIANT>  “Криптографика”

<VARIANT>  “ Скитала”

<VARIANT>  “Шифрлар туралы трактат”

<VARIANT>  “Плейфер”

<question>Ұлыбритания тарапынан І Дүниежүзілік соғыс кезінде қолданылған  Плейфер шифры қай жылы ойлап табылған?

<VARIANT>  1918ж.

<VARIANT>  1808ж.

<VARIANT>  1854ж.

<VARIANT>  1880ж.

<VARIANT>   1820ж.

<question> DES алгоритмінің негізгі режимінің ерекшеліктері

<VARIANT>  Құпия кілтті шешуге арналған алгоритм болып табылады.

<VARIANT>  Ол мәліметтер  үшіні де ыңғайлы алгоритм болып табылады.

<VARIANT>  Орын аламастыру шифрларымен жұмыс істеуге арналған алгоритм болып                     табылады.

<VARIANT>  Күрделі принципке негізделген алгоритм болып т абылады.

<VARIANT>  Ол шифрлау үшін де ,мәліметтерді аутентификациялау үшіні де ыңғайлы алгоритм болып табылады.

<question>Түрлі криптографиялық мәселелерді шешу үшін DES алгоритмінің іс режимі  .

<VARIANT> Электронды кодты кітап

<VARIANT>  СВС шифрларының блоктарын кесуі

<VARIANT> CFB шифрларының мәтіні бойынша кері байланыс

<VARIANT> OFB шығуы бойынша кері байланыс.

<VARIANT>  Берілген жауаптардың барлығы дұрыс .

<question>Des алгоритмінде ұзын файлдарды неше бөліктерге бөлу керек.

<VARIANT>8 байттан 64 битке бөліктерге бөліп шығу.

<VARIANT> 10 байттан 96 битке бөліктерге бөліп шығу.

<VARIANT> 8 байттан 100 битке бөліктерге бөліп шығу.

<VARIANT> 10 байттан 64 битке бөліктерге бөліп шығу.

<VARIANT> 12 байттан 64 битке бөліктерге бөліп шығу.

<question> DES алгоритмінде  қандай мәліметтерді енгіземіз

<VARIANT>Тікелей ашық мәтінді енгзіуде  64 биттік мәтінді шифрланатын  шығару мәтінінде 64 битке түрлендіре аламыз.

<VARIANT> Тікелей жабық  мәтінді енгзіуде  64 биттік мәтінді шифрланатын  шығару мәтінінде 64 битке түрлендіре аламыз.

<VARIANT>Ашық та жабық та мәтіндерді енгізеді.

<VARIANT>Берілгендердің барлығы дұрыс

<VARIANT>Берілгендердің барығы дұрыс емес.

<question> DES алгоритмінде блоктардың  әрқайсысының  бір-бірімен қалайша шифрланады.

<VARIANT> Шифрлау және кері шифрлаудың бір-бірімен байланыссыз болуы

<VARIANT>Тәуелді түрде бірдей шифрлау кілтімен шифрланады

<VARIANT> Тәуелсіз түрде бірдей шифрлау кілтімен шифрланады

<VARIANT>Кері шифрлауды кілт негізінің тез табылуында

<VARIANT>Берілген жауаптардың барлығы дұрыс.

<question> Мәліметтерді шифрлаудың IDEA алгоритмі  қандай алгоритм болып есептелінеді?

<VARIANT> Блокты информациялау алгоритмі болп есептелінеді

<VARIANT> Сандарды шифрлау алгоритмі болып есептелінеді
<VARIANT> Блокты , шифрларды информациялауда қолданылады

<VARIANT> IDEA алгоритмінің жетістігін есептейтін алгоритм болып есептелінеді

<VARIANT> Барлығы дұрыс

<question> IDEA алгоритмі  қанша битті блоктармен жұмыс істейді?

<VARIANT> 128 битті

<VARIANT> 64 битті
<VARIANT> 60 битті
<VARIANT> 45 битті
<VARIANT> 65 битті

<question> IDEA алгоритмінің алғаш нұсқасы қай жылы жарыққа шықты

<VARIANT> 1990ж
<VARIANT> 1991ж
<VARIANT> 1999ж
<VARIANT> 1989ж
<VARIANT> 1992ж

<question> IDEA алгоритмінің кілт ұзындығы қанша?

<VARIANT> 512 бит
<VARIANT> 256 бит
<VARIANT> 128бит
<VARIANT> 1024 бит
<VARIANT> 1032 бит

<question> IDEA алгоритмінің алғашқы атамасы қандай аталған

<VARIANT> PES
<VARIANT> IPES
<VARIANT> PESL
<VARIANT> IDEA
<VARIANT> DES

<question> Қай жылы  IPES атынан  IDEA атына өзгертілді?

<VARIANT> 1992ж
<VARIANT> 1991ж
<VARIANT> 1990ж
<VARIANT> 1999ж
<VARIANT> 1993ж

<question>  Шифрлау неше әдіске бөлінеді

<VARIANT> 1

<VARIANT> 4

<VARIANT>2

<VARIANT>5

<VARIANT> 3

<question>  Мәліметтерді информациялаудың әдістерінің әр қайсысына тиісті белгілерін қалай анықтауға болады

<VARIANT> Шифрлау функциясының симетриялығы немесе симметриясы

<VARIANT> Ерекше биттер не блоктар мен орындалатын оператолар

<VARIANT> Хабарларың алдынғы бөліктерінің нәтижесінде шифрлау функциясының тәуелсіздігі немесе тәуелділігі

<VARIANT> Ерекше белгілердің мән дерінде орналасуға қарап олардың шифрлық тәуелділігі немесе тәуелсіздігі

<VARIANT> Барлығы дұрыс

<question>  Блокты шифрлау кезеңі қандай жүйеде қолданылады

<VARIANT> кері байлансты шифрлау жүйелерінде

<VARIANT> информациялық жүйелерде

<VARIANT> Түрлі нұсқаларда біріктіру жүйелерінде

<VARIANT> ешқандай жүйелерде қолданылмайды

<VARIANT> субьективі жүйеде

<question> Шифрлау алгоритімін жобалау нелерге негізделген

<VARIANT>  Шифрлау алгоритімін жобалау берілген мәтіндерді шифрлау мәтіндерге түрлендіруге қолданылатын функцияны тиімді таңдап алуға негізделген

<VARIANT> функцияларды тікелей қолдануға негізделген

<VARIANT> барлық критографиялық әдістерді бөлуге негізделген

<VARIANT> көптеген фрагметтерді бөлуге негізделген

<VARIANT> амалдардың әр қайсысын жеке шифрлауға ие

<question> Асиметриялы криптожүйенің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін талаптарды берген ғалымдар

<VARIANT> Аристотель

<VARIANT> Халей
<VARIANT> Ньютон
<VARIANT> Паскаль
<VARIANT>  У. Диффи және М. Хеллман

<question> Асиметриялы криптожүйелер дегеніміз не?

<VARIANT> Мәліметтерді киптографиялық қорғаудың тиімді жүйесі болып, ашық кілтпен жұмыс істейтін криптожүйелер есептелінеді

<VARIANT> Мұндай жүйелерде мәліметтеді шифрлау үшін бір кілт қолданылады
<VARIANT> Ашық кілттің жәрдемінде мәліметтерді кері шифрлап болмайды
<VARIANT> Мәліметтерді шифрлау үшін бір қолданылады
<VARIANT> Асимметриялы криптожүйеде ақпаратты қорғау  құпия кілтке негізделген

<question> Асимметриялы криптожүйенің характерлік ерекшеліктері неше түрге бөлінеді

<VARIANT> 5
<VARIANT> 2

<VARIANT> 3
<VARIANT> 6
<VARIANT> 4

<question> Асиметриялы криптожүйенің характерлік ерекшеліктерінің бірі

<VARIANT> Шифрлау және кері шифрлау

<VARIANT> Асиметриялы криптожүйеде ақпаратты қорғау  құпия кілтке негізделген
<VARIANT> Мұндай жүйелерде мәліметтерді шифрлау үшін бір кілт қолданылады
<VARIANT> Кілттер генераторы  қабылдаушы жағында орналастырылған болады
<VARIANT> Мәліметтерді шифрлау үшін қолданылады

<question> Ашық кілтпен жұмыс істейтін асиметриялы криптожүйенің жалпылама схемасы криптожүйде неше кілт қолданылады

<VARIANT> 3
<VARIANT> 5
<VARIANT> 2

<VARIANT> 6
<VARIANT> 4

<question> Ақпараттық объектілердің идентификаторы дегеніміз не?

<VARIANT> Сан,символдарының қатары немесе алгоритм болады.

<VARIANT>   Компютерлік жүйе болады.

<VARIANT>  Компьютерлік желі болады.

<VARIANT>  Негізгі үғым мен концепциялар

<VARIANT>  Легальдылық жүйе болады

<question> Қорғану процедурасы неше процедурадан түрады?

<VARIANT> 8

<VARIANT>  5

<VARIANT>  6

<VARIANT>  3

<VARIANT>  7

<question> Ақпарат алмасуда қорғаныс талаптарын орындалуын қамтамасыз ету үшін қанша талап орындалуы қажет?

<VARIANT> 6

<VARIANT>  5

<VARIANT>  10

<VARIANT>  8

<VARIANT>  4

<question> Егер объект қандай да бір идентификацияға ие болса және ол желіде тіркелген болса ол …

<VARIANT> Заңды деп атаймыз

<VARIANT>  Легалды емес

<VARIANT>  Авторизацияланған

<VARIANT>  Идентификаторы бар

<VARIANT>  Аутентификацияланған

<question> 1-ші және 2-ші қорғаныс талаптарының орындалуы үшін қорғану құралы деп нені енгіземіз?

<VARIANT> Авторизация

<VARIANT>  Компьютерлік жүйе

<VARIANT>  Цифрлық қолтаңба

<VARIANT>  Легалды

<VARIANT>  Идентификатор

<question> Егер объект қандай да бір идентифинцияға ие болса ол

заңды (легальды) деп аталады ал қалған объектілер қандай болып есептеледі?

<VARIANT> Идентиденатация.

<VARIANT> Растау процедурасы.

<VARIANT> Заңсыз (легальды еме<variant>

<VARIANT> Авторизация.

<VARIANT>  Идентификация.

<question> Объектіні идентификациялау (ұқсастыру) қандай функция болып

есептеледі?

<VARIANT> Растау процедурасы.

<VARIANT> Қорғау жүйесінің функциясы.
<VARIANT> Авторизация.
<VARIANT> Идентификация.
<VARIANT> Идентификатор.

<question>Компьютерлер жүйесінің қызмет ету және ену ресурстарының

сферасын анықтауға мүмкіндік беретін программаны ата?

<VARIANT> Идентификатор
<VARIANT> Заңсыз (легалды еме<variant>
<VARIANT> Заңды (легалды еме<variant>
<VARIANT> Авторизация.

<VARIANT> Аутентификация

<question>“Қосылу” процесінің мақсаты.

<VARIANT> Қосылу заңы объектісін қаматамасыз еткізілгенініе көз жеткізу жіне барлық ақпарат мақсаты жерге жеткізілуіне кәміл сену.
<VARIANT> Қабалдаушы мәліметтер көзінің шындығына кәміл сенімде болу керек.
<VARIANT> Мәліметтер ұзатылып жатқан мәліметтің шындығына кәміл сенімді болу керек.
<VARIANT> Жөнелтуші қабылдаушыға мәліметтің берілуіне кәміл сенімде болу керек.
<VARIANT>  Жөнелтуші жеткізіп берлген мәліметтің шындыңына кәміл сену керек.

<question>Сеанс басынды абоненттер ортасында орнатылған процесс кезінде

орындалатын процедураны  ата?

<VARIANT> Аутентификация

<VARIANT> Авторизация

<VARIANT> Растау

<VARIANT> Идентификация

<VARIANT> Идентификатор

<question>А.И. Трисемус криптография бойынша, “Полиграфия” атты шығармасын нешінші жылы жазды?

<VARIANT> 1420 ж

<VARIANT> 1508 ж

<VARIANT> 1670 ж

<VARIANT> 1840 ж

<VARIANT> 1550 ж

<question>Кестеде алдымен жол бойымен қандай сөз жазылады?

<VARIANT> Сөйлем

<VARIANT> Шифр

<VARIANT> Кілт сөз

<VARIANT> Сан

<VARIANT> Дұрыс жауабы жоқ

<question>1508 жылы германиялық А.И. Трисемус криптография бойынша қандай шығарма жазды?

<VARIANT> “Бандероль” атты шығарма

<VARIANT> “Криптография” атты шығарма

<VARIANT> “Полиграфия” атты шығарма

<VARIANT> “Фраза” атты шығарма

<VARIANT> Дұрыс жауабы жоқ

<question>  “Полиграфия” атты шығарманы кім жазды?

<VARIANT> Трисемус

<VARIANT> Плейфер

<VARIANT> Цезарь

<VARIANT> Ньютон

<VARIANT> Полибий

<question>Кестеге кілт сөзі жазылғаннан кейінгі болатын әрекет.

<VARIANT> Кілттік сөзді алып тастап орнына басқа сөз жазу

<VARIANT> Алфавит ретімен кілт сөзіне енбеген әріптермен толтырылып       жазылады

<VARIANT> Кілт сөзінен кейін басқа сөз жазылмайды

<VARIANT> Кілттік сөзден кейін, тағы бір кілттік сөз жазылады

<VARIANT> Дұрыс жауабы жоқ

<question>Қасақана болатын  қауіптерді туғызатын  қызметші  . . . .  деп  аталады.

<VARIANT>Шифрлаушы

<VARIANT> Конкурент

<VARIANT> Бұзушы (қарсыла<variant>

<VARIANT> Қабылдаушы

<VARIANT> Таратушы

<question>Мәліметті шифрлап  жіберуші  . . . .  деп  аталады.

<VARIANT> Конкурент

<VARIANT> Бұзушы (қарсыла<variant>

<VARIANT> Шифрлаушы

<VARIANT> Қабылдаушы

<VARIANT> Жіберуші

<question>Бір нүктеден шифрлап  жіберілген  мәліметті жолдан бұзып алушы?

<VARIANT> Шифрлаушы

<VARIANT> Конкурент

<VARIANT> Қабылдаушы

<VARIANT> Бұзушы (қарсыла<variant>

<VARIANT> Бейтарап

<question>1 нүктеден 2-ші нүктеге  шифрлап  жіберілген  мәліметті  қабылдап алушы?

<VARIANT> Конкурент

<VARIANT> Қабылдаушы

<VARIANT> Бұзушы (қарсыла<variant>

<VARIANT> Шифрлаушы

<VARIANT> Қызметші

<question>Шифрлаушы  бұл?

<VARIANT> 1 нүктеден 2-ші нүктеге  шифрлап  жіберілген  мәліметті  қабылдап алушы

<VARIANT>  1 нүктеден шифрлап  жіберілген  мәліметті жолдан бұзып алушы

<VARIANT> Мәліметті шифрлап  жіберуші

<VARIANT> Қасақана болатын  қауіптерді туғызатын   қызметші

<VARIANT> Мәліметтерді жинаушы

<question>DES стандарты АҚШ тың Ұлттық Стандарттау Бюросы тарапынан нешінші жылы жарияланған ?

<VARIANT>  1974 ж.

<VARIANT>  1980 ж.

<VARIANT>  1975 ж.

<VARIANT> 1977 ж.

<VARIANT>  1966 ж.

<question>Жалғыз кілт ретінде  ұзындығы қанша бит болған кілт қолданады ?

<VARIANT>  53 бит.

<VARIANT>  56 бит.

<VARIANT>  58 бит.

<VARIANT>  51 бит.

<VARIANT>  45 бит

<question>Америкалық мәліметтерді стандарты қалай аталады ?

<VARIANT>  DES.

<VARIANT>  EDS.

<VARIANT>  SED.

<VARIANT>  DSE.

<VARIANT>  IDEA

<question>Ұзындығы  56 биттен тұратын қандай кіліт қолданылады ?

<VARIANT>  4 кілт.

<VARIANT>  1 кілт.

<VARIANT>  9 кілт.

<VARIANT> 6 кілт.

<VARIANT>  5 кілт

<question>Криптология қай тілден алынған және қандай мағынаны білдіреді?

<VARIANT> Латын тілінен, ашық кілт мағынасын білдіреді.

<VARIANT>  Грек тілінен, жасырын хабар мағынасын білдіреді. +

<VARIANT>  Ағылшын тілінен, жасырын кілт мағынасын білдіреді.

<VARIANT>  Грек тілінен, ашық хабар деген мағынаны білдіреді.

<VARIANT> Латын тілінен, жасырын хабар деген мағынаны білдіреді.

<question>Криптология негізінен неше бөлімнен тұрады?

<VARIANT>   2

<VARIANT>   3

<VARIANT>   1

<VARIANT>   4

<VARIANT>   5

<question>Криптографияның негізгі мәселесі:

<VARIANT>   Жіберілетін хабардың құпиялау.

<VARIANT>   Жіберілген құпия хабарды ашу (анықтау.)

<VARIANT>   Құпия кілттерді тарату.

<VARIANT>   Жіберілетін хабардың құпиялығын және шынайылығын қамтамасыз ету.

<VARIANT>    Барлығы дұрыс.

<question>  Криптологияның ғылыми даму жүйесі қай жылдан басталды?

<VARIANT>   1948 ж.

<VARIANT>   1950 ж.

<VARIANT>   1949 ж.

<VARIANT>   1951 ж.

<VARIANT>    1947 ж.

<question>  Скитала дегеніміз не?

<VARIANT>   Шифрланатын мәтін символдары алдын – ала келісілген.

<VARIANT>   Шифрланатын мәтін символдары кездейсоқ тізбектен құралады.

<VARIANT> Шифрланатын мәтін символдары анықталған ереже бойынша орын алмастырады.

<VARIANT>   Шифрланатын мәтін символдары мәтін блогы шегарасында белгілі бір ереже бойынша орын алмастырады.

<VARIANT>   Дұрыс жауабы жоқ.

<question> Кілт – бұл …

<VARIANT> Мәліметтерді криптографиялық түрлендіру алгоритмінде кейбір параметрлердің нақты құпия күйі болып табылады.

<VARIANT> Шифрдың ашылуы үшін қажет болған уақыт аралығын айтамыз

<VARIANT> Мәліметтерді аналитикалық түрлендіру

<VARIANT> Жеткілікті криптотөзімділік

<VARIANT>   Дұрыс жауабы жоқ.

<question> Мәліметтерді аналитикалық түрлендіруге негізделген шифрларда шифрланатын мәтінді … арқылы түрлендіреді

<VARIANT> Аналитикалық ереже

<VARIANT> Логикалық ереже

<VARIANT> Алгебралық ереже

<VARIANT> Симетриялы ереже

<VARIANT>   Мәліметтерді аналитикалық түрлендіру

<question> Мәліметтерді криптографиялық түрлендіру алгаритмінде кейбір параметрлердің нақты құпия күйі … деп аталады.

<VARIANT> Кілт

<VARIANT> Шифрлау

<VARIANT> Кодтау

<VARIANT> Блоктау

<VARIANT>  Фрагметтеу

<question> Шифрлау әдістері неше әдіске бөлінеді.

<VARIANT> 3

<VARIANT> 4

<VARIANT> 5

<VARIANT> 6

<VARIANT> 7

<question> IDEA алгоритмі  … болып есептілінеді

<VARIANT> Блокты шифрлау алгоритмі

<VARIANT> Кодтау алгоритмі

<VARIANT> Блоктау алгоритмі

<VARIANT> Есептеу алгоритмі

<VARIANT> Фрагменттеу алгоритмі

<question> IDEA алгоритмінің алғашқы нұсқасы қай жылы ұсынылды

<VARIANT> 1990 ж

<VARIANT> 1991 ж

<VARIANT> 1992 ж

<VARIANT> 1989 ж

<question> Субъект дегеніміз не?

<VARIANT>Бұл жүйені белсенді компоненті болып, ақпараттық объектіден субъектіге немесе жүйе күйінің өзгеруіне себеп болады.

<VARIANT>Жүйені белсенді  ақпараттық субектіге немесе жүйе күйінің өзгеруіне себеп болады.

<VARIANT>Табиғи ақпараттар әлемдерімен қамтамасыз апатты жағдайлар.

<VARIANT>Сыртқы ортаның желілік кедергілері.

<VARIANT>Программаның қамтамасыздандырудағы қателіктер.

<question> Объект дегеніміз не?

<VARIANT>Жүйенің пассив компоненттері, ол ақпаратты  сақтайды.

<VARIANT> Ақпараттардың толықтығын бұзу қаупі

<VARIANT> Жүйенің жұмыс істеуін бұзу қаупі.

<VARIANT> Жүйенің компоненттерін сақтайды.

<VARIANT>  Ол ақпаратты сақтайды.

<question> АӨАЖ  туатын негізгі қауіптері нешеге бөлінеді?

<VARIANT> 3

<VARIANT> 1

<VARIANT> 2
<VARIANT> 4

<VARIANT>  5

<question> DES стандарты АҚШ – тың Ұлттық Стандарттау Бюросы тарапынан нешінші жылы жарияланған ?

<VARIANT>  1977 ж.

<VARIANT> 1980 ж.

<VARIANT>  1975 ж.

<VARIANT>  1974 ж.

<VARIANT>  1982 ж.

<question>  Жалғыз кілт ретінде  ұзындығы қанша бит болған кілт қолданады?

<VARIANT> 56 бит.

<VARIANT>  53 бит.

<VARIANT>  58 бит.

<VARIANT>  51 бит.

<VARIANT>   65 бит.

<question>  Шифрлау әдістері үш негізгі әдіске бөлінеді .Олар:

<VARIANT> Ағымды шифрлау, блокты, ерекше

<VARIANT> Кері байланысты блок, ағымды, белгілі шифр

<VARIANT> Ағымды, блоктық, кері байланысты шифрлар

<VARIANT> Блоктық, ағымды, тәуелді

<VARIANT> Дұрыс жауабы жоқ

<question> Потокты шифрлау ашық мәтінді екі модуль бойынша кездейсоқ тізбекті биттерді қосып шығады олар:

<VARIANT> Биттер мен псевдо

<VARIANT> Биттер мен блоктар

<VARIANT> Симметрия мен псевдо

<VARIANT> Позициялық және бит

<VARIANT> Дұрыс жауабы жоқ

<question> Шифрлау әдістері неше әдіске бөлінеді

<VARIANT> 4

<VARIANT> 2

<VARIANT> 3

<VARIANT> 5

<VARIANT> 7

<question> Жүйенің пассив компоненті ол:

<VARIANT> Обьект

<VARIANT> Субьект

<VARIANT> Конфиденттік

<VARIANT> Санкция

<VARIANT> Ақпарат

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here