Алгоритм негіздері

0

Алгоритм негіздері

 

 1. Цикл түрлері

А) Әзір

В) Сызықты

С) Тармақталған

 1. D) Тізбекті
 2. E) Тармақталмаған

 

 1. Массив элементтерін қосуға арналған командалар

А) S=0

В) S=n

С) S=S+a

 1. D) for j=1 to n do
 2. E) a[i]=a[i]+s

 

 1. Массив элементтерін кері бағытта орналастыруға тиісті командалар

А) for i:=1 to n/2 do

В) for i:=1 to n do

С) p=a[i]; a[i]:=a[k];

 1. D) k:=i
 2. E) for i:=1 to n*2 do

 

 1. Массив элементтерінің ең үлкенін табуға қатысты командалар

А) for i:=2 to n do

В) for i:=3 to n do

С) if max>a[i] then max:=a[i] else max:=max;

 1. D) max:=0
 2. E) for i:=4 to n do

 

 1. Матрица элементтерін енгізу командасы

А) for i:=1 to n do

В) for i:=j to n do

С) for j:=I to m do

 1. D) write (a[і,j])
 2. E) a[I,j]:=b[I,j]

 

 1. Матрица элементтерін шығару командалары

А) for i:=1 to n do

В) for i:=j to n do

С) for j:=I to m do

 1. D) read (a[i,j])
 2. E) a[I,j]:=b[I,j]

 

 1. [n,n] өлшемді матрица элементтерін тура диоганалы бойынша шығару

А) for i:=1 to n do

В) for i:=j to n do

С) for i:=1 to n do for j:=1 to n do

 1. D) read (a[i,i])
 2. E) readln (a[i,i])

 

 1. Тьюринг машинасының командалары

А) бастиекті бір ұяшық солға жылжыту

В) бастиекті бір ұяшық жоғары жылжыту

С) бастиекті бір ұяшық төменге жылжыту

 1. D) бастиектің ағымдағы жағдайын бұзу
 2. E) бастиекті n ұяшық солға жылжыту

 

 1. Тьюринг машинасына төмендегілердің қайсысы тиісті емес?

А) магазин

В) бастиек

С) лента

 1. D) енуші символ
 2. E) ауысу ережесі

 

 1. Алгоритмді блок-схема түрінде беру үшін төмендегілердің қайсысы қолданылады?

А) эллипс

В) трапеция

С) конус

 1. D) цилиндр
 2. E) шар

 

 1. Массивті сипаттаудың дұрыс түрлері

А) A: array [1..10] of integer;

В) A=array [1..10] of integer

С) A: integer [1..10] of array

 1. D) A:[1..10] array of integer
 2. E) A[10]:integer

 

 1. Программалық жабдық

А) Компьютердің барлық жұмысын басқарады

В) Программалау әдістерін зерттейді

С) Мәселенің оптимал шешімін іздейді

 1. D) Компьютермен жұмыс істеу икемділігін қалыптастырады
 2. E) Алгоритмдер құрады

 

 1. Алгоритм дегеніміз не?

А) Берілген есепті шешудегі жасалатын әрекетерді дәл және қарапайым етіп жазуды айтамыз

В) Берілген есепті шешудегі жасалмайтын әрекеттер

С) Қарапайым етіп жазуды айтпаймыз

 1. D) Математикадағы ең кіші ұғымдардың бірі
 2. E) Дискретті информациялармен жасалмайтын әрекеттерді тағайындайды

 

 1. Жай команда

А) Жай командалар нақты орындалатын қарапайым командаларды сипаттайды

В) Жай командалар нақты орындалмайтын қарапайым команда

С) Меншіктеу командасы жай команданың мысалы бола алмайды

 1. D) Қарапайым етіп жазуды айтпаймыз
 2. E) Математикадағы ең кіші ұғым

 

 1. Құрама командалар

А) Тармақталу және қайталану командалары жатады

В) Қарапайым жағдайда алгоритмдік тіл емес

С) Тармақталу және қайталану командалары жатпайды

 1. D) Компьютерге арналған программаны құрмайды
 2. E) Алгоритмдік тіл негіз бола алмайды

 

 1. s:=15; goto 10; s:=s+100; s:=s+10; 10: s:=s+15*2;
  осы программа үзіндісінде s-тің мәні неге тең?

А) 45

В) 65

С) 84

 1. D) 75
 2. E) 95

 

 1. s:=15; goto 10; s:=s+100; 10: s:=s+10;
  осы программа үзіндісінде s-тің мәні неге тең?

А) 25-ке тең

В) 115

С) 125

 1. D) 135
 2. E) 155

 

 1. s=0;
  for i:=1 to 10 do
  s:=s+i;
  осы программа үзіндісінде s-тің мәні неге тең?

А) бірден онға дейінгі сандардың қосындысына тең.

В) i-дің екі еселенген мәнінің қосындысы.

С) i-дің үш еселенген мәнінің қосындысы.

 1. D) i-дің төрт еселенген мәнінің қосындысы.
 2. E) i-дің бес еселенген мәнінің қосындысы.

 

 1. s=0;
  for i:=1 to 10 do
  s:=s+2*i;
  осы программа үзіндісінде s-тің мәні неге тең?

А) бірден онға дейінгі сандардың екі еселенген қосындысына тең.

В) i-дің үш еселенген мәнінің қосындысы.

С) 120

 1. D) 130
 2. E) 140

 

 1. a:=0;
  s:=0;
  repeat
  a:=a+5;
  s:=s+a;
  until s<20
  s:=s+10;
  осы программа үзіндісінде s-тің мәні неге тең?

А) 40

В) 45

С) 50

 1. D) 35
 2. E) 70

 

 1. Алгоритмдік тәсіл

А) Алгоритм құру

В) Технологиялық алгоритм

С) Алгоритмді оқу мен түсіндіру қарапайымдылығы

 1. D) Өзгерістер мен түзетулер енгізудің қарапайымдылығы
 2. E) Алгоритмнің дұрыстығын талдаудың қарапайымдылығы

 

 1. Алгоритмдердің қызметші сөздеріне тисті сөздер

А) Алг

В) Алгоритм

С) Басталуы

 1. D) Аяқталуы
 2. E) Ортасы

 

 1. Тармақталу алгоритміне төмендегі есптердің қайсылапы жатады

А) y=x2≠, x<0
-x, x≥0

В) bx+c=0

С) (x+1)(x+2)…(x+n)

 1. D) A=y
 2. E) A=X+n

 

 1. Тармақталу алгоритміне тиісті қызметші сөздер

А) Егер

В) Әзір

С) дейін

 1. D) цб
 2. E) цс

 

 1. Циклдік алгоритм қолданылатын есептерді көрсет

А) (x+1)(x+2)…(X+n)

В) A=y

С) max(a,b)

 1. D) ax2+bx+c=0
 2. E) y={x2, x<0
  -x, x≥0

 

 1. Сызықты алгоритмдік есептерді көрсет

А) xbx+c=0

В)

С) max(a,b)

 1. D) ax2+bx+c=1
 2. E) y={x2, x<0
  -x, x≥1

 

 1. Циклдік алгоритмге тиісті қызметші сөздер

А) үшін

В) егер

С) бітті

 1. D) басы
 2. E) соңы

 

 1. Циклдік алгоритмге тиісті қызметші сөздер

А) әзір

В) егер

С) бітті

 1. D) басы
 2. E) соңы

 

 1. Модульдік программалауға тиісті емес

А) modul

В) unit

С) private

 1. D) public
 2. E) interface

 

 1. Структуралық тілдер

А) Pascal

В) HTML

С) Fortran

 1. D) Пролог
 2. E) Лисп

 

 1. Алгоритм қасиеттеріне жатпайды

А) шексіздік

В) көпшілік

С) дискреттілік

 1. D) түсініктілік
 2. E) Анықтылық

 

 1. Алгоритм қасиеттеріне жатады

А) көпшілік

В) шексіздік

С) үздіксіздік

 1. D) ақпараттандырылған
 2. E) сызықтылық

 

 1. Алгоритм қасиеттеріне жатады

А) Анықтылық

В) шексіздік

С) үздіксіздік

 1. D) ақпараттандырылған
 2. E) сызықтылық

 

 1. WHILE <шарт> DO <оператор> қай тұжырым дұрыс

А) Егер <шарт> мәні True болса онда While операторы жұмысын аяқтайды

В) While- Постусловием  цикл опертаторы

С) Егер <шарт> мәні False болса, онда<оператор> орындалады

 1. D) “шарт”-символдық типті өрнек
 2. E) Егер <шарт> мәні True болса,онда While операторы жұмысын аяқтамайды

 

 1. Массивтерге төмендегілердің қайсысы жатады?

А) Векторлар

В) Үш өлшемді массив

С) Үшбұрышты таблицалық шамалар

 1. D) Бесбұрышты таблицалық шамалар
 2. E) Төртөлшемді массив

 

 1. I:=1ден N дейін j;=1ден М дейін b[I,j]-ді енгізу; алгоритміне төмендегілердің қайсысы тиісті

А) Жол бойымен енгізеді

В) Тармақтап енгізеді

С) Баған бойымен енгізеді

 1. D) Барлық элементті бір жолға орналастырады
 2. E) Барлық элементі бір бағанға орналастырады

 

 1. Бірнеше әрекеттердің тобын бір алгоритмде бірнеше рет қолдану керек болса, қай алгоритмге жатады

А) қайталану

В) анықталған

С) сызықты

 1. D) сызықты емес
 2. E) анықталмаған

 

 1. Алгоритмді жазу үшін пайдаланыуы

А) Алгоритмдік тіл

В) арифметикалық тіл

С) табиғи тіл

 1. D) математикалық тіл
 2. E) есептеу тілі

 

 1. Циклдік алгоритмге жатпайтын алгоритм қайсысы

А) артқы

В) “кейін”

С) Әзір

 1. D) үшін
 2. E) Параметрлі

 

 1. Ортақтық қасиетті қанағаттандыратын алгоритм мысалы

А) ax=c алгоритмі

В) 2x+3=0 алгоритмі

С) 6×3=0 алгоритмі

 1. D) 5×2=0 алгоритмі
 2. E) d=3 алгоритмі

 

 1. Жай шарт

А) x<0

В) not(x<0)

С) (x>0) and (x<10)

 1. D) (x>0) or (x<10)
 2. E) x

 

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here