«Шетел тілі» пәнінен

0

<question >   Төмендегі сөйлемдегі нүктелердің орнына тиісті көмекші етістікті қойыңыз.     Marat …. two children.

<variant> has

<variant>. have

<variant>  is

<variant> are

<variant>  am

<question >  Төмендегі сөйлемдегі нүктелердің орнына тиісті көмекші етістікті қойыңыз.        My sister  … six  books.

<variant>  has

<variant>  is

<variant>  have

<variant> am

<variant> are

      <question >  Дұрыс вариантын қойыңыз :        …a map.

       <variant>   There is

       <variant>   These are

       <variant>   There are

       <variant>   It are

       <variant>  There was

<question >   Қай зат есімнің көпше түрінде  -es  жалғауы жалғанады .

 <variant>    Tomato

  <variant>   Book

  <variant>    Bed

  <variant>    Man

  <variant>    Day

<question >  Сөйлемді толықтырыңыз.

Choose the correct answer: _ he _ any lessons today.

<variant>    Has\ got

<variant>   Is\ have

<variant>   Will\have

<variant>   Did\had

<variant>    Do\have

<question >  Сөйлемді толықтырыңыз.

       Who ____ you?

       <variant>   Are

       <variant>   Be

       <variant>   Am

       <variant>   Was

      <variant>   Is

      <question >   Сөйлемді толықтырыңыз.

        …..I a doctor?

       <variant>    am

       <variant>    is

       <variant>    Aren’t

       <variant>   Were

       <variant>    Is

<question >  Сөйлемді толықтырыңыз.

      There………..some milk in the bottle.

     <variant>    is

     <variant>    were

     <variant>    Aren’t

     <variant>    Were

     <variant>   am

     <question >  Мына сөздің мағынасын табыңыз “Big Ben”?

     <variant>      Clock.

     <variant>     University.

     <variant>       Tower.

     <variant>      Exhibition.

     <variant>      Museum.

    <question >  Сөйлемді толықтырыңыз.

     It … a table.

     <variant>      Is.

    <variant>     Did.

     <variant>      Will.

     <variant>     Are.

     <variant>      Does.

      <question >  Төмендегі сөйлемдегі нүктелердің орнына тиісті көмекші етістікті қойыңыз.

        I__ got any sisters.

      <variant>     Haven’t

      <variant>      Didn’t

      <variant>     Hasn’t

      <variant>      Am not

      <variant>      Won’t

<question >   Сөйлемді толықтырыңыз.

          There …  some bags in our bedroom now.

      <variant>      Are.

      <variant>      Is.

      <variant>      Am.

      <variant>      Was.

      <variant>      __

<question >  Сөйлемді толықтырыңыз.

      There are … chairs in the room.

      <variant>      Five.

      <variant>      Fifth.

      <variant>      A five.

      <variant>      The five.

      <variant>      A fifth.

 <question >  Сөйлемді толықтырыңыз.

     Year 1950.

<variant>     Nineteen fifty.

<variant>     The fiftieth.

<variant>     Nineteen hundred.

<variant>     Ninety fifteen.

<variant>     Ninety fifty.

<question >  Сөйлемді толықтырыңыз.

There _______ two books on the table.

<variant>     are

<variant>      Do

<variant>      Have

<variant>       is

<variant>      Does

<question >  Сөйлемді толықтырыңыз.

What … your hobby?

<variant>      is

<variant>      been

<variant>     are

<variant>      be

<variant>      am

<question >  Мына зат есімнің көпше түрін табыңыз: “A woman”:

<variant>      Women

<variant>      Womans

<variant>     Wamens.

<variant>      Womanes

<variant>     Woman.

<question >  Сөйлемді толықтырыңыз.

 My  flat … very comfortable.

<variant>      is

<variant>      been

<variant>      are

<variant>      be

<variant>      am

<question >  Сөйлемді толықтырыңыз.

         The room  where we cook something is … .

        <variant>      A kitchen.

        <variant>     A study

        <variant>     A bathroom

        <variant>     A living-room

        <variant>      A bedroom

<question >  Зат есімнің көпше түрін табыңыз.

<variant> teeth

<variant> mans

<variant> photoes

<variant>  childs

<variant>  a fish

<question >   Төмендегі сұрақтың дұрыс жауабын табыңыз.

What is the Capital of Great Britain?

<variant>     London

<variant>      New York

<variant>      Manchester

<variant>      Washington

<variant>      Glasgow

<question >  Мына зат есімнің көпше түрін табыңыз “Mouse”:

<variant>      Mice.

<variant>      Mousies.

<variant>      Mousis.

<variant>      Mouses.

<variant>       Mise.

<question > Сөйлемді толықтырыңыз. Basketball… an international sport.

<variant>     Is.

<variant>     Were.

<variant>     Has.

<variant>     Am.

<variant>      Are.

<question > Сөйлемді толықтырыңыз … sun rises in the West:

<variant>     The.

<variant>     An.

<variant>     In.

<variant>      A

<variant>      -.

<question >  Сөйлемді толықтырыңыз   These are sisters … names are Mary and Ann:

              <variant>     His.

                 <variant>      My.

              <variant>      Our.

                 <variant>       Their.

              <variant>      Your.

<question >  Сөйлемді толықтырыңыз  People in Kazakhstan celebrate ___ on March 22

<variant>       Constitution Day.

<variant>       Republic Day.

<variant>   Longest day of the year

<variant>    Independence Day.

<variant>      Nauryz.

<question > Сөйлемді толықтырыңыз  Look  at ____. She  is  ill.

               <variant>     her

                <variant>     its

                <variant>     him

                <variant>      his

                <variant>      hers

<question> Төмендегі сөйлемдегі нүктелердің орнына тиісті демеулікті қойыңыз.   

       We take our written exams ….January.

<variant>  in

<variant>  from

<variant>  at

<variant>   over

<variant>  to

<question> Төмендегі сөйлемдегі нүктелердің орнына тиісті демеулікті қойыңыз.   

       Whet do you do ….Sunday ?

<variant>  on

<variant>  after

<variant>  at

<variant>   over

<variant>  to

<question> Төмендегі сөйлемдегі нүктелердің орнына тиісті демеулікті қойыңыз.   

       I get up  ….7 o’clock every day.

<variant>  at

<variant>  from

<variant>  on

<variant>   over

<variant>  to

<question> Төмендегі сөйлемдегі нүктелердің орнына тиісті демеулікті қойыңыз.   

      Go  …. the blackboard .

<variant>  to

<variant>  from

<variant>  on

<variant>   over

<variant>  in

<question> Төмендегі сөйлемдегі нүктелердің орнына тиісті демеулікті қойыңыз.   

      Take the book  …. the table .

<variant>  from

<variant>  to

<variant>  on

<variant>   over

<variant>  in

<question> Төмендегі сөйлемдегі нүктелердің орнына тиісті демеулікті қойыңыз.   

      My sister go to school …. bus.

<variant>  by

<variant>  from

<variant>  on

<variant>   over

<variant>  under

<question> Төмендегі сөйлемдегі нүктелердің орнына тиісті демеулікті қойыңыз.   

      We must go there …. Monday.

<variant>  on

<variant>  from

<variant>  by

<variant>   over

<variant>  in

<question> Төмендегі сөйлемдегі нүктелердің орнына тиісті демеулікті қойыңыз.   

      Our studies begin …. autumn.

<variant>  in

<variant>  from

<variant>  by

<variant>   over

<variant>  at

<question> Төмендегі сөйлемдегі нүктелердің орнына тиісті демеулікті қойыңыз.   

      I do my work  …. the evening.

<variant>  in

<variant>  from

<variant>  by

<variant>   over

<variant>  at

     <question >  Сөйлемдегі нүктелердің орнына тиісті сын  есімді қойыңыз.                                              Winter   is the …season in the year:

       <variant>  coldest

       <variant>   cool

       <variant>   colder

       <variant>   more

       <variant>   cold

      <question >  Сөйлемдегі нүктелердің орнына тиісті сын  есімді қойыңыз.

          It is….pen .

<variant>    bad

<variant>    better

<variant>    worse

<variant>   the best

<variant>     shorter

<question >  Сөйлемдегі нүктелердің орнына тиісті сын  есімді қойыңыз.

Nina is … than me.

<variant>    taller

<variant>    tall

<variant>    the tallest

<variant>    the biggest

<variant>   the shortest

<question >  Сөйлемдегі нүктелердің орнына тиісті сын  есімді қойыңыз.                                    She is  the…. girl in her group.

<variant> youngest

<variant> taller

<variant> prettier

<variant> younger

<variant> tired

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here