Педагогикадағы математикалық әдістер Курс: 1

0

Жеңіл сұрақтар

<question> «Граф» – сөзі қандай мағына береді

<variant> жазамын

<variant> сызамын

<variant> есептеймін

<variant> ықшамдаймын

<variant> сан

<question> …. жазық граф деп атайды.

<variant> Қабырғалары тек төбелерінде ғана қиылысатын графты…

<variant> Қабырғалары бір нүктеде қиылысатын графты…

<variant> Тақ төбелерінің саны екіге тең болатын графты…

<variant> Тақ төбелерінің саны екіден артық болатын графты…

<variant> Барлық төбелері жұп болатын графты…

<question>  Кез –  келген жазық граф үшін қай теңдік орындалады.

<variant> Т – Қ + Ж= 2

<variant> Т + Қ + Ж= 2

<variant> Т – Қ –  Ж= 2

<variant> Т – Қ + Ж= 3

<variant> Т – Қ + Ж= 1

<question>  Графтар анықтамасы

<variant> Жиында берілген қатыстарды көрнекі түрде көрсету үшін стрелкалармен                                                        қосылған нүктелерден тұратын ерекше сызықтарды графтар деп атайды.

<variant> Жиынның элементтерін шеңбер бойында болатындай етіп нүктелермен белгілейтін таңбаларды графтар деп атаймыз.

<variant> Жиын элементтерінің саны үлкен саннан кіші санға қарай жүргізілген стрелкаларды айтамыз.

<variant> Жиын элементтерінің арасындағы декарттық көбейтіндісін айтамыз.

<variant> Қабырғалары бір нүктеде қиылысатын сызықтарды айтамыз.

<question>  Үшінші  ретті бірлік  матрица  рангін  табу керек.

<variant> 3;

<variant>  1;

<variant> 0;

<variant> 9;

<variant> 6.

<question>  n  ретті   бірлік матрицаның  анықтаушы  неге тең?

<variant> 1;

<variant> 0;

<variant> 3;

<variant> n2;

<variant> 2n.

<question>    теңдеуінен  х – ті  тап.

<variant> х = 6;

<variant>  х = -6;

<variant> х = 3,5;

<variant>  х = 2;

<variant> х = 0,5.

<question>      анықтаушытың  а23  элементін  тап.

<variant>  3

<variant>   -1

<variant>  2

<variant>   1

<variant>  4

<question>   бұл кестені қалай атайды

<variant>  m×n  өлшемді  матрица

<variant>   екінші ретті квадратты матрица

<variant>   үшінші ретті квадратты матрица

<variant>  квадратты матрица

<variant>  төрт өлшемді матрица

<question>  …. m×n  өлшемді  матрица деп атайды.

<variant> m  жол   және n  бағаннан  тұратын  матрицаны…

<variant>  m жай жолдан және   n тік жолдан тұратын матрицаны…

<variant>  m жолмен  n баған бір-біріне тең болса онда ол матрицаны…

<variant>  Егер m= n=2 болса, онда оны…

<variant>  Егер m= n  болса.  онда оны…

<question>  Қабырғалары тек төбелерінде ғана қиылысатын графты… деп атайды.

<variant>  жазық граф

<variant>  толық граф

<variant>  толық жазық граф

<variant>  тең граф

<variant>  қиық граф

<question>  Мына Т – Қ + Ж= 2 теңдігі қай граф үшін орындалады

<variant> жазық граф

<variant>  толық граф

<variant>  толық жазық граф

<variant>  тең граф

<variant>  қиық граф

<question> Дискретті элементар оқиғалар кеңістігінде анықталған кез-келген сандық функциясын … деп атайды.

<variant>  кездейсоқ шама

<variant>  қарапайым кездейсоқ шама

<variant>  дискретті кездейсоқ шама

<variant>  геометриялық кездейсоқ шама

<variant>  Бернуллилік кездейсоқ шама деп атайды.

<question>Егер кездейсоқ шаманың қабылдайтын мәндерінің саны ақырлы болса онда мұндай кездейсоқ шаманы…

<variant>  қарапайым кездейсоқ шама

<variant>  дискретті кездейсоқ шама

<variant>  биномдық  кездейсоқ шама

<variant>  геометриялық кездейсоқ шама

<variant>  Бернуллилік кездейсоқ шама деп атайды.

<question> Егер кездейсоқ шаманың қабылдайтын мәндерінің жиыны ақырлы немесе саналымды жиын болса, онда мұндай кездейсоқ шаманы…

<variant>  дискретті кездейсоқ шама

<variant>  қарапайым кездейсоқ шама

<variant>  биномдық  кездейсоқ шама

<variant>  геометриялық кездейсоқ шама

<variant>  Бернуллилік кездейсоқ шама деп атайды.

<question> Кездейсоқ шама анықтамасы

<variant>  Дискретті элементар оқиғалар кеңістігінде анықталған кез-келген сандық функциясын кездейсоқ шама деп атайды.

<variant>  Егер кездейсоқ шаманың қабылдайтын мәндерінің саны ақырлы болса онда мұндай шаманы кездейсоқ шама деп атайды.

<variant>  Егер кездейсоқ шаманың қабылдайтын мәндерінің жиыны ақырлы немесе саналымды жиын болса, онда мұндай кездейсоқ шаманы кездейсоқ шама деп атайды.

<variant>  Ақырлы немесе саналатын элементтерден тұратын элементар оқиғаларды кездейсоқ шама деп атайды.

<variant>  Ақырлы санды элементтерден тұратын элементар оқиғалар кеңістігін кездейсоқ шама деп атайды.

<question> Қарапайым кездейсоқ шама

<variant>  Егер кездейсоқ шаманың қабылдайтын мәндерінің саны ақырлы болса онда мұндай шаманы қарапайым кездейсоқ шама деп атайды.

<variant>  Дискретті элементар оқиғалар кеңістігінде анықталған кез-келген сандық функциясын қарапайым кездейсоқ шама деп атайды.

<variant>  Егер кездейсоқ шаманың қабылдайтын мәндерінің жиыны ақырлы немесе саналымды жиын болса, онда мұндай кездейсоқ шаманы қарапайым кездейсоқ шама деп атайды.

<variant>  Ақырлы немесе саналатын элементтерден тұратын элементар оқиғаларды қарапайым кездейсоқ шама деп атайды.

<variant>  Ақырлы санды элементтерден тұратын элементар оқиғалар кеңістігін қарапайым кездейсоқ шама деп атайды.

<question> Дискретті кездейсоқ шама

<variant>  Егер кездейсоқ шаманың қабылдайтын мәндерінің саны ақырлы болса онда мұндай шаманы дискретті кездейсоқ шама деп атайды.

<variant>  Дискретті элементар оқиғалар кеңістігінде анықталған кез-келген сандық функциясын дискретті кездейсоқ шама деп атайды.

<variant>  Егер кездейсоқ шаманың қабылдайтын мәндерінің жиыны ақырлы немесе саналымды жиын болса, онда мұндай кездейсоқ шаманы дискретті кездейсоқ шама деп атайды.

<variant>  Ақырлы немесе саналатын элементтерден тұратын элементар оқиғаларды дискретті кездейсоқ шама деп атайды.

<variant>  Ақырлы санды элементтерден тұратын элементар оқиғалар кеңістігін дискретті кездейсоқ шама деп атайды.

 

Орташа сұрақтар

<question>”Көрсетілген деңгейге апаруды қамтамасыз ететін теориялық, технологиялық және педагогикалық іс-әрекеттің біртұтас бағдарламасы”

<variant>Кочетов И.

<variant> Макаренко А.С.

<variant> Крупская Н.К.

<variant> Сухомлинский

<question> Граф қасиеттерінің саны

<variant> 4

<variant> 3

<variant> 5

<variant> 6

<variant> 2

<question>    анықтауышты   есепте.

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<question>.  өлшемді бірлік матрицаның  анықтаушы неге тең?

<variant> 1

<variant>0

<variant>

<variant>

<variant>

<question>Үшінші  ретті бірлік  матрица  рангін  табу керек.

<variant>  3;

<variant> 1;

<variant>  0;

<variant> 9;

<variant> 6.

<question>n  ретті   бірлік матрицаның  анықтаушы  неге тең?

<variant> 1;

<variant>0;

<variant> 3;

<variant> n2;

<variant>2n.

<question>”Егер баратын деңгей алдын-ала көрсетілген болса, ол қандай инновация” делінген

<variant>Кваша  және Латинаның пікірлерінде

<variant> Поташник М.М., Лоренсов

<variant> Абай мен Шоқан

<variant> Ыбырай мен Шоқан

<variant> Абай мен Ыбырай

<question> Кваша  және Латинаның пікірлерінде

<variant> .”Егер баратын деңгей алдын-ала көрсетілген болса, ол қандай инновация” делінген

<variant> ”Инновацияны” –нақты қойылған мақсатқа сай салынған жаңа нәтиже деп есептеген

<variant> педагогикалық жүйедегі жаңашылдық

<variant> білімге мемлекеттік стандарттарды енгізу

<variant> Инновация

<question>Модификациялық инновация

<variant> Бұл қолда барды дамытумен, түрін өзгертумен айналысу

<variant> білімге мемлекеттік стандарттарды енгізу

<variant> Бұрын пайданылмаған, белгілі әдістеме элементтерін жаңаша құрастыру

<variant> белгілі бір жүйедегі ішкі өзгеріс

<variant> белгілі  жүйедегі ішкі өзгеріс

<question>Комбинаторлық инновация

<variant> Бұрын пайданылмаған, белгілі әдістеме элементтерін жаңаша құрастыру

<variant> білімге мемлекеттік стандарттарды енгізу

<variant> бұл қолда барды дамытумен, түрін өзгертумен айналысу

<variant> белгілі бір жүйедегі ішкі өзгеріс

<variant> белгілі  жүйедегі ішкі өзгеріс

 

Күрделі сұрақтар

<question> Радикалдық инновация

<variant> білімге мемлекеттік стандарттарды енгізу

<variant> бұрын пайданылмаған, белгілі әдістеме элементтерін жаңаша құрастыру

<variant> бұл қолда барды дамытумен, түрін өзгертумен айналысу

<variant> белгілі бір жүйедегі ішкі өзгеріс

<variant> белгілі  жүйедегі ішкі өзгеріс

<question>Құдайбергенова К.

<variant> ”Инновацияны” –нақты қойылған мақсатқа сай салынған жаңа нәтиже деп есептеген

<variant> “Инновацияны” –нақты қойылған мақсатқа сай салынған жаңа нәтиже деп есептеген

<variant> Бұрын пайданылмаған, белгілі әдістеме элементтерін жаңаша құрастыру

<variant> білімге мемлекеттік стандарттарды енгізу

<variant> білімге мемлекеттік стандарттарды енгізбеу

<question>О.Т.Хонерин инновцияны жіктейді

<variant> модификациялы, комбинаторлы, радикалды

<variant> топпен оқыту, кабинеттік оқыту, жеке жұмыстар

<variant> жас ерекшелігін есепке алу, алыстан оқыту, радио арқылы оқыту

<variant> ұйымдастырудағы, технологиядағы инновациялар, бағдарламаларды өзгерту

<variant> топпен оқыту, кабинеттік оқыту

<question>Владимир Мужич топтайды

<variant>топпен оқыту, кабинеттік оқыту, жеке жұмыстар

<variant> жас ерекшелігін есепке алу, алыстан оқыту, радио арқылы оқыту

<variant> модификациялы, комбинаторлы, радикалды

<variant> Ұйымдаст-ғы, технологиядағы инновациялар, бағдарламаларды өзгерту

<variant> модификациялы

<question>Манро бөледі

<variant>жас ерекшелігін есепке алу, алыстан оқыту, радио арқылы оқыту

<variant> топпен оқыту, кабинеттік оқыту, жеке жұмыстар

<variant> модификациялы, комбинаторлы, радикалды

<variant> ұйымдастырудағы, технологиядағы инновациялар, бағдарламаларды өзгерту

<variant> модификациялы

<question>Зита Главашкин топтайды

<variant>ұйымдаст-ғы, технологиядағы инновациялар, бағдарламаларды өзгерту

<variant> жас ерекшелігін есепке алу, алыстан оқыту, радио арқылы оқыту

<variant> модификациялы, комбинаторлы, радикалды

<variant> топпен оқыту, кабинеттік оқыту, жеке жұмыстар

<variant> модификациялы

<question>Драгомир Аранжинович мағынасына, мазмұнына, нәтижесіне қарай бөлді

<variant>мектеп жүйесіндегі, оқыту-тәрбиелеу жұм.жоспары мен бағдарлама мазмұны мен құрылысындағы, оқыту құралдарындағы инновациялар

<variant> жас ерекшелігін есепке алу, алыстан оқыту, радио арқылы оқыту

<variant> модификациялы, комбинаторлы, радикалды

<variant> Ұйымдаст-ғы, технологиядағы инновациялар, бағдарламаларды өзгерту

<variant> модификациялы

<question>Педагогикалық технология – бұл оқыту үрдісі мен білімді техникалық және адам ресурсын олардың бір-біріне өзара әсерін, білім берудегі формасын оңайландыру міндеттерін ескере отырып меңгеруді жүзеге асырудың жүйелі әдісі

<variant>ЮНЕСКО-ның анықтамасы

<variant> Кларин М.

<variant>Беспалько

<variant>Монахов М.

<variant>Абай

 

<question>Педагогикалық технология- бұл педагогикалық мақсатқа қол жеткізу жолындағы қолданатын барлық қисынды ілім амалдары мен әдіснамалық құралдарының жүйелі жиынтығы

<variant>Кларин М.

<variant> ЮНЕСКО-ның анықтамасы

<variant>Беспалько

<variant>Монахов М.

<variant>Абай

<question>Мақсат-мүддені анықтаудың жалпы әдіснамасы негізінде мемлекеттің қазіргі таңда білім беру саласына қойып отырған талаптарына сәйкес анықталып, реттелген оқытудың мазмұн, форма, әдіс-амалдарының жиыны

<variant>педагогикалық үрдіс технологиясы

<variant>тәрбие үрдісі

<variant>оқу үрдісі

<variant>технология

<variant>іс-тәжірибе

<question>Оқу-тәрбие процесінің шығармашылықпен терең ойластырылған көптеген факторлардың үйлесімділігі оқыту мен тәрбиенің тиімділігін қамтамасыз ететін  құрамдас бөлігі

<variant>педагогикалық технология

<variant>өндірістік технология

<variant>психология

<variant>философия

<variant> педагогика

<question>Педагогикалық технология-педагогикалық мақсатқа жету үшін пайдаланылатын барлық дара, инструменталдық және методологиялық құралдардың қолдану реті мен жиынтығының жүйесін білдіреді

<variant> Кларин М.

<variant> Монахов М.

<variant> Чошанов М.

<variant> Беспалько Б.П.

<variant> Абай

<question>Технология – оқушы мен ұстазға бірдей қолайлы жағдай тудырушы оқу процесін ұйымдастыру және жүргізу, бірлескен пе<variant>әрекетті жобалаудың жан-жақты ойластырылған үлгісі

<variant> Монахов М.

<variant> Чошанов М.

<variant> Кларин М.

<variant> Беспалько Б.П.

<variant> Абай

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here