Cұраќ кітапшасы

0

1.Баланың жағымсыз мінез-құлқы мен теріс қылықтарын тежеу әдісі.

А) жазалау +

В) Мадақтау

С) Үлгі өнеге

Д) Бақылау

Е) Талап қою

 1. Ұжымдық- шығармашылық істердің алғашқы кезеңі

А) Ұжымдық-шығармашылық істерді жоспарлау+

В)ҰШІ- ді өткізу

С) ҰШІ-дің болашағы туралы алғашқы әңгіме

Д) Ұжымдық- шығармашылық істерді дайындау

Е)Ұжымдық қорытындыларды аяқтау

 1. « Ұлы дидактикак» еңбегнің авторы кім?

А) Я. А. Коменский+

В) А.С. Макаренко

С) Ж.Б. Қоянбаев

Д) К.Д. Ушинский

Е) В.А. Сухомлинский

 1. Дидактиканың нақты түсініктері :

А) сабақ беру, оқыту, білім беру, оқу +

В) оқыту, өздігінен білім алу

С) оқушы, мұғалім

Д) ілім, оқу пәні

Е) оқу ситуациясы, оқыту әдәсі

 1. «Педагогикалық дастан» еңбегінің авторы:

А) Макарнко А.С. +

В) Крупская Н.К.

С) Амонашвили Ш.А.

Д) Ушинский К.Д.

Е) Сухомлинский В.А.

 1. Ұжымдық шығармашылық істердің авторы :

А) Макаренко А.С. +

В) Иванов И.П.

С) Сухомлинский В.А.

Д) шацкий С.Т.

Е) Блонский Н.М.

 1. Оқушының білімін бақылау түрі :

А) Ағымдық бақылау +

В) Жасырын бақылау

С) Тікелей бақылау

Д) Жанама бақылау

Е) Дискретті бақылау

 1. Оқу –тәрбие процесін жетілдіру мәселелерімен айналысатын тұрақты жұмыс істейтін оргон:

А) Падагогикалық кеңес +

В) Жас мұғалім мектебі

С) Ата-аналар комитеті

Д) Әдістемелік кеңес

Е) Мектеп кеңесі

 1. Жүйелілік және бірізділік принципі :

А) Оқыту процесін және оның мазмұнын бір тәртіппен құрастыруды талап етеді +

В) Оқыту процесінде оқушыларды білімді практикада қолдануға ынталандыру

С) Оқушының мүмкіндіктерін ескеру

Д) Көрнекіліктерді қолдануды талап ету

Оқушылардың жас ерекшеліктерін ескеру

10.Оқу тәрбие жұмысында жас ерекшеліктерін ескеруді алғаш рет ұсынған :

А) Выготский Л.С.

В) Коменский Я.А.

С) Макаренко А.С.

Д) Ушинский К.Д.

Е) Демокрит

 1. Оқушының дүниетанымы, мінезі және өмірлік өзін-өзі анықтауы қалыптасу кезеңі :

А) 6-10 жас

В) Орта мектеп жасы

С) Жоғары мектеп жасы

Д) 10-15 жас

Е) Кіші мектеп жасы

 1. Ғылыми педагогикалық зерттеудің әдістері :

А) Бақылау, эксперимент, әңгіме, сауалнама +

В) Жарыстар, конкурстар

С) Экскурсия

Д) Педагогикалық ағарту

Е) Баламалы жоба

 1. Дамыта оқыту тұжырымдамасының негізін салған :

А) В.В. Давидов және А.Б. Эльконин +

В) Л.В. Занков

С) Ш.А. Амонашвили, Шаталов

Д) П.Я. Гальпирин және Н.Ф. Талызин

Е) А.М. Матюшин және М.Ш. Махмутов

 1. «Оңайдан қиынға » ережесі қай принципке жатады ?

А) түсініктілік +

В) ғылымилық

С) бірізділік және жүйелілік

Д) тғеорияның практикамен байланысы

Е) көрнекілік

 1. Адамгершілік тәрбиесі :

А) жалпы адами құндылықтарды игеру +

В) тұлғаның ғылыми дүниетанымы

С) оқушылар тәртібінің тәжірибесі

Д) эстетикалық циклды қалыптастыру

Е) гуманитарлық пәндерді білу

 1. Мұғалімдерді аттестациялаудағы мақсат қандай?

А) олардың кәсіби шеберлігінің деңгейін айқындау +

В) мұғалімдердің теориялық деңгейін жетілдіру

С) педагогикалық қызметті диагностикалау

Д) мұғалімдердің өздігінен білім алу жұмысын жетілдіру

Е) мұғалімдерді әдістемелік дайындау

 1. Егер оқыту оқушының даму ерекшелігін ескерсе және интеллектуалдық, моральдық жағынан қиындық туғызбаса, бұл принцип :

А) көрнекілік

Б) жүйелілік және бірізділік

С) саналылық пен белсенділік

Д) түсініктілік

Е) ғылымилық

 1. Халықтың « еңбек мектебі» баланы мемлекеттің талабына үйрету және әлеуметтік шығу тегіне сәйкес алдағы кәсіби іс -әрекетке дайындауы керек деген ұғымына сәйкес «азаматтық тәрбие» тұжырымдамасын жасаған :

А) В. Лай

В) Д.Б. Эльконин

С) Г. Кершенштейнер

Д) Д.Дьюи

Е) С.А. Смирнов

 1. Проблемалық оқытудың мәні :

А) проблеманы қоюда және дайын қорытындыларды игеруде

В) оқушылардың танымдық іс-әрекетін басқаруда

С) оқушылардың танымдық мүмкіндіктерін білуде

Д) оқушылардың алдына оқу проблемасын қоюда

Е) оқушылардың өзіндік ізденушілік іс-әрекетін ұйымдастыруды

20.Педагогика алғашқыда мына ғылым саласында дамыды :

А) Философия +

В) Психология

С) Анторпология

Д) Эстетика

Е) Этика

 1. Оқушының білімін жүйелеу мақсатында жаңа тақырыпты, тарауды өтуге орай кезеңмен жүргізілетін бақылау :

А) Қорытынды +

В) Ағымдық

С) Аралық

Д) Алдын-ала

Е) Тақырыптық

 1. Ғылыми фактілерді, түсініктерді, заңдарды, заңдылықтарды түсінуі, есте сақтауы және қайтадын айту :

А) Білім

В) Іскерлік

С) Тәжірибе

Д) Дағды

Е) білім беру

 1. Оқытуды ұйымдастыру формасына жатпайды :

А) Бақылау +

В) Факультатив сабақ

С) Сабақ

Д) Экскурсия

Е) Семинар

 1. Құбылыстар арасындағы тұрақты және қажетті өзара байланыстың байқалуы ретінде анықталатын ұғым :

А) Заңдылық

В) Зерттеу әдістері

С) Таным

Д) Заң

Е) Білім

 1. Қатаң тіркелген заңдылық ретінде анықталатын ұғым :

А) Заң +

В) Зерттеу әдістері

С) Білім

Д) Заңдылық

Е) Таным

 1. Мұғалімнің сабаққа дайындығында өзара байланысты кезеңдер саны :

А) 5 кезең

В) 3 кезең

С) 6 кезең

Д) 4 кезең

Е) 2 кезең

 1. Дидактика категориясы :

А) Оқыту процесі

В) Тәрбие мақсаты

С) Ізгілікті дамыту

Д) Тұлға әлеуметтенуі

Е) Тәрбие

 1. Жарыс, мадақтау, жазалау :

А)Іс-әрекетті және мінез-құлықты ынталандыру +

В) Мінез-құлық мәдениетін қалыптастыру

С) Өзіндік сананы қалыптастыру

Д) Іс-әрекет және қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру

Е) Сананы қалыптастыру

 1. Сынып жетекшісінің негізгі қызметі :

А) Сынып ұжымын құру және тәрбиелеу +

В) Оқыту процесін қалыптастыру

С) Ата-аналармен жұмыс

Д) Оқушыларды және оқушылар ұжымын зерттеу

Е) Пән мұғалімінің жұмысын реттеу

30.Оқыту процесін бақылау функциясының ролі :

А) Реттеушілік +

В) Жүйе құраушы

С) Жетекшілік

Д) Ынталандыру

Е)Қалыптастырушы

 1. Оқыту заңдылықтары :

А) Оқу үрдісін ұйымдастыру бойынша нұсқаулар

В) Үйрету

С) Оқушылардың білім мен дағдыларына қойылатын талаптар

Д) Белгілі бір жағдайларда объективті, маңызды, қажетті, тұрақты қайталанатын байланыстар

Е) Оқыту ережелері

 1. Бастауыш сыныптағы оқушы зейіні :

А) Үйреншікті +

В) Ерікті

С) Шашыраңқы

Д) Еріксіз

Е) Эпизодтық

 1. Адамның дамуы :

А) Физиологиялық, психологиялық және әлеуметтік сипаттамаларының дамуын білдіреді +

В) Оқыту процесінде мұғалімінің дамуын білдіреді

С) Оқыту процесінің көрсеткіштерін білдіреді

Д) Оқыту процесіндегі заңдылықтарды білдіреді

Е) Ұжымдар арасындағы қарым-қатынасты білдіреді

 1. Тұлға дамуына мақсатты түрде және қоғам мақсатына сәйкес әсер ететін фактор:

А) Тәрбие +

В) Географиялық орта

С) Отбасы

Д) Мектептегі орта

Е) Тұқымқуалааушылық

 1. Оқу үрдісі н,әтижесін, белгіленген мақсатқа қол жеткізу дәрежесін сипаттайтын ұғым :

А) Оқытуды ұйымдастыру формалары +

В) Оқыту нәтижесі

С) Оқыту мақсаты

Д) Оқыту мазмұны

Е)Оқыту әдістері, құралдары

 1. Оқытудың екі жақтылық сипаты :

А) Білім беру мен тәрбиенің бірлегі +

В) Сабақ беру мен оқудың бірлігі

С) Өзіндік білім алу мен оқытудың бірлігі

Д) Отбасы мен мекетептің ынтымақтастығы

Е) Оқушы мен сыныптың біріге қимылдауы

 1. Ұжымдық қалыптастырудың басталуы :

А) Педагогикалық талап қою +

В) Тәрбие шараларын өткізу

С) Тәрбие әдістерін таңдау

Д) Тәрбие мазмұнын анықтау

Е) Қоғамдық пікір қалыптастыру

 1. Мұғалімдерді аттестациялаудағы мақсат қандай :

А) Олардың кәсіби шеберлігінің деңгейін анықтау +

В) Педагогикалық қызметті диагностикалыу

С) Мұғалімдерді әдістемелік дайындау

Д) Мұғалімдердің өздігінен білім алу деңгейін жнтілдіру

Е) Мұғалімдердің теориялық дайындығын жетілдіру

 1. Озық іс-тәжірибе :

А) Оқыту мен тәрбиелеуде тиімді нәтиже беретін іс-тәжірибе +

В) Мұғалім мен оқушылардың еңбегін барынша жеңілдететін іс-тәжірибе

С) Ерекше табыстарға жеткізетін іс-тәжірибе

Д) Жекелеген оқушылардың іс-тәжірибесі

Е) Мұғалім мен оқушылардың еңбегін барынша жеңілдетіп, оқыту мен тәрбиелік саласында ерекше табыстарға жеткізетін жекелеген мұғалімдің іс-тәжірибесі

 1. Сынып-сабақтық жүйеге тән негізгі ерекшеліктердің бірі :

А) Жастары мен дайындық деңгейлері біркелкі оқушылардың тұрақты құрамы +

В) Оқушылардың құрымы тұрақты болмауы

С) Дарынды оқушыларға бағдарландыру

Д) Үлгермеуші оқушылармен жұмыс

Е) Жаңа материалды түсіндіру

 1. Білімінің есте жақсы сақталуын, олардың оқушы санасының бір бөлігі, жүріс-тұрысының негізі болуын талап ететін принцип :

А) Саналылық және белсенділік +

В) Ғылымилық

С) Жүйелілік және бірізділік

Д) Оқыту мен практиканың байланысы

Е) Беріктік

 1. Танымдық іс-әрекетті ұйымдастыру және іске асыру әдісіне жатпайды :

А) Демонстрация +

В) Әңгіме

С) Түсіндіру

Д) Иллюстрация

Е) Пікір-талас

43.Оқыту принципіне жатады :

А) Көрнекілік +

В) Ықыластылық

С) Эмоционалдық

Д) Тәрбиелік

Е) Ыңғайлылық

 1. Рецензия жазу :

А) Оқығанның қысқаша мазмұнын жазу

В) Оқығанға өз ойын білдіріп, қысқаша мазмұнын жазу

С) Оқыған әдебиеттегі негізгі мазмұнды жазу

Д) Конспектілеу

Е) Оқығаннан дәлме-дәл үзінді

 1. Оқу материалын меңгерту бағытындағы мұғалімінің іс-әрекеті :

А) Білім беру +

В) Сабақ беру

С) Дидактика

Д) Оқу

Е) Оқыту

 1. Оқу материалын терең және жан-жақты игеруінің негізхі болып табылады және оның негізінде жаңа және өткен материаплдың арасындағы байланысын орнату жатады :

А) Ұғыну

В) Түсіну

С) Бақылау

Д) Қабылдау

Е) Жалпылау

 1. «Процесс» ұғымының мағынасы :

А) Сфера

В) Мақсат

С) Жүйе

Д) Нәтиже

Е) Жылжу

 1. « Қарапайымнан күрделіге» деген ереже оқытудың қай принципіне жатады :

А) Теорияның практикамен байланыстылығы

В) Жүйелілік

С) Көрнекілік

Д) Беріктік

Е) Ғылымилық

 1. Педагогиканың әдіснамалық негізін құрайтын ғылым :

А) Философия

В) Психология

С) Әлеуметтану

Д) Кибернетика

Е) Экология

 1. Педагогиканың ғылым ретінде дамуын анықтайды :

А) Ғылыми қызметкерлер қажеттілігін

В) Ата-ананың балаға қамқорлығы

С) Адамды өмір мен еңбекке дайындаудың объективті қажеттіліг

Д) Қоғамдық өмірдегі тәрбиенің ролінің артуы

Е) Тұқым қуалау заңын

 1. Білімберу мазмұнын таңдағанда матермалдық және формальдық теориялардың бірлігін қамтамасыз ету идеясын ұсынған педагог :

А) К.Д. Ушинский

В) Я.А. Коменский

С) Л.Н. Толстой

Д) И.Г. Пестолоций

Е) А.С. Макаренко

 1. Сынып жетекшісінің ата-аналармен жүргізетін жұмыстарының түрлері :

А) Мектепке шақыру, ата-аналармен сұхбат, кездесулер ұйымдастыру

В) жиналыстар өткізу, кездесулер ұйымдастыру, тәрбие сағаттарына қатыстыру

С) лекциялар мен әңгімелер өткізу, кездесулер мен жиналыстар

Д) ата-аналар көмеін пайдалану, ата-аналар университеттерін ұйымдастыру

Е) сынып жиналысы, ата-аналармен кездесу, хат алысу, мектепке шақыру

 1. Дидактика :

А) тұлғаның қалыптасу теориясы

В) тұлғаны әлеуметтендіру теориясы

С) тұлғаның даму заңдылықтары туралы ілім

Д) педагогиканың оқыту мен білім беруді зерттейтін бөлімі

Е) педагогиканың тәрбие туралы бөлімі

 1. Мұғалімдердің теориялық және практикалық дайындықтарының бірлігін қамтамасыз етуге бағытталған әдістемелік жұмыс формасы :

А) Жас мұғалім мектебі

В) Пәндік әдістемелік бірлестік

С) Әдістемелік күн

Д) Проблемалық семинар және практикум

Е) Әдістемелік кеңес

 1. «Әрекеттегі педагогика» тұжырымдамасын ұсынған :

А) Г.А. Цукерман

В) Д.Дьюи

С) В. Лай

Д) Г. Кейшенштейнер

Е) А.М. Матюшкин

 1. Пәндер бойынша оқу бағдарламасы нені басшылыққа ала отырып жасалады ?

А) оқулық бойынша

В) сабақ жоспары негізінді

С) күнтізбелік жоспар бойынша

Д) өз еркімен

Е) оқу жоспары негізінде

 1. Мектеп жұмысын басқару мынадай принциптерге негізделеді :

А) мақсаттылық, тәрбиелілік,дамытушылық

В) білімдік, біліктік, тәрбиелік

С) авторитарлық, лиюералдық, демократиялық

Д) топтық, жекелік, ұжымдық

Е) мақсаттылық, ғылымилық, кешенділік, перспективалық

58.Педагогикалық ұжымның жеке мұғалімнің  іс-әрекетіндегі барлық бағыттарын тексеру :

А) Қорытынды бақылау

В) Ағымдық бақылау

С) Тақырыптық бақылау

Д) Аралық бақылау

Е) Фронтальді бақылау

 1. Зерттелетін объект туралы нақты деректер алу үшін қолданылатын педагогикалық құбылыстарды мақсатты түрде қабылдау :

А) Интервью алу

В) Әңгімелесу әдісі

С) Эксперимент

Д) Бақылаку әдісі

Е) Сауал-сұрақ әдісі

 1. Эмперикалық зерттеу әдісі :

А) зерттеудің болжамын тұжырымдау

В) жаңа проблемаларды негіздеу

С) нақты ақпараттық деректерді парктикалық жолмен жинақтау тәсілдері

Д) зерттеудің негізгі ойларын талдау

Е) идеяларды қорыту және бір жүйеге келтіру

 1. Әлеуметтендіру дегеніміз :

А) тұлғының шығармашылық қасиеттерін насихаттау

В) тірі организмнің орта жағдайына бейімделуі

С) мәдени құндылықтарды сақтау

Д) тұлғаның әлеуметтік жүйеге бейімделуі

Е) тұлғаның жеке қасиеттерін дамыту

 1. Белгілі бір тәртіппен және режиммен жүретін мұғалім мен оқушылардың біріккен іс-әрекеттерінің сыртқы көрінісі :

А) Оқыту принципі

В) Тәрбие процесі

С) Оқыту процесі

Д) Оқытуды ұйымдастыру формасы

Е) Оқыту мазмұны

 1. Меңгеру процесінің негізгі кезеңдері :

А) Проблема қою, гипотеза ұсыну, оны дәлелдеу

В) Қабылдау,ұсыну, есте сақтау, қолдану

С) Естк сақтау , түсіну, ұғыну, жалпылау

Д) Түйсіну, қабылдау, түсіну

Е) Білімдерді алу, есте сақтау, практикада қолдану

 1. Оқытудың тиімді ұйымдастырылуы мүмкін болмайтын оқушылар әрекетінің негізгі түрі :

А) ойлау әрекеті

В) ойын әрекеттері

С) оқу-танымдық әрекет

Д) қоғамдық пайдалы әрекеттер

Е) еңбек әрекеттері

 1. Мұғалімдердің теориялық және практикалық дайындықтарының бірлігін қамтамасыз етуге бағытталғын әдістемелік жұмыс формасы :

А) Жас мұғалім мектебі

В) Пәндік – әдістемелік бірлестік

С) Проблемалық семинар және практикум

Д) Әдістемелік кеңес

Е) Әдістемелік күн

 1. Белгілі бір профиль бойынша оқу пәндерін тереңдете оқытуға бақытталған жалпы білім беретін оқу орны :

А) Гимназия

В) Лицей

С) Кешкі мектеп

Д) Колледж

Е) Мектеп

 1. Дидактикалық міндеттерді шешу үшін мұғалімдер мен оқушылардың өзара әрекетін ұйымдастыру тәсілдері :

А) Оқыту формалары

В) Оқу тапсырмасы

С) Оқыту құралдары

Д) Факультатив

Е) Оқыту әдістері

 1. Тєрбие процесініњ мєнін ашпайтын т‰сініктер:

А) педогогтыњ т‰сінбестігі+

В) т±лѓаныњ жаѓымды ќасиеттеріне с‰йену

С) бала т±лѓасына ќ±рмет

Д) педагогикалыќ прпоцестіњ екіжаќтылыѓы

Е) субъективтік єрекеттердіњ маќсаттылыѓы

 1. Мінез – ќ±лыќ пен єс- єрекетті ынталандыру єдістері

А) жарыс, жазалау, мадаќтау, марапаттау+

В) талап ету, жаттыѓу, ќоѓамдыќ пікір

С) µздігінен даму, єњгіме, сендіру, тапсыру

Д) этикалыќ єњгіме, пікір – талас, баќылау

Е) талап ету, жаттыѓу, ќоѓамдыќ

 1. Болмыстыѓы жєне µмірдегі с±лулыќ пен єдемілікті д±рыс ќабылдау ќабілетін ќалыптастыру

А) Эстетикалыќ тєрбиесі+

В) Ењбек тєрбиесі

С) Дене тєрбиесі.

Д) Адамгершілік тєрбиесі.

Е) Экологиялыќ тєрбиесі

 1. Оќытудыњ т‰рі:

А) Жеке оќыту+

В) Оќытудыњ µтетін уаќыты мен орны

С)  Оќу процесін басќару

Д) М±ѓалімніњ дайындыѓы

Е) Оќу ‰рдісін ±йымдастыру

 1. А.С. Макаренко бойынша ±жым дамуыныњ кезењдері:

А)3+

В) 6

С)4

Д)5

Е)2

 1. Оќытудіњ ауызша єдістері.

А) єњгіме, т‰сіндіру, єњгімелеу, оќулыќпен ж±мыс+

В) жаттыѓу, байќау

С) Иллюстрациялау, демострациялау

Д) Лабораториялыќ ж±мыс, иллюстрациялау.

Е) Тєжірибелік ж±мыс

 1. ¤здігінен білім алу дегеніміз:

А) µздігінен іздену арќылы д‰ниетанымды кењейту+

В) ой єрекетін белсенді ету тєсілдері

С) б±рын алѓан тєрбиедегі кемшіліктерді жењуц, µзіндік таным

Д) µз- µзіне арналѓан сендіру єдісі

Е) арнайы ±йымдастырылѓан сауыќтыру єрекеті.

 1. Мектептегі оќу- тєрбие ж±мысыныњ ќорытынды есебі жасалады:

А) пєн м±ѓалімдері мен сынып жетекшілерініњ ж±мысыныњ ќорытындысы бойынша+

В) ауысымдыќ ж±мыстар бойынша

С) пєндік сала бойынша

Д) єр м±ѓалімдері жеке ж±мысыныњ  ќортындысы бойынша

Е) мектеп директоры мен оныњ орынбасарлары ж±мысыныњ ќорытындылары бойынша

 1. ЌР-даѓы білім беруді дамытудыњ мемлекеттік баѓдарламасы ќандай мерзімдерге арналѓан?

А) 2005-2015+

В) 2005-2010

С) 2003-2030

Д) 2003-2010

Е)2000-2005

 1. ЌР-ѓы 12 – жыодыќ білім беруге кµшу ќарастырады:

А) ‰ш дењгейді+

В) екі дењгейді

С) бес дењгейді

Д) тµрт дењгейді

Е) бір дењгейді

 1. Жеке адам дегеніміз :

А) адамныњ ќоѓамдыќ мєнін аныќтайтын єлеуметтік аспалар мен т±лѓалыќ ќасиеттерініњ жиынтыѓы+

В) дара жєне єлеуметтік сапалар жиынтыѓы

С) т±лѓалыќ жєне даралыќ сапалар жиынтыѓы

Д) моральдыќ жєне єлеуметтік сапалар жиынтыѓы

Е) адамгершілік ќасиеттердіњ жиынтыѓы

 1. Педагогика ѓылымы тµмендегі ѓылымдардыњ ќайсысымен тыѓыз байланысады?

А) философия, психология, физология+

В) математика, география, ењбек

С) философия, астрономия, медицина

Д) филология, физика, тамаќ µнеркєсібі

Е) дене тєрбиесі, сурет ењбек

 1. Т±лѓаныњ “ќалыптасу сєті” (педагогикалыќ жаѓдай)

А) Іскерліктер, даѓдылар ќалыптастыру негізі+

В) педагогикалыќ процестіњ компоненттері

С) Оќыту процесініњ элементарлыќ негізі

Д) педагогикалыќ процестіњ  элементарлыќ бµлігі

Е) Тєрбие процесініњ элементарлыќ бµлігі

 1. Мектеп ќ±жаттарын тексеру, ауызша жєне жазбаша баќылау ж±мыстары, анкеталау, озыќ педагогикалыќ тєжірибені зерттеу

А)Басќару єдістері+

В) Мектепішілік баќылау ќ±ралдары

С) Мектепішілік баќылау формалары

Д)  Мектепішілік баќылау єдістері

Е) Мектепішілік баќылау  т‰рлері

82.Дидактикалыќ зерттеу пєні:

А) Сабаќ беру (м±ѓалім іс – єрекеті) жєне оќудыњ  (оќушы іс – єрекеті) байланысы, олардыњ µзара ќимылы+

В) біліи беру маµм±ны

С) тєрбие

Д) Оќыту процесі

Е) Оќыту єдістері

 1. А.С..Макаренко ±жым дамуына ќатысты ќарастырѓан кезењдер саны:

А) ‡ш+

В)екі

С) бестен кµп

Д)тµрт

Е) бес

84.Демократияландыру жєне ізгілендіру, ж‰йелілік жєне т±тастыќ, коллегиялыќ, басќарудаѓы жекелік:

А) Басќару єдістері+

В) Басќару зањдылыќтары

С) Басќару принциптері

Д) Басќару тєсілдері

Е) Басќару ќ±ралдары

 1. Жоспар:

А) ж±мыстыњ орындалу мерзімі мен бірізділігі алдын ала жобаланып кµрсетілген іс – шаралардыњ ж‰йесі+

В) єрекет т‰рлері мен ж±мыстыњ формалары

С) мектептіњ негізгі міндеттері мен ж±мыстыњ формалары

Д) оќу- тєрбие процесін талдау жасау

Е) оќу- тєрбие ж±мысы сен оныњ т‰рлеріне талдау жасау

 1. Ќосжаќтылыќ, м±ѓалімдер мен оќушылардыњ біріккен іс – єрекеті, педагогикалыќ жетекшілік, арнайы жоспарлы ±йымдастыру жєне басќару, т±тастыќ пен бірлік, оќушылар жас ерекшеліктеріне сєйкестік жєне олардыњ дамуы мен тєрбиесін басќару сияќты белгілер тєн:

А)Оќуѓа

В) Тєрбиеге

С)Оќытуѓа

Д)Білім беруге

Е)Дамытуѓа

87.Тестіњ валидтілігі:

А)Оќушылардыњ дайындыќ дењгейіне аныќтауѓа сєйкестігі

В) Баѓдарламаѓа сєйкестігі

С)Білім беру маќсаты мен міндеттеріне сєйкестігі

Д)Жобаланѓан білімділік дењгейін аныќтауѓа сєйкестігі

Е) с±раќтардыњ оќушыларѓа т‰сініктілі, аныќтыѓы

 1. М±ѓалімніњ оќ±ытушылыќ єрекеті жєне оныњ басќарумен оќушыныњ танымдыќ іс – єрекеті.

А) оќыту+

В) тєрбие

С) ілім

Д) µздігінен білім алу

Е) білім

89.Практикада қолдану мақсатындағы  оқушыларды ғылыми біліммен, іскерлікпен, дағдымен қаруландыратын оқыту функциясы.

А) Білім берушілік+

В) Ұғынушылық

С) Дамытушылық

Д) Әрі қарай жалғастырушы

Е) Тәрбиеленушілік

90 Оқытудың көрнекілік әдісіне жататындар:

А) Иллюстрация, демонстрация

В) Әңгіме, сұхбат, мектеп, лекциясы, нұсқау

С) графикалық жұмыстар, лабараториялық жұмыстар, жаттығулар.

Е) кітаппен жұмыс.

 1. Дидактикалық принципке жатпайды.

А) Белесенділік және сапалылық.

В) Ғылымилық

С) Теорияның өмірімен, практикамен байланысы.

Д) Үздіксіз

Е) Жүйелілік және бьірізділік.

 1. Мұғалім басты тұлға болу үшін оған қойылатын талаптар

А) Педагогтық әдепжәне ұстаздық шеберлік.

В) Табандылық

С) ерік- жігер

Д) идеялық

Е) шыдамдылық

 1. Педагогика мына ғылым мен тығыз байланысты:

А) Психологиямен+

В) Демографиямен

С) Географиямен

Д) Стаистткамен

Е) Кибернетиакмен

 1. Тұлға дамуына мақсатты түрде және қоғам мақсатына сәйкес әсер ететін фактор.

А) Тәрбие+

В) Географиялық орта

С) Мектептегі орта

Д) Отбасы

Е) Тұқымқуалаушылық

 1. Тәрбие процесінің қозғаушы күші

А) Тұлғаның даму кезінде пайда болатын қарама-қайшылықтар+

В) қарым-қатынастың жинақталған түрі

С) ата-аналардың балаларына қоятын талаптары.

Д) тұлғаның танымдық қызығушылықтары

Е) сандық өзгерістердің жинақталу процестері

 1. Сынып-сабақтық жүйе сақталып, бірақ оқушыларды қабілеттілігі мен интеллект деңгейіне қарай түлі сыныптарға бөлетін жүйе.

А) мангейм

В) Белл-ланкастер

С) Трамп-жоспар

Д) Келлер-жоспар

Е) Дальтон –жоспар.

 1. Іскерлікпен дағдыны қалыптастыру мақсатындағы оқу әрекетін бірнеше рет орындау.

А) парктикалық жұмыс.+

В) ауызша сұрау

С) лабораториялық жұмыс

Д) пікір-талас

Е) жаттығу

 1. Үй тапсырмасының 8-11 сынып оқушыларына орындалуына берілетін уақыт?

А) 3,5 сағатқа дейін+

В) 4 сағатқа

С) 3 сағатқа

Д) 2,5 сағатқа

Е) 2 сағатқа

99.Мекепте әдістемелік жұмысты ұйымдастыру формасына жатпайды

А) Мектеп кеңесі+

В)   Пәндік-әдістемелік бірлестік

С) Әдістемелік күн

Д) Проблемалық семинар

Е) әдістемелік кеңес

100.Өздері сайлап алған оған мүшелері арқылы жүзеге асырылатын тұжырымды басқару қалай аталады?

А) Менеджмент

В) өзін-өзі басқару

С) соьорлық

Д) сайлаушлық

Е) ұжымшылдық

101Оқытудың заңдылықтары бұл:

А) оқыту процессінің негізгі бөлімдері мен компоненттері арасындағы қайталанатын, тұрақты, обьективті байланыстылық

В) педагогикалық құүбылыстар арасындағы байланыс

С) педагогикалық құбылыс

Д) адам дамуының обьективтік және субьективтік факторлар арасындағы байланыс

Е) оқыту процессінің компоненттері арасындағы өзара байланыс

102.Оқытудың қосымша түрін пайдаланудың қажеттілігі:

А) Олар сыныптық-сабақтық жүйені толықтырады

В) сабақтар білімнің бір бөлігін ғана береді

С) сабақтар іш пысырарлық болғанда оларды түрлендіреді.

Д) олар еркін әрекеттің пайда болуына көмектеседі.

Е) сабақтан тыс жұмыстар сабақтың қызықты өтуіне әсер етеді.

103.М:И. Махмутов сабақты:

А) Мақсатына қарай, меңгеруге тиісті материял мазмұнына, оқушының қабылдауына байланысты жіктейді.

В) Дидактикалық міндеттеріне қарай жіктейді

С) Оқытудың әдістері мен оқушылардың оқу еңбегіне ұйымдастыруына байланысты жіктейді.

Д) Оқушыларды өмірге бейімдеп, еңбек етуге жаттықтыруына байланысты жіктейді.

Е) Сабақ үрдісінің негізгі кезеңдеріне қарай жіктейді.

104.Психикалық дамуында ауытқущылық бар балаларды оқытумен және тәрбиелеумен айналысатын педагогика саласы.

А) Олигофренпедагогика+

В) Валеология

С) Этнопедагогика

Д) Салыстырмалы педагогика

Е) Әлеуметтік педагогика

105.Дүниетаным

А) Шындықты ұғыну+

В) Адамдар қатынасын түсіну

С) Басқа адамды түсіну әдістері

Д)өзіндік позициясын таңдау

Е) Адам санасының ерекше айрықша формасы.

106.Көп қайталау негізінде жоғары деңгейде жетілген, қажетті әрекеттерді орындауда байқалатын парктикалық іс-әрекет компоненті ретінде анықталатын ұғым.

А) Оқыту+

В) Білік

С) Білім беру

Д) Дағды

Е) Білім

107.Ғылыми білімдер жүйесі, көзқрастар, сенімдер және адам мұраты ( идеялы)

А) Дүниетаным компоненттері+

В) Дүниетаным формалары

С) Білім мазмұны

Д) Дүниетаным қалыптастыру құралдары

Е) Тәрбие мазмұны

108.Оқытудың Белл- Ланкастер жүйес

А)Жеке топтық оқыту+

В) Өзара бірлесіп оқыту

С) Бригадалық оқыту

Д) Жеке оқыту

Е) Жеке жұптық оқыту.

109.Оқыту процессінің қозғаушы күші

А) Оқыту процессінің қарама-қайшылығы

В) Жарыс , жазалау, мадақтау

С) Дағды, білім, білік жүйесімен оқушыны қаруландыру.

Д) Оқушы әрекетін басқару

Е) Оқушы мен оқытушщының дағды, білім, білікті меңгеруге бағытталған таным әрекетінің жиынтығы

110.Мектептегі тәрбиелік қызмет жүктеледі.

А)Сынып жетекшісіне+

В) Мектеп оқу ісі меңгерушісіне

С) Мектеп директорына

Д) Сынып старостасына

Е) Пән мұғаліміне

 1. Мектептің жылдық жоспарын бекітеді, мектеп жұмысының қорытындысын шығарады.

А) Педагогикалық кеңес+

В) Әдістемелік кеңес

С)Оқушылар ұжымы

Д) Мектеп кңесі

Е) Ата-аналар комитеті

 1. Қазақстан Республикасындағы білім берудің мемлекеттік саясаты принциптеріне жатпайды:

А) Ерлер мен әйелдерді жеке оқыту+

В) Жалпы орта білім берудің теңдігі

С) Үздіксіз білім беру

Д) Барлық азаматтардың тең құқықтылығы

Е) Білім берудің зиялылық сипаты

 1. Ертеден келе жатқан, мәні, өзгермеген, тәрбиенің идеял мақсаты

А) Тұлғаны жан-жақты жәнеүйлесімді дамыту+

В)қызығушылықтарын тәрбиелеу

С) Жалпы адами құндылықтарды қалыптастыру

Д) Тұлғаның жасерекшеліктерін ескере отырып дамыту, дербестігін, шығармашылық мүмкіндігін дамыту.

Е) Мырзаны тәрбиелеу

114.Мұғалім басты тұлға болу үшін оған қойылытын талаптар

А) Ерік-жігер+

В) Шыдамдылық

С) Идеялық

Д)  педагогтық әдеп және ұсатздық шеберлік

Е) табандылық

115.Педагогикалық такт

А) педагогтың балалар мен педагогикалық қарым-қатынас кезінде сақтауы тиіс шаралар принципі+

В) тәрбиелік әрекеттің шарасы

С) қоршаған ортамен өзра әсердің белсенділік формасы

Д) ересектер мен балалардың өзара әректі.

116.Педагогикалық құбылыстарға қатыстынақты ғылыми деректерді алуды қамтамасыз ететін білімдерді алу жолдары ретінде анықталатын ұғым.

А) Педагогика міндеттері+

В) Педагогика нысаны

С) Педагогика пәні

Д) Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістері

Е) Педагогика мақсаты.

117.Педагогиканың ғылым ретінде дамуын анықтайды

А) Қоғамдық өмірдегі тәрбиенің ролі артуы+

В) Ғылыми қызметкерлер қажеттілігі

С) Тұқым қуалау заңы

Д) Адамды өмірмен еңбекке дайындаудың обьективті қажеттілігі

Е) Ата-ананың балаға қамқорлығы

118.Тәрбие процесінің ерекшеліктері

А) Оқушылардың жас және дара ерекшеліктерінің сәйкестігі+

В) Жүйелілік, сапалылық, белсенділік

С) әділеттілік, тәуелсіздік, бірізділік

Д) тәрбиелік іс-әркеттердің нәтижесінің мақсаттылығы, көпфакторлылығы, үздіксіздігі.

Е) Ықпал етудің әртүрлі әдістерін қолдануда

119.Сабақта оқушылардың бірдейтапсырмаларды жеке-жеке  оындаулары оқушылардың оқу жұмысын ұйымдастырудың:

А) Жеке формасы+

В) Бригадалық формасы

С) Фронтальды формасы

Д( Топтық формасы

Е( Ұжымдық  формасы

120.Тәрбие әдістері

А)  Сендіру. Жаттығу, ынталандыру+

В) Баланың өмір сүру ортасы

С) Әлеуметтік орта

Д) Өзін-өзхі тәрбиелеу

Е)Тұлғаның жекелеген- психологиялық дамуы

 1. Педагогикалық процестің даму стратегиясын ғылыми негізде басқарудың колллегиялық органы.

А) Ме,млекеттік стандарт+

В( Пән бірлестіктері

С) мектептің педагогикалық кеңесі

Д) жиналыс

Е)  мектептің әдістері

122.Педагогикалық талдау обьектісі

А) Мектеп құжаттары

В) Сабақ тәрбие шаралары

С) Мектептің ата-аналар мен жұмысы

Д)” Мұғалім, оқушы тұлғалары

Е)Мұғалім, оқушы іс-әрекеттері

123.Сабақ беру бұл

А) Оқушылардың  танымдық белсенділігін арттыру принципін жүзеге асыру

В) Оқушыларға білім, білік дағдыны беру

С) нақтылы танымдық міндеттер шеңберіндегі икемділіктерді басқару

Д) теория мен практиканың байланыстылығын принцәипін жүзеге асыру

Е) оқушылардың оқу-танымдық әрекетін басқару

124.Психологиялық-педагогикалық диагностика

А) Балалар ұжымының әлеуметтік психологиялық сипаттамасын және оқушылардың жеке ерекшеліктерін. Зерттеуге бағытталған бағалау тәжірибесі.+

В) Әлеуметтік-психологиялық зертеулердің

С) Оқу- тәрбие үрдісін бағалау жүйесі

Д) Тұлғаның даму жағдайын зерттеу

Е) Оқушылардың әрекетінің нәтижесін ғылыми өңдеу

125.Қазіргі кездегі отбасы тәрбиесінің принциптері негізделеді

А)Гуманистік педагогика+

В( Вольдорфтық педагогика

С) авторитарлық педагогика

Д) технократиялық педагогика

Е) әлеуметтік педагогика

126.Әр елдердің білім беру жүйелерінің қызметтерін және дамуын зерттейтін педагогика ғылымы саласы.

А) Салыстырмалы педагогика+

В) Логопедия

С) Эттнопедагогика

Д) Мектеп педагогикасы

Е) Педагогика тарихы

127.Оқушылардың тәртібін, мінез-құлқын бағалау және ынталандыру әдісі

А) Мадақтау+

В) Сендіру

С) Түсіндіру

Д) Талап қою

Е) жарыс

 1. Жоғары сыныптарда қолданылатын күрделі, көлемді оқу материялын монологтік баяндау

А) Лекция+

В) Оқу дискуссия

С) Түсіндіру

Д) Әңгіме-кеңес

Е) Әңгіме

 1. Оқу материялын меңгерту бағытындағы мұғалімнің іс-әрекеті

А)Оқыту+

В) Білім беру

С) Оқу

Д) Дидактика

Е) Сабақ беру

 1. Тәрбие құралдары

А) Дәрістер, газеттер және журналдар.+

В) Қоршаған  ортаның әсер етуі, қарым- қатынас

С) Әңгімелер жеке бақылауар

Д) Тәрбиеленушілердің әрекеттерінің әртүрлілігі

Е)Тәрбие іс әрекеттерін жзеге асыруға көмектесетін заттар.

131.Жеке пәндер арасындағы өзра байланыс

А)Пәнаралық байланыс+

В) жеке пәндер байлансы

С( пәндер мен ғылым арасындағы байланыс

Д) жақын пәндер арасындағы байланыс

Е) гуманитарлық пәндщер мен жаратылыс пәндері арасындағы байланыс

132.Оқу процессін ұйымдастыруға қатысты негізгі талаптар, бастапқы ережелер.

А) Оқыту міндеттері

В)  Оқыту әдістері

С)  Оқыту принциптері

Д) Білім беру мазмұны

Е) Оқыту мақсаты.

 1. Сынып жетекшілерінің іс-әрекетіне жасалған әлеуметтік талдау нәтижесінде анықталған міндеттер тобы саны.

А) 5

В) 2

С)2

Д) 4

Е) 3

 1. Білім беру мекемесінің іс-әрекетін, құрылымын анықтайтын ережелер жиынтығы

А) Білім туралы заң+

В) Оқыту жоспары

С) Устав

Д) Білім беру туралы концепциялар

Е) Білім беру стандарты

 1. Педагогикалық такт

А) педагогтың балалармен педагогикалық қарым-қатынас кезінде сақтауы тиіс шаралар принципі+

В) қоршаған ортамен өзара әсерлің белсенділік формасы

С) тәрбиелік әрекеттердщің шарасы

Д)  адамның ішікі әлемінің сыртқа шығуы

Е)ересектер мен балалардың өзара әрекеті

136.Оқыту процесінің қозғаушы күші

А) Оқу тапсырмалары мен оқушылардың білім деңгейі арасындағы қарама-қайшылықтар

В) Мұғалімнің жігері

С) Ғылым мен практиканың байланысы

Д) Білімдерді іскерліктерді дағдыларды игеру қажеттілігін оқушылардың түсінуі

Е) Дидактикалық зертеулердің нәтижелері

137.Қалыптастырушы эксперимент бағытталады.

А) Зерттеу терминологиясы

В) Зерттеу пәнін өзгертуге

С) Зерттеу нәтижелерін тіркеуге

Д) Зерттеу нәтижелерін талдауға

Е) Алғашқы жағдайды анықтауға

138.Тұлғаның “ қалыптасу сәті”

А) Педагогикалықпроцесстіңкомпоненттері

В) Тәрбие процессінің элементарлық бөлгі

С) Іскерліктер, дағдылар қалыптастыру негізі

Д) оқыту процесінің элементарлық бөлгі

Е) Педагогиклық процестің элементарлық бөлігі

139.Адамның қбілетіктерін дамыту және жетістіктерге қол жеткізу үшін қажетті және міндетті жағжай.

А) Адам белсенділігі

В) Қажетттіліктер

С) Қарым-қатынас

Д) Іс-әрекет

Е) Қарама қайшылықтар

140.Жоғары білім берудің жаңа формасы

А) Бакалавриат, магистратура, докторантура+

В) Аспирантура, докторантура

С) мектепке дейінгі, мектептегі, орта кәсіптік, жоғары

Д) ортамектеп, колледж

Е)колледж, институт, университет.

 

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here