Пән: «Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы»

Жеңіл сұрақтар

<guestion> Әкімшілік құқықтық бөлімдері:

<variant> жалпы және ерекше

<variant> жалпы және арнайы.

<variant> жалпы және негізгі.

<variant> жалпы және арнаулы.

<variant> жалпы және жеке.

<guestion> Әкімшілік құқықтың көздерінің формалары:

<variant> 6 -формадан тұрады.

<variant> 5 -формадан тұрады.

<variant> 2-формадан тұрады.

<variant> 7 -формадан тұрады.

<variant> 3-формадан тұрады.

<guestion> Әкімшілік құқықтың әдістері:

<variant> рұқсат етуші,

<variant> тыйым салушы.

<variant> міндеттеуші.

<variant> шектеуші.

<variant> міндеттеуші

<guestion> Әкімшілік құқықтың көздерінің формаларын көрсетiңiз:

<variant> нормативтiк акт, сот прецидентi, құқықтық әдеп-ғұрып, келiсiм шарт, ғылыми құқықтық доктрина.

<variant> президент қаулылары.

<variant> Республикасының конституциясы.

<variant> парламент қабылдаған заңдар.

<variant> әкімшілік құқық бұзушылық жөніндегі кодексі.

<guestion> Әкімшілік келiсiм шарттарды көрсетiңiз:

<variant> барлығы.

<variant> мемлекетаралық.

<variant> үкiметаралық.

<variant> ведомствоаралық.

<variant> аймақаралық.

<guestion> Әкімшілік құқтықтық нормалардың түрлерi:

<variant> материалдық, процессуалдық.

<variant> міндеттеуші, процессуалдық.

<variant> міндеттеуші, материалдық.

<variant> шектеуші, міндеттеуші.

<variant> барлығы.

<guestion> Әкімшілік құқтықтың бағыттық белгiсiнiң нормалары:

<variant> реттеушi, қорғаушы.

<variant> iрiктеушi, реттеушi.

<variant> қорғаушы, iрiктеушi.

<variant> міндеттеуші, реттеушi.

<variant> барлығы.

<guestion>Әкімшілік құқтықтың заңды күшiнен туындайтын нормалары:

<variant> заң шығарушы және заңдылық.

<variant> жалпы және арнайы.

<variant> жалпы және ерекше.

<variant> міндеттеуші және реттеушi.

<variant> барлығы.

<guestion> Iс жүзiндегi нормалардың түрлерi:

<variant> жалпы және арнайы.

<variant> жалпы және ерекше.

<variant> міндеттеуші және жүктеушi.

<variant> орындаушы және атқарушы.

<variant> барлығы.

<guestion> Әкімшілік құқтықтық қатынастардың жүзеге асырылуын шектеуші нормалары:

<variant> жалпымiндеттiлiк және iшкi жүйелiк.

<variant> iшкi жүйелiк және сыртқы жүйелiк.

<variant> жалпымiндеттiлiк және сыртқы жүйелiк.

<variant> барлығы.

<variant> жалпымiндеттiлiк және iшкi жүйелiк.

<guestion> фактiлер дегенiмiз:

<variant> iс-әрекет және құбылыс.

<variant> жаратылыс және құбылыс.

<variant> табиғат және құбылыс.

<variant> iс-әрекет және табиғат.

<variant> барлығы.

<guestion> Әкімшілік құқықтың сатылық әдістері:

<variant> субординазия, координазия.

<variant> субординазиялық, коллегиялық.

<variant> координазиялық және бiрiктiрушi.

<variant> бiрiктiрушi, iрiктеушi.

<variant> барлығы жатады.

<guestion> Әкімшілік-құқытық қатынастың қатысушылары арасындағы байланыстар сипаты бойынша бөлiну түрлерi:

<variant> тiгiнен және көлбеу.

<variant> жалпы және ерекше.

<variant> жалпы, арнайы.

<variant> барлығы тиiстi.

<variant> жалпы, ерекше және көлбеу.

<guestion> Императивтiк әдiстiң неше түрi бар

<variant> рұқсат беру әдiсi, тиым салу әдiсi, нозотивтiк мiндеттеу әдiсi

<variant> субординация, кординация

<variant> рұқсат беру әдiсi, тиым салу әдiсi,

<variant> сендiру иландыру, марапаттау

<variant> мәжбүрлеу және марапаттау

<guestion>Әкімшілік құқықтың басты қайнар әдістері

<variant> нормативтiк акт, әкiмшiлiк шарт

<variant> нормативтiк акт,

<variant> әкiмшiлiк шарт

<variant> халықаралық актiлер

<variant> КСРО заңдары

<guestion>Әкімшілік құқық нормалары қолдану мақсатына сәйкес бөлiнедi

<variant> реттейтiн‚ қорғайтын

<variant> заңдық‚ заң астылық

<variant> жалпы‚ арнайы

<variant> реттейтiн‚ құқық бұзатын

<variant> дұрыс жауабы жоқ

<guestion>Әкімшілік құқық нормалары әрекет ету мерзiмiне сәйкес бөлiнедi

<variant> тұрақты‚ мерзiмдi

<variant> жалпы‚ арнайы

<variant> заңдық‚ заң астылық

<variant> реттейтiн‚ қорғайтын

<variant> дұрыс жауабы жоқ

<guestion> Әкімшілік құқық субъектiлерiн үлкен екi топқа бөлуге болады

<variant> жеке‚ ұжымдық

<variant> ҚР азаматы‚ шетел азаматы

<variant> ҚР заңды тұлғалары‚ шетел заңды тұлғалары

<variant> ҚР президентi

<variant> дұрыс жауабы жоқ

<guestion> Әкімшілік құқықтық қатынас дегенiмiз не?

<variant> атқарушылық билiк саласында қалыптасқан әкiмшiлiк нормалармен реттейтiн қоғамдық қатынас

<variant> тараптардың құқықтары мен мiндеттерiн реттейтiн қоғамдық қатынас

<variant> субьектiлердiң әрқашан атқару билiк саласындағы қатынасы

<variant> әкiмшiлiк билiктiң мақсаттарын жүзеге асыратын қатынас

<variant> әкiмшiлiк қызметтiң негізгі нысаны болып табылатын қатынас

<guestion> Әкімшілік құқықтық қатынас құрылымы қандай элементтерден тұрады

<variant> субьект‚ обьект‚ қатынас мазмұны

<variant> субьект‚ қатынас мазмұны

<variant> обьект нысан‚ қатынас мазмуны

<variant> қатынас‚ субьект‚ обьект

<variant> нысан‚ қатынас‚ мазмұн

<guestion> Субьектiлердiң мiнез-құлқына әсер ету әдiсiне қарай құқық нормалары

<variant> тыйым салатын‚

<variant> қорғайтын

<variant> реттейтiн

<variant> жалпыға мiндеттi

<variant> мерзiмдi

<guestion> Әрекет ету мерзiмiне сәйкес әкәмшiлiк құқық нормалары

<variant> тұрақты‚ мерзiмдi

<variant> мiндеттейтiн‚ мерзiмдi

<variant> тиым салатын, марапаттайтын

<variant> қорғайтын‚ тұрақты

<variant> рұқсат беретiн‚ тиым салатын

<guestion> Әкімшілік құқық норма дегенiмiз не

<variant> мемлекеттiк билiк оргондары бекiткен атқару қызмет саласындағы қатынастарды реттейтiн құқық саласы

<variant> атқарушылық билiк саласында қалыптасқан әкiмшiлiк нормаларымен реттелетiн қоғамдық қатынас

<variant> мемлекет мойындаған әкәмшiлiк құқықтың әдістеріндебекiтiлген нормалар

<variant> әкiмшiлiк билiк мiндеттерiн және мақсаттарын жүзеге асырастын норма

<variant> субьектiлердiң әрқашан атқару билiк саласын реттейтiн нормалар

<guestion> Әкiмшiлiк норма түсiнiгi неше мағынада қолданылыды

<variant> 2

<variant> 1

<variant> 3

<variant> 4

<variant> 5

<guestion>Әрекет ету шегiне сәйкес қалай бөлiнедi

<variant> жалпыға мiндеттi‚ апарат iшiнде

<variant> жалпыға мiндеттi‚ мерзiмдi

<variant> мiндеттi‚ рұқсат етiлген

<variant> марапаттайтын‚ мiндеттейтiн

<variant> апарат iшiнде‚ тұрақты

<guestion> Мекенжайына сәйкес 3-ке бөлiнедi

<variant> мемлекеттiк органдар және олардың қызметкерлерi

<variant> мемлекет және олардың азаматтары

<variant> мемлекеттiк тұлғалар

<variant> субъектiлердiң мiнез-құлқына қарай

<variant> тұрақты мен мерзiмдi

<guestion> Заңды нормалар және заң астылық нормалар деп бөлiну неге сәйкес келедi

<variant> заңдық күшiне сәйкес

<variant> процессуалды нормаға сәйкес

<variant> әркет ету мерзiмiне сәйкес

<variant> мекен-жайына сәйкес

<variant> әсер ету шегiне сәйкес

<guestion>Субъектiлердiң мiнез-құлқына әсер ету әдiсiне сәйкес және мазмунына байланысты деп бөлу неге сәйкес келедi

<variant> әкiмшiлiк нормалардың белгiсiне байланысты

<variant> әкiмшiлiiк құқықтың субъектiлерiне байланысты

<variant> әкiмшiлiiк құқықтың мазмұнына байланысты

<variant> әкiмшiлiiк құқықтың субъектiлердiң құқықтық статусына байланысты

<variant> әкiмшiлiiк құқықтың нысанына байланысты

<guestion> Әкімшілік құқықтың басты қайнар әдістері неше түрге бөлiнедi

<variant> 4

<variant> 2

<variant> 3

<variant> 6

<variant> 5

<guestion> Әкімшілік құқық жатады:

<variant> құқықтың жариялы саласына

<variant> құқытың жеке саласына

<variant>жеке және жариялы құқықты қамтитын кешенді салаға

<variant> халықаралық құқық саласына

<<guestion> Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығының пәні:

<variant> мемлекеттік басқару саласындағы барлық қатынастар

<variant> тек құқық қорғау органдары арасындағы қатынастар

<variant> жергілікті өзін-өзі басқару саласындағы қатынастар

<variant> әкімшілік орган дар арасындағы қатынастар

<variant> мемлекеттік қызметкерлер арасындағы қатынастар

<guestion> Мына атаулардың қайсы бірі әкімшілік құқығына бұрын тән болған:

<variant> муниципалды құқық

<variant> жария құқық

<variant> көпшілік құқық

<variant> мемлекеттік құқық

<<guestion> Әкімшілік құқықтың әдістері:

<variant> императивтік және диспозитивтік

<variant> тек императивтік

<variant> тек диспозитивтік

<variant> ерекше жағдайларда диспозитивтік

<variant>ерекше жағдайларда императивтік

<guestion> Әкімшілік құқықтың жүйесі:

<variant> жалпы және ерекше бөлім

<variant> жалпы және негізгі бөлім

<variant> жалпы және арнайы бөлім

<variant> жалпы және мамандандырылған бөлім

<variant> ерекше және арнайы бөлім

<guestion>Әкімшілік құқық төменде аталған саласырдың қайсы біріне неғұрлым жақын:

<variant> конституциялық құқыққа

<variant> азаматтық құқыққа

<variant> қылмыстық құқыққа

<variant> еңбек құқығына

<variant>қаржы құқығына

<guestion>Әкімшілік құықтық нормалардың негізгі мақсаты:

<variant> мемлекеттік басқару жүйесіндегі түрлі компоненттерді реттеу

<variant> адам мен азаматтардық конституциялық құқықтары мен бостандықтарын бекіту

<variant> сот орагдарында жалпы іс жүргізу тәртібін бекіту

<variant> мемлекеттік органдардың конституциялық құқықтық мәртебесін айқындау

<variant>қоғамдық ұйымдардың конституциялық мәртебесін айқындау

<guestion> Әкімшіліктік қатынастарға:

<variant>ҚР Үкіметі мен облыстық әкімшілік арасындағы қатынастар жатады

<variant> ҚР Сыртқы Істер Минитрлігі мен ҚР Ішкі Істер Министрлігі арасындағы қатынастар жатады

<variant>ҚР Парламенті мен ҚР Үкіметі арасындағы қатынастар жатады

<variant> ҚР Парламенті мен ҚР жоғарғы сотынының арасындағы қатынастар жатады

<variant>ҚР Үкіметі мен ҚР Жоғарғы соты арасындағы қатынастар жатады

<guestion> Әкімшілік көлбеу қатынастарға:

<variant> бірдей дәрежеде тұрған органдар арасындағы қатынастар жатады

<variant> жоғарғы тұрған орган мен төменгі тұрған орган арасындағы қатынастар жатады

<variant> жоғарғы тұрған орган мен жалпы мемлекеттік органдар арасындағы қатынастар жатады

<variant> жалпы мемлекеттік органдар мен құқық қорғау органдары арасындағы қатынастар жатады

<variant> құқық қорғау орагдарының арасындағы өзара қатынастар жатады

<guestion> Әкімшілік көлбеу қатынастарға:

<variant> ҚР Сыртқы Істер Минитрлігі мен ҚР Ішкі Істер Министрлігі арасындағы қатынастар жатады

<variant> ҚР Үкіметі мен облыстық әкімшілік арасындағы қатынастар жатады

<variant>ҚР Парламенті мен ҚР Үкіметі арасындағы қатынастар жатады

<variant> ҚР Парламенті мен ҚР жоғарғы сотынының арасындағы қатынастар жатады

<variant> ҚР Үкіметі мен ҚР Жоғарғы соты арасындағы қатынастар жатады

<guestion> Әкімшілік құқықтың қайнар көздеріне:

<variant> мемлекеттік органдардың барлық актілері

<variant> қоғамдық бірлестіктердің барлық актілері

<variant> діни бірлестіктердің барлық актілері

<variant> сот органдарының актілері

<variant>әкімшілік акітері жатады

<guestion> Әрекет қабiлеттiлiктiң басталу мерзiмi:

<variant> 18 -жастан.

<variant> 16 -жастан.

<variant> 14 -жастан.

<variant> 15 -жастан.

<variant> 17 -жастан.

<guestion> Аралық әрекет қабiлеттiлiктiң басталуы:

<variant> 18 -жастан.

<variant> 14 -жастан.

<variant> 16 -жастан.

<variant> 15 -жастан.

<variant> 17 -жастан.

<guestion> Әкімшілік құқықтық қатынастардың элементтерi:

<variant> субъект, объект фактiлiк мағынасы құқықтық мағынасы.

<variant> субъект және объект.

<variant> субъект және объект фактiлiк мағынасы.

<variant> субъект және объект құқықтық мағынасы.

<variant> ешқайсысы жатпайды.

<guestion> Субъект дегенiмiз:

<variant> жеке тұлға.

<variant> iшкi жүйелiк мемлекеттiк басқарудағы тәртiп.

<variant> мемлекеттiк басқарудағы заңдылық.

<variant> нақты iс-әрекеттер.

<variant> субъектiлердiң мiндеттерi мен құқықтары.

<guestion> Объект дегенiмiз:

<variant> мемлекеттiк басқарудағы тәртiп, заңдылық.

<variant> жеке тұлға.

<variant> нақты iс-әрекеттер.

<variant> субъектiлердiң мiндеттерi.

<variant> субъектiлердiң құқықтары.

<guestion> Фактiлiк мағынасы дегенiмiз:

<variant> жақтардың нақты iс-әрекеттерi.

<variant> жеке тұлға.

<variant> мемлекеттiк басқарудағы тәртiп.

<variant> мемлекеттiк басқарудағы заңдылық

<variant> субъектiлердiң құқықтары мен мiндеттерi.

<guestion> Құқықтық мағынасы дегенiмiз:

<variant> субъектiлiк құқықтары мен мiндеттерi.

<variant> мемлекеттiк басқарудағы тәртiп.

<variant> жақтардың нақты iс-әрекеттерi.

<variant> мемлекеттiк басқарудағы заңдылық

<variant> құқыққа қайшы iс-әрекеттер.

<guestion> Нормативтiк актiлердiң түрлерi:

<variant> барлығы жатады:

<variant> конститузия.

<variant> президент актiлерi.

<variant> орталық атқарушы органдардың актiлерi.

<variant> жергiлiктi атқарушы органдардың актiлерi.

<guestion>Азаматтардың әкiмшiлiк-құқықтық статустары:

<variant> барлығы.

<variant> әкiмшiлiк әрекет және құқықтық қабiлеттiлiк.

<variant> мемлекеттiк басқару саласындағы құқықтар мен мiндеттер.

<variant> азаматтардың әкiмшiлiк-құқықтық кепiлдiктерi мен бостандықтары.

<variant> барлығы дұрыс емес.

<guestion>Әкімшілік әрекет қабiлеттiлiктiң толық көлемдегi басталу мерзiмi:

<variant> 18жастан.

<variant> 16жастан.

<variant> 14жастан.

<variant> 17жастан.

<variant> 20 жастан.

<guestion> Азаматтардың шағымдарының түрлерi:

<variant> әкiмшiлiк және соттық.

<variant> әкiмшiлiк және қылмыстық.

<variant> жалпы және ерекше.

<variant> жалпы, арнайы.

<variant> қоғамдық және саяси.

<guestion> Әкімшілік шағымның түрлерi:

<variant> жалпы және арнайы.

<variant> жалпы және ерекше.

<variant> қоғамдық және саяси.

<variant> әкiмшiлiк және қылмыстық.

<variant> барлығы дұрыс емес.

<guestion> Жалпы әкiмшiлiк шағымдардың қаралу мерзiмi:

<variant> 15күн.

<variant> 10 күн.

<variant> 20 күн.

<variant> 1 ай.

<variant> 5 күн.

<guestion>Жалпы әкiмшiлiк шағымдарды қараудың ұзақ мерзiмi:

<variant> 1 ай.

<variant> 2 ай.

<variant> 20 күн.

<variant> 25күн.

<variant> 15 күн.

<guestion> Жалпы соттық шағымның қаралу мерзiмi:

<variant> 10 күн iшiнде.

<variant> 15күн.

<variant> 20 күн.

<variant> 1 ай.

<variant> 25 күн.

<guestion>Шетел азаматтарының бөлiну топтары:

<variant> тұрғылықты тұратын және уақытша тұратын.

<variant> қоғамдық және саяси.

<variant> жалпы және ерекше.

<variant> жалпы және арнайы.

<variant> барлығы дұрыс.

<guestion> Азамат құқықтарын жүзеге асыру механизiмiне сәйкес нешеге бөлiнедi

<variant> абсалюттi құқықтар‚ қатысты салыстырмалы құқықтар

<variant> жалпы құқықтар‚ арнайы құқықтар

<variant> мемлекеттiк көмек алу құқықтары‚ қорғау құқықтары

<variant> дұрыс жауабы жоқ

<variant> барлық жауап дұрыс

<guestion>Азаматтардың әкімшілік құқықтық қабілеттігі қай кезден басталады:

<variant> туылған кезден бастап

<variant> 14 жасқа толғаннан бастап

<variant> 16 жасқа толғаннан бастап

<variant> 18 жасқа толғаннан бастап

<variant> 15жасқа толғанан бастап

<guestion>Азаматтардың жартылай әрекет қабілеттігі қай кезден басталады:

<variant> әртүрлі жаста, оның ішінде 14жасқа дейін де

<variant> 15жастан бастап

<variant> 16жастан бастап

<variant> 18жастан бастап

<variant> туылғаннан бастап

<guestion> Мекемелер мен бірлестіктер заңды тұлғалар ретінде қандай органда тіркеуден өтуі тиіс:

<variant> әділет органдарында

<variant> жергілікті әкімшілікте

<variant> жергілікті маслихатта

<variant> салық комитетінде

<variant> қаржы және әділет органдарында

<guestion> Әкім қандай нормативтік акті қабылдайды:

<variant> шешімдер мен өкімдер

<variant> шешімдер мен нұсқаулар

<variant> заңдар мен заңға тәуелді актілер

<variant> өкімдер мен нұсқаулар

<variant> қаулы

<guestion> Президент өз қызметiн жүзеге асыру үшiн берiлетiн кепiлдiктiң түрлерi:

<variant> құқықтық, әлеуметтiк, ұйымдастырушылық.

<variant> құқықтық, саяси.

<variant> ұйымдастырушылық, әлеуметтiк, саяси.

<variant> құқықтық, әлеуметтiк және саяси.

<variant> барлығы.

<guestion>Әкімшілік құқықтық субъектiлерiнiң түрлерi:

<variant> жеке және коллективтiк.

<variant> жеке және ұйымдық.

<variant> ұйымдық және коллективтiк.

<variant> мемлекеттiк және жекеменшiк.

<variant> барлығы.

<guestion> Жергiлiктi атқарушы органдардың қызметiн жүзеге асыратын басшылар:

<variant> әкiмдер.

<variant> әкiмдер мен әкiмшiлiктегi президент уәкiлi.

<variant> жергiлiктi атқарушы органдағы президент уәкiлi.

<variant> әкiмдер мен көмекшiлерi.

<variant> әкiмдер мен орынбасарлары.

<guestion> Басқару әдістерін көрсетiңiз:

<variant> барлығы.

<variant> әкiмшiлiк құқық.

<variant> нақты мәселелердi шешу.

<variant> басқарушының еркiндiгiне әсер ету.

<variant> басқару саласы бойынша пайда болған нақты мәселелердi шешу.

<guestion> Нақты мәселелердi шешу түрлерi:

<variant> жеке, коллегиялы түрде және бiрлесiп.

<variant> бiрлесiп.

<variant> референдум арқылы.

<variant> дауыс беру арқылы.

<variant> барлығы жатады.

<guestion>Шешiмдердiң түрлерiн көрсетiңiз:

<variant> қаулы, бұйрық, инструкзия.

<variant> қаулы, нормативтiк акт.

<variant> бұйрық, заң.

<variant> нормативтiк акт, инструкзия.

<variant> нормативтiк акт, регламент.

<guestion> Атқарушы органдардың басты мақсаты:

<variant> заңдардың орындалуын қамтамасыз ету.

<variant> заңдылықтармен қамтамасыз ету.

<variant> президентке тиянақты есеп беру.

<variant> ешқайсысы жатпайды.

<variant> барлығы жатады.

<guestion> Орталық және жергiлiктi атқарушы органдарды бекiтетiн:

<variant> президент және премьер-министр.

<variant> президент және әкiмдер.

<variant> әкiмдер және жетекшiлер.

<variant> әкiмдер мен төрағалар.

<variant> барлығы дұрыс.

<guestion> Жекешелендiрудiң басталған жылын көрсетiңiз:

<variant> 21ақпан 1991 жыл.

<variant> 20 ақпан 1992жыл.

<variant> 1 қаңтар 1993жыл.

<variant> 1 қаңтар 1994жыл.

<variant> 20 желтоқсан 1995жыл.

<guestion>Атқару билiгiнiң жоғарғы органдарын көрсетiңiз:

<variant> Қазақстан Республикасының Президентi және Үкiметi.

<variant> үкiмет және әкiмдер.

<variant> парламент, мәжiлiс төрағасы.

<variant> премьер-министр.

<variant> президент және премьер-министр.

<guestion> Ел iшiндегi және сыртқы қарым-қатынасты реттейтiн лауазымды тұлға:

<variant> Қазақстан Республикасының Президентi.

<variant> мәжiлiс төрағасы.

<variant> премьер-министр.

<variant> министр.

<variant> төраға.

<guestion> Орталық басқару органдарын көрсетiңiз:

<variant> министрлiктер, мемлекеттiк комитеттер.

<variant> министрлiктер.

<variant> әкiмшiлiктер.

<variant> президент.

<variant> мемлекеттiк комитеттер әкiмшiлiктер.

<guestion> Қазақстан Республикасының Парламентiнiң негізгі қызметi:

<variant> заң шығару.

<variant> заңның орындалуын қадағалау.

<variant> бақылау.

<variant> қадағалау.

<variant> барлығы жатады.

<guestion> Заң шығарушы орган:

<variant> парламент.

<variant> президент.

<variant> премьер-министр.

<variant> сенат.

<variant> мәжiлiс.

<guestion> Қазақстан Республикасының жоғарғы органдарын көрсетiңiз:

<variant> президент, парламент, үкiмет.

<variant> президент, үкiмет.

<variant> Қазақстан Республикасының жоғарғы соты.

<variant> прокуратура.

<variant> барлығы дұрыс.

<guestion> Президенттiкке кандитаттыққа қойылатын талаптар:

<variant> барлығы тиiстi.

<variant> Қазақстан Республикасының азаматы.

<variant> жасы 30 дан асқан

<variant> сотталмаған.

<variant> Қазақстан Республикасында тұрақты тұрғыны.

<guestion> Қазақстан Республикасы Президентiнiң өкiлетiк мерзiмi:

<variant> 5 жыл.

<variant> 2жыл.

<variant> 3жыл.

<variant> 4жыл.

<variant> 8-6жыл аралығында.

<guestion>Парламенттiң кезектi және кезектен тыс отырыстарын бекiтетiн орган:

<variant> Қазақстан Республикасының Президентi.

<variant> мәжiлiс төрағасы.

<variant> конститузиялық кеңес төрағасы.

<variant> премьер-министр.

<variant> барлығы бiрге.

<guestion> Үкiмет пен Парламенттiң өкiлеттiктерiн тоқтататын орган:

<variant> Қазақстан Республикасының Президентi.

<variant> конститузиялық кеңес.

<variant> премьер-министр.

<variant> мәжiлiс төрағасы.

<variant> барлығы бiрiгiп.

<guestion> Ұлттық қауiпсiздiк комитетiн тарататын және қайта құрайтын орган:

<variant> Қазақстан Республикасының Президентi.

<variant> премьер-министр.

<variant> әдiлет министрi.

<variant> комитет төрағасы.

<variant> конститузиялық кеңес.

<guestion> Президенттi қызметтен босататын орган:

<variant> жоғарғы сот және конститузиялық кеңестiң қорытындысы бойынша Парламент.

<variant> жоғарғы сот.

<variant> конститузиялық кеңес.

<variant> парламент.

<variant> премьер-министр.

<guestion> Қазақстан Республикасының Бас Прокурорының тағайындалу тәртiбi:

<variant> сенат келiсiмiмен президент тағайындайды.

<variant> мәжiлiс келiсiмiмен премьер-министр тағайындайды.

<variant> премьер-министр тағайындайды.

<variant> президент өзi тағайындайды.

<variant> барлығы дұрыс емес.

<guestion> Әр саладағы қызметпен айналасу жөнiндегi лицензия беретiн орган:

<variant> орталық атқарушы органдар.

<variant> жергiлiктi атқарушы органдар.

<variant> iшкi iстер органы.

<variant> нотариустар.

<variant> салық комитетi.

<guestion> Облыс әкiмдерiнiң тағайындалу тәртiптерi:

<variant> премьер-министрдiң ұсынуымен президент қызметке тағайындайды.

<variant> президент өзi тағайындайды.

<variant> парламент.

<variant> премьер-министр.

<variant> сенат және мәжiлiс төрағасы.

<guestion>Президент нұсқауларының, Үкiмет қаулыларының күшiне ену тәртiбi:

<variant> ақпаратқа берiлген күннен бастап 10 күннен кейiн.

<variant> ақпаратқа берiлген күннен бастап.

<variant> президент қол қойған мезгiлден бастап.

<variant> барлығы дұрыс.

<guestion> Салааралық басқаруды жүзеге асырушы орталық атқарушы органдар -бұл ..

<variant> салааралық функцияларды орындауға маманданған және салалық қызмет профилiне ие емес органдар.

<variant> нормативтiк қарым-қатынасты құрудағы заң шығарушы негізгі басқарма.

<variant> құқықтық нормаларды қамсыздандыру механизмiн жасаушы орган.

<variant> әкiмшiлiк құқық пен басқаруды күшейтуге маманданған орган.

<variant> дұрыс жауап жоқ.

<guestion> Басқарма жетекшiлерi тиiмдi басқаруды жүзеге асырады. Егер келесi факторға сүйенсе:

<variant> ұйымдық басқаруға маманданған болса.

<variant> шешiм қабылдау тәртiбiн бiлсе.

<variant> салық саясатын, аудиттi бiлсе.

<variant> ұйымның иiлмелi құрылымын бiлсе.

<variant> барлық жауап дұрыс.

<guestion> Жергiлiктi өзiн-өзi басқаруды дамытудың негізгі переспективалы варианттары:

<variant> қалалық және ауылдық өзiн-өзi басқаруды дамыту.

<variant> монополияны дамыту.

<variant> транспорт және коммуниказияны, әсiресе инфроқұрылымды дамыту.

<variant> ассосацияларды дамыту.

<variant> дұрыс жауап жоқ.

<guestion>Қандай жағдайда жергiлiктi өзiн-өзi басқару пайда болуы мүмкiн?

<variant> жергiлiктi жерлерде халық билiгi институтын танып, оған мемлекеттiк iстердiң бiр бөлiгiн берген кезде.

<variant> жергiлiктi жерлерде халық билiгi институтын танымай-ақ мемлекеттiк iстердiң бiр бөлiгiн берген кезде.

<variant> мемлекеттiк iстердiң бiр бөлiгiн бермей-ақ, жергiлiктi жерлерде халық билiгi институтын таныған кезде.

<variant> дұрыс жауап жоқ.

<variant> барлық жауап дұрыс.

<guestion> Өзiн-өзi басқару құқығы келесi варианттарды жүзеге асыруы мүмкiн:

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарын сайлау.

<variant> халық инизиативасының құқықтық шығармашылығын алға қою.

<variant> жергiлiктi өзiн-өзi жарлығын бекiту.

<variant> басқа өзiн-өзi басқару органдарының ассозиазиясына кiру.

<guestion> Мемлекеттiк қызметтiң қағидаларын көрсетiңiз:

<variant> барлығы жатады.

<variant> мемлекеттiк қызметтiң жүйесiнiң бiрлiгi.

<variant> мемлекеттiк қызметтiң халық қолында болуы.

<variant> азаматтардың теңдiгi, шешiмдердiң мiндеттi орындалуы.

<variant> бақылау және есеп беру, тұрақтылық.

<guestion> Жоғарғы категорияға жататын мемлекеттiк қызметтердi көрсетiңiз:

<variant> барлығы жатады.

<variant> премьер-министр.

<variant> мемлекеттiк хатшы.

<variant> президент әкiмшiлiгiнiң жетекшiсi.

<variant> премьер-министрдiң орынбасары.

<guestion>Бiрiншi категориядағы мемлекеттiк қызметтi көрсетiңiз:

<variant> барлығы түгел жатады.

<variant> үкiмет аппаратының жетекшiсi.

<variant> министрлер.

<variant> мемлекеттiк комитеттердiң жетекшiлерi.

<variant> облыс әкiмдерi, министрлер, мемлекеттiк комитет жетекшiлерi.

<guestion>Екiншi категориядағы мемлекеттiк қызметтi көрсетiңiз:

<variant> барлығы жатады.

<variant> министрлер орынбасарлары.

<variant> мемлекеттiк комитет төрағаларының орынбасарлары.

<variant> облыс әкiмдерiнiң орынбасарлары.

<variant> мемлекеттiк органдардың жетекшiсiнiң орынбасарлары.

<guestion> Мемлекеттiк қызметке кiру жолдары:

<variant> қабылдау, тағайындау, сайлау, конкурс.

<variant> қабылдау, тағайындау.

<variant> сайлау және конкурс.

<variant> тағайындау және сайлау.

<variant> қабылдау және орналастыру.

<guestion>Мемлекеттiк қызметкердi аттестациялау:

<variant> қызметкердiң iскерлiк қабiлетiн бағалау.

<variant> жұмыс iстеу тәртiбiн бағалау.

<variant> бiлiмiн тексеру.

<variant> сауатын, бiлiмiн тексеру.

<variant> барлығы жатады.

<guestion>Комитеттi басқарушы:

<variant> төраға.

<variant> басшы.

<variant> директор.

<variant> министр.

<variant> барлығы дұрыс.

<guestion> Комитеттi басқаратын коллегиялық орган:

<variant> кеңес.

<variant> парламент.

<variant> сот.

<variant> прокуратура.

<variant> барлығы.

<guestion> Қызметке тағайындаудың әдістері:

<variant> барлығы жатады.

<variant> тиiстi органмен.

<variant> лауазымды адаммен.

<variant> ұсыныс бойынша.

<variant> келiсiм бойынша.

<guestion> Сайлауға жататын лауазымды қызметкерлер:

<variant> Қазақстан Республикасы Президентi Парламент депутаттары.

<variant> жоғарғы сот төрағасы.

<variant> мәжiлiс төрағасы.

<variant> прокурорлар.

<variant> барлығы.

<guestion>Мемлекеттiк қызметкерлердiң негізгі мiндеттерi:

<variant> барлығы жатады.

<variant> заңдылықты сақтау.

<variant> конституизяға бағыну.

<variant> тәртiптi, мәдениеттi қамтамасыз ету.

<variant> азаматтардың құқықтарын қорғау, мемлекеттiк құпияны сақтау.

<guestion> Мемлекеттiк аттестацияның өткiзiлу мерзiмдерi:

<variant> 3 жылда 1 рет.

<variant> 2 жылда 1 рет.

<variant> әр жылда.

<variant> 4жылда 1 рет.

<variant> 2, 5жылда 1 рет.

<guestion> Мемлекеттік қызметкерлердің түрлері:

<variant>саяси /

<variant> құқықтық

<variant> әлеуметтік

<variant> азаматтық

<variant>экономикалық

<guestion> Мемлекеттік қызметкерлердің түрлері:

<variant> әкімшілік

<variant> құқықтық

<variant> әлеуметтік

<variant> азаматтық

<variant>экономикалық

<guestion> Мемлекеттік қызметкер болу үшін қанша жасқа толу қажет:

<variant> 1<guestion>жасқа

<variant>1<guestion>жасқа

<variant>20 жасқа

<variant> 2<guestion>жасқа

<variant>30 жасқа

<guestion>Судья болу үшін қанша жасқа толу қажет:

<variant>2<guestion>жасқа

<variant>1<guestion>жасқа

<variant>20 жасқа

<variant> 1<guestion>жасқа

<variant>30 жасқа

<guestion> Сенатқа депутатат болу үшін қанша жасқа толу қажет:

<variant> 30 жасқа

<variant>1<guestion>жасқа

<variant>20 жасқа

<variant> 2<guestion>жасқа

<variant>1<guestion>жасқа

<guestion> Мәжіліске депутатат болу үшін қанша жасқа толу қажет:

<variant>25жасқа

<variant>16жасқа

<variant>20 жасқа

<variant> 24 жасқа

<variant>18 жасқа

<guestion> Маслихатқа депутатат болу үшін қанша жасқа толу қажет:

<variant>20 жасқа

<variant>16жасқа

<variant>20 жасқа

<variant> 25жасқа

<variant>15жасқа

<guestion> Мемлекеттік қызметкер болу үшін қажетті талап:

<variant> ҚР азаматы болу

<variant>16жасқа толу

<variant>ҚР территориясында тұру

<variant> ана тілін білу

<variant>30 жасқа толу

<guestion> Мемлекеттік қызметкер болу үшін қажетті талап:

<variant>сәйкес жоғарғы білімінің болуы

<variant>құқықтық білімінің болуы

<variant>экономикалық білімінің болуы

<variant> үздік дипломның болуы

<variant>арнайы дәрежесінің болуы

<guestion> Мемлекеттік қызметке орналасуға кедергі болатын мән-жай…

<variant> өзінің кірістері туралы жалған ақпарат беру /дұрыс/

<variant> құқықтық білімінің болуы

<variant> экономикалық білімінің болуы

<variant> үздік дипломның болмауы

<variant>арнайы дәрежесінің болуы

<guestion> Мемлекеттiк мекемелердiң пайда болу жолдары:

<variant> президенттiң, үкiметтiң бекiтуiмен орталық және жергiлiктi атқыраушы органдардың шешiмi бойынша.

<variant> президент бұйрығымен.

<variant> үкiметтiң бекiтуiмен.

<variant> министерство шешiмiмен.

<variant> барлығы дұрыс.

<guestion> Мемлекеттiк қазынаның түрлерiн көрсетiңiз:

<variant> республикалық және жергiлiктi.

<variant> мемлекеттiк және жеке.

<variant> орталық және жүйелiк.

<variant> жалпы және арнайы.

<variant> барлығы жатады.

<guestion> Республикалық қазынаның құрамы:

<variant> барлығы жатады.

<variant> респубикалық бюджет табиғи ресурстар.

<variant> тарихи және мәдени мүсiндер, ескерткiштер.

<variant> әскери шаруашылық.

<variant> құнды металдар мен тастар.

<guestion> Жергiлiктi қазынаның қғрамы:

<variant> жергiлiктi бюджет, тарихи мәдени ескерткiштер.

<variant> табиғи ресурстар.

<variant> құнды тастар.

<variant> құнды металдар мен тастар.

<variant> барлығы жатады.

<guestion> Әкімшілік құқық өзiнiң конструктивтi рөлiн келесi жағдайларда болғанда орындауды қабiлеттi:

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> кәсiпорынды қайта құғанда.

<variant> монополияны шектегенде.

<variant> түрлi ұйымдарды тiркеу.

<variant> дұрыс жауап жоқ.

<guestion> Мемлекеттiк меншiк қорын құруда қалай бөлiнедi?

<variant> республикалық және коммуналдық.

<variant> жеке меншiк және мемлекеттiк.

<variant> республикалық және жеке меншiк.

<variant> коммуналдық және жеке меншiк.

<variant> жауапкершiлiг шектеулi және толық жауапкершiлiктегi серiктестiктер.

<guestion> Республикалық кәсiпорындар қайсы органмен бекiтiледi?

<variant> үкiметпен.

<variant> әкiмдермен.

<variant> парламент сенатымен.

<variant> президент бекiтедi.

<variant> жоғарғы сот шешiмiмен.

<guestion> Коммуналды кәсiпорындар қайсы органмен бекiтiледi?

<variant> әкiмдермен.

<variant> үкiметпен.

<variant> парламент мәжiлiсiмен.

<variant> әдiлет министрлiгiмен.

<variant> дұрыс жауап жоқ.

<guestion> Қандай жағдайларға байланысты компанияларды «Национализациялау» жүзеге асады?

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> саланың немесе компанияның локальды проблемаларына байланысты.

<variant> экономиканы, әскери тербелiске байланысты, ұйымдастыруды уақытша доғаруға байланысты.

<variant> ұлттық экономиканың халықаралық бәсекелестiк қабiлетiнiң болмауына байланысты.

<variant> дұрыс жауап жоқ.

<guestion> Қазақстанда «Национализациялауды» құқықтық институт ретiнде қолданадыма?

<variant> жоқ.

<variant> ия.

<variant> бұрың қолданған.

<variant> болашақта қолдану күтiлуде.

<variant> дұрыс жауап жоқ.

<guestion> «Назионализазия» (ұлттық кәсiпорын) –бұл ..

<variant> нарықты жасау немесе кейiнге қалдыру құралы.

<variant> монополия жасау құралы.

<variant> олигополия жасау құралы.

<variant> монопсония жасау құралы.

<variant> дұрыс жауап жоқ.

<guestion> Республикалық және коммуналдық кәсiпорындарға қатысты орталық және жергiлiктi атқару органдары қандай құқықтарға ие?

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> мемлекетiк кәсiпорын басшысын және орынбасарын орнынан алып тастауға және тағайындау.

<variant> кәсiпорын басшысының есебiн бекiтедi.

<variant> кәсiпорынға мемлекеттiк тапсырыс берiп оның орындалуын бақылайды.

<variant> жыл сайын еңбектi төлеу қорын орнатады.

<guestion> Республикалық және коммуналдық кәсiпорындарға қатысты орталық және жергiлiктi атқару органдары қандай құқықтарға ие?

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> кәсiпорынның мүлiкке қатысты бiрқатар келiсiм-шарттар жасауына келiсiм бередi.

<variant> кәсiпорынның валюталық пайда нормасын анықтауға құқы бар.

<variant> кәсiпорындарға қосымша қаржы қғралдарын бөлуге.

<variant> дұрыс жауап жоқ.

<guestion> Басқару формаларының түрлерiн көрсетiңiз:

<variant> құқықтық және құқықтық емес.

<variant> заңды және заңға қайшы.

<variant> заңды және құқықтық.

<variant> құқықтық емес және заңды.

<variant> құқықтық емес және заңға қайшы.

<guestion> Құқықтық емес басқару формасындағы iс-әрекеттер:

<variant> ұйымдастырушылық және материалдық-техникалық әрекеттер.

<variant> нормативтiк актiлердi қабылдау.

<variant> әкiмшiлiк келiсiм шарттар жасау.

<variant> есепке алу iс-әрекеттерi.

<variant> заңды түсiндiру.

<guestion> Басқару формасындағы құқықтық iс-әрекеттер:

<variant> нормативтiк құқықтық актiлердi қабылдау әкiмшiлiк келiсiм шарттар жасау.

<variant> заңды тұлғаларды есепке алу.

<variant> заңды түсiндiру.

<variant> ұйымдастырушылық iс-әрекеттер.

<variant> барлығы жатады.

<guestion> Басқару деңгейiне байланысты құқықтық актiлердiң түрлерi:

<variant> жалпы, жергiлiктi, iшкi ұйымдастырушылық.

<variant> жалпы, ерекше.

<variant> жалпы, арнайы.

<variant> iшкi және сыртқыұйымдастырушылық.

<variant> барлығы жатады.

<guestion> Құқықтық мағынасына байланысты құқықтық басқару актiлерiн көрсетiңiз:

<variant> нормативтiк, жалпы, жеке.

<variant> нормативтiк, және құқықтық.

<variant> жалпы және ерекше.

<variant> жеке және ерекше.

<variant> барлығы жатады.

<guestion> Республика министрлiгiнiң басқару сапаларын көрсетiңiз:

<variant> барлығы тиiстi.

<variant> сыртқы экономикалық байланыс.

<variant> денсаулық сақтау.

<variant> мәдениет, сауда.

<variant> көлiк және денсаулық сақтау.

<guestion> Басқару қызметiндегi негізгі тәсiлдер:

<variant> сендiру және мәжбүр ету.

<variant> мiндеттеу, мәжбүрлеу.

<variant> қоғамдық және саяси.

<variant> заңдылық және бағыныштылық.

<variant> барлығы дұрыс.

<guestion> Мемлекеттiк басқару актiлерiнiң түрлерi:

<variant> жарлық, қаулы, өкiмдер.

<variant> жарлық, заң, нормативтiк акт.

<variant> бұйрық, өкiмдер.

<variant> барлығы дұрыс.

<variant> барлығы дұрыс емес.

<guestion> Құқықтық басқару формалары:

<variant> келiсiм шарттар жасау, нормативтiк және құқықтық актiлердi дайындау, қабылдау.

<variant> заңды iс-әрекеттер.

<variant> азаматтардың теңдiгiн сақтау.

<variant> азаматтардың құқықтарын қорғау.

<variant> барлығы дұрыс.

<guestion> Құқықтық емес басқару формалары:

<variant> барлығы дұрыс.

<variant> ұйымдастыру қызметi.

<variant> материалды-техникалық қызметтер.

<variant> заңды түсiндiру.

<variant> аттестазия жасау.

<guestion> Құқықтық актiлер әкiмшiлiк билiктiң қандай iсiн жүзег е асырады

<variant> әкiмшiлiк қызметiн

<variant> мақсаты мен мiндетiн

<variant> нысаны

<variant> әкiмшiлiк саяси мiндетi

<variant> әлеуметтiк мәдени

<guestion> Әкімшілік актiлер әртүрлi критерийлер белгiлерi бойынша қанша топқа бөлiнедi

<variant> 6

<variant> 7

<variant> 9

<variant> 10

<variant> 8

<guestion> Актiлер қанша нысанда болады

<variant> 1

<variant> 2

<variant> 3

<variant> 4

<variant> 5

<guestion> Атқарушы билiк қызметiмен құрылымының қанағаттандыратын ең басты белігсi

<variant> мiндеттiлiгi

<variant> сәйкестiлiгi

<variant> ұйымдастырылуы

<variant> сапасы

<variant> тиiмдiлiгi

<guestion> Әкімшілік актiлердiң жарамсыздығы екi түрде болады

<variant> алқалы акт‚ бұқаралық акт

<variant> бейшара акт‚ даулы акт

<variant> арнайы акт‚ жоспарлы акт

<variant> жеке акт‚ дара акт

<variant> құқықтық акт‚ нормативтiк акт

<guestion> Актiлердi өзгерту қандай органдар арқылы жүзеге асады

<variant> әкiмшiлiк

<variant> азаматтық

<variant> парламеттiк

<variant> үкiметтiк

<variant> құқықтық

<guestion> Әкімшілік актiлер күшiн жоюды‚ қалай

<variant> нақты‚ заңды түрде

<variant> әкiмшiлiк‚ азаматтық түрде

<variant> алқалық‚ бұқаралық түрде

<variant> арнайы‚ жоспарлы түрде

<variant> құқықтық‚ жоспарлы түрде

<guestion> Ұйымдастырушылық техникалық талаптар қанша болады

<variant> 1

<variant> 2

<variant> 3

<variant> 4

<variant> 5

<guestion> Әкімшілік актiлердiң қандай презумцииясыяғни олардың ресми түрде күшi жойылғанша заңды деп есептелiнедi

<variant> әкiмшiлiк

<variant> азаматтық

<variant> заңдық

<variant> қылмыстық

<variant> құқықтық

<guestion> Әкімшілік шарттардың түрлерi

<variant> мемлекет аралық

<variant> соти аралық

<variant> ұйым аралық

<variant> оргон аралық

<variant> қала аралық

<guestion> Нормативтiк акт әлеуметтiк құқықтық реттеу барысында мына талаптарды орындайды

<variant> мемлекттiң басқару оргонының қызмет ету шегiн бiлдiредi

<variant> субьектiнiң кең өрiсте әрекет етуi

<variant> баяндалуының қысқалығы

<variant> қабылданушының ресми тәртiбi

<variant> құқық нормалары бар

<guestion> ҚР нормативтiк актiлерi заңдық күшiне сәйкес неше топқа бөлiнедi

<variant> 2

<variant> 3

<variant> 4

<variant> 5

<variant> 6

<guestion> Әкімшілік шарттар дегенiмiз

<variant> әлеуметтiк нормаларда негiзделген және бiр жағы үлесi мемлекеттiк билiк субьектiсi болатын

<variant> әлеуметтiк келiсiм

<variant> құрылымдық ұйымдастырушылық

<variant>мемлекттiк билiк субьектiсi

<variant> дұрыс жауап жоқ

<guestion> Мемлекттiк органдарда лауазымдарды иеленудiң неше түрi бар

<variant> 4

<variant> 7

<variant> 5

<variant> 3

<variant> 2

<guestion> Мемлекттiк қызмет лауазымдарды құрау түсiнiгi

<variant> кадрларды дайындау‚ орналастыру‚ таңдау

<variant> кадрларды беоу‚ толықтыру‚ азайту

<variant> ұсыну бойынша тағайындау

<variant> кадрларды дайындау

<variant> кадрларды орналастыру

<guestion> Әкімшілік шарттардың қызметiнiң неше түрi бар?

<variant> 6

<variant> 8

<variant> 5

<variant> 4

<variant> 2

<guestion> Субординациялық басқару әдiсi:

<variant> басқарушының құқығы мен мiндетiн бөлу.

<variant> басқарушыны мiндеттеу.

<variant> азаматтардың құқықтарын белгiлеу.

<variant> барлығы жатады.

<variant> барлығы дұрыс емес.

<guestion> Координациялық басқару әдiсi:

<variant> мәселенi бiрлесiп, жеке дара шешу.

<variant> жеке дара шешу.

<variant> бiрлесiп шешу.

<variant> коллегиялы түрде.

<variant> барлығы дұрыс емес.

<guestion> Мемлекеттiк қызметкерлердi марапаттаудың топтары:

<variant> моральдық, материалдық, ұйымдастырушылық.

<variant> моральдық.

<variant> материалдық.

<variant> ұйымдастырушылық.

<variant> заттай, ақшалай.

<guestion> Мемлекеттік басқару актілерінің негізгі белгісі:

<variant> тек бір жақты шығарылады

<variant> екі жақты шығарылады

<variant> көп жақты шығарылады

<variant> жеке түрде шығарылады

<variant>көпше түрде шығарылады

<guestion> Мемлекеттік басқару актілерінің негізгі белгісі:

<variant> тек құзіретті органмен шығарылады

<variant>мемлекеттік мекемемен шығарылады

<variant> мемлекеттік кәсіпорынмен шығарылады

<variant> азаматтардың қатысуымен шығарылады

<variant>қоғамдық бірлестіктердің қатысуымен шығарылады

<guestion>Мемлекеттік басқару актілерінің заңдық маңызына байланысты түрлері:

<variant> нормативтік

<variant> қаулы

<variant> шарт

<variant> үкім

<variant>шешім

<guestion> Мемлекеттік басқару әдістеріне қандай сипат тән

<variant> басқару

<variant> заңдық

<variant> қоғамдық

<variant> келісімдік

<variant> шарттық

<guestion> Сендіру әдісін жүзеге асару жолдары

<variant> үгіттеу

<variant> қорқыту

<variant> құқықты шектеу

<variant> құқық беру

<variant> дұрыс жауабы жоқ

<guestion> Мемлекеттік басқару нысаны

<variant> нормативтік акті қабылдау

<variant> мемлекетті басқару

<variant> қоғамды басқару

<variant> мемлекеттік органдардың қызметін бақылау

<variant> дұрыс жауабы жоқ

<guestion> Жеке басқару актісі, бұл:

<variant> өкім

<variant> қаулы

<variant> заң

<variant> ереже

<variant> жарғы

<guestion> Мемлекеттік басқарудың құқықтық емес нысандары

<variant> материалды-техникалық іс-әрекеттерді орындау

<variant> нормативті акті қабылдау

<variant> жеке нормативті акті қабылдау

<variant> әкімшлік шарт жасау

<variant> әкімшілік- процессуалды әрекетерді жүзеге асыру

<guestion> Мемлекеттік басқару актісі

<variant> қол қойған күннен бастап күшіне енеді

<variant> қол қойған күннен кейін <guestion>күн ішінде күшіне енеді

<variant> қол қойған күннен кейін 10 күн ішінде күшіне енеді

<variant> қол қойған күннен кейін 1<guestion>күн ішінде күшіне енеді

<variant> ресми жарияланған күннен бастап күшіне енеді

<guestion> Мемлекеттік басқару әдістері

<variant> сендіру және мәжбүрлеу

<variant> мәжбүрлеу

<variant> сендіру

<variant> күштеу және мәжбүрлеу

<variant> бақылау және қадағалау

<guestion> Мемлекеттік басқару әдісі субъектілерге әсер етуіне байланысты:

<variant> талаптандырушы

<variant> марапаттаушы

<variant> тек моральдік

<variant> экономикалық

<variant> ұйымдастырушылық

<guestion> Мемлекеттік басқару әдісі тапсырма беру нысанына байланысты:

<variant> императивтік

<variant> марапаттаушы

<variant> тек моральдік

<variant> экономикалық

<variant> ұйымдастырушылық

<guestion> Мемлекеттік басқару әдістерінің түрі:

<variant> сендіру

<variant> қинау

<variant> болжау

<variant> сенім білдіру

<variant>алдау

<guestion>Мемлекеттік басқару әдістерінің түрі:

<variant> мәжбүрлеу

<variant> қинау

<variant> болжау

<variant> сенім білдіру

<variant>алдау

<guestion>Мемлекеттік басқарудағы сендіру әдісі бұл:

<variant> адамдардың еркіне моральдік әсер ету

<variant> адамдардың еркіне сынап әсер ету

<variant> адамдардың еркіне міндеттеп әсер ету

<variant> сенім білдіру

<variant>адамдардың еркіне мәжбүрлеп әсер ету

<guestion> Мемлекеттік басқарудағы сендіру әдісін қолдану нәтижесінде:

<variant> адамдардыңкөзқарасы сендірушінің көзқарасына сай болады

<variant> адамдардыңкөзқарасы мемлекеттік органның көзқарасына сай болады

<variant> адамдардыңкөзқарасы қоғамның көзқарасына сай болады

<variant> адамдардыңкөзқарасы басқалардың көзқарасына сай болады

<variant>адамдардыңкөзқарасы халықтың көзқарасына сай болады

<guestion> Мемлекеттік басқарудағы сендіру әдісінің нысаны:

<variant> құқықтық насихат

<variant> сенім білдіру

<variant> адамдардың еркіне міндеттеп әсер ету

<variant> адамдардың еркіне мәжбүрлеп әсер ету

<variant>құрметтеу

<guestion> Мемлекеттік басқарудағы сендіру әдісінің нысаны:

<variant> моральдік талаптандыру

<variant> сенім білдіру

<variant> адамдардың еркіне міндеттеп әсер ету

<variant> адамдардың еркіне мәжбүрлеп әсер ету

<variant>құрметтеу

<guestion> Мемлекеттік басқарудағы сендіру әдісінің нысаны:

<variant> қоғамға қарсы істерді сынау

<variant> сенім білдіру

<variant> адамдардың еркіне міндеттеп әсер ету

<variant> адамдардың еркіне мәжбүрлеп әсер ету

<variant>құрметтеу

<guestion> Мемлекеттік басқарудағы сендіру әдісінің нысаны:

<variant> заң талаптарын түсіндіру

<variant> сенім білдіру

<variant> адамдардың еркіне міндеттеп әсер ету

<variant> адамдардың еркіне мәжбүрлеп әсер ету

<variant>құрметтеу

<guestion> Мемлекеттік басқарудағы сендіру әдісінің нысаны:

<variant> материалдық талаптандыру

<variant> сенім білдіру

<variant> адамдардың еркіне міндеттеп әсер ету

<variant> адамдардың еркіне мәжбүрлеп әсер ету

<variant> құрметтеу

<guestion> Мемлекеттік басқарудағы мәжбүрлеуәдісі бұл:

<variant> адамдардың еркіне тікелей күш қолдану

<variant> адамдардың еркіне сынап әсер ету

<variant> адамдардың еркіне міндеттеп әсер ету

<variant> сенім білдіру

<variant>адамдардың еркіне мәжбүрлеп әсер ету

<guestion> Әкімшілік шаралардың уақыт мезгiлiне байланысты түрлерi:

<variant> барлығы жатады.

<variant> айып.

<variant> т·әркiлеу.

<variant> белгiлi бiр құқықтан айыру.

<variant> негізгі және қосымша.

<guestion> Ескерту шараларының функциясы:

<variant> меншiктi, жалпы, арнайы.

<variant> жалпы, арнайы.

<variant> мемлекеттiк және меншiктi.

<variant> барлығы жатады.

<variant> барлығы жатпайды.

<guestion> Әкімшілік шаралардың түрлерi:

<variant> барлығы жатады.

<variant> ескерту, айып салу.

<variant> затты қайтармалы түрде алу.

<variant> мүлiктi тәркiлеу арнайы құқықтан айыру.

<variant> әкiмшiлiк қамау лизензиядан айыру.

 

Орташа сұрақтар.

 

<guestion> Әкімшілік бұлттарттау шараларының пәндiк сипаттамасының бағытына байланысты түрлерi:

<variant> физикалық бостандығын және мүлiктiк құқығын шектеу.

<variant> бас бостандығынан айыру.

<variant> бас бостандығын шектеу.

<variant> барлығы жатады.

<variant> барлығыда жатпайды.

<guestion> Әкімшілік бұлттарттау шараларының функзионалдық бағытына байланысты бөлiну түрлерi:

<variant> жалпы, арнайы, прозессуалдық.

<variant> жалпы, арнайы.

<variant> прозессуалдық, заңдылық.

<variant> ешқайсысы жатпайды.

<variant> ерекше және жалпы мерзiмi.

<guestion> Әкімшілік ұстаудың мерзiмi:

<variant> қаулы жазуға жеткiзгеннен кейiн 3 сағаттан аспауы тиiс.

<variant> 5сағаттан аспауы тиiс.

<variant> 1 тәулiк.

<variant> 3 тәулiк.

<variant> 24сағат.

<guestion> Әкiмшiлiк бұлтартпау шаралары

<variant> әкiмшiлiк ұстау‚ мүлiктi алып қою

<variant> рұқсат беру жүйесiнiң обектiлерiнiң жұмысын тоқтату

<variant> бас бостандығынан айыру оргондарынан келген адамдарға әкiмшiлiк қадағалау жасау

<variant> арнайы құралд

<guestion> Әкімшілік мәжбүрлеу шараларын кім дер қолдана алады

<variant> тек өкілетті мемлекеттік органдар

<variant> заңды тұлғалар

<variant> барлық мемлекеттік орган дар

<variant> азаматтар

<variant> сот тар мен құқыққорғау органдары

арды және оқ ататын қаруларды қолдану‚ күштеп мәжбүрлеп емдеу

<guestion> Әкімшілік шаралардың уақыт мезгiлiне байланысты түрлерi:

<variant> барлығы жатады.

<variant> айып.

<variant> т·әркiлеу.

<variant> белгiлi бiр құқықтан айыру.

<variant> негізгі және қосымша.

<guestion> Ескерту шараларының функциясы:

<variant> меншiктi, жалпы, арнайы.

<variant> жалпы, арнайы.

<variant> мемлекеттiк және меншiктi.

<variant> барлығы жатады.

<variant> барлығы жатпайды.

<guestion> Әкімшілік шаралардың түрлерi:

<variant> барлығы жатады.

<variant> ескерту, айып салу.

<variant> затты қайтармалы түрде алу.

<variant> мүлiктi тәркiлеу арнайы құқықтан айыру.

<variant> әкiмшiлiк қамау лизензиядан айыру.

<guestion> Әкімшілік бұлттарттау шараларының пәндiк сипаттамасының бағытына байланысты түрлерi:

<variant> физикалық бостандығын және мүлiктiк құқығын шектеу.

<variant> бас бостандығынан айыру.

<variant> бас бостандығын шектеу.

<variant> барлығы жатады.

<variant> барлығыда жатпайды.

<guestion> Әкімшілік бұлттарттау шараларының функзионалдық бағытына байланысты бөлiну түрлерi:

<variant> жалпы, арнайы, прозессуалдық.

<variant> жалпы, арнайы.

<variant> прозессуалдық, заңдылық.

<variant> ешқайсысы жатпайды.

<variant> ерекше және жалпы мерзiмi.

<guestion> Әкімшілік ұстаудың мерзiмi:

<variant> қаулы жазуға жеткiзгеннен кейiн 3 сағаттан аспауы тиiс.

<variant> 5сағаттан аспауы тиiс.

<variant> 1 тәулiк.

<variant> 3 тәулiк.

<variant> 24сағат.

<guestion> Әкiмшiлiк бұлтартпау шаралары

<variant> әкiмшiлiк ұстау‚ мүлiктi алып қою

<variant> рұқсат беру жүйесiнiң обектiлерiнiң жұмысын тоқтату

<variant> бас бостандығынан айыру оргондарынан келген адамдарға әкiмшiлiк қадағалау жасау

<variant> арнайы құралд

<guestion> Әкімшілік мәжбүрлеу шараларын кім дер қолдана алады

<variant> тек өкілетті мемлекеттік органдар

<variant> заңды тұлғалар

<variant> барлық мемлекеттік орган дар

<variant> азаматтар

<variant> сот тар мен құқыққорғау органдары

арды және оқ ататын қаруларды қолдану‚ күштеп мәжбүрлеп емдеу

<guestion> Әкімшілік iс-жүргiзудiң қағидалары:

<variant> жалпы басқарушылық және iс-жүргiзушi.

<variant> басқарушылық және iс-жүргiзушi.

<variant> заңдылық.

<variant> заң алдындағы субъектiлердiң теңдегi.

<variant> барлығы жатады.

<guestion> Әкімшілік iс-жүргiзудiң жақтары:

<variant> барлығы жатады.

<variant> маслихат хатшысы.

<variant> прокурор.

<variant> сот төрағасы.

<variant> мекеме басшылары.

<guestion> Әкімшілік құқық бұзу жөнiндегi iсжүргiзудiң мақсаттары:

<variant> барлығы жатады.

<variant> әр iстi уақыттылы жан-жақты қарап шешу.

<variant> iстi заңға сәйкес шешу.

<variant> шешiмнiң орындалуын қамтамасыз ету.

<variant> әкiмшiлiк құқық бұзушылың себептерiн табу, оны ескерту.

<guestion> Әкімшілік iсжүргiзу сатылары:

<variant> барлығы дұрыс.

<variant> әкiмшiлiк құқық бұзу жөнiнде iс қозғау.

<variant> iстi қарау, қаулы шығару.

<variant> шешiмдi орындау.

<variant> шешiмдi шағымдану.

<guestion> Әкімшілік iс жүргiзу түрлерi

<variant> б және в жауаптары дұрыс

<variant> әкiмшiлiiк құқық шығармашылық

<variant> құқық қолдану қызметi

<variant> құқық беретiн

<variant> дұрыс жауап жоқ

<guestion> Құқық қолдану қызметi дегенiмiз

<variant> билiк субектiлерiнiң әртүрлi маңызы бар жеке iстердi қарау және оған қатысты шешiм шығару қызметi

<variant> атқарушы оргондардың бұқарналық құқықтық актiлердi дайындау‚ бекiту және ресми жариялау түрiндегi қызметi

<variant> атқарушы оргондардың құқық шығару және құқық қолдану қызметi

<variant> дұрыс жауабы жоқ

<variant> барлық жауап дұрыс

<guestion> Әкімшілік iс қарудың түрлерi

<variant> әкiмшiлiк құқық беретiн iс қарау‚ әкiмшiлiк юридикзиялық iс қарау

<variant> жеке құрамды iрiктеу бойынша iс қарау

<variant> азаматтардың шағымдарын қарау бойынша iс қарау

<variant> б және в жауаптары дұрыс

<variant> дұрыс жауап жоқ

<guestion> Әкімшілік iс қарау кезеңдерi

<variant> барлығы

<variant> шешiмге тиiстi мәселенi ашу‚ осы мәселенi талдау және шешiмнiң жобасын жасау

<variant> жобаны бекiту‚ шешiмдi орынлаушыларға жеткiзу

<variant> шешiмнiң орындалуын ұйымдастыру және оған бақылау жасау‚ бұрын қабылданған шешiмдердi қайта қарау

<<guestion> Гипотезаның түрлері:

<variant> абсолютті анық және қатынасты анық

<variant> абсолютті анық және баламалы анық

<variant> баламалы және қатынасты анық

<variant> абсолютті және салыстырмалы анық

<variant>қатынасты және салыстырмалы анық

<guestion> Диспозиция бұл:

<variant> тапсырма беру, тиым салу , рұқсат ету

<variant> жазалаудың түрлері

<variant> жауаптылықтың негіздері

<variant> жауаптылықтың негіздері

<variant>нормативтік актінің түрі

<guestion> Санкция бұл:

<variant> жазалау шаралары

<variant> тапсырма беру, тиым салу , рұқсат ету

<variant> жауаптылықтың негіздері

<variant> жауаптылықтың негіздері

<variant>нормативтік актінің түрі

<guestion> Әкімшілік іс жүргізудің субъектілері:

<variant> әкімшілік құқықтың барлық субъектілері

<variant> судья, жәбірленуші мен құқықбұзушы

<variant> полиция қызметкері, жәбірленуші мен құқықбұзушы

<variant> жол полициясының қызметкері, жәбірленуші мен құқықбұзушы

<variant>салық орандарының қызметкері, жәбірленуші мен құқықбұзушы

<guestion> Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу қандай орагнмен жүзеге асырылады:

<variant> әділет орагдарымен

<variant> сот органдарымен

<variant> полиция орагандарымен

<variant> мемлекеттік инспекция органдарымен

<variant>салық органдарымен

<guestion> Кәмелетке толмағандарға алкогольдік ішімдік сатуға байланысты әкімшілік құқықбұзушылық туралы істі қарауға өкілетті орган:

<variant>полиция органдары

<variant>салық органдары

<variant>сот органдары

<variant> әкімшілік

<variant>кәмелетке толмағандарға байланысты істер жөніндегі инспекция

<guestion> Кәмелетке толмағандарды эротикалық мазмұндағы өнімдерді әзірлеуге тартуға байланысты әкімшілік құқықбұзушылық туралы істі қарауға өкілетті орган:

<variant>сот органдары

<variant>салық органдары

<variant>полиция органдары

<variant> әкімшілік

<<guestion>. Әкімшілік құқықбұзушылық туралы істі жүргізуді болдырмайтын мән-жайлар:

<variant>әкімшілік құқықбұзушылықтың құрамының болмауы

<variant>әкімішілік құқықбұзушылықтың төтенше жағдай кезінде болуы

<variant>әкімішілік құқықбұзушылықтың ерекше жағдай кезінде болуы

<variant> әкімішілік құқықбұзушылықтың жәбірленушісінің болмауы

<<guestion>. Әкімшілік құқықбұзушылық туралы істі жүргізу кезінде заңдардың дәл және біркелкі қолданылуын қадағалайтын орган:

<variant>прокуратура органдары

<variant>полиция органдары

<variant>сот органдары

<variant> қаржы полициясы

<variant>ұлттық қауіпсіздік комитеті

<guestion> Әкімшілік құқықбұзушылық туралы істі жүргізуді тексеру нәтижелері бойынша прокурор қандай акті қабылдайды:

<variant>әкімішілік құқықбұзушылық туралы іс бойынша қаулыға сотқа наразылық білдіреді

<variant>полиция органдарының әкімішілік құқықбұзушылық туралы іс бойынша қаулысының күшін жояды

<variant>салық органдарының әкімішілік құқықбұзушылық туралы іс бойынша қаулысының күшін жояды

<variant> қаржы полициясыныңәкімішілік құқықбұзушылық туралы іс бойынша қаулысының күшін жояды

<variant>ұлттық қауіпсіздік комитетінің әкімішілік құқықбұзушылық туралы іс бойынша қаулысының күшін жояды

<guestion> Әкімшілік құқықбұзушылық туралы істі жүргізуді тексеру нәтижелері бойынша прокурор қандай акті қабылдайды:

<variant>әкімішілік құқықбұзушылық туралы істі қысқарту туралы қаулы

<variant>полиция органдарының әкімішілік құқықбұзушылық туралы істі қысқарту туралы қаулысының күшін жояды

<variant>салық органдарының әкімішілік құқықбұзушылық туралы істі қысқарту туралы нұсқау береді

<variant> қаржы полициясыныңәкімішілік құқықбұзушылық туралы іс бойынша қаулысының күшін жояды

<variant>ұлттық қауіпсіздік комитетінің әкімішілік құқықбұзушылық туралы іс бойынша қаулысының күшін жояды

<guestion> Әкімшілік құқықбұзушылық туралы істі жүргізуді тексеру нәтижелері бойынша прокурор қандай акті қабылдайды:

<variant> әкімішілік ұстауға заңсыз тартылған адамды босату туралы қаулы шығарады

<variant> әкімішілік шектеуге заңсыз тартылған адамды босату туралы қаулы шығарады

<variant> әкімішілік ұстауға заңсыз тартылған адамды босату туралы шешім шығарады

<variant> әкімішілік ұстауға заңсыз тартылған адамды босату туралы үкім шығарады

<variant>әкімішілік ұстауға заңсыз тартылған адамды босату туралы наразылық шығарады

<guestion> Әкімшілік құқықбұзушылық туралы істі жүргізуді болдырмайтын мән-жайлар:

<variant>әкімшілік құқықбұзушылықтың субъектісінің әрекет қабілетсіз болуы

<variant>әкімішілік құқықбұзушылықтың төтенше жағдай кезінде болуы

<variant>әкімішілік құқықбұзушылықтың ерекше жағдай кезінде болуы

<variant> әкімішілік құқықбұзушылықтың жәбірленушісінің болмауы

<variant>әкімішілік құқықбұзушылықтың куәгерлерінің болмауы

<guestion> Әкімшілік құқықбұзушылық туралы істі жүргізуді болдырмайтын мән-жайлар:

<variant>әкімшілік құқықбұзушылықтың субъектісінің қайтыс болуы

<variant>әкімішілік құқықбұзушылықтың төтенше жағдай кезінде болмауы

<variant>әкімішілік құқықбұзушылықтың ерекше жағдай кезінде болмауы

<variant> әкімішілік құқықбұзушылықтың жәбірленушісінің болмауы

<variant>әкімішілік құқықбұзушылықтың куәгерлерінің болмауы

<guestion> Заңдылықты басқылаудың түрлерi:

<variant> президенттiк, парламенттiк үкiметтiк бақылау.

<variant> президенттiк және үкiметтiк.

<variant> соттық және үкiметтiк.

<variant> президенттiк және парламенттiк.

<variant> ешқайсысы жатпайды.

<guestion> Қадағалаудың түрлерiн көрсетiңiз:

<variant> прокурорлық, әкiмшiлiк, соттық.

<variant> прокурорлық және президенттiк.

<variant> президенттiк және үкiметтiк.

<variant> соттық және үкiметтiк.

<variant> әкiмшiлiк және президенттiк.

<guestion> Мемлекеттiк меншiктi басқаратын орган:

<variant> үкiмет.

<variant> президент.

<variant> әкiмдер.

<variant> төраға.

<variant> жетекшi.

<guestion> Әкімшілік құқықбұзушылық туралы істі жүргізуді тексеру нәтижелері бойынша прокурор қандай акті қабылдайды:

<variant> әкімішілік құқықбұзушылық туралы іс жүргізуді қозғау туралы қаулы шығарады

<variant> әкімішілік құқықбұзушылық туралы іс жүргізуді қозғау туралы үкім шығарады

<variant> әкімішілік құқықбұзушылық туралы іс жүргізуді қозғау туралы шешім шығарады

<variant> әкімішілік құқықбұзушылық туралы іс жүргізуді қозғау туралы наразылық шығарады

<variant> әкімішілік құқықбұзушылық туралы іс жүргізуді қозғау туралы нұсқау шығарады

<guestion> Әкімшілік құқықбұзушылық туралы істі жүргізу кезінде заңдардың дәл және біркелкі қолданылуын қадағалайтын орган:

<variant> прокуратура органдары

<variant> полиция органдары

<variant> сот органдары

<variant> қаржы полициясы

<variant> ұлттық қауіпсіздік комитеті

<guestion> құқықбұзушылық туралы істі жүргізуді тексеру нәтижелері бойынша прокурор қандай акті қабылдайды:

<variant> әкімішілік құқықбұзушылық туралы іс бойынша қаулыға сотқа наразылық білдіреді

<variant> полиция органдарының әкімішілік құқықбұзушылық туралы іс бойынша қаулысының күшін жояды

<variant> салық органдарының әкімішілік құқықбұзушылық туралы іс бойынша қаулысының күшін жояды

<variant> қаржы полициясыныңәкімішілік құқықбұзушылық туралы іс бойынша қаулысының күшін жояды

<variant> ұлттық қауіпсіздік комитетінің әкімішілік құқықбұзушылық туралы іс бойынша қаулысының күшін жояды

<guestion> Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу қандай орагнмен жүзеге асырылады:

<variant> әділет орагдарымен

<variant> сот органдарымен

<variant> полиция орагандарымен

<variant> мемлекеттік инспекция органдарымен

<variant> салық органдарымен

  1. Субъектілеріне байланысты бақылау қандай түрлерге бөлінеді?

<variant> Үкіметтік

<variant> Сенаттық

<variant> Мәжілістік

<variant> Маслихаттық

<variant>қылмыстық

<guestion> Субъектілеріне байланысты бақылау қандай түрлерге бөлінеді?

<variant> Президенттік

<variant> Сенаттық

<variant> Мәжілістік

<variant> Маслихаттық

<variant> қылмыстық

<guestion> Субъектілеріне байланысты қадағалау қандай түрлерге бөлінеді?

<variant> прокурорлық

<variant> Сенаттық

<variant> Мәжілістік

<variant> Президенттік

<variant> қылмыстық

<guestion> Субъектілеріне байланысты қадағалау қандай түрлерге бөлінеді?

<variant> соттық

<variant> Сенаттық

<variant> Мәжілістік

<variant> Маслихаттық

<variant> қылмыстық

<guestion> Субъектілеріне байланысты бақылау қандай түрлерге бөлінеді?

<variant> Парламенттік

<variant> Сенаттық

<variant> Мәжілістік

<variant> Маслихаттық

<variant> қылмыстық

<guestion> Қадағалау қандай түрлерге бөлінеді?

<variant> әкімшілік

<variant> Сенаттық

<variant> Мәжілістік

<variant> Маслихаттық

<variant> қылмыстық

<guestion> Әкімшілік құқықтық режимiнiң қағидалары:

<variant> барлығы.

<variant> үкiметтiң бөлiнуi.

<variant> әкiмшiлiктiң заңмен байланыстылығы.

<variant> әкiмшiлiктiң заң алдында жауаптылығы.

<variant> азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын шектемеу.

<guestion> Құқықтық режимдердiң түрлерiн көрсетiңiз:

<variant> жалпы және қайталанбалы.

<variant> жалпы және ерекше.

<variant> жалпы және арнайы.

<variant> барлығы жатады.

<variant> жалпы және қосымша.

<guestion> Қайталанбалы құқықтық режимдердiң топтарын көрсетiңiз:

<variant> қарапайым, төтенше.

<variant> жалпы және ерекше.

<variant> қарапайым және күрделi.

<variant> жәй және күрделi.

<variant> қарапайым және ерекше.

<guestion> Заңмен белгiленген төтенше режимiнiң түрлерiн көрсетiңiз:

<variant> шұғыл, әскери және ерекше жағдайлар.

<variant> төтенше және әскери.

<variant> ерекше жағдайлар.

<variant> жедел және төтенше жағдайлар.

<variant> барлығы жатады.

<guestion> Мемлекеттiк шекараны күзеттеудiң түрлерi:

<variant> барлығы жатады.

<variant> саяси күзет.

<variant> әскери және саяси күзет.

<variant> экономикалық және экологиялық күзет.

<variant> әскери және экономикалық күзет.

<guestion> Әскери қызметтегi заңдылық дегенiмiз:

<variant> барлығы жатады.

<variant> қызметтi ұйымдастыру қағидасы.

<variant> басқару әдiсi.

<variant> азаматтар мен мемлекет арасындағы қатынастар қағидасы.

<variant> басқару әдiсi және қызметтi ұйымдастыру қағидасы.

<guestion> Мемлекеттiк шекараны қорғау келесi режимдердiң жиынтығынан көрiнедi

<variant> мемлекеттiк шекара режимi

<variant> шекара режимi

<variant> мемлекеттiк шекарадан өту бекеттерiң режимi

<variant> дұрыс жауабы жоқ

<variant> барлық жауап дұрыс

<guestion> Төтенше жағдай режимiнiң неше түрi бар

<variant> 3

<variant> 4

<variant> 5

<variant> дұрыс жауабы жоқ

<variant> барлық жауап дұрыс

<guestion> Әкімшілік құқықтық режим:

<variant> қоғамдық қатынастардың тұрақты даму мен қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің ерекше шарасы

<variant> мемлекеттік органдардың адамдар мен азаматтардың құқықтарын мемлекет тарапынан қолданатын шектеу шарасы

<variant> табиғат апаттарының алдын – алу шараасы

<variant> құқықбұзушылықтардың алдын-алу шарасы

<variant> мемлекетке қарсы құқықбұзушылықтардың алдан- алу шарасы

<guestion> құқықтық режимдердің сыныптары :

<variant> жалпы, қосалық және арнайы

<variant> жалпы және арнайы

<variant> жалпы және ерекше

<variant> жалпы және қосалқы

<variant> ерекше және арнайы

<guestion> Жалпы әкімшілік құқықтық режим :

<variant> құқық субъектілерінің мәртебесі

<variant> паспорттық режим

<variant> кеден бекетіндегі режим

<variant> мемлекеттік шекара режимі

<variant> мемлекеттік қызметкерлердің мәртебесі

<guestion> Арнайы әкімшілік құқықтық режимнің түрлері :

<variant> қарапайым және экстремалды

<variant> ерекше

<variant> тұрақты

<variant> топтық

<variant>біркелкі

Күрделі сұрақтар.

<guestion> Қарапайым әкімшілік құқықтық режимі бұл :

<variant> территориялар режимі

<variant> ерекше жағдай режимі

<variant> төтенше жағдай режимі

<variant> әскери жағдай режимі

<variant> карантин режимі

<guestion> Төтенше жадай режимі қай кезде жариялануы мүмкін :

<variant> эпидемия және эпизотия кезінде

<variant> соғыс жағдайында

<variant> әскери қақтығыс жағдайында

<variant> жаппай құқықбұзушылық жағдайында

<variant> мемлекеттік өзгерістер кезінде.

<guestion> Төтенше жадай режимін енгізу туралы актіні кім қабылдайды :

<variant> Президент

<variant> Төтенше жадай жөніндегі министр

<variant> Қорғаныс министрі

<variant> Ішкі істер министрі

<variant> Парламент

<guestion> Төтенше жадай режимі енгізілгені туралы халыққа қандай мерзімде хабар берілуі керек :

<variant> төтенше жадай енгізу туралы актінің күшіне енуіне дейін кем деген де 6сағат бұрын

<variant> төтенше жадай енгізу туралы актінің күшіне енуіне дейін кем деген де 12 сағат бұрын

<variant><variant> төтенше жадай енгізу туралы актінің күшіне енуіне дейін кем деген де 14сағат бұрын

<variant>төтенше жадай енгізу туралы актінің күшіне енуіне дейін кем деген де 10 сағат бұрын

<guestion> Төтенше жадай режимі республика аумағында қандай мерзімге енгізіледі :

<variant> 30 тәулік

<variant> 15тәулік

<variant> 10 тәулік

<variant> 60 тәулік

<variant> 5 тәулік

<guestion> Төтенше жадай режимі жекелеген ауматарда қандай мерзімге енгізіледі :

<variant> 60 тәулік /

<variant> 15тәулік

<variant> 10 тәулік

<variant> 30 тәулік

<variant> 5тәулік

<guestion> Әкімшілік құқықтық режим:

<variant> қоғамдық қатынастардың тұрақты даму мен қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің ерекше шарасы

<variant> мемлекеттік органдардың адамдар мен азаматтардың құқықтарын мемлекет тарапынан қолданатын шектеу шарасы

<variant> табиғат апаттарының алдын – алу шараасы

<variant> құқықбұзушылықтардың алдын-алу шарасы

<variant> мемлекетке қарсы құқықбұзушылықтардың алдан- алу шарасы

<guestion> Әкімшілік құқықтық режимдердің сыныптары :

<variant> жалпы, қосалық және арнайы

<variant> жалпы және арнайы

<variant> жалпы және ерекше

<variant> жалпы және қосалқы

<variant> ерекше және арнайы

<guestion> Жалпы әкімшілік құқықтық режим :

<variant> құқық субъектілерінің мәртебесі

<variant> паспорттық режим

<variant> кеден бекетіндегі режим

<variant> мемлекеттік шекара режимі

<variant> мемлекеттік қызметкерлердің мәртебесі

<guestion> Арнайы әкімшілік құқықтық режимнің түрлері :

<variant> қарапайым және экстремалды

<variant> ерекше

<variant> тұрақты

<variant> топтық

<variant>біркелкі

<guestion> Қарапайым әкімшілік құқықтық режимі бұл :

<variant> территориялар режимі

<variant> ерекше жағдай режимі

<variant> төтенше жағдай режимі

<variant> әскери жағдай режимі

<variant> карантин режимі

<guestion> Төтенше жадай режимі қай кезде жариялануы мүмкін :

<variant> эпидемия және эпизотия кезінде

<variant> соғыс жағдайында

<variant> әскери қақтығыс жағдайында

<variant> жаппай құқықбұзушылық жағдайында

<variant> мемлекеттік өзгерістер кезінде

<guestion> Төтенше жадай режимін енгізу туралы актіні кім қабылдайды :

<variant> Президент

<variant> Төтенше жадай жөніндегі министр

<variant> Қорғаныс министрі

<variant> Ішкі істер министрі

<variant> Парламент

<guestion> Төтенше жадай режимі енгізілгені туралы халыққа қандай мерзімде хабар берілуі керек :

<variant> төтенше жадай енгізу туралы актінің күшіне енуіне дейін кем деген де <guestion>сағат бұрын

<variant> төтенше жадай енгізу туралы актінің күшіне енуіне дейін кем деген де 12 сағат бұрын

<variant> төтенше жадай енгізу туралы актінің күшіне енуіне дейін кем деген де 1<guestion>сағат бұрын <variant> төтенше жадай енгізу туралы актінің күшіне енуіне дейін кем деген де 10 сағат бұрын

<variant> төтенше жадай енгізу туралы актінің күшіне енуіне дейін кем деген де 30 сағат бұрын

<guestion> Төтенше жадай режимі республика аумағында қандай мерзімге енгізіледі :

<variant> 60 тәулік

<variant> 15тәулік

<variant> 10 тәулік

<variant> 30 тәулік

<variant> 5тәулік

<guestion> Төтенше жадай режимі жекелеген аумақтарда қандай мерзімге енгізіледі :

<variant> 60 тәулік

<variant> 15 тәулік

<variant> 10 тәулік

<variant> 30 тәулік

<variant> 5 тәулік

<guestion> Сауданы басқарудағы бақылаудың түрлерiн көрсетiңiз:

<variant> барлығы дұрыс.

<variant> әкiмшiлiк.

<variant> кедендiк.

<variant> тазалық эпидемиялогиялық.

<variant> салықтық.

<guestion> Ақшаның сапалық негiздерiн көрсетiңiз:

<variant> бостандықты қамтамасыз етедi, билiктi бөледi.

<variant> еркiндiк, билiк.

<variant> жалпы және ерекше.

<variant> жалпы және арнайы.

<variant> барлығы дұрыс.

<guestion> Нормативтiк актiлердi тiркеудi жүзеге асыратын орган:

<variant> әдiлет министрлiгi.

<variant> әдiлет бiлiктiлiк алқасы.

<variant> iшкi iстер органдары.

<variant> прокутатура.

<variant> барлығы.

<guestion> Қаржыны басқару функцияларын жүзеге асырушы орган:

<variant> қаржы министрлiгi.

<variant> президент.

<variant> премьер-министр.

<variant> мәжiлiс төрағасы.

<variant> парламент.

<guestion> Бюджет жоспарын және орындайтын орган:

<variant> атқарушы органдар.

<variant> президент.

<variant> премьер-министр.

<variant> сенат.

<variant> парламент.

<guestion> Салықты басқару саласындағы басқару түрлерi:

<variant> сыртқы және iшкi.

<variant> жалпы және ерекше.

<variant> жалпы және арнайы..

<variant> негізгі және қосымша.

<variant> барлығы.

<guestion> Салық саласын мемлекеттiк басқару дегенiмiз:

<variant> төмендегi –iс әрекеттердiң барлығын жасау.

<variant> салық жүйесiн ұйымдастыру.

<variant> салық қатынастарын реттеу.

<variant> салық құрылымын реттеу.

<variant> салық қатынастарын, жүйесiн реттеу.

<guestion> Салықты басқару саласындағы функцияларды көрсетiңiз:

<variant> барлығы дұрыс.

<variant> салық құрылымы.

<variant> салық жоспарлау.

<variant> салықтық есеп.

<variant> салықтық бақылау.

<guestion> Энергетика, индустрия, сауда министрлiгiнiң тағайындалу тәртiбi:

<variant> парламент келiсiмен президент қызметке тағайындайды және босатады.

<variant> сенат келiсiмi бойынша президент қызметке тағайындайды.

<variant> премьер-министр келiсiмiмен президент қызметке тағайындайды.

<variant> барлығы дұрыс.

<variant> барлығы дұрыс емес.

<guestion> Кеден органдарының бағынатын министрлiгiн көрсетiңiз:

<variant> қаржы министрлiгi.

<variant> iшкi iстер министрлiгi.

<variant> сауда министрлiгi.

<variant> мәдениет министрлiгi.

<variant> тек президентке бағынады.

<guestion> Валюталық бақылауды жүзеге асырушы орган:

<variant> Қазақстан Республикасының Ұлттық банкiсi.

<variant> президент.

<variant> парламент.

<variant> сенат.

<variant> мәжiлiс.

<guestion> Бюджеттi реттеудi, бөлудi жүзеге асыратын:

<variant> үкiмет және әкiмдер.

<variant> президент.

<variant> сенат.

<variant> парламент.

<variant> барлығы бiрiгiп.

<guestion> Республикалық тұрғын үй қорларының түрлерiн көрсетiңiз:

<variant> меншiктi тұрғын үй қоры, мемлекеттiк тұрғын үй қоры.

<variant> ортақ және жеке тұрғын үй қоры.

<variant> барлығы жатады.

<variant> қоғамдық қор.

<variant> қоғамды және ортақ тұрғын үй қоры.

<guestion> Комуналдық тұрғын үй шаруашылығын басқарудың функциялары:

<variant> координазиялық, шешушiлiк және бақылаушы.

<variant> координазиялық және субординазиялық.

<variant> шешушi функция.

<variant> барлығы дұрыс.

<variant> ешқайсысы жатпайды.

<guestion> Көлiк комуниказияларын басқарудың мақсаты:

<variant> барлығы жатады.

<variant> көлiкпен тасымалдау қызметiн орталықтандыру.

<variant> тасымалдауды ұйымдастыру.

<variant> көлiк құралдарының қауiпсiз қозғалысын қамтамасыз ету.

<variant> тасымалдауды ұйымдастыру, тасымалдау қызметiн орталықтандыру.

<guestion> Бюджет құралдарының функциясын көрсет:

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> үкiметтiң және парламенттiң саяси мақсатқа жетудегi қаржы кепiлi.

<variant> конститузияға сәйкес мемлекет талаптарын қаржыландыру.

<variant> бақылау функциясы.

<variant> дұрыс жауап жоқ.

<guestion> Бюджеттi қайсы органдар жасайды?

<variant> үкiмет және әкiмдер.

<variant> парламент.

<variant> президент.

<variant> маслихат.

<variant> жоғарғы сот.

<guestion> Бюджеттi жасаушы органның негізгі мiндеттерiнiң бiрi:

<variant> бюджет жоспарын өз уақытсында парламентке және маслихатқа ұсыну.

<variant> бюджет жоспарындағы көрсеткiштердi асыра орындау.

<variant> есеп комитетiне бюджет жобасын ұсыну.

<variant> жоғарғы сотқа бюджет жобасын ұсыну.

<variant> дұрыс жауап жоқ.

<guestion> Бюджет жасаушы орган қай министрлiк көмегiмен сәйкес бюджет жоспарын жасадйы?

<variant> қаржы министрлiгiмен және оның территориялды органдарымен.

<variant> кiрiс министрлiгiмен.

<variant> экономика және сауда министрлiгiмен

<variant> кеден комитетiмен.

<variant> отын-энергетика министрлiгiмен

<guestion> Бюджет келесi актiлермен бекiтiледi?

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> заң күшi бар жарлықпен.

<variant> заңмен.

<variant> парламент және маслихат шешiмiмен.

<variant> дұрыс жауап жоқ.

<guestion> Жергiлiктi бюджеттiң атқарылуында әкiмдер келесi өкiлеттiлiктерге ие?

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> заңды актiлерде көрсетiлген шекте табиғат объектiлерiн тиiмдi пайдалануға жағдай жасау.

<variant> жергiлiктi бюджетте көрсетiлген сомма шегiнде территорияның дамуы үшiн әлеуметтiк экономикалық бағдарламалар жасау.

<variant> мемлекеттiк акзиялар пакетiн басқаруды жүзеге асыруға және оны ұйымдастыруға.

<variant> коммуналды пайданың бiр бөлiгiн алуға өкiлеттiлiгi бар.

<guestion> Қаржы министрлiгiнiң құрамына қайсысы кiредi?

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> мемлекеттiк қаржыны бақылау комитетi.

<variant> қаржы валюталық бақылау комитетi.

<variant> салық қызметi.

<variant> кеден қызмет.

<guestion> Қаржы министрлiгiнiң құрамына қайсы комитет кiредi?

<variant> мемлекеттiк қаржыны бақылау комитетi.

<variant> ауыл шаруашылық департаментi.

<variant> жоғарғы бiлiм беру департаментi.

<variant> «Қазақойл» Ұлттар мұнай-газ компаниясы.

<variant> туризм және спорт агентiгi.

<guestion> Қаржы министрлiгiнiң құрамына қайсы комитет кiредi?

<variant> дұрыс жауап жоқ:

<variant> ауыл шаруашылық департаментi.

<variant> туризм және спорт агентiгi.

<variant> төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiк.

<variant> мемлекеттiк қызмет агентiгi.

<guestion> Есеп комитетi қайсы органға бағынады:

<variant> президентке.

<variant> үкiметке.

<variant> парламент мәжiлiсiне.

<variant> қаржы министрлiгiне.

<variant> дұрыс жауап жоқ.

<guestion> Үкiмет және қаржы министрлiгiнiң есебiнiң қорытындысы болып..

<variant> есеп комитетiнiң жылдық есебi.

<variant> мемлекеттiк қаржыны бақылау комитетiнiң есебi.

<variant> кеден комитетiнiң жылдық қорытындысы.

<variant> салық комитетiнiң жылдық қорытындысы.

<variant> экономика және сауда министрлiгiнiң есебi.

<guestion> Мемлекеттiк бюджеттiк емес қорларды басқаруды қайсы орган ұйымдастырады:

<variant> үкiмет.

<variant> президент.

<variant> әкiмдер.

<variant> парламент.

<variant> жоғарғы сот.

<guestion> Қазақстан Республикасындағы негізгі бюджеттiк емес қорларды көрсет:

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> зейнетақы қорлары.

<variant> мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қоры.

<variant> мiндеттi медизиналық сақтандыруқоры.

<variant> жол қоры.

<guestion> Қазақстан Республикасындағы негізгі бюджеттiк емес қорларды көрсет:

<variant> зейнетақы қорлары.

<variant> материалдық резерв.

<variant> алтын-валюта қоры.

<variant> ұлттық мұнай-газ компаниясының қоры.

<variant> Қазақстан даму қоры.

<guestion> Монополия – бұл..

<variant> нарықтағы ұсыныс жағдайындағы бәсекелестiк болмайтын жағдай.

<variant> нарықтағы бәсекелестiк жағдайдың қалыптасуы.

<variant> олигополия.

<variant> дұрыс жауап жоқ.

<variant> барлық жауап дұрыс.

<guestion> Баға және монополияға қарсы саясат департаментiне келесi функциялар жүктелген:

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> тауар және қаржы рыноктарындағы негізгі шаруашылық субъектiлерiн демонополизазиялау.

<variant> монополиялық қызметтi анықтау және алдын-алу.

<variant> бәсекенiң дамуына жағдай жасау.

<variant> мемлекеттiк баға тәртiбiн сақтауды бақылау.

<guestion> Өнеркәсiп қызметiн басқаруды ұйымдастыру қайсы министрлiкке жүктелген:

<variant> сауда, индустрия және энергетика министрлiгi.

<variant> қаржы министрлiгi.

<variant> кiрiс министрлiгi.

<variant> бiлiм беру және денсаулық сақтау министрлiгi.

<variant> ауыл шаруашылығы министрлiгi.

<guestion> Сауда, индустрия және индустрия министрлiгi қызметiне келесiлер жатады:

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> сауда, индустрия және энергетика саласында мүмкiндiгi бар бағдарламаларды iс жүзiне асыруға.

<variant> жалпы өндiрiс және өндiрiс тауарларын тұтыну конзензиясын жасау.

<variant> мемлекеттiк өнеркәсiп комплексiн басқару.

<variant> дұрыс жауап жоқ.

<guestion> Сауда, индустрия және индустрия министрлiгiнiң басшылық ететiн негізгі салаларды көрсет:

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> көмiр өндiрiсi.

<variant> атом өнеркәсiбi.

<variant> электро-энергия.

<variant> дұрыс жауап жоқ.

<guestion> Транспорт және коммуниказиялық комплекс бұл – ..

<variant> тасымалдау қызметi және ақпарат беру.

<variant> ауыл шаруашылық өнiмдерiн жинау.

<variant> ауыл өнеркәсiп қызметi.

<variant> бiлiм беру жүйесiн жасау.

<variant> дұрыс жауап жоқ.

<guestion> Транспорт және коммуниказия органдарының мәселелерi:

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> транспорттық тасымалдау қызметiне қатысушылардың қызметiнiң координазиясы.

<variant> тасымалдауды ұйымдастыру.

<variant> көлiк-құралдарының қозғалысының қауiпсiздiгiн қамсыздантыру.

<variant> басқа мемлекеттермен белгiлi бiр көлiк түрiмен ынтымақтастықта болу.

<guestion> Сыртқы экономикалық қызметтi басқару органдарын көрсет:

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> қаржы бақылау комитетi.

<variant> Қазақстан Республикасының сауда, индустрия және энергетика министрлiгi.

<variant> Қазақстан Республикасының сыртқы iстер министрлiгi.

<variant> кеден органдары.

<guestion> Саудадағы айналымның түрлерiн көрсетiңiз:

<variant> азаматтық, сауда, экономикалық айналым.

<variant> қоғамдық саяси айналым.

<variant> жалпы және ерекше айналым.

<variant> жалпы және арнайы айналым.

<variant> барлығы жатады.

<guestion> Салық органдарының қызметкерлерінің әкімшілік жауаптылығы қай кезде болады :

<variant> мемлекеттік бекара режимі ережелерді бұзғанда

<variant> қызметтік тәртіп ережелерін бұзғанда

<variant> ішкі ережелерді бұзғанда

<variant> барлық жағдайда

<variant>әкімшілік жауаптылыққа тартылмайды

<guestion> Бiлiм беру саласындағы мемлекеттiк саясатты белгiлейтiн орган:

<variant> Қазақстан Республикасының Президентi.

<variant> премьер-министр.

<variant> үкiмет.

<variant> парламент.

<variant> сенат.

<guestion> Бiлiм беру саласындағы мемлекеттiк саясатты жүргiзе асырушы орган:

<variant> Қазақстан Республикасының Үкiметi.

<variant> Қазақстан Республикасының Президентi.

<variant> парламент.

<variant> премьер-министр.

<variant> сенат.

<guestion> Факультет деканын сайлау тәртiбi:

<variant> жоғарғы оқу орнының ғылыми кеңесiмен сайланады.

<variant> ректор тағайындайды.

<variant> студенттер сайлайды.

<variant> оқытушылар сайлайды.

<variant> барлығы дұрыс емес.

<guestion> Салалық денсаулық сақтау органдарының түрлерi:

<variant> территориялық және ведомствалық.

<variant> жалпы және арнайы.

<variant> жалпы және ерекше.

<variant> барлығы дұрыс.

<variant> барлығы дұрыс емес.

<guestion> Денсаулық сақтауды басқаруды орындаушы функциялар:

<variant> жалпы және арнайы.

<variant> жалпы және ерекше.

<variant> жалпы және негізгі.

<variant> барлығы дұрыс.

<variant> барлығы дұрыс емес.

<guestion> Әкімшілік құқықтық бөлімдері:

<variant> жалпы және ерекше

<variant> жалпы және арнайы.

<variant> жалпы және негізгі.

<variant> жалпы және арнаулы.

<variant> жалпы және жеке.

<guestion> Әкімшілік құқықтың көздерінің формалары:

<variant> 6 -формадан тұрады.

<variant> 5 -формадан тұрады.

<variant> 2-формадан тұрады.

<variant> 7 -формадан тұрады.

<variant> 3-формадан тұрады.

<guestion> Әкімшілік құқықтың әдістері:

<variant> рұқсат етуші,

<variant> тыйым салушы.

<variant> міндеттеуші.

<variant> шектеуші.

<variant> міндеттеуші

<guestion> Әкімшілік құқықтың көздерінің формаларын көрсетiңiз:

<variant> нормативтiк акт, сот прецидентi, құқықтық әдеп-ғұрып, келiсiм шарт, ғылыми құқықтық доктрина.

<variant> президент қаулылары.

<variant> Республикасының конституциясы.

<variant> парламент қабылдаған заңдар.

<variant> әкімшілік құқық бұзушылық жөніндегі кодексі.

<guestion> Әкімшілік келiсiм шарттарды көрсетiңiз:

<variant> барлығы.

<variant> мемлекетаралық.

<variant> үкiметаралық.

<variant> ведомствоаралық.

<variant> аймақаралық.

<guestion> Әкімшілік құқтықтық нормалардың түрлерi:

<variant> материалдық, процессуалдық.

<variant> міндеттеуші, процессуалдық.

<variant> міндеттеуші, материалдық.

<variant> шектеуші, міндеттеуші.

<variant> барлығы.

<guestion> Әкімшілік құқтықтың бағыттық белгiсiнiң нормалары:

<variant> реттеушi, қорғаушы.

<variant> iрiктеушi, реттеушi.

<variant> қорғаушы, iрiктеушi.

<variant> міндеттеуші, реттеушi.

<variant> барлығы.

<guestion>Әкімшілік құқтықтың заңды күшiнен туындайтын нормалары:

<variant> заң шығарушы және заңдылық.

<variant> жалпы және арнайы.

<variant> жалпы және ерекше.

<variant> міндеттеуші және реттеушi.

<variant> барлығы.

<guestion> Iс жүзiндегi нормалардың түрлерi:

<variant> жалпы және арнайы.

<variant> жалпы және ерекше.

<variant> міндеттеуші және жүктеушi.

<variant> орындаушы және атқарушы.

<variant> барлығы.

<guestion> Әкімшілік құқтықтық қатынастардың жүзеге асырылуын шектеуші нормалары:

<variant> жалпымiндеттiлiк және iшкi жүйелiк.

<variant> iшкi жүйелiк және сыртқы жүйелiк.

<variant> жалпымiндеттiлiк және сыртқы жүйелiк.

<variant> барлығы.

<variant> жалпымiндеттiлiк және iшкi жүйелiк.

<guestion> фактiлер дегенiмiз:

<variant> iс-әрекет және құбылыс.

<variant> жаратылыс және құбылыс.

<variant> табиғат және құбылыс.

<variant> iс-әрекет және табиғат.

<variant> барлығы.

<guestion> Әкімшілік құқықтың сатылық әдістері:

<variant> субординазия, координазия.

<variant> субординазиялық, коллегиялық.

<variant> координазиялық және бiрiктiрушi.

<variant> бiрiктiрушi, iрiктеушi.

<variant> барлығы жатады.

<guestion> Әкімшілік-құқытық қатынастың қатысушылары арасындағы байланыстар сипаты бойынша бөлiну түрлерi:

<variant> тiгiнен және көлбеу.

<variant> жалпы және ерекше.

<variant> жалпы, арнайы.

<variant> барлығы тиiстi.

<variant> жалпы, ерекше және көлбеу.

<guestion> Императивтiк әдiстiң неше түрi бар

<variant> рұқсат беру әдiсi, тиым салу әдiсi, нозотивтiк мiндеттеу әдiсi

<variant> субординация, кординация

<variant> рұқсат беру әдiсi, тиым салу әдiсi,

<variant> сендiру иландыру, марапаттау

<variant> мәжбүрлеу және марапаттау

<guestion>Әкімшілік құқықтың басты қайнар әдістері

<variant> нормативтiк акт, әкiмшiлiк шарт

<variant> нормативтiк акт,

<variant> әкiмшiлiк шарт

<variant> халықаралық актiлер

<variant> КСРО заңдары

<guestion>Әкімшілік құқық нормалары қолдану мақсатына сәйкес бөлiнедi

<variant> реттейтiн‚ қорғайтын

<variant> заңдық‚ заң астылық

<variant> жалпы‚ арнайы

<variant> реттейтiн‚ құқық бұзатын

<variant> дұрыс жауабы жоқ

<guestion>Әкімшілік құқық нормалары әрекет ету мерзiмiне сәйкес бөлiнедi

<variant> тұрақты‚ мерзiмдi

<variant> жалпы‚ арнайы

<variant> заңдық‚ заң астылық

<variant> реттейтiн‚ қорғайтын

<variant> дұрыс жауабы жоқ

<guestion> Әкімшілік құқық субъектiлерiн үлкен екi топқа бөлуге болады

<variant> жеке‚ ұжымдық

<variant> ҚР азаматы‚ шетел азаматы

<variant> ҚР заңды тұлғалары‚ шетел заңды тұлғалары

<variant> ҚР президентi

<variant> дұрыс жауабы жоқ

<guestion> Әкімшілік құқықтық қатынас дегенiмiз не?

<variant> атқарушылық билiк саласында қалыптасқан әкiмшiлiк нормалармен реттейтiн қоғамдық қатынас

<variant> тараптардың құқықтары мен мiндеттерiн реттейтiн қоғамдық қатынас

<variant> субьектiлердiң әрқашан атқару билiк саласындағы қатынасы

<variant> әкiмшiлiк билiктiң мақсаттарын жүзеге асыратын қатынас

<variant> әкiмшiлiк қызметтiң негізгі нысаны болып табылатын қатынас

<guestion> Әкімшілік құқықтық қатынас құрылымы қандай элементтерден тұрады

<variant> субьект‚ обьект‚ қатынас мазмұны

<variant> субьект‚ қатынас мазмұны

<variant> обьект нысан‚ қатынас мазмуны

<variant> қатынас‚ субьект‚ обьект

<variant> нысан‚ қатынас‚ мазмұн

<guestion> Субьектiлердiң мiнез-құлқына әсер ету әдiсiне қарай құқық нормалары

<variant> тыйым салатын‚

<variant> қорғайтын

<variant> реттейтiн

<variant> жалпыға мiндеттi

<variant> мерзiмдi

<guestion> Әрекет ету мерзiмiне сәйкес әкәмшiлiк құқық нормалары

<variant> тұрақты‚ мерзiмдi

<variant> мiндеттейтiн‚ мерзiмдi

<variant> тиым салатын, марапаттайтын

<variant> қорғайтын‚ тұрақты

<variant> рұқсат беретiн‚ тиым салатын

<guestion> Әкімшілік құқық норма дегенiмiз не

<variant> мемлекеттiк билiк оргондары бекiткен атқару қызмет саласындағы қатынастарды реттейтiн құқық саласы

<variant> атқарушылық билiк саласында қалыптасқан әкiмшiлiк нормаларымен реттелетiн қоғамдық қатынас

<variant> мемлекет мойындаған әкәмшiлiк құқықтың әдістеріндебекiтiлген нормалар

<variant> әкiмшiлiк билiк мiндеттерiн және мақсаттарын жүзеге асырастын норма

<variant> субьектiлердiң әрқашан атқару билiк саласын реттейтiн нормалар

<guestion> Әкiмшiлiк норма түсiнiгi неше мағынада қолданылыды

<variant> 2

<variant> 1

<variant> 3

<variant> 4

<variant> 5

<guestion>Әрекет ету шегiне сәйкес қалай бөлiнедi

<variant> жалпыға мiндеттi‚ апарат iшiнде

<variant> жалпыға мiндеттi‚ мерзiмдi

<variant> мiндеттi‚ рұқсат етiлген

<variant> марапаттайтын‚ мiндеттейтiн

<variant> апарат iшiнде‚ тұрақты

<guestion> Мекенжайына сәйкес 3-ке бөлiнедi

<variant> мемлекеттiк органдар және олардың қызметкерлерi

<variant> мемлекет және олардың азаматтары

<variant> мемлекеттiк тұлғалар

<variant> субъектiлердiң мiнез-құлқына қарай

<variant> тұрақты мен мерзiмдi

<guestion> Заңды нормалар және заң астылық нормалар деп бөлiну неге сәйкес келедi

<variant> заңдық күшiне сәйкес

<variant> процессуалды нормаға сәйкес

<variant> әркет ету мерзiмiне сәйкес

<variant> мекен-жайына сәйкес

<variant> әсер ету шегiне сәйкес

<guestion>Субъектiлердiң мiнез-құлқына әсер ету әдiсiне сәйкес және мазмунына байланысты деп бөлу неге сәйкес келедi

<variant> әкiмшiлiк нормалардың белгiсiне байланысты

<variant> әкiмшiлiiк құқықтың субъектiлерiне байланысты

<variant> әкiмшiлiiк құқықтың мазмұнына байланысты

<variant> әкiмшiлiiк құқықтың субъектiлердiң құқықтық статусына байланысты

<variant> әкiмшiлiiк құқықтың нысанына байланысты

<guestion> Әкімшілік құқықтың басты қайнар әдістері неше түрге бөлiнедi

<variant> 4

<variant> 2

<variant> 3

<variant> 6

<variant> 5

<guestion> Әкімшілік құқық жатады:

<variant> құқықтың жариялы саласына

<variant> құқытың жеке саласына

<variant>жеке және жариялы құқықты қамтитын кешенді салаға

<variant> халықаралық құқық саласына

<<guestion> Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығының пәні:

<variant> мемлекеттік басқару саласындағы барлық қатынастар

<variant> тек құқық қорғау органдары арасындағы қатынастар

<variant> жергілікті өзін-өзі басқару саласындағы қатынастар

<variant> әкімшілік орган дар арасындағы қатынастар

<variant> мемлекеттік қызметкерлер арасындағы қатынастар

<guestion> Мына атаулардың қайсы бірі әкімшілік құқығына бұрын тән болған:

<variant> муниципалды құқық

<variant> жария құқық

<variant> көпшілік құқық

<variant> мемлекеттік құқық

<<guestion> Әкімшілік құқықтың әдістері:

<variant> императивтік және диспозитивтік

<variant> тек императивтік

<variant> тек диспозитивтік

<variant> ерекше жағдайларда диспозитивтік

<variant>ерекше жағдайларда императивтік

<guestion> Әкімшілік құқықтың жүйесі:

<variant> жалпы және ерекше бөлім

<variant> жалпы және негізгі бөлім

<variant> жалпы және арнайы бөлім

<variant> жалпы және мамандандырылған бөлім

<variant> ерекше және арнайы бөлім

<guestion>Әкімшілік құқық төменде аталған саласырдың қайсы біріне неғұрлым жақын:

<variant> конституциялық құқыққа

<variant> азаматтық құқыққа

<variant> қылмыстық құқыққа

<variant> еңбек құқығына

<variant>қаржы құқығына

<guestion>Әкімшілік құықтық нормалардың негізгі мақсаты:

<variant> мемлекеттік басқару жүйесіндегі түрлі компоненттерді реттеу

<variant> адам мен азаматтардық конституциялық құқықтары мен бостандықтарын бекіту

<variant> сот орагдарында жалпы іс жүргізу тәртібін бекіту

<variant> мемлекеттік органдардың конституциялық құқықтық мәртебесін айқындау

<variant>қоғамдық ұйымдардың конституциялық мәртебесін айқындау

<guestion> Әкімшіліктік қатынастарға:

<variant>ҚР Үкіметі мен облыстық әкімшілік арасындағы қатынастар жатады

<variant> ҚР Сыртқы Істер Минитрлігі мен ҚР Ішкі Істер Министрлігі арасындағы қатынастар жатады

<variant>ҚР Парламенті мен ҚР Үкіметі арасындағы қатынастар жатады

<variant> ҚР Парламенті мен ҚР жоғарғы сотынының арасындағы қатынастар жатады

<variant>ҚР Үкіметі мен ҚР Жоғарғы соты арасындағы қатынастар жатады

<guestion> Әкімшілік көлбеу қатынастарға:

<variant> бірдей дәрежеде тұрған органдар арасындағы қатынастар жатады

<variant> жоғарғы тұрған орган мен төменгі тұрған орган арасындағы қатынастар жатады

<variant> жоғарғы тұрған орган мен жалпы мемлекеттік органдар арасындағы қатынастар жатады

<variant> жалпы мемлекеттік органдар мен құқық қорғау органдары арасындағы қатынастар жатады

<variant> құқық қорғау орагдарының арасындағы өзара қатынастар жатады

<guestion> Әкімшілік көлбеу қатынастарға:

<variant> ҚР Сыртқы Істер Минитрлігі мен ҚР Ішкі Істер Министрлігі арасындағы қатынастар жатады

<variant> ҚР Үкіметі мен облыстық әкімшілік арасындағы қатынастар жатады

<variant>ҚР Парламенті мен ҚР Үкіметі арасындағы қатынастар жатады

<variant> ҚР Парламенті мен ҚР жоғарғы сотынының арасындағы қатынастар жатады

<variant> ҚР Үкіметі мен ҚР Жоғарғы соты арасындағы қатынастар жатады

<guestion> Әкімшілік құқықтың қайнар көздеріне:

<variant> мемлекеттік органдардың барлық актілері

<variant> қоғамдық бірлестіктердің барлық актілері

<variant> діни бірлестіктердің барлық актілері

<variant> сот органдарының актілері

<variant>әкімшілік акітері жатады

<guestion> Әрекет қабiлеттiлiктiң басталу мерзiмi:

<variant> 18 -жастан.

<variant> 16 -жастан.

<variant> 14 -жастан.

<variant> 15 -жастан.

<variant> 17 -жастан.

<guestion> Аралық әрекет қабiлеттiлiктiң басталуы:

<variant> 18 -жастан.

<variant> 14 -жастан.

<variant> 16 -жастан.

<variant> 15 -жастан.

<variant> 17 -жастан.

<guestion> Әкімшілік құқықтық қатынастардың элементтерi:

<variant> субъект, объект фактiлiк мағынасы құқықтық мағынасы.

<variant> субъект және объект.

<variant> субъект және объект фактiлiк мағынасы.

<variant> субъект және объект құқықтық мағынасы.

<variant> ешқайсысы жатпайды.

<guestion> Субъект дегенiмiз:

<variant> жеке тұлға.

<variant> iшкi жүйелiк мемлекеттiк басқарудағы тәртiп.

<variant> мемлекеттiк басқарудағы заңдылық.

<variant> нақты iс-әрекеттер.

<variant> субъектiлердiң мiндеттерi мен құқықтары.

<guestion> Объект дегенiмiз:

<variant> мемлекеттiк басқарудағы тәртiп, заңдылық.

<variant> жеке тұлға.

<variant> нақты iс-әрекеттер.

<variant> субъектiлердiң мiндеттерi.

<variant> субъектiлердiң құқықтары.

<guestion> Фактiлiк мағынасы дегенiмiз:

<variant> жақтардың нақты iс-әрекеттерi.

<variant> жеке тұлға.

<variant> мемлекеттiк басқарудағы тәртiп.

<variant> мемлекеттiк басқарудағы заңдылық

<variant> субъектiлердiң құқықтары мен мiндеттерi.

<guestion> Құқықтық мағынасы дегенiмiз:

<variant> субъектiлiк құқықтары мен мiндеттерi.

<variant> мемлекеттiк басқарудағы тәртiп.

<variant> жақтардың нақты iс-әрекеттерi.

<variant> мемлекеттiк басқарудағы заңдылық

<variant> құқыққа қайшы iс-әрекеттер.

<guestion> Нормативтiк актiлердiң түрлерi:

<variant> барлығы жатады:

<variant> конститузия.

<variant> президент актiлерi.

<variant> орталық атқарушы органдардың актiлерi.

<variant> жергiлiктi атқарушы органдардың актiлерi.

<guestion>Азаматтардың әкiмшiлiк-құқықтық статустары:

<variant> барлығы.

<variant> әкiмшiлiк әрекет және құқықтық қабiлеттiлiк.

<variant> мемлекеттiк басқару саласындағы құқықтар мен мiндеттер.

<variant> азаматтардың әкiмшiлiк-құқықтық кепiлдiктерi мен бостандықтары.

<variant> барлығы дұрыс емес.

<guestion>Әкімшілік әрекет қабiлеттiлiктiң толық көлемдегi басталу мерзiмi:

<variant> 18жастан.

<variant> 16жастан.

<variant> 14жастан.

<variant> 17жастан.

<variant> 20 жастан.

<guestion> Азаматтардың шағымдарының түрлерi:

<variant> әкiмшiлiк және соттық.

<variant> әкiмшiлiк және қылмыстық.

<variant> жалпы және ерекше.

<variant> жалпы, арнайы.

<variant> қоғамдық және саяси.

<guestion> Әкімшілік шағымның түрлерi:

<variant> жалпы және арнайы.

<variant> жалпы және ерекше.

<variant> қоғамдық және саяси.

<variant> әкiмшiлiк және қылмыстық.

<variant> барлығы дұрыс емес.

<guestion> Жалпы әкiмшiлiк шағымдардың қаралу мерзiмi:

<variant> 15күн.

<variant> 10 күн.

<variant> 20 күн.

<variant> 1 ай.

<variant> 5 күн.

<guestion>Жалпы әкiмшiлiк шағымдарды қараудың ұзақ мерзiмi:

<variant> 1 ай.

<variant> 2 ай.

<variant> 20 күн.

<variant> 25күн.

<variant> 15 күн.

<guestion> Жалпы соттық шағымның қаралу мерзiмi:

<variant> 10 күн iшiнде.

<variant> 15күн.

<variant> 20 күн.

<variant> 1 ай.

<variant> 25 күн.

<guestion>Шетел азаматтарының бөлiну топтары:

<variant> тұрғылықты тұратын және уақытша тұратын.

<variant> қоғамдық және саяси.

<variant> жалпы және ерекше.

<variant> жалпы және арнайы.

<variant> барлығы дұрыс.

<guestion> Азамат құқықтарын жүзеге асыру механизiмiне сәйкес нешеге бөлiнедi

<variant> абсалюттi құқықтар‚ қатысты салыстырмалы құқықтар

<variant> жалпы құқықтар‚ арнайы құқықтар

<variant> мемлекеттiк көмек алу құқықтары‚ қорғау құқықтары

<variant> дұрыс жауабы жоқ

<variant> барлық жауап дұрыс

<guestion>Азаматтардың әкімшілік құқықтық қабілеттігі қай кезден басталады:

<variant> туылған кезден бастап

<variant> 14 жасқа толғаннан бастап

<variant> 16 жасқа толғаннан бастап

<variant> 18 жасқа толғаннан бастап

<variant> 15жасқа толғанан бастап

<guestion>Азаматтардың жартылай әрекет қабілеттігі қай кезден басталады:

<variant> әртүрлі жаста, оның ішінде 14жасқа дейін де

<variant> 15жастан бастап

<variant> 16жастан бастап

<variant> 18жастан бастап

<variant> туылғаннан бастап

<guestion> Мекемелер мен бірлестіктер заңды тұлғалар ретінде қандай органда тіркеуден өтуі тиіс:

<variant> әділет органдарында

<variant> жергілікті әкімшілікте

<variant> жергілікті маслихатта

<variant> салық комитетінде

<variant> қаржы және әділет органдарында

<guestion> Әкім қандай нормативтік акті қабылдайды:

<variant> шешімдер мен өкімдер

<variant> шешімдер мен нұсқаулар

<variant> заңдар мен заңға тәуелді актілер

<variant> өкімдер мен нұсқаулар

<variant> қаулы

<guestion> Президент өз қызметiн жүзеге асыру үшiн берiлетiн кепiлдiктiң түрлерi:

<variant> құқықтық, әлеуметтiк, ұйымдастырушылық.

<variant> құқықтық, саяси.

<variant> ұйымдастырушылық, әлеуметтiк, саяси.

<variant> құқықтық, әлеуметтiк және саяси.

<variant> барлығы.

<guestion>Әкімшілік құқықтық субъектiлерiнiң түрлерi:

<variant> жеке және коллективтiк.

<variant> жеке және ұйымдық.

<variant> ұйымдық және коллективтiк.

<variant> мемлекеттiк және жекеменшiк.

<variant> барлығы.

<guestion> Жергiлiктi атқарушы органдардың қызметiн жүзеге асыратын басшылар:

<variant> әкiмдер.

<variant> әкiмдер мен әкiмшiлiктегi президент уәкiлi.

<variant> жергiлiктi атқарушы органдағы президент уәкiлi.

<variant> әкiмдер мен көмекшiлерi.

<variant> әкiмдер мен орынбасарлары.

<guestion> Басқару әдістерін көрсетiңiз:

<variant> барлығы.

<variant> әкiмшiлiк құқық.

<variant> нақты мәселелердi шешу.

<variant> басқарушының еркiндiгiне әсер ету.

<variant> басқару саласы бойынша пайда болған нақты мәселелердi шешу.

<guestion> Нақты мәселелердi шешу түрлерi:

<variant> жеке, коллегиялы түрде және бiрлесiп.

<variant> бiрлесiп.

<variant> референдум арқылы.

<variant> дауыс беру арқылы.

<variant> барлығы жатады.

<guestion>Шешiмдердiң түрлерiн көрсетiңiз:

<variant> қаулы, бұйрық, инструкзия.

<variant> қаулы, нормативтiк акт.

<variant> бұйрық, заң.

<variant> нормативтiк акт, инструкзия.

<variant> нормативтiк акт, регламент.

<guestion> Атқарушы органдардың басты мақсаты:

<variant> заңдардың орындалуын қамтамасыз ету.

<variant> заңдылықтармен қамтамасыз ету.

<variant> президентке тиянақты есеп беру.

<variant> ешқайсысы жатпайды.

<variant> барлығы жатады.

<guestion> Орталық және жергiлiктi атқарушы органдарды бекiтетiн:

<variant> президент және премьер-министр.

<variant> президент және әкiмдер.

<variant> әкiмдер және жетекшiлер.

<variant> әкiмдер мен төрағалар.

<variant> барлығы дұрыс.

<guestion> Жекешелендiрудiң басталған жылын көрсетiңiз:

<variant> 21ақпан 1991 жыл.

<variant> 20 ақпан 1992жыл.

<variant> 1 қаңтар 1993жыл.

<variant> 1 қаңтар 1994жыл.

<variant> 20 желтоқсан 1995жыл.

<guestion>Атқару билiгiнiң жоғарғы органдарын көрсетiңiз:

<variant> Қазақстан Республикасының Президентi және Үкiметi.

<variant> үкiмет және әкiмдер.

<variant> парламент, мәжiлiс төрағасы.

<variant> премьер-министр.

<variant> президент және премьер-министр.

<guestion> Ел iшiндегi және сыртқы қарым-қатынасты реттейтiн лауазымды тұлға:

<variant> Қазақстан Республикасының Президентi.

<variant> мәжiлiс төрағасы.

<variant> премьер-министр.

<variant> министр.

<variant> төраға.

<guestion> Орталық басқару органдарын көрсетiңiз:

<variant> министрлiктер, мемлекеттiк комитеттер.

<variant> министрлiктер.

<variant> әкiмшiлiктер.

<variant> президент.

<variant> мемлекеттiк комитеттер әкiмшiлiктер.

<guestion> Қазақстан Республикасының Парламентiнiң негізгі қызметi:

<variant> заң шығару.

<variant> заңның орындалуын қадағалау.

<variant> бақылау.

<variant> қадағалау.

<variant> барлығы жатады.

<guestion> Заң шығарушы орган:

<variant> парламент.

<variant> президент.

<variant> премьер-министр.

<variant> сенат.

<variant> мәжiлiс.

<guestion> Қазақстан Республикасының жоғарғы органдарын көрсетiңiз:

<variant> президент, парламент, үкiмет.

<variant> президент, үкiмет.

<variant> Қазақстан Республикасының жоғарғы соты.

<variant> прокуратура.

<variant> барлығы дұрыс.

<guestion> Президенттiкке кандитаттыққа қойылатын талаптар:

<variant> барлығы тиiстi.

<variant> Қазақстан Республикасының азаматы.

<variant> жасы 30 дан асқан

<variant> сотталмаған.

<variant> Қазақстан Республикасында тұрақты тұрғыны.

<guestion> Қазақстан Республикасы Президентiнiң өкiлетiк мерзiмi:

<variant> 5 жыл.

<variant> 2жыл.

<variant> 3жыл.

<variant> 4жыл.

<variant> 8-6жыл аралығында.

<guestion>Парламенттiң кезектi және кезектен тыс отырыстарын бекiтетiн орган:

<variant> Қазақстан Республикасының Президентi.

<variant> мәжiлiс төрағасы.

<variant> конститузиялық кеңес төрағасы.

<variant> премьер-министр.

<variant> барлығы бiрге.

<guestion> Үкiмет пен Парламенттiң өкiлеттiктерiн тоқтататын орган:

<variant> Қазақстан Республикасының Президентi.

<variant> конститузиялық кеңес.

<variant> премьер-министр.

<variant> мәжiлiс төрағасы.

<variant> барлығы бiрiгiп.

<guestion> Ұлттық қауiпсiздiк комитетiн тарататын және қайта құрайтын орган:

<variant> Қазақстан Республикасының Президентi.

<variant> премьер-министр.

<variant> әдiлет министрi.

<variant> комитет төрағасы.

<variant> конститузиялық кеңес.

<guestion> Президенттi қызметтен босататын орган:

<variant> жоғарғы сот және конститузиялық кеңестiң қорытындысы бойынша Парламент.

<variant> жоғарғы сот.

<variant> конститузиялық кеңес.

<variant> парламент.

<variant> премьер-министр.

<guestion> Қазақстан Республикасының Бас Прокурорының тағайындалу тәртiбi:

<variant> сенат келiсiмiмен президент тағайындайды.

<variant> мәжiлiс келiсiмiмен премьер-министр тағайындайды.

<variant> премьер-министр тағайындайды.

<variant> президент өзi тағайындайды.

<variant> барлығы дұрыс емес.

<guestion> Әр саладағы қызметпен айналасу жөнiндегi лицензия беретiн орган:

<variant> орталық атқарушы органдар.

<variant> жергiлiктi атқарушы органдар.

<variant> iшкi iстер органы.

<variant> нотариустар.

<variant> салық комитетi.

<guestion> Облыс әкiмдерiнiң тағайындалу тәртiптерi:

<variant> премьер-министрдiң ұсынуымен президент қызметке тағайындайды.

<variant> президент өзi тағайындайды.

<variant> парламент.

<variant> премьер-министр.

<variant> сенат және мәжiлiс төрағасы.

<guestion>Президент нұсқауларының, Үкiмет қаулыларының күшiне ену тәртiбi:

<variant> ақпаратқа берiлген күннен бастап 10 күннен кейiн.

<variant> ақпаратқа берiлген күннен бастап.

<variant> президент қол қойған мезгiлден бастап.

<variant> барлығы дұрыс.

<guestion> Салааралық басқаруды жүзеге асырушы орталық атқарушы органдар -бұл ..

<variant> салааралық функцияларды орындауға маманданған және салалық қызмет профилiне ие емес органдар.

<variant> нормативтiк қарым-қатынасты құрудағы заң шығарушы негізгі басқарма.

<variant> құқықтық нормаларды қамсыздандыру механизмiн жасаушы орган.

<variant> әкiмшiлiк құқық пен басқаруды күшейтуге маманданған орган.

<variant> дұрыс жауап жоқ.

<guestion> Басқарма жетекшiлерi тиiмдi басқаруды жүзеге асырады. Егер келесi факторға сүйенсе:

<variant> ұйымдық басқаруға маманданған болса.

<variant> шешiм қабылдау тәртiбiн бiлсе.

<variant> салық саясатын, аудиттi бiлсе.

<variant> ұйымның иiлмелi құрылымын бiлсе.

<variant> барлық жауап дұрыс.

<guestion> Жергiлiктi өзiн-өзi басқаруды дамытудың негізгі переспективалы варианттары:

<variant> қалалық және ауылдық өзiн-өзi басқаруды дамыту.

<variant> монополияны дамыту.

<variant> транспорт және коммуниказияны, әсiресе инфроқұрылымды дамыту.

<variant> ассосацияларды дамыту.

<variant> дұрыс жауап жоқ.

<guestion>Қандай жағдайда жергiлiктi өзiн-өзi басқару пайда болуы мүмкiн?

<variant> жергiлiктi жерлерде халық билiгi институтын танып, оған мемлекеттiк iстердiң бiр бөлiгiн берген кезде.

<variant> жергiлiктi жерлерде халық билiгi институтын танымай-ақ мемлекеттiк iстердiң бiр бөлiгiн берген кезде.

<variant> мемлекеттiк iстердiң бiр бөлiгiн бермей-ақ, жергiлiктi жерлерде халық билiгi институтын таныған кезде.

<variant> дұрыс жауап жоқ.

<variant> барлық жауап дұрыс.

<guestion> Өзiн-өзi басқару құқығы келесi варианттарды жүзеге асыруы мүмкiн:

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарын сайлау.

<variant> халық инизиативасының құқықтық шығармашылығын алға қою.

<variant> жергiлiктi өзiн-өзi жарлығын бекiту.

<variant> басқа өзiн-өзi басқару органдарының ассозиазиясына кiру.

<guestion> Мемлекеттiк қызметтiң қағидаларын көрсетiңiз:

<variant> барлығы жатады.

<variant> мемлекеттiк қызметтiң жүйесiнiң бiрлiгi.

<variant> мемлекеттiк қызметтiң халық қолында болуы.

<variant> азаматтардың теңдiгi, шешiмдердiң мiндеттi орындалуы.

<variant> бақылау және есеп беру, тұрақтылық.

<guestion> Жоғарғы категорияға жататын мемлекеттiк қызметтердi көрсетiңiз:

<variant> барлығы жатады.

<variant> премьер-министр.

<variant> мемлекеттiк хатшы.

<variant> президент әкiмшiлiгiнiң жетекшiсi.

<variant> премьер-министрдiң орынбасары.

<guestion>Бiрiншi категориядағы мемлекеттiк қызметтi көрсетiңiз:

<variant> барлығы түгел жатады.

<variant> үкiмет аппаратының жетекшiсi.

<variant> министрлер.

<variant> мемлекеттiк комитеттердiң жетекшiлерi.

<variant> облыс әкiмдерi, министрлер, мемлекеттiк комитет жетекшiлерi.

<guestion>Екiншi категориядағы мемлекеттiк қызметтi көрсетiңiз:

<variant> барлығы жатады.

<variant> министрлер орынбасарлары.

<variant> мемлекеттiк комитет төрағаларының орынбасарлары.

<variant> облыс әкiмдерiнiң орынбасарлары.

<variant> мемлекеттiк органдардың жетекшiсiнiң орынбасарлары.

<guestion> Мемлекеттiк қызметке кiру жолдары:

<variant> қабылдау, тағайындау, сайлау, конкурс.

<variant> қабылдау, тағайындау.

<variant> сайлау және конкурс.

<variant> тағайындау және сайлау.

<variant> қабылдау және орналастыру.

<guestion>Мемлекеттiк қызметкердi аттестациялау:

<variant> қызметкердiң iскерлiк қабiлетiн бағалау.

<variant> жұмыс iстеу тәртiбiн бағалау.

<variant> бiлiмiн тексеру.

<variant> сауатын, бiлiмiн тексеру.

<variant> барлығы жатады.

<guestion>Комитеттi басқарушы:

<variant> төраға.

<variant> басшы.

<variant> директор.

<variant> министр.

<variant> барлығы дұрыс.

<guestion> Комитеттi басқаратын коллегиялық орган:

<variant> кеңес.

<variant> парламент.

<variant> сот.

<variant> прокуратура.

<variant> барлығы.

<guestion> Қызметке тағайындаудың әдістері:

<variant> барлығы жатады.

<variant> тиiстi органмен.

<variant> лауазымды адаммен.

<variant> ұсыныс бойынша.

<variant> келiсiм бойынша.

<guestion> Сайлауға жататын лауазымды қызметкерлер:

<variant> Қазақстан Республикасы Президентi Парламент депутаттары.

<variant> жоғарғы сот төрағасы.

<variant> мәжiлiс төрағасы.

<variant> прокурорлар.

<variant> барлығы.

<guestion>Мемлекеттiк қызметкерлердiң негізгі мiндеттерi:

<variant> барлығы жатады.

<variant> заңдылықты сақтау.

<variant> конституизяға бағыну.

<variant> тәртiптi, мәдениеттi қамтамасыз ету.

<variant> азаматтардың құқықтарын қорғау, мемлекеттiк құпияны сақтау.

<guestion> Мемлекеттiк аттестацияның өткiзiлу мерзiмдерi:

<variant> 3 жылда 1 рет.

<variant> 2 жылда 1 рет.

<variant> әр жылда.

<variant> 4жылда 1 рет.

<variant> 2, 5жылда 1 рет.

<guestion> Мемлекеттік қызметкерлердің түрлері:

<variant>саяси /

<variant> құқықтық

<variant> әлеуметтік

<variant> азаматтық

<variant>экономикалық

<guestion> Мемлекеттік қызметкерлердің түрлері:

<variant> әкімшілік

<variant> құқықтық

<variant> әлеуметтік

<variant> азаматтық

<variant>экономикалық

<guestion> Мемлекеттік қызметкер болу үшін қанша жасқа толу қажет:

<variant> 1<guestion>жасқа

<variant>1<guestion>жасқа

<variant>20 жасқа

<variant> 2<guestion>жасқа

<variant>30 жасқа

<guestion>Судья болу үшін қанша жасқа толу қажет:

<variant>2<guestion>жасқа

<variant>1<guestion>жасқа

<variant>20 жасқа

<variant> 1<guestion>жасқа

<variant>30 жасқа

<guestion> Сенатқа депутатат болу үшін қанша жасқа толу қажет:

<variant> 30 жасқа

<variant>1<guestion>жасқа

<variant>20 жасқа

<variant> 2<guestion>жасқа

<variant>1<guestion>жасқа

<guestion> Мәжіліске депутатат болу үшін қанша жасқа толу қажет:

<variant>25жасқа

<variant>16жасқа

<variant>20 жасқа

<variant> 24 жасқа

<variant>18 жасқа

<guestion> Маслихатқа депутатат болу үшін қанша жасқа толу қажет:

<variant>20 жасқа

<variant>16жасқа

<variant>20 жасқа

<variant> 25жасқа

<variant>15жасқа

<guestion> Мемлекеттік қызметкер болу үшін қажетті талап:

<variant> ҚР азаматы болу

<variant>16жасқа толу

<variant>ҚР территориясында тұру

<variant> ана тілін білу

<variant>30 жасқа толу

<guestion> Мемлекеттік қызметкер болу үшін қажетті талап:

<variant>сәйкес жоғарғы білімінің болуы

<variant>құқықтық білімінің болуы

<variant>экономикалық білімінің болуы

<variant> үздік дипломның болуы

<variant>арнайы дәрежесінің болуы

<guestion> Мемлекеттік қызметке орналасуға кедергі болатын мән-жай…

<variant> өзінің кірістері туралы жалған ақпарат беру /дұрыс/

<variant> құқықтық білімінің болуы

<variant> экономикалық білімінің болуы

<variant> үздік дипломның болмауы

<variant>арнайы дәрежесінің болуы

<guestion> Мемлекеттiк мекемелердiң пайда болу жолдары:

<variant> президенттiң, үкiметтiң бекiтуiмен орталық және жергiлiктi атқыраушы органдардың шешiмi бойынша.

<variant> президент бұйрығымен.

<variant> үкiметтiң бекiтуiмен.

<variant> министерство шешiмiмен.

<variant> барлығы дұрыс.

<guestion> Мемлекеттiк қазынаның түрлерiн көрсетiңiз:

<variant> республикалық және жергiлiктi.

<variant> мемлекеттiк және жеке.

<variant> орталық және жүйелiк.

<variant> жалпы және арнайы.

<variant> барлығы жатады.

<guestion> Республикалық қазынаның құрамы:

<variant> барлығы жатады.

<variant> респубикалық бюджет табиғи ресурстар.

<variant> тарихи және мәдени мүсiндер, ескерткiштер.

<variant> әскери шаруашылық.

<variant> құнды металдар мен тастар.

<guestion> Жергiлiктi қазынаның қғрамы:

<variant> жергiлiктi бюджет, тарихи мәдени ескерткiштер.

<variant> табиғи ресурстар.

<variant> құнды тастар.

<variant> құнды металдар мен тастар.

<variant> барлығы жатады.

<guestion> Әкімшілік құқық өзiнiң конструктивтi рөлiн келесi жағдайларда болғанда орындауды қабiлеттi:

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> кәсiпорынды қайта құғанда.

<variant> монополияны шектегенде.

<variant> түрлi ұйымдарды тiркеу.

<variant> дұрыс жауап жоқ.

<guestion> Мемлекеттiк меншiк қорын құруда қалай бөлiнедi?

<variant> республикалық және коммуналдық.

<variant> жеке меншiк және мемлекеттiк.

<variant> республикалық және жеке меншiк.

<variant> коммуналдық және жеке меншiк.

<variant> жауапкершiлiг шектеулi және толық жауапкершiлiктегi серiктестiктер.

<guestion> Республикалық кәсiпорындар қайсы органмен бекiтiледi?

<variant> үкiметпен.

<variant> әкiмдермен.

<variant> парламент сенатымен.

<variant> президент бекiтедi.

<variant> жоғарғы сот шешiмiмен.

<guestion> Коммуналды кәсiпорындар қайсы органмен бекiтiледi?

<variant> әкiмдермен.

<variant> үкiметпен.

<variant> парламент мәжiлiсiмен.

<variant> әдiлет министрлiгiмен.

<variant> дұрыс жауап жоқ.

<guestion> Қандай жағдайларға байланысты компанияларды «Национализациялау» жүзеге асады?

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> саланың немесе компанияның локальды проблемаларына байланысты.

<variant> экономиканы, әскери тербелiске байланысты, ұйымдастыруды уақытша доғаруға байланысты.

<variant> ұлттық экономиканың халықаралық бәсекелестiк қабiлетiнiң болмауына байланысты.

<variant> дұрыс жауап жоқ.

<guestion> Қазақстанда «Национализациялауды» құқықтық институт ретiнде қолданадыма?

<variant> жоқ.

<variant> ия.

<variant> бұрың қолданған.

<variant> болашақта қолдану күтiлуде.

<variant> дұрыс жауап жоқ.

<guestion> «Назионализазия» (ұлттық кәсiпорын) –бұл ..

<variant> нарықты жасау немесе кейiнге қалдыру құралы.

<variant> монополия жасау құралы.

<variant> олигополия жасау құралы.

<variant> монопсония жасау құралы.

<variant> дұрыс жауап жоқ.

<guestion> Республикалық және коммуналдық кәсiпорындарға қатысты орталық және жергiлiктi атқару органдары қандай құқықтарға ие?

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> мемлекетiк кәсiпорын басшысын және орынбасарын орнынан алып тастауға және тағайындау.

<variant> кәсiпорын басшысының есебiн бекiтедi.

<variant> кәсiпорынға мемлекеттiк тапсырыс берiп оның орындалуын бақылайды.

<variant> жыл сайын еңбектi төлеу қорын орнатады.

<guestion> Республикалық және коммуналдық кәсiпорындарға қатысты орталық және жергiлiктi атқару органдары қандай құқықтарға ие?

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> кәсiпорынның мүлiкке қатысты бiрқатар келiсiм-шарттар жасауына келiсiм бередi.

<variant> кәсiпорынның валюталық пайда нормасын анықтауға құқы бар.

<variant> кәсiпорындарға қосымша қаржы қғралдарын бөлуге.

<variant> дұрыс жауап жоқ.

<guestion> Басқару формаларының түрлерiн көрсетiңiз:

<variant> құқықтық және құқықтық емес.

<variant> заңды және заңға қайшы.

<variant> заңды және құқықтық.

<variant> құқықтық емес және заңды.

<variant> құқықтық емес және заңға қайшы.

<guestion> Құқықтық емес басқару формасындағы iс-әрекеттер:

<variant> ұйымдастырушылық және материалдық-техникалық әрекеттер.

<variant> нормативтiк актiлердi қабылдау.

<variant> әкiмшiлiк келiсiм шарттар жасау.

<variant> есепке алу iс-әрекеттерi.

<variant> заңды түсiндiру.

<guestion> Басқару формасындағы құқықтық iс-әрекеттер:

<variant> нормативтiк құқықтық актiлердi қабылдау әкiмшiлiк келiсiм шарттар жасау.

<variant> заңды тұлғаларды есепке алу.

<variant> заңды түсiндiру.

<variant> ұйымдастырушылық iс-әрекеттер.

<variant> барлығы жатады.

<guestion> Басқару деңгейiне байланысты құқықтық актiлердiң түрлерi:

<variant> жалпы, жергiлiктi, iшкi ұйымдастырушылық.

<variant> жалпы, ерекше.

<variant> жалпы, арнайы.

<variant> iшкi және сыртқыұйымдастырушылық.

<variant> барлығы жатады.

<guestion> Құқықтық мағынасына байланысты құқықтық басқару актiлерiн көрсетiңiз:

<variant> нормативтiк, жалпы, жеке.

<variant> нормативтiк, және құқықтық.

<variant> жалпы және ерекше.

<variant> жеке және ерекше.

<variant> барлығы жатады.

<guestion> Республика министрлiгiнiң басқару сапаларын көрсетiңiз:

<variant> барлығы тиiстi.

<variant> сыртқы экономикалық байланыс.

<variant> денсаулық сақтау.

<variant> мәдениет, сауда.

<variant> көлiк және денсаулық сақтау.

<guestion> Басқару қызметiндегi негізгі тәсiлдер:

<variant> сендiру және мәжбүр ету.

<variant> мiндеттеу, мәжбүрлеу.

<variant> қоғамдық және саяси.

<variant> заңдылық және бағыныштылық.

<variant> барлығы дұрыс.

<guestion> Мемлекеттiк басқару актiлерiнiң түрлерi:

<variant> жарлық, қаулы, өкiмдер.

<variant> жарлық, заң, нормативтiк акт.

<variant> бұйрық, өкiмдер.

<variant> барлығы дұрыс.

<variant> барлығы дұрыс емес.

<guestion> Құқықтық басқару формалары:

<variant> келiсiм шарттар жасау, нормативтiк және құқықтық актiлердi дайындау, қабылдау.

<variant> заңды iс-әрекеттер.

<variant> азаматтардың теңдiгiн сақтау.

<variant> азаматтардың құқықтарын қорғау.

<variant> барлығы дұрыс.

<guestion> Құқықтық емес басқару формалары:

<variant> барлығы дұрыс.

<variant> ұйымдастыру қызметi.

<variant> материалды-техникалық қызметтер.

<variant> заңды түсiндiру.

<variant> аттестазия жасау.

<guestion> Құқықтық актiлер әкiмшiлiк билiктiң қандай iсiн жүзег е асырады

<variant> әкiмшiлiк қызметiн

<variant> мақсаты мен мiндетiн

<variant> нысаны

<variant> әкiмшiлiк саяси мiндетi

<variant> әлеуметтiк мәдени

<guestion> Әкімшілік актiлер әртүрлi критерийлер белгiлерi бойынша қанша топқа бөлiнедi

<variant> 6

<variant> 7

<variant> 9

<variant> 10

<variant> 8

<guestion> Актiлер қанша нысанда болады

<variant> 1

<variant> 2

<variant> 3

<variant> 4

<variant> 5

<guestion> Атқарушы билiк қызметiмен құрылымының қанағаттандыратын ең басты белігсi

<variant> мiндеттiлiгi

<variant> сәйкестiлiгi

<variant> ұйымдастырылуы

<variant> сапасы

<variant> тиiмдiлiгi

<guestion> Әкімшілік актiлердiң жарамсыздығы екi түрде болады

<variant> алқалы акт‚ бұқаралық акт

<variant> бейшара акт‚ даулы акт

<variant> арнайы акт‚ жоспарлы акт

<variant> жеке акт‚ дара акт

<variant> құқықтық акт‚ нормативтiк акт

<guestion> Актiлердi өзгерту қандай органдар арқылы жүзеге асады

<variant> әкiмшiлiк

<variant> азаматтық

<variant> парламеттiк

<variant> үкiметтiк

<variant> құқықтық

<guestion> Әкімшілік актiлер күшiн жоюды‚ қалай

<variant> нақты‚ заңды түрде

<variant> әкiмшiлiк‚ азаматтық түрде

<variant> алқалық‚ бұқаралық түрде

<variant> арнайы‚ жоспарлы түрде

<variant> құқықтық‚ жоспарлы түрде

<guestion> Ұйымдастырушылық техникалық талаптар қанша болады

<variant> 1

<variant> 2

<variant> 3

<variant> 4

<variant> 5

<guestion> Әкімшілік актiлердiң қандай презумцииясыяғни олардың ресми түрде күшi жойылғанша заңды деп есептелiнедi

<variant> әкiмшiлiк

<variant> азаматтық

<variant> заңдық

<variant> қылмыстық

<variant> құқықтық

<guestion> Әкімшілік шарттардың түрлерi

<variant> мемлекет аралық

<variant> соти аралық

<variant> ұйым аралық

<variant> оргон аралық

<variant> қала аралық

<guestion> Нормативтiк акт әлеуметтiк құқықтық реттеу барысында мына талаптарды орындайды

<variant> мемлекттiң басқару оргонының қызмет ету шегiн бiлдiредi

<variant> субьектiнiң кең өрiсте әрекет етуi

<variant> баяндалуының қысқалығы

<variant> қабылданушының ресми тәртiбi

<variant> құқық нормалары бар

<guestion> ҚР нормативтiк актiлерi заңдық күшiне сәйкес неше топқа бөлiнедi

<variant> 2

<variant> 3

<variant> 4

<variant> 5

<variant> 6

<guestion> Әкімшілік шарттар дегенiмiз

<variant> әлеуметтiк нормаларда негiзделген және бiр жағы үлесi мемлекеттiк билiк субьектiсi болатын

<variant> әлеуметтiк келiсiм

<variant> құрылымдық ұйымдастырушылық

<variant>мемлекттiк билiк субьектiсi

<variant> дұрыс жауап жоқ

<guestion> Мемлекттiк органдарда лауазымдарды иеленудiң неше түрi бар

<variant> 4

<variant> 7

<variant> 5

<variant> 3

<variant> 2

<guestion> Мемлекттiк қызмет лауазымдарды құрау түсiнiгi

<variant> кадрларды дайындау‚ орналастыру‚ таңдау

<variant> кадрларды беоу‚ толықтыру‚ азайту

<variant> ұсыну бойынша тағайындау

<variant> кадрларды дайындау

<variant> кадрларды орналастыру

<guestion> Әкімшілік шарттардың қызметiнiң неше түрi бар?

<variant> 6

<variant> 8

<variant> 5

<variant> 4

<variant> 2

<guestion> Субординациялық басқару әдiсi:

<variant> басқарушының құқығы мен мiндетiн бөлу.

<variant> басқарушыны мiндеттеу.

<variant> азаматтардың құқықтарын белгiлеу.

<variant> барлығы жатады.

<variant> барлығы дұрыс емес.

<guestion> Координациялық басқару әдiсi:

<variant> мәселенi бiрлесiп, жеке дара шешу.

<variant> жеке дара шешу.

<variant> бiрлесiп шешу.

<variant> коллегиялы түрде.

<variant> барлығы дұрыс емес.

<guestion> Мемлекеттiк қызметкерлердi марапаттаудың топтары:

<variant> моральдық, материалдық, ұйымдастырушылық.

<variant> моральдық.

<variant> материалдық.

<variant> ұйымдастырушылық.

<variant> заттай, ақшалай.

<guestion> Мемлекеттік басқару актілерінің негізгі белгісі:

<variant> тек бір жақты шығарылады

<variant> екі жақты шығарылады

<variant> көп жақты шығарылады

<variant> жеке түрде шығарылады

<variant>көпше түрде шығарылады

<guestion> Мемлекеттік басқару актілерінің негізгі белгісі:

<variant> тек құзіретті органмен шығарылады

<variant>мемлекеттік мекемемен шығарылады

<variant> мемлекеттік кәсіпорынмен шығарылады

<variant> азаматтардың қатысуымен шығарылады

<variant>қоғамдық бірлестіктердің қатысуымен шығарылады

<guestion>Мемлекеттік басқару актілерінің заңдық маңызына байланысты түрлері:

<variant> нормативтік

<variant> қаулы

<variant> шарт

<variant> үкім

<variant>шешім

<guestion> Мемлекеттік басқару әдістеріне қандай сипат тән

<variant> басқару

<variant> заңдық

<variant> қоғамдық

<variant> келісімдік

<variant> шарттық

<guestion> Сендіру әдісін жүзеге асару жолдары

<variant> үгіттеу

<variant> қорқыту

<variant> құқықты шектеу

<variant> құқық беру

<variant> дұрыс жауабы жоқ

<guestion> Мемлекеттік басқару нысаны

<variant> нормативтік акті қабылдау

<variant> мемлекетті басқару

<variant> қоғамды басқару

<variant> мемлекеттік органдардың қызметін бақылау

<variant> дұрыс жауабы жоқ

<guestion> Жеке басқару актісі, бұл:

<variant> өкім

<variant> қаулы

<variant> заң

<variant> ереже

<variant> жарғы

<guestion> Мемлекеттік басқарудың құқықтық емес нысандары

<variant> материалды-техникалық іс-әрекеттерді орындау

<variant> нормативті акті қабылдау

<variant> жеке нормативті акті қабылдау

<variant> әкімшлік шарт жасау

<variant> әкімшілік- процессуалды әрекетерді жүзеге асыру

<guestion> Мемлекеттік басқару актісі

<variant> қол қойған күннен бастап күшіне енеді

<variant> қол қойған күннен кейін <guestion>күн ішінде күшіне енеді

<variant> қол қойған күннен кейін 10 күн ішінде күшіне енеді

<variant> қол қойған күннен кейін 1<guestion>күн ішінде күшіне енеді

<variant> ресми жарияланған күннен бастап күшіне енеді

<guestion> Мемлекеттік басқару әдістері

<variant> сендіру және мәжбүрлеу

<variant> мәжбүрлеу

<variant> сендіру

<variant> күштеу және мәжбүрлеу

<variant> бақылау және қадағалау

<guestion> Мемлекеттік басқару әдісі субъектілерге әсер етуіне байланысты:

<variant> талаптандырушы

<variant> марапаттаушы

<variant> тек моральдік

<variant> экономикалық

<variant> ұйымдастырушылық

<guestion> Мемлекеттік басқару әдісі тапсырма беру нысанына байланысты:

<variant> императивтік

<variant> марапаттаушы

<variant> тек моральдік

<variant> экономикалық

<variant> ұйымдастырушылық

<guestion> Мемлекеттік басқару әдістерінің түрі:

<variant> сендіру

<variant> қинау

<variant> болжау

<variant> сенім білдіру

<variant>алдау

<guestion>Мемлекеттік басқару әдістерінің түрі:

<variant> мәжбүрлеу

<variant> қинау

<variant> болжау

<variant> сенім білдіру

<variant>алдау

<guestion>Мемлекеттік басқарудағы сендіру әдісі бұл:

<variant> адамдардың еркіне моральдік әсер ету

<variant> адамдардың еркіне сынап әсер ету

<variant> адамдардың еркіне міндеттеп әсер ету

<variant> сенім білдіру

<variant>адамдардың еркіне мәжбүрлеп әсер ету

<guestion> Мемлекеттік басқарудағы сендіру әдісін қолдану нәтижесінде:

<variant> адамдардыңкөзқарасы сендірушінің көзқарасына сай болады

<variant> адамдардыңкөзқарасы мемлекеттік органның көзқарасына сай болады

<variant> адамдардыңкөзқарасы қоғамның көзқарасына сай болады

<variant> адамдардыңкөзқарасы басқалардың көзқарасына сай болады

<variant>адамдардыңкөзқарасы халықтың көзқарасына сай болады

<guestion> Мемлекеттік басқарудағы сендіру әдісінің нысаны:

<variant> құқықтық насихат

<variant> сенім білдіру

<variant> адамдардың еркіне міндеттеп әсер ету

<variant> адамдардың еркіне мәжбүрлеп әсер ету

<variant>құрметтеу

<guestion> Мемлекеттік басқарудағы сендіру әдісінің нысаны:

<variant> моральдік талаптандыру

<variant> сенім білдіру

<variant> адамдардың еркіне міндеттеп әсер ету

<variant> адамдардың еркіне мәжбүрлеп әсер ету

<variant>құрметтеу

<guestion> Мемлекеттік басқарудағы сендіру әдісінің нысаны:

<variant> қоғамға қарсы істерді сынау

<variant> сенім білдіру

<variant> адамдардың еркіне міндеттеп әсер ету

<variant> адамдардың еркіне мәжбүрлеп әсер ету

<variant>құрметтеу

<guestion> Мемлекеттік басқарудағы сендіру әдісінің нысаны:

<variant> заң талаптарын түсіндіру

<variant> сенім білдіру

<variant> адамдардың еркіне міндеттеп әсер ету

<variant> адамдардың еркіне мәжбүрлеп әсер ету

<variant>құрметтеу

<guestion> Мемлекеттік басқарудағы сендіру әдісінің нысаны:

<variant> материалдық талаптандыру

<variant> сенім білдіру

<variant> адамдардың еркіне міндеттеп әсер ету

<variant> адамдардың еркіне мәжбүрлеп әсер ету

<variant> құрметтеу

<guestion> Мемлекеттік басқарудағы мәжбүрлеуәдісі бұл:

<variant> адамдардың еркіне тікелей күш қолдану

<variant> адамдардың еркіне сынап әсер ету

<variant> адамдардың еркіне міндеттеп әсер ету

<variant> сенім білдіру

<variant>адамдардың еркіне мәжбүрлеп әсер ету

<guestion> Әкімшілік шаралардың уақыт мезгiлiне байланысты түрлерi:

<variant> барлығы жатады.

<variant> айып.

<variant> т·әркiлеу.

<variant> белгiлi бiр құқықтан айыру.

<variant> негізгі және қосымша.

<guestion> Ескерту шараларының функциясы:

<variant> меншiктi, жалпы, арнайы.

<variant> жалпы, арнайы.

<variant> мемлекеттiк және меншiктi.

<variant> барлығы жатады.

<variant> барлығы жатпайды.

<guestion> Әкімшілік шаралардың түрлерi:

<variant> барлығы жатады.

<variant> ескерту, айып салу.

<variant> затты қайтармалы түрде алу.

<variant> мүлiктi тәркiлеу арнайы құқықтан айыру.

<variant> әкiмшiлiк қамау лизензиядан айыру.

 

Орташа сұрақтар.

 

<guestion> Әкімшілік бұлттарттау шараларының пәндiк сипаттамасының бағытына байланысты түрлерi:

<variant> физикалық бостандығын және мүлiктiк құқығын шектеу.

<variant> бас бостандығынан айыру.

<variant> бас бостандығын шектеу.

<variant> барлығы жатады.

<variant> барлығыда жатпайды.

<guestion> Әкімшілік бұлттарттау шараларының функзионалдық бағытына байланысты бөлiну түрлерi:

<variant> жалпы, арнайы, прозессуалдық.

<variant> жалпы, арнайы.

<variant> прозессуалдық, заңдылық.

<variant> ешқайсысы жатпайды.

<variant> ерекше және жалпы мерзiмi.

<guestion> Әкімшілік ұстаудың мерзiмi:

<variant> қаулы жазуға жеткiзгеннен кейiн 3 сағаттан аспауы тиiс.

<variant> 5сағаттан аспауы тиiс.

<variant> 1 тәулiк.

<variant> 3 тәулiк.

<variant> 24сағат.

<guestion> Әкiмшiлiк бұлтартпау шаралары

<variant> әкiмшiлiк ұстау‚ мүлiктi алып қою

<variant> рұқсат беру жүйесiнiң обектiлерiнiң жұмысын тоқтату

<variant> бас бостандығынан айыру оргондарынан келген адамдарға әкiмшiлiк қадағалау жасау

<variant> арнайы құралд

<guestion> Әкімшілік мәжбүрлеу шараларын кім дер қолдана алады

<variant> тек өкілетті мемлекеттік органдар

<variant> заңды тұлғалар

<variant> барлық мемлекеттік орган дар

<variant> азаматтар

<variant> сот тар мен құқыққорғау органдары

арды және оқ ататын қаруларды қолдану‚ күштеп мәжбүрлеп емдеу

<guestion> Әкімшілік шаралардың уақыт мезгiлiне байланысты түрлерi:

<variant> барлығы жатады.

<variant> айып.

<variant> т·әркiлеу.

<variant> белгiлi бiр құқықтан айыру.

<variant> негізгі және қосымша.

<guestion> Ескерту шараларының функциясы:

<variant> меншiктi, жалпы, арнайы.

<variant> жалпы, арнайы.

<variant> мемлекеттiк және меншiктi.

<variant> барлығы жатады.

<variant> барлығы жатпайды.

<guestion> Әкімшілік шаралардың түрлерi:

<variant> барлығы жатады.

<variant> ескерту, айып салу.

<variant> затты қайтармалы түрде алу.

<variant> мүлiктi тәркiлеу арнайы құқықтан айыру.

<variant> әкiмшiлiк қамау лизензиядан айыру.

<guestion> Әкімшілік бұлттарттау шараларының пәндiк сипаттамасының бағытына байланысты түрлерi:

<variant> физикалық бостандығын және мүлiктiк құқығын шектеу.

<variant> бас бостандығынан айыру.

<variant> бас бостандығын шектеу.

<variant> барлығы жатады.

<variant> барлығыда жатпайды.

<guestion> Әкімшілік бұлттарттау шараларының функзионалдық бағытына байланысты бөлiну түрлерi:

<variant> жалпы, арнайы, прозессуалдық.

<variant> жалпы, арнайы.

<variant> прозессуалдық, заңдылық.

<variant> ешқайсысы жатпайды.

<variant> ерекше және жалпы мерзiмi.

<guestion> Әкімшілік ұстаудың мерзiмi:

<variant> қаулы жазуға жеткiзгеннен кейiн 3 сағаттан аспауы тиiс.

<variant> 5сағаттан аспауы тиiс.

<variant> 1 тәулiк.

<variant> 3 тәулiк.

<variant> 24сағат.

<guestion> Әкiмшiлiк бұлтартпау шаралары

<variant> әкiмшiлiк ұстау‚ мүлiктi алып қою

<variant> рұқсат беру жүйесiнiң обектiлерiнiң жұмысын тоқтату

<variant> бас бостандығынан айыру оргондарынан келген адамдарға әкiмшiлiк қадағалау жасау

<variant> арнайы құралд

<guestion> Әкімшілік мәжбүрлеу шараларын кім дер қолдана алады

<variant> тек өкілетті мемлекеттік органдар

<variant> заңды тұлғалар

<variant> барлық мемлекеттік орган дар

<variant> азаматтар

<variant> сот тар мен құқыққорғау органдары

арды және оқ ататын қаруларды қолдану‚ күштеп мәжбүрлеп емдеу

<guestion> Әкімшілік iс-жүргiзудiң қағидалары:

<variant> жалпы басқарушылық және iс-жүргiзушi.

<variant> басқарушылық және iс-жүргiзушi.

<variant> заңдылық.

<variant> заң алдындағы субъектiлердiң теңдегi.

<variant> барлығы жатады.

<guestion> Әкімшілік iс-жүргiзудiң жақтары:

<variant> барлығы жатады.

<variant> маслихат хатшысы.

<variant> прокурор.

<variant> сот төрағасы.

<variant> мекеме басшылары.

<guestion> Әкімшілік құқық бұзу жөнiндегi iсжүргiзудiң мақсаттары:

<variant> барлығы жатады.

<variant> әр iстi уақыттылы жан-жақты қарап шешу.

<variant> iстi заңға сәйкес шешу.

<variant> шешiмнiң орындалуын қамтамасыз ету.

<variant> әкiмшiлiк құқық бұзушылың себептерiн табу, оны ескерту.

<guestion> Әкімшілік iсжүргiзу сатылары:

<variant> барлығы дұрыс.

<variant> әкiмшiлiк құқық бұзу жөнiнде iс қозғау.

<variant> iстi қарау, қаулы шығару.

<variant> шешiмдi орындау.

<variant> шешiмдi шағымдану.

<guestion> Әкімшілік iс жүргiзу түрлерi

<variant> б және в жауаптары дұрыс

<variant> әкiмшiлiiк құқық шығармашылық

<variant> құқық қолдану қызметi

<variant> құқық беретiн

<variant> дұрыс жауап жоқ

<guestion> Құқық қолдану қызметi дегенiмiз

<variant> билiк субектiлерiнiң әртүрлi маңызы бар жеке iстердi қарау және оған қатысты шешiм шығару қызметi

<variant> атқарушы оргондардың бұқарналық құқықтық актiлердi дайындау‚ бекiту және ресми жариялау түрiндегi қызметi

<variant> атқарушы оргондардың құқық шығару және құқық қолдану қызметi

<variant> дұрыс жауабы жоқ

<variant> барлық жауап дұрыс

<guestion> Әкімшілік iс қарудың түрлерi

<variant> әкiмшiлiк құқық беретiн iс қарау‚ әкiмшiлiк юридикзиялық iс қарау

<variant> жеке құрамды iрiктеу бойынша iс қарау

<variant> азаматтардың шағымдарын қарау бойынша iс қарау

<variant> б және в жауаптары дұрыс

<variant> дұрыс жауап жоқ

<guestion> Әкімшілік iс қарау кезеңдерi

<variant> барлығы

<variant> шешiмге тиiстi мәселенi ашу‚ осы мәселенi талдау және шешiмнiң жобасын жасау

<variant> жобаны бекiту‚ шешiмдi орынлаушыларға жеткiзу

<variant> шешiмнiң орындалуын ұйымдастыру және оған бақылау жасау‚ бұрын қабылданған шешiмдердi қайта қарау

<<guestion> Гипотезаның түрлері:

<variant> абсолютті анық және қатынасты анық

<variant> абсолютті анық және баламалы анық

<variant> баламалы және қатынасты анық

<variant> абсолютті және салыстырмалы анық

<variant>қатынасты және салыстырмалы анық

<guestion> Диспозиция бұл:

<variant> тапсырма беру, тиым салу , рұқсат ету

<variant> жазалаудың түрлері

<variant> жауаптылықтың негіздері

<variant> жауаптылықтың негіздері

<variant>нормативтік актінің түрі

<guestion> Санкция бұл:

<variant> жазалау шаралары

<variant> тапсырма беру, тиым салу , рұқсат ету

<variant> жауаптылықтың негіздері

<variant> жауаптылықтың негіздері

<variant>нормативтік актінің түрі

<guestion> Әкімшілік іс жүргізудің субъектілері:

<variant> әкімшілік құқықтың барлық субъектілері

<variant> судья, жәбірленуші мен құқықбұзушы

<variant> полиция қызметкері, жәбірленуші мен құқықбұзушы

<variant> жол полициясының қызметкері, жәбірленуші мен құқықбұзушы

<variant>салық орандарының қызметкері, жәбірленуші мен құқықбұзушы

<guestion> Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу қандай орагнмен жүзеге асырылады:

<variant> әділет орагдарымен

<variant> сот органдарымен

<variant> полиция орагандарымен

<variant> мемлекеттік инспекция органдарымен

<variant>салық органдарымен

<guestion> Кәмелетке толмағандарға алкогольдік ішімдік сатуға байланысты әкімшілік құқықбұзушылық туралы істі қарауға өкілетті орган:

<variant>полиция органдары

<variant>салық органдары

<variant>сот органдары

<variant> әкімшілік

<variant>кәмелетке толмағандарға байланысты істер жөніндегі инспекция

<guestion> Кәмелетке толмағандарды эротикалық мазмұндағы өнімдерді әзірлеуге тартуға байланысты әкімшілік құқықбұзушылық туралы істі қарауға өкілетті орган:

<variant>сот органдары

<variant>салық органдары

<variant>полиция органдары

<variant> әкімшілік

<<guestion>. Әкімшілік құқықбұзушылық туралы істі жүргізуді болдырмайтын мән-жайлар:

<variant>әкімшілік құқықбұзушылықтың құрамының болмауы

<variant>әкімішілік құқықбұзушылықтың төтенше жағдай кезінде болуы

<variant>әкімішілік құқықбұзушылықтың ерекше жағдай кезінде болуы

<variant> әкімішілік құқықбұзушылықтың жәбірленушісінің болмауы

<<guestion>. Әкімшілік құқықбұзушылық туралы істі жүргізу кезінде заңдардың дәл және біркелкі қолданылуын қадағалайтын орган:

<variant>прокуратура органдары

<variant>полиция органдары

<variant>сот органдары

<variant> қаржы полициясы

<variant>ұлттық қауіпсіздік комитеті

<guestion> Әкімшілік құқықбұзушылық туралы істі жүргізуді тексеру нәтижелері бойынша прокурор қандай акті қабылдайды:

<variant>әкімішілік құқықбұзушылық туралы іс бойынша қаулыға сотқа наразылық білдіреді

<variant>полиция органдарының әкімішілік құқықбұзушылық туралы іс бойынша қаулысының күшін жояды

<variant>салық органдарының әкімішілік құқықбұзушылық туралы іс бойынша қаулысының күшін жояды

<variant> қаржы полициясыныңәкімішілік құқықбұзушылық туралы іс бойынша қаулысының күшін жояды

<variant>ұлттық қауіпсіздік комитетінің әкімішілік құқықбұзушылық туралы іс бойынша қаулысының күшін жояды

<guestion> Әкімшілік құқықбұзушылық туралы істі жүргізуді тексеру нәтижелері бойынша прокурор қандай акті қабылдайды:

<variant>әкімішілік құқықбұзушылық туралы істі қысқарту туралы қаулы

<variant>полиция органдарының әкімішілік құқықбұзушылық туралы істі қысқарту туралы қаулысының күшін жояды

<variant>салық органдарының әкімішілік құқықбұзушылық туралы істі қысқарту туралы нұсқау береді

<variant> қаржы полициясыныңәкімішілік құқықбұзушылық туралы іс бойынша қаулысының күшін жояды

<variant>ұлттық қауіпсіздік комитетінің әкімішілік құқықбұзушылық туралы іс бойынша қаулысының күшін жояды

<guestion> Әкімшілік құқықбұзушылық туралы істі жүргізуді тексеру нәтижелері бойынша прокурор қандай акті қабылдайды:

<variant> әкімішілік ұстауға заңсыз тартылған адамды босату туралы қаулы шығарады

<variant> әкімішілік шектеуге заңсыз тартылған адамды босату туралы қаулы шығарады

<variant> әкімішілік ұстауға заңсыз тартылған адамды босату туралы шешім шығарады

<variant> әкімішілік ұстауға заңсыз тартылған адамды босату туралы үкім шығарады

<variant>әкімішілік ұстауға заңсыз тартылған адамды босату туралы наразылық шығарады

<guestion> Әкімшілік құқықбұзушылық туралы істі жүргізуді болдырмайтын мән-жайлар:

<variant>әкімшілік құқықбұзушылықтың субъектісінің әрекет қабілетсіз болуы

<variant>әкімішілік құқықбұзушылықтың төтенше жағдай кезінде болуы

<variant>әкімішілік құқықбұзушылықтың ерекше жағдай кезінде болуы

<variant> әкімішілік құқықбұзушылықтың жәбірленушісінің болмауы

<variant>әкімішілік құқықбұзушылықтың куәгерлерінің болмауы

<guestion> Әкімшілік құқықбұзушылық туралы істі жүргізуді болдырмайтын мән-жайлар:

<variant>әкімшілік құқықбұзушылықтың субъектісінің қайтыс болуы

<variant>әкімішілік құқықбұзушылықтың төтенше жағдай кезінде болмауы

<variant>әкімішілік құқықбұзушылықтың ерекше жағдай кезінде болмауы

<variant> әкімішілік құқықбұзушылықтың жәбірленушісінің болмауы

<variant>әкімішілік құқықбұзушылықтың куәгерлерінің болмауы

<guestion> Заңдылықты басқылаудың түрлерi:

<variant> президенттiк, парламенттiк үкiметтiк бақылау.

<variant> президенттiк және үкiметтiк.

<variant> соттық және үкiметтiк.

<variant> президенттiк және парламенттiк.

<variant> ешқайсысы жатпайды.

<guestion> Қадағалаудың түрлерiн көрсетiңiз:

<variant> прокурорлық, әкiмшiлiк, соттық.

<variant> прокурорлық және президенттiк.

<variant> президенттiк және үкiметтiк.

<variant> соттық және үкiметтiк.

<variant> әкiмшiлiк және президенттiк.

<guestion> Мемлекеттiк меншiктi басқаратын орган:

<variant> үкiмет.

<variant> президент.

<variant> әкiмдер.

<variant> төраға.

<variant> жетекшi.

<guestion> Әкімшілік құқықбұзушылық туралы істі жүргізуді тексеру нәтижелері бойынша прокурор қандай акті қабылдайды:

<variant> әкімішілік құқықбұзушылық туралы іс жүргізуді қозғау туралы қаулы шығарады

<variant> әкімішілік құқықбұзушылық туралы іс жүргізуді қозғау туралы үкім шығарады

<variant> әкімішілік құқықбұзушылық туралы іс жүргізуді қозғау туралы шешім шығарады

<variant> әкімішілік құқықбұзушылық туралы іс жүргізуді қозғау туралы наразылық шығарады

<variant> әкімішілік құқықбұзушылық туралы іс жүргізуді қозғау туралы нұсқау шығарады

<guestion> Әкімшілік құқықбұзушылық туралы істі жүргізу кезінде заңдардың дәл және біркелкі қолданылуын қадағалайтын орган:

<variant> прокуратура органдары

<variant> полиция органдары

<variant> сот органдары

<variant> қаржы полициясы

<variant> ұлттық қауіпсіздік комитеті

<guestion> құқықбұзушылық туралы істі жүргізуді тексеру нәтижелері бойынша прокурор қандай акті қабылдайды:

<variant> әкімішілік құқықбұзушылық туралы іс бойынша қаулыға сотқа наразылық білдіреді

<variant> полиция органдарының әкімішілік құқықбұзушылық туралы іс бойынша қаулысының күшін жояды

<variant> салық органдарының әкімішілік құқықбұзушылық туралы іс бойынша қаулысының күшін жояды

<variant> қаржы полициясыныңәкімішілік құқықбұзушылық туралы іс бойынша қаулысының күшін жояды

<variant> ұлттық қауіпсіздік комитетінің әкімішілік құқықбұзушылық туралы іс бойынша қаулысының күшін жояды

<guestion> Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу қандай орагнмен жүзеге асырылады:

<variant> әділет орагдарымен

<variant> сот органдарымен

<variant> полиция орагандарымен

<variant> мемлекеттік инспекция органдарымен

<variant> салық органдарымен

  1. Субъектілеріне байланысты бақылау қандай түрлерге бөлінеді?

<variant> Үкіметтік

<variant> Сенаттық

<variant> Мәжілістік

<variant> Маслихаттық

<variant>қылмыстық

<guestion> Субъектілеріне байланысты бақылау қандай түрлерге бөлінеді?

<variant> Президенттік

<variant> Сенаттық

<variant> Мәжілістік

<variant> Маслихаттық

<variant> қылмыстық

<guestion> Субъектілеріне байланысты қадағалау қандай түрлерге бөлінеді?

<variant> прокурорлық

<variant> Сенаттық

<variant> Мәжілістік

<variant> Президенттік

<variant> қылмыстық

<guestion> Субъектілеріне байланысты қадағалау қандай түрлерге бөлінеді?

<variant> соттық

<variant> Сенаттық

<variant> Мәжілістік

<variant> Маслихаттық

<variant> қылмыстық

<guestion> Субъектілеріне байланысты бақылау қандай түрлерге бөлінеді?

<variant> Парламенттік

<variant> Сенаттық

<variant> Мәжілістік

<variant> Маслихаттық

<variant> қылмыстық

<guestion> Қадағалау қандай түрлерге бөлінеді?

<variant> әкімшілік

<variant> Сенаттық

<variant> Мәжілістік

<variant> Маслихаттық

<variant> қылмыстық

<guestion> Әкімшілік құқықтық режимiнiң қағидалары:

<variant> барлығы.

<variant> үкiметтiң бөлiнуi.

<variant> әкiмшiлiктiң заңмен байланыстылығы.

<variant> әкiмшiлiктiң заң алдында жауаптылығы.

<variant> азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын шектемеу.

<guestion> Құқықтық режимдердiң түрлерiн көрсетiңiз:

<variant> жалпы және қайталанбалы.

<variant> жалпы және ерекше.

<variant> жалпы және арнайы.

<variant> барлығы жатады.

<variant> жалпы және қосымша.

<guestion> Қайталанбалы құқықтық режимдердiң топтарын көрсетiңiз:

<variant> қарапайым, төтенше.

<variant> жалпы және ерекше.

<variant> қарапайым және күрделi.

<variant> жәй және күрделi.

<variant> қарапайым және ерекше.

<guestion> Заңмен белгiленген төтенше режимiнiң түрлерiн көрсетiңiз:

<variant> шұғыл, әскери және ерекше жағдайлар.

<variant> төтенше және әскери.

<variant> ерекше жағдайлар.

<variant> жедел және төтенше жағдайлар.

<variant> барлығы жатады.

<guestion> Мемлекеттiк шекараны күзеттеудiң түрлерi:

<variant> барлығы жатады.

<variant> саяси күзет.

<variant> әскери және саяси күзет.

<variant> экономикалық және экологиялық күзет.

<variant> әскери және экономикалық күзет.

<guestion> Әскери қызметтегi заңдылық дегенiмiз:

<variant> барлығы жатады.

<variant> қызметтi ұйымдастыру қағидасы.

<variant> басқару әдiсi.

<variant> азаматтар мен мемлекет арасындағы қатынастар қағидасы.

<variant> басқару әдiсi және қызметтi ұйымдастыру қағидасы.

<guestion> Мемлекеттiк шекараны қорғау келесi режимдердiң жиынтығынан көрiнедi

<variant> мемлекеттiк шекара режимi

<variant> шекара режимi

<variant> мемлекеттiк шекарадан өту бекеттерiң режимi

<variant> дұрыс жауабы жоқ

<variant> барлық жауап дұрыс

<guestion> Төтенше жағдай режимiнiң неше түрi бар

<variant> 3

<variant> 4

<variant> 5

<variant> дұрыс жауабы жоқ

<variant> барлық жауап дұрыс

<guestion> Әкімшілік құқықтық режим:

<variant> қоғамдық қатынастардың тұрақты даму мен қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің ерекше шарасы

<variant> мемлекеттік органдардың адамдар мен азаматтардың құқықтарын мемлекет тарапынан қолданатын шектеу шарасы

<variant> табиғат апаттарының алдын – алу шараасы

<variant> құқықбұзушылықтардың алдын-алу шарасы

<variant> мемлекетке қарсы құқықбұзушылықтардың алдан- алу шарасы

<guestion> құқықтық режимдердің сыныптары :

<variant> жалпы, қосалық және арнайы

<variant> жалпы және арнайы

<variant> жалпы және ерекше

<variant> жалпы және қосалқы

<variant> ерекше және арнайы

<guestion> Жалпы әкімшілік құқықтық режим :

<variant> құқық субъектілерінің мәртебесі

<variant> паспорттық режим

<variant> кеден бекетіндегі режим

<variant> мемлекеттік шекара режимі

<variant> мемлекеттік қызметкерлердің мәртебесі

<guestion> Арнайы әкімшілік құқықтық режимнің түрлері :

<variant> қарапайым және экстремалды

<variant> ерекше

<variant> тұрақты

<variant> топтық

<variant>біркелкі

Күрделі сұрақтар.

<guestion> Қарапайым әкімшілік құқықтық режимі бұл :

<variant> территориялар режимі

<variant> ерекше жағдай режимі

<variant> төтенше жағдай режимі

<variant> әскери жағдай режимі

<variant> карантин режимі

<guestion> Төтенше жадай режимі қай кезде жариялануы мүмкін :

<variant> эпидемия және эпизотия кезінде

<variant> соғыс жағдайында

<variant> әскери қақтығыс жағдайында

<variant> жаппай құқықбұзушылық жағдайында

<variant> мемлекеттік өзгерістер кезінде.

<guestion> Төтенше жадай режимін енгізу туралы актіні кім қабылдайды :

<variant> Президент

<variant> Төтенше жадай жөніндегі министр

<variant> Қорғаныс министрі

<variant> Ішкі істер министрі

<variant> Парламент

<guestion> Төтенше жадай режимі енгізілгені туралы халыққа қандай мерзімде хабар берілуі керек :

<variant> төтенше жадай енгізу туралы актінің күшіне енуіне дейін кем деген де 6сағат бұрын

<variant> төтенше жадай енгізу туралы актінің күшіне енуіне дейін кем деген де 12 сағат бұрын

<variant><variant> төтенше жадай енгізу туралы актінің күшіне енуіне дейін кем деген де 14сағат бұрын

<variant>төтенше жадай енгізу туралы актінің күшіне енуіне дейін кем деген де 10 сағат бұрын

<guestion> Төтенше жадай режимі республика аумағында қандай мерзімге енгізіледі :

<variant> 30 тәулік

<variant> 15тәулік

<variant> 10 тәулік

<variant> 60 тәулік

<variant> 5 тәулік

<guestion> Төтенше жадай режимі жекелеген ауматарда қандай мерзімге енгізіледі :

<variant> 60 тәулік /

<variant> 15тәулік

<variant> 10 тәулік

<variant> 30 тәулік

<variant> 5тәулік

<guestion> Әкімшілік құқықтық режим:

<variant> қоғамдық қатынастардың тұрақты даму мен қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің ерекше шарасы

<variant> мемлекеттік органдардың адамдар мен азаматтардың құқықтарын мемлекет тарапынан қолданатын шектеу шарасы

<variant> табиғат апаттарының алдын – алу шараасы

<variant> құқықбұзушылықтардың алдын-алу шарасы

<variant> мемлекетке қарсы құқықбұзушылықтардың алдан- алу шарасы

<guestion> Әкімшілік құқықтық режимдердің сыныптары :

<variant> жалпы, қосалық және арнайы

<variant> жалпы және арнайы

<variant> жалпы және ерекше

<variant> жалпы және қосалқы

<variant> ерекше және арнайы

<guestion> Жалпы әкімшілік құқықтық режим :

<variant> құқық субъектілерінің мәртебесі

<variant> паспорттық режим

<variant> кеден бекетіндегі режим

<variant> мемлекеттік шекара режимі

<variant> мемлекеттік қызметкерлердің мәртебесі

<guestion> Арнайы әкімшілік құқықтық режимнің түрлері :

<variant> қарапайым және экстремалды

<variant> ерекше

<variant> тұрақты

<variant> топтық

<variant>біркелкі

<guestion> Қарапайым әкімшілік құқықтық режимі бұл :

<variant> территориялар режимі

<variant> ерекше жағдай режимі

<variant> төтенше жағдай режимі

<variant> әскери жағдай режимі

<variant> карантин режимі

<guestion> Төтенше жадай режимі қай кезде жариялануы мүмкін :

<variant> эпидемия және эпизотия кезінде

<variant> соғыс жағдайында

<variant> әскери қақтығыс жағдайында

<variant> жаппай құқықбұзушылық жағдайында

<variant> мемлекеттік өзгерістер кезінде

<guestion> Төтенше жадай режимін енгізу туралы актіні кім қабылдайды :

<variant> Президент

<variant> Төтенше жадай жөніндегі министр

<variant> Қорғаныс министрі

<variant> Ішкі істер министрі

<variant> Парламент

<guestion> Төтенше жадай режимі енгізілгені туралы халыққа қандай мерзімде хабар берілуі керек :

<variant> төтенше жадай енгізу туралы актінің күшіне енуіне дейін кем деген де <guestion>сағат бұрын

<variant> төтенше жадай енгізу туралы актінің күшіне енуіне дейін кем деген де 12 сағат бұрын

<variant> төтенше жадай енгізу туралы актінің күшіне енуіне дейін кем деген де 1<guestion>сағат бұрын <variant> төтенше жадай енгізу туралы актінің күшіне енуіне дейін кем деген де 10 сағат бұрын

<variant> төтенше жадай енгізу туралы актінің күшіне енуіне дейін кем деген де 30 сағат бұрын

<guestion> Төтенше жадай режимі республика аумағында қандай мерзімге енгізіледі :

<variant> 60 тәулік

<variant> 15тәулік

<variant> 10 тәулік

<variant> 30 тәулік

<variant> 5тәулік

<guestion> Төтенше жадай режимі жекелеген аумақтарда қандай мерзімге енгізіледі :

<variant> 60 тәулік

<variant> 15 тәулік

<variant> 10 тәулік

<variant> 30 тәулік

<variant> 5 тәулік

<guestion> Сауданы басқарудағы бақылаудың түрлерiн көрсетiңiз:

<variant> барлығы дұрыс.

<variant> әкiмшiлiк.

<variant> кедендiк.

<variant> тазалық эпидемиялогиялық.

<variant> салықтық.

<guestion> Ақшаның сапалық негiздерiн көрсетiңiз:

<variant> бостандықты қамтамасыз етедi, билiктi бөледi.

<variant> еркiндiк, билiк.

<variant> жалпы және ерекше.

<variant> жалпы және арнайы.

<variant> барлығы дұрыс.

<guestion> Нормативтiк актiлердi тiркеудi жүзеге асыратын орган:

<variant> әдiлет министрлiгi.

<variant> әдiлет бiлiктiлiк алқасы.

<variant> iшкi iстер органдары.

<variant> прокутатура.

<variant> барлығы.

<guestion> Қаржыны басқару функцияларын жүзеге асырушы орган:

<variant> қаржы министрлiгi.

<variant> президент.

<variant> премьер-министр.

<variant> мәжiлiс төрағасы.

<variant> парламент.

<guestion> Бюджет жоспарын және орындайтын орган:

<variant> атқарушы органдар.

<variant> президент.

<variant> премьер-министр.

<variant> сенат.

<variant> парламент.

<guestion> Салықты басқару саласындағы басқару түрлерi:

<variant> сыртқы және iшкi.

<variant> жалпы және ерекше.

<variant> жалпы және арнайы..

<variant> негізгі және қосымша.

<variant> барлығы.

<guestion> Салық саласын мемлекеттiк басқару дегенiмiз:

<variant> төмендегi –iс әрекеттердiң барлығын жасау.

<variant> салық жүйесiн ұйымдастыру.

<variant> салық қатынастарын реттеу.

<variant> салық құрылымын реттеу.

<variant> салық қатынастарын, жүйесiн реттеу.

<guestion> Салықты басқару саласындағы функцияларды көрсетiңiз:

<variant> барлығы дұрыс.

<variant> салық құрылымы.

<variant> салық жоспарлау.

<variant> салықтық есеп.

<variant> салықтық бақылау.

<guestion> Энергетика, индустрия, сауда министрлiгiнiң тағайындалу тәртiбi:

<variant> парламент келiсiмен президент қызметке тағайындайды және босатады.

<variant> сенат келiсiмi бойынша президент қызметке тағайындайды.

<variant> премьер-министр келiсiмiмен президент қызметке тағайындайды.

<variant> барлығы дұрыс.

<variant> барлығы дұрыс емес.

<guestion> Кеден органдарының бағынатын министрлiгiн көрсетiңiз:

<variant> қаржы министрлiгi.

<variant> iшкi iстер министрлiгi.

<variant> сауда министрлiгi.

<variant> мәдениет министрлiгi.

<variant> тек президентке бағынады.

<guestion> Валюталық бақылауды жүзеге асырушы орган:

<variant> Қазақстан Республикасының Ұлттық банкiсi.

<variant> президент.

<variant> парламент.

<variant> сенат.

<variant> мәжiлiс.

<guestion> Бюджеттi реттеудi, бөлудi жүзеге асыратын:

<variant> үкiмет және әкiмдер.

<variant> президент.

<variant> сенат.

<variant> парламент.

<variant> барлығы бiрiгiп.

<guestion> Республикалық тұрғын үй қорларының түрлерiн көрсетiңiз:

<variant> меншiктi тұрғын үй қоры, мемлекеттiк тұрғын үй қоры.

<variant> ортақ және жеке тұрғын үй қоры.

<variant> барлығы жатады.

<variant> қоғамдық қор.

<variant> қоғамды және ортақ тұрғын үй қоры.

<guestion> Комуналдық тұрғын үй шаруашылығын басқарудың функциялары:

<variant> координазиялық, шешушiлiк және бақылаушы.

<variant> координазиялық және субординазиялық.

<variant> шешушi функция.

<variant> барлығы дұрыс.

<variant> ешқайсысы жатпайды.

<guestion> Көлiк комуниказияларын басқарудың мақсаты:

<variant> барлығы жатады.

<variant> көлiкпен тасымалдау қызметiн орталықтандыру.

<variant> тасымалдауды ұйымдастыру.

<variant> көлiк құралдарының қауiпсiз қозғалысын қамтамасыз ету.

<variant> тасымалдауды ұйымдастыру, тасымалдау қызметiн орталықтандыру.

<guestion> Бюджет құралдарының функциясын көрсет:

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> үкiметтiң және парламенттiң саяси мақсатқа жетудегi қаржы кепiлi.

<variant> конститузияға сәйкес мемлекет талаптарын қаржыландыру.

<variant> бақылау функциясы.

<variant> дұрыс жауап жоқ.

<guestion> Бюджеттi қайсы органдар жасайды?

<variant> үкiмет және әкiмдер.

<variant> парламент.

<variant> президент.

<variant> маслихат.

<variant> жоғарғы сот.

<guestion> Бюджеттi жасаушы органның негізгі мiндеттерiнiң бiрi:

<variant> бюджет жоспарын өз уақытсында парламентке және маслихатқа ұсыну.

<variant> бюджет жоспарындағы көрсеткiштердi асыра орындау.

<variant> есеп комитетiне бюджет жобасын ұсыну.

<variant> жоғарғы сотқа бюджет жобасын ұсыну.

<variant> дұрыс жауап жоқ.

<guestion> Бюджет жасаушы орган қай министрлiк көмегiмен сәйкес бюджет жоспарын жасадйы?

<variant> қаржы министрлiгiмен және оның территориялды органдарымен.

<variant> кiрiс министрлiгiмен.

<variant> экономика және сауда министрлiгiмен

<variant> кеден комитетiмен.

<variant> отын-энергетика министрлiгiмен

<guestion> Бюджет келесi актiлермен бекiтiледi?

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> заң күшi бар жарлықпен.

<variant> заңмен.

<variant> парламент және маслихат шешiмiмен.

<variant> дұрыс жауап жоқ.

<guestion> Жергiлiктi бюджеттiң атқарылуында әкiмдер келесi өкiлеттiлiктерге ие?

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> заңды актiлерде көрсетiлген шекте табиғат объектiлерiн тиiмдi пайдалануға жағдай жасау.

<variant> жергiлiктi бюджетте көрсетiлген сомма шегiнде территорияның дамуы үшiн әлеуметтiк экономикалық бағдарламалар жасау.

<variant> мемлекеттiк акзиялар пакетiн басқаруды жүзеге асыруға және оны ұйымдастыруға.

<variant> коммуналды пайданың бiр бөлiгiн алуға өкiлеттiлiгi бар.

<guestion> Қаржы министрлiгiнiң құрамына қайсысы кiредi?

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> мемлекеттiк қаржыны бақылау комитетi.

<variant> қаржы валюталық бақылау комитетi.

<variant> салық қызметi.

<variant> кеден қызмет.

<guestion> Қаржы министрлiгiнiң құрамына қайсы комитет кiредi?

<variant> мемлекеттiк қаржыны бақылау комитетi.

<variant> ауыл шаруашылық департаментi.

<variant> жоғарғы бiлiм беру департаментi.

<variant> «Қазақойл» Ұлттар мұнай-газ компаниясы.

<variant> туризм және спорт агентiгi.

<guestion> Қаржы министрлiгiнiң құрамына қайсы комитет кiредi?

<variant> дұрыс жауап жоқ:

<variant> ауыл шаруашылық департаментi.

<variant> туризм және спорт агентiгi.

<variant> төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiк.

<variant> мемлекеттiк қызмет агентiгi.

<guestion> Есеп комитетi қайсы органға бағынады:

<variant> президентке.

<variant> үкiметке.

<variant> парламент мәжiлiсiне.

<variant> қаржы министрлiгiне.

<variant> дұрыс жауап жоқ.

<guestion> Үкiмет және қаржы министрлiгiнiң есебiнiң қорытындысы болып..

<variant> есеп комитетiнiң жылдық есебi.

<variant> мемлекеттiк қаржыны бақылау комитетiнiң есебi.

<variant> кеден комитетiнiң жылдық қорытындысы.

<variant> салық комитетiнiң жылдық қорытындысы.

<variant> экономика және сауда министрлiгiнiң есебi.

<guestion> Мемлекеттiк бюджеттiк емес қорларды басқаруды қайсы орган ұйымдастырады:

<variant> үкiмет.

<variant> президент.

<variant> әкiмдер.

<variant> парламент.

<variant> жоғарғы сот.

<guestion> Қазақстан Республикасындағы негізгі бюджеттiк емес қорларды көрсет:

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> зейнетақы қорлары.

<variant> мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қоры.

<variant> мiндеттi медизиналық сақтандыруқоры.

<variant> жол қоры.

<guestion> Қазақстан Республикасындағы негізгі бюджеттiк емес қорларды көрсет:

<variant> зейнетақы қорлары.

<variant> материалдық резерв.

<variant> алтын-валюта қоры.

<variant> ұлттық мұнай-газ компаниясының қоры.

<variant> Қазақстан даму қоры.

<guestion> Монополия – бұл..

<variant> нарықтағы ұсыныс жағдайындағы бәсекелестiк болмайтын жағдай.

<variant> нарықтағы бәсекелестiк жағдайдың қалыптасуы.

<variant> олигополия.

<variant> дұрыс жауап жоқ.

<variant> барлық жауап дұрыс.

<guestion> Баға және монополияға қарсы саясат департаментiне келесi функциялар жүктелген:

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> тауар және қаржы рыноктарындағы негізгі шаруашылық субъектiлерiн демонополизазиялау.

<variant> монополиялық қызметтi анықтау және алдын-алу.

<variant> бәсекенiң дамуына жағдай жасау.

<variant> мемлекеттiк баға тәртiбiн сақтауды бақылау.

<guestion> Өнеркәсiп қызметiн басқаруды ұйымдастыру қайсы министрлiкке жүктелген:

<variant> сауда, индустрия және энергетика министрлiгi.

<variant> қаржы министрлiгi.

<variant> кiрiс министрлiгi.

<variant> бiлiм беру және денсаулық сақтау министрлiгi.

<variant> ауыл шаруашылығы министрлiгi.

<guestion> Сауда, индустрия және индустрия министрлiгi қызметiне келесiлер жатады:

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> сауда, индустрия және энергетика саласында мүмкiндiгi бар бағдарламаларды iс жүзiне асыруға.

<variant> жалпы өндiрiс және өндiрiс тауарларын тұтыну конзензиясын жасау.

<variant> мемлекеттiк өнеркәсiп комплексiн басқару.

<variant> дұрыс жауап жоқ.

<guestion> Сауда, индустрия және индустрия министрлiгiнiң басшылық ететiн негізгі салаларды көрсет:

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> көмiр өндiрiсi.

<variant> атом өнеркәсiбi.

<variant> электро-энергия.

<variant> дұрыс жауап жоқ.

<guestion> Транспорт және коммуниказиялық комплекс бұл – ..

<variant> тасымалдау қызметi және ақпарат беру.

<variant> ауыл шаруашылық өнiмдерiн жинау.

<variant> ауыл өнеркәсiп қызметi.

<variant> бiлiм беру жүйесiн жасау.

<variant> дұрыс жауап жоқ.

<guestion> Транспорт және коммуниказия органдарының мәселелерi:

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> транспорттық тасымалдау қызметiне қатысушылардың қызметiнiң координазиясы.

<variant> тасымалдауды ұйымдастыру.

<variant> көлiк-құралдарының қозғалысының қауiпсiздiгiн қамсыздантыру.

<variant> басқа мемлекеттермен белгiлi бiр көлiк түрiмен ынтымақтастықта болу.

<guestion> Сыртқы экономикалық қызметтi басқару органдарын көрсет:

<variant> барлық жауап дұрыс.

<variant> қаржы бақылау комитетi.

<variant> Қазақстан Республикасының сауда, индустрия және энергетика министрлiгi.

<variant> Қазақстан Республикасының сыртқы iстер министрлiгi.

<variant> кеден органдары.

<guestion> Саудадағы айналымның түрлерiн көрсетiңiз:

<variant> азаматтық, сауда, экономикалық айналым.

<variant> қоғамдық саяси айналым.

<variant> жалпы және ерекше айналым.

<variant> жалпы және арнайы айналым.

<variant> барлығы жатады.

<guestion> Салық органдарының қызметкерлерінің әкімшілік жауаптылығы қай кезде болады :

<variant> мемлекеттік бекара режимі ережелерді бұзғанда

<variant> қызметтік тәртіп ережелерін бұзғанда

<variant> ішкі ережелерді бұзғанда

<variant> барлық жағдайда

<variant>әкімшілік жауаптылыққа тартылмайды

<guestion> Бiлiм беру саласындағы мемлекеттiк саясатты белгiлейтiн орган:

<variant> Қазақстан Республикасының Президентi.

<variant> премьер-министр.

<variant> үкiмет.

<variant> парламент.

<variant> сенат.

<guestion> Бiлiм беру саласындағы мемлекеттiк саясатты жүргiзе асырушы орган:

<variant> Қазақстан Республикасының Үкiметi.

<variant> Қазақстан Республикасының Президентi.

<variant> парламент.

<variant> премьер-министр.

<variant> сенат.

<guestion> Факультет деканын сайлау тәртiбi:

<variant> жоғарғы оқу орнының ғылыми кеңесiмен сайланады.

<variant> ректор тағайындайды.

<variant> студенттер сайлайды.

<variant> оқытушылар сайлайды.

<variant> барлығы дұрыс емес.

<guestion> Салалық денсаулық сақтау органдарының түрлерi:

<variant> территориялық және ведомствалық.

<variant> жалпы және арнайы.

<variant> жалпы және ерекше.

<variant> барлығы дұрыс.

<variant> барлығы дұрыс емес.

<guestion> Денсаулық сақтауды басқаруды орындаушы функциялар:

<variant> жалпы және арнайы.

<variant> жалпы және ерекше.

<variant> жалпы және негізгі.

<variant> барлығы дұрыс.

<variant> барлығы дұрыс емес.

«Baribar.kz-тің» Telegram-каналына жазыламыз!