1121-нұсқа 1122-нұсқа 1123-нұсқа 1124- нұсқа 1125-нұсқа 1126-нұсқа 1127-нұсқа 1128- нұсқа 1129-кұсқа

0

 

1121-нұсқа

1.Еңбек құқығының пәні:

А)суретші немесе ақынның жеке негіздегі шығармашылык қатынастары

В)әлеуметтік әріптестік қатынастары

С)жұмыс беруші мен қызметкердің арасындағы қатынастар

 1. D) мердігер мен тапсырысшының арасындағы қатынастар

E)негізгі және туынды еңбек қатынастары

F)жеке азаматгардың өзіндік шаруашылық жүргізу қатынастары

G)сабақ әзірлеуге қатысты студенттердің еңбек қатынастары
Н) жер құкықтық қатынастары

2.Қазіргі заңдылықта бекітілген,еңбек құқығының нормаларының мәнін және
еңбек саласын қ
ұқықтық реттеуде мемлекеттің негізгі бағыттарын білдіретін
негізгі бастамалар:

А)Еңбектің әлеуметтік құрылымы.

В)Еңбекті ұйымдастыру мен қолдану.

С)Еңбектік-құқықтық қатынастар.

 1. D) Еңбек саласындағы құқықтық қатынастар.

E)Адамдардың еңбек ету барысы.

F)Еңбек құқыгьшың пәні.

G)Еңбек кұқығының қағидалары.
Н) Еңбек ету үрдісінің технологиясы.

3.Жұмыс берушінің негізгі құқықтары:

А)мемлекеттік еңбек инспекторларының нұсқамаларын орындауға.

В)еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойьшша ішкі бақылауды жүзеге асыруға.

С)өз өкілеттігі шегінде жұмыс берушінің актілерін шығаруға.

 1. D) қызметкерлерді міндетті әлеуметтік сақтандыруды жүзеге асыруга.

E)жұмысқа қабылдау кезінде таңцау еркіндігіне.
Ғ) қызметкерге сынақ мерзімін белгілеуге.

 1. G) жұмысқа қабылдаған кезде қызметкерлермен еңбек шарттарын жасасуға. Н) мемлекеттік еңбек инспекторларының нүхқамаларын орындауға.

4.Жеке еңбекке негізделген еңбек түрлері еңбек құқығының нормаларымен
реттелінбейді:

А)Жазушылар.

В)Ғалымдар.

С)Жұмысшылар.

D)Зейнеткерлер.

E)Шаруалар.

Ғ)Меншік иелері

G)Студенттер.

Н) Зергерлік.

5.Әлеуметтік әріптестікті ұйымдастыру деңгейі:

А)Селолық.

В)Республикалық.

С)Облыстық.

 1. D) Салалық.

E)Қалалық.
Ғ) Аудандық.
G) Өлкелік.
Н) Аймақтық.

6.Халықты жұмыспен қамту қазіргі уақытта келесі актілермен реттеледі:

А)ҚР Экологиялық кодексі 9-қаңтар 2007ж.

В)ҚР Конституциясы 1993 жыл.

С)«ҚР Еңбек туралы» Заң 10-желтоқсан 1999-жыл.

 1. D) «Жеке кәсіпкерлік туралы туралы» Заң 12-қаңтар 2007-жыл.

E)«Жұмыспен қамту 2020».

Ғ) ҚР Конституциясы 30 тамыз1995 жыл.

 1. G) ҚР Жер кодексі 20-маусым 2003ж.

Н) ҚР «Халықты жұмыспен қамту туралы» Заң.

 1. ¥жымдық шарт келесі қағидаларды басшылыққа ала отырып жасалады:

А)Ауыл шаруашылыгы жерлерінің үстемдігі.

В)Өндіріс пен түтынудың орнықты үлгілерін дамыту.

С)Әлеуметтік әріптестік.

D)Қазіргі және болашак. ұрпактардың сұранысын әділ қанағаттандыру.

E)Медициналық көмектің қолжетімділігі.

F)Қоршаған ортаны қорғау және биоәртүрлілікті сақтау.

G)Шартқа енгізілген міндеттемелердің орындалуын тараптардың бақылау
мен жауапкершілігі.

Н) Шарт жагдайларын әзірлеуде тараптардың тендігі.

 1. Еңбек шартының сотпен жарамсыз деп танылуы:

А)Ата-анасының бірінің (қорғаншысынын, қамқоршысының) келісімінсіз 16 жасқа толмаған тұлғамен.

В)17 жастағы тұлғамен жасалған.

С)Алдау, қорқыту, күш көрсету арқылы жасалған.

 1. D) 21 жастан асқан тұлғаның ата анасының келісімінсіз.

Е)Әрекет  қабілетсіз тұлғамен жасалған.

F)Ата-анасының бірінің (қорғаншысының, қамқоршысының) келісімімен
14 жасқа толмаған тұлғамен.

G)18-жасқа толған тұлғаның ата-анасының келісімінсіз.

Н) Ата-анасының бірінің (қорғаншысының, қамқоршысының) келісімімен 15 жасқа толған тұлгамен.

9.Үй қызметкерлері:

А)Жұмыс берушімен еңбек шартын жасасқан жеке тұлға.

В)Шару а қожалығы.

С)Өзінің қүралдарымен жұмыс істейтін қызметкер.

D)Жұмыс берушінің үй шаруашылығында жұмыс орындаушы қызметкер.

E)¥йымның қызметкері.

F)ҚР Еңбек кодексінің 214-бабының 1-тармағында көзделген.

G)ҚР Азаматтық кодексінің 214-бабының 1-тармағында көзделген.
Н) Жеқе кәсіпкер.

10.Үстеме жұмыстардың шекті саны:

А)Жылына 120.сағат

В)Жылына 228 сағат.

С)Күніне 4 сағат.

D)Күніне 2 сағат.

E)Айына 24 сагат.

F)Айына 12 сагат.

G)Күніне 8 сағат.
Н) Айына 36 сағат.

11.Демалыс күндерінде жұмысқа тарту.

А)Ұлттық парктерді жөндеуге және олардың бүлінбеуі үшін.

В)Жазатайым оқигаларда, мүліктің жойылуы мен бүлінуін болгызбау және оны тергеу үшін.

С)Демалыс күндерін басқа жұмыс күндеріне ауыстыру мақсатында.

D)Кейбір ерекше ондіріс жағдайларда апатты болдырмауда.

E)Тұтас алғанда ұйымның немесе жеке бөлімшелердің одан әрі қалыпты
жұмыс істеуі тез орындалуына байланысты болатын шұғыл, алдын-ала
күтпеген жұмыстарды орындау үшін.

F)Орман шаруашылықтарын дайындау қызметтерінде.

G)Мүліктің жойылуы мен бүлінуін болғызбау.

Н) Төтенше жағдайларды немесе дүлей, апат, өндірістік аварияны болғызбау не олардың зардаптарын дереу жою ушін.

 1. Қызмсткердің еңбегіне ақы төлеу саласындағы мемлекеттік кепілдіктер:

А)Әлеуметтік әріптестік.

В)Еңбек ету бостандығы.

 

С)Еңбек қауіпсіздігін мемлекеттік қорғау.

D)Үстеме жұмыс үшін ақы төлеу.

E)Түнгі уақыттағы жұмыс үшін ақы төлеу.
Ғ)Тынығуға құқықты қамтамасыз ету.

 1. G) Айлық жалақының ең теменгі мөлшері.

Н) Мәжбүрлі еңбекке тыйым салу.

13.Жұмыс берушінің қызметкер алдында материалдық жауапкершілігі:

А)Толық.

В)Мүлкіне келтірілген залал үшін.

С)Өміріне және(немесе) денсаулығына келтірген зиян үшін.

D)Еңбек шартын бұзуы.

E)Заңсыз ескерту беру.

F)Еңбек ету мүмкіндігінен заңсыз айыру арқылы залал келтіру.

G)¥жымдық қорғану құралдарымен қамтамасыз етпеу.
Н) Шектеулі.

 1. Жұмыс берушінің еңбекті қорғауды қамтамасыз ету міндеттері:

A)Әлеуметгік инфрақұрылымды дамытуға жәрдемдесу туралы ережелер

көзделуі мүмкін.

B)Әрбір жұмыс орнында еңбекті қорғау заң нормаларының орындалуын

талап ету.

С)Өтем сипатындағы қосымша ақылар туралы.

D)Кәсіпорын жобалағанда салынғанда және пайдаланғанда еңбекті қорғау

талаптарын қамтамасыз ету.

E)Өндірістік жазатайым жағдайда немесе кәсіби аурудан зардап шеккен
қызметкерлерді мүделерін әлеуметтік қорғау.

F)Жұмыс уақытын үнемдеу.

G)Өндіріс уақытша тоқтап қалған жағдайда қызметкерлерді қоғау шаралары.
Н) Жанжалдар мен ереуілдер болғызбау.

 1. Еңбек даулары:

А)Заңсыз жұмыстан шығарып, басқа жұмысқа ауыстыру

В)Жалақыны заңсыз ұстап қалу.

С)Қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету.

D)Материалдық немесе қылмыстық жауапқа тартылу.

E)Заң актілерінде көзделген өзге жағдайларға жол беру.

F)Еңбекте мертігуі.

G)Қызметкерлерді  медициналық тексеруден өткізу.
Н) Қызметкерге тәртіптік жазаны дұрыс қолданбау

 1. Еңбек дауы:

А)Мүлікті белу туралы.қүрылтаюпылардың арасындагы келіспеушілік.

В)Қызметкер мен жұмыс берушіьыі арасындагы келіспеушілік.

С)Жер қатынастарына қатысты келіспеушілік.

D)Мердігер мен тапсырысшы арасындағы келіспеушілік.

E)Алимент төлеу бойынша ерлі -зайыптылар арасындағы келіспеушілік.

F)Енбек заңдары нормаларын, келісімдерін қолдану туралы даулар.

G)Нормативтік актілерде реттелмеген жаңа еңбек жағдайларын орнықтыру.
Н) Жергілікті маслихат шешіміне келіспеушілік.

17.Еңбек құқығы пәні реттейді:

А)Құқық бұзушылық жағдайын.

В)Еңбек құқығының жүйесін.

С)Еңбек стажын.

D)Еңбек құқығының субъектілерін.

E)¥жымдық шарттың маңызын.

F)Тәртіптік жазаларды қолдануды.

G)Еңбек қатынастарын.

Н) Жұмыс берушімен келіссөз жүргізуді.

18.Жалдамалы жұмысшылардың еңбегін пайдалануды қүқықтык реттеу
қағидасы:

А)Жұмысшының түрған жерін анықтау.

В)Қальшты еңбек тәртібін камтамасыз ету.

С)Еңбек міндеттерінің анықтылығы.

D)Әлеуметтік топтарына байланыссыздығы.

E)Еңбек жағдайларын өндірістік түрі мен ерекшіліктері.
Ғ) Барлық жұмысшыларға еңбеістің ортақтығы.

 1. G) Еңбек катынастырының тұрақтылығы. Н) Еңбек жагдайларын басшылыққа алу.

19.Еңбек құқығының қайнар көздері болып келесі актілер табылады:

А)ҚР Еңбек кодексі 15 мамыр 2007ж.

В)ҚР Еңбек туралы Заң 10-желтоқсан 1999-жыл.

С)ҚР Жер кодексі 20-маусым 2003ж.

D)Халықаралық шарттар.

E)ҚР«Косіпкерлік қызмет туралы» Заң.

F)ҚР «Халықты еңбекпен қамтамасыз ету туралы» Заң 23-қаңтар 2001жыл.

G)ҚР Конституциясы 30-тамыз 1995ж.

Н) ҚР Экологиялық кодексі 9-қаңтар 2007ж.

20.Әлеуметтік әріптестік актлері:

А)Бұйрық.

В)ҚР Үкіметінің нормативтіь қаулысы.

С)Жоғарғы Сот нормативтік қаулысы.

D)Жеке еңбек шарты.

E)Бас келісім.

Ғ) Салалық келісім.

 1. G) Аймақтық келісім.

Н) Өкім.

21.Әлеуметгік әріптестік орғандары:

Жұмыс беруші.

Салалық комиссия.

Екі немесе одан да көп қызметкерлер.

ҚР Парламент.

E)Жоғарғы Сот.

F)Кәсіпкерлер одағы.

G)Облыстық, қалалық,аудандық комиссиялар.
Н) Үш жақты республикалық комиссия.

22.Халықты жұмыспен қамтудың Республикалық және аймақтық
ба
ғдарламалары:

А)Жұмыссыздықтан мемлекеттік элеуметтік қорғауга.

В)Квоталарды белгілеуге.

С)Жас мөлшерін анықтауға.

D)Еңбек ақысын көтеруге.

E)Жалақы төлемдерін айқындауға.

F)Жұмыстылықты құқықтыкреттеуге.

G)Жәрдемақыларды көбейтуге.

Н) Әлеуметтік қорғауга мұқтаж адамдарды жұмысқа қабылдауға.

23.Ұжымдык шарт оның қолданылу кезеңі, орындалуын бақылау
тәртібі,
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы ереже:

А)Жұмысқа қабылдаудан бас тарту.

В)Қызметкерлердің құқыгын шектемеу.

С)Еңбек жағдайларын нашарлатпау.

D)Жұмыстан негізсіз босату.

E)Өзге жұмысстарға қабылдау.
Ғ) Жеке тұлғаларды сақтандыру.

 1. G) Зандарда белгіленген кепілдіктерді бұзбау.

Н) Енбек ақысын. заңсыз ұстап қалу.

24.Еңбек шартыныц шарттардың өзге түрлерінен ерекшелігі:

А)Қызметкердің еңбегі үшін жалақы алуы.

В)Міндеттемелердің еңбек тәртіптемесіне бағына отырып жеке орындалуы.

С)Қызметкердің жумысты белгілі бір біліктілік, мамандық, кәсіп немесе лауазым бойьшша орындауы.

D)Жұмыскерді жұмыспен қамту.

E)Зейнеткерлікке шығару.

Ғ) Жәрдем ақы түрлерімен қамтамасыз ету.

 1. G) Тұрақты жұмыс істеу.

Н) Ақылы демалысқа шығару.

 1. Жұмыска қабылданар алдында медициналық тексерістен өтуге міндетті қызметкерлер санаттары:

А)әйел адамдар.

В)еңбек жағдайлары ауыр жғне зиянды жұмыстарға қабылданатын тұлғалар

С)қоғамдық тамақтану орындарына жұмысқа қабылданатындар.

D)18 жасқа толмаған жасөспірімдер.

E)медицина қызметкерлері.

F)18 жастан асқан тұлғалар.

G)ер адамдар.

Н) үш жасқа дейінгі балалары бар тұлғалар.

 

 

1122-нұсқа

 

 1. Еңбек құқығының әдістері:

А) жер құқықтық

В) ұсыным

С) шарттық

D)императивті

 1. E) дизпозитивтік

F талдау

 1. G) салыстырмалы
 2. H) экологиялық
 3. Жалдамалы жұмысшылардың еңбегін пайдалануды құқықтық реттеу:

А)барлық жұмысшыларға еңбектің ортақтығы

В)еңбек қатынастарының тұрақтылығы

С)еңбек жағдайларын басшылыққа алу

D)жұмысшының тұрған жерін анықтау

 1. E) еңбек жағдайларын өндірістік түрі мен ерекшеліктері

F)қалыпты еңбек тәртібін қамтамасыз ету

G)әлеуметтік  топтарына байланыссыздығы

H)еңбек міндеттерінің анықтылығы

 1. Еңбек құқығының субьектілері:

А)жеке меншік иесі

В)тапсырысшы

С)мемлекет

D)кәсіподақ

 1. E) мердігер

F)еңбекке орналастыру агенттігі

G)жалға беруші мен жалға алушы

H)өзіндік тапсырма орындаушы студент

 1. Әлеуметтік әріптестік келісімнің қолдану мерзімі:

А)мерзімі шектелмейді

В)төрт жылға

С)тараптардың келісімі бойыншша

 1. D) бір жылға
 2. E) екі жылға

F)жаңа келісім  қабылданғанға  дейін

G)бес жылға

H)үш жылдан аспайтын мерзімге

 1. Әлеуметтік әріптестіктің негізгі міндеттері:

А)жұмыспен қамту қызметтері

В)барлық деңгейдегі әлеуметтік әріптестер  арасындағы  консультациялар мен келіссөздер процесіне  жәрдемдесу

С)қоғамдағы  барлық жіктердің  мүдделерін обьективті  түрде  ескеру негізінде  әлеуметтік тұрақтылық  пен қоғамдық  келісімді қамтамасыз етуге жәрдемдесу

D)жұмысшылардың  әлеуметтік қорғалуы

 1. E) әлеуметтік әріптестер арасындағы консультациялар мен келіссөздер процесі

F)қоғамдық  келісімді қамтамасыз  етуге жәрдемдесу

G)қызметкерлердің  еңбек саласындағы  құқықтарының  кепілдіктерін  қамтамасыз  етуге  жәрдемдесу олардың әлеуметтік қорғалуын жүзеге асыру

H)кепілдерін қамтамасыз етуге жәрдемдесу

 1. Жұмыссыздар ретінде мына азаматтар танылмайды:

А)ақысыз демалыстағы тұлға

В)жылдық ақылы демалыстағы тұлға

С) баланы күту бойынша демалыстағы тұлға

D)еңбек өтілі бойынша  зейнеткерлікке  шыққан тұлғалар

 1. E) зейнеткерлік жасына жеткен тұлғалар

F)16 жасқа дейінгі жасөспірімдер

G)жұмыс орнын  ауыстырған қызметкер

H)лауазымы төмендетілген қызметкер

7.Ұжымдық шарт:

А)құқықтық акт

В)жұмыс беруші мен қызметкер арасындағы келісім

С)мердігер мен тапсырысшының арасындағы келісім

D)контракт

 1. E) еңбек ұжымы мен жұмыс берушінің арасындағы келісім

F)ұйымдағы еңбек-әлеуметтік қатынастарды реттейтін  келісім

G)мәміле

H)нормативтік қаулы

 1. Еңбек шартының сотпен жарамсыз деп танылуы:

А)ата-анасының бірінің (қорғаншысының, қамқоршысының) келісімімен 15 жасқа толған тұлғамен

В)18- жасқа толған тұлғаның ата- анасының келісімінсіз

С)ата- анасының  бірінің ( қоршғаншысының, қамқоршысының) келісімінсіз 16 жасқа  толмаған  тұлғамен

 1. D) 21 жастан асқан тұлғаның ата анасының келісімінсіз
 2. E) ата анасының бірінің (қорғаншысының, қамқоршысының) келісімімен 14 жасқа толған тұлғамен
 3. F) әрекет қабілетсіз тұлғамен жасалған
 4. G) 17 жастағы тұлғамен жасалған
 5. H) алдау, қорқыту, күш көрсету арқылы жасалған
 6. Қызметшілердің еңбегіне ақы төлеу:

А) қалалық маслихаттан

В) жұмыс берушінің есебінен

С) мемлекеттік бюджет есебінен

 1. D) жергілікті өкілді органмен келісім бойынша жергілікті атқарушы орган
 2. E) жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша бюджет қаражаты есебінен
 3. F) қызметінің атқарған жылдарынан
 4. G) тұрғылық жері қаражатынан
 5. H) аудан бюджетінен
 6. Үстеме жұмыстардың шекті саны:

А) айына 36 сағат

В) жылына 228 сағат

С) күніне 4 сағат

 1. D) жылына 120
 2. E) күніне 2 сағат
 3. F) күніне 8 сағат
 4. G) айына 12сағат
 5. H) айына 24 сағат
 6. Тынығу уақыты көрініс табатын акт:

А) еңбек шарты

В) ҚР азаматтық кодексі

С) нұсқау

 1. D) ҚР жер кодексі
 2. E) ұжымдық шарт
 3. F) «Кәсіподақ туралы» Заң
 4. G) әлеуметтік әріптестік келісімдер
 5. H) жұмыс берушінің актісінде
 6. Еңбек ақы төлеудің тарифтік жүйесі төмендегілерді қамтиды:

А) жеке

В) тарифтік стафка

С) тарифтік коэффициенттер

 1. D) тарифтік қор
 2. E) аккордтық
 3. F) жылдық
 4. G) тарифсіз
 5. H) аралас
 6. Қызметкердің материалдық жауапкершілігінің шарттармен байланыстылығы:

А) еңбек жеке  шартты бұзғанда

В) қызметкерлерге еңбек ақы төлеуде қателіктің болуы

С) қызметшінің кінәсі мен келтірілген заладың себептік  байланысы болғандығы

 1. D) жұмысты толық аяқтамау
 2. E) тікелей нақты залал, келтірілген залалға тараптық кінәлілігі
 3. F) жұмысқа немқұрайлық танытқанда
 4. G) төлемақыларды толық төлемеуі анықталмағанда
 5. H) кінәлі адамдардың заңға қайшы әрекеті мен әрекетсіздігі
 6. Арнайы трегеу келесі жағдайларда жүргізіледі:

А) бір қызметкердің уланып қалуы

В) жәбірленушілердің жарақатының ауырлық дәрежесіне   қарамастан топтық жазатайым оқиғалар орын алғанда

С) ауыр немесе кісі өліміне әкелген жазатайым  оқиға орын алғанда

 1. D) еңбек шарты тараптарының арасындағы дау
 2. E) жаппай өткір улану жағдайында
 3. F) қызметкерлердің арасындағы дау
 4. G) еңбек дауларын шешу
 5. H) еңбек комиссиясының қызметі
 6. Еңбек дауларының туындауы:

А) жұмыс берушінің өтінуімен

В) өндірістік факторларда

С) еңбек тәртібінің нығая түсуі

 1. D) қызметшілердің жауапсыздығынан
 2. E) әлеуметтік- құқықтық факторларда
 3. F) өндірістік және әлеуметтік-құқықтық факторларда
 4. G) Локальдық құқықтық реттеу
 5. H) кәсіпорындарының дұрыс жұмыс істемеуі
 6. Ұжымдық еңбек дауларын қарау кезеңдері:

А) шақыру парағын жіберу

В) жұмыс берушінің бұйрық шығаруы

С) бітімгерлікке келі бойынша  үрдіс

 1. D) дауды делдалдың қатысуымен қарастыру
 2. E) мемлекеттік органдардың хабарландырылуы
 3. F) адвокатты тағайындау
 4. G) дәлелдемелер жинау
 5. H) қызметкерлердің талаптарын ұсынуы
 6. Еңбек құқығы әдістерінің әрекет ету тетігі:

А) еңбек құқығы нормаларының сипаты

В) еңбек құқығы қатынастарының  субъектілерінің құқықтары мен міндеттерін белгілеу

С) құқықтық реттеу тәсілдері, амалдары, құқықтық нормалар

 1. D) ұжымдық шартпен белгіленуі
 2. E) жұмыс уақытының пайда болуы
 3. F) әкімшілік құқық бұзушылықтың пайда болуы
 4. G) еңбек бөлінісінің қалыптасуы
 5. H) материалдық және моральдық түрде мадақтау тәсілдері
 6. Еңбек құқығының салааралық қағидалары:

А) демократизм

В) азаматтар мен ұйымдардың заң мен сот алдындағы теңдігі

С) экологиялық қауіпсіздікті қамтамыз ету

 1. D) заңдылық
 2. E) ҚР азаматтарының бірлестік құруға бостандықтарының конституциялық кепілдігі
 3. F) азаматтар мен ұйымдардың меншігін қорғау
 4. G) жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғау қағидасы
 5. H) гумманизм
 6. Еңбек шартын жасауға жол берілетін жас:

А) ата-анасының бірінің (қорғаншысының, қамқоршысының) келісімімен 15 жас

В) жұмыс берушінің келісімімен 15 жас

С) жұмыс берушінің келісімімен 16 жас

 1. D) 16 жас
 2. E) 14 жас
 3. F) 18 жас
 4. G) ата-анасының бірінің (қорғаншысының, қамқоршысының) келісімімен 14 жас
 5. H) 15 жас
 6. Туынды еңбек құқықтық қатынастарының пайда болуының заңдық шарттары:

А) объектісі

В) құқықтық мәртебе

С) мазмұны

 1. D) осы шақ
 2. E) өткен шақ
 3. F) болашақта болуы
 4. G) субъектісі
 5. H) екі немесе одан да көп қызметкерлер
 6. Әлеуметтік әріптестік міндеттері:

А) тиімді механизм қалыптастыру

В) заң шығару

С) сотта өкілдік ету

 1. D) мемлекеттің мүддесін қорғау
 2. E) өкім қабылдау
 3. F) жерді тиімді пайдалануды қамтамыз ету
 4. G) қызметкерлердің құқықтарына кепілдікті қамтамасыз етуге қатысу
 5. H) әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз етуге қатысу
 6. Жұмыссыздар ретінде танылмайтын азаматтар:

А) жұмыс орнын ауыстырған қызметкер

В) жылдық ақылы демалыстағы тұлға

С) зейнеткерлік жасына жеткен тұлғалар

 1. D) еңбек өтілі бойынша зейнеткерлікке шыққан тұлғалар
 2. E) 16 жасқа дейінгі жасөспірімдер
 3. F) ақысыз демалыстағы тұлға
 4. G) лауазымы төмендетілген қызметкер
 5. H) баланы күту бойынша демалыстағы тұлға
 6. Ұжымдық шарт мазмұнын қалыптастырады:

А) екі жақты комиссия

В) мердігер мен субмердігер

С) ҚР ЕК-нің 282-бабында көзделген тараптар

 1. D) қызметкерлер
 2. E) таппсырыс беруші мен орындаушы
 3. F) жұмыс беруші мен қызметкерлер
 4. G) жұмыс берушінің өкілі
 5. H) кәсіподақ мүшелері
 6. Тәртіптік жазаларды белгілеу мерзімі:

А) теріс қылық анықталғаннан кейін, бір жылға дейін

В) теріс қылық  жасалған күннен бастап алты айға дейін

С) теріс қылық  жасалған күннен бастап жеті айға дейін

 1. D) теріс қылық анықталғаннан кейін, екі жыл кешіктірілмей
 2. E) теріс қылық анықталғаннан кейін, үш айдан кешіктірілмей
 3. F) теріс қылық анықталғаннан кейін, бір айдан кешіктірілмей
 4. G) ревизия нәтижесі бойынша екі жылға дейін
 5. H) ревизия нәтижесі бойынша бір жылға дейін
 6. Баланың күтіміне байланысты жалақы сақталмайтын демалыс беру тәртібі:

А) жаңа туған баланы асырап алайын деп жүрген қызметкерге

В) баланы жалғыз тәрбиелеп отырған ата-ананың біреуіне

С) баланың тек қана әкесіне

 1. D) ата-анасының қалауы бойынша баланың анасына не әкесіне
 2. E) баланың қамқоршысының баласына
 3. F) баланы іс жүзінде тәрбиелеп отырған қамқоршысына
 4. G) баланың тек қана анасына
 5. H) баланы іс жүзінде тәрбиелеп отырған әжесінің көршісіне.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1123-нұсқа        

 

1.Еңбек құқығы:

А)жалдамалы еңбекті колдану саласында пайда болатын қатынастарды реттемейтін құқық саласы

В)қоғамдық қатынастарды реттейтін құқық саласы

С)жер құқықтық қатынастары

D)азаматгардың еңбек ету бостандығы конституциялық  құқығын жүзеге асыру барысында болатын қатынастарды реттейтін құқық саласы

E)экологиялық құқықтық қатынастар

F)экімшілік құқықтық қатынастар

G)мүліктік және мүліктік емес қатынастар
Н) кәсіпкерлік қатынастар

2.Еңбек құқығының қағидаларының тікелей бекітілген актілері:

А)«Кәсіпкерлік қызмет туралы» Заң

В)ҚР Еңбек кодексініц 4-бабы

С)ҚР Экологиялық кодексі

D)ҚР Жер кодексі

E)ҚР Конституциясы

F)Азаматтык іс жүргізу кодексі

G)ҚР Еңбек кодексі

Н) Азаматтық кодекстің 4-бабы

3.Еңбек қатынастарының субъектілері:

А)Негізгі,қосымша, жанама.

В)Меншігі.

С)Тәртібі.

D)Жанама және негізгі.

E)Азаматтығы.

F)Өкіл.

G)Негізгі және қосымша.   ,
Н) Мамандығы.

4.Әлеуметтік әріптестік міндеттері:

А)Жерді тиімді пайдалануды қамтамасыз ету.

В)Өкім қабылдау.

С)Мемлекеттің мүддесін қоргау.

D)Әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз етуге қатысу.

E)Тиімді механизм қалылтастыру.

F)Сотта өкілдік ету.

G)Заң шығару.

Н) Қызметкерлердің құқықтарына кепілдікті камтамасыз етуге қатысу.

5.Әлеуметтік әріптестік қағидалары:

А)Тараптардың муддесін құрметтеу.

В)Міндеттерді қабылдау еркіндігі.

С)Қабалданатын шешімдердің жариялылыгы.

D)Отбасының барлық мүшелерін салауатты тұрмыс салтына ынталандыру.

E)Сот төрелігін тек қана соттың жүзеге асыруы.

Ғ) Адамның құқықтарын, бостандықтары мен занды мүдделерін сотта

қарау.

 1. G) Еркек пен әйелдің некелі одағының еріктілігі.

Н) Қоршаған ортаға келтірілген залалды өтеу міндеттілігі.

6.Нысаналы топтардың қатарына жатпайды:

А)Мемлекеттік кызметкерлер.

В)Өз бетінше жұмыспен айналысатын тұлғалар.

С)Зейнеткерлік жас алдындағы адамдар.

D)Оралмандар.

E)Мүгедектер.
Ғ) Зейнеткерлер.

 1. G) Мәжбүрлеп емдеу орындарынан босатылған адамдар.

Н) ҚР Қарулы Күштері қатарынан босаған адамдар.

7.Ұжымдық шарты тараптарының өкілдері:

А)Меншік иесі.

В)Жеке кәсіпкер.

С)Кәсіптік одақтарға мүше емесжеліссөздер жүргізу үшін ез ұжымын құрған қызметкерлер.

D)Еңбек ұжымы мүшелері.

E)Мемлекеттік емес кәсіпорын немесе ол өзінің өкілі болуға өкілдік берген
кәсіпорын басшысы мен еңбек ұжымы.

F)Тараптардың әлеуметтік серіктестігі.

G)Мемлекеттік кәсіпорында жасалатын  ұжымдык шарттың тараптары
кәсіпорын басшысы мен еңбек ұжымы.

Н) Жұмыс беруші тарап.

8.Еңбек шартының шарттардың өзге түрлерінен ерекшелігі:

А)Қызметкердің еңбегі үшін жалақы алуы.

В)Қызметкердің жұмысты белгілі бір біліктілік, мамандық, кәсіп немесе лауазым бойыиша орындауы.

С)Зейнеткерлікке шыгару.

D)Ақылы демалысқа шығару

E)Тұрақты жұмыс істеу.

F)Міндеттемелердің еңбек тәртіптемесіне бағына отырып жеке орындалуы.

G)Жұмыскерді жұмыспен қамту.

Н) Жәрдем ақы түрлерімен қамтамасыз ету.

9.Құқық қорғау орғандары қызметкерлері:

А)Әскери тергеу орғандарының кызметкерлері.

В)ҚР ішкі істер орғандары қызметкерлері.

С)Кеден орғандарының қүқық қорғау қызметін жүзеге асырушы адамдар.

D)Қаржы полициясы қызметкерлері.

E)Республикалық ¥ланның әскери қызметкерлері.

F)Әскери прокуратура қызметкерлері.

G)Ұлттық қауіпсіздік орғандарының әскери қызметкерлері.
Н) ҚР Қарулы күштерінде қызмет атқарушылар.

10.Икемді жұмыс уақыты режимінің кезінде төмендегілер белгіленеді:

А)Жұмыс уақытының жылдық есептелуі.

В)Жұмыс уақытының аптамен есептелуі.

С)Жұмыс уақытьшық жиынтық есебі.

D)Есептік кезең белгіленеді.

E)Тіркелген жұмыс уақыты.

F)Қызметкер еңбек міндеттерін өз қалауы бойынша атқаруға құқылы уақыт.

G)Үстеме жұмыстардың есептелуі.

Н) Жұмыс уақытының аймен есептелуі.

11.Демалыс түрлері:

А)Ауысымда жұмыс істейтіндерге берілетін демалыс.

В)Жыл сайынгы ақылы еңбек демалыстары.

С)Жалақы сақталмайтын демалыс.

D)Оқу демалысы.

E)18-ге дейінгі жастарға берілетін демалыс.

F)Жұмыс істейтін мүгедектерге берілетін демалыс.

G)Басқа мекемеден келген жұмыскерге.

Н) Қосьшша қызмет істейтіндерге берілетін демалыстар.

12.Жалақы:

А)Қызметкер жұмыс берушінің актілеріне және еңбек шартының тшіаптарына сәйкес еңбек міндеттерін орындаған уақытына төленетін акы.

В)Жұмыс беруші белгілеген енбегіне төленетін өтемақы.

С)Қызметкерді зиянды және қауіпті өндірістік мекемелердегі еңбектеріне теленетін сыйақы.

D)Қызметкерлердің атқарған еңбсктеріне төленетін төлемақы.

E)Жұмыс беруші белгілеген бір жылдан асыруға болмайтын еңбегіне
төленетін өтемақы.

Ғ) Жеке еңбек шартының  негізінде орындалған, қызметкердің жасаған еңбегі

үшін, еңбектің ауырлығына, саны мен сапасына сәйкес жұмыс беруші төлеуге

міндетті ақы.

 1. G) Қызметкерге оның еңбегін пайдаланғаны үшін мемлекет қойған төменгі

мөлшерден кем емес жүйелі теленетін сыйақы.

Н)Қызметкердің біліктігіне, орындалатын жұмыстың күрделілігіне,санына,

сапасына және жағдайына байланысты еңбек үшін төленетін сыйақы мен

өтемақы және ынталандыру сипатындағы төлемдер.

13.Материалдық жауапкершіліктің нысандары

А)Ұжымдық.

В)Жалпы.

С)Жеке.

D)Бөлімнен.

E)Ерекше.

F)Жеке, ұжымдық.

G)уақытша.
Н) Негізде.

14.Еңбекті қорғау дегеніміз төмендегі шараларды білдіреді:

А)Еңбек қабілеттілігін сақтауды қамтамасыз ету.

В)Адамның қауіпсіздігін, денсаулыгын қорғау.

С)Қызметкерлерді жұмыспен қамту.

D)Еңбек өнімділігін артгыру.

E)Құқықтық, медициналық, техникалық жгне экономикалық кұрамдас
бөліктерді қорғау.

Ғ) Экономикалық құрамдас бөліктерді қорғау.

 1. G) Кәсіпорында еңбек тәртібін сақтап, ныгайту.

Н) Еңбек өнімдерін арттыру

15.Еңбек даулары:

А)Заңсыз жұмыстан шығарып, басқа жұмысқа ауыстыру.

В)Қызметкерлерді медициналық тексеруден өткізу.

С)Жалақыны заңсыз ұстап қалу.

D)Материалдық немесе қылмыстық жауапқа тартылу.

E)Еңбекте мертігуі

F)Қауіпсіз еңбек жагдайларын камтамасыз ету.

G)Қызметкерге тәртіптік жазаны дұрыс қолданбау.

Н) Заң актілерінде көзделген өзге жағдайларға жол беру.

16.Еңбек дауларының түрлері:
А) Материалдық.

В) Қылмыстык

С)Ұжымдық.

D)Еңбек.

E)Жеке.

F)Әкімшілік.

G)Азаматтық.
Н) Талаптық.

17.Еңбек қатынастарының ерекше белгілері:

А)Қызметкердің міндетін үшінші тұлғалардың орындауы (цессия).

В)Қызметкердің еңбек тәртібіне бағынуы.

С)Ең бастысы- еңбек нәтижесі.

D)Қызметкердің екілі еңбек шартын жасасуына құқығы бар.

E)Еңбек қатынастары еңбек шартымен байланысты.

F)Жұмыс уақыты маңызды емес.

G)Мүліктік және мүліктік емес қатынастар.
Н) Еңбек үрдісінде туындайды жәнедамиды.

18.Қазіргі заңдылықта бекітілген,еңбек ісүқыгының нормаларының мәнін
және еңбек саласын құқықтық реттеуде мемлекеттің негізгі ба
ғыттарын
білдіретін негізгі бастамалар:

А)Еңбекті ұйымдастыру мен қолдану.

В)Адамдардың еңбек ету барысы.

С)Еңбек ету үрдісінің технологиясы.

D)Еңбектік-құқыктық қатынастар.

E)Еңбек құқығының қағидалары.

F)Еңбек  құқығының  пәні.

G)Еңбек саласындағы  құқықтық  қатынастар.
Н) Еңбектің әлеуметтік құрылымы.

19.Еңбек шартын жасасуға жол берілетін жас:

А)14 жас.

В)Ата-анасының бірінің (қорғаншысының, қамқоршысының) келісімімен 14жас.

С)Жұмыс берушінің келісімімен 15 жас.

D)Ата-анасының бірінің (қорғаншысының, қамқоршысының) келісімімен 15 жас.

E)18 жас.

F)Жұмыс берушінің келісімімен 16 жас.

G)15жас.
Н) 16 жас.

20.Копперативтен еңбек қатынастарының тоқтатылуы:

А)Кооператив мүшелігінен кету.

В)Зейнегкерлікке кету

С)Копператив жарғысын мойындамау.

D)Копператив мүшелігінен шығу.

E)Копператив міндетін орындамау.

F)Жұмысшының келісімі.

G)Басқа мекемеге ауысу.
Н) Копперативті қайта құру

21.Әлеуметтік әріптестік келісімінің қолдану мерзімі:

А)Бір жылға.

В)Үш жылдан аспайтын мерзімге.

С)Мерзімі шектелмейді.

D)Бес жылға.

E)Екі жылға

F)Жаңа келісім қабылданғанға дейін.

G)Төрт жылға.

Н) Тараптардың келісімі бойынша.

22.Халықты жұмыспен қамту қазіргі уақытта келесі актілермен реттеледі:

А)ҚР «Халықты жұмыспен қамту туралы» Заң.

В)ҚР Экологиялық кодексі 9-қаңтар 2007ж.

С)ҚР Конституциясы 30 тамыз1995 ж.

 1. D) «Жұмыспен қамту 2020» бағдарламасы.

E)ҚР Конституциясы 1993 ж.

F)ҚР Жер кодексі 20-маусым 2003ж.

G)«ҚР Еңбек туралы» Заң 10-желтоқсан 1999-жыл.

Н) «Жеке кәсіпкерлік туралы туралы» Заң 12-қаңтар 2007-жыл.

23.¥жымдық шарттың тәртібі:

А)Жұмыскерлер табысын өтеу.

В)Жұмыскерге ерікті сактандыру тәртібін енгізу.

С)Жұмыссыздық жөнінде жәрдем ақы төлеу.

D)Келіссөздерге қатысушылардың мемлекеттік немесе коммерциялық құпия болып табылатын мәліметтерді әйгіленуіне құқық бермеу.

E)Тараптардың келіссөздер жүргізуден, шарт қағидаларын ззірлеуден және
қол қоюдан бас тартуына жол бермеу.

F)Зейнеткерлерге,мүгедектерге отбасыларына жеңілдіктер беру.

G)Тараптар келіссөздер жүргізу үшін комиссия құру.
Н) Жұмыскерді жұмыспен камту және қайта оқыту.

24.Еңбек шартының жарамсьпдығы болып табылмайды:

А)16 жасқа телмаған адаммен ата-анасының біреуінің келісімінсіз жасалуы.

В)16 жасқа толған адаммен ата-анасының біреуінің келісімінсіз жасалуы.

С)күш керсету арқылы жасалуы.

D)16-жаска толған адаммен қамқоршысының келісімінсіз жасалуы.

E)16-жасқа толмаған адаммен қамқоршысының келісімінсіз жасалуы.

F)қауіп төндіру арқылы ықпал етіп жасалуы.

G)әрекетке қабілетсіз деп танылған адаммен жасалуы.

Н) 15-жасқа толған адаммен ата -анасының келісімімен жасалуы.

 1. Мемлекеттік қызметшілердің қызметін саралау:

А)Қоғамдық.

В)Жұмысшы.

С)Саяси.

D)Қызметкер.

E)Партиялық.

F)Әкімшілік.

G)Саяси, әкімшілік.
Н) Мемлекеттік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1124- нұсқа

 

1.Азаматтардың еңбек ету бостандығы құқығы  тікелей бекітілген:

А)ҚР «Халықты еңбекпен қаматамасыз ету туралы» Завда

В)Экономикалық, әлеуметгік жгне мәдени құқыктар туралы Халықаралық фактіде

С)ҚР «Кәсіподактар туралы» Заңда

D)ҚР Еңбек кодексінде

E)Азаматтық Кодексте

F)ҚР Конституциясында

G)ҚР «Кәсіпкерлік қызмет туралы» Занда
Н) ҚР Жер кодексінде

2.Еңбек құқығының салалық қағидалары болып табылады:

А)Меншікке қол сұқпаушылық.

В)Еңбек бостандығы.

С)Тынығу уақытын қамтамасыз ету.

D)Әлеуметтік әріптестік.

E)Заңдылық.

F)Отбасының еңбекке қабылетсіз мүшелерінің құқықтары мен мүдделерін
қорғауға басымдық беру.

G)Тараптардың теңдігі.

Н) Қоршаған ортаға келтірілген залалды өтеу міндеттілігі.

3.Жұмыс берушінің актілері болып табылады:

А)Әкімнің еңбек қатьшастарына қатысты шешімі.

В)ҚР Жоғарғы Соттың нормативтік актілері.

С)Техникалық регламент.

D)Бұйрық.

E)Конституциялық кеңестің нормативтік актілері.

F)ҚР үкіметінің нормативтік қаулысы.

G)Өкімдер, нұскаулықтар.

Н) Ішкі еңбек тәртібі ережелері.

4.Туынды еңбек құқықтық қатынастарының пайда болуының заңдық
шарттары:

А)Субъектісі

В)Обьектісі

С)Екі немесе одан да көп қызметкерлер.

D)Осы шақ

E)Өткен шақ

F)Құқықгық мәртебе

G)Болашақта болуы
Н) Мазмұны

5.Әлеуметтік әріптестікті ұйымдастыру деңгейі:

А)Өлкелік.

В)Аудандық.

С)Республикалық.

D)Қалалық.

E)Салалық.

F)Облыстық.

G)Аймақтық.
Н)Селолық.

6.Мемлекет халықты жұмыспен қамтуда келесі нысаналы топтарға бөледі:

А)Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарын бітірушілер.

В)Жиырма бір жасқа дейінгі жастар.

С)Жеке кәсіпкерлер.

D)Табысы аз адамдар.

E)Зейнеткерлер.

F)Кәмелетке толмаған балаларды тәрбиелеп отырған жалғызілікті, көп
балалы ата-аналар.

G)Шет ел азаматтары және азаматтығы жоқ тұлғалар.
Н) Мемлекеттік қызметкерлер.

7.Ұжымдық шарттың негізгі принциптері:

А)Қызметкер еңбек міндеттері.

В)Құқықтары мен міндеттерінің ара-жігін ажырату.

С)Жұмысқа уақытша ауысу.

D)Өзара сенімі мен қурмет.

E)Тараптардың әлеуметтік серіктестігі.

F)Қызметкердің енбек жағдайлары.

G)Жеке басын  қорғау.

Н) Еңбек қорғау ережелері.

8.Мерзімі бойынша еңбек шартының жіктелуі:

А)Маусымдық жұмысты орындау уақытына.

В)Төрт жылга.

С)Уақытша жоқ қызметкерді ауыстыру уақытына.

D)Бес жылға.

E)Бес айға.
Ғ) Екі жылға.

 1. G) Белгісіз мерзімге.

Н) Үш жылға.

9.Үй қызметкерлерімен еңбек шартын жасасу және тоқтату ерекшеліктері:

А)Еңбек ілартын тоқтату туралы акт шығармайды.

В)Еңбек кітапшасына еңбегі туралы мэліметтер енгізілмейді.

С)Жұмыс уақыты 45 сағаттан аспауы тиіс.

D)Түнгі жұмыс уақыты көзделмеген.

E)Тәртіптік жаза қолданылмайды.

Ғ) Жұмысқа қабылдану туралы акт шығармайды.

 1. G) Үстеме жұмыс күніне 2,5 сағаттан аспауы тиіс.

Н) Еңбек шартының мерзімі жарты жылдан аспауы тиіс.

10.Жұмыс уақытын есепке алу тәртібі:

А)Жұмыс уақытына жатқызылатын өзге де уақыт кезевдері.

В)Қызметкердің кінэсінен жұмыс істелмеген уақыт.

С)Әлеуметтік демалыстар.

D)Ауысымішілік тынығу уақыты.

E)Күнделікті демалыстар

F)Нақты жұмыс істеген уақыт.

G)Жұмыс істелген және жұмыс берушінің кінәсінен жұмыс істелмеген уақыт.
Н) Еңбекке уақытша жарамсыздыгы бойынша жұмыс істелмеген уақыт.

11.Демалыс түрлері:

А)Жалақы сакталмайтын демалыс.

В)Оқу демалысы.

С)Жұмыс істейтін мүгедектерге берілетін демалыс.

D)Жыл сайынғы ақылы еңбек демалыстары.

E)Ауысымда жұмыс істейтіндерге берілетін демалыс.

F)Басқа мекемеден келген жұмыскерге.

G)Қосымша қызмет істейтіндерге берілетін демалыстар.
Н) 18-ге дейінгі жастарга берілетін демалыс.

12.Жалақы:

А)Жеке еңбек шартының негізінде орындалған, қызметкердің жасаған еңбегі үшін, еңбектің ауырлыгына, саны мен сапасына сәйкес жұмыс беруші төлеуге міндетті ақы.

В)Жұмыс беруші белгілеген еңбегіне төленетін өтемақы.

С)Қызметкерге оның еңбегін пайдаланғаны үшін мемлекет қойған теменгі мөлшерден кем емес жүйелі төленетін сыйақы.

D)Қызметкерді зиянды және қауіпті өндірістік мекемелердегі еңбектеріне төленетін сыйақы.

E)Жұмыс беруші белгілеген бір жылдан асыруға болмайтын еңбегіне
төленетін өтемақы.

F)Қызметкер жұмыс берушінің актілеріне және еңбек шартының
талаптарына сәйкес еңбек міндеттерін орындаған уақытына төленетін ақы.

G)Қызметкердің біліктігіне, орындалатын жұмыстың күрделілігіне санына,
сапасына және жағдайына байланысты еңбек үшін төленетін сыйақы мен
өтемакы және ынталандыру сипатындағы төлемдер.

Н) Қызметкерлердің атқарған еңбектеріне төленетін төлемақы.

13.Қызметкер зиянды алкогольдік, нашақорлық немесе уытқұмарлық мас
болу жағдайында келтірумен байланысты материалдық жауапкершілікке
тартудың тәртібі.

А)Қызметкердің аталмаған жағдайда болуы медициналық анықтамамен дәледденгенде.

В)Зиян коммерциялық құпияның жарияланғандығы дәлелденбесе.

С)Еңбек міндеттерін орындамаған жағдайда.

D)Зиян келтірген адамның кінәсі мен уақыты анықталмағанда.

E)Жұмыс берушінің қызметкерлердің меншігіндегі мулкіне қол сұққанда.

F)Осы керсетілген қылықтар тікелей қызметін атқару кезінде болуы тиіс.

G)Келтірілген зиян шын мәнінде масандығы жағадайында болғандыгы
дәлелденуі керек.

Н) Еңбек құндылықтарын сақтамаған жағдайда.

14.Еңбекті қорғау дегеніміз төмендегі шараларды білдіреді:

А)Еңбек өнімділігін арттыру.

В)Құқыктық, медициналық, техникалық жғне экономикалық кұрамдас бөліктерді қорғау.

С)Кәсіпорында еңбек тәртібін сактап, нығайту.

D)Еңбек өнімдерін арттыру.

E)Еңбек қабілетгілігін сақтауды қамтамасыз ету.

F)Қызметкерлерді жұмыспен қамту.

G)Экономикалық құрамдас бөліктерді қорғау
Н) Адамның қауіпсіздігін, денсаулығын қоргау.

15.Келісім комиссиясының құрамы:

А)ҚР үкіметі.

В)Қызметкердің өкілі.

С)ҚР Парламенте

D)Сот орындаушысы.

E)Прокурор.

F)Кәсіподақ комитетінің өкілі.

G)Жұмыс берушінің өкілі.
Н) Сот.

16.Еңбек дауларының түрлері:

А)¥жымдық.

В)Қылмыстық.

С)Әкімшілік.

D)Талаптық.

E)Азаматтық.

F)Жеке.

G)Еңбек.

Н) Материалдық.

 1. Еңбек құқығының институттары ретінде:

А)Жер құқығының субъектілері

Жұмыс уақыты

С)Меншік кұқығы

D)Еңбек даулары

E)Жалақы

F)Мердігерлік шарты

G)Сатып алу сату шарты
Н) Жер пайдалану құқығы

18.Еңбек құқығының негізгі қағидаларының мәні:

А)Еңбек кұқығьшың институттарының мазмұнын көрсетеді

В)Жекелеген нормаларды еңбек құқығының жүйесінен белек топтастырады

С)Қызметкерлердің құқығын жұмыс берушіден төмендету

D)Еңбек құқығы субьектілерінің құқықтық мәртебесін анықтайды

E)Еңбек заңнамасының субьектілерін анықтайды

F)Еңбек заңнамасыньщ одан әрі дамуына, жетілуіне бағыт береді

G)Еңбек кұқығының бір ғана нормасының мазмұнын ашады

Н) Экономикамен, саясатпен.қоғамдық моральмен т.б. байланысын  жоққа шығарады

19.Еңбек құқығының қайнар көздері болып келесі актілер табылады:

А)ҚР «Халыкты еңбекпен қамтамасыз ету туралы» Заң 23-қаңтар 2001жыл.

В)ҚР Еңбек кодексі 15 мамыр 2007ж.

С)ҚР Конституциясы 30-тамыз 1995ж.

D)ҚР Еңбек туралы Зан 10-желтоқсан 1999-жыл.

E)ҚР Экологиялық кодексі 9-каңтар 2007ж.

F)ҚР Жер кодексі 20-маусым 2003ж.

G)ҚР«Кәсіпкерлік қызмет туралы» Заң.
Н) Халықаралық шарттар.

20.Жұмыс берушілер мен қызметкерлердің еңбек қатынастарын реттейтін негізгі Заңдар:

А)«Жер қойнауы жәнежер қойнауын пайдалану туралы» 1996 ж. 27 қаңтар,«Адвокаттық қызмет туралы» 1997 ж. 5 желтоқсан Зандар.

В)«Нотариат туралы»1997 ж. 14 шілде,«Прокуратура туралы »1995 ж. 21 желтоқсан Заңцар.

С)«Еңбек туралы»кодексі 2007 ж.22 мамыр,«Еңбекті қоргау туралы» 1993 ж.22 қаңтар, «Ұжымдық шарт туралы»1992 ж. 4 шілде Зандары.

 1. D) «Патент заңы»1999 ж. 16 шілде, «Табиғи монополиялар туралы» 1998 ж. 9 шілде Заңы.

E)«Қоршаған ортаны қорғау туралы »1997 ж. 15 шілде,«Мұнай туралы»
1 995ж. 28 маусым Зандары.

F)«Еңбек туралы»кодексі 2007 ж.22 мамыр, «Кәсіптік одақтар туралы»

1993ж. 9 сәуір ,«¥жымдық еңбек даулар мен ереуілдер туралы» 1996 ж. 8 шілде Заңдар.

G)«Халыкты жұмыспен қамтыу туралы»2001ж. 23 қаңтар Заңы мен «Еңбек
туралы»кодексі 2007 ж.22 мамыр.

Н) «Инвестициялар туралы»2003 ж. 8 қаңтар Заңы.

21.Әлеуметгік әріптестік міндеттері:

А)Әлеуметтік тұрактылыкты қамтамасыз етуге қатысу.

В)Мемлекетгің мүддесін қорғау.

С)Жерді тиімді пайдалануды қамтамасыз ету.

D)Қызметкерлердің құқыктарына кепілдікті қамтамасыз етуге қатысу.

E)Заң шығару.

F)Тиімді механизм қалыптастыру.

G)Сотта өкілдік ету.
Н) Өкім қабылдау.

22.Жұмыспен қамтылған халық қатарына жатқызылмайды:

А)Зейнеткерлер.

В)Жұмысты азаматгық-кұқықтық сипаттағы шарттар бойынша орындайтьш.

С)Ақы төленетін қызметке сайланған тұлға.

D)Өз бетінше жұмыспен айналысатын тұлғалар.

E)Кәсіпкерлік қызметпен айналысуга құжаттар жинаушы тұлға.

F)Қосалқы кәсіпшілікпен айналысатын.

G)Еңбек шарты бойынша жұмыс істейтін тұлғалар.
Н) Тәжірибеден өтуші студенттер.

23.Ұжымдық шарт келесі қағидаларды басшылыққа  ала отырып жасалады:

А)Өндіріс пен тұтынудың орнықты үлгілерін дамыту.

В)Қазіргі жәнеболашақ ұрпақтардың сұранысын әділ қанағаттандыру.

С)Шартқа енгізілген міндеттемелердің орындалуын тараптардың бақылау мен жауапкершілігі.

D)Медициналық көмектің қолжетімділігі.

E)Шарт жағдайларын әзірлеуде тараптардың тендігі.

F)Әлеуметтік әріптестік.

G)Ауыл шаруашылығы жерлерінің үстемдігі.

Н) Қоршаған ортаны қорғау және биоәртүрлілікті сақтау.

24.Жұмыс берушінің бастамашылығы бойынша еңбек шартының бұзылуы:

А) жұмыс беруші қызметкерге тәртіптік жаза тағайындаса.

В)кадрлер бөліміне екі апта бұрын ескертілсе.

С)екінші тарапқа он күн бұрын ескертілсе.

D)еңбек кодексінің 25-бабының 4-тармағына сәйкес.

E)екінш; тарапқа еңбек шартында келісілген мерзімде жазбаша ескертілсе.

Ғ) екінші тарапқа екі ай бұрын ескертілсе.

 1. G) екінші тарапқа бір ай бұрын жазбаша ескертілсе.

Н) кез келгең уақытта.

 1. Азаматтык қызметшілерді көтермелеу:

А)Азаматтық қызмет бойынша жоғарылату.

В)Жалақы төленбейтін демалысқа жіберу.

С)Қосымша демалыс беру.

D)Алғыс жариялау.

E)Тұрғын үймен қамтамасыз ету.

F)Отбасы мүшелеріне заттай көмек көрсету.

G)Ақшалай сыйақы.

Н) Тәртіптік жазаны алып тастау.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1125-нұсқа

 

1.Еңбек құқығы фукцияларының  түрлері:

А)Шартгық реттеу.

В)Демалу уақыты.

С)Жұмыс уақыты.

D)¥жымдық шарт.

E)Экономикалық (өндірістік).
Ғ) Қорғаушылық.

 1. G) Саяси және идеялогиялық (тәрбиелік).

Н) Әлеуметтік.

2.Еңбек құқығының салааралық қағидалары:

А)Демократизм

В)ҚР азаматтарының денсаулығын қорғау

С)Азаматтар мен ұйымдардың  заң мен сот алдындағы теңдігі

D)Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

E)Жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғау қағидасы

F)Гуманизм

G)Заңдылық

Н) Құқық пен бостандықтардың соттық қорғалуы

3.Жұмыс берушінің актілері болып табылады:

А)Ішкі еңбек тәртібі ережелері.

В)Өкімдер, нұсқаулықтар.

С)Конституциялық кеңестің нормативтік актілері.

D)ҚР үкіметінің нормативтік қаулысы.

E)Бұйрық

F)Әкімнің еңбек қатынастарына қатысты шешімі.

G)ҚР Жоғарғы Соттың нормативтік актілері.
Н) Техникалық регламент.

4.Әлеуметтік әріптестік келісімінің қолдану мерзімі:

А)Мерзімі шектелмейді.

В)Бес жылға.

С)Төрт жылға.

D)Жаңа келісім қабылданғанға дейін.

E)Бір жылға.

F)Екі жылға

G)Тараптардың келісімі бойынша.
Н)Үш жылдан аспайтын мерзімге.

5.Әлеуметтік әріптестіктің негізгі міндеттері:

А)Кепілдерін қамтамасыз етуге жәрдемдесу.

В)Әлеуметтік әріптестер арасындагы консультациялар мен келіссөздер процесі.

С)Барлық деңгейдегі әлеуметтік әріптестер арасындағы консультациялар мен келіссөздер процесіне жәрдемдесу.

D)Жұмысшылардың әлеуметтік қорғалуы.

E)Қоғамдағы барлық жіктердің мүдделерін объективті түрде ескеру негізінде
әлеуметтік түрактылық пен қоғамдық келісімді қамтамасыз етуге жәрдемдесу.

F)Қызметкерлердің еңбек саласындағы құқықтарының, кепілдіктерін
қамтамасыз етуге жәрдемдесу, олардың әлеуметтік қорғалуын жүзеге асыру.

G)Жұмыспен қамту қызметтері.

Н) Қоғамдық келісімді қамтамасыз етуге жәрдемдесу.

6.Жұмыспен қамтылған халық қатарына жатқызылмайды:

А)Ақы төленетін қызметке сайланған тұлға.

В)Жұмысты азаматтық-құқықтық сипаттагы шарттар бойынша орындайтын.

С)Еңбек шарты бойынша жұмыс істейтін тұлғалар.

D)Қосалқы кәсіпшілікпен айналысатын.

E)Зейнеткерлер.

F)Тәжірибеден өтуші студенттер.

G)Кәсіпкерлік қызметпен айналысуға құжаттар жинаушы тұлға.
Н) Өз бетінше жұмыспен айналысатын тұлғалар.

7.Ұжымдық шарттың әрекет ету мерзімін анықтайды:

А)Ұжымдық шарт тараптары

В)ҚР еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Министрі

С)Уәкілді орған

D)Әлеуметтік әріптестік тараптары

E)Екі жақты комиссия

F)Жұмыс беруші мен қызметкерлер

G)Әкім

Н) Кәсіпорын басшысы

8.Еңбек шартын жасасуға қойылатын шектеулер:

А)16 жасқа толмаған адамдармен.

В)толық материалдық жауапкершілігі көзделетін лауазымдар мен жұмыстарға, он сегіз жасқа толмаған азаматтармен.

С)белгілі бір лауазымға тұру нсмесе белгілі бір қызметпен шұғылдану кұқығынан айырылған азаматтармен.

D)денсаулық жағдайы бойынша қайшы келетін жұмысты орындауға.

E)14 жастағы тұлғалармен.

F)15 жастағы тұлғалармен.

G)18 жаска толмаған түлгалармен.
Н) шет ел азаматтарымен.

9.Баланың күтіміне байланысты жалақы сақталмайтын демалыс беру тәртібі:

А)Баланы жалғыз тәрбиелеп отырған ата-ананың біреуіне.

В)Баланың қамқоршысының баласына.

С)Баланын тек қана әкесіне.

D)Баланы іс жүзінде тәрбиелеп отырған қамқоршысына.

E)Баланы іс жүзінде тәрбиелеп отырған әжесінің кершісіне.

F)Жаңа туған баланы асырап алайын деп жүрген қызметкерге.

G)Баланың тек қана анасына.

Н) Ата-анасының қалауы бойынша – баланың анасына не әкесіне.

10.Жұмыс уақыты режимінің түрлері:

А)Күнделікті жұмысты (жмыс ауысымын) беліктерге бөлу.

В)Тынығуға және тамактануға берілетін уақыт.

С)Мейрам күндері.

D)Қалыпты.

E)Толық емес.

F)Тынығу.

G)Икемді.

Н) Ауысымдық.

11.Жұмыс ерекшеліктеріне қарай берілетін демалыс.

А)Кәсіптік-техникалық мекемелерде қызмет істейтіндерге.

В)Лицей мұғалімдеріне.

С)Педагог пен дәрігер мамандықтарына.

D)Биік тауларда жұмыс істейтін жұмыскерлерге.

E)Әуе ұшқышы, геологиялык-іздену экспедициясындағы қызметкерлерге.

F)Жоғары оқу орны ұстаздарына.

G)Орта мектеп оқытушыларына.

Н)Темір жол мен қалалық транспорт жүйесінде жұмыс істейтіндерге.

12.Айлық жалақының ең төменгі мөлшері белгіленеді :

А)Жұмыс берушінің бұйрығы.

В)ҚР Коституциясы.

С)Еңбек шарты.

D)Мердігерлік шарты.

E)Ұжымдық шарт.

F)ҚР «Халыкты еңбекпен қамтамасыз ету туралы» Заңы.

G)ҚР “2012-2014 жылдарға арналған республикалык бюджет туралы” Заңы.

Н)салалық келісімдер

13.Қызметкердің жұмыс берушінің алдында материалдықжауапкершілігі:

А)Үстеме жұмысқа шығуға келісім бермеген жагдайда.

В)Жұмыс берушінің мүлкін жоғалту немесе бүлдіру арқылы келтірілген залал.

С)Толық.

D)Өміріне және (немесе) денсаулығына келтірген зиян үшін.

E)Тәртіптік теріс қылық үшін.

F)Кез келген зиян үшін.

G)Шектеулі.

Н) Оқу демалысына кетсе.

14.Арнайы тергеу келесі жағдайларда жүргізіледі:

А)Қызметкерлердің арасындағы дау.

В)Еңбек дауларын шешу.

С)Бір қызметкердің уланып қалуы.

D)Еңбек комиссиясының қызметі.

E)Еңбек шарты тараптарының арасындағы дау.

F)Ауыр немесе кісі өліміне әкелген жазатайым оқиға орын алғанда.

G)Жәбірленушілердің жарақатының ауырлық дэрежесіне қарамастан топтық
жазатайым оқиғалар орын алғанда.

Н) Жаппай өткір улану жағдайында.

15.Жеке еңбек дауларының қарастырылуы:

А)Қалалық сот.

В)Сот орындаушылары.

С)Кәсіподақ комитеті.

D)Конституциялық кеңес.

E)Келісім комиссиясы.
Ғ) Кадрлар бөлімі.

 1. G) Аудандық сот.

Н) Нотариус.

16.Ұжымдық еңбек дауларын қарау кезеңдері:

А)Адвокатты тағайындау.

В)Дауды делдалдың қатысуымен қарастыру.

С)Дәлелдемелер жинау.

D)Қызметкерлердің талаптарын ұсынуы.

E)Мемлекеттік орғандардын хабарландырылуы.
Ғ) Бітімгерлікке келу бойынша үрдіс.

 1. G) Жұмыс берушінің бұйрык щыгаруы.

Н) Шақыру парағын жіберу.

 1. Еңбек құқығына тән ерекше тәсіл:

А)Еңбек пен кооператив құқық салаларын реттеу.

В)Орталықтандырылмаған (локальды) нормаларды үйлестіру әдісі.

С)Орталық (мемлекеттік) нормаларды үйлестіру.

D)Құқықтық шарттарды белгілеу.

E)Орталық (мемлекеттік) және орталықтандырылмаған (локальды)
нормаларды үйлестіру.

F)Мемлекеттік қызметшілерді анықтау.

G)Еңбек қатынастарындағы санаттарды бөлу.
Н) Билік органдарын анықтау.

18.Еңбек құқығының  негізгі  қағидаларының мәні:

А)Қызметкерлердің құқығын жұмыс берушіден төмендету.

В)Еңбек заңнамасының субьектілерін анықтайды.

С)Еңбек кұқығы субьектілерінің қүқықгық мэртебесін анықтайды.

D)Еңбек құқығының  институттарының мазмұнын көрсетеді.

E)Экономикамен, саясатпен,қоғамдық моральмен т.б. байланысын жоққа
шығарады.

F)Жекелеген нормаларды еңбек құқығының жүйесінен бөлек топтастырады.

G)Еңбек құқығының бір ғана нормасының мазмұнын ашады.

Н) Еңбек заңнамасының одан эрі дамуына, жетілуіне бағыт береді.

19.Еңбек құқығының субъектілері:

А)Жалға беруші мен жалға алушы.

В)Өзіндік тапсырма орындаушы студент.

С)Кәсіподақ.

D)Мердігер.

E)Жеке меншік иесі.
Ғ) Тапсырысшы.

 1. G) Еңбекке орналастыру агенттігі.

Н) Мемлекет.

20.Жеке еңбекке негізделген еңбек түрлері еңбек құқығының  нормаларымен
реттелінбейді:

А)Зергерлік.

В)Ғалымдар.

С)Зейнеткерлер.

D)Шаруалар.

E)Студенттер.
Ғ) Жұмысшылар.
G) Меншік иелері
Н) Жазушылар.

21.Атқарушы билік орғандары өкілдерінін жұмыс берушілер мен
қызметкерлер өкілдерінін комиссиялар қызметіне қатысушының міндеттілігі:

А)Тараптадың өзара жауапкершілігі.

В)Демалыска жіберу.

С)Өкілдердің тепе-теңдігі

 1. D) жәрдемақы тағайындау

Е) тараптардың  өкілеттігі

Ғ) зейнеткерлікке  шығару

 1. G) жұмыспен қамтылу

Н)сыйақы төлеу

22.Қоғамдық жұмыстарға төленетін  жалақы төлемдері:

А)мамандығына қарай

В)жұмысқа орналасуға

С) атқарған  жұмыс күндеріне

D)жұмыс нормаларына

Е)жас мөлшері

Ғ) еңбекақы кесімдері бойынша

 1. G) жағдайына қарай

Н)мінез- құлқына

23.Ұжымдық шарттың негізгі  принциптері:

А)жұмысқа  уақытша  ауысуы

В)қызметкердің  еңбек жағдайлары

С)еңбек қорғау ережелері

D)құқықтары мен міндеттерінің ара- жігін ажырату

Е)жеке басын  қорғау

Ғ)қызметкер  еңбек  міндеттері

G)өзара сенімі мен құрмет

Н)тараптардың әлеуметтік серіктестігі

 1. Еңбек шарты қолданылуының басталуы:

А) Қызметкердің өкілінің шешіміне сәйкес

В) Еңбек шартының 38-бабына сәйкес

С) Қызметкердің бастамашылығы бойынша

 1. D) Кәсіподақ белгілеген күні

Е) Жұмыс беруші анықтаған күні

Ғ) Шартта белгіленген күні

 1. G) Кез келген сәттен

Н) Тараптардың қолы қойылған күннен.

 1. Вахталық әдіспен орындалатын жұмыстарға жіберілмейді:

А) 18 жасқа толған қызметкерлер

В) шетел азаматтары

С) тек бірінші топтағы мүгедектер

 1. D) үшінші топтағы мүгедектер

Е) бірінші және екінші топтағы мүгедектер

Ғ) жүкті әйелдер

 1. G) әйел адамдар

Н) 18 толмаған қызметкерлер

 

 

 

 

 

 

 

1126-нұсқа    

 

1.Еңбек қуқық қатынастарынан туындайтын қатынастарға:

А)Ұйымдастырушылық-басқару қатынастары

В)Мемлекетгік тапсырыс бойынша қатынастар

С)Жерге орналастыру бойынша қатынастар

D)Экологиялық құқықтық қатынастар

Е) Жер актісін алу бойынша қатынастар

F)Еңбекпен қамту және орналастыру қатынастары

G)Әлеуметгік әріптестік қатынастары

Н) Еңбек дауларын шешу бойынша қатынастар

2.Еңбек құқығының қағидаларының тікелей бекітілген актілері:

А)ҚР Енбек кодексі

В)ҚР Экологиялық кодексі

С)ҚР Конституциясы

D)Азаматгық кодекстің 4-бабы

E)«Кәсіпкерлік қызмет туралы» Заң
Ғ)ҚРЖеркодексі

 1. G) Азаматтық іс жүргізу кодексі

Н) ҚР Еңбек кодексінің 4-бабы

3.Қызметкердің негізгі құқыктары:

А)Жұмыс берушінің және қызметкерлердің мүлкіне ұқыпты қарауға.

В)Тынығуға, оның ішінде жыл сайынғы ақылы еңбек демалысьгаа.

С)Жұмыс берушіге келтірілген зиянды етеуге.

D)Еңбек тэртібін сақгауға.

E)Кепілдіктерге жэне өтемақы төлемдеріне.

F)Еңбек міндеттерін ркымдық шартқа сәйкес орындауға.

G)Еңбек  кауіпсіздігіне және еңбекті қорғауға.

Н) Еңбек  міндеттерін  еңбек  шартына сәйкес орындауға.

4.Әлеуметтік әріптестік органдары:

А)Кәсіперлер одағы.

В)Үш жақты республикалық комиссия.

С)Жоғарғы Сот.

D)Салалық комиссия.

E)Жұмыс беруші

F)Облыстық, қалалық, аудандық  комиссиялар.

G)Екі немесе одан да  көп  қызметкерлер.
Н) ҚР Парламент.

5.Әлеуметтік әріптестік міндеттері:

А)Әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз етуге қатысу.

В)Тиімді механизм қальштастыру.

С)Сотта өкілдік ету.

D)Заң шығару.

E)Өкім қабылдау.

F)Жерді тиімді пайдалануды қамтамасыз ету.

G)Мемлекеттің  мүддесін  қорғау.

Н) Қызметкерлердің құқыктарына кепілдікті қамтамасыз етуге қатысу.

 1. Мемлекет халыкты жұмыспен қамтуда келесі нысаналы топтарға бөледі:

А)Жоғары оқу орнынан  кейінгі білім беру  ұйымдарын  бітірушілер.

В)Шет ел азаматтары және  азаматтығы  жоқ  тұлғалар.

С)Кәмелетке толмаған балаларды  тәрбиелеп  отырған  жалғызілікті,  көп  балалы  ата-аналар.

D)Жиырма бір жасқа дейінгі жастар.

E)Жеке  кәсіпкерлер.

F)Табысы аз адамдар.

G)Мемлекетгік  қызметкерлер.
Н) Зейнеткерлер.

 1. ¥жымдық шарт оның қолданылу кезеңі, орындалуын бақылау тәртібі,өзгерістер мен толыктырулар енгізу туралы ереже:

А)Жеке тұлғаларды сақгандыру.

В)Заңдарда белгіленген  кепілдікгерді  бұзбау.

С)Еңбек ақысын заңсыз ұстап қалу.

D)Қызметкерлердің құқығын шектемеу.

E)Өзге жұмыстарға  қабылдау.

F)Еңбек  жағдайларын  нашарлатпау.

G)Жұмыстан негізсіз босату.
Н) Жұмысқа қабылдаудан бас тарту.

 1. Енбек шартының шарттардың өзге түрлерінен ерекшелігі:

А)Қызметкердің жүмысты белгілі бір біліктілік, мамандық, кәсіп немесе лауазым бойынша орындауы.

В)Қызметкердің енбегі үшін жалақы алуы.

С)Тұрақгы жұмыс істеу.

D)Жұмыскерді жұмыспен қамту.

E)Ақылы демалысқа шығару.

F)Жәрдем ақы  түрлерімен  қамтамасыз ету.

G)Міндеттемелердің  еңбек  тәртіптемесіне  бағына отырып жеке орындалуы.

Н) Зейнеткерлікке шығару.

 1. Он сегіз жасқа толмаған кызметкерлердің еңбек саласынадағы құқықгары:

А)Тікелей  сотқа  жүгінуге  құқы  жоқ.

В)Түнгі ойын -сауық мекемелерінде жұмыс істеуге  құқылы.

С)Демалу  уақыты  нормасын  пайдалануға  тыйым  салынған.

D)Ауыр  жұмыстар  істеуге  құқылы.

E)Өздеріне белгіленген  шекті  нормалардан  артық  жүкті  тасуға  құқылы.

 1. F) Он сегіз жасқа толмаған қызметкерлер  еңбек қатынастарында  кұқықгары
  бойынша кәмелетке толмағандармен теңестіріледі және енбекті қорғау,
  демалыс уақыты, еңбек  жағдайлары  саласындағы  қосымша  кепілдіктерді
  пайдалана алады.
 2. G) Еңбекті қорғау, демалыс уақыты, еңбек жағдайлары саласындағы  қосымша  кепілдіктерді пайдалана алады.

Н) Он сегіз жасқа  толмаған  қызметкерлер  еңбек  қатынастарыңда  құқықтары  бойьшша кәмелетке толмағандармен теңестіріледі.

10.Артық жұмыс күндерінің  нормаларының өтелуі:

А)Артық істелінген  жұмыс  уақыты  демалыспен.

В)Ауысымды жұмыс түрінде

С)Санаторияларға жіберумен.

D)Сыйақы берумен.

E)Ақысыз демалысқа жіберумен.

F)Бселі ақы төлеу негізінде.

G)Жұмыскердің  қалауы бойынша.
Н) Ақшалай ақы төлеу арқылы.

11.Тынығу  уақыты  көрініс табатын акт:

А)Жұмыс берупгінің актісінде.

В)«Кәсіподақ туралы» Заң.

С)Еңбек шарты.

D)Әлеуметтік әріптестік келісімдер.

E)Нұсқау.

F)Ұжымдық шарт.

G)ҚР Жер  кодексі.

Н) ҚР Азаматтық кодексі.

12.ҚР-ның еңбек  кодексі  бойынша  өтемақылар төленеді:

А)Жұмыскердің  жұмыс  уақытына.

В)Еңбекке  уақытша  жарамсыздық  бойынша  әлеуметгік  жәрдемақылар.

С)Еңбектің саны мен сапасына.

D)Қосымша жұмыс уақыт есебінде.

E)Қызметкерді уйыммен бірге басқа жердегі жумысқа ауыстыру кезінде.

F)Мерзімді  әскери  қызметін өтеп  қайтқан  азаматқа.

G)Қызметтік іссапарлар кезінде.

Н) Қызметкердің істеген еңбегіне қарай.

13.Материалдық  жауапкершіліктің   нысандары
А)Жеке.

В)Ұжымдық.

С)Жалпы

D)Негізде

E)Бөлімнен
Ғ)Жеке,ұжымдық.

G)Eңбек.

Н)уақытша.

14.Еңбекті  қорғауды  қаржыландыру:

А)кәсіпорындардың  қаржыларынан

В) коммерциялық  мекеме

С)жеке меншіктің  еңбек бөлінісінен

D)әлеуметтік және еңбек  қатынастарын үйлестіргенде

 1. E) еңбекке жұмсалған қаражаттан
  Ғ)бюджеттен тыс  қорлардан

G)мемлекеттік және  жергілікті  бюджеттерден

Н)келіссөз жүргізу негізінде

15.Еңбек дауларының түрлері:

А)еңбек

В) жеке

С)әкімшілік

D)материалдық

 1. E) азаматтық
  Ғ) талаптық

G)ұжымдық

Н)қылмыстық

16.Ұжымдық  еңбек  дауларын  қарау кезеңдері:

А)бітімгерлікке келу  бойынша үрдіс

В)дәлелдемелер  жинау

С)дауды делдалдың  қатысуымен  қарастыру

 1. D) шақыру парағын жіберу
 2. E) қызметкерлердің талаптарын ұсынуы
  Ғ)жұмыс берушінің  бұйрық шығаруы
 3. G) мемлекеттік органдардың хабарландырылуы

Н) адвокатты  тағайындау

17.Азаматтардың  еңбек  ету бостандығы  құқығы тікелей   бекітілген:

А)ҚР Жер кодексінде

В) ҚР  еңбек кодексінде

С) азаматтық  кодексте

 1. D) ҚР Кәсіподақтар туралы Заңда
 2. E) экономикалық әлеуметтік және мәдени құқықтар туралы халықаралық фактіде
  Ғ) ҚР Конституциясында
 3. G) ҚР «Кәсіпкерлік қызмет туралы» Заңда

Н) ҚР «Халықты еңбекпен қаматамасыз ету туралы» Заңда

18.Еңбек  құқығының  салалық қағидалары болып табылады:

А)Тынығу уақытын қамтамасыз ету.

В)Еңбек бостандыгы.

С)Әлеуметгік әріптестік.

D)Қоршаган ортаға келтірілген залалды етеу міндетгілігі.

E)Меншікке қол сұқпаушылық.

F)Отбасының еңбекке  қабылетсіз  мүшелерінің  кұқықтары  мен  мүдделерін

қорғауға басымдық беру.

G)Тараптардың теңдігі.
Н)3аңдылық.

19.Еңбек заңнамасы бойынша қызметкердің  жалпы  міндетгері:

А)Жұмыссыздықты болдырмау.

В)Еңбек шартын жасасу.

С)Еңбек тәртібін сақгау.

D)Лауазымьш анықтау.

E)Жалақы төлеу.

F)Жұмыс берушіге келтірілген зиянды өтеу.

G)Ереуілге  шығу.

Н) Жұмыс берушінің және  қызметкерлердің  мүлкіне  ұқыпты  қарау.

20.Әлеуметгік әріптестікгі  ұйымдастыру  деңгейлері:

А)Ауданаралық.

В)Құрылтайшылық.

С)Республикалық.

D)Халықаралық.

E)Кәсіподақгық.
Ғ) Аудандық.

 1. G) Өңірлік.

Н)Салалық.

21.Әлеуметгік әріптестікті ұйымдастыру деңгейі:

А)Өлкелік.

В)Селолық.

С)Республикалық.

D)Салалық.

Е) Аудандық.

Ғ) Қалалық.

 1. G) Аймақтық.

Н) Облыстық.

22.Жұмыссыздар ретінде тынылмайтын азаматтар:

А)Еңбек өтілі бойынша  зейнеткерлікке шыққан тұлғалар.

В)Зейнеткерлік  жасына  жеткен  тұлғалар.

С)Лауазымы төмеңдетілген қызметкер.

D)Ақысыз демалыстағы тұлға.

E)Баланы күту бойынша  демалыстағы  тұлға.
Ғ) 16 жасқа дейінгі жасөспірімдер.

 1. G) Жұмыс орнын ауыстырған қызметкер.

Н) Жылдық ақылы демалыстағы тұлға.

23.Ұжымдық шарт:

А) Еңбек  ұжымы мен  жұмыс берушінің арасындағы  келісім.

В)Құқықтық акт.

С)Нормативтік қаулы.

D)Мәміле.

E)Контракт.

F)Мердігер мен тапсырысшының  арасындағы келісім.

G)Ұйымдағы еңбек-әлеумеггік  қатынастарды реттейтін келісім.
Н) Жұмыс беруші мен  қызметкер  арасындағы  келісім.

24.Еңбек шартының түрлері:

А)Жұмысты нақтылау шарты.

В)Қоғамдық жұмыс  шарты.

С)Жұмыс салаларына арналған шарт.

D)Маусымды жумыс шарты.

E)Уақытша жұмыс туралы шарт.

F)Көтерме еңбек шарты.

G)Қосымша еңбек шарты.

Н) Ұйымдасқан түрде алынған  жұмыскерлермен  шарт.

25.Әскери  қызметтегі адамдар:

А)Әскери борышын өтеушілер.

В)ҚР Қарулы күштерінде.

С)Прокуратура органдары.

D)Кеден органдары.

E)Қаржы полициясы.

F)Мемлекеттік өртке қарсы қызмет.

G)Әскери тергеу органдары,

Н) Ұлттық қауіпсіздік органдары.

 

1127-нұсқа    

 

1.Азаматтардың еңбек ету бостандығы  құқығы  тікелей  бекітілген:

А)ҚР Конституциясында

В)Экономикалық, әлеуметгік және  мәдени  құқықтар туралы Халықаралық фактіде

С)ҚР Жер кодексінде

D)ҚР «Кәсіподақгар туралы» Заңда

E)ҚР «Халықгы еңбекпен қаматамасыз ету туралы» Заңда

F)Азаматтық Кодексте

G)ҚР «Кәсіпкерлік қызмет туралы» Заңда
Н) ҚР Еңбек кодексінде

2.Еңбек құқығының  қағидаларының  тікелей  бекітілген  актілері:

А)ҚР Еңбек кодексінің 4-бабы

В)ҚР Экологияпық кодексі

С)Азаматтық кодекстің 4-бабы

D)ҚР Еңбек кодексі

E)ҚР Жер кодексі

F)Азаматтық іс жүргізу кодексі

G)ҚР Конституциясы

Н) «Кәсіпкерлік қызмет туралы» Заң

3.Еңбек құқығының қайнар көздері болып келесі актілер табылады:

А)Халықаралық шартгар.

В)ҚР Жер кодексі 20-маусым 2003ж.

С)ҚР Экологиялық кодексі 9-қаңтар 2007ж.

D)ҚР Еңбек кодексі 15 мамыр 2007ж.

E)ҚР «Халықгы еңбекпен қамтамасызчету туралы» Заң 23-қаңтар 2001жыл.

F)ҚР«Кәсіпкерлік қызмет туралы» Заң

G)ҚР Конспггуциясы 30-тамыз 1995ж.

Н) ҚР Еңбек туралы Заң 10-желтоқсан 1999-жыл.

4.Еңбек  құқықтық  қатынастары  болып табылмайды:

А)Экологиялық.

В)Әлеуметтік эріптесгік.

С)Жұмыспен қамту және оряаластыру.

D)Азаматтық.

Е)Жер.

F)Ұйымдастырушылық-басқарушылық.

G)Еңбек дауларын шешу.
Н) Еңбек.

5.Әлеуметтік әріптестік актілері:

А)ҚР үкіметінің нормативгік қаулысы.

В)Бұйрық.

С)Аймақтық келісім.

D)6idM.

Е) Жеке еңбек шарты.

Ғ) Салалық келісім.

 1. G) Бас келісім.

Н) Жоғарғы Сот нормативтік қаулысы.

6.Жұмыссыздар ретінде мына азаматтар танылмайды:

А)Еңбек өтілі бойынша  зейнеткерлікке  шыққан  тұлғалар.

В)Ақысыз демалыстағы тұлға.

С)Жылдық ақылы демалыстагы тұлға.

D)Баланы күгу бойынша демалыстағы тұлға.

E)Лауазымы темендетілген  қыззметкер.

F)Зейнеткерлік  жасына жеткен тұлғалар.

G)Жұмыс орнын ауыстырған  қызметкер.
Н) 16 жасқа дейінгі жасөспірімдер.

7.Ұжымдық шарты  тарап тарының өкілдері:

А)Жұмыс беруші тарап.

В)Мемлекеттік емес кәсіпорын немесе ол өзінің өкілі болуға өкілдік берген кәсіпорын басшысы мен еңбек ркымы.

С)Тараптардың әлеуметтік серіктестігі.

D)Мемлекетгік кәсіпорында жасалатын  ұжымдық  шарттың  тараптары  кәсіпорын  басшысы мен еңбек  ұжымы.

E)Еңбек  ұжымы  мүшелері.     !

F)Меншік иесі.

G)Жеке  кәсіпкер.

Н) Кәсіптік одақгарға мүше  емес келіссөздер  жүргізу  үшін өз ұжымын  қызметкерлер.

8.Жұмыс берушінің еңбек шартына сәйкес міндеттері:

А)қызметкерге еңбек шартында келісілген жұмысты беруге.

В)мемлекеттік еңбек инспекторларының нұсқамаларын орындауға.

С)қызметкерге сынақ мерзімін белгілеуге.

D)қызметкердін келтірген зиянын өтетгіруге.

E)қызметкерлерді міндетгі әлеуметтік сақтандыруды жұзеге асыруға.

F)өз өкілетгігі шегінде жұмыс берушінің актілерін шығаруға.

G)өз құқықтары мен мүдделеріне өкілдік ету және оларды қорғау мақсатында
бірлестіктер құруға

Н) жұмысқа  қабылдау кезінде  таңдау  еркіндігіне,

9.Азаматтық қызметшілерді  көтермелеу:

А)Азаматгық қызметтел жогарлатумен.

В)Жұмыс күнін қысқарту.

С)Ақшалай сыйақымен.

D)Алғыс жариялаумен.

E)Жеке еңбек шартын жасамау.

F)Заңсыз қосымша демалыстар беру.

G)Жұмыс уақыт режимін азайту.

Н) Жоғары көлемде жәрдем ақы тағайындау.

10.Үстеме  жұмыстардың  шекті саны:

А)Айына 12 сағат.

В)Айына 24 сағат.

С)Күніне 2 сағат.

D)Жылына120.

E)Айьгна 36 сағат,

F)Күніне 4 сағат.

G)Күніне 8 сағат.

Н) Жылына 228 сағат.

11.Тынығу  уақытының түрлері:

А)Үстеме.

В)Демалыс күндері (апта сайынғы үздіксіз тьпшғу).

С)Икемді.

D)Түнгі уақыттағы.

E)Ауысымішілік  және  арнаулы үзілістер.
Ғ)Маусымдық.

 1. G) Тынығуға және тамақтануға арналған үзілістер.

Н)Толықемес.

12.Қызметкерлердің айлық жалақыларыяың мөлшері келесі жағдайларға
байланысты белгіленеді:

А)Қызметкерлердің санына.

В)Жұмыс уақытының ұзақтығына.

С)Қызметкердің біліктілігіне.

D)Орындалатын жұмысқа байланысты.

E)Орындалатын жұмыстың күрделілігіне.

F)Мүгедектікке.

G)Жұмыс санына жане сапасына.
Н) Қызметкерлердің жасына.

13.Толық материалдық жауапкершілік туралы шарт келесі қызметкерлермен
жасалмайды:

А)Шет ел азаматтарымен.

В)16-жастага қызметкерлермен.

С)Вахталық қызметкерлермен.

D)17-жастағы қызметкерлермен.

Е) Мемлекеттік қызметкерлермен

Ғ) Үй қызметкерлерімен.

 1. G) Бухгалтерлермен.

Н) 18-жасқа толмаған қызметкерлермен.

14.Жұмыс беруші өз қаражаты  есебінен  келесі қызметкерлерді  кезеңдік
медициналық тексерістен өткізуге міндетгі:

А)16- жастағы.

В)18-жасқадейінгі.

С)Ауыр жұмыстардага.

D)Мүгедектерді,

E)Зиянды (ерекше зиянды) жұмыстардағы.

F)Әйел адамдарды.

G)Қауіпті еңбек жағдайларындағы жұмыстардағы.
Н) Маусымдық жұмыстардағы.

15.Енбек дауларының түрлері:
А)Ұжымдық.

В)Қосымша.

С)Жеке және ұжымдық

D)Жалпы.

E)Жеке.

F)Негізде.

G)Ерекше.
Н)Занмен.

16.Келісім комиссиясьшың шешімінде көрсегіледі:

А)Дауыс беру нәтижесі.

В)Баж салығының төленгендігі туралы түбіртек.

С)Даудың пәні.

D)Шешімнің мәні мен оның негіздемесі.

E)Қызметкердің еңбек кітапшасы.
Ғ) Еңбек нормасы.

 1. G) Қызметкердің медициналық құжаты.

Н) Қызметкердің әскери есеп құжаты.

17.Еңбек құқығы фукцияларының түрлері:

А)Қорғаушылық.

В)Саяси және идеялогиялық (тәрбиелік).

С)Шартгық реттеу.

D)Жұмыс уақыты.

E)Ұжымдық шарт.

Ғ) Әлеуметгік.

 1. G) Экономикалық (өндірістік).

Н) Демалу уақыты.

18.Еңбек саласындағы кұқықтық ретгеудің қағидалары:

А)Жұмыс уақытын аныктау.

В)Еңбек бостандығы.

С)Жұмыспен қамту.

D)Еңбек ету.

E)Мәжбүрлі еңбекке тыйым салу және жұмыссыздықты қорғау.

F)Еңбекке қабілеттілігіне еркін бнлік ету.

G)Еңбек келісім-шарттарьш жасау.
Н) Демалыс беру.

19.Енбек құқығының субъектілері:
А)Тапсырысшы.
В)Мердігер.

С)Жалға беруші мен жалға алушы.

D)Мемлекет.

E)кәсібәсіподақ.

F)Жеке меншік  иесі.

G)Өзіндік тапсырма орындаушы студент.
Н) Бңбекке орналастыру агентгігі.

20.Әлеуметтік әріптестік міндеттері:

А)Өкім қабылдау.

В)Сотта өкілдік ету.

С)Мемлекеттің мүддесін қорғау.

D)Әлеуметтік тұрақтылықты  қамтамасыз етуге  қатысу.

E)Заң шығару.

F)Қызметкерлердің  құқыктарына кепілдікті қамтамасыз етуге қатысу.

G)Жерді тиімді пайдалануды камтамасыз ету.
Н) Тиімді механизм қалыптастыру.

21.Әлеуметтік әріптестік органдары:

А)ҚР Парламент.

В)Жоғарғы Сот.

С)Жұмыс беруші.

D)Екі немесе одан да көп қызметкерлер.

E)Облыстық, қалалық,аудандық хомиссиялар.

F)Үш жақты республикалық комиссия.

G)Салалық комиссия.
Н) Кәсіперлер одағы.

22.Жұмыспен қамтылған халық қатарына жатқызылмайды:

А)Зейнеткерлер.

В)Өз бетінше жұмыспен айналысатьш тұлғалар.

С)Еңбек шарты бойынша жумыс істейтін тұлғалар.

D)Кәсіпкерлік қызметпен айналысуға құжаттар жинаушы тұлға.

E)Ақы төленетін қызметке сайланған тұлға.

Ғ) Жұмысты  азаматтық-құкыктық сипаттағы шарттар бойынша орындайтын.

 1. G) Тәжірибеден өтуші студенттер.

Н) Қосалқы кәсішшлікпвн айналысатын.

23.Ұжымдық  шарт  оның қолданылу  кезеңі, орындалуын бақылау
тәртібі,өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы ереже:

Жұмыстан негізсіз босату.

Жұмысқа қабылдаудан бас тарту.

Еңбек жағдайларын нашарлатпау.

Жеке тұлғаларды сақгандыру.

E)Еңбек  ақысын  заңсыз ұстап қалу.

F)Заңдарда белгіленген кепілдіктерді бұзбау.

G)Қызметкерлердің кұқығын шектемеу.
Н) Өзге жұмыстарға қабылдау.

24.Тараптардың еркінен тыс мәнжайлар бойынша еңбек шартын тоқтату:

А)жұмыс беруші -заңды тұлға таратылған кезде.

В)қызметкерлер  саны  мен  штаты қысқартылған кезде.

С)қызметкер  әскери  қызметке шақырылған кезде.

 1. D) сотталған, сот үкімі күшіне енген.

E)қызметкер жұмысты  жалғастырудан  бас тартқан  кезде.        і
Ғ) қызметкер басқа жұмыс орнына ауысудан бас тартқан кезде.

 1. G) қызметкер уақытша еңбекке қабілетсіз болған кезде.

Н) сот қызметкерді әрекетке қабілетсіз деп таныған кезде.

25.Баланың күтіміне байланысты  жалақы сакталмайтын демалыс беру
тәртібі:

А)Баланы жалғыз тәрбиелеп отырған  ата-ананың  біреуіне.

В)Баланың тек қана  анасына.

С)Баланы іс жүзінде тәрбиелеп отырған  әжесінің көршісіне.

D)Ата-анасының қалауы бойынша – баланың анасына не әкесіне.

E)Баланың қамқоршысының баласына.
Ғ) Баланың тек қана әкесіне.

 1. G) Жаңа туған баланы асырап алайын деп жүрген қызметкерге.

Н) Баланы іс жүзінде тәрбиелеп отырған қамқоршысына.

 

 

 

1128- нұсқа

 

1.Еңбек құқығының пәні:

А)жер құқықгық қатынастары

В)әлеуметтік әріптестік қатынастары

С)сабақ  әзірлеуге  қатысты студенттердің еңбек қатынастары

D)жеке  азаматтардың  өзіндік шаруашылық жүргізу қатынастары

E)суретші немесе ақынның жеке  негіздегі шығармашылық  қатынастары

F)негізгі және туынды еңбек қатынастары

G)мердігер мен тапсырысшының арасындағы қатынастар
Н) жұмыс беруші мен қызметкердің  арасындағы  қатынастар

2.Еңбек құқығының негізгі қағидаларының мәні:

А)Қызметкерлердің қрэығын жұмыс берушіден төмендеіу.

В)Еңбек заңнамасының одан әрі дамуына, жетілуіне бағыт береді

С)Еңбек құқығы субьектілерінің құқықгық мәртебесін анықгайды.

D)Жекелеген нормаларды еңбек кұқығыньщ жүйесінен бөлек топтастырады.

E)Еңбек қуқығының институттарының мазмұнын көрсетеді.

F)Еңбек заңнамасьшьщ субьектілерін анықтайды.

G)Еңбек құқыгының бір ғана нормасының мазмұнын ашады.

Н) Экономикамен, саясатпендоғамдық моральмен т.б. байланысын жоққа ШЫгарады.

3.Енбек кұқығы саласындағы негізгі кұқықгық актілер:

А)«Халықгы еңбекпен қамту туралы» Заң.

В)Жұмыс берушінің бұйрығы.

С)ҚР Конституциясы.

D)Регламент.

E)Ереже.

F)ҚР Еңбек кодексі.
G) Өкім.

Н)Нұсқаулық.

4.Еңбектік құқық қатынастарьшың тоқгатылуы:

А)Тәртіптік шара қолдану.

В)Коллективтік шартта келісу.

С)Жұмысты орындамау.

D)Басқа жұмысқа ауысуы.

E)Бір жақтың еркімен.

F)Өндірістің уақытша тоқтатылуы.

G)Үшінші жақгың талаптары бойынша.
Н) Тараптардың екі жақты келісімі.

5 Атқарушы билік органдары өкіддерінің жұмыс берушілер мен қызметкерлер өкілдерінің комиссиялар қызметіне қатысушының міндеттілігі:

А)Өкілдердің тепе-теңдігі.

В)Жумыспен қамтылуы.

С)Демалысқа жіберу.

D)Жәрдемақы тағайындау.

E)Тараптардың өкілеттілігі.

F)Тараптадың өзара жауапкерішлігі.

G)Зейнеткерлікке шығару.
Н) Сыйақы төлеу.

 1. Халықты жұмыспен қамту 2020 бағдарламасының бағыттары:

А)Қызметтік тұрғын үй құрылысы.

В)Электронды үкіметті дамьпу керек.

С)Оқьпу үдерісінің тәрбиелік амдасын күшейту.

D)Құқық қорғау және арнаулы органдарды сапалы  кадрлық жаңарту.

E)Кәсіпкерлік негіздерін оку.

F)Кәсіби оқу.

G)Зейнетақы жүйесін жетілдіру.

Н) Арбитраждық жғне аралық соттар жүйесін нығайту.

 1. Ұжымдық шарт мазмұнын қалыптастырады:

А)Жұмыс берушінің өкілі.

В)Жұмыс беруші мен қызметкерлер.

С)Тапсырыс беруші мен орындаушы

D)ҚР ЕК-нің 282- бабында көзделген тараптар.

E)Қызметкерлер.

F)Екі жакты комиссия.

G)Мердігер мен субмердігер
Н) Кәсіподақ мүшелері.

 1. Еңбек шартының түрлері:

А)Жұмысты нақтылау шарты.

В)Жұмыс салаларына арналған шарт.

С)Маусымды жұмыс шарты.

D)Уақытша жұмыс туралы шарт.

E)Қосымша еңбек шарты.

F)Көтерме еңбек шарты.

G)Ұйымдасқан түрде  алынған  жұмыскерлермен  шарт.
Н) Қоғамдық жұмыс шарты.

 1. Жұмысқа қабылданар алдында  медициналық  тексерістен  өтуге міндетті қызметкерлер санатгары:

А)үш жасқа дейінгі балалары бар түлғалар.

В)әйел адамдар.

С) ер адамдар.

D)18 жастан асқан тұлғалар.

В) еңбек жағдайлары ауыр және зиянды жұмыстарға қабылданатын тұлғалар.

 1. F) 18 жасқа толмаған жасөспірімдер.

G)медицина  қызметкерлері.

Н) қоғамдық тамақтану орындарына жұмысқа қабылданатындар.

 1. Жұмыс уақыты:

А)Қысқартылған жұмыс мерзімі.

В)Еңбек шартьгаа сәйкес, заңмен белгіленетін тиісті жұмыс уақыты.

С)Өрбір қызметкер үшін мерзімінен тыс жұмыстар.

D)Өте қауіпті кезде істелінген жұмыс мезгілі.

Е) Мерзімнен тыс жұмыс уақыты.

 1. F) Нақтылы жүктелген жұмысты атқаратын, жұмыс істелінетін мезгт

G)Қызметкерлер немесе жұмысшы жұмыс берушілердің актілері мен жеке енбек шартының талаптарына сәйкес міндеттерін орындайтын уақыт.

Н) Екі сағатгық ауыр дене жұмыстары.

 1. Демалыс түрлері:

А)Жұмыс куні ішіндегі үзілістер.

В)Ауысымішілік және арнаулы үзілістер.

С)Жалақы сақталмайтын демалыс.

D)Оқу демалысы.

Е)  Күнделікті тынығу.

 1. F) Жыл сайынғы ақылы еңбек демалысы.

G)Мереке күндері.

Н) Тынығуға жғне тамақтануға арналған үзіліс.

 1. Жұмысынан айырылуына байланысты берілетін өтемақы төлемдері:

А)Жұмыс берушініқ қызметкерлер өкілдерімен келісілінген актілерінде қшметкерді еңбек ету мүмкіндігінен заңсыз айырғанда.

В)Бұрынғы жұмысына қайта алынғанда.

С)Қызметкерлерге берілген мүліктің және басқа да құлдылықтардың Овқталуын қамтамасыз ету үшін.

D)Жұмыскер кішігірім дене жарақатын алғанда.

E)Қызметкердің  саны  немесе  штаты  қысқарған  жағдайда  жұмыс берушінің
бастамасы бойынша еңбек шарты бүзылғанда қызметкерге жұмысынан
айырылуына байланысты айына толық орташа жалақысы мөлшерінде
втемақы төлемін жүргізеді.

F)Қызметкер  басқа  жұмысқа  заңсыз  ауыстырылғанда.

 1. G) Еңбек шартын жасасу кезінде жүмыс беруші еңбек жағдайлары туралы дәйексіз ақпарат берген жағдайда қызметкердің бастамасы бойынша еңбек жарты бұзылған кезде қызметкерге 3 айға орташа жалақысы мөлшерінде өтемақы төлемін жүргізеді.

Н) Жұмыс беруші-занды тұлға таратылған не жұмыс беруші жеке тұлға қызметін тоқтатқан жағдайда жұмыс берушінің бастамасы бойынша еңбек шарты бұзылғанда.

13.Толық материалдық  жауапкершілік  туралы  шарт келесі  қызметкерлермен
жасалмайды:

А)17-жастағы  қызметкерлермен.

В)16-жастағы қызметкерлермен.

С)Вахталық  қызметкерлермен.

D)Үй  қызметкерлерімен.

E)Мемлекеттік  қызметкерлермен.

F)Бухгалтерлермен.

G)18-жасқа толмаған қызметкерлермен.
Н) Шет ел азаматтарымен.

14.Кәсіпорынның еңбекті қорғау  талаптарының  қамтамасыз  етілгені  үшін
экономикалық жауаптылығы:

А)Заңда қаралған нормаларға сәйкес қызметкерлердің  жұмыс режимімен демалысын сақтауға.

В)Әр бір жұмыс орнында еңбекті қорғау заң нормаларының орындалуын талап ету.

С)Жұмыс уақытын анықтау мен қабағалау.

D)Еңбекті қорғау жөніндегі заң және өзге де  нормативтік  актілерді  бұзғаны үшін, не  қадағалау мен бақылауға кедергі келтіруші лауазымды адамдар заңдарда белгіленген тәртіппен әкімшілік тәртіптік, материалдық немесе қылмыстық жауаптылыққа тартылады.

E)Экономикалық жауаптылыққа, кәсіпорын өндірістік бағыттағы еңбекті
қорғау талаптарына сәйкес келмейтін өнімдерді  шығарғаны  және  өткізгені
үшін келтірілген шығындарды өтеуге тиіс.

F)Кәсіпорынды жобалағанда, салынғанда және пайдаланғанда еңбекті қорғау
талаптарын қамтамасыз ету.

G)Еңбекті қорғау жөніндегі нормативтік актілердің талаптарын болғаны үшін
кәсіпорын  қызметкерлері  Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес
жауапқа тартылады.

Н) Кәсіпорындарда салауатты және қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету.

 1. Еңбек даулары:

А)Қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету.

В)Жалақыны  заңсыз  ұстап қалу.

С)Қызметкерлерді медициналық тексеруден өткізу.

D)Материалдық немесе қьшмыстық жауапқа тартылу.

E)Қызметкерге тәртіптік жазаны дұрыс қолданбау.
Ғ)Еңбекте мертігуі.

 1. G) Заңсыз жұмыстан шығарып, басқа жұмысқа ауыстыру.

Н) Заң актілерінде көзделген езге жағдайларға жол беру.

16.Еңбек дауларының түрлері:

А)¥жымдық.

В)Материалдық.

С)Жеке.

D)Талаптық.

E)Әкімшілік.

F)Еңбек.

G)Қылмыстық.
Н) Азаматтық.

17.Еңбек құқығының рөлі:

А)Еңбек жағдайын жақсарту

В)Медициналық қызмет керсету

С)Өлеуметтік әріптестікті бекіту

D)Еңбек шарты тараптары арасындағы қарама -қайшылықты жою

E)Атаулы әлеуметік жәрдемақының дәрежесін жоғарылату

F)Зейнетақы тағайындау

G)Жеке меншікке жер беру
Н) Зандық қызмет көрсету

18.Еңбек қуқығыньщ қағидаларьшың тікелей бекітілген актілері:

А)ҚР Экологиялық кодексі

В)Азаматтық іс жүргізу кодексі

С) Конституциясы

D)ҚР Еңбек кодексі

E)КР Еңбек кодексінің 4-бабы

F)Азаматтық кодекстің 4-бабы

G)ҚР Жер кодексі

Н) «Кәсіпкерлік қызмет туралы» Заң

19.Еңбек құқығының қайнар көздері болып келесі актілер табылады:

А)КР «Халықгы еңбекпен қамтамасыз ету туралы» Заң 23-қаңтар 2001жыл.

В)Халықаралық шарттар.

С)ҚР«Кәсіпкерлік қызмет туралы» Заң

D)ҚР Еңбек туралы Заң 10-желтоқсан 1999-жыл.

E)ҚР Экологиялық кодексі 9-қаңтар 2007ж.

Ғ) ҚР Еқбек кодексі 15 мамыр 2007ж.

 1. G) ҚР Конституциясы 30-тамыз 1995ж.

Н) ҚР Жер кодексі 20-маусым 2003ж.

20.Туынды еңбек қатынастары:

А)Еңбек үрдісін басқару.

В)Еңбекке орналастыру.

С)Еңбекті есептеу.

D)Еңбекті ұйымдастыру.

E)Еңбек шарты.

Ғ)Жұмыстан ауыстыру.

G)Жұмыс уақыты.

Н) Еңбек дауларын шешу.

21.Әлеуметтік әріптестік органдары:

А)Жоғарғы Сот.

В)Облыстық, қалалық,аудандық комиссиялар .

С)ҚР Парламент.

D)Жұмыс беруші.

E)Екі немесе одан да көп қызметкерлер.

F)Үш жақты республикалық комиссия.

G)Салалық комиссия.
Н) Кәсіперлер одағы.

22.Квота бойынша жұмыс орнына, еңбекке орналастыру, жұмыспен қамту
мәселелер жолдамасы бойынша жұмысты жүргізеді:

А)Сот орындары.

В)Қалалардағы аудандық уәкілетгі органы.

С)Қалалық уәкілетті орган.

D)Әкімшілік.

E)Аймақтық органдар.

F)Облыс.аудан әкімі.

G)Құқық қорғау органдары.

Н) Аудандық деңгейлердегі уәкілетті орган.

23.Ұжымдық шарт:

А)Контракт.

В)Мәміле.

С)Нормативтік қаулы.

D)Құқыктық акт.

E)Еңбек ұжымы мен жұмыс берушінің арасындағы келісім.

F)Ұйымдағы еңбек-әлеуметгік қатынастарды реттейтін келісім.

G)Мердігер мен тапсырысшының арасындағы келісім.
Н) Жұмыс беруші мен қызметкер арасындағы келісім.

24 Жұмыс берушінің еңбек шартына сәйкес міндеттері:

А)қызметкерге  сынақ  мерзімін белгілеуге

В)жұмысқа қабылдау  кезінде  таңдау еркіндігіне

С)өз өкілеттігі  шегінде  жұмыс  берушінің актілерін  шығаруға

 1. D) өз құқықтары мен мүдделеріне өкілдік ету және   оларды  қорғау  мақсатында  бірлестіктер  құруға

E)қызметкерге  еңбек шартында келісілген  жұмысты беруге

F)мемлекеттік  еңбек инспекторларының  нұсқамаларын орындауға

G)қызметкердің келтірген зиянын өтеттіруге
Н) қызметкерлерді  міндетті  әлеуметтік  сақтандыруды  жүзеге  асыруға

25.Вахталық әдіспен орындалатын жұмыстарға жіберілмейді:

А)Бірінші жғне екінші топтагы мүгедектер.

В)Әйел адамдар.

С)Он сегіз жасқа толған қызметкерлер.

D)Тек бірінші топтағы мүгедектер.

E)Шет ел азаматтары.

F)Үшінші топтағы мүгедектер.

G)Жүкті Әйелдер.

H)Он сегіз жасқа толмаған қызметкерлер.

 

1129-кұсқа   

 

1.Еңбек құқығы фукцияларының түрлері:

А)Қорғаушылық.

В)Шарттық реттеу.

С)Демалу уақыты.

D)Жұмыс уақыты.

E)¥жымдық шарт.

F)Экономикалық (өндірістік).

G)Саяси жэне идеялогиялық (тәрбиелік).

Н) Әлеуметтік.

2.Еңбек құқығының негізгі қағидаларының мәні:

А)Еңбек құқығы субьектілерінің құқықтық мәртебесін анықтайды.

В)Экономикамен, саясатпен,қогамдық моральмен т.б. байланысын жоққа шығарады.

С)Еңбек құқығының институттарының мазмұнын көрсетеді.

D)Еңбек заңнамасының одан әрі дамуына, жетілуіне бағыт береді.

E)Қызметкерлердің қүқығын жұмыс берушіден төмендету.

F)Еңбек құқыгының бір гана нормасының мазмүнын ашады.

G)Жекелеген нормаларды еңбек құқығының жүйесінен бөлек топтастырады.
Н) Еңбек заңнамасының субьектілерін анықтайды.

3.Еңбек қатынастарының субъектілері:

А)Азаматтығы.

В)Меншігі.

С)Жанама және негізгі.

D)Мамандығы.

E)Өкіл.
Ғ) Тәртібі.

 1. G) Негізгі,қосымша, жанама.

Н) Негізгі жэне қосымша.

4.Құқықтық еңбек қатынастарының ерекше белгілері:

А)Еңбек туралы заңдардың сақталуы.

В)Зиянды орнына келтіру.

С)Жұмысқа орналасу жөніндеі  қатынастар.

D)Материапды шығынды өтеу.

E)Қызметкер нақты бір ұйымның ұжымына мүше.

Ғ) Қызметкердіңеңбек ұжымына кіруі срекіис заңды фактінің көмегімен

жүзеге асырылуы.

 1. G) Қызметкердің ішкі жұмыс жасайтын ұйымының ішкі еңбек  тәртібіне

бағынуы.

Н) Тәртіптік жазалар қолдану.

5.Атқарушы билік органдары өкілдерінің жұмыс берушілер мен қызметкерлер өкілдерінің комиссиялар қызметіне қатысушының міндетгілігі:

А)Сыйақы телеу.

В)Жұмыспен қамтылуы.

С)Өкілдердің тепе-теңдігі.

D)Тараптадың өзара жауапкершілігі.

E)Демалысқа жіберу.

F)Жәрдемақы тагғйындау.

G)Тараптардың өкілетгілігі.
Н) Зейнеткерлікке шығару.

6.Жұмыспен қамту саласында азаматтардың құқықтары:

А)Еңбек ақы мөлшерін көтеруге.

В)Мемлекеттік органдардың шешімдеріне, эрекеттеріне (әрекетсіздіктеріне) орталық органға немесе сотқа шағымдануға.

С)Еңбек делдалдығымен айналысуға.

D)Жұмыс берушіге уәкілетті органга не жеке жұмыспен қамту агентігіне тікелей өтініш жасау арқылы жүмыс орнын еркін таңдауға.

E)Уәкілетті органдардан жэне халықты жұмысқа орналастыруга
жәрдемдесетін жеке жұмыспен қамту агентгігінен консультация және ақпарат
алуга.

F)Жұмыс күшіне сұраныс беруге.

G)Бос жұмыс орындарына баруға.

Н) Жүмыссыздығы үшін кәсіби даярлануға.

7.Ұжымдық шарт келесі қағидаларды басшылыққа ала отырып жасалады:

А)Қазіргі және болашақ ұрпақтардың сұранысын әділ қанағаттандыру.

В)Өндіріс пен тұтынудың орнықты үлгілерін дамыту.

С)Қоршаған ортаны қоргау және биоәртүрлілікті сақтау.

D)Әлеуметтік әріптестік.

E)Шарт жағдайларын әзірлеуде тараптардың теңдігі.

F)Медициналық көмектің қолжетімділігі.

G)Ауыл шаруашылығы жерлерінің үстемдігі.

Н) Шартқа енгізілген міндеттемелердің орындалуын гараптардың бақылау мен жауапкершілігі.

8.Еңбек шартының белгілері:

А)Шарт пәнінің өзгешелігі.

В)Қызметкермсн еңбек шартының жасалуы міндетті емес.

С)Қызметкердің ішкі еңбек тәртібіне бағынуы.

D)Жұмые уақыты белгіленбеуінде.

Е)Тапсырысшы меи қызмет көрсетуші тараптары болып табылады.

F)Қызметкердің өзіндік қатысуы.

G)Қызметкер өкілі арқылы міндеттерін орындауға мүкіндігі бар.

Н) Сыйақы екі айда бір рет төленуі.

9.Үйде жұмыс істейтін қызметкерлермен еңбек шартында келесі жағдайлар
к
өзделуі тиіс:

А) Қызметкерді құрал-жабдықгармен қамтамасыз ету тәртібі мен мерзімі.

В)Өтемақы мен өзге де төлемдер.

С)Еңбек шартының тоқтатылу мерзімі.

D)Үстеме жұмысқа тарту тәртібі.

E)Түнгі жұмыс уақытын қолдану тәртібі.

F)Жұмыс режимі.

G)Тәртіптік жаза қолдану тәртібі.

Н) Дайын өнімді алып кету тәртібі мен мерзімдері.

10.Икемді жұмыс уақыты режимінің кезінде төмендегілер белгіленеді:

А)Жұмыс уақытынық жиынтық есебі.

В)Жұмыс уақытынық аймен есептелуі.

D)Тіркелген жұмыс уақыты.

E)Қызметкер еңбек міндеттерін өз қалауы бойынша атқаруға құқылы уақыт.

F)Есептік кезең белгіленеді.

G)Жұмыс уақытының аптамен есептелуі.
Н) Үстеме жұмыстардың есептелуі.

11.Тынығу уақыты көрініс табатын акт:

А)Нұсқау.

В)Ұжымдық шарт.

С)ҚР Жер кодексі.

D)Жұмыс берушінің актісінде.

E)«Кәсіподақ туралы» Заң.

F)Әлеуметтік әріптестік келісімдер.

G)ҚР Азаматтық кодексі.
Н) Еңбек шарты.

 1. Кесімді еңбек ақы толеу жүйссі:

А)Тарифтік коэфицент.

В)Аккордтык-

С)Уақыт бойынша.

D)Сағаттық акы төлеу.

Е) Тарифтік тор.

F)Тікелей кссімді.

 1. G) Жанама кесімді.

Н) Гарифтік ставка.

13.Жұмыс берушінің қызметкер алдында материалдық жауапкершілігі:

А) Мүлкіне келтірілген залал үшін.

В)Шектеулі.

С)Ұ жымдық қорғану құралдарымен қамтамасыз етпеу.

D)Заңсыз ескерту беру.

E)Еңбек ету мүмкіндігінен заңсыз айыру арқылы  залал келтіру.

F)Өміріне және (немесе) денсаулығына келтірген  зиян үшін.

G)Еңбек шартын бұзуы.
Н) Толық.

14.Қауіпсіздік және еңбекті қоргау саласындагғы мемлекеттің саясаты:

А)Қауіпсіздік және еңбекті қорғау саласындағы   мәселелерді ғылыми зерттеу.

В)Әкімшілік қылмыстарды зертгеу.

С)Кәсіпкерлікті дамыту.

D)Су моииторингін жургізу.

E)Қауіпсіздік және еңбекті қоргау саласында Мониторинг жүргізу.

F)Мемлекеттік, салалық және аймақтық бағдаршамаларды  әзірлеу.

G)Экологиялық қылмыстардың мониторингін жүргізу.
Н) Жер мониторингін жүргізу.

15.Еңбек дауларының туындауы:

А)Жұмыс берушінің өтінуімен.

В)Локальдық құқықтық реттеу.

С)Еңбек тәртібінің нығая түсуі.

D)Әлеуметтік-қүқықтық факторларда.

E)Өндірістік және әлеуметгік-құқықтық факторларда.

F)Кәсіпорындарының дұрыс жұмыс істемеуі.

G)Қызметшілердің жауапсыздыгынан.
Н) Өндірістік факторларда.

16.Еңбек дауы:

А)Нормативтік актілерде реттелмеген жаңа еңбек  жағдайларын орнықтыру.

В)Алимент төлеу бойынша ерлі –зайыптылларға сыидағы келіспеушілік

С)Қызметкер мен жұмыс берушінің арасындағы келіспеушілік.

D)Мердігер мен тапсырысшы арасындагы келіспеушілік

E)Мүлікті бөлу туралы.құрылтайшылардыңарасындагы келіспеушілік
Ғ) Жер қатынастарына қатысты келіспеушілік.

 1. G) Жергілікті маслихат шешіміне келіспеушілііс

Н) Еңбек заңдары нормаларын, келісімдерін қорғау туралы даулар.

17.Еңбек құқыгы:

А)жер құқықтық қатынастары

В)кәсіпкерлік қатынастар

С)жалдамалы еңбекті қолдану саласында пайда болатын қатынастарды реттемейтін құқық саласы

D)экологиялық құқықтық қатынастар

E)мүліктік және мүліктік емес қатынастар

F)азаматтардың еңбек ету бостандығы конституциялық құқығын жүзеге
асыру барысында болатын қатынастарды реттейтін құқық саласы

G)қоғамдық қатынастарды реттейтін құқық саласы
Н) әкімшілік құқықгық қатынастар

18.Қазіргі заңдылықга бекітілген.еңбек құқығының нормаларының мәнін
және еңбек саласын кұқықтық реттеуде мемлекеттің негізгі бағыттарын
білдіретін негізгі бастамалар
:

А)Еңбек құқығының пәні.

В)Еңбектік-құқыктық қатынастар.

С)Еңбектің элеуметтік қүрылымы.

D)Еңбек саласындағы қүқықтық қатынастар.

E)Еңбекті ұйымдастыру мен қолдану.

F)Адамдардың еңбек ету барысы.

G)Еңбек ету үрдісінің технологиясы.
Н) Еңбек қүқыгының қагидалары.

19.Еңбек құқығының қайнар көздері қызметкерлердің еңбек Қатынастарына
тікелей байланысты пәндер (институттар) бағыттарды қамтиды:

А)Жалақы тәртібін.

В)Жұмыс уақытын демалыс уақытын, жалақы еңбек нормаларЫн.

С)Еңбек қатьшастары санаттарын.

D)Жәрдем ақылар түрлерін.

E)Жеке еңбек шарты, ұжымдық шарт, қызметкерлердің  жекелеген
санаттарының еңбек қатынастарын.

F)Субъектілердің құқықтық ережелерін.

G)Жұмыс берушінің құқықтарын.

Н) Қызметкерлерге кепілдік берумен өтемақы беру мен төлеу, көтермелеу, жазалау шаралары, заңның сақталуын бақылау бағыттарын.

20.Жеке еңбекке негізделген еңбек түрлері еңбек құқығының нормаларымен
реттелінбейді:

А)Зейнеткерлер.

В)Меншік иелері

С)Галымдар.

D)Шаруалар.

В)Жұмысшылар.

F)Жазушылар.

G)Студентгер.
Н) Зергерлік.

21Әлеуметтік әріптестік органдары:

А)Екі немесе одан да көп қызметкерлер.

В)Кәсіперлер одағы.

С)Үш жақты республикалық комиссия.

D)Жұмыс беруші.

E)Салалық комиссия.

F)ҚР Парламент.

G)Облыстық, қалалық.аудандық комиссиялар ,
Н) Жоғаргы Сот.

22.Мемлекет халықты жұмыспен қамтуда келесі нысаналы топтарды
айқындайды:

А)Жеке кәсіпкерлер.

В)Мемлекеттік қызметкерлер.

С)Табысы аз адамдар.

D)Шет ел азаматтары жэне азаматтығы жоқ тұлғалар.

E)Жиырма бір жасқа дейінгі жастар.

F)Кәмелетке толмаган балаларды тәрбиелеп отырган жалғызілікті, көп
балалы ата-аналар.

G)Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарын
бітірушілер.

Н) Зейнеткерлер.

23.Ұжымдық шарттың негізгі принциптері:

А)Тараптардың әлеуметтік серіктестігі.

В)Жұмысқа уақытша ауысу.

С)Құқықтары мен міндеггерінің ара-жігін ажырату.

D)Еңбек қорғау ережелері.

E)Өзара сенімі мен құрмет .

F)Жеке басын қоргау.

G)Қызметкер еңбек міндетгері.

Н) Қызметкердің еңбек жағдайлары.

24.Келісім бойынша еңбек жағдайлары белінеді:

А)Кәсіптік.

В)Шаруашылық.

С)Салааралық.

D)Қажетті (міндеггі),қосымша (факультативті)

E)Қажетгі (міндеіті).

Ғ) Қосымша (факультативті).

 1. G) Салалық.

Н) Арнаулы.

25.Жұмысқа қабылданар алдында медициналық тексерістен өтуге міндетті

қызметкерлер санатгары:

А) үш жасқд дейінгі балалары бар тұлғалар.

В) 18 жасқа толмағая жасөспірімдер.

С)18 жастан асқан тұлғалар.

қоғамдық тамақтану орындарына жұмысқа қабылданатындар.

Іі) еңбек жағдайлары ауыр жғне зиянды жұмыстарға қабылданатын тұлғалар.

F)әйел адамдар.

G)медицина қызметкерлері.
И) ер адамдар.

 

1130-нұсқа   

 

1.Еңбек құқығы пәні реттейді:

А)Құқық бұзушылық жағдайын.

В)Еңбек стажын.

С)Жұмыс берушімен келіссөз жүргізуді.

D)Еңбек  қатынастарын.

E)Тәртіптік жазаларды қолдануды.

F)Еңбек құқығының субъектілерін.

G)Ұжымдық шарттың маңызын.
Н) Еңбек куқығының жүйесін.

2.Еңбек құқығының қағидалары:

А)Енбек қауіпсіздік жағдайлары.

В)Еңбек ету.

С)Жұмыс уақытын анықтау.

D)Еңбек келісім шартына еркіндігі.

E)Еңбек қызметгерінің белгілілігі.
Ғ) Жұмыспен қамту.

 1. G) Демалыс беру.

Н) Еңбек келісім-шарттарын жасау.

3.Еңбек құқығының қайнар көздері:

А)Жеке еңбекке негізделген енбек түрлері.

В)Еңбек дауларын шешу.

С)Еңбек кұқығының нормативтік актілері.

D)Еңбекті ұйымдастыру кұқығы.

E)Еңбек туралы вормативтік актілер.

F)Еңбектің қуқыкгық қатынастары.

G)Еңбек туралы заң актілері.
Н) Жалақы төлеу тәртібі.

4.Негізгі  еңбек құқықтық қатынастары:

А)Еңбекті ұйымдастыру.

В)Еңбек заңнамасының сақталуын бақылау мен қадағалау.

С)Еңбек тәртібі.

D)Жұмыс уақыты мен тынкну уақытын реттеу.

E)Қызметкердің материалдық жауапкершілігі.

F)Еңбекпен қамту және орналастыру қатынастары.

G)Еңбек дауларын шешу.

Н) Қызметкерлерді кәсіби даярлау.

5.Әлеуметтік әріптестік органдары:

А)Облыстық, қалалық,аудандық комиссиялар .

В)Жұмыс беруші.

С)Екі немесе одан да көп қызметкерлер.

D)Үш жақгы республикалық комиссия.

E)ҚР Парламент.
Ғ) Жоғарғы Сот.

 1. G) Кәсіпкерлер одағы.

Н) Салалық комиссия.

6.Жұмыссыздар ретінде танылмайтын азаматтар:

А)Лауазымы төмендетілген қызметкер.

В)Баланы күгу бойынша демалыстагы тұлға.

С)Жұмыс орнын ауыстырған қызметкер.

D)Ақысыз демалыстағы тұлға.

E)Жылдық ақылы демалыстағы тұлға.

F)Еңбек өтілі бойынша зейнеткерлікке шықкан тұлғалар.

G)Зейнеткерлік жасына жеткен тұлғалар.
Н) 16 жасқа дейінгі жасөспірімдер.

7.Ұжымдық шарт мазмұнын қалыптастырады:

А)Екі жақты комиссия.

В)Тапсырыс беруші мен орындаушы

С)Жұмыс беруші мен қызметкерлер.

D)Жұмыс берушінің өкілі.

E)Мердігер мен субмердігер

F)Кәсіподақ мүшелері.

G)ҚР ЕК-нің 282- бабында көзделген тараптар.
Н) Қызметкерлер.

8.Жұмыстан шеттету болып табылмайды:

А)еңбек шартыньщ мерзімінің токтатылуы.

В)қызметкердің денсаулығына байланысты басқа жумыска ауыстырылуы.

С)уытқумарлық масаңдык (соларга дасас) жағдайында болган кезде.

D)қызметкердің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау ережелері бойынша емтихан тапсырмауы.

E)жұмыста алкогольдік заттарды пайдаланган.

F)жұмыс беруші берген жеке жэне (немесе) ұжымдық қорғану құралдарын
пайдаланбаған.

G)сынақ мерзімінен өтпеуі.

Н) нашақорлық, заттарды пайдаланған.

9.Әскери кызметтегі адамдар:

А)Әскери борышьш өтеушілер.

В)Әскери тергеу органдары.

С)ҚР Қарулы күштерінде.

D)Кеден органдары.

E)Мемлекеттік өртке қарсы қызмет.

F)Қаржы полициясы.

G)¥лттық қауіпсіздік органдары.
Н) Прокуратура органдары.

10.Жұмыс уақытының түрлері:

А)Икемді.

В)Күнделікті жұмысты (жумыс ауысымын) бөліктерге бөлу.

С)Толық емес.

D)Ауысымдық.

E)Ауысымішілік.

F)Қальшты.

G)Қысқартылған.
Н) Арнаулы.

11.Тынығу уақытының турлері:

А)Ауысымішілік және арнаулы үзілістер.

В)Үстеме.

С)Маусымдық.

D)Демалыс күндері (апта сайынғы үздіксіз тынығу).

E)Толық емес.

F)Тынығуға және тамактануға арналган үзілістер.

G)Түнгі уақыттағы.
Н)Икемді.

12.ҚР-нын еңбек кодексі бойынша өтемақылар төленеді:

А)Еңбектің саны мен сапасына.

В)Қызметкердің істеген еңбегіне карай.

С)Еңбекке уақытша жарамсыздық бойынша элеуметтік жәрдемақылар.

D)Қызметкерді ұйыммен бірге басқа жердегі жұмысқа ауыстыру кезінде.

E)Мерзімді әскери қызметін өтеп қайтқан азаматқа.

F)Қызметтік іссапарлар кезінде.

G)Қосымша жұмыс уақыт есебінде.
Н) Жұмыскердің жұмыс уақытына.

13.Қызметкердің жұмыс берушінің алдында материалдық жауапкершілігі:

А)Тәртіптік теріс қылық үшін.

В)Үстеме жұмысқа шыгуга келісім бермеген жағдайда.

С)Шектеулі.

D)Оқу демалысына кетсе.

E)Жұмыс берушінің мүлкін жоғалту немесе бүлдіру арқылы келтірілген
залал.

F)Өміріне және (немесе) денсаулығына келтірген зиян үшін.

G)Толық.

Н) Кез келген зиян үшін.

 1. Кәсіпорынның еңбекті қорғау талаптарының қамтамасыз етілгені үшін экономикалық жауаптылығы:

А)Заңда  қаралған  нормаларға сәйкес  қызметкерлердің  жұмыс режимімен демалысын сақтауға.

В)Экономикалық жауаптылыққа, кәсіпорын өндірістік багыттагы еңбекті қорғау талаптарына сәйкес келмейтін өнімдерді шығарганы жэне өткізгені үшін келтірілген шығьшдарды өтеуге тяіс.

С)Жұмыс уақытын аныктау мен қабағалау.

D)Кәсіпорындарда салауатты және қауіпсіз еңбек  жағдайларын қамтамасыз ету.

Е) Еңбекті қорғау жөніндегі заң және өзге де нормативтік актілерді бұзғаны үшін, не  қадағалау мен бақылауға кедергі келтіруші лауазымды адамдар заңдарда белгіленген тәртіппен әкімшілік тәртіптік, материалдық немесе қылмыстық жауаптылыққа тартылады.

F)Еңбекті қорғау жөніндегі нормахивтік актілердің талаптарын бұзганы үшін
кәсіпорын қызметкерлері Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес
жауапқа тартылады.

G)Кәсіпорынды жобалаганда, салынғанда және пайдаланғанда еңбекті қорғау
талаптарын қамтамасыз ету.

Н) Өр бір жұмыс орнында енбеқті қорғау заң нормаларының орыңцалуын талапету.

15.Еңбек дауы:

А)Жергілікті маслнхат шешіміне келіспеупгілік.

В)Жер қатынастарына қатысты келіспеушілік.

С)Алимент төлеу бойынша ерлі -зайыптылар арасьшдағы келіспеушілік

D)Мүлікті бөлу туралы.кдаылтайшыдардың арасындағы келіспеушілік

E)Мердігер мен тапсырысшы арасындағы келіспеушілік.

F)Қызметкер мен жұмыс берушінің арасындағы келіспеушілік.

G)Еңбек заңдары нормаларын, келісімдерін қолдану туралы даулар.

Н) Нормативтік актілерде реттелмеген жаңа еңбек жагдайларын орныктыру.

16.Ұжымдық еңбек дауларын қарау кезеңдері:

А)Мемлекеттік органдардың хабардандырылуы.

В)Адвокатты тагайындау.

С)Далелдемелер жинау.

D)Дауды делдалдың қатысуымсн қарастыру.

E)Шақыру парағын жіберу.

F)Бітімгерлікке келу бойынша үрдіс.

G)Жұмыс берушінің бұйрық щығаруы.
Н) Қызметкерлердін. талаптарын ұсынуы.

17.Еңбек құқығы:

А)экологиялық кұқықтық қатынастар

В)кәсіпкерлік қатынастар

С)әкімшілік қуқықгық қатынастар

D)қоғамдық қатынастарды реттейтін құқық саласы

E)жер құқықгық қатынастары

F)азаматтардың еңбек ету бостандығы конституциялық құқығын жүзеге
асыру барысында болатын қатынастарды реттейтін құқық саласы

G)мүліктік жгне мүліктік емес қатынастар

Н) жалдамалы еңбекті қолдану саласында пайда болатын қатынастарды реттемейтін құқық саласы

18.Еңбек құқығының салааралық қағидалары:

А)Демократизм

В)Гуманизм

С)3андылық

D)ҚР азаматтарының денсаулығын қорғау

E)Құқық пен бостандықтардың сотгық қоргалуы

F)Экологиялық қауіпсіздікті камтамасыз ету

G)Азаматтар мен уйымдардың заң мен сот алдындағы теңдігі
Н) Жұмыссыздықтан әлеуметгік қорғау қағидасы

19.Қызметкердің негізгі құқықтары:

Еңбек тәртібін сақтауға.

Тынығуға, оның ішінде жыл сайынғы ақылы еңбек демалысьша.

Еңбек қауіпсіздігіне және еңбекті қорғауға.

Еңбек міндеттерін ұжымдық шартка сәйкес орындауға.

E)Кепілдіктерге және өтемақы төлемдеріне.

F)Жұмыс берушіге келтірілген зиянды өтеуге.

G)Еңбек міндеттерін еңбек шартына сәйкес орындауға.

Н) Жұмыс берушінің және қызметкерлердің мүлкіне ұқыпты қарауға.

20.Әлеуметтік әріптестік органдары:

А)Облыстық, қалалық, аудаңцық комиссиялар.

В)Жоғарғы Сот.

С)Салалық комиссия.

D)ҚР Парламент.

E)Кәсіпкерлер одағы.

F)Үш жақты республикалық комиссия.

G)Жұмыс беруші.

Н) Екі немесе одан да көп қызметкерлер.

21.Әлеуметтік әріптестікті ұйымдастыру деңгейі:

А)Аймақтық.

В)Селолық.

С)Салалық.

D)Облыстық.

E)Аудандық.

Ғ) Республикалық.

 1. G) Өлкелік.

Н)Қалалық.

22.Қоғамдық жұмыстарға төленетін жалақы төлемдері:

А)Жұмыс нормаларына.

В)Жұмысқа орналасуға.

С)Жағдайына қарай.

D)Еңбекақы кесімдері бойынша.

E)Атқарган жұмыс күндеріне.

F)Жас мөлшері.

G)Мінез-кұлқына.

Н) Мамандығына қарай.

23.¥жымдық шарттың тәртібі:

А)Жумыскерге ерікті сақгандыру тәртібін енгізу.

В)Тараптардың келіссөздер жүргізуден, шарт қағидаларьш әзірлеуден және қол қоюдан бас тартуына жол бермеу.

С)Жұмыскерді жұмыспен қамту және қайта оқыту.

D)Зейнеткерлерге,мүгедектерге отбасыларьша жеңілдіктер беру.

E)Тараптар келіссөздер жүргізу үшін комиссия құру.

F)Жұмыссыздық жөнінде жәрдем ақы төлеу.

G)Келіссөздерге катысушылардың мемлекеттік немесе коммерциялық құпия
болып табылатын мәліметтерді әйгіленуіне құқық бермеу.

Н) Жұмыскерлер табысын өтеу.

24.Тәртіптік жазаларды белгілеу мерзімі:

А)теріс қылық анықталғаннан кейін, үш айдан кешіктірілмей.

В)теріс қылық анықталганнан кейін, бір айдан кешіктірілмей.

С)теріс қылық жасалган күниен бастап алты айға дейін.

D)еріс қылық жасалған куннен бастап жеті айға дейін.

E)ревизия нәтижесі бойынша бір жылга дейін.

F)теріс қылық анықгалғаннан кейін, екі жыл кешіктірілмей.

G)ревизия нәтижесі бойынша екі жылга дейін.

Н) теріс қылық анықталғаннан кейін, бір жылга дейін.

25.Он сегіз жасқа толмаған қызметкерлердің еңбек саласындағы құқықгары:

А)Тікелей сотқа жүгінуге қры жоқ.

В)Демалу уақьпы нормасын пайдалануға тыйым салынған.

С) Ауыр жұмыстар істеуге құқылы.

D)Он сегіз жасқа толмаған қызметкерлер еңбек қатьгаастарында қрықгары бойынша кәмелетке толмағандармен теңестіріледі және еңбекті қорғау, демалыс уақыты, еңбек жағдайлары саласьшдағы қосымша кешлдіктерді

пайдалана алады.

E)Еңбекті қорғау, демалыс уақыты, енбек жағдайлары саласындағы қосымша

кепілдіктерді пайдалана алады.

F)Өздеріне белгіленген шекті нормалардан артық жүкгі тасуға құқылы.

G)Он сегіз жасқа толмаған қызметкерлер енбек қатынастарында  құқықгары
бойынша кәмелетке толмағандармен тенестіріледі.

Н) Түнгі ойын-сауық мекемелерінде жұмыс істеуге құқылы.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here