1109-нұсқа

 

 1. Еңбек құқығы:

А)Қоғамдық қатынастарды реттейтін  құқық саласы

В)Азаматтардың еңбек ету бостандығы конституциялық  құқығын жүзеге  асыру барысында  болатын қаттынастарды реттейтін құқық саласы

С)Жалдамалы еңбекті қолдану  саласында  пайда болатын  қатынастарды реттемейтін  құқық саласы

D)Кәсіпкерлікқатынастар

Е)Мүлікті және мүліктік емес қатынастар

F)Экологиялық азаматтық қатынастар

G)Жер азаматтық қатынастары

H)Әкімшілік азаматтық қатынастар

 1. Еңбек құқығының қағидалары:

А)Еңбек қызметтерінің белгілілігі

В)Еңбек қауіпсіздік  жағдайлары

С)Еңбек келісім  шартына еркіндігі

D)Жұмыс уақытын анықтау

Е)Жұмыспен қамту

F)Еңбек келісім шарттарын  жасау

G)Еңбек ету

H)Демалыс беру

3.Жұмыс берушніңактілері:

А)Ішкі еңбек тәртібі  ережелері

В)Екімдер,нұсқаулықтар

С)Бұйрық

D)Техникалық регламент

Е)Әкімніңеңбек қатынастарына қатысты  шешімі

F)ҚР Үкіметінің нормативтік қаулысы

G)ҚР ЖоғарғыСоттың нормативтік  актілері

H)Конституциялық кеңестің нрмативтік актілері

4.Еңбектік азаматтық қатынастардың субьектілері:

А)Жұмыс беруші

В)Қызметкер

С)Жалға беруші

D)Мемлекеттік органдар

Е)Мердігер

F)Жалға алушы

G)Өзіндік  тапсырма орындаушы студент

H)Тапсырысшы

5.Әлеуметтік әріптестік келісімнің қолдангу мерзімі:

А)Тараптардың келісімі бойынша

В)Жаңа келісім қабылданғанға дейін

С)Үш жылдан аспайтын мерзімге

D)Мерзімі шектелмейді

Е)Бес жылға

F)Терт жылға

G)Бір жылға

H)Екі жылға

6.Жұмыспен қамту саласында азаматтардың құқықтары:

А)Мемлекеттік органдардың  шешімдеріне, әрекеттеріне(әрекетсіздіктеріне) орталық органға немесе сотқа  шағымдануға

В)Жұмыс берушіге уәкілетті органға не жеке жұмыспен қамту агенттігіне тікелей өтініш жасау  арқылы жұмыс орнын еркін таңдауға

С)Уәкілетті органдардан және халықты  жұмысқа орналастыруға

D)Еңбек делдалдығымен айналысуға

Е)Еңбек  ақы  мөлшерін  көтеруге

F)Бос жұмыс орындарына баруға

G)Жұмыссыздығы үшін кәсіби  даярлануға

H)Жұыс күшіне сұраныс беруге

7.Ұжымдық шарттың тәртібі:

А)Жұмыскерге ерікті сақтандыру  тәртібін енгізу

В)Тараптар келіссөздер жүргізу үшін комиссия құру

С)Тараптардың келіссөздер жүргізуден, шарт қағидаларын әзірлеуден және қол қоюдан бас тартуына жол бермеу

D)Зейнеткерлерге, мүгедектерге отбасыларына  жеңілдіктер беру

Е)Келіссөздерге қатысушылардың  мемлекеттік  немесе коммерциялық құпия

F)Жұмыскерлер табысын өтеу

G)Жұмыссыздық жөнінде  жәрдем ақы телеу

H)Жұмыскерді жұмыспен қамту және қайта оқыту

8.Еңбек шартының түрлері:

А)Маусымды жұмыс шарты

В)Ұйымдасқан түрде алынған жұмыскерлермен шарт

С)Уақытша жұмыс туралы шарт

D)Көтерме еңбек шарты

Е)Қосымша еңбек  шарты

F)Жұмыс салаларына арналған шарт

G)Қоғамдық жұмыс шарты

H)Жұмысты нақтылау шарты

9.Мемлекеттік  қызметшілердің қызметтін саралау:

А)Әкімшілік

В)Саяси әкімшілік

С)Саяси

D)Мемлекеттік

Е)Қоғамдық

F)Қызметкер

G)Партиялық

H)Жұмысшы

10.Қызметкерлердің  жекеленген  санаттары үшін жұмыс уақытының қысқартылған ұзақтығы:

А)Ауысымды жұмыс түріндегі  56 сағат

В)16- дан,18 жасқа дейін  аптасына 36 сағат

С)14жастан 16 жасқа дейінгі қызметкерлер үшін  24 сағат

D)Ауыр дене жұмыстарында және еңбек жағдайлары зиянды (өте зиянды) жұмыстарда істейтін қызметкерлер үшін 36 сағат

Е)40жастан 63 жасқа дейін аптасына 15 сағат

F)Еңбек шартын жасаған қызметкерлерге 23 сағат

G)Үй қызметкерлеріне  аптасына10 сағат

H)Вахталық әдіс қызметкерлердің жұмыс уақыты 36 сағат

11.Демалыс түрлері:

А)Жалақы сақталмайтын демалыс

В)Оқу демалысы

С)Жыл сайынғыақылы еңбек демалыстары

D)Жұмыс істейтін мүгедектерге берілетін демалыс

Е)Басқа мекемеден келген жұмыскерге

F)Ауысымда жұмыс істейтіндерге  берілетін демалыс

G)Қосымша қызмет істейтіндерге берілетін демалыстар

 1. H) 18- ге дейінгі жастарға берілетін демалыс
 2. Жалақы:

А)Қызметкерлердің біліктігіне, орындалатын жұмыстың күрделігіне, санасына, сапасына жағдайына байланысты  еңбек үшін төленетінсыйақы мен өтемақы және ынталандыру сипатындағытелемдер

В)Жеке еңбек шартыныңнегізінде орындалған, қызметкердің  жасаған еңбегі үшін, еңбектің ауырлығына, саны мен сапасына сәйкес жұмыс беруші телеуге міндетті ақы

С)Қызметкерге оныңеңбегін пайдаланғаны үшін мемлекет қойған теменгі мелшерден кем емес жүйелі төленетінсыйақы

D)Қызметкерді зиянды және қауіпті ендірістік мекемелердегі еңбектеріне төленетінсыйақы

Е)Қызметкер жұмыс берушініңактілеріне және еңбек шартының талаптарына  сәйкес  еңбек міндеттерін орындаған уақытына төленетін ақы

F)Жұмыс беруші белгілеген бір жылдан асырауға болмайтын еңбегіне  төленетін өтемақы

G)Қызметкерлердің атқарған еңбектеріне төленетін төлемақы

H)Жұмыс  беруші белгіленген еңбегіне төленетін өтемақы

13.Қызметкердің материалдық жауапкершілігінің шарттармен байланыстылығы:

А)Тікелей нақты залал, келтірген залалға тараптық кінәлілігі

В)Қызметшініңкінәсі  мен келтірген залалдың себептік байланысы

С)Кінәлі адамдардың заңға қайшы әректі мен әрекетсіздігі

D)Жұмысқа нем құрайлық танытқанда

Е)Телемақыларды толық телемеуі анықталмағанда

F)Еңбек жнен шартты бұзғанда

G)Қызметкерлерге еңбек  ақы телеуде қателіктің болуы

H)Жұмысты толық аяқтамау

14.Жұмыс беруші ез қаражаты  есебінен келесі қызметкерлерді  көзеңдік медициналық  тексерісетін еткізуге міндетті:

А)Қауіпті еңбек жағдайларындағы  жұмыстардағы

В)Әйел адамдарды

С)Зиянды(ерекше зиянды) жұмыстардағы

D)16-жастағы

Е)Маусымдық жұмыстардағы

F)Ауыр жұмыстардағы

G)Мүгедектерді

 1. H) 18 – жасқа дейінгі

15.Келісім комиссиясыныңқұрамы:

А)Жұмыс берушініңөкілі

В)Қызметкердің өкілі

С)Кәсіподақ комитетініңөкілі

D)Сот орындаушысы

Е)Прокурор

F)ҚР Парламенті

G)ҚР үкіметі

H)Сот

16.Еңбек  дауларыныңтүрлері:

А)Жеке

В)Негізде

С)Жеке және ұжымдық

D)Заңмен

Е)Ұжымдық

F)Ерекше

G)Қосымша

H)Жалпы

17.Еңбек құқығыныңрелі:

А).Еңбек  шарты тараптары арасындағы қарама қайшылықты жою

В)Еңбек  жағдайын жақсарту

С)Әлеуметтік әріптестікті бекіту

D)Медициналық қызмет керсету

Е)Зейнетақы  тағайындау

F)Заңдық қызмет керсету

G)Жеке меншікке жер беру

H)Атаулы әлеуметтік жәрдемақының дәрежесін жоғарылату

18.Еңбек құқығының жалпы  азаматтық қағидалары:

А)Заңдылық

В)Азаматтар мен ұйымдардың  заң мен  сот алдындағы теңдігі

С)Демократизм

D)Құқықтар мен бостандықтарды соттық қорғау

Е)Азаматтардың денсаулығын қорғау

F)Азаматтар мен ұйымдардың меншік құқығын қорғау

G)Жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғау

H)Халықаралық қатынас

19.Еңбек құқығы саласындағы негізгі азаматтық актілер:

А)ҚР Конституциясы

В)Халықты еңбекпен

С)ҚР Еңбек кодексі

D)Нұсқаулық

Е)Регламент

F)Ереже

G)Әкім

H)Жұмыс берушінің бұйрығы

20.Азаматтық еңбек қатынастарының ерекше белгілері:

А)Қызметкер нақты бір ұйымның ұжымына мүше

В)Қызметкердің еңбек ұжымына кіруі ерекше заңды фактінің көмегімен жүзеге асырылуы

С)Қызметкердің өзі жұмыс жасайтын ұйымның ішкі еңбек тәртібіне бағынуы

D)Жұмысқа орналасу жөніндегі  қатынастар

Е)Зиянды орнына келтіру

F)Еңбек туралы  заңдардың сақталуы

G)Тәртіптік жазалар қолдану

H)Материалды шығынды етеу

21.Әлеуметтік әріптестік органдары:

А)Облыстық, қалалық аудандық комиссиялар

В)Салалық комиссия

С)Үш жақты республикалық комиссия

D)Екі немесе оданда кеп қызметкерлер

Е)ҚР Парламент

F)Жұмыс беруші

G)ЖоғарғыСот

H)Кәсіпкерлер одағы

22.Жұмыссыздар ретінде танылмайтын азаматтар:

А)Еңбек етілі бойынша зейнеткерлікке шыққан тұлғалар

В)Зейнеткерлік жасына жеткен тұлғалар

С)16 жасқа дейінгі жасөспірімдер

D)Лауазымы төмендетілген қызметкерлер

Е)Баланы күту бойынша демалыстағы тұлға

F)Жылдық ақылы  демалыстағы тұлға

G)Ақысыз демалыстағы тұлға

H)Жұмыс орнын ауыстырған қызметкер

23.Ұжымдық шарт  келесі қағидаларды басшылыққа ала отырып жасалады:

А)Әлеуметтік әріптестік

В)Шартқа енгізілген міндеттемелердің орындалуын тараптардың бақылау мен жауапкершілігі

С)Шарт жағдайларын әзірлеуде тараптардың теңдігі

D)Ауыл шаруашылығы жерлерінің үстемдігі

Е)Қазіргі және  болашақ  ұрпақтардың сұранысын әділ қанағаттандыру

F)Қоршаған ортаны қорғау және био әртүрлікті сақтау

G)өндіріс пен тұтынудың  орнықты үлгілерін дамыту

H)Медициналық көмектің  қолжетімділігі

24.Еңбек шартының шарттардың өзге  түрлерінен ерекшелігі:

А)Қызметкердің жұмысты  белгілі бір біліктілік, мамандық, кәсіп немесе лауазым бойынша орындауы

В)Қызметкердің еңбегі үшін жалақы алуы

С)Міндеттемелердің еңбек тәртіптемесіне бағына отырып жеке орындалуы

D)Ақылы демалысқа шығару

Е)Тұрақты жұмыс істеу

F)Жұмыскерді жұмыспен қамту

G)Зейнеткерлікке шығару

H)Жәрдем ақы түрлерімен қамтамасыз ету

25.Азаматтық қызметшілерді кетермелеу:

А)Азаматтық қызметтегі жоғарлатумен

В)Алғыс жариялаумен

С)Ақшалай сыйақымен

D)Жоғары келемде жәрдем ақы тағайындау

Е)Жұмыс күнін қысқарту

F)Жеке еңбек шартын жасамау

G)Жұмыс уақыт режимін азайту

H)Заңсыз қосымша демалыстар беру

 1110-нұсқа

 

1.Еңбек құқығыныңпәні:

А)Суретші немесе ақынның жеке негіздегі  шығармашылық қатынастары

В)Сабақ әзірлеуге қатысты студенттердің еңбек қатынастары

С)Жеке азаматтардың езіндік шаруашылық жүргізу қатынастары

D)Жұмыс беруші мен қызметкердің арасындағы қатынастар

Е)негізгі және туынды  еңбек қатынастары

F)Әлеуметтік әріптестік  қатынастары

G)Жер азаматтық қатынастары

H)Мердігер мен тапсырысшыныңарасындағықатынастар

2.Еңбек құқығының негізгі қағидаларының мәні:

А)Еңбек құқығының бір ғана нормасының мазмұнын ашады

В)Еңбек заңнамасының субьектілерін анықтайды

С)Қызметкерлердің құқығын жұмыс берушіден  төмендету

D)Еңбек заңнамасының одан әрі дамуына, жетілуіне бағыт береді

Е)Еңбек құқығы субьектілерінің азаматтық мәртебесін анықтайды

F)Еңбек құқығының институттарының мазмұнын көрсетеді

G)Экономикамен саясатпен қоғамдық моральмен тб байланысын жоққа шығарады

H)Жекелеген нормаларды еңбек құқығының жүйесінен бөлек топтастырады

3.Жұмыс берушінің актілері:

А)ҚР Үкіметінің нормативтік қаулысы

В)Өкімдер нұсқаулықтар

С)Әкімнің еңбек қатынастарына қатысты шешімі

D)Ішкі еңбек тәртібі ережелері

Е)ҚР ЖоғарғыСоттың  нормативтік актілері

F)Конституциялық кеңестің нормативтік актілері

G)Бұйрық

H)Техникалық регламент

4.Әлеуметтік әріптестік актілері:

А)Аймақтық келісім

В)Жеке еңбек шарты

С)Салалық келісім

D)ҚР үкіметінің нормативтік қаулысы

Е)Бұйрық

F)Бас келісім

G)ЖоғарғыСот нормативтік

H)Екім

5.Әлеуметтік әріптестік келісімінің қолдану мерзімі:

А)Бір жылға

В)Терт жылға

С)Бес жылға

D)Тараптардың келісімі бойынша

Е)Екі жылға

F)Үш жылдан  аспайтын мерзімге

G)Мерзімі шектелмейді

H)Жаңа келісім қабылданғанға дейін

6.Жұмыспен қамтылған халық қатарына жатқызылмайды:

А)Зейнеткерлер

В)Қосалқы кәсіпшілікпен айналысатын

С)Кәсіпкерлік қызметпен  айналысуға құжаттар жинаушы тұлға

D)Өз бетінше  жұмыспен айналысатын тұлғалар

Е)Тәжірибеден етінуші  студенттер

F)Еңбек шарты бойынша жұмыс істейтін тұлғалар

G)Ақы төленетін қызметке сайланғантұлға

H)Жұмысты азаматтық  азаматтық  сипаттағы шарттар бойынша орындайтын

7.Ұжымдық шарттың негізгі принциптері:

А)Тараптардың әлеуметтік серіктестігі

В)Өзара сенімі мен құрмет

С)Еңбек қорғау ережелері

D)Қызметкер еңбек міндеттері

Е)Құқықтары мен  міндеттерінің ара жігін ажырату

F)Жеке  басын  қорғау

G)Қызметкердің еңбек жағдайлары

H)Жұмысқа уақытша ауысу

8.Жұмыстан шеттету болып табылмайды:

А)Сынақ мерзімінен  өтпеуі

В)Нашақорлық заттарды пайдаланған

С)Уытқұмарлық масаңдық (соларға ұқсас) жағдайында болған кезде

D)еңбек шартының мерзімінің тоқтатылуы

Е)Жұмыста алкогольдік заттарды пайдаланған

F)Жұмыс беруші берген жеке және (немесе) ұжымдық қорғану құралдарын пайдаланбаған

G)Қызметкердің денсаулығына байланысты  басқа жұмысқа ауыстырылуы

H)Қызметкердің еңбек қауіпсіздігі  және еңбекті  қорғау  ережелері бойынша емтихан  тапсырмауы

9.Үй қызметкерлері:

А)Жұмыс берушініңүй шаруашылығында  жұмыс орындаушы қызметкер

В)Жеке кәсіпкер

С)Езініңқұралдарымен жұмыс істейтін қызметкер

D)Жұмыс берушімен еңбек шартын жасасқан жеке тұлға

Е)ҚР Еңбек кодексінің214- бабының1-тармағында көзделген

F)Ұйымныңқызметкері

G)Шаруа қожалығы

H)ҚР Азаматтық кодексінің214- бабының1-тармағында көзделген

10.Жұмыс уақытын есепке алу тәртібі:

А)Ауысымішілік тынығу уақыты

В)Күнделікті демалыстар

С)Нақты жұмыс істеген уақыт

D)Әлеуметтік демалыстар

Е)Еңбекке уақытша жарамсыздығыбойынша  жұмыс істелмеген уақыт

F)Жұмыс уақытына  жатқызылатын  езге де   уақыт көзеңдері

G)Жұмыс істелген және  жұмыс берушініңкінәсінен  жұмыс істелмеген уақыт

H)Қызметкердің кінәсінен жұмыс істелмеген уақыт

11.Демалыс уақытыныңтүрлері:

А)Мезгілдік тынығу

В)Ауысымды уақыт

С)Күн сайынғыдемалыс уақыты

D)Түнгі уақытта демалу

Е)Мерзімді демалу

F)Мерекелік күндер

G)Жұмыс күнініңішінде берілетін

H)Мерзімнен тыс

12.Еңбек ақы телеудің тарифтік жүйесі темендегілерді қамтиды:

А)Тарифтік тор

В)Тарифтік ставка

С)Аралас

D)Тарифтік коэффиценттер

Е)Жеке

F)Аккордтық

G)Тарифсіз

H)Жымдық

13.Толық материалдық жауапкершілік туралы шарт келесі қызметкерлермен жасалмайды:

А)17-жастағықызметкерлермен

В)Шет ел азаматтарымен

С)16-жастағықызметкерлермен

 1. D) 18-жасқа толмаған қызметкерлермен

Е)Вахталық қызметкерлермен

F)Бухгалтерлермен

G)Мемлекеттік қызметкерлермен

H)Үй қызметкерлерімен

14.Еңбекті қорғауды қаржыландыру:

А)Кәсіпорындардың қаржыларынан

В)Келіссөз жүргізу негізінде

С)Бюджеттен тыс қорлардан

D)Әлеуметтік және еңбек қатынастарын үйлестіргенде

Е)Еңбекке жұмсалған қаражаттан

F)Жеке меншіктің еңбек белінісінен

G)Коммерциялық мекеме

H)Мемлекеттік және жергілікті бюджеттерден

15.Еңбек дауларыныңтүрлері:

А)Жеке және ұжымдық

В)Жалпы

С)Ерекше

D)Қосымша

Е)Ұжымдық

F)Жеке

G)Негізде

H)Заңмен

16.Келісім комиссиясыныңқұрамы:

А)Сот орындаушысы

В)Сот

С)Жұмыс берушініңөкілі

D)Прокурор

Е)ҚР үкіметі

F)ҚР Парламенті

G)Кәсіподақ комитетініңөкілі

H)Қызметкердің өкілі

17.Еңбек құқық  қатынастарынан  туындайтын  қатынастарға:

А)Еңбекпен қамту және орналастыру қатынастары

В)Ұйымдастырушылық басқару қатынастары

С)Жерге орналастыру бойынша қатынастар

D)Еңбек дауларын шешу бойынша қатынастар

Е)Әлеуметтік әріптестік қатынастары

F)Экологиялық азаматтық қатынастар

G)Жер актісін алу бойынша қатынастар

H)Мемлекеттік тапсырыс бойынша қатынастар

18.Еңбек құқығыныңқағидалары:

А)Жұмыс уақытын анықтау

В)Еңбек ету

С)Еңбек қызметтерінің белгілілігі

D)Жұмыспен қамту

Е)Еңбек келісім шарттарын жасау

F)Еңбек қауіпсіздік жағдайлары

G)Еңбек келісім шартына еркіндігі

H)Демалыс беру

19.Қызметкердің негізгі құқықтары:

А)Еңбек қауіпсіздігіне және еңбекті қорғауға

В)Еңбек тәртібін сақтауға

С)Тынығуға,оның ішінде жыл сайынғы ақылы еңбек демалысына

D)Жұмыс берушінің және қызметкерлердің мүлкіне ұқыпты қарауға

Е)Еңбек міндеттерін ұжымдық шартқа сәйкес орындауға

F)Кепілдіктерге және өтемақы телемдеріне

G)Жұмыс берушіге келтірілген зиянды етеуге

H)Еңбек міндеттерін еңбек шартына  сәйкес орындауға

20.Тұрақты жұмыс істейтін республикалық, салалық, еңірлік комиссияларды құрудың принциптері:

А)Азаматтық құқықтарды кедергісіз жүзеге асыру

В)Жеке істерге кімніңболса да озбырлықпен араласуына жол беруге болмайтындығы

С)Нұқсан келтірілген құқықтардың қалпына келтірілуі

D)Тараптардың өкілеттілігі

Е)Тараптардың тең құқықтылығы

F)Тепе тең өкілдік ету

G)Меншікке қол сұқпаушылық

H)Азаматтардың денсаулығын қорғау

21.Әлеуметтік әріптестік деңгейлері:

А)Аймақ

В)Қызметкер

С)Құрылтайшылар

D)Тапсырысшы

Е)Мемлекет

F)Сала

G)Кәсіподақ

H)Мердігер

22.Нысаналы топтардың қатарына жатпайды:

А)Мемлекеттік қызметкерлер

В)Мәжбүрлеп емдеу орындарынан босатылған адамдар

С)Зейнеткерлер

D)Оралмандар

Е)Ез бетінше жұмыспен айналысатын тұлғалар

F)ҚР Қарулы Күштері қатарынан босаған адамдар

G)Зейнеткерлік жас алдындағыадамдар

H)Мүгедектер

23.Ұжымдық шарт:

А)Мәміле

В)Нормативтік қаулы

С)Азаматтық акт

D)Еңбек ұжымы мен жұмыс берушініңарасындағыкелісім

Е)Мердігер мен тапсырысшыныңарасындағыкелісім

F)Контракт

G)Ұйымдағыеңбек әлеуиеттік қатынастарды реттейтін келісім

H)Жұмыс беруші мен қызметкер арасындағыкелісім

24.Еңбек шартыныңмазмұны:

А)Еңбек шартыныңмерзімі

В)Әлеуметтік инфрақұрылымды дамытуға жәрдемдесу

С)Маусымдық жұмысты орындау

D)Тараптардың деректемелері

Е)Белгілі бір мамандық,білікілік немесе лауазым бойынша жұмысы

F)Жұмыста уақытша болмаған қызметкерді ауыстыру

G)Еңбек жағдайымен қамтамасыз ету

H)Тараптардың келісімімен қызметкердің еңбекке ақысын тағайындау

25.Он сегіз жасқа толмаған қызметкерлердің еңбек саласындағықұқықтары:

А)Түнгі ойын сауық мекемелерінде жұмыс істеуге құқылы

В)Он сегіз жасқа толмаған қызметкерлер еңбек қатынастарында құқықтары бойынша кәмелетке толмағандармен теңестіріледі және еңбекті қорғау, демалыс уақыты,еңбек жағдайлары саласындағы қосымша кепілдіктерді пайдалана алады

С)Еңбекті қорғау демалыс уақыты,еңбек жағдайлары саласындағықосымша кепілдіктерді пайдалана алады

D)Ауыр жұмыстар істеуге құқылы

Е)Демалу уақыты нормасын пайдалануға тыйым салынған

F)Тікелей сотқа жүгінуге құқы жоқ

G)Ездеріне белгіленген шекті нормалардан артық жүкті тасуға құқылы

H)Он сегіз жасқа толмаған қызметкерлер еңбек қатынастарында  құқықтары бойынша кәмелетке толмағандармен теңестіріледі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1111-нұсқа

 

1.Еңбек құқығының  жүйесі:

А)Еңбек заңының мақсатының орындалу

В)Тұмыс жағдайындағы қатынастар

С) Дамуында функциясында (міндетінде) мәнінде шешетін  міндеті жағынан   ұқсастық бар  еңбек құқығының нормалары

D)Еңбек дауларын шешу

E)Еңбек құқығында  атқаратын қызмет түрлері

F)Әкімшілік көзқарастатағы еңбек  нормалары

G)Еңбек қатынастарының пайда болуы

H)Субъектілерді әлеуметтік  жағынан қорғау

2.Еңбек құқығының  жалпы құқықтық қағидалары

А)Құқықтармен бостандықтарды соттық қорғау

В)Халықаралық қатынас

С) Азаматтардың денсаулығын  қорғау

 1. D) Демократизм

E)Жұмыссыздықтан әлеуметтік  қорғау

F)Заңдылық

 1. G) Азаматтар мен ұйымдардың заң мен сот алдындағы теңдігі

H)Азаматтар мен ұйымдардың  меншік құқығын қорғау

3.Еңбек  құқық субъектілікке :

А)Субъективтік  құқықтарды жүзеге асыру кепілдіктері

В)Заңдық міндеттерді  жүзеге асыру  кепілдіктері

С) Еңбек әрекет қабілеттілік

D)Міндеттемені орындамағаны үшін  жаупкершілік

E)Еңбек  құқық қабілеттілік

F)Субъективтік  құқықтар мен заңдық  міндеттерді  жүзеге асыру  кепілдіктері

 1. G) Құқықтық мәртебе

H)Еңбек деликт  қабілеттілік

4.Құқықтық еңбек қатынастарының  ерекше белгілері :

А)Қызметкердің  өзі жұмыс жасайтын ұйымның ішкі еңбек тәртібіне  бағыну

В)Еңбек туралы заңдардың  сақталуы

С) Қызметкер нақты бір ұйымның  ұжымына мүше

D)Зиянды орнына келтіру

E)Материалды шығынды өтеу

F)Жұмысқа орналасу  жөніндегі  қатынастар

 1. G) Қызметкердің еңбек ұжымына кіру ерекше  заңды фактінің көмегімен  жүзеге асырылуы

H)Тәртіптік жазалар қолдану

5.Атқарушы билік органдары өкілдерінің жұмыс берушілер  мен қызметкерлер өкілдерінің  комиссиялар  қызметіне  қатысушының міндеттілігі :

А)Демалысқа жіберу

В)Өкілдердің тепе-теңдігі

С) Тараптардың өкілеттілігі

 1. D) Жәрдемақы тағайындау

E)тараптардың өзара жауапкершілігі

F)жұмыспен қамтылу

 1. G) сыйақы төлеу

H)зейнеткерлікке шығару

6.Халықты жұмыспен қамту қазіргі уақытта келесі актілермен реттеледі:

А)ҚР- ның  жерт кодексі 20 маусым 2003 ж

В)ҚР-ның еңбек туралы заң 10 желтоқсан 1999 ж

С) ҚР-ның экологиялық кодексі 9 қаңтар 2007 ж

 1. D) ҚР конститутциясы 30 тамыз 1995ж

E)ҚР халықты жұмыспен қамту туралы заң

F)жеке кәсіпкерлік туралы заң 12 қаңтар 2007ж

 1. G) ҚР конститутциясы 1993ж

H)жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы

7.Ұжымдық шарттың негізгі принциптері:

А)жұмысқа уақытша ауысу

В)жеке басын қорғау

С) құқықтары мен міндеттерінің  ара жігін ажырату

 1. D) қызметкер еңбек міндеттері

E)тараптардың әлеуметтік серіптестігі

F)қызметкердің еңбек жағдайлары

 1. G) еңбек қорғау ережеллері

H)өзара сенімі мен құрмет

 1. Еңбек шартын тоқтату негіздері:

А)еңбек дауын шешщу бойынша комиссия құрамында болу

В)тараптардың келісімі  бойынша еңбек шартын бұзу

С) некеге отыру

 1. D) әлеуметтік демалысқа шығу

E)заңды ереуілге шығу

F)еңбек шарты мерзімінің аяқталуы

 1. G) қызметкердің бастамасы бойынша еңбек шартын бұзу

H)оқуға бару

 1. Үй қызметкерлері:

А)жұмыс берушінің үй шаруашылығында жұмыс орындаушы қызметкер

В)жұмыс берушімен  еңбек шартын жасасқан жеке тұлға

С) шаруа қожалығы

 1. D) өзінің құралдарымен жұмыс істейтін қызметкер

E)ҚР еңбек  кодексінің 214- бабының 1 тармағында көзделген

F)ұйымның қызметкері

 1. G) ҚР азаматтық кодексінің 214- бабының 1 тармағында көзделген

H)жеке кәсіпкер

10.Артық жұмыс күндерінің нормаларының өтелуі:

А)ақшалай ақы төлеу арқылы

В)санаторияларға жіберумен

С) ақысыз демалысқа жіберумен

 1. D) артық істелген жұмыс уақытын демалыспен

E)сыйақы берумен

F)ауысымды жұмыс түрінде

 1. G) еселі ақы төлеу негізінде

H)жұмыскердің қалауы бойынша

 1. Жыл сайынғы ақылы қосымша еңбек демалысы беріледі:

А)мемлекеттік қызметкерлерге

В)біріншші топтағы мүгедектерге

С) екінші топтағы мүгедектерге

 1. D) үшінші топтағы мүгедектерге

E)ауыр жұмыстарда еңбек жағдайлары зиянды және қауіптіі жұмыстарда істейтін қызметкерлерге

F)18 жасқа дейінгі қызметкерлерге

 1. G) баланы тууына байланысты анасына

H)некені тіркеу

12.Жұмысынан айрылуына  байланысты берілетін өтемақы төлемдері:

А)жұмыс берушінің қызметкерлер өкілдерілмен келісілген актілерінде қызметкерді еңбек ету мүмкіндігінен заңсыз айырғанда

В)жұмыс беруші заңды тұлға таратылған не жұмыс беруші жеке тұлға қызметін тоқтатқан жағдайда жұмыс берушінің бастамасы бойынша еңбек шартты бұзылғанда

С) қызметкерлерге берілген мүліктің және басқа да құндылықтардың сақталуын қамтамасыз ету үшін

 1. D) қызметкер басқа жұмысқа заңсыз ауыстырылғанда

E)еңбек шартын жасасу кезінде жұмыс беруші еңбек жағдайлары туралы дәйексіз ақпарат берген жағдайда қызметкердің бастамасы бойынша еңбек шарты бұзыл,ған кезде қызметкерге 3 айға орташа жалақысы мөлшерінде өтемақы төлемін жүргізеді

F)жұмыскер кішігірім  дене  жарақатын алғанда

 1. G) қызметкердің саны немесе штаты қысқарған жағдайда жұмыс беруцшінің бастамасы бойынша еңбек шарты бұзылғанда қызметкерге жұмысынан айрылуына байланысты айына толық орташа жалақысы мөлшерінде өтемақы төлемін жүргізеді

H)бұрынғы жұмысына қайта алынғанда

13.Қызметкердің толвық материалдық жауапкершілігі келесі жағдайларда туындамайды

А)толық маатериалдық жауапкершілік алу туралы жазбаша шарт  жасалған

В)мүлік пен басқада құндылықтарды бір жолғы құжатпен алу

С) 17 жастағы қызметкерлерге қатысты

 1. D) жұмыс берушші пайдалануға бергген құрал- саймандардың жеткіліксіздігінен
 2. E) Қызмет берушіге келтірілген мүліктік зиян
 3. F) 18 жасқа дейінгі қызметкерлерге қатысты
 4. G) Материалдық жауапкершілік туралы шарт жасалмаса
 5. H) Арнай ы киімдер мен басқа заттар кем шыққан
 6. Еңбекті қорғауды мемлекеттік басқаруды жүзеге асыратын орган:

А) Бас прокуратура

В) Кәсіподақ

С)  Маслихат депутаттары

 1. D) Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі
 2. E) ҚР Үкіметі
 3. F) Сот
 4. G) Парламент
 5. H) Жұмыс беруші
 6. Келісім комиссиясының құрамы:

А) ҚР Үкіметі

В) Кәсіподақ комитетінің өкілі

С)  ҚР Парламенті

 1. D) Сот орындаушысы
 2. E) Прокурор
 3. F) Қызметкердің өкілі
 4. G) Жұмыс берушінің өкілі
 5. H) Сот
 6. Келісім комиссиясының шешімінде көрсетіледі:

А) Дауыс беру нәтижесі

В) Даудың пәні

С)  Шешімнің мәні мен оның негіздемесі

 1. D) Қызметкердің медициналық құжаты
 2. E) Қызметкердің әскери есеп құжаты
 3. F) Қызметкердің еңбек кітапшасы
 4. G) Еңбек нормасы
 5. H) Баж салығының төлегендігі туралы түбіртек
 6. Еңбек құқығының рөлі:

А)  Жеке меншікке жер беру

В) Еңбек шарты тараптары арасындағы қарама-қайшылықты жою

С) Еңбек жағдайын жақсарту

 1. D) Заңдық қызмет көрсету
 2. E) Медициналық қызмет көрсету
 3. F) Атаулы әлеуметтік жәрдемақының дәрежесін жоғарылату
 4. G) Әлеуметтік әріптестікті бекіту
 5. H) Зейнетақы тағайындау.
 6. Еңбек құқығының қағидаларының тікелей бекітілген актілері:

А)ҚР еңбек кодексінің 4- бабы

В)азаматтық  кодекстің 4- бабы

С) ҚР еңбек кодексі

 1. D) ҚР конституциясы

E)ҚР жер кодексі

F)азаматтық іс жүргізу кодексі

 1. G) ҚР экологиялық кодексі

H)кәсіпкерлік қызмет туралы заң

19.Еңбек құқығының қайнар көздерінің жіктелуі:

А)ұйымдық

В)салааралық

С) салалық

 1. D) нормативтік құқықтық актіллердің иерархиясы бойынша

E)ұлттық

F)туынды

 1. G) негізгі

H)жалпы

20.Негізгі еңбек  құқықтық қатынастары:

А)еңбек заңнамасының сақталуын  бақылау мен қадағалау

В)еңбекті ұйымдастыру

С) жұмыс  уақыты мен тынығу уақытын реттеу

 1. D) қызметкерллерді кәсіби даяролау

E)қызметкердің материалдық  жауапкершілігі

F)еңбек дауларын шешу

 1. G) еңбекпен қамту және орналастыру қатынастары

H)еңбек тәртібі

21.Әлеуметтік әріптестік ұйымдастыру  деңгейі:

А)қалалық

В)селолық

С) өлкелік

 1. D) салалық

E)аудандық

F)облыстық

 1. G) республикалық

H)аймақтық

22.ҚР-ның  Үкіметі  жұмыс берушілерге шетелдік  жұмыс күшін тартуға рұқсат беру шарттары:

А)шетел азаматтарының мұқтаж жандарын жұмысқа тарту

В)шетелдік жұмыс күшін тартуға

С) шетелдік жұмыс күшін  тартуға  байланысты  лицензия беругге

 1. D) шетел азаматтарының толық жұмыспен  қамтылуын

E)шетел азаматтарын  жұмысқа орналасуына жәрдемдесу

F)шетел азаматтарының жұмыссыздығын алдын алуға

 1. G) шетел азаматтарын кәсіби даярлауға

H)жұмыс берушілерге шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат беру

23.Ұжымдық шарт мазмұнын  қалыптастырады:

А)екі жақты комиссия

В)жұмыс берушшінің өкілі

С) кәсіподақ мүшелері

 1. D) тапсырыс беруші мен орындаушы

E)жұмыс беруші  мен қызметкерлер

F)мердігер мен субмердігер

 1. G) ҚР ЕК-нің 282- бабында көзделген тараптар

H)қызметкерлер

24.Мерзімі бойынша еңбек шартының жіктелуі:

А)үш жылға

В)төрт жылға

С) уақытша жоқ қызметкерді ауыстыру уақытына

 1. D) белгісіз мерзімге

E)бес айға

F)маусымдық жұмысты орындаку уақытына

 1. G) екі жылға

H)бес жылға

25.ҚР-сы Президентінің 2004 ж 11- қазавндағы жарлығымен белгілленген  ҚР-ның  мемлекеттік  қызметшілерін қайта  даярлау  және олардың біліктілігін  арттыру туралы  ережеде  мемлекеттік қызметшілерге  қосымша кәсіби  білім берудің нысандары:

А)қайта даярлау және біліктілігін арттыру

В)қоғамдық жұмыстар атқару

С) біліктілгігін арттыру

 1. D) мекемені басқару
 2. E) қайта даярлау
 3. F) саяси партияда болу
 4. G) кәсіпкерлікпен айналысу

H)атқарушылық қызметте болу

 

 

 

 

1112- нұсқа

 

 1. Еңбек қатынастарының ерекше белгілері:

А) еңбек үрдісінде  туындайды  және дамиды

В) қызметкердің еңбек тәртібіне  бағынуы

С) еңбек қатынастары  еңбек  шартымен  байланысты

 1. D) жұмыс уақытьы маңызды емес
 2. E) қызметкердің өкіллі еңбек шартын жасасуына құқығы бар
 3. F) ең бастысы- еңбек нәтижесі
 4. G) қызметкердің міндетін үшінші тұлғалардың орындауы(цессия)
 5. H) мүліктік және мүліктік емес қатынастар

2.Жалдамалы жұмысшылардың еңбегін пайдалануды  құқықтық реттеу:

А)еңбек міндеттерінің анықтылығы

В) әлеуметтік топтарына  байланыссыздығы

С) еңбек жағдайларын  басшылыққа алу

 1. D) қалыпты еңбек тәртібін қамтамасыз ету
 2. E) жұмысшының тұрған жерін анықтау
 3. F) еңбек қатынастарының тұрақтылығы
 4. G) еңбек жғдайларын өндірістік түрі мен ерекшеліктері
 5. H) барлық жұмысшыларға еңбектің ортақтығы

3.Еңбек құқығының қайнар көздері:

А) жеке еңбекке негізделген еңбек түрлері

В) еңбектің құқықтық қатынастары

С) еңбек туралы заң актілері

 1. D) еңбек құқығының нормативтік актілері
 2. E) еңбекті ұйымдастыру құқығы
 3. F) еңбек дауларын шешу
 4. G) еңбек туралы нормативтік актілер
 5. H) жалақы төлеу тәртібі
 6. Еңбек құқықтық қатынастары болып табылмайды:

А) еңбек дауларын шешу

В) еңбек

С) әлеуметтік әріптестік

 1. D) ұйымдастырушылық-басқарушылық
 2. E) жұмыспен қамту және орналастыру
 3. F) экологиялық
 4. G) жер
 5. H) азаматтық
 6. Әлеуметтік әріптестік деңгейлері:

А) құрылтайшылар

В) сала

С) кәсіподақ

 1. D) мемлекет
 2. E) тапсырысшы
 3. F) аймақ
 4. G) мердігер
 5. H) қызметкер
 6. Мемлекет халықты жұмыспен қамтуда келесі нысаналы топтарды айқындайды:

А) мемлекеттік қызметкерлер

В) шет ел азаматтары және азаматтығы жоқ тұлғалар

С) кәмелетке толмаған балаларды тәрбиелеп отырған жалғызілікті, көп балалы ата-аналар

 1. D) жеке кәсіпкерлер
 2. E) жиырма бір жасқа дейінгі жастар
 3. F) зейнеткерлер
 4. G) табысы аз адамдар
 5. H) жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарын бітірушілер
 6. Ұжымдық шарт мазмұнын қалыптастырады:

А) Жұмыс беруші мен қызметкерлер

В) екі жақты комиссия

С) кәсіподақ мүшелері

 1. D) қызметкерлер
 2. E) жұмыс берушініңі өкілі
 3. F) тапсырыс беруші мен орындаушы
 4. G) мердігер мен субмердігер
 5. H) ҚР ЕК-нің 282-бабында көзделген тараптар
 6. Еңбек шартының жарамсыздығы болып табылмайды:

А) әрекетке қабілетсіз деп танылған адаммен жасалуы

В) 15-жасқа толған адаммен ата-анасының келісімімен жасалуы

С) қауіп төндіру арқылы ықпал етіп жасалуы

 1. D) күш көрсету арқылы жасалуы
 2. E) 16 жаса толмаған адаммен ата-анасының біреуінің келісінсіз жасалуы
 3. F) 16-жасқа толған адаммен ата-анасының біреуінің келісімінсіз жасалуы
 4. G) 16-жасқа толмаған адаммен қамқоршысының келісімінсіз жасалуы
 5. H) 16-жасқа толған адаммен қамқоршысының келісімінсіз жасалуы
 6. Он сегіз жасқа толмаған қызметкерлердің жұмыс уақытының ұзақтығы:

А) оқу жылы ішінде оқуды жұмыспен қатар алып жүретін он төрт жастағы оқушыларға – күніне 3,5 сағат

В) он төрт жастағы қызметкерлер үшін – аптасына 36 сағаттан аспрайтын

С) он төрт жастағы қызметкерлер үшін – аптасына 24 сағаттан аспрайтын

 1. D) он алты жастағы қызметкерлер үшін – аптасына 40 сағаттан аспрайтын
 2. E) он алты жастағы қызметкерлер үшін – аптасына 38 сағаттан аспрайтын
 3. F) он алты жастағы қызметкерлер үшін – аптасына 36 сағаттан аспрайтын
 4. G) оқу жылы ішінде оқуды жұмыспен қатар алып жүретін он жеті жастағы оқушыларға – күніне 2,5 сағат
 5. H) оқу жылы ішінде оқуды жұмыспен қатар алып жүретін он төрт жастағы оқушыларға – күніне 2,5 сағат
 6. Қашықтықтан жұмыс істеу:

А) өндіріс процесінің ұзақтығына байланысты жұмыс уқыты

В) 14 жастағы балаларға арналған жұмыс уақыты

С) 18 толмаған жасөспірімдерге

 1. D) жаңа туылған сәбилері бар аналарға
 2. E) мүгедектерге
 3. F) зейнеткерлік жастағы тұлғаларға
 4. G) ауыр жұмыстарда жұмыс істейтін қызметкерлерге
 5. H) көп балалы аналарға
 6. Тынығу уақыты көрініс табатын акт:

А) жұмыс берушінің актісінде

В) нұсқау

С) ҚР Жер кодексі

 1. D) «Кәсіподақ туралы» заң
 2. E) еңбек шарты
 3. F) ҚР азаматтық кодексі
 4. G) әлеуметтік әріптестік келісімдер
 5. H) ұжымдық шарт
 6. Айлық жалақының ең төменгі мөлшері белгіленеді:

А) Салалық келісімдер

В) ҚР Конституциясы

С) Мердігерлік шарты

 1. D) Жұмыс берушінің бұйрығы
 2. E) ҚР «2012-2014 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Заңы
 3. F) Ұжымдық шарт
 4. G) Еңбек шарты
 5. H) ҚР «Халықты еңбекпен қамтамыз ету туралы» Заңы
 6. Толық материалдық жауапкершілік туралы шарт келесі қызметкерлермен жасалмайды:

А) вахталық қызметкерлермен

В) 18-жасқа толмаған қызметкерлермен

С) 16-жастағы қызметкерлермен

 1. D) бухгалтермен
 2. E) мемлкеттік қызметкерлермен
 3. F) үй қызметкерлерімен
 4. G) 17-жастағы қызметкерлермен
 5. H) шет ел азаматтарымен
 6. Мемлекеттік еңбек инспекциясының міндеттері: еңбекті қорғауды қаржыландыру

А) еңбекті қорғауды қаржыландыру

В) еңбекті қоғау бойынша бағдарлама әзірлеу

С) жеке қорғау құралдарымен қамтамасыз ету

 1. D) ҚР еңбек заңнамасының ұйымдарда орындалуын бақылау
 2. E) қызметкерлер мен жұмыс берушілердің өтініштерін, шағымдарын қарау
 3. F) еңбекті дамыту бойынша мамандарды дйындау
 4. G) ұжымдық шартты әзірлеуге қатысу
 5. H) қызметкердің құқықтары мен бостандықтарын қорғау
 6. Келісім комиссиясының шешімінде көрсетіледі:

А) қызметкердің еңбек кітапшасы

В) дауыс беру нәтижесі

С) шешімнің мәні мен оның негіздемесі

 1. D) қызметкердің әскери есеп құжаты
 2. E) еңбек нормасы
 3. F) баж салығының төленгендігі туралы түбіртек
 4. G) даудың пәні
 5. H) қызметкердің медициналық құжаты

16.Еңбек даулары:

А) заң актілерінде  көзделген  өзге жағдацйларға жол беру

В) материалдық  немесе  қылмыстық  жауапқа тартылу

С) қызметкерге тәріптік  жазаны дұрыс қолданбау

 1. D) қауіпсіз еңбек жағдайыларын  қамтамасыз  ету
 2. E) қызметкерлерді медициналық тексеруден өткізу
 3. F) жалақыны заңсыз ұстап қалу
 4. G) еңбекте мертігуі
 5. H) заңсыз жұмыстан шығарып, басқа жұмысқа ауыстыру

17.Еңбек  құқығының  институттары ретінде: 

А) мердігерлік шарты

В) меншік құқығы

С) стып алу сату  шарты

 1. D) жер құқығының субьектілері
 2. E) жұмыс уақыты
 3. F) жалақы
 4. G) жер пайдалану
 5. H) еңбек даулары

18.Еңбек құқығының  қағидаларының  жіктелуі:

А)қызметкерлердің санаттары бойынша

В) пәні бойынша

С)қызметкерлердің  құқықтық  мәртебесі бойынша

 1. D) субьекгтіллері бойынша
 2. E) қайнар көздері бойынша
 3. F) құқықтық актілердің иерархиясы бойынша
 4. G) әрекет ету саласы бойынша
 5. H) мазмұны бойынша

19.Жұмыс  берушінің  негізгі құқықтары:

А) жұмысқа  қабылдау кезінде таңдау еркіндігіне

В) мемлекеттік  еңбек инспекторларының  нұсқамаларын орындауға

С) қызметкерлерді міндетті  әлеуметтік  сақтандыруды жүзеге асыруға

 1. D) өз өкілеттілігі шегінде жұмыс берушінің  актілерін  шығаруға
 2. E) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау  бойынша  ішкі  бақылауды жүзеге  асыруға
 3. F) мемлекеттік еңбек инспекторларының нұсқамаларын орындауға
 4. G) жұмысқа қабылдаған кезде қызметкерлермен  еңбек шарттарын  жасасуға
 5. H) қызметкерге сынақ мерзімін белгілеуге
 6. Негізгі еңбек құқықтық қатынастары:

А) еңбек заңнамасының  сақталуын  бақылау мен қадағалау

В) еңбекпен қамту  және орналрастыру қатынастары

С) қызметкердің материалдық   жауапкершілігі

 1. D) жұмыс уақыты мен тынығу уақытын реттеу
 2. E) еңбекті ұйымдастыру
 3. F) еңбек тәртібі
 4. G) еңбек дауларын шешу
 5. H) қызметкерлерді кәсіби даярлау
 6. Әлеуметтік әріптестік келісімінің қолдану мерзімі:

А) үш жылдан аспайтын мерзімге

В) бес жылға

С) жаңа келісім қабылданғанға дейін

 1. D) тараптардың келісімі бойынша
 2. E) екі жылға
 3. F) бір жылға
 4. G) төрт жылға
 5. H) мерзімі шектелмейді
 6. Халықты жұмыспен қамтудың Республикалық және аймақтық бағдарламалары:

А) Жас мөлшерін анықтауға

В) Квоталарды белгілеуге

С) Жұмыстылықты құқықтық реттеуге

 1. D) Жұмыссыздықтан мемлекеттік әлеуметтік қорғауға
 2. E) Жалақы төлемдерін айқындауға
 3. F) Жәрдемақыларды көбейтуге
 4. G) Әлеуметтік қорғауға мұқтаж адамдарды жұмысқа қабылдауға
 5. H) Еңбек ақысын көтеруге
 6. Ұжымдық шарт келесі қағидаларды басшылыққа ала отырып жасалады:

А) Қазіргі және болашақ ұрпақтардың сұранысын әділ қанағаттандыру

В) Шарт жағдайларын әзірлеуде тараптардың теңдігі

С) Өндіріс пен тұтынудың орнықты үлгілерін дамыту

 1. D) Әлеуметтік әріптестік
 2. E) Ауылшаруашылығы жерлерінің үстемдігі
 3. F) Медициналық көмектің қолжетімділігі
 4. G) Қоршаған ортаны қорғау және биоәртүрлілікті сақтау
 5. H) Шартқа енігізілген міндеттемелердің орындалуын тараптардың бақылау мен жауапкершілігі
 6. Тараптардың еркінен тыс мән-жайлар бойынша еңбек шарты тоқтатылады:

А) Қызметкердің денсаулығына байланысты жұмысты атқара алмауы

В) Жұмыс қызметіне немесе жұмыс мамандығына сай келмесе

С) Қызметкердің басқа кәсіпорынға, мекемеге, ұйымға ауыстырылуы

 1. D) Қызметкер не жұмыс беруші – жеке тұлға қайтыс болған жағдайда, сондай-ақ сот қызметкерді не жұмыс беруші- жеке тұлғаны қайтыс болды деп жариялаған немесе хабарсыз кетті деп танылған жағдайда
 2. E) Қызметкер әскери қызметке шақырылған кезде қызметкер тиісті құжатты ұсынған күннен бастап үш күн мерзімнен кешіктірілмей
 3. F) Қызметкер не жұмыс беруші – жеке тұлға еңбек қатынастарын жалғастыру мүмкіндігін болғызбайтын жазамен сотталған сот үкімі заңды күшіне енген кезде
 4. G) Жұмыс берушінің қызметкерге басқа жұмысқа ауысуына келісім беруі
 5. H) Қызметкер жұмысын жалғастыруға мүмкіндігі болмаған жағдайда
 6. ҚР-сы Президентінің 2004. 11-қазандағы жарлығымен белгіленген «ҚР-ның мемлекеттік қызметшілерін қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру туралы Ережеде» мемлекеттік қызметшілерге қосымша кәсіби білім берудің нысандары:

А) Кәсіпкерлікпен айналысу

В) Атқарушылық қызметте болу

С) Саяси партияда болу

 1. D) Мекемені басқару
 2. E) Қайта даярлау
 3. F) Қоғамдық жұмыстар атқару
 4. G) Біліктілігін арттыру
 5. H) Қайта даярлау және біліктілігін арттыру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1113 –нұсқа

 

 1. Еңбек құқығының пәні:

А) суретші несмесе ақынның жеке негіздегі  шығармашщылық қатынастары

В) жұмыс беруші мен қызмткердің арасындағы қатынастар

С) негізгі және  туынды еңбек  қатынастары

 1. D) жер құқықтық қатынастары
 2. E) жеке азаматтардың өзіндік шаруашылық жүргізу қатынастары

F)сабақ әзірлеуге қатысты студенттердің еңбек қатынастары

 1. G) әлеуметтік әріптестік қатынастары
 2. H) мердігер мен тапсырысшының арасындағы қатынастар
 3. Еңбек құқығының салалық қағидалары болып табылады;

А) қоршаған ортаға келтірілген  залалды  өтеу міндеттілігі

В) меншікке қол сұғушылық

С) отбасының еңбекке  қабілетсіз мүшелерінің құқықтары мен мүдделерін қорғауға  басымдық беру

 1. D) еңбек бостандығы
 2. E) әлеуметтік әріптестік
 3. F) тараптардың теңдігі
 4. G) заңдылық
 5. H) тынығу уақытын қамтамасыз ету
 6. Еңбек құқығы нормаларын реттеудегі қоғамдық қатынасқа қатысушы субьектілер

А) субьекті міндеті

В) жұмыс беруші

С) азаматтар

 1. D) кәсіподақ
 2. E) субьекті құқығы
 3. F) еңбекті қорғау
 4. G) жұмыс істеуші
 5. H) орындаушы кепіл
 6. Құқықтық еңбек қатынастарының ерекше белгілері:

А) еңбек туралы заңдардың сақталуы

В) қызметкер  нақты бір ұйымның ұжымына  мүше

С) жұмысқа орналасу жөніндегі  қатынастар

 1. D) материалды шығынды өтеу
 2. E) зиянды орнына келтіру
 3. F) қызметкердің еңбек ұжымына кіруі ерекше заңды фактінің көмегімен жүзеге асырылуы
 4. G) қызметкердің өзі жұмыс жасайтын ұйымның ішкі еңбек тәртібіне бағынуы
 5. H) тәртіптік жазалар қолдану

5.Әлеуметтік әріптестік деңгейі:

А) құрылтайшылар

В) мердігер

С) мемлекет

 1. D) тапсырысшы
 2. E) қызметкер
 3. F) сала
 4. G) кәсіподақ
 5. H) аймақ

6.Жұмыссызды есептен шығару:

А) тәртіптік жауапкершілікке тартылса

В) материалдық жауапкершілікке тартылса

С) медициналық анықтама құжатының болмауы

 1. D) сақтандыру шартының болмауы
 2. E) жоғары білімі болмаса
 3. F) тұрғылықты жері өзгергенде
 4. G) бес жұмыс күні ішінде дәлелсіз себептермен ұсынылған жұмысқа орналасу

H)лайықты жұмыстың  ұсынылған екі түрінен жазбаша түрде бас тартқанда

 1. Ұжымдық шарт мазмұнын қалыптастырады:

А) мердігер мен субмердігер

В) ҚР ЕК-нің 282- бабында көзделген тараптар

С) жұмыс беруші  мен қызметкерлер

 1. D) тапсырыс беруші мен орындаушы
 2. E) екі жақты комиссия
 3. F) қызметкерлер
 4. G) жұмыс берушінің өкілі
 5. H) кәсіподақ мүшелері

8.Жұмысқа алыну кезінде сынақ мерзімінен босатылады:

А) әскери борышын өтеп келген тұлғалар

В) мүгедектер

С) он алты жастағы тұлғалар

 1. D) жоғары және орта білімі бар тұлғалар
 2. E) ғылыми жұмыстармен айналысушы тұлғалар
 3. F) маусымдық қызметкерлер
 4. G) он сегіз жасқа толмаған тұлғалар
 5. H) конкурс бойынша тиісті лауазымға жұмысқа алынушы тұлғалар
 6. Үйде жұмыс істейтін қызметкерлер:

А) жұмыс берушімен еңбек  шартын жасасқан жеке тұлға

В) жеке тұлғалардың үй шаруашылығында  жұмыстар орындайтын қызметкерлер

С) үйде жеке еңбегімен  орындау туралы еңбек шартын жасасқан адамдар

 1. D) жеке кәсіпкер
 2. E) шаруа қожалығы
 3. F) жұмысты өз материалдарымен орындайтындығы туралы шарт жасасқан тұлға
 4. G) ҚР Азаматтық кодексінің 214- бабының 1- тармағында көзделген
 5. H) ұйымның қызметкері

10.Қызметкерлердің жекеленген санаттары үшін жұмыс уақытының  қысқартылған ұзақтығы:

А) ауысымды жұмыс түріндегі 56 сағат

В) 16-дан, 18 жасқа дейін аптасына 36 сағат

С) вахталық әдіс қызметкерлердің жұмыс уақыты 36 сағат

 1. D) 14 жастан 16 жасқа дейінгі қызметкерлер үшін аптасына 24 сағат
 2. E) еңбек шартын жасаған қызметкерлерге 23 сағат
 3. F) 40 жастан 63 жасқа дейін аптасына 15 сағат
 4. G) үй қызметкерлеріне аптасына 15 сағат
 5. H) ауыр дене жұмыстарында және еңбек жағдайлары зиянды ( өте зиянды)

11.Әлеуметтік демалыс түрлері:

А) оқу демалысы

В) күнделікті тынығу

С) тынығуға арналған үзіліс

 1. D) демалыс күндері( апта сайынғы үздіксіз тынығу)
 2. E) жыл сайынғы ақылы қосымша еңбек демалысы
 3. F) мереке күндері
 4. G) жалақы сақталмайтын демалыс
 5. H) жыл сайынғы ақылы еңбек демалысы
 6. Жалақының ең төменгі мөлшерін белгілеу:

А) қызметкердің жұмыс істеу нормаларын орындауы үшін жұмыс беруші қалыпты еңбек жағдайларын  қамтамасыз  етуге міндетті төленуі

В) қызметкерді қоса атқарған немесе жұмыста уақытша болмаған қызметкердің міндеттерін  орындағаны үшін төленетін еңбек ақы

С) ҚР-ның заңында белгіленген  айлық жалақының ең төменгі мөлшері және салалық келісімдерге анықталып, ҚР-ның Үкіметі бекіткен салалық  арттырушы  коэффиценттерді есептеуден  айқындалады

 1. D) өз еңбек міндеттерін орындаған қызметкердің сағаттық жалақысының ең  төменгі мөлшері тиісті күнтізбелік жылдағы жұмыс  уақыты  баланысына  сәйкес  орташа  айлық жұмыс сағатының санына бөлінген  айлық жалақының ең  төмеңгі  мөлшерінен  кем болмауы тиіс
 2. E) ҚР-ның заңымен жыл сайын белгіленген айлық  жалақының ең  төменгі  мөлшері ең төмен күнкөріс деңгейінен кем болмуға тиіс

F)белгілі бір ұйымда өзінің  жеке еңбек шартымен келісілген  төленетін  ақы

 1. G) мерзімнен тыс бір жарыс есе мөлшерде  жұмыс істеген еңбегіне қарай төлейтін  төлем ақы
 2. H) белгілі бір ұйымда өзінің жеке еңбек шартымен келісілген негізгі жұмысымен  қатар төленетін ақы

13.Қызметкер зиянды алкогольдік, нашақорлық  немесе уытқұмарлық  мас болу жағдайында  келтірумен байланысты  материалдық  жауапкершілікке  тартудың  тәртібі:

А) жұмыс берушінің  қызметкерлердің  меншігіндегі мүлкіне қол сұққанда

В) еңбек құндылықтарын  сақтамаған жағдайда

С) қызметкердің  аталмаған  жағдайда  болуы  медициналық  анықтамамен  дәлелденгенде

 1. D) зиян коммерциялық құпияның жарияланғандығы дәлелденбесе
 2. E) келтірілген зиян шын мәнінде масаңдағы жағдайында болғандығы  дәлелденуі керек
 3. F) еңбек міндеттерін орындамаған жағдайда
 4. G) осы көрсетілген қылықтар тікелей  қызметін  атқару кезінде  болуы тиіс
 5. H) зиян келтірілген адамның кінәсі мен уақыты анықталмағанда

14.Арнайы тергеу келесі жағдайларда жүргізіледі:

А) қызметкерлердің арасындағы дау

В) еңбек комиссияның  қызметі

С) жаппай өткір улану жағдайында

 1. D) еңбек шарты тараптарының арасындағы дау
 2. E) жәбірленушілердің жарақытының ауырлық дәрежесіне қарамастан топтық жазатайым оқиғалар орын алғанда
 3. F) ауыр немесе кісі өліміне әкелген жазатайым  оқиға орын алғанда
 4. G) бір қызметкердің уланып қалуы
 5. H) еңбек дауларын шешу

15.Жеке еңбек дауларының қарастырылуы:

А) қалалық сот

В) нотариус

С) келісім кмиссиясы

 1. D) кадрлар бөлімі
 2. E) кәсіподақ комитеті
 3. F) конституциялық кеңес
 4. G) аудандық сот
 5. H) сот орындаушалары
 6. Ұжымдық еңбек дауларын қарау кезеңдері:

А) қызметкерлердің талаптарын ұсынуы

В) мемлекеттік  органдардың хабардандыру

С) дәлелдемелер жинау

 1. D) жұмыс берушінің бұйрық шығаруы
 2. E) шақыру парағын жіберу
 3. F) бітімгерлікке келу бойынша үрдіс
 4. G) дауды делдалдың қатысуымен қарастыру
 5. H) адвокатты тағайындау

17.Еңбек құқығы пәні реттейді:

А) Еңбек қатынастарын

В) Жұмыс берушімен келіссөз жүргізуді

С) Еңбек құқығының жүйесін

 1. D) Еңбек құқығының субьектілерін
 2. E) Құқық бұзушылық жағдайын
 3. F) Ұжымдық шарттың маңызын
 4. G) Тәртіптік жазаларды қолдануды
 5. H) Еңбек стажын
 6. Еңбек құқығының жалпы құқықтық қағидалары:

А) Азаматтар мен ұйымдардың меншік құқығын қорғау

В) Халықаралық қатынас

С) Азаматтар мен ұйымдардың заң мен сот алдындағы теңдігі

 1. D) Құқықтар мен бостандықтарды соттық қорғау
 2. E) Азаматтардың денсаулығын қорғау
 3. F) Заңдылық
 4. G) Жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғау
 5. H) Демократизм
 6. Еңбек заңнамасы бойынша қызметкердің жалпы міндеттері:

А) Еңбек тәртібін сақтау

В) Жұмыссыздықты болдырмау

С) Жұмыс берушіге келтірілген зиянды өтеу

 1. D) Жұмыс берушінің және қызметкерлердің мүлкіне ұқыпты қарау
 2. E) Ереуілге шығу
 3. F) Жалақы төлеу
 4. G) Еңбек шартын жасасу
 5. H) Лауазымын анықтау
 6. Еңбек құқықтық қатынастарның субьектілері болып табылмайды:

А) Өзіндік тапсырма орындаушы студент

В) Тапсырысшы

С) Мердігер

 1. D) Жұмыс беруші
 2. E) Жалға беруші мен жалға алушы
 3. F) Мемлекет
 4. G) Қызметкер
 5. H) Заңды тұлға
 6. Әлеуметтік Әріптестік:

А) Атқарушы билік органдары өкілдерінің әлеуметтік және еңбек қатынастарында жұмыс берушілер мен қызметкерлер өкілдерінің мүдделерін келістіруді қамтамасыз етуге бағытталған жүйе

В) Атқарушы  билік органдары өкілдерінің қызметтерінің еңбек қатынастарын реттеу бағыты

С) Қызметкерлер өкілдерінің мүдделерін келістіруді қамтамасыз етуге бағытталған жұмыс

 1. D) Еңбек қатынастарында жұмыс берушілер мен қызметкерлер өкілдерінің мүдделерін келістіруді қамтамасыз етуге бағытталған атқарушы билік органдары өкілдерінің қызметтер жүйесі
 2. E) Атқарушы билік органдары өкілдерінің, жұмыс берушілер мен қызметкерлер өкілдерінің мүдделерін келістіруді қамтамасыз етуге бағатталған қатынастар мен тетіктер жүйесі
 3. F) Жұмыс берушілер мен қызметкерлер өкілдерінің мүдделерін келістіруді қамтамасыз етуге бағытыталған жүйе
 4. G) Атқарушы билік органдары өкілдерінің әлеуметтік және еңбек қатынастарына бағытталған қызметі
 5. H) Жұмыс берушілер мен қызметкерлер өкілдерінің мүдделеріне арналған қызмет түрлері
 6. Жұмыспен қамтылған халық қатарына жатқызылмайды:

А) Еңбек шарты бойныша жұмыс істейтін тұлғалар

В) Тәжірибеден өтуші студенттер

С) Зейнеткерлер

 1. D) Кәсіпкерлік қызметпен айналысуға құжаттар жинаушы тұлға
 2. E) Жұмысты азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша орындайтын
 3. F) Өз бетінше жұмыспен айналысатын тұлғалар
 4. G) Ақы төленетін қызметке сайланған тұлға
 5. H) Қосалқы кәсіпшілікпен йналысаты
 6. Ұжымдық шарттың соңғы, тұжырымдық бөліміне енеді:

А) Өндіріс жоспарын құру

В) Ұжымдық шартты қолдану

С) Ұжымдық шартқа бақылау жүргізу

 1. D) Еңбекке ақы төлеу

Е) Еңбекті ұйымдастыруды жеңілдету

 1. F) Жұмыс уақытын көрсету
 2. G) Ұжымдық шартқа қажетті толықтырулар енгізу

Н) Тынығу уақыты

 1. Жеке еңбек шарты жұмыс берушінің бастамасы бойынша бұзылады:

А) Жұмыс беруші мен тараптардың келісімі бұзылған жағдайларда

В) Қызметкерлердің жеткілікті біліктілігінің болмауынан не жұмысты уақытында атқара аумауынан

С) Жеке еңбек шартының қолданылу мерзімі ішінде қызметкердің жеткілікті білітілігінің болмауы не белгілі бір жұмысты жалғастыруға кедергі келтіретін денсаулық жағдайы салдарынан атқаратын қызметіне немесе орындайтын жұмысына сәйкессіздігі аңғарылғанда

 1. D) Денсаулық жағдайы салдарынан жұмысқа келмесе, белгілі бір жұмысқа кедерге келтіретін жағдайда

Е) Тараптың жұмыс орнын ауыстырған жағдайда

 1. F) Қызметкерлердің саны немесе штаты қысқартылуы
 2. G) Жеке еңбек шартының мерзімінің өтіп кетуі

Н) Еңбекке уақытша қабілетсіздігі салдарынан, сондай-ақ заңдарда сол ауру бойынша еңбекке қабілетсіздіктің неғұрлым ұзақ мерзімі белгіленбесе, жұмысқа қатарынан екі айдан астам уақыт бойы шықпаған жағдайда

 1. Әскери қызметтегі адамдар:

А) Мемлекеттік өртке қарсы қызмет

В) Кеден органдары

С) Әскери борышын өтеушілер

 1. D) ҚР Қарулы күштерінде

Е) Қаржы полициясы

 1. F) Әскери тергеу органдары
 2. G) Ұлттық қауіпсіздік органдары

Н) Прокуратура органдары

 

1114-нұсқа

1.Еңбек құқығыныңжүйесі:

А) Еңбек құқығында атқаратын қызмет түрлері

В)Субьектілерді әлеуметтік жағынан қорғау

С)Әкімшілік көзқарастағыеңбек нормалары

D)Еңбек қатынастарыныңпайда болуы

Е)Еңбек заңының мақсатыныңорындалуы

F)Тұрмыс жағдайындағықатынастар

G)Дамуында, функциясында(міндетінде), мәнінде шешетін міндеі жағынан ұқсастық бар еңбек құқығыныңнормалары

H)Еңбек дауларын шешу

2.Еңбек құқығының негізгі қағидаларызныңмәні:

А)Еңбек құқығыныңинституттарыныңмазмұнын керсетеді

В)Еңбек заңнамасыныңодан әрі дамуына жетілуіне бағыт береді

С)Еңбек құқығысубьектілерініңазаматтық мәртебесін анықтайды

D)Еңбек құқығыныңбір ғана нормасыныңмазмұнын ашады

Е)Экономикамен, саясатпен,қоғамдық моральмен тб байланысын жоққа шығарады

F)Жекелеген нормаларды еңбек құқығыныңжүйесінен белек топтастырады

G)Қызметкерлердің құқығын жұмыс берушіден темендету

H)Еңбек заңнамасыныңсубьектілерін анықтайды

3.Еңбек құқық субьектілікке:

А)Еңбек әрекет қабілеттілік

В)Еңбек құқық қабілеттілік

С)Еңбек деликт қабілеттілік

D)Азаматтық мәртебе

Е)Субьективтік құқықтар мен заңдық міндеттерді жүзеге асыру кепілдіктері

F)Заңдық міндеттерді жүзеге асыру кепілдіктері

G)Субьективтік құқықтарды жүзеге асыру кепілдіктері

H)Міндеттемені орындамағаны үшін жауапкершілік

4.Еңбек қатынастары жіктеледі:

А)Мазмұны бойынша

В)Еңбекпен байланысы бойынша

С)Субьектілері бойынша

D)Материалдық

Е)Процессуалдық

F)Аймақтық белініс бойынша

G)Қолданылу аясы бойынша

H)Мемлекеттік органдардың еңбек қатынастарына

5.Әлеуметтік әріптестіктің принциптері:

А)Тараптар өкілдерінің өкілеттігі

В)Тараптардың тең құқықтығы

С)Тараптардың мүдделерін құрметтеу

D)Ұжымдық еңбек дауларын шешу

Е)Еңбек қатынастар тетігін жасау

F)Әлеуметтік қорғалуын қамтамасыз ету

G)Келіссөздер жүргізу

H)Жалақы телеу

6.Квота бойынша жұмыс орнына,еңбекке орналастыру, жұмыспен қамту мәселелер жолдамасы бойынша жұмысты жүргізеді:

А)Аудандық деңгейлердегі уәкілетті орган

В)Қалалардағыаудандық уәкілетті органы

С)Қалалық уәкілетті орган

D)Құқық қорғау органдары

Е)Облыс,аудан әкімі

F)Әкімшілік

G)Аймақтық органдар

H)Сот орындары

7.Ұжымдық шарттың соңғы,тұжырымдық беліміне енеді:

А)Ұжымдық шартты қолдану

В)Ұжымдық шартқа қажетті толықтырулар енгізу

С)Тынығу уақыты

D)Жұмыс уақытын керсету

Е)Еңбекті ұйымдастыруды жеңілдету

F)Ендіріс жоспарын құру

G)Еңбекке ақы телеу

H)Ұжымдық шартқа бақылау жүргізу

8.Тәртіптік жаза түрлері:

А)Ескерту

В)Қатаң сегіс

С)Сегіс

D)Қамауға алу

Е)Жалақысынан ұстап қалу

F)Қоғамдық жұмыстар

G)Айыппұл

H)Материалдық

9.Мемлекеттік қызметшілердің қызметін саралау:

АӘкімшілік

В)Саяси әкімшілік

С)Саяси

D)Қызметкер

Е)Қоғамдық

F)Мемлекеттік

G)Партиялық

H)Жұмысшы

10.Толық емес жұмыс уақыты:

А)Толық емес жұмыс аптасы

В)Толық емес жұмыс күні

С)Жұмыс аптасындағыжұмыс күндерініңұзақтығын қысқарту

D)Ендіріс процессініңұзақтығына байланысты жұмыс уақыты

Е)Түнгі уақыттағыжұмыс

F)Қызметкерлердің әлеуметтік тұрмыстық мүдделерін үйлестіру

G)Үстеме жұмыс

H)3 жасқа дейінгі  балалары бар аналарға арналған жұмыс уақыты

11.Демалыс түрлері:

А)Жалақы сақталмайтын демалыс

В)Жыл сайынғыақылы еңбек демалыстары

С)Оқу демалысы

D)Басқа мекемеден келген жұмыскерге

Е)Қосымша қызмет істейтіндерге берілетін демалыстар

F)Жұмыс істейтін мүгедектерге  берілетін демалыс

G)Ауысымда жұмыс істейтіндерге берілетін демалыс

H)18 ге дейінгі жастарға берілетін демалыс

12.ҚР-ның еңбек кодексі  бойынша  өтемақылар төленеді:

А) қызметкердің  істеген еңбегіне қарай

В) жұмыскердің  жұмыс уақытына

С) қызметтік іссапарлар кезінде

 1. D) еңбектің саны мен сапасына
 2. E) қосымша жұмыс уақыт есебінде
 3. F) еңбекке уақытша  жарамсыздық бойынша  әлеуметтік жәрдемақылар
 4. G) қызметкерді ұйыммен бірге басқа жердегі жұмысқа  ауыстыру  кезінде

H)мерзімді  әскери қызметін  өтеп қайтқан азаматқа

13.Қызметкердің  толық материалдық жауапкершілігі  келесі жағдайларда туындамайды:

А)мүлік пен басқа  да  құндылықтарды  бір жолғы құжатпен алу

В) Жұмыс беруші  пайдалануға берген  құрал- саймандардың  жеткіліксізігінен

С) толық материалдық жауапкершілік алу туралы жазбаша шарт  жасалған

 1. D) арнайы киімдер мен басқа заттр кем шыққан
 2. E) қызмет берушіге келтірілген мүліктік зиян

F)18 жасқа дейінгі  қызметкерлерге қатысты

G)материалдық жауапкершілік туралы  шарт жасалмаса

H)17 жастағы  қызметкерлерге  қатысты

14.Әйелдердің еңбегін қорғау:

А)ауыр жұмыстарға  және еңбек  жағдайлары  зиянды жұмыстарында, жер  асты жұмыстарында  әйелдердің еңбегін  қолдануға  тыйым салынады

В) әйелдердің еңбегін қолдануға  тыйым салатын ауыр жұмыстардың еңбек  жағдайлары  зиянды  жұмыстардың  тізімі  заңда  белгіленген  тәртіппен бекітіледі

С)әйелдердің өздері үшін  шек  қойылып  белгіленген  нормадан  артық ауыр  затты  тасуына  және  қозғауына  тыйым салынады

D)жұмыс берушінің  тарапынан  әйелдерге  жұмыс түрлерін жасау

 1. E) еңбек жағдайларына байланысты өтес ақы  мен жеңілдіктер  беріледі

F)еңбек қатынасындағы  нормалармен реттелінеді

 1. G) еңбек қатынасындағы нормалармен реттелінеді

H)жұмыс істеу  демалыс үшін қолайлы  жағдайлар жасау

 1. Ұжымдық еңбек дауларын қарау кезеңдері:

А)адвокатты тағайындау

В) дәлелдемелер жинау

С) қызметкерлердің  талаптарын  ұсыну

 1. D) шақыру парағын жіберу
 2. E) жұмыс берушінің бұйрық шығаруы

F)дауды делдалдың  қатысуымен  қарастыру

 1. G) мемлекеттік органдардың хабарландырылуы

H)бітімгерлікке келу бойынша үрдіс

16.Еңбек дауларының  туындауы:

А) еңбек тәртібінің  нығая түсуі

В) өндірістік факторларда

С) өндірістік және  әлеуметтік- құқықтық  факторларда

D)қызметшілердің  жауапсыздығынан

 1. E) жұмыс берушінің өтінуімен
 2. F) әлеуметтік – құқықтық факторларда
 3. G) локальдық құқықтық реттеу

H)кәсіпорындардың  дұрыс жұмыс істемеуі

 1. 17. Еңбек құқығының әдістері:

А)дизпозитивтік

В) салыстырмалы

С) шарттық

 1. D) жер- құқықтық
 2. E) ұсыным

F)императивті

 1. G) экологиялық

H)талдау

 1. Еңбек құқығының негізгі қағидаларының мәні:

А)еңбек заңнамасының  субьектілерін  анықтайды

В) еңбек  құқығының  бір ғана  нормасының  мазмұнын ашады

С) еңбек  заңнамасының  одан әрі  дамуына  жетілуіне  бағыт береді

D)қызметкерлердің  құқығын жұмыс берушіден  төмендету

 1. E) еңбек құқығы субьектілерінің құқықтық мәртебесін анықтайды
 2. F) жекелеген нормаларды еңбек  құқығының  жүйесінен  бөлек топтастырады
 3. G) еңбек құқығының институттарының мазмұнын көрсетеді

H)экономикамен, саясатпен қоғамдық моральмен тб байланысын  жоққа шығарады

 1. Еңбек құқығының субьектілері:

А) жеке меншік иесі

В) еңбекке  орналастыру агенттігі

С) кәсіподақ

 1. D) тапсырысшы
 2. E) мердігер

F)жалға беруші  мен жалға алушы

 1. G) мемлекет
 2. H) өзіндік тапсырма орындаушы студент
 3. Еңбектік құқықтық қатынастардың субьектілері:

А) қызметкер

В) өзіндік тапсырма  орындаушы студент

С) жалға беруші

 1. D) жалға алушы
 2. E) мемлекеттік органдар

F)жұмыс беруші

G)тапсырысшы

H)мердігер

21.Әлееуметтік әріптестік ұйымдастыру  деңгейі:

А)өлкелік

В) селолық

С) аймақтық

 1. D) аудандық
 2. E) республикалық

F)облыстық

 1. G) салалық

H)қалалық

 1. Мемлекеттік халық жұмыспен қамтуда  келесі  нысаналы  топтарға  бөледі:

А) жиырма бір жасқа  дейінгі жастар

В) табысы аз адамдар

С)  шет ел азаматтары  және азаматтығы  жоқ тұлғалар

 1. D) жеке кәсіпкерлер
 2. E) мемлекеттік қызметкерлер

F)жоғары оқу орнынан  кейінгі  білім  беру ұйымдарын  бітірушілер

 1. G) зейнеткерлер

H)кәмелетке толмаған балаларды  тәрбиелеп  отырған  жалғыздықтты көп балалы ата- аналар

 1. Ұжымдық шарт мазмұнын  қалыптастырады:

А)қызметкерлер

В)  жұмыс берушінің  өкілі

С) мердігер мен  субмердіггер

 1. D) жұмыс беруші мен қызметкерлер
 2. E) кәсіподақ мүшелері

F)ҚР ЕК-нің  282- бабында  көзделген  тараптар

 1. G) екі жақты комиссия

H)тапсырыс  беруші мен  орындаушы

 1. Еңбек шартын тоқтату негіздері:

А)еңбек дауын  шешу бойынша  комиссия  құрамында болу

В) заңды ереуілге  шығу

С) некеге отыру

 1. D) қызметкердің бастамасы бойынша еңбек шартын бұзу
 2. E) еңбек шарты мерзімінің аяқталуы

F)әлеуметтік демалысқа шығу

 1. G) оқуға беру
 2. H) тараптардың келісімі бойынша еңбек шартын бұзу
 3. Мемлекеттік қызметшіге мемлекеттік қызметте  болуына  қойылатын  шектеулер:

А)мемлекеттік қызметті  жетілдіруге  және оны іске асыруға

В)мемлекеттік  әкімшілік  қызметшілер  лауазымдарының  тізбесін әзірлеуге

С) өзінің қызметтік іс-әрекетін  материалдық- техникалық  қаржылық және  ақпараттық қамтамасыз  ету құралдарын, басқа да  мемлекеттік  мүлік пен   қызметтік  ақпаратты  қызметтік емес мақсатта пайдалануға

D)мемлекеттік әкімшілік лауазымды  атқаруға   арналған конкурстарды өткізу  тәртібін белгілеуге

E)өз  құзыреті  шегіндегі  заңдарда  белгіленген  тәртіппен нормативтік құқықтық актілер қабылдауға

 1. F) өкілді органдардың депутаты және жергілікті  өзін-өзі басқару органарының  мүшесі  болуға

G)педагогтік, ғылыми  және өзге де шығармашылық қызметті қоспағанда  басқа да ақылы қызметпен  айналысуға

H)мемлекеттік  әкімшілік  лауазымдар санаттарына үлгілік  біліктілік  талаптарын әзірлеуге

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here