1104-нұска        

 

1.Еңбек қуқыгының жүйесі:

А)Тұрмыс жағдайындағы қатынастар

В)Еңбек заңының мақсатының орындалуы

С)Еңбек құқыгьгада аткаратын қызмет түрлері

Д)Еңбек қатьшастарының пайда болуы

E)Әкімшілік көзқарастағы еңбек нормалары

F)Субъектілерді элеуметтік жагынан қоргау

G)Дамуында, функциясында (міндетінде), мэнінде шешетіц міндеті жагынан
ұқсастық бар еңбек қуқыгының нормалары

Н) Еңбек дауларын шешу

2.Еңбек құқығының негізгі қағидаларының мәні:

А)Еңбек құқығының институгтарының мазмұнын көрсетеді

В)Еңбек заңнамасының субьектілерін анықтайды

С)Еңбек кұқығы субьектілерінің құкықтық мәртебесін анықтайды

Д)Еңбек заңнамасының одан әрі дамуына, жетілуіне бағыт береді

E)Экономикамен, саясатпенқоғамдық моральмен т.б. байланысын жоққа
шығарады

F)Жекелеген нормаларды енбек құқығының жүйесінен бөлек топтастырады

G)Қызметкерлердің құкығын жұмыс берушіден төмендету
Н) Еңбек құқығының бір ғана нормасының мазмұнын ашады

3.Еңбек құқық субъектілікке:

А)Еңбек кұқық қабілетгілік

В)Міндеттемені орындамағаны үшін жауапкершілік

С)Еңбек деликт қабілеттілік

Д)Құқықтық мәртебе

E)Еңбек әрекет қабілеттілік

F)Заңдык міндетгерді жүзеге асыру кепілдіктері

G)Субъективтік құқықтар мен заңдық міндеттерді жүзеге асыру кепілдіктері
Н) Субъективтік қуқықтарды жүзеге асыру кепілдіктері

4.Жұмыс берушілер мен қызметкерлердің еңбек қагынастарын реттейтін
негізгі Зандар:

А)«Қоршаған ортаны қорғау туралы »1997 ж. 15 шілде,«Мұнай туралы» 1995ж. 28 маусым Заңдары

В)«Инвестициялар туралы»2003 ж. 8 қаңтар Заны

С) «Нотариат туралы»1997 ж. 14 шілде,«Прокуратура туралы »1995 ж. 21 желтоқсан Заңдар

Д)«Еңбек туралы»кодексі 2007 ж.22 мамыр, «Кәсіптік одактар туралы» 1993ж. 9 сэуір ,«¥жымдық еңбек даулар мен ереуіддер туралы» 1996 ж. 8 шілде Заңдар

E)«Патент заңы»1999 ж. 16 шідде, «Табиғи монополиялар туралы»1998 ж. 9
шілде Заңы

Ғ) «Халыкты жұмыспен қамтыу туралы»2001ж. 23 қаңтар Заңы мен «Еңбек

туралы»кодексі 2007 ж.22 мамыр

 1. G) «Жер қойнауы жәнежер қойнауын пайдалану туралы» 1996 ж. 27

қаңтар,«Адвокаттыққызметтуралы»1997 ж. 5 желтоқсан Заңдар

Н) «Еңбек туралы»кодексі 2007 ж.22 мамыр,«Еңбекті қорғау туралы»1993

ж.22 қаңтар, «Ұжымдық шарттуралы»1992 ж. 4 шілде Заңдары

5.Әлеуметгік әріптестік:

А)Атқарушы билік орғандары өкілдерінің элеуметтік жәнееңбек қатынастарында жұмыс берушілер мен қызметкерлер өкілдерінің мүдделерін келістіруді камтамасыз етуге бағытталған жүйе.

В)Атқарушы билік орғандары өкілдерінің элеуметтік және еңбек қатынастарьша багытталған қызметі

С)Атқарушы билік орғандары өкілдерінің, жұмыс берушілер мен қызметкерлер өкілдерінің мүдделерін келістіруді қамтамасыз етуге багытталған қатынастар мен тетіктер жүйесі

Д)Жұмыс берушілер мен қызметкерлер өкілдерінің мүдделеріне арналған қызмет түpлеpi

E)Қызметкерлер өкілдерінің мүдделерін келістіруді қамтамасыз етуге
бағытталған жұмыс

F)Жұмыс берушілер мен қызметкерлер өкілдерінін мүдделерін келістіруді
қамтамасыз етуге бағытгалған жүйе.

G)Еңбек қатынастарында жұмыс берушілер мен қызметкерлер өкілдерінің
мүдделерін келістіруді қамтамасыз етуге багытталған атқарушы билік
орғандары өкілдерінің қызметтер жүйесі

Н) Атқарушы билік орғандары өкілдерінің қызметтерінің еңбек қатынастарын реттеу багыты

6.Квота бойынша жұмыс орнына, еңбекке орналастыру, жұмыспен қамту
мәселелер жолдамасы бойынша жұмысты жүргізеді:

А)Қалалардағы аудандық уәкілетті орғаны

В)Аудандық деңгейлердегі уэкілетті орған

С)Аймактық орғандар

Д)Құқық қоргау орғандары

E)Әкімшілік

F)Қалалық уәкілетгі орған

G)Сот орындары

Н) Облыс.аудан әкімі

7.Ұжымдық шарт мазмұнын қалыптастырады:

А)Мердігер мен субмердігер

В)Екі жақты комиссия

С)ҚР ЕК-нің 282- бабында көзделген тараптар

Д)Жұмыс берушінің өкілі

E)Жұмыс беруші мен қызметкерлер

F)Тапсырыс беруші мен орындаушы

G)Кәсіподақ мүшелері
Н) Қызметкерлер

8.Жұмыстан шеттету болып табылмайды:

А)сынақ мсрзімінен өтпеуі

В)қызметкердің денсаулыгына байланысты басқа жұмысқа ауыстырылуы

С)жұмыс беруші берген жеке және(немесе) ұжымдық қорғану кұралдарын пайдаланбаған

Д)еңбек шартьшың мерзімінің тоқтатылуы

E)қызметкердің еңбек қауіпсіздігі жәнеенбекті қорғау ережелері бойынша
емтихан тапсырмауы

F)жұмыста алкогольдік заттарды пайдаланған

G)уытқұмарлық масандық (соларға ұқсас) жағдайында болған кезде
Н) нашақорлық, заттарды пайдаланған

9.Он сегіз жасқа толмаған қызметкерлердің еңбек саласындағы құқықтары:

А)Еңбекті қорғау, демалыс уақыты, еңбек жағдайлары саласындағы қосымша кепілдіктерді пайдалана алады

В)Он сегіз жасқа толмаған қызметкерлер еңбек қатынастарында кұқыктары бойынша кэмелетке толмағандармен теңестіріледі және еңбекті қорғау, демалыс уақыты, еңбек жағдайлары саласындагы қосымша кепілдіктерді пайдалана алады

С)Он сегіз жасқа толмаған қызметкерлер еңбек қатынастарында кұқықтары бойынша кэмелетке толмағандармен теңестіріледі

Д)Өздеріне белгіленген шекті нормалардан артық жүкті тасуға кұқылы

E)Тікелей сотқа жүгінуге құқы жоқ.

F)Демалу уақыты нормасын пайдалануға тыйым салынған

G)Ауыр жұмыстар істеуге құқылы

Н) Түнгі ойын-сауық мекемелерінде жұмыс істеуге күқылы

10.Алты күндік жұмыс аптасы кезіндегі күнделікті жұмыстың ұзақтығы:

А)50 сағат күнделікті апталық жұмыс ұзактығы 5 сағат

В)Ауысымды жұмыс түріндегі 56 сағат

С)Апталық норма 24 сагат болғанда – 4 сағат

Д)Апталық норма болғанда 40 сағат – 7 сағат

E)Апталық норма болғанда 15 сағат – 3 сағат

F)Апталық норма 36 сағат болғанда – 6 сағат

G)Апталық норма болғанда 60 сағат – 8 сағат
Н) 20 сағат күндер апта ұзақтығы 4 сағат

11.Жыл сайынғы еңбек демалысына құқық беретін жұмыс стажы:

А)Жұмыс жылы ішінде нақты жумыс істеген уақыт кезеңдер

В)Мерзімінен тыс жұмыстар

С)Аса ауыр жұмыстарда еңбек ету

Д)Жыл сайынынгы ақысыз демалысы

E)Емделуде болып, еңбекке уақытша жарамсыздық парағымен расталған
уақыт.

F)Жұмыстан заңсыз босату кезінде амалсыз бос жүрген уақыт

G)Зиянды өте қауіпті жұмыс істеген
Н) Ауысымды жұмыс түрлерінде

12.Жұмысынан айырылуына байланысты берілетін өтемақы төлемдері:

А)Қызметкердің саны немесе штаты қысқарған жағдайда жұмыс берушінің бастамасы бойынша еңбек шарты бұзылғанда қызметкерге жұмысынан айырылуына байланысты айына толық орташа жалақысы мөлшерінде өтемақы төлемін жүргізеді

В)Еңбек шартьш жасасу кезінде жұмыс беруші еңбек жағдайлары туралы дәйексіз ақпарат берген жагдайда қызмсткердің бастамасы бойынша еңбек жарты бұзылған ксзде қызметкерге 3 айға орташа жалақысы мөлшерінде өтемақы төлемін жүргізеді

С)Жумыс беруші-заңды тұлга таратылған не жұмыс бсруші жеке тұлға қызметін тоқтатқан жағдайда жұмыс берушінің бастамасы бойынша еңбек шарты бұзылғанда.

Д)Жұмыскер кішігірім дене жарақатын алғанда.

E)Бұрынғы жұмысына қайта алынғанда.

F)Жұмыс берушінің қызметкерлер өкілдерімен келісілінген актілерінде
қызметкерді сңбек сту мүмкіндігінен заңсыз айырғанда.

G)Қызметкерлерге берілген мүліктің және басқа да құндылықтардың
сақталуын қамтамасыз ету үшін.

Н) Қызметкер басқа жұмысқа заңсыз ауыстырылғанда.

13.Шығынды өтеу бойынша тағайыңдалған соманың көлемін өзгерту:

А)Жалақы мөлшері өзгергенде

В)Қызметкердің лауазымы жоғарыласа

С)Зиян шеккен адамның жогалтқан кэсіби еңбек қабілеттілік дэрежесі өзгергенде

Д)Қызметкерге тәртіптік жаза тағайындалса

E)Қызметкердің бастамасы бойынша

F)Қызметкермен еңбек шарты бұзылса

G)Жұмыс берушінің бастамасы бойынша

Н) Қайтыс болған адамның отбасы мүшелерінің құрамы өзгергенде

14.Еңбекті қорғауды қаржыландыру:

А)Еңбекке жұмсалған қаражаттан

В)Келіссөз жүргізу негізінде

С)Кәсіпорындардың қаржыларынан

Д)Мемлекеттік және жергілікті бюджсттерден

E)Коммерциялық мекеме

F)Бюджеттен тыс қорлардан

G)Әлеуметтік және еңбек қатынастарын үйлестіргенде
Н) Жеке меншіктің еңбск бөлінісінен

15.Жеке еңбек дауларының қарастырылуы:

А)Нотариус

В)Келісім комиссиясы

С)Сот орындаушылары

Д)Аудандық сот

E)Кадрлар бөлімі

F)Кәсіподақ комитеті

G)Қалалық сот

Н) Конституциялық кеңес

16.Еңбек дауы:

А)Жергілікті маслихат шешіміне келіспеушілік

В)Нормативтік актілерде реттелмеген жаңа еңбек жағдайларын орнықтыру

С)Қызметкф мен жұмыс берушінің арасындагы келіспеушілік

Д)Жер қатынастарына қатысты келіспеушілік

E)Мүлікті бөлу туралықұрылтайшылардың арасындагы келіспеушілік

F)Мердігер мен тапсырысшы арасындагы келіспеушілік

G)Алимент төлеу бойынша ерлі -зайыптылар арасындағы келіспеушілік
Н) Еңбек заңдары нормаларын, келісімдерін қолдану туралы даулар

17.Еңбек құқығының пәні:

А)негізгі және туынды еңбек қатынастары

В)суретші немесе ақынның жеке негіздегі шыгармашылық қатынастары

С)жұмыс беруші мен қызметкердің арасындагы қатынастар

Д)жеке азаматтардың өзіндік шаруашылық жүргізу қатынастары

E)сабақ әзірлеуге қатысты студенттердің еңбек қатынастары

F)әлеуметтік әріптестік қатынастары

G)мердігер мен тапсырысшының арасындағы қатынастар
Н) жер құқыктық қатынастары

18.Еңбек қуқығының салалық қағидаларына:

А)Тынығуға құқыкты қамтамасыз ету қағидасы

В)Жұмыссыздықтан әлеуметгік қорғау қағидасы

С)Қызметкерлердің құқықтары мен мүдделерінің теңцігі

Д)Мәжбүрлі еңбекке тиым салу қағидасы

E)Жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғау қағидасы

F)Гуманизм

G)Зандылық

Ң) Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

19.Еңбек құқығының қайнар көздері:

А)Жеке еңбекке негізделген еңбек түрлері

В)Еңбектің кұқықтық қатынастары

С)Еңбекті ұйымдастыру құқығы

Д)Еңбек туралы заң актілері

E)Еңбек туралы нормативтік актілер
Ғ) Жалақы төлеу тәртібі

 1. G) Еңбек дауларын шешу.

Н) Енбек құқығының нормативтік актілері

20.Әлеуметтік әріптестікті ұйымдастыру деңгейлері:

А)Салалық

В)Халықаралық

С)Ауданаралық

Д)Республикалық

E)Аудандық

F)Өңірлік

G)Кәсіподақтық
Н) Құрылтайшылық

21.Атқарушы билік орғандары өкілдерінің жұмыс берушілер мен
қызметкерлер өкілдерінің комиссиялар қызметіне қатысушының міндеттілігі:

А)Тараптадың өзара жауапкершілігі

В)Өкілдердің тепе-теңдігі

С)Демалысқа жіберу

ДСыйақы төлеу

E)Жәрдемақы тағайындау

F)Тараптардың екілетгілігі

G)Зейнеткерлікке шығару
Н) Жұмыспен қамтылуы

22.Жұмыопен қамту саласыңда азаматтардың құқықтары:

А)Бос жұмыс орындарьша баруға

В)Енбек ақы мөлшерін көтеруге.

С)Жұмыс берушіге уэкілетгі орғанға не жеке жұмыспен қамту агентігіне тікелей өтініш жасау арқылы жұмыс орнын еркін таңдауға

Д)Еңбек делдалдығымен айналысуға

E)Уәкілетгі орғандардан және халықты жұмысқа орналастыруға
жәрдемдесетін жеке жұмыспен камту агентгігінен консультация және ақпарат
алуға

F)Жұмыссыздығы үшін кәсіби даярлануға

G)Жұмыс күшіне сұраныс беруге.

Н) Мемлекеттік орғандардьщ шешімдеріне.әрекеттеріне (эрекетсіздіктеріне) орталық орғанға немесе сотқа шағымдануға

23.Ұжымдық шарттың әрекет ету мерзімін анықтайды;
А)Әкім

В)Уәкілді орған

С)ҚР еңбек жәнехалыкты элеуметтік қорғау Министрі

Д)Әлеуметтік әріптестік тараптары

E)Ұжымдық шарт тараптары

F)Кәсіпорын басшысы

G)Жұмыс беруші мен қызметкерлер
Н) Екі жақты комиссия

24.Тараптардың еркінен тыс мән-жайлар бойынша еңбек шартын тоқтату:

А)қызметкер әскери қызметке шақырылған кезде

В)сот қызметкерді әрекетке қабілетсіз деп таныған кезде

С)қызметкер жұмысты жалғастырудан бас тартқан кезде

Д)сотталған, сот үкімі күшіне енген

E)қызметкер уақытша еңбекке қабілетсіз болған кезде

F)қызметкерлер саны мен штаты қысқартылған кезде

G)жұмыс беруші -занды тұлга таратылған кезде

Н) қызметкер басқа жұмыс орнына ауысудан бас тартқан кезде

25.Ауыр жұмыстағы қызметкерлердін еңбегіне ақы төлеу.

А)Жоғарылатылған айлық ақы

В)Ең төменгі стандарт көзделмеген

С)Қосымша ақы

Д)Ең төменгі стандарттан кем емес

E)Қалыпты жұмыстағы қызметкерлермен тең.

F)Жұмыс берушінің бекітуіне сәйкес

G)Ең төменгі жалақы көзделмеген

Н) Істелген жұмыстың нәтижесіне сәйкес

1105- нұсқа

 

 1. Еңбек құқығының әдістері:

А) императивті

В) талдау

С) ұсыным

 1. D) салыстырмалы
 2. E) шарттық

F жер-құқықтық

 1. G) диспозитивтік
 2. H) экологиялық
 3. Еңбек құқығының қағидаларының жіктелуі:

А) Мазмұны бойынша

В) Әрекет ету саласы бойынша

С) Пәні бойынша

 1. D) Субъектілері бойынша
 2. E) Қызметкерлердің санаттары бойынша
 3. F) Құқықтық актілердің иерархиясы бойынша
 4. G) Қайнар көздері бойынша
 5. H) Қызметкерлердің құқықтық мәртебесі бойынша
 6. Жұмыс берушінің негізгі құқықтары:

А) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша ішкі бақылауды жүзеге асыруға

В) мемлекеттік еңбек инспекторларының нұсқамаларын орындауға

С) қызметкерлерді міндетті әлеуметтік сақтандыруды жүзеге асыруға

 1. D) жұмысқа қабылдаған кезде қызметкерлермен еңбек шарттарын жасауға
 2. E) мемлекеттік еңбек инспекторларының нұсқамаларын орындауға
 3. F) қызметкерге сынақ мерзімін белгілеуге
 4. G) өз өкілеттігі шегінде жұмыс берушінің актілерін шығаруға
 5. H) жұмысқа қабылдау кезігнде таңдау еркіндігіне
 6. Әлеуметтік әріптестік актілері:

А) Жоғарғы Сот нормативтік қаулысы

В) Жеке еңбек шарты

С) Бұйрық

 1. D) ҚР Үкіметінің нормативтік қаулысы
 2. E) Өкім
 3. F) Салалық келісім
 4. G) Аймақтық келісім
 5. H) Бас келісім
 6. Атқарушы билік органдары өкілдерінің жұмыс берушілер мен қызметкерлер өкілдерінің комиссиялар қызметіне қатысушының міндеттілігі:

А) Жұмыспен қамтылуы

В) Тараптардың өзара жауапкершілігі

С) Өкілдердің тепе-теңдігі

 1. D) Демалысқа жіберу
 2. E) Жәрдемақы тағайындау
 3. F) Сыйақы төлеу
 4. G) Тараптардың өкілеттілігі
 5. H) Зейнеткерлікке шығару
 6. Халықты жұмыспен қамтуды реттейтін заңдарды қолдану:

А) Халықты жұмыспен қамту саласындағы құқықтық экономикалық және ұйымдық қатынастарды  реттеуге

В)ҚР-ның азаматтарына  шетелдіктерге  және азаматтығы жоқ  адамдарға  еңбек қатынастары барысында

С)Еңбек  қатынастарын қарастыруға

D)Жалдамалы жұмысшының  еңбегін пайдалануға

E)Барлық халықты  жұмыспен қамтуға

F)ҚР-ның бекіткен халықаралық шарттар мен оны қолдану үшін заң шығару  талап ететін реттерді қоспағанда  тікелей

G)Қызмет барысын пайдалануға

H)еңбек қайта құруда шарттарға анықтама беру

 1. Ұжымдық шарттың құқықтық негіздері:

А)ҚР-ның Заңы «ҚР азаматтарының денсаулығын қорғау «1997ж.19 мамыр

В)ҚР Заңы»Еңбекті қорғау туралы»1993ж.22 қаңтар

С)ҚР Заңы «Халықты жұмыспен қамту туралы»2001ж.23 қаңтар

D)ҚР Заңы «Ұжымдық шарттар туралы»1992ж.4 шілде

E)ҚР Президентінің заң күші бар жарлығы «Мемлекеттік  кәсіпкерлік туралы «1995ж.19 шілде

F)Еңбек кодексінің 7-9 баптарының нормалары

G)ҚР Заңы «Мемлекеттік қызметі туралы»1995ж.26 желтоқсан

H)ҚРПрезидентінің қаулысы «Еңбек жане әлеуметтік  эканомикалық  қатынастар  салаларындағы әлеуметтік  серіктестік туралы « 1994ж. 12 желтоқсан.

 1. Еңбек шарты қолданылуының басталуы:

А)кез келген сәттен

В)қызметкердің өкілінің  шешіміне сәйкес

С)еңбек шартының 38- бабына сәйкес

D)шартта белгіленген күні

E)жұмыс беруші анықтаған күні

F)кәсіподақ белгіленген күні

G)тараптардың қолы қойылған күннен

H)қызметкердің бастамашылығы бойынша

 1. Мемлекеттік қызметшіге мемлекеттік қызметте болуына байланысты  қойылатдын шектеулер:

А)мемлекеттік қызметті жетілдіруге және оны іске асыруға

В)өзінің қызметтік іс- әрекетін материалдық- техникалық, қаржылық және ақпараттық қамтамасыз ету құралдарын, басқа да мемлекеттік мүлік пен  қызметтік ақпаратты қызметтік емес мақсатта пайдалануға

С)өз құзыреті  шегіндегі  заңдарда белгіленген  тәртіппен нормативтік  құқықтық актілер қабылдауға

D)мемлекеттік әкімшілік  лауазымдар  санаттарына үлгілік  біліктілік талаптарын әзірлеуге

E)мемлекеттік әкімшілік  лауазымдар  санаттарына үлгілік біліктілік талаптароын әзірлеуге

F)мемлекеттік әкімшілік  лауазымды   атқаруға арналған  конкурстарды  өткізу тәртібін  белгілеуге

G)педагогтік ғылыми және өзге де  шығармашылық қызметті қоспағанда, басқа да ақылы қызметпен  айналысуға

H)өкілді органдардың депутаты  және  жергілікті өзін-өзі  басқару  органдарының мүшесі болуға

10.Жұмыс уақытының түрлері:

А)ауысымішілік

В)қалыпты

С)қысқартылған

D)ауысымдық

E)толық емес

F)күнделікті жұмысты (жұмыс ауысымын) бөліктерге бөлу

G)арнаулы

 1. H) икемді

11.Демалыс уақытының  түрлері:

А)күн сайынғы демалыс уақыты

В)мерзімді демалу

С)мерекелік күндер

D)мезгілдік тынығу

 1. E) мерзімнен тыс

F)ауысымды уақыт

G)түнгі уақытта демалу

H)жұмыс күнінің ішінде  берілетін

12.Жалақының ең төменгі мөлшерін белгілеу:

А)белгілі бір ұйымда өзінің  жеке еңбек  шартымен келісілген  төленетін ақы

В)  белгілі бір  ұйымда өзінің  жеке еңбек шартымен келісілген негізгі жұмысымен қатар төленетін ақы

С)ҚР-ның заңымен жыл сайын  белгіленген  айлық жалақының  ең төменгі мөлшері ең төмен күнкөріс деңгейінен кем болмауға тиіс

D)өз еңбек міндеттерін  орындаған  қызметкердің  сағаттық жалақысының  ең төменгі мөлшері тиісті  күнтізбелік  жылдағы  жұмыс уақыты баланысына  сәйкес орташа айлық жұмыс  сағатының санына бөлінген айлық  жалақының ең төменгі мөлшерінен кем болмауы тиіс

E)ҚР-ның  заңында  белгіленгген  айлық жалақының  ең төменгі  мөлшерін  және салалық келісімдерде анықталып, ҚР-ның Үкіметі бекіткен салалық  арттырушы коэффиценттерді есептеуден  айқындалады

F)қызметтерді қоса атқарған немесе жұмыста уақытша болмаған  қызметкердің  міндеттерін  орындағаны үшін  төленетін еңбек ақы

G)қызметкерді  қоса атқарған немесе жұмыста уақытша болмаған қызметкердің  міндеттерін орындағаны үшін төленетін еңбек ақы

H)қызметкердің жұмыс істеу нормаларын  орындауы үшін  жұмыс  беруші қалыпты еңбек жағдайларын  қамтамасыз  етуге міндетті төленуі

13.Толық материалдық  жауапкершілік  туралы  шарт келесі қызметкерлермен жасалмайды:

А)16- жастағы қызметкерлермен

В)18- жасқа толмаған қызметкерлермен

С)бухгалтерлермен

D)үй қызметкерлерімен

E)17- жастағы қызметкерлермен

F)шет ел азаматтарымен

G)мемлекеттік қызметкерлермен

H)вахталық қызметкерлермен

 1. Еңбекті қорғау жөніндегі міндеттемелерді орындамаған лауазымды адамдар, төмендегі жауапкершілікке тартылады:

А)қылмыстық

В)матерлиалдық

С)қылмыстық және азаматтық

D)азаматтық  және материалдық

E)әкімшілік

F)экологиялық және әкімшілік

G)азаматтық

H)экологиялық

 1. Еңбек дауларры:

А)еңбекте  мертігуі

В)қызметкерлерді медициналық тексеруден өткізу

С)материалдық немесе, қылмыстық жауапқа тартылу

D)заңсыз жұмыстан шығарып, басқа  жұмысқа ауыстыру

E)заң актілерінде  көзделген өзге жағдайларға  жол беру

F)жалақыны  заңсыз ұстап қалу

G)қызметкерге тәртіптік  жазаны  дұрыс  қолданбау

H)қауіпсіз еңбек  жағдайларын  қамтамасыз ету

 1. Еңбек дауларының туындауы:

А)қызметшілердің жауапсыздығынан

В)өндірістік факторларда

С)локальдық құқықтық реттеу

D)еңбек тәртібінің  нығая түсуі

E)әлеуметтік- құқықтық  факторларда

F)жұмыс берушінің өтінуімен

G)өндірістік және әлеуметтік- құқықтық факторларда

H)кәсіпорындарының дұрыс  жұмыс істемеуі

 1. Еңбек құқық қатынастарынан туындайтын қатынастарға:

А)экологиялық құқықтық қатынастар

В)ұйымдастырушылық- басқару қатынастары

С)локальдық құқықтық реттеу

D)еңбек тәртібінің нығая түсуі

E)әлеуметтік- құқықтық факторларда

F)жұмыс берушінің өтінуімен

G)өндірістік және әлеуметтік- құқықтық факторларда

H)кәсіпорындарының дұрыс жұмыс істемеуі

18.Еңбек құқығының жалпы құқықтық қағидалары:

А) халықаралық қатынас

В)заңдылық

С)демократизм

D)азаматтар мен ұйымдардың  меншік құқығын қорғау

E)жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғау

F)құқықтар мен бостандықтарды соттық қорғау

G)азаматтардың  денсаулығын қоршғау

H)азаматтар мен ұйымдардың заң мен сот алдындағы теңдігі

 1. Қызметкердің негшізгі құқықтары:

А)

В)

С)

D)

E)

F)жұмыс  берушінің және қызметкерлердің  мүлкіне ұқыпты қарауға

G)еңбек қауіпсіздігіне және еңбекті қорғауға

H)жұмыс берушіге келтірілген зиянды өтеуге

 1. Еңбек құқықтық қатынастарының ерекшелігі:

А)қызметкер өзінің құқығын үшінші тұлғаға беруге құқығы бар(цессия)

В)басты -нәтиже

С)мердігерлік  шарт  негізінде  пайда болады

D)сый ақы- заттай нысанда

E)қызметкердің еңбек міндетін  орындау құқығы өзге тұлғаға берілмейді

F)тынығу уақыты тараптардың  таңдауы  бойынша

G)обьектісі – жұмыс күші ( еңбек ету қабілеттілігі

H)еңбек шарты негізінде пайда болады

21.Әлеуметтік  әріптестік деңгейлері:

А)тапсырысшы

В)сала

С)аймақ

D)қызметкер

E)кәсіподақ

F)мердігер

G)мемлекет

H)құрылтайшылар

22.Халықты жұмыспен қамту 2020 бағдарламасының  бағыттары:

А)электронды үкіметті дамыту  керек

В)арбитраждық және аралық соттар жүйесін нығайту

С)кәсіби оқу

D)қызметтік тұрғын үй құрылысы

E)кәсіпкерлік негіздерін оқу

F)құқық қорғау және  арнаулы органдарды  сапалы кадрлық жаңарту

G)зейнетақы  жүйесін жетілдіру

H)оқыту үдерісінің  тәрбиелік  құрамдасын  күшейту

23.Ұжымдық  шарттың әрекет  ету мерзімін анықтайды:

А)жұмыс беруші мен қызметкерлер

В)уәкілді орган

С)кәсіпорын  басшысы

D)әлеуметтік әріптестік тараптары

E)әкім

 1. F) ұжымдық шарт тараптары

G)екі жақтты комиссия

H)ҚР еңбек және халықты  әлеуметтік  қорғау министрі

24.Еңбек шартын тоқтату негіздері:

А)некеге отыру

В)заңды ереуілге шығу

С)тараптардың келісімі бойынша  еңбек шартын бұзу

D)еңбек дауын шешу  бойынша комиссия құрамында болу

E)еңбек шарты мерзімінің  аяқталуы

Fқызметкердің бастамасы бойынша  еңбек шартын бұзу

G)оқуға бару

H)әлеуметтік демалысқа шығу

25.Азаматтық қызметшілерді көтермелеу:

А)жеке еңбек шартын жасамау

В)жұмыс күнін қысқарту

С)азаматтық  қызметтегі жоғарлатумен

 1. D) жоғары көлемде жәрдем ақы тағайындау

E)жұмыс уақыт  режимін азайту

F)заңсыз қосымша  демалыстар беру

G)ақшалай сыйақымен

H)алғыс жарияллаумен

 

 

1106- нұсқа

 

1.Еңбек құқығы әдістерінің әрект ету  тетігі

А)әкімшілік құқық бұзушылықтың пайда болуы

В)Ұжымдық шартпен белгіленуі

С)Жұмыс уақытының пайда болуы

D)Еңбек белінісінің  қалыптасуы

Е)Еңбек құқығы  нормаларының сипаты

F)Еңбек құқығы  қатынастарының субьектілерінің  құқықтары мен міндеттерін  белгілеу

G)Материалдық және моральдық түрде  мадақтау тәсілдері

H)Құқықтық реттеу  тәсілдері, амалдары,құқықтық нормалар

2.Жалдамалы жұмысшылардың еңбегін пайдалануды құқықтық реттеу қағидасы:

А)Еңбек міндеттерінің анықтылығы

В)Еңбек қатынастарының тұрақтылығы

С)Қалыпты еңбек тәртібін қамтамасыз ету

D)Еңбек жағдайларын ендірістік түрі  мен ерекшіліктері

Е)әлеуметтік топтарына байланыссыздығы

F)Еңбек жағдайларын  басшылыққа алу

G)Жұмысшының  тұрған жерін анықтау

H)Барлық жұмысшыларға  еңбектің ортақтығы

3.Еңбек құқығының қайнар көздерінің жіктелуі:

А)Нормативтік құқықтық актілердің иерархиясы бойынша

В)Туынды

С)Негізгі

D)Жалпы

Е)ұйымдық

F)Салалық

G)Салааралық

H)ұлттық

4.Еңбектік құқық  қатынастарының тоқтатылуы:

А)Бір жақтың еркімен

В)үшінші жақтың талаптары бойынша

С)Тараптардың екі жақты келісімі

D)ендірістің уақытша тоқтатылуы

Е)Тәртіптік шара қолдану

F)Жұмысты орындамау

G)Басқа жұмысқа ауысуы

H)Коллективтік  шартта келісу

5.Әлеуметік әріптестік:

А)Еңбек қатынастарында жұмыс берушілер  мен қызметкерлер өкілдерінің  мүдделерін келістіруді  қамтамасыз етуге  бағытталған  атқарушы билік  органдары өкілдерінің  қызметтер жүйесі

В)Атқарушы билік органдары  өкілдерінің  әлеуметтік және еңбек қатынастарында жұмыс берушілер мен қызметкерлер өкілдерінің мүдделерін келістіруді қамтамасыз етуге бағытталған жүйе

С)Атқарушы билік органдары өкілдерінің жұмыс берушілер қамтамасыз етуге бағытталған қатынастар  мен тетіктер жүйесі

D)Жұмыс берушілер мен қызметкерлер өкілдерінің  мүдделерін келістіруді  қамтамасыз етуге  бағытталған жүйе

Е)Атқарушы билік органдары өкілдерінің  әлеуметтік және еңбек  қатынастарына  бағытталған қызметі

F)Атқарушы билік органдары өкілдерінің қызметтерінің еңбек қатынастарын  реттеу бағыты

G)Қызметкерлер өкілдерінің  мүдделерін келістіруді  қамтамасыз  етуге бағытталған жұмыс

H)Жұмыс берушілер мен қызметкерлер  өкілдерінің мүдделеріне  арналған қызмет түрлері

6.Жұмыспен қамтылған халық қатарына жатқызылмайды

А)Кәсіпкерлік қызметпен айналысуға құжаттар жинаушы тұлға

В)Зейнеткерлер

С)Қосалқы кәсіпшілікпен айналысатын

D)Ез бетінше жұмыспен айналысатын тұлғалар

Е)Жұмысты азаматтық азаматтық сипаттағышарттар бойынша орындайтын

F)Ақы төленетін қызметке сайланған тұлға

G)Еңбек шарты бойынша жұмыс істейтін тұлғалар

H)Қосалқы кәсіпшілікпен айналысатын

7.Ұжымдық шарттың азаматтық негіздері:

А)Еңбек кодексінің 7-9 баптарының нормалары

В)ҚР Заңы Ұжымдық шарттар  туралы 1992ж 4-шілде

С)ҚР Президентінің қаулысы Еңбек және әлеуметтік экономикалық қатынастар салаларындағы әлеуметтік серіктестік туралы1994ж 12 желтоқсан

D)ҚР Заңы мемлекеттік қызметі туралы 1995ж 26 желтоқсан

Е)ҚР Заңы Еңбекті қорғау туралы 1993 22 қаңтар

F)ҚР Заңы  Халықты жұмыспен қамту туралы 2001 23 қаңтар

G)ҚР Президентінің заң күші бар жарлығы Мемлекеттік кәсіпкерлік туралы 1995ж 19 шілде

H)ҚР Заңы ҚР азаматтарының денсаулығын қорғау 1997 19- мамыр

8.Еңбек  шартын тоқтату негіздері:

А)Тараптардың келісімі бойынша еңбек шартын бұзу

В)Қызметкерлердің бастамасы бойынша еңбек шартын бұзу

С)Еңбек шарты мерзімінің аяқталуы

D)Әлеуметтік демалысқа шығу

Е)Оқуға бару

F)Некеге отыру

G)Еңбек дауын шешу бойынша комиссия құрамында болу

H)Заңды ереуілге шығу

9.Әскери қызметтегі адамдар:

А)Әскери тергеу органдарында әскери қызмет етеушілер

В)Ұлттық қауіпсіздік органдарында әскери қызмет етеушілер

С)ҚР Қарулы  күштерінде қызмет атқарушылар

D)Кеден органдарының қызметкерлері

Е)Әскери борышын етеушілер

F)Прокуратура органдарының қызметкерлері

G)Мемлекеттік ертке қарсы қызметтегілер

H)Қаржы полициясының қызметкерлері

10.Жұмыс уақытының түрлері:

А)Толық емес

В)Қалыпты

С)Қысқартылған

D)Арнаулы

Е)Ауысымдық

F)Икемді

G)Ауысым ішілік

H)Күнделікті жұмысты(жұмыс ауысымын)беліктерге белу

11.Жұмыс ерекшеліктеріне қарай берілетін демалыс:

А)Әуе ұшқышы, геологиялық іздену экспедициясындағы қызметкерлерге

В)Темір жол мен қалалық транспорт жүйесінде жұмыс істейтіндерге

С)Биік тауларда жұмыс істейтін жұмыскерлерге

D)Жоғарғыоқу орны ұстаздарына

Е)Кәсіптік техникалық мекемелерде қызмет істейтіндерге

F)Отра мектеп оқытушыларына

G)Лицей мұғалімдеріне

H)Педагог пен дәрігер мамандықтарына

12.Қызметкерлер мемлекеттік немесе қоғамдық міндеттерді орындаған көзде берілетін кепілдіктер:

А)Мерзімді әскери қызметін еткеріп келген қызметкер езі мерзімдік әскери қызметке шақырылғанға дейін жұмыс істеген кәсіпорынға жұмысқа қабылдау көзінде артықшылықты құқыққа ие болуы

В)Жұмыс беруші,ҚР ныңзаңдарына көзделген жағдайларда қызметкерлер мемлекеттік немесе қоғамдық міндеттерді орындауға тартылған уақытта оларды жұмыс орнын сақтай отырып, еңбек міндеттерін орындаудан босатады

С)Қызметкерлерге мемлекеттік және қоғамық мінддеттерді орындағаны үшін аталған міндеттерді орындайтын жері бойынша, бірақ негізгі жұмыс орындағыорташа жалақысынан темен жалақы төленеді

D)Еңбек адамдарыныңеңбек нәтижесіне  деген материалдық ынталығына

Е)Жалақыныңендіріске тигізетін ықпалына қарай

F)Қызметкердің және оның жанұясының күнелту, тұрмыс қажетін етеу қаржысы есебінде

G)Жұмыскердің жалпы еңбекке деген қуатын кетеру мақсатында

H)Әр бір қызметкер еңбектің жақсы нәтижесіне жету үшін

13.Толық  материалдық жауапкершілік туралы шарт жасалмайтын қызметкерлер:

А)17 жастағықызметкерлермен

В)18жасқа толмаған қызметкерлермен

С)16жастағықызметкерлермен

D)Бухгалтерлермен

Е)Мемлекеттік қызметкерллермен

F)Шетел азаматтарымен

G)Үй қызметкерлерімен

H)Вахталық қызметкерлермен

14.Еңбекті қорғау шаралары:

А)Азаматтық, медициналық, техникалық және эконмикалық құрамдас беліктерді қорғау

В)Еңбек қабілеттілігін сақтауды қамтамасыз ету

С)Адамныңқауіпсіздігін денсаулығын қорғау

D)Қызметкерлерді жұмыспен қамту

Е)Экономикалық құрамдас беліктерді қорғау

F)Кәсіпорында еңбек тәртібін сақтап, нығайту

G)Еңбек енімділігін арттыру

H)Еңбек енімдерін арттыру

15.Еңбек дауларыныңтүрлері:

А)Талаптық

В)Жеке

С)Ұжымдық

D)Материалдық

Е)Еңбек

F)Азаматтық

G)Қылмыстық

H)Әкімшілік

16.Еңбек дауы:

А)Еңбек   заідары нормаларын, келлісімдерін қолдану туралы даулар

В)Нормативтік  актілерде реттелмеген жаңа еңбек жағдайларын орнықтыру

С)Қызметкер мен жұмыс  берушініңарасындағыкеліспеушілік

D)Мердігер мен тапсырысшы арасындағыкеліспеушілік

Е)Жер қатынастарына қатысты келіспеушілік

F)Мүлікті белу туралы құрылтайшылардың арасындғы келіспеушілік

G)Алимент телеу бойынша ерлі зайыптылар  арасындағы келіспеушілік

H)Жергілікті маслихат шешіміне келіспеушілік

17.Еңбек құқығыныңәдістері:

А)Дизпозитивтік

В)Экологиялық

С)Шарттық

D)Жер азаматтық

Е)Императивті

F)Талдау

G)Ұсыным

H)Салыстырмалы

18.Қазіргі заңдылықта бекітілген, еңбек құқығының нормаларының мәнін және еңбек саласын азаматтық реттеуде мемлекеттің негізгі бағыттарын білдіретін негізгі бастамалар:

А)Еңбектік азаматтық қатынастар

В)Еңбек құқығыныңқағидалары

С)Еңбек саласындағыазаматтық қатынастар

D)Еңбек құқығыныңпәні

Е) Еңбекті ұйымдастыру мен қолдану

 1. F) Еңбек ету үрдісініңтехнологиясы

G)адамдардың еңбек ету барысы

H)еңбектің әлеуметтік құрылымы

19.Еңбек шартын жасауға жол берілетін жас:

А)Ата анасыныңбірінің(қорғаншысының, қамқоршысының) келісімімен 14жас

В) Ата анасыныңбірінің(қорғаншысының, қамқоршысының) келісімімен 15жас

С)16жас

 1. D) Жұмыс берушініңкелісімімен 16жас

Е)Жұмыс берушініңкелісімімен 15жас

F)18жас

G)14жас

H)15жас

20.Әлеуметтік келісімдердің орындалуын бақылауды жүзеге асырады:

А)Қызметкерлер

В)Әлеуметтік әріптестік тараптары

С)Жұмыс беруші

D)Сот

Е)Прокуратура

F)Жалпы жиналыс

G)Халықаралық еңбек ұйымы

H)БҰҰ

21.Әлеуметтік әріптестік  актілері:

А)Бас келісім

В)Аймақтық келісім

С)ҚР үкіметініңнормативтік қаулысы

D)Жеке еңбек шарты

Е)Екім

F)Бұйрық

G)Жоғарғысот нормативтік қаулысы

H)Салалық келісім

22.Қоғамдық жұмыстар:

А)Елдімекен аумақтарын, кешелері мен алаңдар тазалау

В)Жеміс кекеністер қоймаларында жинграп сорттау жұмыстары

С) Әлеуметтік мәдени обьектілерін жендеу

D)Кәсіпкерлікжұмыстар

Е)Шаруа қожалық кәсіпкерлігі

F)Мұғалімдік жұмыстар

G)Құқық қорғау органдар  қызметі

H)Мемлекеттік қызметтер

23.Ұжымдық шарттың әрект ету  мерзімін анықтайды;

А)Ұжымдық шарт тараптары

В)Жұмыс беруші мен қызметкерлер

С)Екі жақты комиссия

D)Әлеуметтік әріптестік тараптары

Е)Кәсіпорын басшысы

F)ҚР еңбек халықты әлеуметтік қорғау Министрі

G)Әкім

H)Уәкілді орган

24.Еңбек кодексіне сәйкес  сынақ мерзімінен етпейтін тұлғалар:

А)Маусымдық қызметкерлер

В)Мүгедектер

С)Конкурс бйынша тиісті лауазыға жұмысқа алынушы тұлғалар

 1. D) Он алты жастағытұлғалар

Е)Жоғарғыжәне орта білімі бар тұлғалар

F)Он сегіз жаса толмаған тұлғалар

G)Әскери борышын етеп келген тұлғалар

H)Ғылыми жұмыстар мен айналыушы тұлғалар

25.Мемлекеттік қызметке  кіру көзінде қойылатын талаптар:

А)Қазақстан Республикасыныңазаматы болуға

В) Республиканыңзаңдарында тиісті  лауазымдар женінде езгеше белгіленбесе, жасы 18жастан кем емес

С)Қажетті білімі, кәсіби даярлық деңгейі  болуға және белгіленген біліктік талаптарына сәйкес келуге тиіс

D)Мемлекеттік тәртіп пен еңбек тәртібін сақтауға

Е)Мемлекеттік құпияларды сақтауға

 1. F) Қызметтік міндеттерін тиімді атқаруға
 2. G) Езіне заңда белгңленген шектеулерді қабылдауға
 3. H) мемлекеттік меншіктің сақталуын қамтамасыз ету

1107-нұсқа

1.Еңбек құқығыныңпәні реттейді:

А) Еңбек құқығыныңжүйесі

В) Еңбек қатынастарын

С)Еңбек құқығыныңсубьектілері

D)Құқық бұзушылық жағдайын

Е)Ұжымдық шарттың маңызын

F)Еңбек стажын

G)Тәртіптік жазаларды қолдануды

H)Жұмыс берушімен келіссөз жүргізуді

2.Еңбек құқығыныңқағидалары:

А)Еңбек қызметтерінің белгілілігі

В)Еңбек қаіпсіздік жағдайлары

С)Еңбек келісім шартына еркіндігі

D)Еңбек келісім шарттарын жасау

Е)Еңбек ету

F)Жұмыс уақытын анықтау

G)Жұмыспен қамту

H)Демалыс беру

3.Еңбек құқығы нормаларын реттеудегі қоғамдық қатынасқа қатысушы субьектілер:

А) Кәсіподақ

В)Азаматтар

С)Жұмыс беруші

 1. D) Субьекті құқығы

Е)Жұмыс істеуші

F)Еңбекті қорғау

G)Субьекті міндеті

H)Орындаушы кепіл

4.Жеке еңбекке негізделген еңбек түрлеі еңбек құқығының нормалары мен реттелінбейді:

А)Ғалымдар

В)Жазушылар

С)Меншік иелері

D)Жұмысшылар

Е)Зергерлік

F)Зейнеткерлік

G)Шаруалар

H)Студенттер

5.Әлеуметтік әріптестік органдары:

А)Облыстық, қалалық, аудандық комиссиялар

В)Үш жақты республикалық комиссия

С)Салалық комиссия

D)Жұмыс беруші

Е)ҚР Парламент

F)Екі немесе оданда кеп қызметкерлер

 1. G) кәсіпкерлер одағы

H)Жоғарғысот

6.Нысаналы топтардың қатарына жатпайды:

А)Мемлекеттік қызметкерлер

В)Ез бетінше жұмыспен айналысатын тұлғалар

С)Зейнеткерлер

D)ҚР Қарулы күштері қатарынан босаған адамдар

Е)Мәжбүрлеп емдеу орындарынан босатылған адамдар

F)Оралмандар

G)Мүгедектер

H)Зейнеткерлік жас алдындағыадамдар

7.Ұжымдық шарт мазмұнын қалыптастырады:

А)Екі жақты комиссия

В)Жұмыс берушімен қызметкерлер

С)ҚР ЕК-нің 282- бабында көзделген тараптар

D)Қызметкерлер

Е)Мердігер мен субмердігер

F)Тапсырыс беруші мен орындаушы

G)Кәсіподақ мүшелері

H)Жұмыс берушініңөкілі

8.Қызмткердің  еңбек міндеттерін бір рет ерескел бұзуы:

А)Жұмыс орны бойынша соттың заңды күшіне енген үкімі мен немесе қаулысымен белгіленген мүлікті(соныңішінде ұсақ заттарды) ұрлауы

В)Жұмысқа алкогольдік  немесе нашақорлық масан күйде езгеде түрдегі уыттық улану жағдайларын туғызатын заттарды пайдалану

С)Қызметкердің еңбекті қорғау  немесе ерт қауіпсіздігі ережелерін бұзуыныңәсерінен, езінің жарақат алуымен аварияларды қоса алғанда,ауыр зардаптарға әкеп соғуы немесе соның мүмкіндігі

D)Еңбек жағдайларындағыезгеріске байланысты жұмысты жалғасттырудан бас тартқанда

Е)Тәртіптік жазасы бар қызметкер еңбек міндеттерін дәлелді себептерсіз қайталап орындай алмаса

F)Жеке еңбек шарттарыныңқолданылуы мерзімі ішінде қызметкердің жеткілікті біліктілігініңблмауы

G)Қызметкер ұйыммен бірге басқа жерге ауыудан бас тартқанда

H)Еңбек шартында көзделген жұмыс тізбегін орындамау

9.Вахталық әдіспен орындалатын жұмыстарға жіберілмейді:

А)Жүкті әйелдер

В)Он сегіз жасқа толмаған қызметкерлер

С)Бірінші және екінші жақтағымүгедектер

D)Шетел азаматтары

Е)Тек бірінші топтағымүгедектер

F)Үшінші топтағы мүгедектер

G)Әйел адамдар

H)Он сегіз жасқа толған қызметкерлер

10.Алты күндік жұмыс аптасы көзіндегі күнделікті жұмыстың  ұзақтығы:

А)Апталық норма 24 сағат болғанда 4 сағат

В)Апталық норма  болғанда 40 cағат -7 сағат

С)Апталық норма 36cағат  болғанда-6cағат

D)Ауысымды жұмыс түріндегі 56-cағат

Е)50-cағат күнделікті апталдық жұмыс ұзақтығы5-cағат

F)Апталық норма болғанда 15-cағат -3cағат

G)20 cағат күндер апта ұзақтығы4-cағат

H)Апталық норма болғанда 60-cағат-8cағат

11.Тынығу уақытынң түрлері:

А)Ауысымішілік және арнаулы үзілістер

В)Тынығуға және тамақтануға арналған үзілістер

С)Демалдыс күндері(апта сайынғыүздіксіз тынығу)

D)Маусымдық

Е)Түнгі уақыттағы

F)Үстеме

G)Толық емес

H)Икемді

12.Жалақы:

А)Қызметкердің біліктігіне, орындалатын жұмыстың күрделілігіне, санына сапасына және жағдайына байланысты еңбек үшін төленетінсыйақы мен өтемақы және ынталандыру сипатындағытелемдер

В)Қызметкерге оныңеңбегін пайдаланғаны үшін мемлекет қойған теменгі мелшерден кем емес жүйелі төленетін сыйақы

С)Жеке еңбек шартының негізінде орындалған, қызметкердің жасаған еңбегі үшін, еңбектің ауырлығына, саны мен сапасына сәйкес жұмыс беруші телеуге міндетті ақы

D)Қызметкерді зиянды және қауіпті ендірістік мекемелердегі еңбектеріне төленетін сыйақы

Е)Қызметкерлердің атқарған еңбектеріне төленетін телемақы

F)Жұмыс беруші белгілеген бір жылдан асыруға болмайтын еңбегіне төленетінөтемақы

G)Жұмыс беруші белгілеген еңбегіне төленетін өтемақы

H)Қызметкер жұмыс берушінің актілеріне  және еңбек  шартының талаптарына сәйкес еңбектерін міндеттерін орындаған уақытына  төленетін ақы

13.Қызметкерлерді еңбек тәртібін бұзғаны үшін қолданатын тәртіптік жазалар:

А)Сөгіс беру

В)Ескерту жасау

С)Жеке еңбек шартын бұзу

D)Бір жылға бас бостандығынан айыру

Е)Мүлкін тәркілеу

F)Еңбек ақын заңсыз ұстап қалу

G)Қамауда ұстау

 1. H) Жоғары көлемді айыппұл төлету

14.Арнайы тергеу келесі жағдайларда жүргізіледі:

А)Ауыр немесе кісі өліміне әкелген жазатайым оқиға орын алғанда

В)Жәбірленушілердің жарақатының ауырлық дәрежесіне қарамастан топтық  жазатайым оқиғалар орын алғанда

С)Жаппай өткір улану жағдайында

D)Еңбек комиссиясының қызметі

Е)Қызметкерлердің арасындағы дау

F)Бір қызметкердің уланып қалуы

G)Еңбек шарты тараптарының арасындағы дау

H)Еңбек дауларын шешу

15.Еңбек даулары;

А)Қызметкерге тәртіптік жазаны дұрыс қолданбау

В)Жалақыны заңсыз ұстап қалу

С)Заңсыз жұмыстан шығарып,басқа жұмысқа ауыстыру

D)Заң актілерінде көзделген езге жағдайларға жол беру

Е)Қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету

F)Қызметкерлерді медициналық тексеруден өткізу

G)Еңбекте мертігуі

H)Материалдық немесе қылмыстық жауапқа тартылу

16.Еңбек дауларыныңтүрлері:

А)Ұжымдық

В)Жеке және ұжымдық

С)Жеке

D)Заңмен

Е)Негізде

F)Жалпы

G)Ерекше

H)Қосымша

17.Еңбек құқығы әдістерінің әрекет ету тетігі:

А)Материалдық және моральдық түрде мадақтау тәсілдері

В)Азаматтық реттеу тәсілдері, амалдары, азаматтық  нормалары

С)Еңбек құқығы қатынастарының субьектілерінің құқықтары  мен  міндеттерін белгілеу

D)Еңбек құқығы нормаларының сипаты

Е)Жұмыс уақытының пайда болуы

F)Еңбек белінісінің қалыптасуы

G)Ұжымдық шартпен белгіленуі

H)Әкімшілік құқық бұзушылықтың пайда болуы

18.Жалдамалы жұмысшылардың  еңбегін пайдалануды азаматтық реттеу қағидасы:

А)Қалыпты еңбек тәртібін қамтамасыз ету

В)Еңбек міндеттерінің анықтылығы

С)Еңбек қатынастарының тұрақтылығы

D)Жұмысшының тұрған жерін анықтау

Е)Барлық жұмысшыларға еңбектің ортақтығы

F)Әлеуметтік топтарына байланыссыздығы

G)Еңбек жағдайларын ендірістік түрі мен ерекшеліктері

H)Еңбек жағдайларын басшылыққа алу

19Еңбек  құқығының қайнар көздерінің жіктелуі:

А)Туынды

В)Нормативтік азаматтық актілердің иерархиясы бойынша

С)Негізгі

D)

Е)

F)Жалпы

G)Салааралық

H)Ұйымдық

20.Еңбек азаматтық қатынастары:

А)Жұмыс уақыты мен тынығу уақытын реттеу

В)Еңбек тәртібі

С)Еңбекті ұйымдастыру

D)Қызметкердің материалдық жауапкершілігі

Е)Еңбек заңнамасының сақталуын бақылау мен  қадағалау

F)Еңбекпен қамту және орналастыру қатынастары

G)Еңбек дауларын шешу

H)Қызметкерлерді кәсіби даярлау

21.Әлеуметтік әріптестік:

А)Атқарушы билік органдары өкілдерінің әлеуметтік және еңбек қатынастарында жұмыс берушілер мен қызметкерлер өкілдерінің мүдделерін келістіруді қамтамасыз етуге бағытталған жүйе

В)Еңбек қатынастарында жұмыс берушілер мен қызметкерлер өкілдерінің мүдделерін келістіруді қамтамасыз етуге бағытталған Атқарушы билік органдары өкілдерінің қызметтер жүйесі

С)Атқарушы билік органдары өкілдерінің,жұмыс берушілермен қызметкерлер өкілдерінің мүдделерін келістіруді қамтамасыз етуге бағытталған қатынастар мен тетіктер жүйесі

D)қызметкерлер өкілдерінің мүдделерін келістіруді қамтамасыз етуге бағытталған жұмыс

Е)Атқарушы билік органдары өкілдерінің әлеуметтік және еңбек қатынастарына бағытталған қызметі

F)жұмыс берушілермен қызметкерлер өкілдерінің мүдделерін келістіруді қамтамасыз етуге бағытталған жүйе

G)Атқарушы билік органдары өкілдерінің қызметтерінің еңбек қатынастарын реттеу бағыты

H)жұмыс берушілермен қызметкерлер өкілдерінің мүдделеріне арналған қызмет түрлері

22.Жұмыссыздар ретінде мына азаматтар танылмайды:

А)16 жасқа дейінгі жасеспірімдер

В)Зейнеткерлік жасына жеткен тұлғалар

С)Еңбек етілі бойынша зейнеткерлікке шыққан тұлғалар

D)Баланы күту бойынша демалыстағытұлға

Е)Ақысыз демалыстағытұлға

F)Лауазымы темендетілген қызметкер

G)Жұмыс орнын ауыстырған қызметкер

H)Жылдық ақылы  демалыстағытұлға

23.Ұжымдық шарт:

А)Азаматтық акт

В)Еңбек ұжымы мен жұмыс берушініңарасындағыкелісім

С)Ұйымдағы еңбек әлеуметтік келісім

D)Мәміле

Е)Мердігер мен тапсырысшыныңарасындағыкелісім

F)Нормативтік қаулы

G)Контракт

H)Жұмыс беруші мен қызметкер арасындағы келісім

24.Жұмыс берушінің бастамасы бойынша еңбек шартының бұзылуы:

А)Жұмыс берушінің қызметінің тоқтатылуы

В)Қызметкерлердің саны немесе штатының қысқартылуы

С)Сынақ мерзіміндегі жұмыстың теріс нәтижесі

D)Қызметкердің еңбек қатынастарын жалғастырудан бас тартуы

Е)Еңбек шартының жасалу тәртібінің бұзылуы

F)Еңбек шартының мерзімінің аяқталуы

G)Қызметкердің сайланбалы жұмысқа(лауазымға) ауысуы

H)Тараптардың екі жақты келісімі бойынша

25.Үй қызметкерлері:

А)Жұмыс беруші мен еңбек шартын жасасқан жеке тұлға

В)Жұмыс берушініңүй шаруашылығында жұмыс орындаушы қызметкер

С)ҚР Еңбек кодексінің 214-бабының1-тармағында көзделген

D)Езініңқұралдарымен жұмыс істейтін қызметкер

Е)ҚР Азаматтық  кодексінің 214-бабының1-тармағында көзделген

F)Ұйымның қызметкері

G)Жеке кәсіпкер

H)Шаруа қожалығы

 

 

1108- нұсқа

 

1.Еңбек құқығы пәні нені реттейді:

А)Еңбек құқығының субъектілерін

В)Еңбек қатынастарын

С)Еңбек құқығының жүйесін

D)Ұжымдық шарттың маңызын

Е)Тәртіптік жазаларды қолдануды

F)Жұмыс берушімен келіссөз жүргізуді

G)Құқық бұзушылық жағдайын

H)Еңбек стажын

2.Еңбек құқығының қағидаларының жіктелуі:

А)Пәні бойынша

В)Мазмұны бойынша

С)Әрекет ету саласы бойынша

D)Қызметкерлердің санаттары бйынша

Е)Қызметкерлердің азаматтық мәртебесі бойынша

F)Азаматтық актілердің иерархиясы бойынша

G)Субъектілері бойынша

H)Қайнар көздері бойынша

3.Еңбек құқығының қайнар көздері:

А)Еңбек құқығының нормативтік актілері

В)Еңбек туралы нормативтік актілері

С)Еңбек туралы заң актілері

D)Жалақы төлеу тәртібі

Е)Жеке еңбекке негізделген еңбек түрлері

F)Еңбектегі ұйымдастыру құқығы

G)Еңбектің азаматтық қатынастары

H)Еңбек дауларын шешу

4.Еңбек азаматтық қатынастары болып табылмайды:

А)Еңбек дауларын шешу

В)Экологиялық

С)Еңбек

D)Ұйымдастырушылық басқарушылық

Е)Жұмыспен қамту және орналастыру

F)Жер

G)Әлеуметтік әріптестік

H)Азаматтық

5.Әлеуметтік әріптестік актілері:

А)ҚР үкіметініңнормативтік қаулысы

В)Аймақтық  келісім

С)Бас келісім

D)Салалық келісім

Е)Жеке еңбек шарты

F)Жоғарғысот нормативтік қаулысы

G)Екім

H)Бұйрық

6.Нысаналы топтардың  қатарына жатпайды:

А)Мемлекеттік қызметкерлер

В)Ез бетінше жұмыспен айналысатын тұлғалар

С)Зейнеткерлер

D)Зейнеткерлерлік жас алдындағыадамдар

Е)Мәжбүрлеп емдеу орындарынан  босатылған адамдар

F)Мүгедектер

G)Оралмандар

H)ҚР Қарулы Күштері  қатарынан босаған адамдар

7.Ұжымдық  шарттың тәртібі:

А)Тараптар келіссөздер жүргізу үшін комиссия құру

В)Жұмыскерге ерікті сақтандыру  тәртібін енгізу

С)Тараптардың келіссөздер жүргізуден, шарт қағидаларын әзірлеуден және қол қоюдан бас тартуына жол бермеу

D)Зейнеткерлерге мүгедектерге отбасыларына  жеңілдіктер беру

Е)Жұмыссыздық  женінде  жәрдем ақы телдеу

F)Жұмыскерлер табысын етеу

G)Келіссөздерге қатысушылардың мемлекеттік  немесе  коммерциялық құпия  болып табылатын мәліметтерді  әйгіленуіне  құқық бермеу

H)Жұмыскерді жұмыспен қамту және қайта  оқыту

8.Еңбек шартыныңбелгілері:

А)Қызметкердің езіндік қатысуы

В)Қызметкермен еңбек шартыныңжасалуы міндетті емес

С)Қызметкердің ішкі еңбек тәртібіне бағынуы

D)Тапсырысшы мен қызмет  керсетуші  тараптары болып табылады

Е)Қызметкер өкілі  арқылы міндеттерін орындауға мүмкіндігі бар

F)Жұмыс уақыты белгіленбеуінде

G)Шарт пәнініңезгешелігі

H)Сыйақы екі айда бір рет төленуі

9.Әскери қызметтеі адамдар:

А)Әскери тергеу органдары

В)Ұлттық қауіпсіздік органдары

С)ҚР Қарулы күштерінде

D)Мемлекеттік өртке қарсы қызмет

Е)Қаржы полициясы

F)Әскери борышын өтеушілер

G)Прокуратура органдары

H)Кеден органдары

10.Икемді жұмыс уақыты режимінің көзінде белгіленеді:

А)Қызметкер еңбек міндеттерін өз қалауы бойынша  атқаруға  құқылы  уақыт

В)Жұмыс уақытының жиынтық есебі

С)Тіркелген жұмыс уақыты

D)Үстеме жұмыстардың есептелуі

Е)Жұмыс уақытының аптамен есептелуі

F)Жұмыс уақытының жылдық есептелуі

G)Есептік кезең белгіленеді

H)Жұмыс уақытының аймен есептелуі

11.Тынығу уақытыныңтүрлері:

А)Тынығуға және тамақтануға арналған үзілістер

В)Демалыс күндері (апта сайынғы үздіксіз тынығу)

С)Толық емес

D)Маусымдық

Е)Икемді

F)Ауысым ішілік және арнаулы үзілістер

G)Түнгі уақыттағы

H)Үстеме

12.Тұрақты сипатқа ие емес телемдер:

А)Қызметтік іссапарға жіберілгенде төленетін өтемақы

В)Уақытша еңбекке  жарамсыздығы бойынша жәрдемақы

С)Ақылы еңбек демалысын пайдаланбаған  кезде төленетін өтемақы

D)Кесімді жалақы

Е)Кесімді сыйақылық

F)Уақыт бойынша

G)Еңбекке сағаттық ақы телеу

H)Аккордтық

13.Шығынды етеу бойынша тағайындалған  соманың көлемін өзгерту:

А)Жалақы мөлшері өзгергенде

В)Зиян шеккен адамның жоғалтқан кәсіби еңбек қабілеттілік дәрежесі

С)Қайтыс болған адамның отбасы мүшелерінің құрамы өзгергенде

D)Қызметкерлердің лауазымы жоғарыласа

Е)Қызметкердің бастамасы бойынша

F)Қызметкерге тәртіптік  жаза тағайындаса

G)Жұмыс берушінің бастамасы бойынша

H)Қызметкермен еңбек шарты бұзылса

14.Еңбекті қорғау қаржыландыру:

А)Бюджеттен тыс қорлардан

В)Мемлекеттік және жергілікті бюджеттерден

С)Кәсіпорындардың қаржыларынан

D)Жеке меншіктің еңбек бөлінісінен

Е)Еңбекке жұмсалған қаражаттан

F)Коммерциялық мекеме

G)Келіссөз жүргізу негізінде

H)Әлеуметтік және еңбек қатынастарын үйлестіргенде

15.Келісім комиссиясының шешімінде көрсетіледі:

А)Шешімнің мәні мен оның негіздемесі

В)Дауыс беру нәтижесі

С)Даудың пәні

D)Еңбек нормасы

Е)Қызметкердің медициналық құжаты

F)Баж салығыныңтөленгендігі туралы түбіртек

G)Қызметкердің  әскери есеп құжаты

H)Қызметкердің  еңбек кітапшасы

16.Жеке еңбек дауларының қарастырылуы:

А)Келісім комиссиясы

В)Аудандық сот

С)Қалалық сот

D)Кәсіподақ кмитеті

Е)Сот орындаушылары

F)Нотариус

G)Конституциялық кеңес

H)Кадрлар белімі

17.Еңбек құқығы әдістерінің әрекет ету тетігі

А)Еңбек құқығы қатынастарының субьектілерінің құқықтары мен міндеттерін белгілеу

В)Азаматтық реттеу тәсілдері, амалдары, азаматтық нормалар

С)Материалдық және моральдық  түрде  мадақтау тәсілдері

D)Еңбек құқығынормаларыныңсипаты

Е)Ұжымдық шартпен белгіленуі

F)Жұмыс уақытыныңпайда болуы

G)Еңбек белінісініңқалыптасуы

H)Әкімшілік құқық бұзушылықтың  пайда болуы

18.Қазіргі заңдылықта бекітілген, еңбек құқығының нормаларрының мәнін және  еңбек саласын  азаматтық реттеуде мемлекеттің негізгі бағыттарын білдіретін негізгі бастамалар:

А)Еңбек құқығының қағидалары

В)Еңбек саласындағы азаматтық қатынастар

С)Еңбектік азаматтық қатынастар

D)Адамдардың еңбек ету барысы

Е)Еңбек ету үрдісінің технологиясы

F)Еңбек құқығының пәні

G)Еңбекті ұйымдастыру мен қолдану

H)Еңбектің әлеуметік құрылымы

19.Еңбек құқық субьектілікке:

А)Еңбек деликт қабілеттілік

В)Еңбек құқық қабілеттілік

С)Еңбек әрекет қабілеттілік

D)Міндеттемені орындамағаны үшін жауапкершілік

Е)Құқықттық мәртебе

F)Субьективті құқықтар мен заңдық  мінднттерді  жүзеге асыру кепілдіктері

G)Субьективті құқықтарды  жүзеге асыру кепілдіктері

H)Заңдық міндеттерді  жүзеге  асыру кепілдіктері

20.Әлеуметтік әріптестіктерді ұйымдастыру деңгейлері:

А)Республикалық

В)Еңірлік

С)Салалық

D)Халықаралық

Е)Ауданаралық

F)Кәсіподақтық

G)Құрылтайшылық

H)Аудандық

21.Әлеуметтік әріптестік деңгейлері:

А)Мемлекет

В)Аймақ

С)Сала

D)Тапсырысшы

Е)Құрылтайшылар

F)Кәсіподақ

G)Мердігер

H)Қызметкер

22.Халықты жұмыспен қамту қазіргі уақытта келесі актілермен реттеледі:

А)ҚР Конституциясы 30-тамыз 1995 ж

В)Жұмыспен қамту 2020

С)ҚР халықты жұмыспен қамту туралы заң

D)ҚР еңбек туралы заң 10- желтоқсан  1999 ж

Е)ҚР Конституциясы  1993ж

F)ҚР Жер кодексі  20-маусым 2003ж

G)экологиялық кодексі 9-қаңтар  2007ж

H)Жеке кәсіпкерлік туралы заң 12  қаңтар  2007ж

23.Ұжымдық шарттың азаматтық негіздері:

А)ҚР Президентінің қаулысы Еңбек және әлеуметтік экономикалық қатынастар саласындағы әлеуметтік серіптестік туралы 1994ж     12 желтоқсан

В)ҚР  Заңы ұжымдық шарттар туралы 1992ж   4 шілде

С)Еңбек кодексінің7-9 баптарының нормалары

D)ҚР Заңы халықты жұмыспен қамту туралы 2001ж23 қаңтар

Е)ҚР Заңы еңбекті қорғау туралы 1993 ж     22 қаңтар

F)ҚР Президентінің заң күші бар жарлығы мемлекеттік кәсіпкерлік туралы 1995ж    19 шілде

G)ҚР Заңы мемлекеттік қызмет туралы 1995ж 26 желтоқсан

H)ҚР Заңы  ҚР азаматтарының денсаулығын қорғау 1997 ж 19   мамыр

24.Қызметкерді тәртіптік жауапкершілікке тартуға келесі жағдайларда тиым салынады:

А)Қызметкер іс сапарда болған көзеңде

В)Қызметкер еңбекке уақытша қабілетсіздігі кезінде

С)Қызметкер демалыста болғанда

D)Кәмелеттік жасқа толмаған қызметкерлерді

Е)Басқа теріс қылығы үшін тәртіптік жауапкершілігі болса

F)Қызметкер жұмыс орнында болмаса

G)Қызметкер еңбек міндеттерін орындау барысында

H)Сынақ мерзімінен ету көзінде

25.Құқық қорғау органдары қызметкерлері:

А)Кеден органдарының құқық қорғау қызметін жүзеге асырушы адамдар

В)ҚР Ішкі істер органдары қызметкерлері

С)Қаржы полициясы қызметкерлері

D)Әскери тергеу органдарының қызметкерлері

Е)Ұлттық қауіпсіздік органдарының әскери  қызметкерлері

F)Республикалық Ұланның әскери қызметкерлері

G)Әскери Прокуратура қызметкерлері

H)ҚР қаулы күштерінде қызмет Атқарушылар

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here