1103-нұсқа

1

1.Еңбек құқығының жүйесі:

А)Еңбек құқығында атқаратын қызмст түрлері

В)Еңбек қатынастарының пайда болуы

С)Субъектілерді әлеуметтік жағынан қорғау

Д)Әкімшілік көзқарастағы еңбек нормалары

E)Еңбек дауларьш шешу.

Ғ) Дамуында, функциясында (міндстінде), мәнінде шешетін міндеті жағынан

ұқсастық бар еңбек құқығының  нормалары

  1. G) Тұрмыс жағдайындағы қатынастар

Н) Еңбек заңының мақсатының орындалуы

2.Қазіргі заңдылықта бекітілген еңбек құкығының нормаларының мәнін және
еңбск саласын кұқықтық реттеуде мемлекетгің негізгі бағыттарын білдіретін
негізгі бастамалар:

А)Еңбек саласындағы құқықтық қатынастар

В)Адамдардың еңбек ету барысы

С)Еңбектің әлеуметгік құрылымы

Д)Еңбек құқығының пәні

E)Еңбек ету үрдісінің технологиясы
Ғ) Еңбек құқығыныц қағидалары

  1. G) Енбекті ұйымдастыру мен қолдану

Н) Еңбектік-құқыктық қатынастар

3.Еңбек кұқығының субъектілері:

А)Өзіндік тапсырма орындаушы студент

В)Еңбскке орналастыру агентгігі

С)Мемлекет

Д)Мердігер

E)Кәсіподақ

Ғ) Жеке меншік иесі

  1. G) Тапсырысшы

Н) Жалға беруші мен жалға алушы

4.Еңбек құқықтық қатынастарының ерекшелігі:

А)Еңбек шарты негізінде пайда болады

В)Сыйақы – заттай нысанда

С)Тыныгу уақыты тараптардың тандауы бойынша

Д)Объектісі – жұмыс күші (еңбек ету кабілеттілігі)

E)Басты- нәтиже

  1. F) Мердігерлік шарт негізінде пайда болады
  2. G) Қызметкер өзінің құқығын үшінші тұлғаға беруге кұқығы бар (цессия)

Н) Қызметкердің ( еңбек міндетін орындау құқығы өзге тұлғаға берілмейді

5.Әлеуметтік әріптестік тараптар арасындағы келісімдер жасасу тәртібі:

А)Жұмысты ұйымдастырудың тәртібін әзірлейді

В)Келіссөздерді қайта жүргізу мерзімдері туралы түпкілікті бағдарлама енгізеді

С)Тараптардың келіссездерге келісімге қол жеткізу негізінде заң қабыддайды

Д)Шешімдер қабылдау мен жұмысты ұйымдастырудың тәртібін комиссиялар әзірлейді және бекітеді

E)Тиісті келісімдер мен жобалар ұсынылынады

F)Келіссөз жүргізу барысында,егер тараптар келісімге келе алмаса хаттама
жасалып оған тараптардың келіспеушілігі жәнекеліссөздерді қайта жүргізу
мерзімдері туралы түпкілікті тұжырымдалған ұсыныстары негізделінеді

G)Комиссиялардың шешімдері барлық тараптардың келіссөздерге келісімге
қол жеткізу негізінде ғана қабыдданады және тиісті келісімдер мен
рәсімделінеді

Н) Тиісті келісімдер мен келіссөздерді қайта жүргізу мерзімдері туралы түпкілікті тұжырымдалған ұсыныстар жасалынады

6.Халықты жұмыспен қамту қазіргі уақытта келесі актілермен реттеледі:

А)ҚР «Халықты жұмыспен қамту туралы» Заң

В)«ҚР Еңбек туралы» Заң 10-желтоқсан 1999-жыл.

С)ҚР Экологиялық кодексі 9-қаңтар 2007ж

Д)ҚР Конституциясы 1993 жыл.

E)«Жұмыспен қамту 2020»

Ғ)«Жеке кәсіпкерлік туралы туралы» Заң 12-қаңтар 2007-жЫЛ

  1. G) ҚР Жер кодексі 20-маусым 2003ж.

Н) ҚР Конституциясы 30 тамыз1995 жыл

7.Ұжымдық шарттың құкықтық негіздері:

А)ҚР Заңы«ҚР азаматтарының денсаулығын қоргау» 1997 ж-19 мамыр

В)ҚР Заңы «Мемлекетгік қызметі туралы» 1995 ж.26 желтоксан

С)ҚР Заңы «Ұжымдық шарттар туралы » 1992ж.4 шідце

Д)ҚРПрезидентінің қаулысы«Еңбек жәнеэлеуметгік экономикалық қатынастар салаларындағы элеуметтік.серіктестіктуралы»1994 ж.12 желтоқсан

E)ҚР Заңы «Халықты жұмыспен қамту туралы» 200ІЖ.23 қадтар

F)ҚР Заңы «Еңбекті қорғау туралы» 1993 ж.22 қаңтар

G)Еңбек кодексінің 7-9 баптарының нормалары

Н) ҚР Президентінін заң күші бар жарлығы «Мемлекеттік кәсіпкерлік туралы» 1995 ж. 19 шілде

8.Жұмыс берушінің бастамашылығы бойынша еңбек шартының бұзылуы:

А)екінші тарапқа бір ай бұрын жазбаша ескертілсе

В)екінші тарапқа еңбек шартында келісілген мерзімде жазбаша ескертілсе

С)кадрлер бөліміне екі апта бұрын ескертілсе

Д)екінші тарапқа он күн бұрын ескертілсе

E)еңбек кодексінің 25-бабының 4-тармағына сәйкес
Ғ) екінші тарапқа екі ай бұрын ескертілсе

  1. G) кез келген уақьпта.

Н) жұмыс беруші қызметкерге тәртіптік жаза тағайындаса.

9.Баланың күтіміне байланысты жалақы сакталмайтын демалыс беру тәртібі:

А)Баланы іс жүзінде тәрбиелеп отырған қамқоршысына

В)Жаңа туған баланы асырап алайын деп жүрген қызметкерге

С)Баланың тек қана анасына

Д)Баланы іс жүзінде тәрбиелеп отырған әжесінің көршісіне

E)Баланы жалғыз тәрбиелеп отырған ата-ананың біреуіне

F)Баланың қамқоршысының бапасына

G)Ата-анасының калауы бойынша – баланың анасына не әкесіне
Н) Баланьң тек қана әкесіне

10.Жұмыс уақытының жиынтық есебінің қолданылуы:

А)Түнгі жұмыстарды

В)Ауыр жұмыстарды

С)Жұмыс уақытының апта сайынғы ұзактығы сақтала алмайтын жұмыстарда

Д)18 жасқа толмаған қызметкерлердің еңбегін реттеуде

E)Жұмыс берушінің бастамасы бойынша

F)Үздіксіз жұмыс істейтін цехтарда, учаскелерде

G)Қауіпті жұмыстарды

Н) Үздіксіз жұмыс істейтін өндірістерде

11.Жұмыс ерекшеліктеріне қарай берілетін демалыс:

А)Жоғары оқу орны ұстаздарына

В)Кәсіптік-техникалық мекемелерде кызмет істейтіндерге

С)Әуе ұшқышы, геологаялық-іздену экспедициясындағы қызметкерлерге

Д)Лицей мұғалімдеріне

E)Биік тауларда жұмыс істейтін жұмыскерлерге

F)Педагог пен дәрігер мамандықтарына

G)Орта мектеп оқытушыларына

Н) Темір жол мен қалалық транспорт жүйесінде жұмыс істейтіндерге

12.Кесімді еңбек ақы төлеу жүйесі:

А)Аккордтық

В)Сағаттык ақы төлеу

С)Тікелей кесімді

Д)Тарифтік тор

E)Тарифтік ставка

F)Жанама кесімді

G)Тарифтік коэфицент
Н) Уақыт бойынша

13.Жұмыс берушінің қызметкер алдында материалдық жауапкершілігі:

Мүлкіне келтірілген залал үшін

А)Толық

В)Еңбек шартын бұзуы

С)Ұжымдық қорғану құралдарымен қамтамасыз етпеу

E)Еңбек ету мүмкіндігінен заңсыз айыру арқылы залал келтіру

F)Өміріне және(немесе) денсаулығына келтірген зиян үшін.

G)Заңсыз ескерту беру
Н) Шектеулі

14.Жұмыс беруші өз қаражаты есебінен келесі қызметкерлерді кезеңдік
медициналық тексерістен өткізуге міндеті

А)Мүгедектерді

В)Қауіпті еңбек жағдайларындағы жұмыстардағы

С)Маусымдық жұмыстардағы

Д)Әйел адамдарды

E)16- жастағы

F)18-жасқадейінгі

G)Ауыр жұмыстардағы

Н) Зиянды (ерекше зиянды) жұмыстардағы

15.Келісім комиссиясының шешімінде көрсетіледі:

А)Шешімнің мэні мен оның негіздемесі

В)Даудың пәні

С)Қызметкердің медициналық кұжаты

Д)Еңбек нормасы

E)Баж салығының төленгендігі туралы түбіртек

F)Дауыс беру нәтижесі

G)Қызметкердің әскери есеп  құжаты
Н) Қызметкердің еңбек кітапшасы

16.Еңбек дауларының туындауы:

А)Өндірістік және элеуметтік-құқықтық факторларда

В)Жұмыс берушінің өтінуімен

С)Қызметшілердің жауапсыздыгынан

Д)Кәсіпорындарының дұрыс жұмыс істемеуі

E)Әлеуметтік-кұқықтық факторларда

F)Өндірістік факторларда

G)Еңбек тәртібінің нығая түсуі
Н) Локальдық құқықтық реттеу

17.Еңбек құқығы пәні реттейді:

А)Тәртіптік жазаларды қолдануды

В)Еңбек құқығының субъекгілсрін

С)Еңбек құқығының жүйесін.

Д)Еңбек стажын

E)Құқық бұзушылық жағдайын

F)Еңбек қатынастарын

G)Ұжымдық шарттың маңызын

Н) Жұмыс берушімен келіссөз жүргізуді

18.Еңбек кұқығының негізгі қағидаларының мәні:

А)Еңбек құқығының бір ғана нормасының мазмұнын ашады

В)Еңбек құқыгы субьектілерінің құқықтық мәртебесін анықтайды

С)Экономикамен, саясатпен.қоғамдық моральмен т.б. байланысын жоққа шығарады

Д)Қызметкерлердің кұқығын жұмыс берушіден төмендету

E)Жекелеген нормаларды еңбек құқыгының жүйесінен бөлек топтастырады

F)Еңбек заңнамасының субьектілерін анықтайды

G)Еңбек құқығының  институттарының мазмұнын көрсетеді

Н) Еңбек заңнамасының одан әрі дамуына, жетілуіне бағыт береді

19.Еңбектік кұқық субъектілігі:

А)Заңдық міндеттерді жүзеге асыру кепілдікггері

В)Субъективтік құкыктарды жүзеге асыру кепілдіктері

С)Міндеттемені орындамағаны үшін жауапкершілік

Д)Субъективтік құқықтар мен завдық міндеттерді жүзеге асыру кепілдіктері

E)Еңбекке құқыктық қабілетгілігі

F)Еңбекке деликт қабілеттілігі

G)Құқықтық мәртебе.

Н) Енбекке әрекет кабілеттілігі

20.Әлеуметтік эріптестік келісімінің қолдану мерзімі:

А)Бір жылға

В)Терт жылға

С)Жаңа келісім қабылданғанға дейін.

Д)Тараптардың келісімі бойынша

E)Екі жылға

F)Мерзімі шектелмейді

G)Үш жылдан аспайтын мерзімге
Н) Бес жылға

  1. Әлеуметтік әріптесгік:

A)Жұмыс берушілер мен қызметкерлер окілдерінің мүдделеріне арналған

қызмет түрлері

В)Атқарушы билік орғандары өкілдерінің элеуметгік жәнееңбек қатынастарында жұмыс берушілер мен қызметкерлер өкілдерінің мүдделерін кслістіруді қамтамасыз етуге бағытталған жүйе.

С)Қызметкерлер өкілдерінің мүдделерін келістіруді қамтамасыз етуге бағытталған жұмыс

Д)Атқарупш билік орғандары өкілдерінің әлеуметтік және еңбек қатынастарына багытталған қызметі

E)Атқарупш билік орғандары өкілдерінің қызметгерінің еңбек қатынастарын
реттеу бағыты

F)Жұмыс берушілер мен қызметкерлер өкілдерінің мүдделерін келістіруді
қамтамасыз етуге бағытталған жүйе.

G)Еңбек қатьшастарында жұмыс берушілер мен қызметкерлер өкілдерінің
мүдцелерін келістіруді қамтамасыз етуге багытгалған атқарушы билік
орғандары өкілдерінің қызметтер жүйесі

Н) Атқарушы билік орғандары өкілдерінің, жұмыс бсрушілер мен қызметкерлер өкілдерінің мүдделерін келістіруді қамтамасыз етуге багытталған қатынастар мен тетіктер жүйесі

22.Нысаналы топтардың қатарына жатпайды:

А)Зейнеткерлік жас алдындағы адамдар

В)ҚР Қарулы Күштері қатарынан босаған адамдар

С)Өз бетінше жұмыспен айналысатын тұлгалар

Д)Зейнеткерлер

E)Оралмандар

F)Мәжбүрлеп емдеу орындарынан босатылған адамдар

G)Мемлекетгік қызметкерлер
Н) Мүтедектер

23.Ұжымдық шарт оның қолданылу кезеңі, орындалуын бақылау
А)тәртібі,өзгерістер мен толыктырулар енгізу туралы ереже:

В)Жұмысқа қабылдаудан бас тарту

С)Қызметкерлердщ құқыгын шектемеу

Д)Зандарда белгіленген кепілдіктерді бұзбау

E)Еңбек ақысын заңсыз ұстап қалу

F)Жеке тұлгаларды сақтандыру

G)Өзге жұмыстарға қабыддау
Н) Жұмыстан негізсіз босату

24.Қызметкердің еңбек шартына сәйкес міндеттері:

А)жыл сайынғы ақылы еңбек демалысын алуға

В)ереуілге құқықты қоса алғанда, жеке жәнеұжымдық еңбек дауларын шешуге

С)ұжымдык шартта көзделген нысандарда ұйымды басқаруға қатысуға

Д)еңбек тәртібін сақгауға

E)сынақ мерзімін белгілеуге

F)еңбек қауіпсіздігі жәнееңбекгі қорғау бойынша ішкі бақылауды жүзеге
асыруға

G)еңбек міндеттерін еңбек шартына, ркымдық шартқа, жұмыс берушінің
актілеріне сәйксс орындауга

Н) жұмыс берушінің жәнеқызмсткерлердің мүлкіне ұқыпты қарауга

25.Жұмысқа қабылданар алдында медицииалық тексерістен өтуге міндетті
қызметкерлер санатгары:

А)үш жасқа дейінгі балалары бар тұлғалар

В)ер адамдар

С)эйел адамдар

Д)18 жастан асқан тұлғалар

E)18 жасқа толмаған жасөспірімдер

F)қоғамдық тамақтану орындарына жұмысқа кабылданатындар

G)медицина қызметкерлері

Н) еңбек жағдайлары

1 КОММЕНТАРИЙ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here