1102-нұсқа

0
  1. Еңбек құқығы фукцияларының түрлері:

А)Жұмыс уақыты

В)Ұжымдық шарт.

С)Демалу уақыты

Д)Қорғаушылык

E)Экономикалық (өндірістік)
Ғ) Әлеуметтік

  1. G) Шарттық реттсу

Н) Саяси және идеялогиялық (тәрбиелік)

2.Еңбек құқығының қағидалары:

А)Еңбек қызметгерінің белгілілігі

В)Еңбек қауіпсіздік жагдайлары

С)Жұмыспен қамту

Д)Жұмыс уақытын анықтау

E)Еңбек келісім-шарттарын жасау

F)Еңбек ету

G)Демалыс беру

Н) Еңбек келісім шартына еркіндігі

3.Еңбек құқығының субъектілері:

А)Мердігер

В)Тапсырысшы

С)Өзіндік тапсырма орындаушы студент

Д)Мемлекет

E)Жеке меншік иесі

F)Еңбекке орналастыру агентгігі

G)Жалға беруші мен жалға алушы
Н) Кәсіподақ

4.Жұмыс берушілер мен қызметкерлердің еңбек қатынастарын реттейтін
негізгі За
ңдар:

А)«Еңбек туралы кодексі 2007 ж22 мамыр,«Еңбекті қорғау туралы»1993 ж22 қаңтар, «Ұжымдық шарт туралы»1992 ж 4 шілде Заңдары

В)«Еңбек туралы»кодексі 2007 ж22 мамыр, «Кәсіптік одақтар туралы» 1993ж 9 сәуір «Ұжымдық еңбск даулар мен ереуілдер туралы» 1996 ж 8 шілде Зандар

С)«Инвестициялар туралы»2003 ж 8 қаңтар Зацы

Д)«Патент заңы»1999 >   16 шілде, «Табиғи монополиялар туралы»1998 ж 9 шілде Заңы

E)«Нотариат туралы » 1997 ж 14 шілде,«Прокуратура туралы »1995 ж 21
желтоксан Заңдар

F)«Қоршаған ортаны қорғау туралы »1997 ж 15 шілде,«Мұнай туралы»
1995ж 28 маусым Заңдары

G)«Жер қойнауы жәнежер қойнауын пайдалану туралы» 1996 ж 27
қаңтар,«Адвокаттық қызмет туралы»1997 ж 5 желтоқсан Завдар

Н) «Халыкты жұмыспен қамту  туралы»2001ж 23 қантар Заңы мен «Еңбек туралы»кодексі 2007 ж 22 мамыр

5.Әлеуметтік әріптестік деңгейлері:
А)Аймақ

В)Сала

С)Қызметкер

Д)Кәсіподақ

E)Мердігер

F)Мемлекет

G)Құрылтайшылар
Н) Тапсырысшы

6.Жұмыссыздар ретінде мына азаматтар танылмайды:

А)16 жасқа дейінгі жасөспірімдер

В)Лауазымы төмендетілген қызметкер

С)Жұмыс орнын ауыстырған қызметкер

Д)Жылдық ақылы демалыстағы тұлға

E)Ақысыз демалыстағы тұлға

F)Еңбек өтілі бойынша зейнеткерлікке шыққан тұлғалар

G)Баланы күту бойынша демалыстағы тұлга
Н)Зейнеткерлік жасына жеткен тұлгалар

7.¥жымдық шарттың мазмұны:

А)Жұмысшылармен шарт қағидаларын әзірлеу мен қол қою.

В)Ұжымдық шартпен еңбекті ұйымдастырумен ақы төлеу жүйесі, ең төмен тарифтік нарықтармен қызмет айырмашылықтарының мөлшері

С)Тараптармен келіссөздер жүргізу

Д)Әлеуметтік-экономикалық мәселелерді талқылау

E)Жұмыскерлер жұмысынан айырылған жағдайда оларды сақтандыру тәртібі
мен шарттары

F)Кез келген екінші тарапқа келіссөздерді бастау

G)Қоғамдық бірлестіктердің қатысуымен жоспарлар құру

Н) Жұмыссыздық жөніндегі жәрдемақы төлеу мерзімін ұлғайту мүмкіндігі мен мөлшері

8.Тәртіптік жаза түрлері:

А)Материалдық

В)Айыппұл.

С)Қатаң сөгіс

Д)Қоғамдық жұмыстар

E)Жалақысынан ұстп қалу

F)Ескерту

G)Қамауға алу

Н)Сөгіс

9.Үй  қызметкерлерімен  еңбек шартылн  жасасу және  тоқтату ерекшеліктері:

А)Еңбек шартының  мерзімі жарты жылдан аспауы тиіс

В)жұмысқа қабылдану  туралы акит шығармайды

С)тәртіптік  жаза қолжданылмайды

Д)еңбек  шартын тоқтату туралы акт шығармайды

E)үстеме жұмыс күніне 2,5 сағаттан аспауы тиіс

F)түнгі  жұмыс  уақыты көзделмеген

G)жұмыс уақыты 45 сағаттан  аспауы тиіс

Н)еңбек кітапшасына еңбегі туралы мәліметтер енгізілмейді

  1. Жұмыс уақыты:

А)Әрбір  қызметкер  үшін мерзімнен тыс жұмыстар

В)екі сағаттық  ауыр дене жұмыстары

С)мерзімнен тыс  жұмыс уақыты

Д)қызметкерлер немесе жұмысшы жұмыс берушілердің актіллері мен жеке еңбек шартының талаптарына сәйкес міндеттерін орындайтын уақыт

E)қысқартылған  жұмыс мерзімі

  1. F) нақтылы жүктелген жұмысты атқаратын жұмыс істелінетін мезгіл

G)өте қауіпті кезде істелінген  жұмыс мезгілі

Н)еңбек шартына сәйкес, заңмен  белгіленетін  тиісті жұмыс уақыты

11.Демалыс уақытының  түрлері:

А)күн сайынғы демалыс уақыты

В)түнгі уақытта демалу

С)жұмыс күнінің ішінде берілетін

Д) мерекелік күндер

E)мезгілдік тынығу

F)ауысымды уақыт

G)мерзімді демалу

Н)мерзімнен тыс

  1. Турақты сипатқа ис емес төлемдер:

А)Аккордтық

В)Уакыт бойынша

С)Қызметтік іссапарға жіберілгенде төленетін өтемақы;

Д)Кесімді жалақы

E)Кесімді сыйақылық .

F)ақылы еңбек демалысын пайдаланбаған  кезде  төленетін  өтемақы

G)еңбекке сағаттық ақы төлеу

Н)уқытша еңбекке  жарамсыздығы  бойынша  жәрдемақы

13.Қызметкерлерді еңбек тәртібін бұзғаны үшін қолданатын тәртіптік
жазалар:

А)Ескерту жасау

В)Сөгіс беру

С)Мүлкін тәлкілеу

Д)Еңбек ақын заңсыз ұстап қалу

E)Бір жылға бас бостандығынан айыру

F)Жеке еңбек шартын бұзу

G)Қамауда ұстау

Н) Жоғары көлемде айыппұл төлету

14.Арнайы тергеу келесі жагдайларда жүргізіледі:

А)Еңбек шарты тараптарының арасындағы дау

В)Еңбек комиссиясының қызметі

С)Жәбірленушілердің жарақатының ауырлық дәрежесіне қарамастан топтық жазатайым оқиғалар орын алғанда

Д)Ауыр немесе кісі өліміне экелген жазатайым оқига орын алғанда

E)Бір кызметкердің уланып қалуы

F)Жаппай өткір улану жағдайында

G)Қызметкерлердің арасындағы дау
Н) Еңбек дауларын шешу

15.Ұжымдық еңбек дауларын карау кезендері:

А)Жұмыс берушінің бұйрық щыгаруы

В)Дәлслдемелер жинау

С)Бітімгерлікке келу бойынша үрдіс

Д)Адвокатты тағайындау

E)Мемлекеттік орғандардың хабардандырылуы

F)Дауды делдалдың қатысуымен қарастыру

G)Қызметкерлердің талаптарын ұсынуы
Н) Шақыру парагын жіберу

16.Еңбек дауларының түрлері:

А)Қосымша

В)Жеке жәнеұжымдық

С)Ұжымдық

Д)Жалпы

Е)Негізде

Ғ)Заңмен

  1. G) Ерекше

Н) Жске

17.Еңбск құқьзқ қатынастарынан туындайтын қатынастарға:

А)Жсрге орналастыру бойынша қатынастар

В)Экологиялық қуқықтық қатынастар

С)Енбскпен қамту жәнеорналастыру қатынастары

Д)Еңбек дауларын шешу бойынша қатынастар

E)Жер актісін алу бойынша қатынастар

F)Ұ йымдастырушылық-басқару қатынастары

G)Әлеумсттік әріптестік қатынастары

Н) Мсмлекетгік тапсырыс бойынша қатынастар

18.Еңбек құқығының жалпы құқықтық қағидалары:

А)Азаматтар мен ұйымдардың меншік құқығын қорғау

В)Құқыктар мен бостандыктарды соттық қорғау

С)Жұмыссыздыктан әлеуметтік қорғау

Д)Азаматтар мен ұйымдардың  заң мен сот алдындағы теңдігі

E)Заңдылық

F)Демократизм

G)Азаматтардың денсаулығын қорғау
Н) Халықаралық қатынас

19.Еңбек құқығының қайнар көздері:

А)Жеке еңбекке негізделген еңбек тұрлері

В)Еңбектің құқықтық катынастары

С)Енбек туралы заң актілері

Д)Енбек туралы нормативтік актілер

E)Еңбекті ұйымдастыру құқығы

F)Жалақы төлеу тәртібі

G)Еңбек құқығының  нормативтік актілері
Н) Енбек дауларын шешу

20.Туынды еңбек құқыктық катынастарының пайда болуынын заңдық
шарттары:

А)Осы шақ

В)Мазмұны

С)Екі немесе одан да көп қызметкерлер

Д)Құқыктык мәртебе

E)Обьектісі

F)Болашақта болуы

G)Өткен шақ
Н) Субъектісі

21.Әлеуметгік әріптестікті ұйымдастыру деңгейі:

А)Өлкелік

В)Облыстық

С)Аймақтық

Д)Салалық

E)Селолық

F)Аудандық

G)Қалалық

Н) Республикалық

22.Халықты жұмыспен қамту қазіргі уақытта келесі актілермен реттеледі:

А)ҚР Жер кодексі 20-маусым 2003ж

В)«Жеке кәсіпкерлік туралы туралы» Заң 12-қантар 2007-жыл

С)ҚР Конституциясы 1993 жыл.

Д)«ҚР Еңбек туралы» Заң 10-желтоқсан 1999-жыл.

E)ҚР «Халыкты жұмыспен қамту туралы» Заң

F)ҚР Конституциясы 30 тамыз1995 жыл

G)«Жұмыспен қамту 2020» .

Н) ҚР Экологиялық кодексі 9-қаңтар 2007ж

23.¥жымдық шарты тарап тарының өкілдері:

А)Жеке кәсіпкер

В)Еңбек ұжымы мүшелері

С)Меншік иесі

Д)Жұмыс беруші тарап.

E)Тараптардың әлеуметгік серіктестігі

F)Мемлекеттік кәсіпорында жасалатын ұжымдық шарттың тараптары
кәсіпорын басшысы мен еңбек ұжымы

G)Кәсіптік одактарга мүше емес.келіссөздер жүргізу үшін өз ркымын кұрған
қызметкерлер

Н) Мемлекеттік емес кәсіпорын немесе ол езінің өкілі болуга өкілдік берген кәсіпорын басшысы мен еңбек ұжымы

24.Қызметкердің еңбек кызметін растайтын құжаттар:

А)Тоқтату күні мен оны тоқтатудың негізі туралы жұмыс берушінің белгісі бар еңбек шарты

В)Әлеуметтік жске код.

С)Еңбек кітапшасы

Д)Кәсіби даярлығы туралы құжатты

Е)СТН.

F)Білімі туралы құжат

G)Ұйымның басшысымен  куәландырылған қызметтік тізімі
Н) Жеке басының  куәлігі

  1. Жұмысқа қабылданар алдында медициналық тексерістен өтуге міндетті қызметксрлср санатгары:

А)әйел адамдар

В)ер адамдар

С)18 жастан асқан тұлғалар

Д)үш жасқа дейінгі балалары бар тұлғалар

E)еңбск жағдайлары ауыр және зиянды жұмыстарға қабылданатын тұлғалар

F)18 жасқа толмаған жасөспірімдер

G)медицина қызметкерлері

Н) қоғамдық тамақтану

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here